Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 Konspekt projektu K-81 Temat: O myśleniu na przyszłość czyli dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? Cel główny projektu Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyszłość własną i swoich najbliższych Cele projektu Wiedza Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat: - systemu ubezpieczeń w Polsce - rodzajów ubezpieczeń - systemu ubezpieczeń emerytalnych - ofert rynku ubezpieczeń Umiejętności Zdobycie, doskonalenie i rozwijanie umiejętności: - czytania ze zrozumieniem, analizowania i interpretowania aktów prawnych i polis - samodzielnego wykonywania zadań, samokontroli i samooceny - opracowywania budżetu spotkania - wyszukiwania z różnych źródeł, selekcjonowania i analizowania informacji z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych

2 - komunikowania się, współpracy w zespole, zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem - wykonywania prezentacji multimedialnych Postawy Kształtowanie i utrwalanie postawy: - świadomego korzystania z ofert rynku ubezpieczeń - motywującej do zdobywania wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie w zakresie ubezpieczeń - poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania - wykorzystywania komputera i Internetu do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań Metody, formy i narzędzia stosowane w realizacji projektu: Zajęcia będą prowadzone metodą projektu z wykorzystaniem multimedialnych materiałów e-learningowych, stanowiących teoretyczne wsparcie w/w tematu. Realizacja poszczególnych zadań wymagać będzie wykorzystania sprzętu komputerowego oraz zasobów Internetu, a wykorzystanie tablicy interaktywnej będzie dodatkowym atutem. Proponowane metody i formy pracy do wykorzystania w realizacji projektu: - wykład, pogadanka - burza mózgów - metoda przypadków, metoda sytuacyjna - wywiad - wykorzystanie tekstów źródłowych, analiza danych statystycznych O wyborze metod i form pracy decydują realizatorzy projektu.

3 Harmonogram działań Czas realizacji projektu: jeden semestr III klasy Istotną cechą metody projektu jest duża samodzielność uczniów, zarówno na etapie planowania, jak i realizacji i prezentowania efektów. Działania ujęte w harmonogramie projektu są tylko propozycją zadań umożliwiających realizację celów. Uwzględniając powyższe założenia oraz biorąc pod uwagę zróżnicowanie poziomu wiedzy uczniów i możliwości realizacyjne zespołów dopuszcza się możliwość: - wprowadzania zmian w zakresie zadań umożliwiających osiągnięcie celów projektu - wyboru metod i form oraz czasu realizacji poszczególnych zadań - wyboru sposobu prezentacji efektów działań Wszelkie działania uczniów są konsultowane i monitorowane przez nauczyciela - opiekuna projektu Treści nauczania wymagania szczegółowe I. Praca i przedsiębiorczość. organizacji pracy ( ustalenie celu, Podstawowe umiejętności życia w grupie. - stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu), - stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji. Udział obywateli w życiu publicznym. - w miarę możliwości indywidualnie lub w Zadania do realizacji I. Dokonanie ustaleń organizacyjnych w ramach zespołu projektowego 1. Zapoznanie uczniów z tematyką projektu i omówienie zadań projektowych 2. Ustalenie zasad współpracy i przepływu informacji 3. Powołanie zespołów zadaniowych, podział zadań do realizacji, określenie terminów ich realizacji 4. Opracowanie kontraktu współpracy grupy 5. Omówienie wymagań dot. prezentacji efektów poszczególnych działań i prezentacji

4 grupie realizuje zadania ujęte w projekcie Praca i przedsiębiorczość. - bierze udział w przedsięwzięciach, które pozwalają rozwinąć cechy przedsiębiorcze II. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. - wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. - posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków i tekstów, wykresów i tabel. - przygotowuje prezentację multimedialną w wybranym programie. Praca i przedsiębiorczość. organizacji pracy (ustalenie celu, Opracowywanie za pomocą komputera rysunków i tekstów, wykresów i tabel. - przygotowuje prezentację multimedialną w końcowej 6. Ustalenie kryteriów oceny prezentacji i poszczególnych etapów realizacji projektu II. System ubezpieczeniowy w Polsce opracowanie prezentacji w dowolnej formie Działania uczniów: 1) indywidualnie lub w grupach uczniowie wyszukują, gromadzą, selekcjonują i przetwarzają informacje z różnych źródeł z zakresu zagadnień: a) rodzaje ubezpieczeń (osobowe, majątkowe, zdrowotne, społeczne) z opracowaniem schematu ubezpieczeń przy wykorzystaniu wybranego programu komputerowego b) ubezpieczenia osobowe (NW i na życie) c) ubezpieczenia majątkowe ( majątku i OC) d) zdrowotne e) społeczne (rentowe, wypadkowe, chorobowe, emerytalne system emerytalny) 2) uczniowie parami opracowują prezentację multimedialną na jeden z w/w tematów 3) grupy przygotowują się do wystąpienia na forum grupy z wykorzystaniem opracowanej prezentacji multimedialnej (dzielą się wiedzą, zdobytymi doświadczeniami z przygotowania materiałów i opracowania prezentacji, omawiają napotkane trudności w realizacji tematu)

5 wybranym programie. 4) dokonują prezentacji opracowanych zagadnień na forum grupy jako przygotowanie się do spotkania z brokerem ubezpieczeniowym 5) pod kierunkiem nauczyciela prowadzą dyskusję, dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? 6) Po spotkaniu uczniowie potrafią wyjaśnić m.in.: a) dlaczego OC jest obowiązkowe dla kierowców b) dlaczego lekarze dobrowolnie ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej c) dlaczego przy ubezpieczeniu dwóch mieszkań płacone są składki różnej wysokości d) dlaczego warto ubezpieczać się III. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. - wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Praca i przedsiębiorczość. organizacji pracy (ustalenie celu, Udział obywateli w życiu publicznym. - w miarę możliwości indywidualnie lub w grupie realizuje zadania ujęte w projekcie III. Pozyskiwanie ofert ubezpieczeniowych Działania uczniów: 1) uczniowie po uzyskaniu informacji o siedzibach brokerów działających na lokalnym rynku indywidualnie występują z zapytaniem ofertowym do brokera w zakresie ubezpieczeń: a) zbiorowych i indywidualnych od następstw NW b) na życie c) mieszkania ( pakiety ubezpieczeniowe) d) od odpowiedzialności cywilnej e) z tytułu np. wyjazdu na wycieczkę lub do pracy poza granice kraju na 2 miesiące

6 Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. - wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Podstawowe umiejętności życia w grupie. - stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu), - stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji. 2) grupa uczniów w rozmowie ze szkolną księgową pozyskuje informacje na temat warunków aktualnego ubezpieczenia zbiorowego uczniów i wysokości składki 3) uczniowie w parach po dokonaniu analiz porównawczych ofert brokerów wybierają najlepszą ofertę przede wszystkim w zakresie warunków ubezpieczenia uczniów i pracowników szkoły od następstw NW 4) uczniowie porównują obowiązującą w danym roku ofertę ubezpieczenia zbiorowego z ofertą brokera 5) uczniowie przedstawiają dyrekcji szkoły ofertę ubezpieczenia grupowego uczniów i pracowników szkoły od następstw NW zawierającą korzystniejsze warunki ubezpieczenia, wspólnie omawiają, podejmują decyzje w zakresie ubezpieczyciela na następny rok IV. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. - wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Gospodarstwo domowe. Przygotowuje budżet konkretnego przedsięwzięcia z życia ucznia, rozważa wydatki i źródła ich finansowania. Praca i przedsiębiorczość. organizacji pracy (ustalenie celu, IV. Otwarty Fundusz Emerytalny - zorganizowanie spotkania dla rodziców z konsultantem, agentem, doradcą funduszu Działania uczniów: 1) przydział zadań poszczególnym grupom w zakresie organizacji spotkania 2) sporządzenie budżetu spotkania ( analiza porównawcza kosztów) w celu zaplanowania pozyskania środków na realizację zadania

7 Udział obywateli w życiu publicznym. - w miarę możliwości indywidualnie lub w grupie realizuje zadania ujęte w projekcie Podstawowe umiejętności życia w grupie. - stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu), - stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji. Praca i przedsiębiorczość. - bierze udział w przedsięwzięciach, które pozwalają rozwinąć cechy przedsiębiorcze 3) wykonanie czynności organizacyjnych umożliwiających zrealizowanie spotkania (wyznaczenie osoby prowadzącej spotkanie i obsługi, opracowanie treści zaproszenia i oficjalnych podziękowań doradcy, przekazanie zaproszeń przez uczniów, przygotowanie miejsca spotkania, zaplanowanie serwisu fotograficznego na spotkanie ) 4) udział uczniów w spotkaniu rodziców z konsultantem, agentem funduszu emerytalnego, zadawanie wcześniej przygotowanych pytań ( przeznaczyć czas na pytania rodziców) 5) po spotkaniu uczniowie będą: a) znali i rozumieli pojęcia Otwarty Fundusz Emerytalny i Indywidualne Konta Emerytalne, będą potrafili odpowiedzieć na pytanie jak można zadbać o swoją i najbliższych przyszłość b) będą wiedzieli dlaczego tak ważne jest oszczędzanie w III filarze emerytalnym c) będą wiedzieli dlaczego dla osób urodzonych po 1969 roku bardzo ważne jest podjęcie decyzji dot. II filaru emerytalnego zaraz po rozpoczęciu pracy zarobkowej 6) opracowanie graficzne zdjęć ze spotkania i zamieszczenie ich wraz z informacją o spotkaniu na stronie internetowej szkoły V. Praca i przedsiębiorczość. V. Opracowanie raportu z realizacji projektu Działania uczniów:

8 organizacji pracy (ustalenie celu, Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych - tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł. 1) opracowanie prezentacji nt. realizacji projektu z uwzględnieniem efektów i wniosków z przeprowadzonych działań w ramach projektu ( zespół decyduje o formie prezentacji np.: prezentacja Power Point, wystawa, gazetka, scenariusz happeningu, apelu ) 2) prezentacja raportu w wybranej formie na forum np. szkoły, rady pedagogicznej, klasy

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-79 Temat: Taniec w świątyni pieniądza Cel główny projektu Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych Cele projektu Wiedza Zdobycie i poszerzenie

Bardziej szczegółowo

K-20. Konspekt projektu. Temat: Pieniądze lubią mnożenie. Cel główny projektu: Cele projektu:

K-20. Konspekt projektu. Temat: Pieniądze lubią mnożenie. Cel główny projektu: Cele projektu: Konspekt projektu K-20 Temat: Pieniądze lubią mnożenie Cel główny projektu: Pobudzenie świadomości uczniów na temat możliwości pomnażania posiadanych dóbr finansowych. Cele projektu: Wiedza: - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Program Ekonomia na co dzień

Program Ekonomia na co dzień Program Ekonomia na co dzień Założenia ogólne Program obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego i przeznaczony jest do realizacji w gimnazjum. Celem programu jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-96 Temat: Zmysłami otwieram okna i drzwi na mój świat Cel główny projektu: - poznanie budowy i znaczenia narządów zmysłów w życiu człowieka, - rozwijanie aktywnej i odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Z ostał on opracow any zgodnie z podstaw ą programow ą z dnia 26 lutego 2002 roku.

Z ostał on opracow any zgodnie z podstaw ą programow ą z dnia 26 lutego 2002 roku. Ekonomia Stosow ana PROGRAM NAUCZANIA DO PRZEDMIOT U PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KSZTAŁCENIE OGÓ LNE W ZAKRESIE PODSTAWOWY M DLA UCZNIÓ W LICEÓ W OGÓ LNOKSZTAŁCĄ CYCH, LICEÓ W PROFILOWANYCH I T ECHNIKÓ

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo