Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok"

Transkrypt

1 1 Leszek Buller Skarbnik Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Socjologiczne Warszawa, 27 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok 1. Wprowadzenie. Sytuacja finansowa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a zwłaszcza Zakładu Badań Naukowych PTS (ZBN PTS) należy do kwestii, którą stale i na bieżąco zajmuje się Zarząd Główny i jego Prezydium. Dzieje się tak już od paru lat i podobnie było w 2010 roku. W odróżnieniu jednak do 2009 roku udało się doprowadzić ZBN do względnej stabilizacji, co omawia w swym sprawozdaniu Dyrektor ZBN i Rada ZBN. Szczególne trudności związane były i są z byłą dyrektor ZBN Panią Krystyną Wierzbicką, która skierowała do sądu pozew roszczeniowy wobec PTS (w 2010 roku odbyła się jedna rozprawa sądowa). W 2010 roku dokonano spłaty zadłużenia wobec Banku Pekao SA i rozwiązano z nim umowę. Większość kosztów pokrywane było z PTS (obsługa księgowa, czynsz, opłaty za telefon i internet, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS). Jednocześnie trwały usilne starania zarówno Przewodniczącego PTS, jak i członków Rady ZBN oraz samych pracowników ZBN, zmierzające do ustabilizowania sytuacji w ZBN, co udało się osiągnąć pod koniec 2010 roku. W 2010 r. działania władz Towarzystwa w tej sferze koncentrowały się na dążeniu do ustabilizowania sytuacji finansowej całości Towarzystwa, utrzymania wspomagania finansowego aktywności jego oddziałów i sekcji oraz działalności ZBN, a także przygotowania i zorganizowania XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Krakowie. Ważnym aspektem współpracy z nowym biurem księgowym (z którym rozpoczęto współpracę od 04 stycznia 2010 roku) była kwestia przekazania dokumentacji księgowofinansowej Towarzystwa, które nastąpiło dopiero w lutym 2011 roku. Sytuacja taka zaistniała ze względu na bardzo duże trudności z odzyskaniem dokumentacji księgowo-finansowej Towarzystwa od byłego biura księgowego. Mimo wielkiego zaangażownia Przewodniczącego PTS, Skarbnika ZG PTS i innych członków Prezydium ZG PTS w odzyskiwanie tejże dokumentacji została ona tak późno dostarczona do biura PTS i jeszcze w dodatku niekompletna. Ocena sytuacji finansowej Towarzystwa zostanie zaprezentowana w następującej kolejności. Najpierw będą przedstawione wpływy i koszty PTS, następnie szczegółowo zostaną scharakteryzowane problemy funkcjonowania wydawnictw, pracy biura, wspomagania oddziałów i sekcji oraz organizacji zjazdu. Następnie zostanie przedstawione funkcjonowanie

2 2 ZBN-u, a na zakończenie zostaną nakreślone problemy funkcjonowania finansowego Towarzystwa na najbliższy rok. Projekt sprawozdania skarbnika był weryfikowany z księgowym, kierownictwem ZBN oraz kierownikiem projektu YOUNEX. Następnie został on przesłany pocztą elektroniczną członkom Zarządu do ich akceptacji, a następnie do delegatów na Walne Zgromadzenie Członków PTS. Sprawozdanie zostało ostatecznie przyjęte przez Zarząd Główny na zebraniu w dniu 27 marca 2011 roku. 2. Sytuacja finansowa PTS w 2010 roku (wpływy i koszty funkcjonowania Towarzystwa bez ZBN-u). Wpływy finansowe Towarzystwa w 2010 roku. Wpływy finansowe w PTS (bez ZBN) w 2010 r. wyniosły ogółem ,54 zł (Tabela 1). Były one niewiele większe niż w poprzednim roku sprawozdawczym (w 2009 roku była to suma ,07 zł, w 2008 roku była to suma ,88 zł, w 2007 r. była to suma , 85 zł, w 2006 r , 27 zł). Tabela 1: Bilans finansowy PTS w 2010 roku (w zł; bez ZBN i środków z grantu Younex) Przychody z: wydawnictw ,70 zł z dotacjami MNiSW działalności statutowej ,84 zł w tym dotacje i granty RAZEM: ,54 zł Koszty z: wydawnictw ,84 zł działalności statutowej ,24 zł RAZEM: ,08 zł Wynik z: wydawnictw ,86 zł działalności statutowej ,60 zł RAZEM: ,46 zł Wpływy Towarzystwa w 2010 r. pochodziły przede wszystkim z realizacji grantów MNiSW, Fundacji Stefana Batorego, opłat członkowskich oraz wpłat na PTS jako organizację pożytku publicznego. Wśród szczegółowych wpływów finansowych Towarzystwa w 2010 r. należy zwrócić uwagę na następujące typy przychodu uzyskane w ramach działalności statutowej:

3 3 -przychód ze składek członkowskich wyniósł w 2010 roku ,00 zł, a więc był większy o ,00 zł niż w 2009 roku. Dla porównania w 2009 roku przychód ze składek członkowskich wyniósł ,00 złotych, a więc był większy niż w 2008 roku (36.740,00 złotych) i był on większy niż w 2007 roku (53.530,30 złotych) i 2006 roku (52.880,00 złotych), ale znacznie większy niż w 2005 roku (31.720,00 zł). Należy tutaj podkreślić aktywną działalność członków ZG PTS w zachęcaniu Koleżanek i Kolegów do opłacania składek terminowo. Niemniej jednak nadal należy zachęcać nasze Koleżanki i Kolegów do regularnego wpłacania składek członkowskich. -wpływ z dotacji i grantów MNiSW wyniósł ogółem w 2010 roku ,00 zł, w tym m.in. na dotację z MNiSW składało się: o70.000,00 złotych na XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny; o52.680,00 złotych na PSR. Natomiast w 2009 roku ,86 złotych, w 2008 roku była to suma ,00 złotych, w 2007 roku była to suma ,00 złotych ale była w tym także dotacja na organizację zjazdu w Zielonej Górze, w 2006 roku ,00 złotych. -przychód z wpłat członków wspierających i darczyńców, który wyniósł w 2010 roku łącznie ,24 złote (w tym od członków wspierających 4.200,00 złotych, darczyńców na cele statutowe 6.028,24 złotych). W 2009 roku łącznie 7.967,00 złotych, w 2008 roku łącznie 8.083,81 złotych, a w 2007 roku było łącznie ,20 złotych; -wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosły w 2010 roku 5.073,60 złotych w 2009 roku 8.248,47 złotych, a w 2008 roku sumę 9.221,14 złotych, w 2007 roku ,96 złotych, a w 2006 roku ,50 złotych; -przychód z odsetek bankowych wyniósł w 2010 roku 2.681,08 złotych, a w 2009 roku 3.131,74 złotych, natomiast w 2008 roku 7.069,80 złotych (w 2007 roku - 207,65 złotych i 2006 roku - 247,06 złotych). -wpływ z grantu Fundacji Stefana Batorego wyniósł w 2010 roku ,00 złotych. Ważnym przychodem Towarzystwa pozostaje zawsze nadwyżka (zysk) uzyskiwana z działalności gospodarczej Towarzystwa prowadzonej przez ZBN PTS, który jest przeznaczo-

4 4 ny na realizację celów statutowych Towarzystwa. W 2010 r. Zakład odnotował zysk w wysokości: 1.565,14 zł (o czym dalej). Innym, ale ważnym obecnie, elementem finansowej sytuacji Towarzystwa są środki pochodzące z grantu YOUNEX ( ), które znajdują się na jego koncie PTS 1 - patrz Tabela 2. Dzięki nim mogliśmy w pokryć część kosztów stałych funkcjonowania Biura PTS (o czym dalej). Tabela 2. Rachunek wyników finansowych grantu YOUNEX (2010 rok) WPŁYWY (w zł) Grant Komisji Europejskiej ,70 Dofinansowanie MNiSW ,00 Odsetki 2.304,76 Wynik ,46 WYDATKI Koszty osobowe ,00 Koszty pozostałe projektu ,90 Koszty bankowe 407,20 Refundacja kosztów ogólnych PTS ,87 Wynik ,46 Saldo 0,00 Koszty funkcjonowania Towarzystwa w 2010 roku. Koszty funkcjonowania Towarzystwa (czyli wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie biura, prowadzenia działalności wydawniczej i statutowej) wyniosły ogółem w 2010 roku ,54 złotych *, a w 2009 r. sumę ,31 złotych. W roku 2008 wyniosły ,75 złotych, a w 2007 r. wyniosły one ,50 złotych (ale wchodziły tutaj także koszty organizacji zjazdu) patrz Tabela 3. Koszty w 2010 roku były efektem ciągłego wzrostu opłat zewnętrznych. Tabela 3. Koszty funkcjonowania Towarzystwa w latach Projekt ten jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego (FP7) i jest poświęcony badaniu młodych bezrobotnych lub pracujących dorywczo. Trzy czwarte kosztów grantu finansuje Komisja Europejska, a resztę kwoty (tj. 200 tys. zł) dodaje MNiSzW. Kieruje nim kol. Sławomir Nowotny, członek ZG PTS i Rady ZBN. * Zmiana wysokości kosztów funkcjonkcjonowania Towarzystwa w 2010 roku spowodowana jest nowym sposobem księgownia przez nowe biuro księgowe, dotyczy to także Tabeli 3.

5 5 Lp. Typ kosztów Amortyzacja 2.353, , , ,59 2. Materiały i energia ( koszty , , , , ,30 obejmują zużycie materiałów biurowych i energii elektrycznej, wody) 3. Usługi obce (koszty obejmują , , , , ,23 czynsz, usługi obce t.j. druk, tłumaczenia, prawno-księgowe, znaczki pocztowe, Internet, telefon) 4. Koszty osobowe (wynagrodzenia , , , ,14 osobowe i bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło ) 5. Składki ZUS narzut na wynagrodzenia 6.506, , , ,13 6. Delegacje i inne koszty (np. zakup , , , , ,12 art. spożywczych na zebrania itp.) 7. Podatki i opłaty (obsługa bankowa 4.447, , , ,20 ) 8. Inne koszty finansowe ,87 95,76 Razem , , , , ,47 9. Koszty finansowe (zapłacone 1.631, ,00 odsetki) 10. Wydatki z Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej 0, , , , ,00 Bilans finansowy PTS na dzień 31 grudnia 2010 roku. Różnica między wszystkimi przychodami a kosztami PTS przyniosła nam w 2010 roku zysk w wysokości: ,43 złote, natomiast w 2009 roku stratę w wysokości: ,83 złotych, a w 2008 roku stratę w wysokości ,87 złotych. W 2007 roku mieliśmy nadwyżkę w wysokości ,35 złotych, a w 2006 roku wyniosła ona ,80 złotych. Znaczenie i konsekwencje tego wyniku finansowego widać na tle poprzednich lat. W 2005 roku zanotowaliśmy stratę w wysokości: ,05 złotych, w 2003 roku ponownie stratę w wysokości 32 tys. złotych ( ,72 złotych), 2002 roku strata ta wyniosła ,00 złotych, a w 2001 roku: ,00 złotych. Z kolei w 2004 roku zanotowaliśmy dużą nadwyżkę w wysokości ,65 złotych (ale był to rok zjazdowy). Podobnie było w 2007 roku i 2006 roku. Działalność statutowa Towarzystwa nie ma charakteru komercyjnego i zawsze przynosi straty. W 2010 roku działalność statutowa przyniosła stratę w wysokości: ,91 złotych, natomiast w 2009 roku: ,55 złotych. Straty są zazwyczaj wyrównywane

6 6 nadwyżką finansową (zyskiem) uzyskiwaną z ZBN-u, a od 2004 roku także z organizacji zjazdów socjologicznych (w Poznaniu i Zielonej Górze). Sytuacja, gdy Zakład znalazł się w kłopotach finansowych związanych z realizacją swoich zobowiązań, przeniosła się także na funkcjonowanie finansowe Towarzystwa (podobnie było w latach oraz w 2005 roku). Na koniec 2010 roku na koncie głównym Towarzystwa znajdowała się suma ,65 złotych, w kasie Biura PTS ,16 złotych, a na lokatach suma ,00 złotych. Z kolei środki z grantu YOUNEX (znajdujące się także na koncie PTS, ale pozostające jako odrębna pozycja) wynosiły na koniec 2010 roku: ,36 zł., a na wydzielonym koncie dla grantu z Fundacji Stefana Batorego wynosiły na koniec 2010 roku: ,79 złotych. PTS na wszystkich swoich rachunkach bankowych posiadał na koniec grudnia 2010 roku sumę ,96 złotych, natomiast w 2009 roku ,47 złotych, a w 2008 roku , 58 złotych. W 2007 roku suma ta wyniosła ,40 złotych, w tym ,36 zł będących na koncie Zakładu Badań Naukowych PTS. 3. Szczegółowe problemy sytuacji finansowej Towarzystwa w 2010 roku. Koszty Biura PTS w 2010 r. Koszty funkcjonowania Biura PTS wyniosły w ubiegłym roku ,09 złotych, a w 2009 roku ,56 złotych, natomiast w 2008 roku ,78 złotych (w 2007 roku - 82,43 tys. złotych). Składały się na nie przede wszystkim wynagrodzenia (koszty osobowe) oraz usługi obce (związane z prowadzeniem działalności wydawniczej PSR i IB ) patrz Tabela 4. Biuro w 2010 roku zatrudniało jedną osobę, Panią Barbarę Damentkę na cały etat (kierującą jego pracami). Część kosztów funkcjonowania Biura (obsługa księgowa, wynajem pomieszczeń, wynagrodzenia i usługi telefoniczne) zostało pokrytych ze środków grantu YOUNEX. Prowadzenie działalności wydawniczej PTS w 2010 roku. Wydawnictwa PTS przyniosły nam ogółem w 2010 roku wypływy w wysokości ,70 złotych, natomiast w 2009 roku wpływ w wysokości: ,90 złotych, a w 2008 roku ,81 złotych, a wśród nich największe przychody uzyskaliśmy z dotacji na PSR w wysokości: ,00 złotych (w 2009 roku ,00 złotych, a w 2008 roku ,00 złotych, w 2007 roku ,00 złotych i 2006 roku ,00 złotych) i na Informację Bieżącą otrzymaliśmy dotację MNiSW w wysokości: 7.200,00 złotych (w 2009 roku ,00 złotych, a w 2008 roku 6.000,00 złotych, w 2007 roku 5.125,00 złotych, a w 2006 roku 6.000,00 złotych).

7 7 Ogółem wpływ finansowy z wydawnictw w 2010 roku wyniósł: ,70 złotych, natomiast w 2009 roku ,90 złotych, a w 2008 roku ,96 złotych (w 2007 roku ,00 złotych i 2006 roku ,48 złotych). Koszty ogółem wydawnictw PTS (czyli PSR i IB ) w 2010 roku wyniosły ogółem: ,84 złotych, natomiast w 2009 r. wyniosły ogółem ,18 złotych, natomiast w 2008 roku ,96 złotych (w 2007 roku ,48 złotych i 2006 roku ,34 złotych). Wydatki na wydawanie Polish Sociological Review wyniosły w 2010 roku ,10 złotych, natomiast w 2009 roku ,57 złotych, natomiast w 2008 roku ,54 złotych (w 2007 roku ,00 złotych i 2006 roku ,00 złotych). Koszty wydawania Informacji Bieżącej w 2010 roku wyniosły ,74 złotych, a w 2009 roku wyniosły ,61 złotych, a w 2008 roku ,42 złotych (w 2007 roku ,48 złotych i 2006 roku ,34 złotych). Tabela 4. Koszty funkcjonowania Biura PTS w roku Lp. Typ kosztów Amortyzacja 2.353, , ,79 2. Materiały i energia ( koszty obejmują zużycie 7.405, , , ,62 materiałów biurowych i energii elek- trycznej, wody) 3. Usługi obce (koszty obejmują czynsz, , , , , 27 usługi obce t.j. druk, tłumaczenia, prawnoksięgowe, znaczki pocztowe, Internet, telefon) 4. Koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe , , , ,10 i bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło ) 5. Składki ZUS narzut na wynagrodzenia 6.506, , , ,47 6. Delegacje i inne koszty (np. zakup art , , , ,75 spożywczych na zebrania itp.) 7. Podatki i opłaty (obsługa bankowa ) 2.630, , , ,12 Razem , , , ,33 Budżet Towarzystwa: wspomaganie finansowe oddziałów i sekcji w 2010 roku. Ważnym przedsięwzięciem władz Towarzystwa była kontynuacja w 2010 roku wspomagania finansowego działalności jego oddziałów i sekcji w postaci konkursu grantowego na rok kalendarzowy Należy tutaj przypomnieć, że w 2009 roku Zarząd Główny PTS podjął uchwałę o zmianie okresu, na jaki przyznawane jest dofinansowanie na działalność oddziałów i sekcji obecnie dofinansowanie przyznawane jest na dany rok kalendarzo-

8 8 wy (od stycznia do grudnia). Rok 2009 został potraktowany jako przejściowy i wspomaganie finansowe działalności oddziałów i sekcji zostało przyznane na okres od listopada 2009 roku do grudnia 2010 roku. Zarząd Główny przeznaczył w 2010 roku sumę ,00 zł na wspomaganie działalności oddziałów i sekcji w okresie (przejściowym) od listopada 2009 roku do grudnia 2010 roku. Zadecydował on także, że w rezultacie konkursu wniosków oddziałów i sekcji (trwał on od lipca do listopada 2009 r.) suma przyznanych środków na wspomaganie działalności oddziałów wyniosła ,00 złotych, a sekcji złotych. Przyznawane środki, zgodnie z decyzją Zarządu, mają charakter wspomagający działalność oddziałów i sekcji, a nie pokrywający całość wydatków związanych z ich działalnością. Każdej zgłoszonej inicjatywie zarówno w tym, jak poprzednim roku zostały przyznane środki finansowe. Relatywnie większe zostały one udzielone tym inicjatywom, które zostały zgłoszone jako pierwsze, były dobrze udokumentowane i wiązały się z widoczną publicznie działalnością popularyzatorską lub naukową w zakresie socjologii. 4. Sytuacja finansowa ZBN PTS w 2010 roku. Problemy funkcjonowania finansowego ZBN stanowiły w 2010 roku, podobnie jak w poprzednich latach, przedmiot stałej troski Prezydium i Zarządu Głównego PTS. Na początku 2010 roku sytuacja finansowa Zakładu była tragiczna, jednakże wytężone działania Przewodniczącego, członków Rady ZBN i samych pracowników ZBN przyniosły pozytywne rezultaty pod koniec 2010 roku, skutkując zyskiem w wysokości 1.565,14 złotych. W 2010 roku ZBN podpisał 24 umowy, a wartość podpisanych umów wyniosła w sumie ,00 złotych netto, co daje duży wzrost w porównaniu do 2009 roku, w którym podpisano umowy na kwotę ,00 złotych. Oferty przetargowe składano zazwyczaj w konsorcjach (z Instytutem Ewaluacji Projektów, Ecorys Polska, GHK Polska, BDKM). Pozostałe zlecenia pozyskane byłe głównie od stale współpracujących instytucji (UW, IFiSP PAN itp.), a także za pośrednictwem Koleżanek i Kolegów członków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zawarte umowy były realizowane na umiarkowanie wysokim poziomie merytorycznym. W kilku wypadkach pojawiły się jednak opóźnienia w terminowym wykonaniu prac terenowych. Warto podkreślić, że mimo trudnej sytuacji nawet nie rozważano obniżenia standardów rzetelności wykonywanej pracy (np. poprzez obniżenie wymogów kontroli pracy ankieterów).

9 9 Podsumowując ZBN zawarł w 2010 roku zawarł 24 nowe umowy, natomiast w 2009 roku 15 nowych umów (15 w 2008 roku i 18 w 2007 roku) i kontynuował realizację starych (z 2008 roku) zobowiązań - 6 umów. Według bilansu za 2010 rok ZBN przyniósł Towarzystwu zysk w wysokości: 1.565,14 złotych (po pokryciu straty bilansowej z 2009 roku w wysokości: ,86 złotych). W 2010 roku przychody z umów realizowanych przez ZBN wyniosły: ,61 złotych, natomiast w 2009 roku ,33 złotych, a w 2008 roku ,77 złotych (w 2007 roku ,87 złotych i 2006 roku ,16 złotych), a koszty w 2010 roku wyniosły: ,60 złotych, natomiast w 2009 roku wyniosły: ,53 złotych, a w 2008 roku ,80 złotych (w 2007 roku ,91 złotych i 2006 roku , 84 złotych). Do najważniejszych wydatków w ramach biura ZBN w 2010 roku należały wynagrodzenia (wiązały się one także z nietrafnymi decyzjami w zakresie zatrudnienia), usługi obce oraz inne koszty - patrz Tabela 5. Zakład zatrudniał w 2010 roku dwóch pracowników na umowę o pracę. Obecnie w ZBN zatrudnione są dwie osoby na cały etat oraz cztery osoby na umowę zlecenie. Na koncie bankowy ZBN na koniec grudnia 2010 roku znajdowało sie ,68 złotych. Tabela 5. Funkcjonowanie finansowe ZBN PTS w Lp. Typ kosztów Wynagrodzenia , , , , ,27 2. Składki ZUS 9.555, , , , ,26 3. Usługi obce , , , , ,05 4. Materiały i energia 9.904, , , , ,30 5. Amortyzacja 0,00 0, , , ,00 6. Podatki i opłaty 1.767, , , , ,40 7. Pozostałe koszty 3.253, , , ,87 8. Koszty finansowe 5.991,59 RAZEM , , , , ,15 W 2010 roku kontynuowano w Zakładzie działania związane z uporządkowaniem sytuacji zakładu jako placówki badawczej (utworzono bazę ekspertów, podjęto starania o uporządkowanie dokumentacji finansowej).

10 10 Prezydium i Zarząd Główny PTS ogromnie dużo uwagi i czasu poświęciły sprawom funkcjonowania Zakładu przez cały 2010 rok. Przedsięwzięcia te przyniosły pozytywny efekt. 5. Wstępne rozliczenie XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny odbył się w Krakowie w dniach od 08 do 11 wrzesnia 2010 roku. Organizatorem Zjazdu było Polskie Towarzystwo Socjologiczne we współpracy z Uniwersytetem Jagielońskim i przy współudziale Akademii Górniczo-Hutniczej w Karkowie.W Zjeździe uczestniczyło łącznie 1188 osób, w tym: członków PTS 502, studentów 469 i pozostałych osób 217. Łączne wpływy na organizację Zjazdu wyniosły: ,28 złotych, natomiast koszty poniesione na zorganizowanie Zjazdu wyniosły: ,80 złotych, co w konsekwencji przynioło zysk w wyokości: ,48 złotych. Zgodnie z 8 Porozumienia zawartego pomiędzy PTS a UJ: Jeżeli po organizacji Zjazdu pozostaną niewykorzystane środki finansowe niepodlegające rozliczeniu dotacji celowych, zostaną one podzielone równo pomiędzy współorganizatorów, w tym PTS otrzyma środki w kwocie nie wyższej niż dotacja MniSW. Należy tutaj zaznaczyć, że ze względu na zbyt krótki czas na opracowanie i druk materiałów pokonferencyjnych, Skarbnik ZG PTS zawnioskował do MNiSW o wydłużenie okresu rozliczenia (do 30 czerwca 2011 roku) z dotacji przeznaczonej na organizację XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.Dlatego też ostateczne rzoliczeni XIV Ogólnopolkiego Zjazdu Socjologicznego będzie możliwe dopiero po 30 czerwca 2011 roku. Szczegółowe wstępne rozliczenie Zjazdu (bez dotacji MNiSW) przedstawia Tabela 6. Tabela 6. Wstępne rozliczenie XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Krakowie w 2010 roku Lp. Wpływy Kwota 1. Darowizna 2.000,00 2. Dofinansowanie NBP 73880, Sponsoring ,00 4. Wystawcy 6.557,36 5. Uczestncy ,92 RAZEM WPŁYWY: ,28 Koszty 1. Wydatki organizacyjne ,29 2. Narzut UJ 5% ,51 RAZEM KOSZTY: ,80 ZYSK: ,48 6. Ocena sytuacji finansowej PTS w 2010 roku.

11 11 W 2010 roku sytuacja finansowa Towarzystwa nie była tak dobra jak widoczna w latach Choć brak jest obecnie bezpośredniego zagrożenia finansowego (a było to realnym udziałem Towarzystwa wiosną 2004 r.), to stoi ono w 2011 r. przed problemem utrzymania stabilności swojej sytuacji finansowej. Pomocne w tym były i są uzyskane wcześniej środki z organizacji zjazdów socjologicznych w Poznaniu i Zielonej Górze, a także obecnie środki z grantu YOUNEX, z grantu Fundacji Stefana Batorego oraz organizacji XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Krakowie. Mimo trudności Towarzystwo nie zaprzestało swojej działalności, w tym zwłaszcza wspomagania finansowego działalności sekcji i oddziałów. Jako Towarzystwo byliśmy i jesteśmy nadal skazani na stałe borykanie się z problemami finansowymi, a koszty działalności oraz wyzwania w tym zakresie są coraz większe. Wynika to z trudności prowadzenia działalności gospodarczej przez ZBN (co zawsze jest obciążone ryzykiem, a wymaga także stałego nadzoru i współpracy jego dyrektora z władzami Towarzystwa, a zwłaszcza Radą ZBN), koniecznego dążenia do większej profesjonalizacji działania (co zawsze kosztuje) oraz stałego dostosowywania się do prawa (zwłaszcza w zakresie prowadzenia odpowiedniej księgowości i rachunkowości). W 2010 roku, podobnie jak w poprzednich latach, Przewodniczący ZG PTS wraz z skarbnikiem skierowali listy do przewodniczących i skarbników oddziałów w sprawie składek członkowskich, a także do wszystkich członków PTS w sprawie przekazania na rzecz PTS 1% podatku dochodowego. Stałym problemem pozostają zaległości w płaceniu składek członkowskich. W 2010 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zostały podjęte akcje regularyzacyjne dotyczące płatności składek w ramach całego Towarzystwa, jak i poszczególnych jego oddziałów.podjęto decyzję o skreśleniu z listy członków PTS osób zalegających ze składkami zgodnie z zapisami Statutu Towarzystwa. Dużą uwagę przywiązywano do funkcjonowania finansowego Oddziałów. Przewodniczący i skarbnik Zarządu przygotowali specjalny list dotyczący odpowiedniego przygotowywania i opisywania faktur, należytego opisywania delegacji, przygotowywania i przesyłania raportów kasowych zgodnie z rokiem kalendarzowym. Podsumowując miniony rok działalności finansowej Towarzystwa można go określić jako rok starych problemów związanych z działaniem Zakładu Badań Naukowych. Można zaryzykować stwierdzenie, że nowy dyrektor oraz Rada ZBN w 2011 roku przyczynią się do stabilizacji jego sytuacji finansowej oraz stworzenia mocnych podstaw do jego rozwoju.

12 12 Tak jak w latach poprzednich wypada powiedzieć na zakończenie sprawozdania, że tylko od nas samych członków Towarzystwa - zależy, jak będziemy dbać o wspólne dobro, jakim jest nasze Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Regularność opłat członkowskich, przeznaczenie 1% od dochodu osobistego na rzecz Towarzystwa, realizacja badań i grantów badawczych przez PTS i ZBN tworzą najmocniejsze podstawy finansowe jego funkcjonowania.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Warszawa, ul. Senatorska 11

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Warszawa, ul. Senatorska 11 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11 http://om.pttk.pl Sprawozdanie finansowe Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję 2009-2013

Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję 2009-2013 Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję 2009-2013 Pierwszy rok kadencji 2009 zakończył się po raz pierwszy od wielu lat stratą w wysokości 56.025,07 zł.

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności. w 2006 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności. w 2006 roku Sprawozdanie finansowe z działalności w 2006 roku Sprawozdanie składa się z: 1. Informacji dodatkowej 2. Bilansu 3. Rachunku zysków i strat INFORMACJA DODATKOWA 2006 ROK Fundacja CIVIS POLONUS Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku fundacja civis polonus www.civispolonus.org.pl Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Homo Faber REGON: ul. Orla 5/13, Lublin. Stan na początek koniec roku 1 2

Stowarzyszenie Homo Faber REGON: ul. Orla 5/13, Lublin. Stan na początek koniec roku 1 2 Stowarzyszenie Homo Faber REGON: 432738790 (numer statystyczny) (nazwa jednostki) BILANS na dzień 31.12.2015 Stan na WIERSZ AKTYWA początek koniec roku 1 2 roku A Aktywa trwałe 0,00 0,00 I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. Załącznik do uchwały nr 8 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 5 zebrania komisji rewizyjnej stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539) Stowarzyszenie Homo Faber ul. Chopina 15/12 20-026 Lublin NIP: 946 244 29 78 REGON: 432738790 KRS: 0000222437 BILANS na dzień 31.12.2013 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII /1/ 2013

Uchwała Nr XII /1/ 2013 1 Zał.3 Uchwała Nr XII /1/ 2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM z siedzibą w Busku-Zdroju z działalności w 2009 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe 2009.xls

sprawozdanie finansowe 2009.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE na dzień 31.12.2009 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III.

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. BILANS ZA 2009 rok. Aktywa A. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne I Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 V.1. Bilans i rachunek wyników 2 3 4 5 6 V.2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2008r. 1.Środki pochodzące ze źródeł publicznych ogółem 941.410,83 a.1 dotacja Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU NA DZIEŃ

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU NA DZIEŃ 1 Warszawa, 31.03.2009 r. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2008 r. W roku 2008 Stowarzyszenie Konsumentów Polskich uzyskało przychody wyłącznie z działalności statutowej i przychody finansowe.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Towarzystwo Ziemi Głogowskiej w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół POMOST Łódź, ul. Próchnika 7 NIP 731-179-38-39 za rok 2015 1) działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2015 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 04-543 WARSZAWA, UL. BOTANICZNA 68A Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A.

FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A. FUNDACJA Banku Zachodniego WBK S.A. UL. GRZYBOWSKA 5A 00-132 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe za okres 2011.01.01 2011.12.31 Warszawa 01.03.2011 r. 1 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 7,169.28 PASYWA STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. ROOSEVELTA 17 0000124347

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 7,169.28 PASYWA STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. ROOSEVELTA 17 0000124347 STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 90-056 ŁÓDŹ ROOSEVELTA 17 0000124347 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI ZA 2013 ROK

BILANS JEDNOSTKI ZA 2013 ROK FUNDACJA PROMYCZEK SŁOŃCA 42-216 CZĘSTOCHOWA, UL. RÓWNOLEGŁA 31/15 REGON 240640430 NIP 949-20-77-029 BILANS JEDNOSTKI ZA 2013 ROK AKTYWA 31.12.2012 31.12.2013 PASYWA 31.12.2012 31.12.2013 A.AKTYWA TRWAŁE

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.014r. 510594 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 04-713 WARSZAWA UL. ŻEGAŃSKA 1A

WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 04-713 WARSZAWA UL. ŻEGAŃSKA 1A WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 04-713 WARSZAWA UL. ŻEGAŃSKA 1A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006 31.12.2006 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. III. IV. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010 STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY PANACEUM

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010 STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY PANACEUM INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010 STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY PANACEUM 1. Informacje ogólne 1.1 Stowarzyszenie Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193 OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 I. Ogólnopolska Federacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA za okres r r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA za okres r r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA - powstała 23 kwietnia 2001 - jest dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8

na dzień 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 BILANS ROD IM ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235..na 31.12.2014r. KONTO TREŚĆ SALDO KONTO TREŚĆ SALDO na dzień 19.01.2014 r. na dzień 31.12.2014 r. na dzień 19.01.2014 r. na dzień 31.12.2014 r. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2012 1 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za 2010 rok ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE DOM RODZINA CZŁOWIEK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za 2010 rok ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE DOM RODZINA CZŁOWIEK SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2010 rok ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE DOM RODZINA CZŁOWIEK STOWARZYSZENIE - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 1 Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA - powstała 23 kwietnia 2001 - jest dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień

BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień BILANS Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne na dzień 31.12.2004 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień 31 XII 2006r.

BILANS na dzień 31 XII 2006r. BILANS na dzień 31 XII 2006r. Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy

Bardziej szczegółowo

IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ

IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ Sprawozdanie zostało sporządzone za rok kalendarzowy 2014, zgodnie z nowymi

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI AKTYWNA SZKOŁA UL. FONTANY 1 01 835 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. Or.0050.34.2014 Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2013 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci 2010 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci 2010 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci 2010 rok 2 Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci Adres: ul. Dębowa 25, 80-204 Gdańsk tel. 58 352 55 66 fax 58 741 22 55 kontakt@pomorskiehospicjum.pl

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do bilansu i rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012. Stowarzyszenia PALIUM w Lubinie

INFORMACJA DODATKOWA. Do bilansu i rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012. Stowarzyszenia PALIUM w Lubinie INFORMACJA DODATKOWA Do bilansu i rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012 Stowarzyszenia PALIUM w Lubinie I.USTALENIA PORZĄDKOWE 01.Rachunkowość Stowarzyszenia Palium prowadzona jest w oparciu o Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. KLUB ABSTYNENTÓW KROKUS Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości zasada ostrożnej wyceny Podział zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1778 SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BZURA z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Związku Międzygminnego BZURA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, nie nastawioną na zysk, nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, nie nastawioną na zysk, nieprowadzącą działalności gospodarczej. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Samodzielne Koło Terenowe nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku za rok obrotowy 2012 (01.09.2012 r. 31.08.2013 r.) I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Spis treści. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki

Sprawozdanie Spis treści. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki Spis treści I. Wprowadzenie II. Dane i organizacja jednostki III. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki IV. Informacje o działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień 31 XII 2009r.

BILANS na dzień 31 XII 2009r. BILANS na dzień 31 XII 2009r. Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne 50 232,96 79 251,80 I Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 1 LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki SPKIN 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27 NIP 526-16-97-669 Za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Wariant porównawczy Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE Za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

AKTYWA , ,00 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 2 818,00 III. Inwestycje krótkoterminowe

AKTYWA , ,00 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 2 818,00 III. Inwestycje krótkoterminowe ŁOCHOWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK I SZTUK CD UL. WYSPIAŃSKIEGO 18 07-130 ŁOCHÓW NIP:824-17-67-210 BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU AKTYWA 31.12.2010 31.12.2011 A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego

STOWARZYSZENIE po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r. Poz. RACHUNEK ZYSKÓW STRAT ZA 31.12.2009r. Wyszczególnienie Rok ubiegły 2008 Rok bieżący 2009 A Przychody z działalności statutowej 189.686,18 285.332,22 Składki brutto określone statutem 3.352,00 3.490,00

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 I. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP 1) Data wpisu do KRS: 25 października 2006 r. 2) Numer KRS: 0000266509

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Nr KRS: 0000251624 Spis treści I. Wprowadzenie II. Dane i organizacja

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004r.

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004r. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004r. AKTYWA Stan na PASYWA Stan na Początek roku Koniec roku Początek roku Koniec roku A. Aktywa trwałe 3.362,32 840,58 A. Fundusze własne 64.090,59 19.889,41 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 4b do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 17 kwietnia 2009 r. U C H W A Ł A N R 0 2 / 2 0 0 9 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK PRZYCHODY OGÓŁEM (A + B)... 303 959,48 zł A. DOTACJE I GRANTY NA DZIAŁALNOŚĆ... 232 500,00 zł 1. Województwo Podkarpackie w Rzeszowie - Mecenat Kulturalny Program Mecenat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo