KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI"

Transkrypt

1 Wyciąg z Planu działania na rok 20 dla Priorytetu VI Poddziałanie 6.. KARTA DZIAŁANIA 6. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty Typ konkursu Zamknięty x Planowana alokacja ,00 PLN. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie; 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe staże/praktyki zawodowe szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych Typ/typy projektów subsydiowanie zatrudnienia; (operacji) 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez przewidziane do zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza; realizacji w ramach 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i konkursu międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; 7. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe); 8. Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania; 9. Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy; 0. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. Kryteria dostępu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 202 roku. Szczegółowe kryteria wyboru projektów Możliwość realizacji większej ilości projektów, wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu, ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 2. Minimalna wartość projektu wynosi ,00 PLN. 7, 8, 9, 0

2 Wskazanie dolnej granicy wartości projektu ma na celu zagwarantowanie realizacji większych projektów i objęcie wsparciem większej liczby osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto, zapewnienie odpowiedniej wysokości wartości projektu przyczyni się do właściwej i efektywnej jego realizacji, która w kompleksowy i adekwatny sposób odpowiadać będzie na potrzeby grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9, 0 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Regionalny charakter wsparcia uzasadnia, iż działania realizowane w projekcie mają wzmacniać potencjał zasobów ludzkich i instytucji/podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego oraz oddziaływać na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, a także przyczyniać się do rozwiązywania problemów społeczno - gospodarczych występujących w województwie wielkopolskim. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9 4. W przypadku projektów adresowanych do osób pozostających bez zatrudnienia/osób bezrobotnych projekt zakłada na zakończenie jego realizacji: dla osób w wieku 5-24 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40,00% dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30,00%. Efektywność zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w rezultacie otrzymanego wsparcia do liczby wszystkich uczestników objętych wsparciem w ramach projektu, świadczy o odpowiednim doborze działań podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. Wskaźnik efektywności zawodowej ustalono na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pt. Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi 3, 4 nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.. PO KL. Odpowiedni % efektywności zatrudnieniowej zapewnia wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu. Wskazanie minimalnego jej poziomu w ramach realizowanych konkursów ma zmobilizować Beneficjentów do dokonania rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących kwalifikacji zawodowych z punktu widzenia zatrudnienia u konkretnych pracodawców. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 5. Projekt jest skierowany do grup docelowych należących do jednej lub obu z poniższych grup: osoby w wieku 5-24 lata, osoby długotrwale bezrobotne oraz obejmuje wsparcie o charakterze dostosowanym do specyficznych potrzeb tej grupy/tych grup. 2

3 Zapewnienie wsparcia szczególnym grupom docelowym. Wymienione grupy doświadczają szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Konieczne jest wsparcie tych grup osób i musi być ono dostosowane do ich specyficznych potrzeb. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9 6. Projekt skierowany jest w co najmniej 3,00% do osób niepełnosprawnych oraz obejmuje wsparcie o charakterze dostosowanym do specyficznych potrzeb tej grupy. W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób i musi być ono dostosowane do specyfiki tej grupy. 7, 8, 9 dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9, 0 8. W przypadku gdy projekt przewiduje realizację szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych bądź aktywizację w formie stażu/praktyki zawodowej czy subsydiowanego zatrudnienia beneficjent zapewni podczas rekrutacji analizę motywacji potencjalnych uczestników projektu w celu przeprowadzenia selekcji uczestników projektu. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu poradnictwa i/lub doradztwa zawodowego. Odpowiedni sposób rekrutacji uczestników projektu zwiększy ich szanse na znalezienie zatrudnienia. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 2, 4, 5 9. W ramach projektu zastosowane są następujące instrumenty wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu: szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz Beneficjenci są zobowiązani do zapewnienia minimum 50,00% uczestnikom projektu realizację stażu/praktyki zawodowej lub subsydiowanego zatrudnienia (kompleksowość wsparcia). 3

4 Kompleksowość wsparcia zwiększy szanse uczestników na podjęcie stałego zatrudnienia. Ponadto zwiększy efektywność planowanych w projekcie działań i zwiększy szanse uczestników na realizację celu Priorytetu - zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia stanowi podstawowe wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej regionu, dlatego też kryterium to ma zagwarantować odpowiednią skuteczność projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób objętych wsparciem. Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych, obejmujących np. diagnozę potrzeb, szkolenie, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, staż/praktykę zawodową lub subsydiowane zatrudnienie. Kompleksowe wsparcie powinno być uzasadnione realnymi potrzebami uczestników projektu, poprzedzone analizą potrzeb i oczekiwań przez doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Szkolenia powinny odpowiadać na realne potrzeby uczestników, a staż/praktyka zawodowa lub subsydiowane zatrudnienie są szczególnie istotne w praktycznej nauce zawodu i tym samym pozwalają na zwiększenie efektywności wydatkowania środków. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 0. Każdy uczestnik projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania. Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych. Objęcie uczestników projektu Indywidualnym Planem Działania pozwoli na kompleksową analizę potrzeb i oczekiwań i objęcie wsparciem, które jest uzasadnione realnymi potrzebami uczestników. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 4 5. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Wprowadzone kryterium ułatwi zweryfikowanie zdolności Wnioskodawcy do realizacji kilku projektów (ocena potencjału finansowego oraz kadrowego). Ograniczona zostanie tym samym liczba bliźniaczych projektów składanych przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to korzystnie na różnorodność i jakość projektów realizowanych przez Beneficjentów. Kryterium to ułatwi również dostęp do 7, 8, otrzymania dofinansowania większej liczby 9, 0 Wnioskodawców. będzie dokonywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 2. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. 4

5 Kryterium zastosowane w celu zwiększenia jakości usług. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o Kryteria strategiczne. Co najmniej 5,00% liczby uczestników projektu stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Kryterium zastosowane w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego odczuwalnego na rynku pracy. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 7, 8, 9, 0 WAGA 0 7, 8, 9 2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób długotrwale bezrobotnych. WAGA 0 Kryterium zastosowane ze względu na szczególnie duże trudności, jakich doświadczają osoby długotrwale bezrobotni na rynku pracy. Należy również pamiętać o wewnętrznej specyfice tej grupy, która wymaga różnorodnego podejścia, w zależności od specyfiki zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań. 7, 8, 9 dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 3. Projekt jest skierowany do mieszkańców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiatu lub powiatów województwa wielkopolskiego, w których stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie o co najmniej 2 punkty procentowe powyżej średniej dla województwa (dane statystyczne WUP w Poznaniu, w dokumentacji konkursowej IP wskaże listę powiatów). WAGA 0 Z dostępnych danych statystycznych wynika, że zróżnicowanie pod względem aktywności ekonomicznej ludności dotyczy nie tylko poziomu regionalnego ale również subregionalnego. W związku z tym wskazane jest preferowanie realizacji projektów na terenach najbardziej zapóźnionych pod względem społeczno-ekonomicznym w celu przyspieszenia ich rozwoju i wyrównania poziomu spójności społecznej. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 4. Projekt obejmuje szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych bądź aktywizację w formie stażu/praktyki zawodowej czy subsydiowanego zatrudnienia z zakresu zawodów związanych z tzw. zielonymi miejscami pracy (branże dotyczące zielonej gospodarki: energetyka odnawialna, działalność badawczo-rozwojowa, ochrona środowiska) lub z zakresu zawodów zidentyfikowanych jako najbardziej deficytowe, czyli zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie, na obszarze, którego dotyczy projekt, na podstawie badań Powiatowych Urzędów Pracy obszaru realizacji projektu. Powyższe szkolenia zwiększą szanse uczestników na podjęcie stałego zatrudnienia. Ukierunkowanie na branże dotyczące zielonej gospodarki oraz branże dotyczące zawodów określonych jako deficytowe na obszarze danego powiatu, mają znaczenie dla rozwoju gospodarki regionu. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 7, 8, 9 WAGA 5 2, 4, 7, 8 5

6 LP. Konkursu: A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. x III kw. IV kw. Otwarty Typ konkursu Zamknięty x Planowana alokacja ,00 PLN. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie; 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe staże/praktyki zawodowe Typ/typy projektów szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (operacji) subsydiowanie zatrudnienia; przewidziane do 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez realizacji w ramach zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza; konkursu 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; 7. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe); 8. Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania; 9. Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy; Kryteria dostępu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 202 roku. Szczegółowe kryteria wyboru projektów Możliwość realizacji większej ilości projektów, wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu, ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9 2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Regionalny charakter wsparcia uzasadnia, iż działania realizowane w projekcie mają wzmacniać potencjał zasobów ludzkich z terenu województwa wielkopolskiego oraz oddziaływać na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, a także przyczyniać się do rozwiązywania problemów społeczno - gospodarczych występujących w województwie wielkopolskim. Wybór wyłącznie osób niepełnosprawnych podyktowany jest ich szczególną sytuacją na rynku pracy. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9 6

7 3. W przypadku projektów adresowanych do osób pozostających bez zatrudnienia/osób bezrobotnych projekt zakłada na zakończenie jego realizacji: dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30,00%. Efektywność zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w rezultacie otrzymanego wsparcia do liczby wszystkich uczestników objętych wsparciem w ramach projektu, świadczy o odpowiednim doborze działań podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. Wskaźnik efektywności zawodowej ustalono na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pt. Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.. PO KL. Odpowiedni % efektywności zatrudnieniowej zapewnia wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu. Wskazanie minimalnego jej poziomu w ramach realizowanych konkursów ma zmobilizować Beneficjentów do dokonania rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących kwalifikacji zawodowych z punktu widzenia zatrudnienia u konkretnych pracodawców. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 4. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób niepełnosprawnych i ma charakter kompleksowy, tzn. w ramach projektu zastosowane są co najmniej dwa różne instrumenty wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu. W przypadku kiedy Beneficjent realizuje programy aktywizacji zawodowej w ramach projektu zastosowane są następujące instrumenty wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu: szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz w odniesieniu do 50,00% uczestników projektu: staż/praktyka zawodowa lub subsydiowane zatrudnienie (kompleksowość wsparcia). W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób i musi być ono dostosowane do specyfiki tej grupy. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 3, 4 7, 8, 9 5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9 6. W przypadku gdy projekt przewiduje realizację szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych bądź aktywizację w formie stażu/praktyki zawodowej czy subsydiowanego zatrudnienia beneficjent zapewni podczas rekrutacji analizę motywacji potencjalnych uczestników projektu w celu przeprowadzenia selekcji uczestników projektu. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu poradnictwa i/lub doradztwa zawodowego. Odpowiedni sposób rekrutacji uczestników projektu zwiększy ich szanse na znalezienie zatrudnienia. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 7. Każdy uczestnik projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania. 2, 4, 5 7

8 Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych. Objęcie uczestników projektu Indywidualnym Planem Działania pozwoli na kompleksową analizę potrzeb i oczekiwań i objęcie wsparciem, które jest uzasadnione realnymi potrzebami uczestników. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Wprowadzone kryterium ułatwi zweryfikowanie zdolności Wnioskodawcy do realizacji kilku projektów (ocena potencjału finansowego oraz kadrowego). Ograniczona zostanie tym samym liczba bliźniaczych projektów składanych przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to korzystnie na różnorodność i jakość projektów realizowanych przez Beneficjentów. Kryterium to ułatwi również dostęp do 7, 8, 9 otrzymania dofinansowania większej liczby Wnioskodawców. będzie dokonywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. Kryteria strategiczne. Projekt buduje mechanizmy współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej polegające na zapewnieniu ciągłości wsparcia WAGA 20 kierowanego do osób niepełnosprawnych. Kryterium zastosowane w celu zapewnienia trwałości i efektywności projektów przez wypracowanie metod i zasad współpracy partnerów publiczno-społecznych. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 2. Projekty wspierają szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez adaptację infrastruktury w celu zwiększenia ich dostępu do oferowanego wsparcia (w ramach cross-financingu). W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych oraz niewielkim ich udziałem w projektach finansowanych przez EFS konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 7, 8, 9 WAGA 0 7, 8, 9 KARTA DZIAŁANIA projekty systemowe Projekty, których realizacja rozpocznie się w 20 r. Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu B2. PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie wspieranie wolontariatu, jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: - staże/praktyki zawodowe 8

9 - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych Beneficjent systemowy Spółka PL.202 w partnerstwie z organizacjami zdolnymi do uniesienia zobowiązań projektowych, w tym przynajmniej jedną z terenu Województwa Wielkopolskiego. TAK Celem strategicznym rozwoju Województwa Wielkopolskiego jest doprowadzenie do systematycznego wzrostu jego atrakcyjności turystycznej. Realizacja tego celu opiera się o stopniowe poszerzanie oferty wydarzeń sportowych i kulturalnych, w tym o imprezy o tak wielkim zasięgu jak UEFA EURO 202. Budowa nowoczesnych obiektów sportowych oraz systematycznie prowadzona promocja regionu jako obszaru przyjaznego turystom prowadzi do stopniowego wzrostu ilości oraz skali goszczonych wydarzeń. Dążenie do zapewnienia obsługi tych wydarzeń, spełniającej wymagania wynikające ze standardów oraz nowego prawodawstwa, w tym Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, doprowadzi do powstania nowego obszaru na Wielkopolskim rynku pracy. Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? NIE X Jeżeli NIE należy uzasadnić Celem projektu Wolontariat włącz się! jest umożliwienie osobom pozostającym bez zatrudnienia dostępu do tej gałęzi gospodarki poprzez podniesienie ich kompetencji na temat obsługi imprez masowych, w tym sportowych poprzez () szkolenia specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych, obsługi logistycznej oraz obsługi klientów, (2) wolontariat podczas imprez i wydarzeń sportowych oraz (3) staże w organizacjach sportowych i publicznych odpowiedzialnych za organizację imprez sportowych i kulturalnych. Pozwoli to na wyposażenie ich w wiedzę i poświadczone referencjami doświadczenie, wystarczające o ubieganie się o miejsca pracy w przedsiębiorstwach i organizacjach zajmujących się organizacją i obsługą imprez sportowych oraz innych imprez o charakterze masowym. Dzięki zmianie trybu realizacji projektu na systemowy będzie możliwe skuteczniejsze i szybsze osiągnięcie (0 miesięcy) rezultatów projektu, co pozwoli na rozszerzenie oddziaływania projektu, a co za tym idzie na skuteczność prowadzonych działań i ich wpływ na potencjalnych uczestników i uczestniczki, w liczbie 00. Zostaną oni zrekrutowani z terenu miasta Poznania, powiatów ościennych miasta Poznania oraz powiatów gdzie mają funkcjonować Centra Pobytowe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest szczególnie adresowany do kobiet, które obecnie doświadczają większych utrudnień w wejściu na Wielkopolski rynek pracy. Spółka PL.202 odpowiada w imieniu Ministra Sportu i Turystyki za koordynację i kontrolę wszystkich projektów i procesów związanych z przygotowaniem Polski do UEFA EURO 202, w tym Programu Odpowiedzialności Społecznej, którego elementem jest projekt Wolontariat włącz się!, komplementarnie uzupełniany przez projekty Wolontariat 202 oraz Wolontariat Sportowy Wzajemna komplementarność prowadzonych projektów pozwoli na stworzenie dodatkowej oferty związanej z UEFA EURO 202 dla uczestników i uczestniczek projektu Wolontariat włącz się!, co ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na ich motywację do podnoszenia swoich kwalifikacji. Ponadto projekt Wolontariat - Włącz się jest prowadzony przez Spółkę PL.202 na terenie czterech regionów goszczących turniej, co przedstawia możliwość uzyskania dodatkowych korzyści dla Wielkopolski wynikających z funkcjonowania pod wspólnym parasolem promocyjnym oraz w ramach platformy wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy czterema regionami. Współpraca ta ma doprowadzić do wypracowania trwałych możliwości wspierania osób zagrożonych wykluczeniem we 9

10 wchodzeniu na rynek pracy w obszarze obsługi imprez sportowych i kulturalnych. Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu twarde w roku 20 w roku PLN. Rekrutacja 00 uczestników i uczestniczek projektu. 2. Liczba osób, które w ramach projektu objęto Indywidualnym Planem Działań Liczba osób, które w ramach projektu objęto mentoringiem osób podniosło swoje kwalifikacje w zakresie uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym zakładającym diagnozę własnego potencjału rekrutacyjnego, pisanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim oraz ćwiczenia przygotowujące do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim. ogółem w projekcie na koniec realizacji projektu PLN. Rekrutacja 00 uczestników projektu. 2. Liczba osób, które w ramach projektu objęto Indywidualnym Planem Działań Liczba osób, które w ramach projektu objęto mentoringiem osób odbyło 3- miesięczny wolontariat w organizacjach i instytucjach prowadzących projekty i imprezy sportowe i kulturalne. 5. Liczba osób, które zakończyły udział w 3 miesięcznych stażach w centrach pobytowych EURO 202, podczas innych imprez sportowych, w Wielkopolskich klubach sportowych oraz w organizacjach sportowych jednostek samorządowych w Województwie Wielkopolskim osób wzięło udział w szkoleniach specjalistycznych dotyczących kompetencji potrzebnych do podjęcia zatrudnienia w obszarze obsługi imprez sportowych oraz kulturalnych: obsługa klienta, język angielski, język niemiecki, kierowca, animator czasu wolnego, pracownik służb informacyjnych i porządkowych, bezpieczeństwo imprez masowych, ratownictwo medyczne, obsługa ruchu turystycznego osób podniosło swoje kwalifikacje w zakresie uczestnictwa w uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zakładającym diagnozę własnego potencjału rekrutacyjnego, pisanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim oraz ćwiczenia przygotowujące do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej w języku 0

11 polskim i angielskim. miękkie. Podniesienie poziomu samooceny i pewności siebie uczestników projektu w zakresie postrzegania siebie jako osób aktywnych, posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe do podjęcia stałego zatrudnienia. 2. Rozwój kompetencji uczestników w zakresie współpracy i pracy w grupie. 3. Uzyskanie doświadczenia uczestników projektu w zakresie funkcjonowania na rynku pracy od procesu rekrutacyjnego, poprzez szkolenia, ustalanie zakresu zadań, wykonywanie zadań we współpracy z zespołem, podsumowanie realizacji zakontraktowanych zadań, uzyskanie opinii i referencji pracodawcy.. Podniesienie poziomu samooceny i pewności siebie uczestników projektu w zakresie postrzegania siebie jako osób aktywnych, posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe do podjęcia stałego zatrudnienia. 2. Rozwój kompetencji uczestników w zakresie współpracy i pracy w grupie. 3. Uzyskanie doświadczenia uczestników projektu w zakresie funkcjonowania na rynku pracy od procesu rekrutacyjnego, poprzez szkolenia, ustalanie zakresu zadań, wykonywanie zadań we współpracy z zespołem, podsumowanie realizacji zakontraktowanych zadań, uzyskanie opinii i referencji pracodawcy. 4. Wzrost poczucia własnej wartości uczestników jako obywateli poprzez uczestnictwo w międzynarodowym projekcie, ważnym z punktu widzenia rozwoju regionu i kraju. Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym bezrobotne) zamieszkujące Województwo Wielkopolskie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz osób należących do kategorii wiekowych 25- oraz 45+. Wybór powyższych grup docelowych wynika z analizy przedstawionej w Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na rok 200, wskazującej na szczególne trudności doświadczane przez ich przedstawicieli w wejściu na Wielkopolski rynek pracy.

12 Poddziałanie 6..2 (konkurs wyłącznie dla PUP) LP. Konkursu: A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. x III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty x Planowana alokacja ,00 PLN. Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, w tym: Typ/typy projektów upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez (operacji) dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy przewidziane do szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i realizacji w ramach studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających konkursu na terenie regionu, powiązane bezpośrednio ze specyfiką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Kryteria dostępu Szczegółowe kryteria wyboru projektów IP nie określiła szczegółowych kryteriów wyboru projektów. Poddziałanie 6..2 Projekty, których realizacja jest kontynuowana Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) realizowane w ramach projektu B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr projektu KSI: POKL /0 Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu Projekt przekazany do realizacji drogą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4227/200 z dnia Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, w tym: szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio ze specyfiką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Beneficjent systemowy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Czy typ projektu (operacji) został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK NIE x Jeżeli NIE należy uzasadnić Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o wprowadzeniu alternatywnej procedury wyboru projektów w trybie systemowym w przypadku projektów realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy, IP podjęła decyzję o realizacji projektu w trybie systemowym dotyczącym możliwości dofinansowania studiów podyplomowych dla pracowników kluczowych wojewódzkiego urzędu pracy. Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 2

13 w latach w roku 20 ogółem w projekcie , , ,00 Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu Rezultaty twarde w latach w roku 20 ogółem w projekcie - liczba pracowników kluczowych, którzy ukończyli studia podyplomowe i dzięki temu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe 0. liczba pracowników kluczowych, którzy ukończyli studia podyplomowe i dzięki temu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe 7 podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników WUP podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych Rezultaty miękkie liczba pracowników kluczowych, którzy ukończyli studia podyplomowe i dzięki temu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe 7 podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników WUP podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych w latach w roku 20 ogółem w projekcie podniesienie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych wśród beneficjentów ostatecznych (00%) wzrost satysfakcji beneficjentów ostatecznych z wykonywanej pracy (00%) wyeliminowanie stereotypów związanych z płcią wyrównanie szans społecznych i zawodowych kobiet podniesienie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych wśród beneficjentów ostatecznych (00%) wzrost satysfakcji beneficjentów ostatecznych z wykonywanej pracy (00%) wyeliminowanie stereotypów związanych z płcią wyrównanie szans społecznych i zawodowych kobiet Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) realizowane w ramach projektu B.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr projektu KSI: POKL /0 Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy Projekt przekazany do realizacji drogą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3972/200 z dnia Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych migracji zarobkowych na terenie regionu. Beneficjent systemowy Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Czy typ projektu (operacji) TAK Jeżeli NIE Zgodnie z wytycznymi IZ projekt realizowany jest jako 3

14 został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? NIE x należy uzasadnić projekt systemowy. Jego realizacja umożliwi kompleksowe wsparcie działań podejmowanych na regionalnym rynku pracy przez PSZ. Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach w roku 20 ogółem w projekcie , , ,00 Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu Rezultaty twarde w latach w roku 20 ogółem w projekcie przeprowadzone badanie prognoza opracowanie strony internetowej 3 przeprowadzone badania prognoza rozpowszechnienie informatorów dla uczniów Rezultaty miękkie równowaga rynku pracy poprzez dopasowanie podaży absolwentów do popytu pracowników zmniejszenie bezrobocia w województwie kompleksowe zbadanie oraz dostarczenie rzetelnej wiedzy o uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce, aktualnych trendach rozwojowych, prognozach zmian przewidywanych w gospodarce regionu w tym na rynku pracy ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społecznogospodarczej 8 przeprowadzonych badań 4 prognozy strona internetowa projektu rozpowszechnienie informatorów dla uczniów w latach w roku 20 ogółem w projekcie wzrost zadowolenia podmiotów funkcjonujących w obszarze rynku pracy z dostępności i przydatności informacji z tematyki rynku pracy wzrost zadowolenia podmiotów funkcjonujących w obszarze rynku pracy z dostępności i przydatności informacji z tematyki rynku pracy 4

15 Poddziałanie 6..3 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 20 r. B2. PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? nie dotyczy nie dotyczy Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 45, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form wsparcia: szkoleniami, stażami, przygotowaniem zawodowym dorosłych, pracami interwencyjnymi, wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy, przyznaniem jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, w tym pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanymi z podjęciem działalności gospodarczej. TAK x Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Powiatowe urzędy pracy województwa wielkopolskiego Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 20 ogółem w projekcie ,00 PLN ,00 PLN Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu Rezultaty twarde w roku 20 ogółem w projekcie nie dotyczy nie dotyczy Rezultaty miękkie w roku 20 ogółem w projekcie nie dotyczy nie dotyczy 5

16 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu. Grupę docelową projektu stanowią (w co najmniej 0,00%) osoby w wieku lata. Osoby powyżej 50 roku życia są grupą społeczną doświadczającą szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to m.in. z niechęci pracodawców do zatrudniania osób starszych, postrzeganych jako mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani pracownicy, jak również z niewielkiej motywacji osób starszych do podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji zawodowych, czy też do całkowitego przekwalifikowania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Osoby w wieku 50+ znacznie częściej niż pozostali bezrobotni doświadczają problemu bezrobocia długotrwałego (powyżej 24 miesięcy), co dodatkowo utrudnia efektywną aktywizację zawodową tej grupy społecznej, borykają się również z zupełnie innymi problemami niż osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy. Należy również pamiętać o wewnętrznej specyfice tej grupy, która wymaga różnorodnego podejścia, w zależności od specyfiki zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań. będzie w oparciu o treść wniosku o 2. Grupę docelową projektu stanowią (w co najmniej 20,00%) osoby długotrwale bezrobotne. Kryterium zastosowane ze względu na szczególnie duże trudności, jakich doświadczają osoby długotrwale bezrobotni na rynku pracy. będzie w oparciu o treść wniosku o 3. Grupę docelową projektu stanowią (w co najmniej 20,00%) osoby w wieku 5-24 lata. Kryterium zastosowane ze względu na duży odsetek osób poniżej 25 roku życia wśród wybranych kategorii bezrobotnych. będzie w oparciu o treść wniosku o 4. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). Np. jeżeli osoby niepełnosprawne stanowią w rejestrze PUP 0% zarejestrowanych bezrobotnych to taki sam odsetek osób niepełnosprawnych powinien zostać objęty wsparciem w każdym projekcie systemowym PUP. W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych oraz niewielkim ich udziałem w projektach finansowanych przez EFS konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób. będzie w oparciu o treść wniosku o 5. W przypadku projektów adresowanych do osób bezrobotnych projekt zakłada na zakończenie jego realizacji: wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45,00% dla osób w wieku 5-24 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40,00% dla osób w wieku lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35,00% dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30,00% dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30,00% 6

17 Efektywność zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w rezultacie otrzymanego wsparcia do liczby wszystkich uczestników objętych wsparciem w ramach projektu, świadczy o odpowiednim doborze działań podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. Wskaźnik efektywności zawodowej ustalono na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pt. Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6..3 PO KL. Odpowiedni % efektywności zatrudnieniowej zapewnia wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu. Wskazanie minimalnego jej poziomu ma zmobilizować PUP do dokonania rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących kwalifikacji zawodowych z punktu widzenia zatrudnienia u konkretnych pracodawców. będzie w oparciu o treść wniosku o 6. Każdy uczestnik projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania. Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych. Objęcie uczestników projektu Indywidualnym Planem Działania pozwoli na kompleksową analizę potrzeb i oczekiwań i objęcie wsparciem, które jest uzasadnione realnymi potrzebami uczestników. będzie w oparciu o treść wniosku o 7

18 KARTA DZIAŁANIA 6.2 LP. Konkursu: A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty x Planowana alokacja ,00 PLN. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej Typ/typy projektów przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni (operacji) lub spółdzielni socjalnej o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły przewidziane do prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na realizacji w ramach osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) konkursu wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Kryteria dostępu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia realizacji Szczegółowe kryteria wyboru projektów projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 202 roku. Możliwość realizacji większej ilości projektów, wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu, ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 2. Minimalna wartość projektu wynosi ,00 PLN (z wyłączeniem projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, gdzie minimalna wartość projektu wynosi ,00 PLN). Wskazanie dolnej granicy wartości projektu ma na celu zagwarantowanie realizacji większych projektów i objęcie wsparciem większej liczby osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto, zapewnienie odpowiedniej wysokości wartości projektu przyczyni się do właściwej i efektywnej jego realizacji, która w kompleksowy i adekwatny sposób odpowiadać będzie na potrzeby grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 8

19 Regionalny charakter wsparcia uzasadnia, iż działania realizowane w projekcie mają wzmacniać potencjał zasobów ludzkich i instytucji/podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego oraz oddziaływać na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, a także przyczyniać się do rozwiązywania problemów społeczno - gospodarczych występujących w województwie wielkopolskim. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 5. Działalność gospodarcza Uczestnika projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa wielkopolskiego. Zastosowanie kryterium ze względu na specyfikę komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 6. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie wszystkich instrumentów wymienionych w typie operacji. Kompleksowość wsparcia wpłynie na efektywność sposobu przygotowania uczestników projektu do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 7. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Wprowadzone kryterium ułatwi zweryfikowanie zdolności Wnioskodawcy do realizacji kilku projektów (ocena potencjału finansowego oraz kadrowego). Ograniczona zostanie tym samym liczba bliźniaczych projektów składanych przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to korzystnie na różnorodność i jakość projektów realizowanych przez Beneficjentów. Kryterium to ułatwi również dostęp do otrzymania dofinansowania większej liczby Wnioskodawców. będzie dokonywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 8. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze nie przekracza 0,00% łącznej kwoty przeznaczonej na wsparcie finansowe i pomostowe. Kryterium ma na celu zwiększenie efektywności wsparcia realizowanego w ramach Działania 6.2. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. Kryteria strategiczne. Projekt jest skierowany do mieszkańców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiatu lub powiatów województwa wielkopolskiego, w których stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie o co najmniej 2 punkty procentowe powyżej średniej dla województwa (dane statystyczne WUP w Poznaniu, w dokumentacji konkursowej IP wskaże listę powiatów). WAGA 0 9

20 Z dostępnych danych statystycznych wynika, że zróżnicowanie pod względem aktywności ekonomicznej ludności dotyczy nie tylko poziomu regionalnego ale również subregionalnego. W związku z tym wskazane jest preferowanie realizacji projektów na terenach najbardziej zapóźnionych pod względem społeczno-ekonomicznym w celu przyspieszenia ich rozwoju i wyrównania poziomu spójności społecznej. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 2. Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne, a wsparcie zapewnia współpracę psychologa, prawnika, doradcy zawodowego i/lub projekty wspierają szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez adaptację infrastruktury w celu zwiększenia ich dostępu do oferowanego wsparcia (w ramach crossfinancingu). W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób i musi być ono dostosowane do specyfiki tej grupy. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych należących do jednej lub obu z poniższych grup: osoby w wieku 5-24 lata, osoby w wieku lata. Zapewnienie wsparcia szczególnym grupom docelowym. Wymienione grupy doświadczają doświadczającą szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. WAGA 5 WAGA 0 20

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wyciąg z Planu działania na lata 204-205 dla Priorytetu VIII Poddziałanie 8..2 KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128 Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo mazowieckie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Realizacja komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez DWUP w 2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 18 listopad 2009r.

Realizacja komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez DWUP w 2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 18 listopad 2009r. Realizacja komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez DWUP w 2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 18 listopad 2009r. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok

Plan działania na rok Załącznik 7 Wzór Planu Działania oraz instrukcja wypełniania Planu Działania Plan działania na rok PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 60/11/IV/2011 z dnia 13 stycznia 2011r.

Zał. 1 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 60/11/IV/2011 z dnia 13 stycznia 2011r. Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Działanie Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Uchwała nr 12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Prowadząca: Dominika Janas-Pach

Prowadząca: Dominika Janas-Pach Możliwości wsparcia obszarów wiejskich w ramach hefs oddolne inicjatywy lokalne Prowadząca: Dominika Janas-Pach Skawina 25.11.2010 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Roczny Plan Działania na 2015 r. Było Jest

Lp. Roczny Plan Działania na 2015 r. Było Jest Załącznik do uchwały nr 26 KM PO WER z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznych Planach Działania na 2015 rok dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Ogólne informacje o projekcie Projekt Lepsze jutro realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane do osób niepełnosprawnych Warszawa, 18.10.2011r.

Działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane do osób niepełnosprawnych Warszawa, 18.10.2011r. Działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane do osób niepełnosprawnych Warszawa, 18.10.2011r. Osoby niepełnosprawne diagnoza sytuacji zawarta w PO KL (1) W świetle wyników Narodowego

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL Pytanie nr 1: Ile punktów maksymalnie może uzyskać Projektodawca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VII. Promocja integracji społecznej Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przewodnik po Działaniach wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Katowice, lipiec 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Co możemy osiągnąć dzięki PO KL?

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. RYNEK PRACY OTWARTY

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL. Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Załącznik nr 3 do notatki służbowej z dnia 07.10.2013r. w sprawie zatwierdzenia zmian Planów Działania dla Priorytetów VI-IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r.

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r. Projekty i programy rynku pracy Brańsk, 15.02.2011 r. Projekt systemowy urzędu pracy: Bądź aktywny rynek pracy XXI wieku czeka Działania w roku 2011: Szkolenia indywidualne, organizowane w związku z gwarancją

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 04-05 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VIII. REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL 1 Wspieranie kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ (zadanie o symbolu 2.10) Zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI NA 2014 ROK

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI NA 2014 ROK Projekt systemowy POKL 06.01.03-30-007/08 Od bierności do aktywności współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NA WARSZTAT NR 2: INTEGRACJA SPOŁECZNA I RYNEK PRACY

MATERIAŁ NA WARSZTAT NR 2: INTEGRACJA SPOŁECZNA I RYNEK PRACY MATERIAŁ NA WARSZTAT NR 2: INTEGRACJA SPOŁECZNA I RYNEK PRACY Dla organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji społecznej i rynku pracy szczególne znaczenie mają zapisy trzech priorytetów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Podstawy prawne Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Ustawa o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ifundusze Unia Europejska B B I

ifundusze Unia Europejska B B I Wojewódzki Urząd Procy w Opolu Oś priorytetowa I Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Opole, 4 luty 2015 r. i B B I Europejski Fundusz Społeczny «5 1, M Rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie Warszawa, 25 czerwca 2015 r. Etapy wyboru projektu wstępna weryfikacja wniosku ocena formalna wniosku ocena merytoryczna wniosku 1 Etap wstępnej weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo