Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok"

Transkrypt

1 1 Leszek Buller Skarbnik Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Socjologiczne Warszawa, 27 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok 1. Wprowadzenie. Sytuacja finansowa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a zwłaszcza Zakładu Badań Naukowych PTS (ZBN PTS) należy do kwestii, którą stale i na bieżąco zajmuje się Zarząd Główny i jego Prezydium. Dzieje się tak już od paru lat i podobnie było w 2010 roku. W odróżnieniu jednak do 2009 roku udało się doprowadzić ZBN do względnej stabilizacji, co omawia w swym sprawozdaniu Dyrektor ZBN i Rada ZBN. Szczególne trudności związane były i są z byłą dyrektor ZBN Panią Krystyną Wierzbicką, która skierowała do sądu pozew roszczeniowy wobec PTS (w 2010 roku odbyła się jedna rozprawa sądowa). W 2010 roku dokonano spłaty zadłużenia wobec Banku Pekao SA i rozwiązano z nim umowę. Większość kosztów pokrywane było z PTS (obsługa księgowa, czynsz, opłaty za telefon i internet, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS). Jednocześnie trwały usilne starania zarówno Przewodniczącego PTS, jak i członków Rady ZBN oraz samych pracowników ZBN, zmierzające do ustabilizowania sytuacji w ZBN, co udało się osiągnąć pod koniec 2010 roku. W 2010 r. działania władz Towarzystwa w tej sferze koncentrowały się na dążeniu do ustabilizowania sytuacji finansowej całości Towarzystwa, utrzymania wspomagania finansowego aktywności jego oddziałów i sekcji oraz działalności ZBN, a także przygotowania i zorganizowania XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Krakowie. Ważnym aspektem współpracy z nowym biurem księgowym (z którym rozpoczęto współpracę od 04 stycznia 2010 roku) była kwestia przekazania dokumentacji księgowofinansowej Towarzystwa, które nastąpiło dopiero w lutym 2011 roku. Sytuacja taka zaistniała ze względu na bardzo duże trudności z odzyskaniem dokumentacji księgowo-finansowej Towarzystwa od byłego biura księgowego. Mimo wielkiego zaangażownia Przewodniczącego PTS, Skarbnika ZG PTS i innych członków Prezydium ZG PTS w odzyskiwanie tejże dokumentacji została ona tak późno dostarczona do biura PTS i jeszcze w dodatku niekompletna. Ocena sytuacji finansowej Towarzystwa zostanie zaprezentowana w następującej kolejności. Najpierw będą przedstawione wpływy i koszty PTS, następnie szczegółowo zostaną scharakteryzowane problemy funkcjonowania wydawnictw, pracy biura, wspomagania oddziałów i sekcji oraz organizacji zjazdu. Następnie zostanie przedstawione funkcjonowanie

2 2 ZBN-u, a na zakończenie zostaną nakreślone problemy funkcjonowania finansowego Towarzystwa na najbliższy rok. Projekt sprawozdania skarbnika był weryfikowany z księgowym, kierownictwem ZBN oraz kierownikiem projektu YOUNEX. Następnie został on przesłany pocztą elektroniczną członkom Zarządu do ich akceptacji, a następnie do delegatów na Walne Zgromadzenie Członków PTS. Sprawozdanie zostało ostatecznie przyjęte przez Zarząd Główny na zebraniu w dniu 27 marca 2011 roku. 2. Sytuacja finansowa PTS w 2010 roku (wpływy i koszty funkcjonowania Towarzystwa bez ZBN-u). Wpływy finansowe Towarzystwa w 2010 roku. Wpływy finansowe w PTS (bez ZBN) w 2010 r. wyniosły ogółem ,54 zł (Tabela 1). Były one niewiele większe niż w poprzednim roku sprawozdawczym (w 2009 roku była to suma ,07 zł, w 2008 roku była to suma ,88 zł, w 2007 r. była to suma , 85 zł, w 2006 r , 27 zł). Tabela 1: Bilans finansowy PTS w 2010 roku (w zł; bez ZBN i środków z grantu Younex) Przychody z: wydawnictw ,70 zł z dotacjami MNiSW działalności statutowej ,84 zł w tym dotacje i granty RAZEM: ,54 zł Koszty z: wydawnictw ,84 zł działalności statutowej ,24 zł RAZEM: ,08 zł Wynik z: wydawnictw ,86 zł działalności statutowej ,60 zł RAZEM: ,46 zł Wpływy Towarzystwa w 2010 r. pochodziły przede wszystkim z realizacji grantów MNiSW, Fundacji Stefana Batorego, opłat członkowskich oraz wpłat na PTS jako organizację pożytku publicznego. Wśród szczegółowych wpływów finansowych Towarzystwa w 2010 r. należy zwrócić uwagę na następujące typy przychodu uzyskane w ramach działalności statutowej:

3 3 -przychód ze składek członkowskich wyniósł w 2010 roku ,00 zł, a więc był większy o ,00 zł niż w 2009 roku. Dla porównania w 2009 roku przychód ze składek członkowskich wyniósł ,00 złotych, a więc był większy niż w 2008 roku (36.740,00 złotych) i był on większy niż w 2007 roku (53.530,30 złotych) i 2006 roku (52.880,00 złotych), ale znacznie większy niż w 2005 roku (31.720,00 zł). Należy tutaj podkreślić aktywną działalność członków ZG PTS w zachęcaniu Koleżanek i Kolegów do opłacania składek terminowo. Niemniej jednak nadal należy zachęcać nasze Koleżanki i Kolegów do regularnego wpłacania składek członkowskich. -wpływ z dotacji i grantów MNiSW wyniósł ogółem w 2010 roku ,00 zł, w tym m.in. na dotację z MNiSW składało się: o70.000,00 złotych na XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny; o52.680,00 złotych na PSR. Natomiast w 2009 roku ,86 złotych, w 2008 roku była to suma ,00 złotych, w 2007 roku była to suma ,00 złotych ale była w tym także dotacja na organizację zjazdu w Zielonej Górze, w 2006 roku ,00 złotych. -przychód z wpłat członków wspierających i darczyńców, który wyniósł w 2010 roku łącznie ,24 złote (w tym od członków wspierających 4.200,00 złotych, darczyńców na cele statutowe 6.028,24 złotych). W 2009 roku łącznie 7.967,00 złotych, w 2008 roku łącznie 8.083,81 złotych, a w 2007 roku było łącznie ,20 złotych; -wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosły w 2010 roku 5.073,60 złotych w 2009 roku 8.248,47 złotych, a w 2008 roku sumę 9.221,14 złotych, w 2007 roku ,96 złotych, a w 2006 roku ,50 złotych; -przychód z odsetek bankowych wyniósł w 2010 roku 2.681,08 złotych, a w 2009 roku 3.131,74 złotych, natomiast w 2008 roku 7.069,80 złotych (w 2007 roku - 207,65 złotych i 2006 roku - 247,06 złotych). -wpływ z grantu Fundacji Stefana Batorego wyniósł w 2010 roku ,00 złotych. Ważnym przychodem Towarzystwa pozostaje zawsze nadwyżka (zysk) uzyskiwana z działalności gospodarczej Towarzystwa prowadzonej przez ZBN PTS, który jest przeznaczo-

4 4 ny na realizację celów statutowych Towarzystwa. W 2010 r. Zakład odnotował zysk w wysokości: 1.565,14 zł (o czym dalej). Innym, ale ważnym obecnie, elementem finansowej sytuacji Towarzystwa są środki pochodzące z grantu YOUNEX ( ), które znajdują się na jego koncie PTS 1 - patrz Tabela 2. Dzięki nim mogliśmy w pokryć część kosztów stałych funkcjonowania Biura PTS (o czym dalej). Tabela 2. Rachunek wyników finansowych grantu YOUNEX (2010 rok) WPŁYWY (w zł) Grant Komisji Europejskiej ,70 Dofinansowanie MNiSW ,00 Odsetki 2.304,76 Wynik ,46 WYDATKI Koszty osobowe ,00 Koszty pozostałe projektu ,90 Koszty bankowe 407,20 Refundacja kosztów ogólnych PTS ,87 Wynik ,46 Saldo 0,00 Koszty funkcjonowania Towarzystwa w 2010 roku. Koszty funkcjonowania Towarzystwa (czyli wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie biura, prowadzenia działalności wydawniczej i statutowej) wyniosły ogółem w 2010 roku ,54 złotych *, a w 2009 r. sumę ,31 złotych. W roku 2008 wyniosły ,75 złotych, a w 2007 r. wyniosły one ,50 złotych (ale wchodziły tutaj także koszty organizacji zjazdu) patrz Tabela 3. Koszty w 2010 roku były efektem ciągłego wzrostu opłat zewnętrznych. Tabela 3. Koszty funkcjonowania Towarzystwa w latach Projekt ten jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego (FP7) i jest poświęcony badaniu młodych bezrobotnych lub pracujących dorywczo. Trzy czwarte kosztów grantu finansuje Komisja Europejska, a resztę kwoty (tj. 200 tys. zł) dodaje MNiSzW. Kieruje nim kol. Sławomir Nowotny, członek ZG PTS i Rady ZBN. * Zmiana wysokości kosztów funkcjonkcjonowania Towarzystwa w 2010 roku spowodowana jest nowym sposobem księgownia przez nowe biuro księgowe, dotyczy to także Tabeli 3.

5 5 Lp. Typ kosztów Amortyzacja 2.353, , , ,59 2. Materiały i energia ( koszty , , , , ,30 obejmują zużycie materiałów biurowych i energii elektrycznej, wody) 3. Usługi obce (koszty obejmują , , , , ,23 czynsz, usługi obce t.j. druk, tłumaczenia, prawno-księgowe, znaczki pocztowe, Internet, telefon) 4. Koszty osobowe (wynagrodzenia , , , ,14 osobowe i bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło ) 5. Składki ZUS narzut na wynagrodzenia 6.506, , , ,13 6. Delegacje i inne koszty (np. zakup , , , , ,12 art. spożywczych na zebrania itp.) 7. Podatki i opłaty (obsługa bankowa 4.447, , , ,20 ) 8. Inne koszty finansowe ,87 95,76 Razem , , , , ,47 9. Koszty finansowe (zapłacone 1.631, ,00 odsetki) 10. Wydatki z Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej 0, , , , ,00 Bilans finansowy PTS na dzień 31 grudnia 2010 roku. Różnica między wszystkimi przychodami a kosztami PTS przyniosła nam w 2010 roku zysk w wysokości: ,43 złote, natomiast w 2009 roku stratę w wysokości: ,83 złotych, a w 2008 roku stratę w wysokości ,87 złotych. W 2007 roku mieliśmy nadwyżkę w wysokości ,35 złotych, a w 2006 roku wyniosła ona ,80 złotych. Znaczenie i konsekwencje tego wyniku finansowego widać na tle poprzednich lat. W 2005 roku zanotowaliśmy stratę w wysokości: ,05 złotych, w 2003 roku ponownie stratę w wysokości 32 tys. złotych ( ,72 złotych), 2002 roku strata ta wyniosła ,00 złotych, a w 2001 roku: ,00 złotych. Z kolei w 2004 roku zanotowaliśmy dużą nadwyżkę w wysokości ,65 złotych (ale był to rok zjazdowy). Podobnie było w 2007 roku i 2006 roku. Działalność statutowa Towarzystwa nie ma charakteru komercyjnego i zawsze przynosi straty. W 2010 roku działalność statutowa przyniosła stratę w wysokości: ,91 złotych, natomiast w 2009 roku: ,55 złotych. Straty są zazwyczaj wyrównywane

6 6 nadwyżką finansową (zyskiem) uzyskiwaną z ZBN-u, a od 2004 roku także z organizacji zjazdów socjologicznych (w Poznaniu i Zielonej Górze). Sytuacja, gdy Zakład znalazł się w kłopotach finansowych związanych z realizacją swoich zobowiązań, przeniosła się także na funkcjonowanie finansowe Towarzystwa (podobnie było w latach oraz w 2005 roku). Na koniec 2010 roku na koncie głównym Towarzystwa znajdowała się suma ,65 złotych, w kasie Biura PTS ,16 złotych, a na lokatach suma ,00 złotych. Z kolei środki z grantu YOUNEX (znajdujące się także na koncie PTS, ale pozostające jako odrębna pozycja) wynosiły na koniec 2010 roku: ,36 zł., a na wydzielonym koncie dla grantu z Fundacji Stefana Batorego wynosiły na koniec 2010 roku: ,79 złotych. PTS na wszystkich swoich rachunkach bankowych posiadał na koniec grudnia 2010 roku sumę ,96 złotych, natomiast w 2009 roku ,47 złotych, a w 2008 roku , 58 złotych. W 2007 roku suma ta wyniosła ,40 złotych, w tym ,36 zł będących na koncie Zakładu Badań Naukowych PTS. 3. Szczegółowe problemy sytuacji finansowej Towarzystwa w 2010 roku. Koszty Biura PTS w 2010 r. Koszty funkcjonowania Biura PTS wyniosły w ubiegłym roku ,09 złotych, a w 2009 roku ,56 złotych, natomiast w 2008 roku ,78 złotych (w 2007 roku - 82,43 tys. złotych). Składały się na nie przede wszystkim wynagrodzenia (koszty osobowe) oraz usługi obce (związane z prowadzeniem działalności wydawniczej PSR i IB ) patrz Tabela 4. Biuro w 2010 roku zatrudniało jedną osobę, Panią Barbarę Damentkę na cały etat (kierującą jego pracami). Część kosztów funkcjonowania Biura (obsługa księgowa, wynajem pomieszczeń, wynagrodzenia i usługi telefoniczne) zostało pokrytych ze środków grantu YOUNEX. Prowadzenie działalności wydawniczej PTS w 2010 roku. Wydawnictwa PTS przyniosły nam ogółem w 2010 roku wypływy w wysokości ,70 złotych, natomiast w 2009 roku wpływ w wysokości: ,90 złotych, a w 2008 roku ,81 złotych, a wśród nich największe przychody uzyskaliśmy z dotacji na PSR w wysokości: ,00 złotych (w 2009 roku ,00 złotych, a w 2008 roku ,00 złotych, w 2007 roku ,00 złotych i 2006 roku ,00 złotych) i na Informację Bieżącą otrzymaliśmy dotację MNiSW w wysokości: 7.200,00 złotych (w 2009 roku ,00 złotych, a w 2008 roku 6.000,00 złotych, w 2007 roku 5.125,00 złotych, a w 2006 roku 6.000,00 złotych).

7 7 Ogółem wpływ finansowy z wydawnictw w 2010 roku wyniósł: ,70 złotych, natomiast w 2009 roku ,90 złotych, a w 2008 roku ,96 złotych (w 2007 roku ,00 złotych i 2006 roku ,48 złotych). Koszty ogółem wydawnictw PTS (czyli PSR i IB ) w 2010 roku wyniosły ogółem: ,84 złotych, natomiast w 2009 r. wyniosły ogółem ,18 złotych, natomiast w 2008 roku ,96 złotych (w 2007 roku ,48 złotych i 2006 roku ,34 złotych). Wydatki na wydawanie Polish Sociological Review wyniosły w 2010 roku ,10 złotych, natomiast w 2009 roku ,57 złotych, natomiast w 2008 roku ,54 złotych (w 2007 roku ,00 złotych i 2006 roku ,00 złotych). Koszty wydawania Informacji Bieżącej w 2010 roku wyniosły ,74 złotych, a w 2009 roku wyniosły ,61 złotych, a w 2008 roku ,42 złotych (w 2007 roku ,48 złotych i 2006 roku ,34 złotych). Tabela 4. Koszty funkcjonowania Biura PTS w roku Lp. Typ kosztów Amortyzacja 2.353, , ,79 2. Materiały i energia ( koszty obejmują zużycie 7.405, , , ,62 materiałów biurowych i energii elek- trycznej, wody) 3. Usługi obce (koszty obejmują czynsz, , , , , 27 usługi obce t.j. druk, tłumaczenia, prawnoksięgowe, znaczki pocztowe, Internet, telefon) 4. Koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe , , , ,10 i bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło ) 5. Składki ZUS narzut na wynagrodzenia 6.506, , , ,47 6. Delegacje i inne koszty (np. zakup art , , , ,75 spożywczych na zebrania itp.) 7. Podatki i opłaty (obsługa bankowa ) 2.630, , , ,12 Razem , , , ,33 Budżet Towarzystwa: wspomaganie finansowe oddziałów i sekcji w 2010 roku. Ważnym przedsięwzięciem władz Towarzystwa była kontynuacja w 2010 roku wspomagania finansowego działalności jego oddziałów i sekcji w postaci konkursu grantowego na rok kalendarzowy Należy tutaj przypomnieć, że w 2009 roku Zarząd Główny PTS podjął uchwałę o zmianie okresu, na jaki przyznawane jest dofinansowanie na działalność oddziałów i sekcji obecnie dofinansowanie przyznawane jest na dany rok kalendarzo-

8 8 wy (od stycznia do grudnia). Rok 2009 został potraktowany jako przejściowy i wspomaganie finansowe działalności oddziałów i sekcji zostało przyznane na okres od listopada 2009 roku do grudnia 2010 roku. Zarząd Główny przeznaczył w 2010 roku sumę ,00 zł na wspomaganie działalności oddziałów i sekcji w okresie (przejściowym) od listopada 2009 roku do grudnia 2010 roku. Zadecydował on także, że w rezultacie konkursu wniosków oddziałów i sekcji (trwał on od lipca do listopada 2009 r.) suma przyznanych środków na wspomaganie działalności oddziałów wyniosła ,00 złotych, a sekcji złotych. Przyznawane środki, zgodnie z decyzją Zarządu, mają charakter wspomagający działalność oddziałów i sekcji, a nie pokrywający całość wydatków związanych z ich działalnością. Każdej zgłoszonej inicjatywie zarówno w tym, jak poprzednim roku zostały przyznane środki finansowe. Relatywnie większe zostały one udzielone tym inicjatywom, które zostały zgłoszone jako pierwsze, były dobrze udokumentowane i wiązały się z widoczną publicznie działalnością popularyzatorską lub naukową w zakresie socjologii. 4. Sytuacja finansowa ZBN PTS w 2010 roku. Problemy funkcjonowania finansowego ZBN stanowiły w 2010 roku, podobnie jak w poprzednich latach, przedmiot stałej troski Prezydium i Zarządu Głównego PTS. Na początku 2010 roku sytuacja finansowa Zakładu była tragiczna, jednakże wytężone działania Przewodniczącego, członków Rady ZBN i samych pracowników ZBN przyniosły pozytywne rezultaty pod koniec 2010 roku, skutkując zyskiem w wysokości 1.565,14 złotych. W 2010 roku ZBN podpisał 24 umowy, a wartość podpisanych umów wyniosła w sumie ,00 złotych netto, co daje duży wzrost w porównaniu do 2009 roku, w którym podpisano umowy na kwotę ,00 złotych. Oferty przetargowe składano zazwyczaj w konsorcjach (z Instytutem Ewaluacji Projektów, Ecorys Polska, GHK Polska, BDKM). Pozostałe zlecenia pozyskane byłe głównie od stale współpracujących instytucji (UW, IFiSP PAN itp.), a także za pośrednictwem Koleżanek i Kolegów członków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zawarte umowy były realizowane na umiarkowanie wysokim poziomie merytorycznym. W kilku wypadkach pojawiły się jednak opóźnienia w terminowym wykonaniu prac terenowych. Warto podkreślić, że mimo trudnej sytuacji nawet nie rozważano obniżenia standardów rzetelności wykonywanej pracy (np. poprzez obniżenie wymogów kontroli pracy ankieterów).

9 9 Podsumowując ZBN zawarł w 2010 roku zawarł 24 nowe umowy, natomiast w 2009 roku 15 nowych umów (15 w 2008 roku i 18 w 2007 roku) i kontynuował realizację starych (z 2008 roku) zobowiązań - 6 umów. Według bilansu za 2010 rok ZBN przyniósł Towarzystwu zysk w wysokości: 1.565,14 złotych (po pokryciu straty bilansowej z 2009 roku w wysokości: ,86 złotych). W 2010 roku przychody z umów realizowanych przez ZBN wyniosły: ,61 złotych, natomiast w 2009 roku ,33 złotych, a w 2008 roku ,77 złotych (w 2007 roku ,87 złotych i 2006 roku ,16 złotych), a koszty w 2010 roku wyniosły: ,60 złotych, natomiast w 2009 roku wyniosły: ,53 złotych, a w 2008 roku ,80 złotych (w 2007 roku ,91 złotych i 2006 roku , 84 złotych). Do najważniejszych wydatków w ramach biura ZBN w 2010 roku należały wynagrodzenia (wiązały się one także z nietrafnymi decyzjami w zakresie zatrudnienia), usługi obce oraz inne koszty - patrz Tabela 5. Zakład zatrudniał w 2010 roku dwóch pracowników na umowę o pracę. Obecnie w ZBN zatrudnione są dwie osoby na cały etat oraz cztery osoby na umowę zlecenie. Na koncie bankowy ZBN na koniec grudnia 2010 roku znajdowało sie ,68 złotych. Tabela 5. Funkcjonowanie finansowe ZBN PTS w Lp. Typ kosztów Wynagrodzenia , , , , ,27 2. Składki ZUS 9.555, , , , ,26 3. Usługi obce , , , , ,05 4. Materiały i energia 9.904, , , , ,30 5. Amortyzacja 0,00 0, , , ,00 6. Podatki i opłaty 1.767, , , , ,40 7. Pozostałe koszty 3.253, , , ,87 8. Koszty finansowe 5.991,59 RAZEM , , , , ,15 W 2010 roku kontynuowano w Zakładzie działania związane z uporządkowaniem sytuacji zakładu jako placówki badawczej (utworzono bazę ekspertów, podjęto starania o uporządkowanie dokumentacji finansowej).

10 10 Prezydium i Zarząd Główny PTS ogromnie dużo uwagi i czasu poświęciły sprawom funkcjonowania Zakładu przez cały 2010 rok. Przedsięwzięcia te przyniosły pozytywny efekt. 5. Wstępne rozliczenie XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny odbył się w Krakowie w dniach od 08 do 11 wrzesnia 2010 roku. Organizatorem Zjazdu było Polskie Towarzystwo Socjologiczne we współpracy z Uniwersytetem Jagielońskim i przy współudziale Akademii Górniczo-Hutniczej w Karkowie.W Zjeździe uczestniczyło łącznie 1188 osób, w tym: członków PTS 502, studentów 469 i pozostałych osób 217. Łączne wpływy na organizację Zjazdu wyniosły: ,28 złotych, natomiast koszty poniesione na zorganizowanie Zjazdu wyniosły: ,80 złotych, co w konsekwencji przynioło zysk w wyokości: ,48 złotych. Zgodnie z 8 Porozumienia zawartego pomiędzy PTS a UJ: Jeżeli po organizacji Zjazdu pozostaną niewykorzystane środki finansowe niepodlegające rozliczeniu dotacji celowych, zostaną one podzielone równo pomiędzy współorganizatorów, w tym PTS otrzyma środki w kwocie nie wyższej niż dotacja MniSW. Należy tutaj zaznaczyć, że ze względu na zbyt krótki czas na opracowanie i druk materiałów pokonferencyjnych, Skarbnik ZG PTS zawnioskował do MNiSW o wydłużenie okresu rozliczenia (do 30 czerwca 2011 roku) z dotacji przeznaczonej na organizację XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.Dlatego też ostateczne rzoliczeni XIV Ogólnopolkiego Zjazdu Socjologicznego będzie możliwe dopiero po 30 czerwca 2011 roku. Szczegółowe wstępne rozliczenie Zjazdu (bez dotacji MNiSW) przedstawia Tabela 6. Tabela 6. Wstępne rozliczenie XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Krakowie w 2010 roku Lp. Wpływy Kwota 1. Darowizna 2.000,00 2. Dofinansowanie NBP 73880, Sponsoring ,00 4. Wystawcy 6.557,36 5. Uczestncy ,92 RAZEM WPŁYWY: ,28 Koszty 1. Wydatki organizacyjne ,29 2. Narzut UJ 5% ,51 RAZEM KOSZTY: ,80 ZYSK: ,48 6. Ocena sytuacji finansowej PTS w 2010 roku.

11 11 W 2010 roku sytuacja finansowa Towarzystwa nie była tak dobra jak widoczna w latach Choć brak jest obecnie bezpośredniego zagrożenia finansowego (a było to realnym udziałem Towarzystwa wiosną 2004 r.), to stoi ono w 2011 r. przed problemem utrzymania stabilności swojej sytuacji finansowej. Pomocne w tym były i są uzyskane wcześniej środki z organizacji zjazdów socjologicznych w Poznaniu i Zielonej Górze, a także obecnie środki z grantu YOUNEX, z grantu Fundacji Stefana Batorego oraz organizacji XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Krakowie. Mimo trudności Towarzystwo nie zaprzestało swojej działalności, w tym zwłaszcza wspomagania finansowego działalności sekcji i oddziałów. Jako Towarzystwo byliśmy i jesteśmy nadal skazani na stałe borykanie się z problemami finansowymi, a koszty działalności oraz wyzwania w tym zakresie są coraz większe. Wynika to z trudności prowadzenia działalności gospodarczej przez ZBN (co zawsze jest obciążone ryzykiem, a wymaga także stałego nadzoru i współpracy jego dyrektora z władzami Towarzystwa, a zwłaszcza Radą ZBN), koniecznego dążenia do większej profesjonalizacji działania (co zawsze kosztuje) oraz stałego dostosowywania się do prawa (zwłaszcza w zakresie prowadzenia odpowiedniej księgowości i rachunkowości). W 2010 roku, podobnie jak w poprzednich latach, Przewodniczący ZG PTS wraz z skarbnikiem skierowali listy do przewodniczących i skarbników oddziałów w sprawie składek członkowskich, a także do wszystkich członków PTS w sprawie przekazania na rzecz PTS 1% podatku dochodowego. Stałym problemem pozostają zaległości w płaceniu składek członkowskich. W 2010 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zostały podjęte akcje regularyzacyjne dotyczące płatności składek w ramach całego Towarzystwa, jak i poszczególnych jego oddziałów.podjęto decyzję o skreśleniu z listy członków PTS osób zalegających ze składkami zgodnie z zapisami Statutu Towarzystwa. Dużą uwagę przywiązywano do funkcjonowania finansowego Oddziałów. Przewodniczący i skarbnik Zarządu przygotowali specjalny list dotyczący odpowiedniego przygotowywania i opisywania faktur, należytego opisywania delegacji, przygotowywania i przesyłania raportów kasowych zgodnie z rokiem kalendarzowym. Podsumowując miniony rok działalności finansowej Towarzystwa można go określić jako rok starych problemów związanych z działaniem Zakładu Badań Naukowych. Można zaryzykować stwierdzenie, że nowy dyrektor oraz Rada ZBN w 2011 roku przyczynią się do stabilizacji jego sytuacji finansowej oraz stworzenia mocnych podstaw do jego rozwoju.

12 12 Tak jak w latach poprzednich wypada powiedzieć na zakończenie sprawozdania, że tylko od nas samych członków Towarzystwa - zależy, jak będziemy dbać o wspólne dobro, jakim jest nasze Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Regularność opłat członkowskich, przeznaczenie 1% od dochodu osobistego na rzecz Towarzystwa, realizacja badań i grantów badawczych przez PTS i ZBN tworzą najmocniejsze podstawy finansowe jego funkcjonowania.

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2012. Dotacja podmiotowa 37 836 000 zł 24 704 724 zł 2,97 proc. Dotacja na inwestycje

Plan finansowy na rok 2012. Dotacja podmiotowa 37 836 000 zł 24 704 724 zł 2,97 proc. Dotacja na inwestycje Z kosztami wynoszącymi 3 proc. całości wykonanego budżetu Narodowe Centrum Nauki jest jedną z najbardziej efektywnych agencji grantowych świata. Warto się jednak przyjrzeć bliżej strukturze tych kosztów.

Bardziej szczegółowo

1. Członkowie Oddziału

1. Członkowie Oddziału Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej za okres od marca 2004 do kwietnia 2006 roku. 1. Członkowie Oddziału Oddział Warszawski

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo