Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych M1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1"

Transkrypt

1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej M1.J2 Poradnik dla nauczyciela

2 2

3 1. WPROWADZENIE WYMAGANIA WSTĘPNE CELE KSZTAŁCENIA Rodzaje działalności gospodarczej i motywy jej 11 podejmowania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Przepisy 15 prawne prowadzenia działalności gospodarczej Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Procedura zakładania, podejmowania i wykonywania 23 działalności gospodarczej Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Biznesplan Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ TEST PISEMNY TEST 40 WYBORU 8. LITERATURA

4 4

5 1. WPROWADZENIE Przekazuje Państwu Poradnik dla nauczyciela który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla jednostki modułowej Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej M1.J2 zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu technik mechatronik. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie uczeń powinien mieć już ukształtowane, aby bez problemów mógł korzystać z poradnika dla ucznia, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie uczeń ukształtuje podczas pracy z Poradnikiem dla ucznia, przykładowe metody i formy zajęć, ćwiczenia, przykładowe ćwiczenia ze wskazówkami do realizacji, zalecanymi metodami nauczania-uczenia się oraz środkami dydaktycznymi, z których nauczyciel może skorzystać w całości lub wybrać jego zdaniem najlepsze, ewaluację osiągnięć ucznia, przykład narzędzi pomiaru dydaktycznego, wykaz literatury. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone w pracowni symulacyjnej, różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania w tym metody tekstu przewodniego lub samokształcenia kierowanego. Formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. Do części ćwiczeń wymagane jest przygotowanie na podstawie 5

6 poradnika arkuszy ćwiczeniowych dla ucznia, które będę wypełniane podczas zajęć. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze informacje dotyczące wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinien zostać zapoznany uczeń. Obejmuje on jedynie wybrane efekty nauczania dla danej jednostki modułowej. Poziom trudności wykonywanych ćwiczeń powinien być dostosowany do możliwości i wcześniej ukształtowanych umiejętności uczniów. Wykonanie zaproponowanych przykładowych ćwiczeń pomoże ukształtować niezbędne umiejętności, wymagane programem kształcenia. Na koniec dołączyłem instrukcje wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wiadomości należy poszerzyć o wskazaną literaturę. Poradnik został opracowany m.in. w oparciu o pakiety edukacyjne opracowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opublikowane na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 6

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: określać najważniejsze instytucje podstawowych gałęzi prawa, korzystać z różnych źródeł informacji- prawa, definiować podstawowe pojęcia prawne, podejmować decyzje o wykorzystaniu rzadkich zasobów, wymianie dóbr i poziomie konsumpcji, określać zasady gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi, określać wpływ działań marketingowych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, analizować podstawowe wielkości ekonomiczne, interpretować dane statystyczne, rozróżniać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw według różnych kryteriów, charakteryzować poszczególne formy organizacyjno-prawne, określać kryteria doboru form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa do rodzaju działalności, rozróżniać cele przedsiębiorstwa, określać kryteria doboru form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa do celów działania, rozróżniać organy przedsiębiorstwa, charakteryzować rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, sporządzać schemat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, określać funkcje przedsiębiorstwa, korzystać z technologii informacyjnych, zidentyfikować stanowiska pracy biurowej, 7

8 obsłużyć komputer na poziomie podstawowym, współpracować w grupie i indywidualnie, uczestniczyć w dyskusji, prezentować efekty swojej pracy, wyciągać i uzasadniać wnioski z wykonanych ćwiczeń 8

9 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji ćwiczeń podanych w poradniku uczeń powinien umieć: scharakteryzować podstawowe terminy charakterystyczne dla funkcjonowania gospodarki rynkowej, objaśniać zagadnienia i definicje związane z firmami funkcjonującymi w gospodarce rynkowej, dobierać przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i przepisy dotyczące prawa autorskiego, scharakteryzować przepisy prawa podatkowego, analizować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego, określać skutki nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; rozróżniać stosowane w praktyce przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, analizować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, diagnozować następstwa wynikające z nieprzestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia działalności, wskazywać podmioty gospodarcze specjalizujące się w branży mechatronicznej, diagnozować mechanizmy współzależności branży mechatronicznej i jej otoczenie, wskazywać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem firm w branży mechatronicznej, konfrontować działania prowadzone przez konkurencyjne firmy, planować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży mechatronicznej, 9

10 organizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży mechatronicznej, wyznaczać kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie własnej działalności gospodarczej, sporządzać dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla własnej działalności gospodarczej, klasyfikować pisma przychodzące związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, redagować pisma i dokumenty umożliwiające sprawne funkcjonowanie działalności gospodarczej, wykonywać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie, posługiwać się urządzeniami biurowymi, użytkować urządzenia biurowe, usprawniając pracę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wybierać programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, analizować działalność firmy w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, stosować analizę w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, oceniać efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, 10

11 analizować dostępne działania marketingowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wybrać optymalne działania marketingowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zastosować działania marketingowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, modyfikować działania marketingowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zależności od warunków. 4. Rodzaje działalności gospodarczej i motywy jej podejmowania. 4.1 Pytania sprawdzające Warunkiem wykonania poprawnie ćwiczeń przez ucznia jest zapoznanie z materiałem dydaktycznym oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania: 1. Jak definiuje działalność gospodarczą ustawa o swobodzie działalności gospodarczej? 2. Jakie rozróżniamy rodzaje działalności gospodarczej? 3. Czym charakteryzuje się działalność produkcyjna? 4. Czym charakteryzuje się handel detaliczny i hurtowy? 5. Czym charakteryzuje się działalność usługowa? 6. Jakie występują rodzaje usług w działalności usługowej? 7. Jakie są motywy podejmowania działalności gospodarczej i z czego one wynikają? 11

12 4.2 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uczeń ma dokonać identyfikacji w twoim najbliższym otoczeniu pięciu zakładów usługowych, które prowadzą działalność gospodarczą na rzecz ludności ( najlepiej zbliżonych do branży mechatronicznej ). Nazwa zakładu Rodzaj działalności Wskazówki dla nauczyciela: ćwiczenie uczniowie wykonują indywidualnie, można przeprowadzić wycieczkę dydaktyczną w celu poznania zakładów usługowych w okolicy bądź ćwiczenie zaproponować jako zadanie domowe. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien: 1) dokonać analizy funkcjonujących na rynku w najbliższym otoczeniu zakładów usługowych, 2) zidentyfikować ich nazwę, 3) ustalić rodzaj prowadzonej działalności usługowej, 4) uzupełnić tabelę zgodnie z zawartym w zadaniu poleceniem. 12

13 Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do internetu, czasopisma lokalne, obserwacje własne. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda ćwiczeń przedmiotowych, wycieczka dydaktyczna. Ćwiczenie 2 Przyporządkuj do każdego z rodzaju potrzeb (zgodnie z hierarchią potrzeb np. według Maslova) po dwa motywy, mogące mieć wpływ na podejmowanie działalności gospodarczej. Rodzaje potrzeb (np. według Motywy podejmowania działalności Maslowa) gospodarczej 13

14 Wskazówki dla nauczyciela: ćwiczenie uczniowie wykonują w parach, należy przeprowadzić krótką pogadankę mającą na celu przypomnienie hierarchii potrzeb. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda ćwiczeń przedmiotowych, Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, arkusz ćwiczeniowy. 4.3 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: TAK NIE 1. Zdefiniować pojęcie działalność gospodarcza zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej? 2. Wymienić rodzaje działalności gospodarczej? 3. Scharakteryzować działalność produkcyjną? 4. Rozróżnić handel hurtowy i detaliczny? 5. Scharakteryzować działalność usługową? 6. Podać przykłady przedsiębiorstw z Twojego otoczenia, które świadczą usługi, prowadzą działalność produkcyjną i handlową? 7. Rozróżnić motywy podejmowania działalności gospodarczej? 14

15 5. Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Przepisy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. 5.1 Pytania sprawdzające Warunkiem wykonania poprawnie ćwiczeń przez ucznia jest zapoznanie z materiałem dydaktycznym oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania: 1. Czym charakteryzują się i które czynniki decydują o wyborze formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa? 2. Jakie formy organizacyjno-prawne są regulowane szczególnymi przepisami ze względu na ochronę interesów państwa? 3. Zgodnie z przepisami PDG podmiot prowadzący działalność gospodarczą nazywany jest? 4. Na czym polega odpowiedzialność osobista wspólnika spółki cywilnej? 5. Osobami prawnymi są? 6. Spółka cywilna popadła w długi. W jaki sposób wierzyciel może wyegzekwować swoją wierzytelność? 7. Czym różni się spółka cywilna od działalności prowadzonej indywidualnie? 8. Na czym polega odpowiedzialność osobista wspólnika spółki cywilnej? 9. Określ różnice pomiędzy: - spółką akcyjną i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, - spółką akcyjną i osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 15

16 10. Podaj po trzy przykłady przedsiębiorstw handlowych mających następującą formę prawną: spółka cywilna, osoba, fizyczna, spółka z o.o. 11. Za małego, średniego, dużego przedsiębiorcę uważa się podmiot? 12. Klasyfikację przedsiębiorstw przeprowadza się według trzech podstawowych kryteriów? 13. W gospodarce wyróżnia się następujące formy własności? 14. Do czego służy z kwalifikator MSP dostępny na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i co tam można sprawdzić? 15. Obecnie w życiu gospodarczym funkcjonują następujące formy organizacyjne firm? 16. Przy wyborze formy działalności należy brać pod uwagę przede wszystkim? 17. Wymień najważniejsze przepisy prawa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. 16

17 5. 2 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uczeń ma dokonać identyfikacji w swoim środowisku mikroprzedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa, średniego przedsiębiorstwa, dużego przedsiębiorstwa. Jako kryterium uwzględnić liczbę zatrudnionych. Forma przedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorca Pełna nazwa Rodzaj prowadzonej działalności Liczba zatrudnionych Mały przedsiębiorca Średni przedsiębiorca Duży przedsiębiorca Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać uczeń powinien: 1. scharakteryzować przedsiębiorstwa według podanych kryteriów, 2. zidentyfikować rodzaje przedsiębiorstw funkcjonujących w jego środowisku, 3. uzupełnić tabelkę zgodnie z poleceniem. 4. przeprowadzić wywiad środowiskowy na w/w temat. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem internetu, czasopisma lokalne, informacje uzyskane z wywiadów z bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami, pracownikami firm lokalnych. 17

18 Wskazówki dla nauczyciela: uczniowie wykonują ćwiczenie w parach, należy zwrócić uwagę na poprawność wykonania ćwiczenia, należy zwrócić uwagę na sposób wykonania ćwiczenia (pełna nazwa firmy, rzetelność informacji). Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) scharakteryzować przedsiębiorstwa według podanych kryteriów, 2) zidentyfikować rodzaje przedsiębiorstw funkcjonujących w jego środowisku, 3) uzupełnić tabelkę zgodnie z poleceniem. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda ćwiczeń przedmiotowych, Środki dydaktyczne: komputer z dostępem internetu, czasopisma lokalne, informacje uzyskane z wywiadów z bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami, pracownikami firm lokalnych. Ćwiczenie 2 Dokonaj wyboru najlepszej formy organizacyjno-prawnej analizując czynniki, które o tym decydują. Uwzględnij poniższe dane: 1) kapitał założycielski zł, 2) dwóch wspólników, 3) zasięg lokalny, 4) sprzedaż detaliczna. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie polecenie, 2) przedyskutować z kolegą warunki podane w ćwiczeniu, 18

19 3) przeanalizować czynniki mające wpływ na dobór formy organizacyjno-prawnej, 4) dobrać według Ciebie najbardziej korzystną formę organizacyjnoprawną do podanych w ćwiczeniu warunków. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura, poradnik dla ucznia. komputer z dostępem internetu, Wskazówki dla nauczyciela: praca w zespołach 5-osobowych (dobór do grup losowy poprzez np. odliczanie do 5), należy wskazać jednego z uczniów, który będzie liderem, należy przygotować co najmniej 3 różne warianty danych warunków, należy ukierunkować uczniów, aby rozwiązania zadania dotyczyły korzystnej formy organizacyjno-prawnej dla podanych w ćwiczeniach warunków, w zespołach uczniowie podejmują konkretne decyzje, rozwiązując ćwiczenie, po wykonaniu ćwiczenia należy przeanalizować wypracowane rozwiązania przez uczniów, uczniowie prezentując wyniki pracy, uzasadniają swój wybór. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien 1) przedyskutować w grupie warunki podane w ćwiczeniu, 2) przeanalizować czynniki mające wpływ na dobór formy organizacyjno prawnej, 3) dobrać najbardziej korzystną formę organizacyjno prawną do podanych w ćwiczeniu warunków. 19

20 Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda ćwiczeń przedmiotowych. Środki dydaktyczne: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Literatura. Ćwiczenie 3 Gosia i Radek prowadzili własne jednoosobowe przedsiębiorstwa. Prosperowali całkiem nieźle, jednak z czasem stwierdzili, że o wiele lepiej będzie im, jeżeli połączą swoje siły i utworzą wspólne przedsiębiorstwo. Odpowiedz na pytania: 1. Jakie wymierne korzyści dla Gosi i Radka przyniesie połączenie firm? 2. Jaką formę spółki zaproponujesz wspólnikom? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie informacje zawarte w ćwiczeniu, 2) odpowiedzieć na podane w ćwiczeniu pytania, 3) przedstawić swoją odpowiedź w formie pisemnej, 4) uzasadnić swoje stanowisko. Wyposażenie stanowiska pracy: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Komputer z drukarką oraz z dostępem do Internetu Materiały dla ucznia Wskazówki dla nauczyciela: ćwiczenie najlepiej przeprowadzić w parach, należy opracować co najmniej 5 6 różnych przypadków, uczniowie opracowują odpowiedzi w formie pisemnej, 20

21 następnie prezentują efekty pracy i wypracowane rozwiązania, uczniowie uzasadniają swój wybór, należy zweryfikować rozwiązania z rzeczywistymi możliwościami doboru właściwej formy organizacyjno-prawnej Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) odpowiedzieć na podane w ćwiczeniu pytania, 2) przedstawić odpowiedź w formie pisemnej, 3) uzasadnić swoje stanowisko. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda przypadków. Środki dydaktyczne: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Komputer z drukarką oraz z dostępem do internetu literatura. Ćwiczenie 4 1. Uwzględniając poznane pojęcia uczeń ma za zadanie sklasyfikować i opisać wskazane przedsiębiorstwo - FAMOT-PLESZEW SA ul. Fabryczna 7 PLESZEW Opisz przedsiębiorstwo w którym odbywasz/ odbywałeś praktyki zawodowe lub odbywali twoi starsi koledzy ze szkoły. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie informacje zawarte w ćwiczeniu, 2) odpowiedzieć na podane w ćwiczeniu pytania, 3) przedstawić swoją odpowiedź w formie pisemnej, 21

22 Wyposażenie stanowiska pracy: Poradnik dla ucznia, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 5.3 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi : 1) Wymienić czynniki decydujące o wyborze formy organizacyjnoprawnej podmiotu gospodarczego? TAK NIE 2) Scharakteryzować czynniki mające wpływ na wybór formy organizacyjno-prawnej? 3) Zanalizować czynniki pod kątem wyboru najkorzystniejszej formy organizacyjno-prawnej w określonych warunkach? 4) Przedstawić podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej? 5) Zidentyfikować przepisy prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej? 6) Opisać jakie formy organizacyjno-prawne są regulowane szczególnymi przepisami ze względu na ochronę interesów państwa? 7) Scharakteryzować małego, średniego, dużego przedsiębiorcę? 8) Opisać i wymienić najważniejsze przepisy prawa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej? 22

23 6. Procedura zakładania, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 6.1 Pytania sprawdzające Warunkiem wykonania poprawnie ćwiczeń przez ucznia jest zapoznanie z materiałem dydaktycznym oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania: 1. Jakie instytucje i urzędy należy odwiedzić, aby zarejestrować działalność gospodarczą? 2. Jakie formularze zgłoszeniowe należy wypełnić, aby zarejestrować działalność gospodarczą? 3. Jaka jest procedura związana z uruchomieniem działalności gospodarczej? 4. Obowiązujące przepisy przewidują dwie formy zgłaszania prowadzenia działalności są to? 5. Za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany w jego treści pobiera się opłatę? 6. Jakie jest zadanie CEIDG? 7. Kogo dotyczy obowiązek dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców? 8. W jakim celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności? 9. O czym należy pamiętać wypełniając Formularz CEIDG-1? 10. Kiedy Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą? 23

24 6.2 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Chcesz założyć indywidualną działalność gospodarczą osób fizycznych. Wypełnij właściwe dokumenty niezbędne do jej zarejestrowania. Skorzystaj ze strony Możesz także odwiedzić instytucje i urzędy, gdzie uzyskasz niezbędne formularze zgłoszeniowe. Określ procedurę postępowania przy zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej osób fizycznych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) określić rodzaj działalności, którą chcesz prowadzić (branża mechatroniczna ) 2) wypełnić dokumenty zgodnie z obowiązującymi zasadami przez internet. Przejdź do przygotowania wniosku on-line bez logowania. Możesz korzystać z filmów instruktażowych, oraz instrukcji wypełniania, lub korzystać ze stron internetowych np.: 3) w razie potrzeby odwiedzić niezbędne instytucje i urzędy w celu weryfikacji i uzupełnienia wiadomości (Urząd miasta i gminy ). Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do Internetu wraz z drukarką, dokumenty i formularze niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej, poradniki, jak wypełniać dane formularze zgłoszeniowe, Poradnika dla ucznia Wskazówki dla nauczyciela: praca zgodnie ze scenariuszem nr 1. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) określić rodzaj działalności, którą chce prowadzić, 24

25 2) odwiedzić niezbędne instytucje i urzędy w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych, 3) wypełnić dokumenty zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wzory wypełnionych dokumentów znajdziesz we właściwych urzędach i instytucjach rejestracyjnych, lub na stronach np. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda projektów. Środki dydaktyczne: dokumenty i formularze niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej, poradniki, jak wypełniać dane formularze zgłoszeniowe, komputer z dostępem do internetu, Polska Klasyfikacja Działalności literatura, 6.3 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi : TAK NIE 1) Wymienić rodzaje instytucji i urzędów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej? 2) Rozróżnić dokumenty i formularze zgłoszeniowe? 3) Wypełnić dokumenty i formularze związane z uruchamianiem działalności gospodarczej? 4) Przedstawić procedurę postępowania przy uruchamianiu działalności gospodarczej osób fizycznych? 5) Wypełnić formularze zgłoszeniowy aby zarejestrować działalność gospodarczą przez internet? 25

26 7. BIZNESPLAN 7.1 Pytania sprawdzające Warunkiem wykonania poprawnie ćwiczeń przez ucznia jest zapoznanie z materiałami dydaktycznymi oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania: 1. Jak zdefiniujesz pojęcie biznesplan? 2. Jaka jest struktura typowego biznesplanu? 3. Czym charakteryzują się poszczególne elementy biznesplanu? 4. Czemu służy sporządzanie biznesplanu? 7.2 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zaproponuj 10 pytań, na które powinien odpowiedzieć biznesplan. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeanalizować dokładnie elementy struktury typowego biznesplanu, 2) sformułować pytania zgodnie z poleceniem zawartym w ćwiczeniu, 3) odpowiedzieć w formie pisemnej. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, przykładowe biznesplany, literatura. Wskazówki dla nauczyciela: uczniowie wykonują ćwiczenie w parach, należy zwrócić uwagę na poprawność wykonania ćwiczenia, należy przedyskutować z uczniami wyniki pracy. 26

27 Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przeanalizować dokładnie materiał nauczania dotyczący struktury i charakterystyki biznesplanu, 2) sformułować pytania zgodnie z poleceniem zawartym w ćwiczeniu, 3) odpowiedzieć w formie pisemnej. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda ćwiczeń przedmiotowych. Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, przykładowe biznesplany, prezentacja multimedialna bądź foliogramy z opisem biznesplanu, literatura. Ćwiczenie 2 Wraz z kolegą/koleżanką wybierz dowolny element struktury biznesplanu. Dokonaj jego analizy. Podaj przykładowe dane, które zawarłbyś w biznesplanie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1. przeanalizować dokładnie materiał nauczania dotyczący struktury i charakterystyki biznesplanu, 2. zaproponować rodzaj działalności gospodarczej machatronicznej, 3. zaproponować dane do wybranego elementu struktury biznesplanu. Wyposażenie stanowiska: komputer z dostępem do Internetu i drukarką prezentacja multimedialna bądź foliogramy z opisem biznesplanu, przykładowe biznesplany, Poradnika dla ucznia. 27

28 Wskazówki dla nauczyciela: uczniowie wykonują ćwiczenie w parach, należy zwrócić uwagę na poprawność wykonania ćwiczenia, należy przedyskutować z uczniami wyniki pracy, prace zgodnie ze scenariuszem nr 2. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1. przeanalizować dokładnie materiał nauczania dotyczący struktury i charakterystyki biznesplanu, 2. zaproponować rodzaj działalności gospodarczej, 3. zaproponować dane do wybranego elementu struktury biznesplanu. Zalecana metoda nauczania uczenia się: metoda ćwiczeń przedmiotowych. Środki dydaktyczne: komputer z dostępem do Internetu i drukarką prezentacja multimedialna bądź foliogramy z opisem biznesplanu, przykładowe biznesplany, Poradnik dla ucznia. 7.3 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi : TAK NIE 1) zdefiniować pojęcie biznesplanu? 2) wymienić części składowe typowego biznesplanu? 3) scharakteryzować poszczególne elementy biznesplanu? 4) podać cele, dla których sporządza się biznesplan? 5) opracować biznesplan dla małej firmy? 6) opracować elementy struktury biznesplanu? 28

29 8. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz zajęć 1 Temat: Procedura zakładania działalności gospodarczej Cele: Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: wybrać rodzaj działalności gospodarczej, interpretować zapisy prawne dotyczące zakładania indywidualnej działalności gospodarczej, wymienić instytucje związane z uruchomieniem działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującą kolejnością zgłoszeń, rozróżniać dokumentację związaną z uruchomieniem indywidualnej działalności gospodarczej, Pobrać lub wypełnić drogą elektroniczną lub w odpowiednich urzędach dokumenty niezbędne do rejestracji działalności gospodarczej, zaproponować dane identyfikacyjne zakładanego własnego przedsiębiorstwa, opracować portfolio z dokumentacją założycielską własnego przedsiębiorstwa. Metody nauczania uczenia się: metoda projektów. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca w 4-osobowych grupach. Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, druki i formularze związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, czasopisma fachowe, Literatura. 29

30 Czas trwania: ok. 4 tygodni Uczestnicy: uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechatronik Faza przygotowawcza Nauczyciel wyjaśnia uczniom, na czym polega metoda projektów i przedstawia ogólny temat realizowanego projektu Procedury zakładania indywidualnej działalności gospodarczej. Wyboru rodzaju działalności gospodarczej uczniowie dokonują według własnych zainteresowań. Nauczyciel może też zaproponować kilka przykładowych tematów do wyboru, np. działalność gospodarcza w obszarze mechatronika. Uczniowie samodzielnie ustalają skład grup realizujących projekt i dokonują wyboru tematów. Informują nauczyciela o składzie osobowym grupy i wybranym temacie. Wspólnie ustalane są terminy konsultacji. Nauczyciel podpisuje z każdą z grup realizujących projekt umowę (załącznik nr 1) oraz przedstawia uczniom załącznik do umowy, jakim jest karta oceny (załącznik nr 2). Zapoznając się z treścią umowy, uczniowie poznają jednocześnie: obowiązujące terminy realizacji projektu, obowiązujące zasady oceniania projektu, obowiązującą dokumentację projektu. Zapoznając się z kartą oceny do projektu, uczniowie poznają jednocześnie kryteria oceny projektu. Każda z grup realizujących projekt otrzymuje po jednym egzemplarzu umowy i karty oceny. Faza realizacji Uczniowie pracują nad: planem realizacji projektu, projektem działania, 30

31 sprawozdaniem z realizacji projektu, prezentacją projektu. Plan pracy uczniowie opracowują według założeń przedstawionych w karcie oceny projektu. Powinien on zostać dostarczony nauczycielowi wcześniej niż projekt założenia własnej działalności gospodarczej. Dokładna data oddania planu pracy określona zostaje w umowie projektu. Sugerowany termin w pierwszym tygodniu realizacji projektu. Plan pozwoli nauczycielowi na ocenę zaangażowania poszczególnych uczniów w realizację projektu. Projekt zakładania własnej działalności gospodarczej uczniowie wykonują według założeń przedstawionych w karcie oceny projektu. Jest on realizowany częściowo w ramach godzin lekcyjnych, np. poszukiwanie pomysłu na działalność, a częściowo w czasie pozalekcyjnym. Sprawozdanie z realizacji projektu uczniowie opracowują według założeń przedstawionych w karcie oceny projektu. Prezentacje z realizacji projektu uczniowie opracowują według założeń przedstawionych w karcie oceny projektu. Forma prezentacji jest dowolna, np.: wykład, wykład z prezentacją, prezentacja w programie PowerPoint. Przeprowadzanie projektu wymaga od nauczyciela dużego zaangażowania i aktywności. Przez cały czas jego realizacji nauczyciel konsultuje występujące problemy, udziela wskazówek i porad, pomaga w doborze i odnalezieniu źródeł informacji, naprowadza na sposób realizacji tematu. Jednocześnie nie powinien on sugerować sposobu realizacji projektu i zbytnio ingerować w proces realizacji. Powinien zapewnić jak największą samodzielność uczniom i pomagać im tylko w sytuacjach niezbędnych. Nauczyciel powinien również zapewnić uczniom możliwość: korzystania z pracowni komputerowej z dostępem do internetu w czasie pozalekcyjnym przynajmniej na jedną godzinę w tygodniu. 31

32 Faza końcowa Wszystkie wykonane projekty prezentowane są przed całą klasą. Data prezentacji została określona w umowie do projektu, a jej czas nie powinien przekraczać 10 minut. Prezentację projektu uczniowie opracowują według założeń przedstawionych w karcie oceny projektu. Po prezentacji projektu nauczyciel dokonuje oceny uczniów na poszczególne stopnie szkolne zgodnie z określonymi w umowie projektu zasadami i jednocześnie całościowo podsumowuje pracę uczniów. Załącznik nr 1 Umowa nr... Projekt z jednostki modułowej Zakładam własną działalność gospodarczą w kl.... Skład grupy realizującej projekt: (podpis ucznia) (podpis ucznia) (podpis ucznia) (podpis ucznia) Temat projektu: Podlegają ocenie: 1. Plan realizacji projektu. 2. Opracowane portfolio z dokumentacją własnego przedsiębiorstwa. 3. Sprawozdanie z realizacji projektu. 4. Prezentacja realizacji projektu dla klasy. 32

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa II zawód : kucharz - kwalifikacja T 6 ; Nauczyciel: Maria Gaertner Przedmiot: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GASTRONOMII. Realizowane umiejętności z podstawy programowej kształcenia w zawodzie: PDG(1)

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Agnieszka Mikina Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: przygotowanie uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ klasa I LP (profil ekonomiczno-administracyjny)

PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ klasa I LP (profil ekonomiczno-administracyjny) PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ klasa I LP (profil ekonomiczno-administracyjny) Lp. Temat (treści nauczania) Liczba godzin. Organizacja pracy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności, zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: prace kontrolne (sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.3 Temat zajęć: Zakładamy naszą firmę (1) 1. Cele lekcji: Uczeń: wie, czym jest numer NIP, wie, czy jest numer REGON i w jakim celu jest nadawany,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce Szczegółowe wymagania edukacyjne Przedmiot: Ekonomia w praktyce ocena dopuszczająca uczeń ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra wyszukuje informacje niezbędne i dodatkowe dotyczące działalności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie biznes planu. Autor: mgr inż. Halina Duraj, mgr Ewelina Holesz, mgr Urszula Sawa

Przygotowanie biznes planu. Autor: mgr inż. Halina Duraj, mgr Ewelina Holesz, mgr Urszula Sawa Autor: mgr inż. Halina Duraj, mgr Ewelina Holesz, mgr Urszula Sawa Cele lekcji Cel ogólny uczeń potrafi założyć własną firmę w oparciu o przygotowany biznes plan. Cele szczegółowe Uczeń potrafi przedstawić

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Możliwość wykorzystania komputera na zajęciach podstaw przedsiębiorczości na przykładzie lekcji nt. podatków pośrednich (scenariusz lekcji)

Możliwość wykorzystania komputera na zajęciach podstaw przedsiębiorczości na przykładzie lekcji nt. podatków pośrednich (scenariusz lekcji) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA NR 1 KRAKÓW 2005 Małgorzata Kulikowska III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego, Białystok Możliwość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

5.12 Powtórzenie wiadomości - Zakładam przedsiębiorstwo

5.12 Powtórzenie wiadomości - Zakładam przedsiębiorstwo Być przedsiębiorczym nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5.12 Powtórzenie wiadomości - Zakładam przedsiębiorstwo Anna Kolano

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa I technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa I technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa I technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcacych nr 6 w Łomży

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcacych nr 6 w Łomży Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcacych nr 6 w Łomży Technikum nr 6 18-400 Łomża, ul. Kopernika 16 tel. 86 216 62 63 e-mail: zselomza@poczta.onet.pl www.ekonomik4.lomza.pl DZIENNIK PRAKTYK. Imię

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-81 Temat: O myśleniu na przyszłość czyli dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? Cel główny projektu Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyszłość własną i swoich najbliższych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Nauczanie przedmiotu Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej

Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej Programu nauczania z wiedzy o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG)

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: Działalność gospodarcza w. PDG(1)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w LO Nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w LO Nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45 Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w LO Nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45 Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

I. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania

I. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV - VIII Przedmiotowy System Ocenia z informatyki i zajęć komputerowych jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO)

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Nauczyciel: mgr Waldemar Łapkowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.9 Temat zajęć: Mój biznesplan (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: zna metodę analizy SWOT, wskazuje po trzy przykłady kosztów, jakie należy ponieść przed

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne z podstaw przedsiębiorczości ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Podstawa prawna : Ustawa Systemie Oświaty z dnia 17 września 1991r (Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572) z późn. zm. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG)

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: Działalność gospodarcza w. PDG(1)

Bardziej szczegółowo

Kategoria taksonomiczna. Poziom wymagań programowych (P lub PP) Zadania organów administracji centralnych administracji P C

Kategoria taksonomiczna. Poziom wymagań programowych (P lub PP) Zadania organów administracji centralnych administracji P C 1. raktyki zawodowe 9.1. raktyki zawodowe w urzędzie administracji Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Kaszczorze

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Kaszczorze Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Kaszczorze 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie paragrafu 21 a Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 1. PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE SŁUCHACZ PO REALIZACJI PRAKTYK POTRAFI: zidentyfikować źródła prawa wymienić

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej.

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Kryteria wyboru formy prawnej Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

2. Zakładanie własnej firmy

2. Zakładanie własnej firmy 1. 2. Zakładanie własnej firmy Uczeń zna: a. 1. Cele lekcji pojęcie biznesplanu, i. a) Wiadomości procedurę zakładania firmy, Uczeń potrafi: ii. b) Umiejętności przeprowadzić analizę SWOT, zastosować procedurę

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie Przedmiotowy zestaw oceniania z przedmiotów zawodowych ekonomicznych został opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

semestr IV semestr II semestr III

semestr IV semestr II semestr III Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik administracji; symbol 334306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - ORGANIZACJA SALONU FRYZJERSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - ORGANIZACJA SALONU FRYZJERSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - ORGANIZACJA SALONU FRYZJERSKIEGO Nazwa szkoły: Technikum Usług Fryzjerskich nr 3 w Dąbrowie Górniczej Imię i nazwisko: mgr Justyna Łaskawiec Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i klasyfikacja podatków

Pojęcie i klasyfikacja podatków Pojęcie i klasyfikacja podatków 1. Cele lekcji a) Wiadomości Zapoznanie z pojęciem podatku. Charakterystyka poszczególnych podatków bezpośrednich i pośrednich. b) Umiejętności Doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PZO Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM 1 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Poinformowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje co najmniej jeden projekt edukacyjny w ciągu trwania nauki w

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu. Publiczne Gimnazjum Salezjańskie w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów zawodowych w ZS CKP w Sochaczewie

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów zawodowych w ZS CKP w Sochaczewie Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów zawodowych w ZS CKP w Sochaczewie Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-Edukacja dla bezpieczeństwa 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego

Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dalej zwana ustawą.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej klasa 1 TLR Technik organizacji reklamy Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rynek, popyt, podaż, konkurencja,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOTUNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOTUNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOTUNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI / ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo