na dzień r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na dzień 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8"

Transkrypt

1 BILANS ROD IM ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235..na r. KONTO TREŚĆ SALDO KONTO TREŚĆ SALDO na dzień r. na dzień r. na dzień r. na dzień r A K T Y W A P A S Y W A A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV) , ,83 A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI) , ,51 010/070 I. Rzeczowy majątek trwały , , I. Fundusz statutowy , ,35 w tym grunty 805 II. Wartość środków trwałych w Fund. Statutowym , ,83 020/070 II. Wartości niematerialne i prawne 810/811 III. Fundusz rozwoju ROD , ,47 O80 III. Środki trwałe w budowie IV. Fundusze celowe(1+2 ) 2 701, ,69 O30 IV. Długoterminowe aktywa finansowe Fundusz Oświatowy PZD 2 701, ,69 B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III) , , Inne Fundusze I. ZAPASY (1+2) 820 V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 6 489,49 0, Materiały 1. Nadwyżka (wielkość dodatnia) Towary 2. Niedobór (wielkość ujemna) II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do7) , , VI. Wynik finansowy netto za okres spawozdawczy -972, , Należności od odbiorców 0,55 1. Nadwyżka (wielkość dodatnia) 1 117, Należności publicznoprawne 227,80 2. Niedobór (wielkość ujemna) 972, Należności z tyt.wynagrodzeń B. Zobowiązania krótkoterminowe ( od 1 do 7) , , Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD Zobowiązania wobec dostawców 1 588, Należności wewnątrzorganizacyjne , , Zobowiązania publicznoprawne 957, Roszczenia sporne Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń Pozostałe należności Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD III. ŚRODKI PIENIĘŻNE ( ) , , Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne , , Środki pieniężne w kasie 1 362, , Roszczenia sporne Bieżący rachunek bankowy i lokaty , , Pozostałe zobowiązania Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II) , , Inne rachunki bankowe i lokaty 640 I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Środki pieniężne w drodze 840 II. Przychody przyszłych okresów , , C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE RAZEM AKTYWA A+B+C , ,00 RAZEM PASYWA A+B+C , ,00...Siedlce..,dnia KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES

2 RACHUNEK WYNIKÓW RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im ZŁOTE PIASKI. w Siedlce ul. Piaskowa za ROK Konto LP. TREŚĆ PLAN WykonanieWykonanie % na 2014 na r na Kol.= 5+6/ A PRZYCHODY DZIAŁ. STATUTOWEJ ( I+II+III ) ,83 87, ,45 101, I Składka członkowska ( 1+2) ,83 57, ,82 100,80 1 składka członkowska bieżąca , ,75 102,71 2 składka członkowska zaległa 2 840,83 57, ,07 67, II Opłaty na rzecz ROD ,00 30, ,98 104, III Ekwiwalent za nieprzep.godziny na rzecz ogrodu , ,65 99, B STATUT.K-TY DZIAŁANIA OGRODU ( 1 do 10 ) , , ,02 103, Amortyzacja Zużycie materiałów i energii , ,24 56, Usługi obce , , ,90 155, Podatki i opłaty Wynagrodzenia , ,00 84, Świadczenia na rzecz pracowników 1 746,24 100, Koszty Środki zg podróży z Uchwałami 143/07 i 190/09 200,00 534,64 267,32 Prezydium KR PZD oraz Uchwałą 7/XIII/2009 KR , PZD ,00 100, Pozostałe koszty 100,00 100, Odpis na fundusze własne i celowe C NADWYŻKA (NIEDOBÓR) na dział.statut. (A-B) 0,83-974, , D KOSZTY OGÓLNE* 732 E Koszt własny sprzedaży wewnętrznej 730/720F Sprzedaż wewn.towarów 400,00 100, G Przychody finansowe 1 200,00 2, ,10 198, H Koszty finansowe 200,00 100, I Pozostałe przychody 722,65 100, J Pozostałe koszty 972,01 100, K Dotacje na dział.stat.(otrzymane) Nadwyżka brutto (niedobór) (C-D-E+F+G-H+I- L J+K) Ł Zyski i straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 1 000,83 972, ,17 14, NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (L+Ł) 1 000,83 972, ,17 14,50... Siedlce..., Siedlce..., dnia dnia... dnia r. r.

3 Konto LP. TREŚĆ WykonanieWykonanieWykonanie % 2013 r. na na kol. 5/ =(5+6)/4 A PRZYCHODY DZIAŁ. STATUTOWEJ ( I+II+III ) ,86 87, ,45 102, I Składka członkowska ( 1+2) ,87 57, ,82 102,05 1 składka członkowska bieżąca , ,75 101,55 2 składka członkowska zaległa 1 650,55 57, ,07 116, II Opłaty na rzecz ROD ,63 30, ,98 104, III Ekwiwalent za nieprzep.godziny na rzecz ogrodu , ,65 105, B STATUT.K-TY DZIAŁANIA OGRODU ( 1 do 10 ) , , ,02 103, Amortyzacja Zużycie materiałów i energii , ,24 76, Usługi obce , , ,90 129, Podatki i opłaty Wynagrodzenia , ,00 94, Świadczenia na rzecz pracowników 1 781, ,24 98, Koszty Środki zg podróży z Uchwałami 143/07 i 190/09 153,78 534,64 347,66 Prezydium KR PZD oraz Uchwałą 7/XIII/2009 KR , PZD ,00 90, Pozostałe koszty 100,00 100, Odpis na fundusze własne i celowe C NADWYŻKA (NIEDOBÓR) na dział.statut. (A-B) ,53-974, ,57 86, D KOSZTY OGÓLNE* 732 E Koszt własny sprzedaży wewnętrznej 730/720F Sprzedaż wewn.towarów 400,00 100, G Przychody finansowe 2 564,02 2, ,10 92, H Koszty finansowe , I Pozostałe przychody 5 699,00 722,65 12, J Pozostałe koszty 972,01 100, K Dotacje na dział.stat.(otrzymane) Nadwyżka brutto (niedobór) (C-D-E+F+G-H+I- L J+K) Ł RACHUNEK WYNIKÓW RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235 Zyski i straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne za ROK 6 489,49 972, ,17 17, NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (L+Ł) 6 489,49 972, ,17 17,22 * tylko w przypadku funkcjonowania biura w ROD... KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES..., Siedlce, dnia dnia... r....

4 ROD ZŁOTE PIASKI w Siedlcach. Numer NIP REGON I. PRZYCHODY Z TYTUŁU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ( 15 p.6, 23 p.3 i 149 Statutu PZD uchwała KR PZD nr. 2/XV/2013 z dnia r.) W Y L I C Z E N I E P O D Z I A Ł Liczba działek Powierz. działek Wysokość składki Wartość naliczenia 65% dla ROD 35% / dla OZ PZD użytkowanych użytkow. w ha ( m2) ( 2x3) i KR PZD/ ,0567 0, , , ,06 II.RACHUNKI BANKOWE INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROD za okres rok Nazwa banku i pełen numer rachunku Stan na dzień Stan na dzień Bank Spółdzielczy w Siedlcach , ,6 III.ROZRACHUNKI WEWNĄTRZORGANIZACYJNE (konto 240) N A L E Ż N O Ś C I Z O B O W I Ą Z A N I A Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Z Działkowcami 11129, , ,31 z OZ PZD z KR PZD RAZEM 11129, , ,31 IV.WPŁYWY Z WPISOWEGO W Y L I C Z E N I E P O D Z I A Ł Liczba nowych Wysokość Wartość 80% członków wpisowego naliczenia (1x2) 20% dla ROD dla instancji PZD V. STAN PRAWNY GRUNTÓW W ROD TYTUŁ PRAWNY POWIERZCHNIA W HA WARTOŚĆ W ZŁ UMORZENIE WŁASNOŚĆ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NABYTE ODPŁATNIE UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NABYTE NIEODPŁATNIE 49,0497 X X POZOSTAŁE GRUNTY X X RAZEM STAN GRUNTÓW X Sporządzający- KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES Siedlce.., dnia dnia r.

5 /PIECZĄTKA/ SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU ROD ZŁOTE PIASKI. Siedlce ul. Piaskowa 235. ZA ROK LP TREŚĆ PLAN Wykonanie Wykonanie % na 2014 r r. na =(4+5)/3 A STAN NA POCZĄTEK OKRESU , , ,41 0 B WPŁYWY RAZEM ( C+D+E+F+G+H+I) , ,07 114,34 C WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ ( ) 0,00 1 Wpłaty i świadczenia zakładów pracy 2 Dotacje udzielone z budżetu terenowego Odszkod.otrzym.wskutek likwid.rod za 3 składniki majątk. stanowiące własność Związku 4 Inne * WPŁYWY z wpłat od użytk. działek D ( ) 4 500, ,00 137,78 1 Opłata inwestycyjna 4 500, ,00 137,78 2 Opłaty na inwestycje i remonty Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny przy 3 prowadzonej w ogrodzie inwestycji 4 Inne * E WPŁYWY z wykorzyst. majątku PZD 5 500, ,58 112,08 F Z PODZIAŁU WYNIKU FINANS , ,49 0 G DOTACJE Z JEDOSTKI NADRZ. (1+2) 0,00 H 1 z KR PZD 2 z OZ PZD ODSETKI BANKOWE I INNE WPŁYWY * J WYKORZYSTANIE FUNDUSZU ( ) , ,01 95,76 1 Budowa nowej infrastr.w ROD 9 000, ,00 170,83 2 Remonty i moder.urządz. ROD , , Zwrot opłat inwestycyjnych 200, Inne* STAN FUNDUSZU (A+B-J) 167, , , ,6 * podać tytuły Księgowy Skarbnik.. Prezes.. Siedlce, dnia r.,dnia..

6 ..

7 /PIECZĄTKA/ ROD ZŁOTE PIASKI. w Siedlce ul. Piaskowa 235. ZA ROK LP TREŚĆ Wykonanie Wykonanie na Wykonanie % 2013r r. na r A STAN NA POCZĄTEK OKRESU , , ,41 103,12 B WPŁYWY RAZEM ( C+D+E+F+G+H+I) , ,07 4,23 C WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ ( ) 0,00 1 Wpłaty i świadczenia zakładów pracy 2 Dotacje udzielone z budżetu terenowego Odszkod.otrzym.wskutek likwid.rod za 3 składniki majątk. stanowiące własność Związku 4 Inne * WPŁYWY z wpłat od użytk. działek D ( ) , ,00 42,2 1 Opłata inwestycyjna 3 975, ,00 155,97 2 Opłaty na inwestycje i remonty Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny przy 3 prowadzonej w ogrodzie inwestycji 4 Inne * ,96 E WPŁYWY z wykorzyst. majątku PZD 4 585, ,58 134,42 F Z PODZIAŁU WYNIKU FINANS , ,49 72,9 G DOTACJE Z JEDOSTKI NADRZ. (1+2) ,00 H 1 z KR PZD 2 z OZ PZD , ODSETKI BANKOWE I INNE WPŁYWY * J WYKORZYSTANIE FUNDUSZU ( ) , ,01 78,38 1 Budowa nowej infrastr.w ROD 2 091, ,00 735,29 2 Remonty i moder.urządz. ROD , ,01 45,11 3 Zwrot opłat inwestycyjnych 200, Inne* SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU STAN FUNDUSZU (A+B-J) , , ,47 20,62 * podać tytuły.... KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES Siedlce r.,dnia

8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO ROD ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235. za ROK LP TREŚĆ PLAN WYKONANIEWYKONANIE % na 2014r. na r. na r.kol. 4/ =(4+5)/3 A STAN NA POCZĄTEK ROKU 2 701, , ,20 0,00 B PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3) 1 440, ,00 83,33 1 Wpływy z wpisowego pozostające w ROD(bież i zaległe) 1 440, ,00 83,33 2 Inne przychody * 3 Odsetki bankowe C KOSZTY OGÓŁEM ( ) 2 000, ,51 65,58 1 Zakup literatury fachowej 800,00 733,20 91,65 2 Wdrażanie wiedzy ogrodniczej - szkolenia 3 Inne koszty * 1 200,00 578,31 48,19 STAN FUNDUSZU ( A+B-C) 2 141, , ,69 120,95 * podać tytuły Ilość nowych członków 30. KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES Siedlce, dnia r..

9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO ROD ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235. za ROK LP TREŚĆ WYKONANIEWYKONANIEWYKONANIE % 2013r. na r. na r.kol. 4/ =(4+5)/3 A STAN NA POCZĄTEK ROKU 2 967, , ,20 91,01 B PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3) 1 520, ,00 78,95 1 Wpływy z wpisowego pozostające w ROD(bież i zaległe) 1 520, ,00 78,95 2 Inne przychody * 3 Odsetki bankowe C KOSZTY OGÓŁEM ( ) 1 786, ,51 73,40 1 Zakup literatury fachowej 956,70 733,20 76,64 2 Wdrażanie wiedzy ogrodniczej - szkolenia 3 Inne koszty * 830,00 578,31 69,68 STAN FUNDUSZU ( A+B-C) 2 701, , ,69 95,87 * podać tytuły Ilość nowych członków 30. KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES Siedlce dnia r..

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00 Bilans na dzień 31.12.2013 r. Regon Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137,poz. 1539 z późn. zm.) Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo