Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych M1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1"

Transkrypt

1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej M1.J2 Poradnik dla nauczyciela

2 2

3 1. WPROWADZENIE WYMAGANIA WSTĘPNE CELE KSZTAŁCENIA Rodzaje działalności gospodarczej i motywy jej 11 podejmowania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Przepisy 15 prawne prowadzenia działalności gospodarczej Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Procedura zakładania, podejmowania i wykonywania 23 działalności gospodarczej Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Biznesplan Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ TEST PISEMNY TEST 40 WYBORU 8. LITERATURA

4 4

5 1. WPROWADZENIE Przekazuje Państwu Poradnik dla nauczyciela który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla jednostki modułowej Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej M1.J2 zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu technik mechatronik. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie uczeń powinien mieć już ukształtowane, aby bez problemów mógł korzystać z poradnika dla ucznia, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie uczeń ukształtuje podczas pracy z Poradnikiem dla ucznia, przykładowe metody i formy zajęć, ćwiczenia, przykładowe ćwiczenia ze wskazówkami do realizacji, zalecanymi metodami nauczania-uczenia się oraz środkami dydaktycznymi, z których nauczyciel może skorzystać w całości lub wybrać jego zdaniem najlepsze, ewaluację osiągnięć ucznia, przykład narzędzi pomiaru dydaktycznego, wykaz literatury. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone w pracowni symulacyjnej, różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania w tym metody tekstu przewodniego lub samokształcenia kierowanego. Formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. Do części ćwiczeń wymagane jest przygotowanie na podstawie 5

6 poradnika arkuszy ćwiczeniowych dla ucznia, które będę wypełniane podczas zajęć. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze informacje dotyczące wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinien zostać zapoznany uczeń. Obejmuje on jedynie wybrane efekty nauczania dla danej jednostki modułowej. Poziom trudności wykonywanych ćwiczeń powinien być dostosowany do możliwości i wcześniej ukształtowanych umiejętności uczniów. Wykonanie zaproponowanych przykładowych ćwiczeń pomoże ukształtować niezbędne umiejętności, wymagane programem kształcenia. Na koniec dołączyłem instrukcje wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wiadomości należy poszerzyć o wskazaną literaturę. Poradnik został opracowany m.in. w oparciu o pakiety edukacyjne opracowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opublikowane na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 6

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: określać najważniejsze instytucje podstawowych gałęzi prawa, korzystać z różnych źródeł informacji- prawa, definiować podstawowe pojęcia prawne, podejmować decyzje o wykorzystaniu rzadkich zasobów, wymianie dóbr i poziomie konsumpcji, określać zasady gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi, określać wpływ działań marketingowych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, analizować podstawowe wielkości ekonomiczne, interpretować dane statystyczne, rozróżniać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw według różnych kryteriów, charakteryzować poszczególne formy organizacyjno-prawne, określać kryteria doboru form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa do rodzaju działalności, rozróżniać cele przedsiębiorstwa, określać kryteria doboru form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa do celów działania, rozróżniać organy przedsiębiorstwa, charakteryzować rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, sporządzać schemat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, określać funkcje przedsiębiorstwa, korzystać z technologii informacyjnych, zidentyfikować stanowiska pracy biurowej, 7

8 obsłużyć komputer na poziomie podstawowym, współpracować w grupie i indywidualnie, uczestniczyć w dyskusji, prezentować efekty swojej pracy, wyciągać i uzasadniać wnioski z wykonanych ćwiczeń 8

9 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji ćwiczeń podanych w poradniku uczeń powinien umieć: scharakteryzować podstawowe terminy charakterystyczne dla funkcjonowania gospodarki rynkowej, objaśniać zagadnienia i definicje związane z firmami funkcjonującymi w gospodarce rynkowej, dobierać przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i przepisy dotyczące prawa autorskiego, scharakteryzować przepisy prawa podatkowego, analizować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego, określać skutki nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; rozróżniać stosowane w praktyce przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, analizować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, diagnozować następstwa wynikające z nieprzestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia działalności, wskazywać podmioty gospodarcze specjalizujące się w branży mechatronicznej, diagnozować mechanizmy współzależności branży mechatronicznej i jej otoczenie, wskazywać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem firm w branży mechatronicznej, konfrontować działania prowadzone przez konkurencyjne firmy, planować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży mechatronicznej, 9

10 organizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży mechatronicznej, wyznaczać kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie własnej działalności gospodarczej, sporządzać dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla własnej działalności gospodarczej, klasyfikować pisma przychodzące związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, redagować pisma i dokumenty umożliwiające sprawne funkcjonowanie działalności gospodarczej, wykonywać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie, posługiwać się urządzeniami biurowymi, użytkować urządzenia biurowe, usprawniając pracę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wybierać programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, analizować działalność firmy w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, stosować analizę w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, oceniać efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, 10

11 analizować dostępne działania marketingowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wybrać optymalne działania marketingowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zastosować działania marketingowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, modyfikować działania marketingowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zależności od warunków. 4. Rodzaje działalności gospodarczej i motywy jej podejmowania. 4.1 Pytania sprawdzające Warunkiem wykonania poprawnie ćwiczeń przez ucznia jest zapoznanie z materiałem dydaktycznym oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania: 1. Jak definiuje działalność gospodarczą ustawa o swobodzie działalności gospodarczej? 2. Jakie rozróżniamy rodzaje działalności gospodarczej? 3. Czym charakteryzuje się działalność produkcyjna? 4. Czym charakteryzuje się handel detaliczny i hurtowy? 5. Czym charakteryzuje się działalność usługowa? 6. Jakie występują rodzaje usług w działalności usługowej? 7. Jakie są motywy podejmowania działalności gospodarczej i z czego one wynikają? 11

12 4.2 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uczeń ma dokonać identyfikacji w twoim najbliższym otoczeniu pięciu zakładów usługowych, które prowadzą działalność gospodarczą na rzecz ludności ( najlepiej zbliżonych do branży mechatronicznej ). Nazwa zakładu Rodzaj działalności Wskazówki dla nauczyciela: ćwiczenie uczniowie wykonują indywidualnie, można przeprowadzić wycieczkę dydaktyczną w celu poznania zakładów usługowych w okolicy bądź ćwiczenie zaproponować jako zadanie domowe. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien: 1) dokonać analizy funkcjonujących na rynku w najbliższym otoczeniu zakładów usługowych, 2) zidentyfikować ich nazwę, 3) ustalić rodzaj prowadzonej działalności usługowej, 4) uzupełnić tabelę zgodnie z zawartym w zadaniu poleceniem. 12

13 Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do internetu, czasopisma lokalne, obserwacje własne. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda ćwiczeń przedmiotowych, wycieczka dydaktyczna. Ćwiczenie 2 Przyporządkuj do każdego z rodzaju potrzeb (zgodnie z hierarchią potrzeb np. według Maslova) po dwa motywy, mogące mieć wpływ na podejmowanie działalności gospodarczej. Rodzaje potrzeb (np. według Motywy podejmowania działalności Maslowa) gospodarczej 13

14 Wskazówki dla nauczyciela: ćwiczenie uczniowie wykonują w parach, należy przeprowadzić krótką pogadankę mającą na celu przypomnienie hierarchii potrzeb. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda ćwiczeń przedmiotowych, Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, arkusz ćwiczeniowy. 4.3 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: TAK NIE 1. Zdefiniować pojęcie działalność gospodarcza zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej? 2. Wymienić rodzaje działalności gospodarczej? 3. Scharakteryzować działalność produkcyjną? 4. Rozróżnić handel hurtowy i detaliczny? 5. Scharakteryzować działalność usługową? 6. Podać przykłady przedsiębiorstw z Twojego otoczenia, które świadczą usługi, prowadzą działalność produkcyjną i handlową? 7. Rozróżnić motywy podejmowania działalności gospodarczej? 14

15 5. Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Przepisy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. 5.1 Pytania sprawdzające Warunkiem wykonania poprawnie ćwiczeń przez ucznia jest zapoznanie z materiałem dydaktycznym oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania: 1. Czym charakteryzują się i które czynniki decydują o wyborze formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa? 2. Jakie formy organizacyjno-prawne są regulowane szczególnymi przepisami ze względu na ochronę interesów państwa? 3. Zgodnie z przepisami PDG podmiot prowadzący działalność gospodarczą nazywany jest? 4. Na czym polega odpowiedzialność osobista wspólnika spółki cywilnej? 5. Osobami prawnymi są? 6. Spółka cywilna popadła w długi. W jaki sposób wierzyciel może wyegzekwować swoją wierzytelność? 7. Czym różni się spółka cywilna od działalności prowadzonej indywidualnie? 8. Na czym polega odpowiedzialność osobista wspólnika spółki cywilnej? 9. Określ różnice pomiędzy: - spółką akcyjną i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, - spółką akcyjną i osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 15

16 10. Podaj po trzy przykłady przedsiębiorstw handlowych mających następującą formę prawną: spółka cywilna, osoba, fizyczna, spółka z o.o. 11. Za małego, średniego, dużego przedsiębiorcę uważa się podmiot? 12. Klasyfikację przedsiębiorstw przeprowadza się według trzech podstawowych kryteriów? 13. W gospodarce wyróżnia się następujące formy własności? 14. Do czego służy z kwalifikator MSP dostępny na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i co tam można sprawdzić? 15. Obecnie w życiu gospodarczym funkcjonują następujące formy organizacyjne firm? 16. Przy wyborze formy działalności należy brać pod uwagę przede wszystkim? 17. Wymień najważniejsze przepisy prawa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. 16

17 5. 2 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uczeń ma dokonać identyfikacji w swoim środowisku mikroprzedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa, średniego przedsiębiorstwa, dużego przedsiębiorstwa. Jako kryterium uwzględnić liczbę zatrudnionych. Forma przedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorca Pełna nazwa Rodzaj prowadzonej działalności Liczba zatrudnionych Mały przedsiębiorca Średni przedsiębiorca Duży przedsiębiorca Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać uczeń powinien: 1. scharakteryzować przedsiębiorstwa według podanych kryteriów, 2. zidentyfikować rodzaje przedsiębiorstw funkcjonujących w jego środowisku, 3. uzupełnić tabelkę zgodnie z poleceniem. 4. przeprowadzić wywiad środowiskowy na w/w temat. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem internetu, czasopisma lokalne, informacje uzyskane z wywiadów z bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami, pracownikami firm lokalnych. 17

18 Wskazówki dla nauczyciela: uczniowie wykonują ćwiczenie w parach, należy zwrócić uwagę na poprawność wykonania ćwiczenia, należy zwrócić uwagę na sposób wykonania ćwiczenia (pełna nazwa firmy, rzetelność informacji). Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) scharakteryzować przedsiębiorstwa według podanych kryteriów, 2) zidentyfikować rodzaje przedsiębiorstw funkcjonujących w jego środowisku, 3) uzupełnić tabelkę zgodnie z poleceniem. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda ćwiczeń przedmiotowych, Środki dydaktyczne: komputer z dostępem internetu, czasopisma lokalne, informacje uzyskane z wywiadów z bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami, pracownikami firm lokalnych. Ćwiczenie 2 Dokonaj wyboru najlepszej formy organizacyjno-prawnej analizując czynniki, które o tym decydują. Uwzględnij poniższe dane: 1) kapitał założycielski zł, 2) dwóch wspólników, 3) zasięg lokalny, 4) sprzedaż detaliczna. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie polecenie, 2) przedyskutować z kolegą warunki podane w ćwiczeniu, 18

19 3) przeanalizować czynniki mające wpływ na dobór formy organizacyjno-prawnej, 4) dobrać według Ciebie najbardziej korzystną formę organizacyjnoprawną do podanych w ćwiczeniu warunków. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura, poradnik dla ucznia. komputer z dostępem internetu, Wskazówki dla nauczyciela: praca w zespołach 5-osobowych (dobór do grup losowy poprzez np. odliczanie do 5), należy wskazać jednego z uczniów, który będzie liderem, należy przygotować co najmniej 3 różne warianty danych warunków, należy ukierunkować uczniów, aby rozwiązania zadania dotyczyły korzystnej formy organizacyjno-prawnej dla podanych w ćwiczeniach warunków, w zespołach uczniowie podejmują konkretne decyzje, rozwiązując ćwiczenie, po wykonaniu ćwiczenia należy przeanalizować wypracowane rozwiązania przez uczniów, uczniowie prezentując wyniki pracy, uzasadniają swój wybór. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien 1) przedyskutować w grupie warunki podane w ćwiczeniu, 2) przeanalizować czynniki mające wpływ na dobór formy organizacyjno prawnej, 3) dobrać najbardziej korzystną formę organizacyjno prawną do podanych w ćwiczeniu warunków. 19

20 Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda ćwiczeń przedmiotowych. Środki dydaktyczne: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Literatura. Ćwiczenie 3 Gosia i Radek prowadzili własne jednoosobowe przedsiębiorstwa. Prosperowali całkiem nieźle, jednak z czasem stwierdzili, że o wiele lepiej będzie im, jeżeli połączą swoje siły i utworzą wspólne przedsiębiorstwo. Odpowiedz na pytania: 1. Jakie wymierne korzyści dla Gosi i Radka przyniesie połączenie firm? 2. Jaką formę spółki zaproponujesz wspólnikom? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie informacje zawarte w ćwiczeniu, 2) odpowiedzieć na podane w ćwiczeniu pytania, 3) przedstawić swoją odpowiedź w formie pisemnej, 4) uzasadnić swoje stanowisko. Wyposażenie stanowiska pracy: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Komputer z drukarką oraz z dostępem do Internetu Materiały dla ucznia Wskazówki dla nauczyciela: ćwiczenie najlepiej przeprowadzić w parach, należy opracować co najmniej 5 6 różnych przypadków, uczniowie opracowują odpowiedzi w formie pisemnej, 20

21 następnie prezentują efekty pracy i wypracowane rozwiązania, uczniowie uzasadniają swój wybór, należy zweryfikować rozwiązania z rzeczywistymi możliwościami doboru właściwej formy organizacyjno-prawnej Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) odpowiedzieć na podane w ćwiczeniu pytania, 2) przedstawić odpowiedź w formie pisemnej, 3) uzasadnić swoje stanowisko. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda przypadków. Środki dydaktyczne: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Komputer z drukarką oraz z dostępem do internetu literatura. Ćwiczenie 4 1. Uwzględniając poznane pojęcia uczeń ma za zadanie sklasyfikować i opisać wskazane przedsiębiorstwo - FAMOT-PLESZEW SA ul. Fabryczna 7 PLESZEW Opisz przedsiębiorstwo w którym odbywasz/ odbywałeś praktyki zawodowe lub odbywali twoi starsi koledzy ze szkoły. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie informacje zawarte w ćwiczeniu, 2) odpowiedzieć na podane w ćwiczeniu pytania, 3) przedstawić swoją odpowiedź w formie pisemnej, 21

22 Wyposażenie stanowiska pracy: Poradnik dla ucznia, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 5.3 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi : 1) Wymienić czynniki decydujące o wyborze formy organizacyjnoprawnej podmiotu gospodarczego? TAK NIE 2) Scharakteryzować czynniki mające wpływ na wybór formy organizacyjno-prawnej? 3) Zanalizować czynniki pod kątem wyboru najkorzystniejszej formy organizacyjno-prawnej w określonych warunkach? 4) Przedstawić podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej? 5) Zidentyfikować przepisy prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej? 6) Opisać jakie formy organizacyjno-prawne są regulowane szczególnymi przepisami ze względu na ochronę interesów państwa? 7) Scharakteryzować małego, średniego, dużego przedsiębiorcę? 8) Opisać i wymienić najważniejsze przepisy prawa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej? 22

23 6. Procedura zakładania, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 6.1 Pytania sprawdzające Warunkiem wykonania poprawnie ćwiczeń przez ucznia jest zapoznanie z materiałem dydaktycznym oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania: 1. Jakie instytucje i urzędy należy odwiedzić, aby zarejestrować działalność gospodarczą? 2. Jakie formularze zgłoszeniowe należy wypełnić, aby zarejestrować działalność gospodarczą? 3. Jaka jest procedura związana z uruchomieniem działalności gospodarczej? 4. Obowiązujące przepisy przewidują dwie formy zgłaszania prowadzenia działalności są to? 5. Za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany w jego treści pobiera się opłatę? 6. Jakie jest zadanie CEIDG? 7. Kogo dotyczy obowiązek dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców? 8. W jakim celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności? 9. O czym należy pamiętać wypełniając Formularz CEIDG-1? 10. Kiedy Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą? 23

24 6.2 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Chcesz założyć indywidualną działalność gospodarczą osób fizycznych. Wypełnij właściwe dokumenty niezbędne do jej zarejestrowania. Skorzystaj ze strony Możesz także odwiedzić instytucje i urzędy, gdzie uzyskasz niezbędne formularze zgłoszeniowe. Określ procedurę postępowania przy zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej osób fizycznych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) określić rodzaj działalności, którą chcesz prowadzić (branża mechatroniczna ) 2) wypełnić dokumenty zgodnie z obowiązującymi zasadami przez internet. Przejdź do przygotowania wniosku on-line bez logowania. Możesz korzystać z filmów instruktażowych, oraz instrukcji wypełniania, lub korzystać ze stron internetowych np.: 3) w razie potrzeby odwiedzić niezbędne instytucje i urzędy w celu weryfikacji i uzupełnienia wiadomości (Urząd miasta i gminy ). Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do Internetu wraz z drukarką, dokumenty i formularze niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej, poradniki, jak wypełniać dane formularze zgłoszeniowe, Poradnika dla ucznia Wskazówki dla nauczyciela: praca zgodnie ze scenariuszem nr 1. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) określić rodzaj działalności, którą chce prowadzić, 24

25 2) odwiedzić niezbędne instytucje i urzędy w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych, 3) wypełnić dokumenty zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wzory wypełnionych dokumentów znajdziesz we właściwych urzędach i instytucjach rejestracyjnych, lub na stronach np. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda projektów. Środki dydaktyczne: dokumenty i formularze niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej, poradniki, jak wypełniać dane formularze zgłoszeniowe, komputer z dostępem do internetu, Polska Klasyfikacja Działalności literatura, 6.3 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi : TAK NIE 1) Wymienić rodzaje instytucji i urzędów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej? 2) Rozróżnić dokumenty i formularze zgłoszeniowe? 3) Wypełnić dokumenty i formularze związane z uruchamianiem działalności gospodarczej? 4) Przedstawić procedurę postępowania przy uruchamianiu działalności gospodarczej osób fizycznych? 5) Wypełnić formularze zgłoszeniowy aby zarejestrować działalność gospodarczą przez internet? 25

26 7. BIZNESPLAN 7.1 Pytania sprawdzające Warunkiem wykonania poprawnie ćwiczeń przez ucznia jest zapoznanie z materiałami dydaktycznymi oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania: 1. Jak zdefiniujesz pojęcie biznesplan? 2. Jaka jest struktura typowego biznesplanu? 3. Czym charakteryzują się poszczególne elementy biznesplanu? 4. Czemu służy sporządzanie biznesplanu? 7.2 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zaproponuj 10 pytań, na które powinien odpowiedzieć biznesplan. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeanalizować dokładnie elementy struktury typowego biznesplanu, 2) sformułować pytania zgodnie z poleceniem zawartym w ćwiczeniu, 3) odpowiedzieć w formie pisemnej. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, przykładowe biznesplany, literatura. Wskazówki dla nauczyciela: uczniowie wykonują ćwiczenie w parach, należy zwrócić uwagę na poprawność wykonania ćwiczenia, należy przedyskutować z uczniami wyniki pracy. 26

27 Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przeanalizować dokładnie materiał nauczania dotyczący struktury i charakterystyki biznesplanu, 2) sformułować pytania zgodnie z poleceniem zawartym w ćwiczeniu, 3) odpowiedzieć w formie pisemnej. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda ćwiczeń przedmiotowych. Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, przykładowe biznesplany, prezentacja multimedialna bądź foliogramy z opisem biznesplanu, literatura. Ćwiczenie 2 Wraz z kolegą/koleżanką wybierz dowolny element struktury biznesplanu. Dokonaj jego analizy. Podaj przykładowe dane, które zawarłbyś w biznesplanie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1. przeanalizować dokładnie materiał nauczania dotyczący struktury i charakterystyki biznesplanu, 2. zaproponować rodzaj działalności gospodarczej machatronicznej, 3. zaproponować dane do wybranego elementu struktury biznesplanu. Wyposażenie stanowiska: komputer z dostępem do Internetu i drukarką prezentacja multimedialna bądź foliogramy z opisem biznesplanu, przykładowe biznesplany, Poradnika dla ucznia. 27

28 Wskazówki dla nauczyciela: uczniowie wykonują ćwiczenie w parach, należy zwrócić uwagę na poprawność wykonania ćwiczenia, należy przedyskutować z uczniami wyniki pracy, prace zgodnie ze scenariuszem nr 2. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1. przeanalizować dokładnie materiał nauczania dotyczący struktury i charakterystyki biznesplanu, 2. zaproponować rodzaj działalności gospodarczej, 3. zaproponować dane do wybranego elementu struktury biznesplanu. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda ćwiczeń przedmiotowych. Środki dydaktyczne: komputer z dostępem do Internetu i drukarką prezentacja multimedialna bądź foliogramy z opisem biznesplanu, przykładowe biznesplany, Poradnik dla ucznia. 7.3 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi : TAK NIE 1) zdefiniować pojęcie biznesplanu? 2) wymienić części składowe typowego biznesplanu? 3) scharakteryzować poszczególne elementy biznesplanu? 4) podać cele, dla których sporządza się biznesplan? 5) opracować biznesplan dla małej firmy? 6) opracować elementy struktury biznesplanu? 28

29 8. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz zajęć 1 Temat: Procedura zakładania działalności gospodarczej Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: wybrać rodzaj działalności gospodarczej, interpretować zapisy prawne dotyczące zakładania indywidualnej działalności gospodarczej, wymienić instytucje związane z uruchomieniem działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującą kolejnością zgłoszeń, rozróżniać dokumentację związaną z uruchomieniem indywidualnej działalności gospodarczej, Pobrać lub wypełnić drogą elektroniczną lub w odpowiednich urzędach dokumenty niezbędne do rejestracji działalności gospodarczej, zaproponować dane identyfikacyjne zakładanego własnego przedsiębiorstwa, opracować portfolio z dokumentacją założycielską własnego przedsiębiorstwa. Metody nauczania uczenia się: metoda projektów. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca w 4-osobowych grupach. Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, druki i formularze związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, czasopisma fachowe, Literatura. 29

30 Czas trwania: ok. 4 tygodni Uczestnicy: uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechatronik Faza przygotowawcza Nauczyciel wyjaśnia uczniom, na czym polega metoda projektów i przedstawia ogólny temat realizowanego projektu Procedury zakładania indywidualnej działalności gospodarczej. Wyboru rodzaju działalności gospodarczej uczniowie dokonują według własnych zainteresowań. Nauczyciel może też zaproponować kilka przykładowych tematów do wyboru, np. działalność gospodarcza w obszarze mechatronika. Uczniowie samodzielnie ustalają skład grup realizujących projekt i dokonują wyboru tematów. Informują nauczyciela o składzie osobowym grupy i wybranym temacie. Wspólnie ustalane są terminy konsultacji. Nauczyciel podpisuje z każdą z grup realizujących projekt umowę (załącznik nr 1) oraz przedstawia uczniom załącznik do umowy, jakim jest karta oceny (załącznik nr 2). Zapoznając się z treścią umowy, uczniowie poznają jednocześnie: obowiązujące terminy realizacji projektu, obowiązujące zasady oceniania projektu, obowiązującą dokumentację projektu. Zapoznając się z kartą oceny do projektu, uczniowie poznają jednocześnie kryteria oceny projektu. Każda z grup realizujących projekt otrzymuje po jednym egzemplarzu umowy i karty oceny. Faza realizacji Uczniowie pracują nad: planem realizacji projektu, projektem działania, 30

31 sprawozdaniem z realizacji projektu, prezentacją projektu. Plan pracy uczniowie opracowują według założeń przedstawionych w karcie oceny projektu. Powinien on zostać dostarczony nauczycielowi wcześniej niż projekt założenia własnej działalności gospodarczej. Dokładna data oddania planu pracy określona zostaje w umowie projektu. Sugerowany termin w pierwszym tygodniu realizacji projektu. Plan pozwoli nauczycielowi na ocenę zaangażowania poszczególnych uczniów w realizację projektu. Projekt zakładania własnej działalności gospodarczej uczniowie wykonują według założeń przedstawionych w karcie oceny projektu. Jest on realizowany częściowo w ramach godzin lekcyjnych, np. poszukiwanie pomysłu na działalność, a częściowo w czasie pozalekcyjnym. Sprawozdanie z realizacji projektu uczniowie opracowują według założeń przedstawionych w karcie oceny projektu. Prezentacje z realizacji projektu uczniowie opracowują według założeń przedstawionych w karcie oceny projektu. Forma prezentacji jest dowolna, np.: wykład, wykład z prezentacją, prezentacja w programie PowerPoint. Przeprowadzanie projektu wymaga od nauczyciela dużego zaangażowania i aktywności. Przez cały czas jego realizacji nauczyciel konsultuje występujące problemy, udziela wskazówek i porad, pomaga w doborze i odnalezieniu źródeł informacji, naprowadza na sposób realizacji tematu. Jednocześnie nie powinien on sugerować sposobu realizacji projektu i zbytnio ingerować w proces realizacji. Powinien zapewnić jak największą samodzielność uczniom i pomagać im tylko w sytuacjach niezbędnych. Nauczyciel powinien również zapewnić uczniom możliwość: korzystania z pracowni komputerowej z dostępem do internetu w czasie pozalekcyjnym przynajmniej na jedną godzinę w tygodniu. 31

32 Faza końcowa Wszystkie wykonane projekty prezentowane są przed całą klasą. Data prezentacji została określona w umowie do projektu, a jej czas nie powinien przekraczać 10 minut. Prezentację projektu uczniowie opracowują według założeń przedstawionych w karcie oceny projektu. Po prezentacji projektu nauczyciel dokonuje oceny uczniów na poszczególne stopnie szkolne zgodnie z określonymi w umowie projektu zasadami i jednocześnie całościowo podsumowuje pracę uczniów. Załącznik nr 1 Umowa nr... Projekt z jednostki modułowej Zakładam własną działalność gospodarczą w kl.... Skład grupy realizującej projekt: (podpis ucznia) (podpis ucznia) (podpis ucznia) (podpis ucznia) Temat projektu: Podlegają ocenie: 1. Plan realizacji projektu. 2. Opracowane portfolio z dokumentacją własnego przedsiębiorstwa. 3. Sprawozdanie z realizacji projektu. 4. Prezentacja realizacji projektu dla klasy. 32

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo