KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI"

Transkrypt

1 Wyciąg z Planu działania na rok 20 dla Priorytetu VI Poddziałanie 6.. KARTA DZIAŁANIA 6. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty Typ konkursu Zamknięty x Planowana alokacja ,00 PLN. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie; 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe staże/praktyki zawodowe szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych Typ/typy projektów subsydiowanie zatrudnienia; (operacji) 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez przewidziane do zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza; realizacji w ramach 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i konkursu międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; 7. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe); 8. Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania; 9. Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy; 0. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. Kryteria dostępu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 202 roku. Szczegółowe kryteria wyboru projektów Możliwość realizacji większej ilości projektów, wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu, ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 2. Minimalna wartość projektu wynosi ,00 PLN. 7, 8, 9, 0

2 Wskazanie dolnej granicy wartości projektu ma na celu zagwarantowanie realizacji większych projektów i objęcie wsparciem większej liczby osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto, zapewnienie odpowiedniej wysokości wartości projektu przyczyni się do właściwej i efektywnej jego realizacji, która w kompleksowy i adekwatny sposób odpowiadać będzie na potrzeby grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9, 0 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Regionalny charakter wsparcia uzasadnia, iż działania realizowane w projekcie mają wzmacniać potencjał zasobów ludzkich i instytucji/podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego oraz oddziaływać na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, a także przyczyniać się do rozwiązywania problemów społeczno - gospodarczych występujących w województwie wielkopolskim. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9 4. W przypadku projektów adresowanych do osób pozostających bez zatrudnienia/osób bezrobotnych projekt zakłada na zakończenie jego realizacji: dla osób w wieku 5-24 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40,00% dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30,00%. Efektywność zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w rezultacie otrzymanego wsparcia do liczby wszystkich uczestników objętych wsparciem w ramach projektu, świadczy o odpowiednim doborze działań podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. Wskaźnik efektywności zawodowej ustalono na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pt. Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi 3, 4 nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.. PO KL. Odpowiedni % efektywności zatrudnieniowej zapewnia wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu. Wskazanie minimalnego jej poziomu w ramach realizowanych konkursów ma zmobilizować Beneficjentów do dokonania rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących kwalifikacji zawodowych z punktu widzenia zatrudnienia u konkretnych pracodawców. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 5. Projekt jest skierowany do grup docelowych należących do jednej lub obu z poniższych grup: osoby w wieku 5-24 lata, osoby długotrwale bezrobotne oraz obejmuje wsparcie o charakterze dostosowanym do specyficznych potrzeb tej grupy/tych grup. 2

3 Zapewnienie wsparcia szczególnym grupom docelowym. Wymienione grupy doświadczają szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Konieczne jest wsparcie tych grup osób i musi być ono dostosowane do ich specyficznych potrzeb. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9 6. Projekt skierowany jest w co najmniej 3,00% do osób niepełnosprawnych oraz obejmuje wsparcie o charakterze dostosowanym do specyficznych potrzeb tej grupy. W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób i musi być ono dostosowane do specyfiki tej grupy. 7, 8, 9 dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. dokonywana będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9, 0 8. W przypadku gdy projekt przewiduje realizację szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych bądź aktywizację w formie stażu/praktyki zawodowej czy subsydiowanego zatrudnienia beneficjent zapewni podczas rekrutacji analizę motywacji potencjalnych uczestników projektu w celu przeprowadzenia selekcji uczestników projektu. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu poradnictwa i/lub doradztwa zawodowego. Odpowiedni sposób rekrutacji uczestników projektu zwiększy ich szanse na znalezienie zatrudnienia. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 2, 4, 5 9. W ramach projektu zastosowane są następujące instrumenty wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu: szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz Beneficjenci są zobowiązani do zapewnienia minimum 50,00% uczestnikom projektu realizację stażu/praktyki zawodowej lub subsydiowanego zatrudnienia (kompleksowość wsparcia). 3

4 Kompleksowość wsparcia zwiększy szanse uczestników na podjęcie stałego zatrudnienia. Ponadto zwiększy efektywność planowanych w projekcie działań i zwiększy szanse uczestników na realizację celu Priorytetu - zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia stanowi podstawowe wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej regionu, dlatego też kryterium to ma zagwarantować odpowiednią skuteczność projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób objętych wsparciem. Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych, obejmujących np. diagnozę potrzeb, szkolenie, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, staż/praktykę zawodową lub subsydiowane zatrudnienie. Kompleksowe wsparcie powinno być uzasadnione realnymi potrzebami uczestników projektu, poprzedzone analizą potrzeb i oczekiwań przez doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Szkolenia powinny odpowiadać na realne potrzeby uczestników, a staż/praktyka zawodowa lub subsydiowane zatrudnienie są szczególnie istotne w praktycznej nauce zawodu i tym samym pozwalają na zwiększenie efektywności wydatkowania środków. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 0. Każdy uczestnik projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania. Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych. Objęcie uczestników projektu Indywidualnym Planem Działania pozwoli na kompleksową analizę potrzeb i oczekiwań i objęcie wsparciem, które jest uzasadnione realnymi potrzebami uczestników. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 4 5. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Wprowadzone kryterium ułatwi zweryfikowanie zdolności Wnioskodawcy do realizacji kilku projektów (ocena potencjału finansowego oraz kadrowego). Ograniczona zostanie tym samym liczba bliźniaczych projektów składanych przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to korzystnie na różnorodność i jakość projektów realizowanych przez Beneficjentów. Kryterium to ułatwi również dostęp do 7, 8, otrzymania dofinansowania większej liczby 9, 0 Wnioskodawców. będzie dokonywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 2. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. 4

5 Kryterium zastosowane w celu zwiększenia jakości usług. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o Kryteria strategiczne. Co najmniej 5,00% liczby uczestników projektu stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Kryterium zastosowane w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego odczuwalnego na rynku pracy. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 7, 8, 9, 0 WAGA 0 7, 8, 9 2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób długotrwale bezrobotnych. WAGA 0 Kryterium zastosowane ze względu na szczególnie duże trudności, jakich doświadczają osoby długotrwale bezrobotni na rynku pracy. Należy również pamiętać o wewnętrznej specyfice tej grupy, która wymaga różnorodnego podejścia, w zależności od specyfiki zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań. 7, 8, 9 dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 3. Projekt jest skierowany do mieszkańców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiatu lub powiatów województwa wielkopolskiego, w których stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie o co najmniej 2 punkty procentowe powyżej średniej dla województwa (dane statystyczne WUP w Poznaniu, w dokumentacji konkursowej IP wskaże listę powiatów). WAGA 0 Z dostępnych danych statystycznych wynika, że zróżnicowanie pod względem aktywności ekonomicznej ludności dotyczy nie tylko poziomu regionalnego ale również subregionalnego. W związku z tym wskazane jest preferowanie realizacji projektów na terenach najbardziej zapóźnionych pod względem społeczno-ekonomicznym w celu przyspieszenia ich rozwoju i wyrównania poziomu spójności społecznej. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 4. Projekt obejmuje szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych bądź aktywizację w formie stażu/praktyki zawodowej czy subsydiowanego zatrudnienia z zakresu zawodów związanych z tzw. zielonymi miejscami pracy (branże dotyczące zielonej gospodarki: energetyka odnawialna, działalność badawczo-rozwojowa, ochrona środowiska) lub z zakresu zawodów zidentyfikowanych jako najbardziej deficytowe, czyli zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie, na obszarze, którego dotyczy projekt, na podstawie badań Powiatowych Urzędów Pracy obszaru realizacji projektu. Powyższe szkolenia zwiększą szanse uczestników na podjęcie stałego zatrudnienia. Ukierunkowanie na branże dotyczące zielonej gospodarki oraz branże dotyczące zawodów określonych jako deficytowe na obszarze danego powiatu, mają znaczenie dla rozwoju gospodarki regionu. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 7, 8, 9 WAGA 5 2, 4, 7, 8 5

6 LP. Konkursu: A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. x III kw. IV kw. Otwarty Typ konkursu Zamknięty x Planowana alokacja ,00 PLN. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie; 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe staże/praktyki zawodowe Typ/typy projektów szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (operacji) subsydiowanie zatrudnienia; przewidziane do 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez realizacji w ramach zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza; konkursu 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; 7. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe); 8. Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania; 9. Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy; Kryteria dostępu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 202 roku. Szczegółowe kryteria wyboru projektów Możliwość realizacji większej ilości projektów, wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu, ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9 2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Regionalny charakter wsparcia uzasadnia, iż działania realizowane w projekcie mają wzmacniać potencjał zasobów ludzkich z terenu województwa wielkopolskiego oraz oddziaływać na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, a także przyczyniać się do rozwiązywania problemów społeczno - gospodarczych występujących w województwie wielkopolskim. Wybór wyłącznie osób niepełnosprawnych podyktowany jest ich szczególną sytuacją na rynku pracy. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9 6

7 3. W przypadku projektów adresowanych do osób pozostających bez zatrudnienia/osób bezrobotnych projekt zakłada na zakończenie jego realizacji: dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30,00%. Efektywność zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w rezultacie otrzymanego wsparcia do liczby wszystkich uczestników objętych wsparciem w ramach projektu, świadczy o odpowiednim doborze działań podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. Wskaźnik efektywności zawodowej ustalono na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pt. Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.. PO KL. Odpowiedni % efektywności zatrudnieniowej zapewnia wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu. Wskazanie minimalnego jej poziomu w ramach realizowanych konkursów ma zmobilizować Beneficjentów do dokonania rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących kwalifikacji zawodowych z punktu widzenia zatrudnienia u konkretnych pracodawców. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 4. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób niepełnosprawnych i ma charakter kompleksowy, tzn. w ramach projektu zastosowane są co najmniej dwa różne instrumenty wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu. W przypadku kiedy Beneficjent realizuje programy aktywizacji zawodowej w ramach projektu zastosowane są następujące instrumenty wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu: szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz w odniesieniu do 50,00% uczestników projektu: staż/praktyka zawodowa lub subsydiowane zatrudnienie (kompleksowość wsparcia). W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób i musi być ono dostosowane do specyfiki tej grupy. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 3, 4 7, 8, 9 5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 7, 8, 9 6. W przypadku gdy projekt przewiduje realizację szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych bądź aktywizację w formie stażu/praktyki zawodowej czy subsydiowanego zatrudnienia beneficjent zapewni podczas rekrutacji analizę motywacji potencjalnych uczestników projektu w celu przeprowadzenia selekcji uczestników projektu. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu poradnictwa i/lub doradztwa zawodowego. Odpowiedni sposób rekrutacji uczestników projektu zwiększy ich szanse na znalezienie zatrudnienia. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 7. Każdy uczestnik projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania. 2, 4, 5 7

8 Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych. Objęcie uczestników projektu Indywidualnym Planem Działania pozwoli na kompleksową analizę potrzeb i oczekiwań i objęcie wsparciem, które jest uzasadnione realnymi potrzebami uczestników. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Wprowadzone kryterium ułatwi zweryfikowanie zdolności Wnioskodawcy do realizacji kilku projektów (ocena potencjału finansowego oraz kadrowego). Ograniczona zostanie tym samym liczba bliźniaczych projektów składanych przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to korzystnie na różnorodność i jakość projektów realizowanych przez Beneficjentów. Kryterium to ułatwi również dostęp do 7, 8, 9 otrzymania dofinansowania większej liczby Wnioskodawców. będzie dokonywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. Kryteria strategiczne. Projekt buduje mechanizmy współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej polegające na zapewnieniu ciągłości wsparcia WAGA 20 kierowanego do osób niepełnosprawnych. Kryterium zastosowane w celu zapewnienia trwałości i efektywności projektów przez wypracowanie metod i zasad współpracy partnerów publiczno-społecznych. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 2. Projekty wspierają szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez adaptację infrastruktury w celu zwiększenia ich dostępu do oferowanego wsparcia (w ramach cross-financingu). W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych oraz niewielkim ich udziałem w projektach finansowanych przez EFS konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 7, 8, 9 WAGA 0 7, 8, 9 KARTA DZIAŁANIA projekty systemowe Projekty, których realizacja rozpocznie się w 20 r. Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu B2. PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie wspieranie wolontariatu, jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: - staże/praktyki zawodowe 8

9 - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych Beneficjent systemowy Spółka PL.202 w partnerstwie z organizacjami zdolnymi do uniesienia zobowiązań projektowych, w tym przynajmniej jedną z terenu Województwa Wielkopolskiego. TAK Celem strategicznym rozwoju Województwa Wielkopolskiego jest doprowadzenie do systematycznego wzrostu jego atrakcyjności turystycznej. Realizacja tego celu opiera się o stopniowe poszerzanie oferty wydarzeń sportowych i kulturalnych, w tym o imprezy o tak wielkim zasięgu jak UEFA EURO 202. Budowa nowoczesnych obiektów sportowych oraz systematycznie prowadzona promocja regionu jako obszaru przyjaznego turystom prowadzi do stopniowego wzrostu ilości oraz skali goszczonych wydarzeń. Dążenie do zapewnienia obsługi tych wydarzeń, spełniającej wymagania wynikające ze standardów oraz nowego prawodawstwa, w tym Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, doprowadzi do powstania nowego obszaru na Wielkopolskim rynku pracy. Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? NIE X Jeżeli NIE należy uzasadnić Celem projektu Wolontariat włącz się! jest umożliwienie osobom pozostającym bez zatrudnienia dostępu do tej gałęzi gospodarki poprzez podniesienie ich kompetencji na temat obsługi imprez masowych, w tym sportowych poprzez () szkolenia specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych, obsługi logistycznej oraz obsługi klientów, (2) wolontariat podczas imprez i wydarzeń sportowych oraz (3) staże w organizacjach sportowych i publicznych odpowiedzialnych za organizację imprez sportowych i kulturalnych. Pozwoli to na wyposażenie ich w wiedzę i poświadczone referencjami doświadczenie, wystarczające o ubieganie się o miejsca pracy w przedsiębiorstwach i organizacjach zajmujących się organizacją i obsługą imprez sportowych oraz innych imprez o charakterze masowym. Dzięki zmianie trybu realizacji projektu na systemowy będzie możliwe skuteczniejsze i szybsze osiągnięcie (0 miesięcy) rezultatów projektu, co pozwoli na rozszerzenie oddziaływania projektu, a co za tym idzie na skuteczność prowadzonych działań i ich wpływ na potencjalnych uczestników i uczestniczki, w liczbie 00. Zostaną oni zrekrutowani z terenu miasta Poznania, powiatów ościennych miasta Poznania oraz powiatów gdzie mają funkcjonować Centra Pobytowe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest szczególnie adresowany do kobiet, które obecnie doświadczają większych utrudnień w wejściu na Wielkopolski rynek pracy. Spółka PL.202 odpowiada w imieniu Ministra Sportu i Turystyki za koordynację i kontrolę wszystkich projektów i procesów związanych z przygotowaniem Polski do UEFA EURO 202, w tym Programu Odpowiedzialności Społecznej, którego elementem jest projekt Wolontariat włącz się!, komplementarnie uzupełniany przez projekty Wolontariat 202 oraz Wolontariat Sportowy Wzajemna komplementarność prowadzonych projektów pozwoli na stworzenie dodatkowej oferty związanej z UEFA EURO 202 dla uczestników i uczestniczek projektu Wolontariat włącz się!, co ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na ich motywację do podnoszenia swoich kwalifikacji. Ponadto projekt Wolontariat - Włącz się jest prowadzony przez Spółkę PL.202 na terenie czterech regionów goszczących turniej, co przedstawia możliwość uzyskania dodatkowych korzyści dla Wielkopolski wynikających z funkcjonowania pod wspólnym parasolem promocyjnym oraz w ramach platformy wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy czterema regionami. Współpraca ta ma doprowadzić do wypracowania trwałych możliwości wspierania osób zagrożonych wykluczeniem we 9

10 wchodzeniu na rynek pracy w obszarze obsługi imprez sportowych i kulturalnych. Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu twarde w roku 20 w roku PLN. Rekrutacja 00 uczestników i uczestniczek projektu. 2. Liczba osób, które w ramach projektu objęto Indywidualnym Planem Działań Liczba osób, które w ramach projektu objęto mentoringiem osób podniosło swoje kwalifikacje w zakresie uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym zakładającym diagnozę własnego potencjału rekrutacyjnego, pisanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim oraz ćwiczenia przygotowujące do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim. ogółem w projekcie na koniec realizacji projektu PLN. Rekrutacja 00 uczestników projektu. 2. Liczba osób, które w ramach projektu objęto Indywidualnym Planem Działań Liczba osób, które w ramach projektu objęto mentoringiem osób odbyło 3- miesięczny wolontariat w organizacjach i instytucjach prowadzących projekty i imprezy sportowe i kulturalne. 5. Liczba osób, które zakończyły udział w 3 miesięcznych stażach w centrach pobytowych EURO 202, podczas innych imprez sportowych, w Wielkopolskich klubach sportowych oraz w organizacjach sportowych jednostek samorządowych w Województwie Wielkopolskim osób wzięło udział w szkoleniach specjalistycznych dotyczących kompetencji potrzebnych do podjęcia zatrudnienia w obszarze obsługi imprez sportowych oraz kulturalnych: obsługa klienta, język angielski, język niemiecki, kierowca, animator czasu wolnego, pracownik służb informacyjnych i porządkowych, bezpieczeństwo imprez masowych, ratownictwo medyczne, obsługa ruchu turystycznego osób podniosło swoje kwalifikacje w zakresie uczestnictwa w uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zakładającym diagnozę własnego potencjału rekrutacyjnego, pisanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim oraz ćwiczenia przygotowujące do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej w języku 0

11 polskim i angielskim. miękkie. Podniesienie poziomu samooceny i pewności siebie uczestników projektu w zakresie postrzegania siebie jako osób aktywnych, posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe do podjęcia stałego zatrudnienia. 2. Rozwój kompetencji uczestników w zakresie współpracy i pracy w grupie. 3. Uzyskanie doświadczenia uczestników projektu w zakresie funkcjonowania na rynku pracy od procesu rekrutacyjnego, poprzez szkolenia, ustalanie zakresu zadań, wykonywanie zadań we współpracy z zespołem, podsumowanie realizacji zakontraktowanych zadań, uzyskanie opinii i referencji pracodawcy.. Podniesienie poziomu samooceny i pewności siebie uczestników projektu w zakresie postrzegania siebie jako osób aktywnych, posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe do podjęcia stałego zatrudnienia. 2. Rozwój kompetencji uczestników w zakresie współpracy i pracy w grupie. 3. Uzyskanie doświadczenia uczestników projektu w zakresie funkcjonowania na rynku pracy od procesu rekrutacyjnego, poprzez szkolenia, ustalanie zakresu zadań, wykonywanie zadań we współpracy z zespołem, podsumowanie realizacji zakontraktowanych zadań, uzyskanie opinii i referencji pracodawcy. 4. Wzrost poczucia własnej wartości uczestników jako obywateli poprzez uczestnictwo w międzynarodowym projekcie, ważnym z punktu widzenia rozwoju regionu i kraju. Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym bezrobotne) zamieszkujące Województwo Wielkopolskie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz osób należących do kategorii wiekowych 25- oraz 45+. Wybór powyższych grup docelowych wynika z analizy przedstawionej w Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na rok 200, wskazującej na szczególne trudności doświadczane przez ich przedstawicieli w wejściu na Wielkopolski rynek pracy.

12 Poddziałanie 6..2 (konkurs wyłącznie dla PUP) LP. Konkursu: A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. x III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty x Planowana alokacja ,00 PLN. Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, w tym: Typ/typy projektów upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez (operacji) dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy przewidziane do szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i realizacji w ramach studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających konkursu na terenie regionu, powiązane bezpośrednio ze specyfiką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Kryteria dostępu Szczegółowe kryteria wyboru projektów IP nie określiła szczegółowych kryteriów wyboru projektów. Poddziałanie 6..2 Projekty, których realizacja jest kontynuowana Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) realizowane w ramach projektu B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr projektu KSI: POKL /0 Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu Projekt przekazany do realizacji drogą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4227/200 z dnia Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, w tym: szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio ze specyfiką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Beneficjent systemowy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Czy typ projektu (operacji) został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK NIE x Jeżeli NIE należy uzasadnić Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o wprowadzeniu alternatywnej procedury wyboru projektów w trybie systemowym w przypadku projektów realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy, IP podjęła decyzję o realizacji projektu w trybie systemowym dotyczącym możliwości dofinansowania studiów podyplomowych dla pracowników kluczowych wojewódzkiego urzędu pracy. Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 2

13 w latach w roku 20 ogółem w projekcie , , ,00 Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu Rezultaty twarde w latach w roku 20 ogółem w projekcie - liczba pracowników kluczowych, którzy ukończyli studia podyplomowe i dzięki temu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe 0. liczba pracowników kluczowych, którzy ukończyli studia podyplomowe i dzięki temu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe 7 podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników WUP podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych Rezultaty miękkie liczba pracowników kluczowych, którzy ukończyli studia podyplomowe i dzięki temu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe 7 podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników WUP podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych w latach w roku 20 ogółem w projekcie podniesienie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych wśród beneficjentów ostatecznych (00%) wzrost satysfakcji beneficjentów ostatecznych z wykonywanej pracy (00%) wyeliminowanie stereotypów związanych z płcią wyrównanie szans społecznych i zawodowych kobiet podniesienie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych wśród beneficjentów ostatecznych (00%) wzrost satysfakcji beneficjentów ostatecznych z wykonywanej pracy (00%) wyeliminowanie stereotypów związanych z płcią wyrównanie szans społecznych i zawodowych kobiet Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) realizowane w ramach projektu B.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr projektu KSI: POKL /0 Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy Projekt przekazany do realizacji drogą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3972/200 z dnia Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych migracji zarobkowych na terenie regionu. Beneficjent systemowy Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Czy typ projektu (operacji) TAK Jeżeli NIE Zgodnie z wytycznymi IZ projekt realizowany jest jako 3

14 został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? NIE x należy uzasadnić projekt systemowy. Jego realizacja umożliwi kompleksowe wsparcie działań podejmowanych na regionalnym rynku pracy przez PSZ. Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach w roku 20 ogółem w projekcie , , ,00 Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu Rezultaty twarde w latach w roku 20 ogółem w projekcie przeprowadzone badanie prognoza opracowanie strony internetowej 3 przeprowadzone badania prognoza rozpowszechnienie informatorów dla uczniów Rezultaty miękkie równowaga rynku pracy poprzez dopasowanie podaży absolwentów do popytu pracowników zmniejszenie bezrobocia w województwie kompleksowe zbadanie oraz dostarczenie rzetelnej wiedzy o uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce, aktualnych trendach rozwojowych, prognozach zmian przewidywanych w gospodarce regionu w tym na rynku pracy ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społecznogospodarczej 8 przeprowadzonych badań 4 prognozy strona internetowa projektu rozpowszechnienie informatorów dla uczniów w latach w roku 20 ogółem w projekcie wzrost zadowolenia podmiotów funkcjonujących w obszarze rynku pracy z dostępności i przydatności informacji z tematyki rynku pracy wzrost zadowolenia podmiotów funkcjonujących w obszarze rynku pracy z dostępności i przydatności informacji z tematyki rynku pracy 4

15 Poddziałanie 6..3 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 20 r. B2. PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? nie dotyczy nie dotyczy Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 45, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form wsparcia: szkoleniami, stażami, przygotowaniem zawodowym dorosłych, pracami interwencyjnymi, wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy, przyznaniem jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, w tym pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanymi z podjęciem działalności gospodarczej. TAK x Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Powiatowe urzędy pracy województwa wielkopolskiego Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 20 ogółem w projekcie ,00 PLN ,00 PLN Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu Rezultaty twarde w roku 20 ogółem w projekcie nie dotyczy nie dotyczy Rezultaty miękkie w roku 20 ogółem w projekcie nie dotyczy nie dotyczy 5

16 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu. Grupę docelową projektu stanowią (w co najmniej 0,00%) osoby w wieku lata. Osoby powyżej 50 roku życia są grupą społeczną doświadczającą szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to m.in. z niechęci pracodawców do zatrudniania osób starszych, postrzeganych jako mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani pracownicy, jak również z niewielkiej motywacji osób starszych do podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji zawodowych, czy też do całkowitego przekwalifikowania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Osoby w wieku 50+ znacznie częściej niż pozostali bezrobotni doświadczają problemu bezrobocia długotrwałego (powyżej 24 miesięcy), co dodatkowo utrudnia efektywną aktywizację zawodową tej grupy społecznej, borykają się również z zupełnie innymi problemami niż osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy. Należy również pamiętać o wewnętrznej specyfice tej grupy, która wymaga różnorodnego podejścia, w zależności od specyfiki zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań. będzie w oparciu o treść wniosku o 2. Grupę docelową projektu stanowią (w co najmniej 20,00%) osoby długotrwale bezrobotne. Kryterium zastosowane ze względu na szczególnie duże trudności, jakich doświadczają osoby długotrwale bezrobotni na rynku pracy. będzie w oparciu o treść wniosku o 3. Grupę docelową projektu stanowią (w co najmniej 20,00%) osoby w wieku 5-24 lata. Kryterium zastosowane ze względu na duży odsetek osób poniżej 25 roku życia wśród wybranych kategorii bezrobotnych. będzie w oparciu o treść wniosku o 4. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). Np. jeżeli osoby niepełnosprawne stanowią w rejestrze PUP 0% zarejestrowanych bezrobotnych to taki sam odsetek osób niepełnosprawnych powinien zostać objęty wsparciem w każdym projekcie systemowym PUP. W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych oraz niewielkim ich udziałem w projektach finansowanych przez EFS konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób. będzie w oparciu o treść wniosku o 5. W przypadku projektów adresowanych do osób bezrobotnych projekt zakłada na zakończenie jego realizacji: wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45,00% dla osób w wieku 5-24 lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40,00% dla osób w wieku lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35,00% dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30,00% dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30,00% 6

17 Efektywność zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w rezultacie otrzymanego wsparcia do liczby wszystkich uczestników objętych wsparciem w ramach projektu, świadczy o odpowiednim doborze działań podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. Wskaźnik efektywności zawodowej ustalono na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pt. Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6..3 PO KL. Odpowiedni % efektywności zatrudnieniowej zapewnia wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu. Wskazanie minimalnego jej poziomu ma zmobilizować PUP do dokonania rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących kwalifikacji zawodowych z punktu widzenia zatrudnienia u konkretnych pracodawców. będzie w oparciu o treść wniosku o 6. Każdy uczestnik projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania. Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w ramach realizowanego projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych. Objęcie uczestników projektu Indywidualnym Planem Działania pozwoli na kompleksową analizę potrzeb i oczekiwań i objęcie wsparciem, które jest uzasadnione realnymi potrzebami uczestników. będzie w oparciu o treść wniosku o 7

18 KARTA DZIAŁANIA 6.2 LP. Konkursu: A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty x Planowana alokacja ,00 PLN. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej Typ/typy projektów przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni (operacji) lub spółdzielni socjalnej o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły przewidziane do prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na realizacji w ramach osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) konkursu wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Kryteria dostępu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia realizacji Szczegółowe kryteria wyboru projektów projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 202 roku. Możliwość realizacji większej ilości projektów, wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu, ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 2. Minimalna wartość projektu wynosi ,00 PLN (z wyłączeniem projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, gdzie minimalna wartość projektu wynosi ,00 PLN). Wskazanie dolnej granicy wartości projektu ma na celu zagwarantowanie realizacji większych projektów i objęcie wsparciem większej liczby osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto, zapewnienie odpowiedniej wysokości wartości projektu przyczyni się do właściwej i efektywnej jego realizacji, która w kompleksowy i adekwatny sposób odpowiadać będzie na potrzeby grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 8

19 Regionalny charakter wsparcia uzasadnia, iż działania realizowane w projekcie mają wzmacniać potencjał zasobów ludzkich i instytucji/podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego oraz oddziaływać na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, a także przyczyniać się do rozwiązywania problemów społeczno - gospodarczych występujących w województwie wielkopolskim. będzie w oparciu o punkty wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w dokumentacji konkursowej. 5. Działalność gospodarcza Uczestnika projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa wielkopolskiego. Zastosowanie kryterium ze względu na specyfikę komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 6. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie wszystkich instrumentów wymienionych w typie operacji. Kompleksowość wsparcia wpłynie na efektywność sposobu przygotowania uczestników projektu do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 7. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Wprowadzone kryterium ułatwi zweryfikowanie zdolności Wnioskodawcy do realizacji kilku projektów (ocena potencjału finansowego oraz kadrowego). Ograniczona zostanie tym samym liczba bliźniaczych projektów składanych przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to korzystnie na różnorodność i jakość projektów realizowanych przez Beneficjentów. Kryterium to ułatwi również dostęp do otrzymania dofinansowania większej liczby Wnioskodawców. będzie dokonywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 8. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze nie przekracza 0,00% łącznej kwoty przeznaczonej na wsparcie finansowe i pomostowe. Kryterium ma na celu zwiększenie efektywności wsparcia realizowanego w ramach Działania 6.2. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. Kryteria strategiczne. Projekt jest skierowany do mieszkańców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiatu lub powiatów województwa wielkopolskiego, w których stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie o co najmniej 2 punkty procentowe powyżej średniej dla województwa (dane statystyczne WUP w Poznaniu, w dokumentacji konkursowej IP wskaże listę powiatów). WAGA 0 9

20 Z dostępnych danych statystycznych wynika, że zróżnicowanie pod względem aktywności ekonomicznej ludności dotyczy nie tylko poziomu regionalnego ale również subregionalnego. W związku z tym wskazane jest preferowanie realizacji projektów na terenach najbardziej zapóźnionych pod względem społeczno-ekonomicznym w celu przyspieszenia ich rozwoju i wyrównania poziomu spójności społecznej. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 2. Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne, a wsparcie zapewnia współpracę psychologa, prawnika, doradcy zawodowego i/lub projekty wspierają szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez adaptację infrastruktury w celu zwiększenia ich dostępu do oferowanego wsparcia (w ramach crossfinancingu). W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób i musi być ono dostosowane do specyfiki tej grupy. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych należących do jednej lub obu z poniższych grup: osoby w wieku 5-24 lata, osoby w wieku lata. Zapewnienie wsparcia szczególnym grupom docelowym. Wymienione grupy doświadczają doświadczającą szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. będzie w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. WAGA 5 WAGA 0 20

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128 Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wyciąg z Planu działania na lata 204-205 dla Priorytetu VIII Poddziałanie 8..2 KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo dolnośląskie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik do uchwały Nr 18/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Nie dotyczy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wersja przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 czerwca 2013r. Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Priorytet/Działanie Rodzaj projektów Termin

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Rynku Pracy Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo mazowieckie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Mazowieckie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Podstawowe informacje o konkursie Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo mazowieckie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 757/136/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 marca 2012 roku Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO KONKURENCYJNY RYNEK PRACY KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO KONKURENCYJNY RYNEK PRACY KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNY RYNEK PRACY KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

1. Czy opieka dotyczy tylko dzieci do lat 7? Czy możliwe jest wsparcie 8-letniego dziecka, które jest osobą zależną?

1. Czy opieka dotyczy tylko dzieci do lat 7? Czy możliwe jest wsparcie 8-letniego dziecka, które jest osobą zależną? Pytania ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 1. Czy opieka dotyczy tylko

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 43/2016r. KM RPOWŚ z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 43/2016r. KM RPOWŚ z dnia r. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 2020 PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Pomorskie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok

Plan działania na rok Załącznik 7 Wzór Planu Działania oraz instrukcja wypełniania Planu Działania Plan działania na rok PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów

Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów Konferencja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 28/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Działanie Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Realizacja komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez DWUP w 2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 18 listopad 2009r.

Realizacja komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez DWUP w 2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 18 listopad 2009r. Realizacja komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez DWUP w 2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 18 listopad 2009r. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE UNIWERSALNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE UNIWERSALNE Załącznik nr 7 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów merytorycznych, w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail

Bardziej szczegółowo

Lp. Roczny Plan Działania na 2015 r. Było Jest

Lp. Roczny Plan Działania na 2015 r. Było Jest Załącznik do uchwały nr 26 KM PO WER z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznych Planach Działania na 2015 rok dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Załącznik nr Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Załącznik do uchwały nr 304/2015 ZWO z dnia 23.02.2015r. Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo