Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce"

Transkrypt

1 Raport Aon Polska 2011/2012 Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

2

3 Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012

4 Autorzy raportu Janusz Słobosz, Radosław Ziomko, Mateusz Przywecki Aon Polska Sp. z o.o. Projekt graficzny i przygotowanie do druku Studio Graficzne Studyo Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane przez Aon Polska Sp. z o.o. (dalej Aon Polska ) i zawierają ogólne dane na temat ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem zebrane na podstawie doświadczeń oraz wiedzy Aon Polska jako brokera ubezpieczeniowego i doradcy w zakresie zarządzania ryzykiem. Opracowanie nie może być jednak traktowane jako porada dotycząca indywidualnej sprawy. Przed podjęciem decyzji w konkretnej sprawie należy skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Jednocześnie informujemy, że wyłączne autorskie prawa majątkowe do niniejszego opracowania przysługują Aon Polska. W związku z tym materiał ten nie może być przetwarzany w jakikolwiek sposób, ani w jakiejkolwiek formie bez zgody Aon Polska Aon Polska Sp. z o.o.

5 Kluczowe wnioski 9 Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe 13 Charakterystyka zdarzeń typu Black Swan 16 Nowe podejście do oceny ryzyka 18 Przegląd zdarzeń typu Black Swan z ostatnich dwóch lat 20 Kluczowe scenariusze ryzyka dla polskiej gospodarki w okresie następnych dwóch lat 22 Rezultaty badania 25 Kluczowe ryzyka 26 Priorytety i przesłanki działań w zakresie zarządzania ryzykiem 30 Podejście do analizy ryzyka 32 Zaangażowanie kierownictwa 36 Organizacja zarządzania ryzykiem 38 Wykorzystywanie ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem 40 Wykorzystanie zależnego towarzystwa ubezpieczeniowego Captive 44 Profil respondentów oraz metodologia badania 47 Kontakt w związku z raportem 51 Informacje o Aon 53

6

7 Sławomir Bany Prezes Zarządu, Aon Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce drugie wydanie raportu Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Niniejsze badanie jest kolejną edycją przeprowadzanego przez firmę Aon badania globalnego, które swoim zasięgiem objęło 58 krajów i zostało przeprowadzone w 10 językach. Warto zaznaczyć, iż w roku obecnym udało się podwoić liczbę uczestników badania, która osiągnęła w ujęciu globalnym 960 organizacji. Niniejsza publikacja została oparta w głównej mierze na badaniu przeprowadzonym w naszym kraju na przełomie 2010 i 2011 roku i zawiera ocenę działań organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem i wykorzystania ubezpieczeń na przełomie ostatnich dwóch lat. Dodatkowym elementem niniejszego wydania jest spojrzenie w przyszłość względem potencjalnych zagrożeń oraz ocena, jak obecne praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem oraz podejście do wykorzystania ubezpieczeń powinno się zmienić, aby sprostać wyzwaniom zmieniającego się otoczenia. Dzięki rodzimej wersji badania, polski odbiorca raportu ma wyjątkową możliwość zapoznania się z bieżącymi tendencjami w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, porównania zaawansowania własnej organizacji w powyższym zakresie ze swoimi odpowiednikami w Polsce i innych krajach, jak również rozpoznania zarysowujących się tendencji w obszarze ryzyka gospodarczego na rynku Polskim oraz w ujęciu globalnym. Serdecznie zapraszam do lektury, Sławomir Bany Prezes Zarządu Aon Polska Sp. z o.o. 7

8

9 Kluczowe wnioski K K K

10 Kluczowe wnioski Zagadnienia związane z organizacją EURO 2012, bezpieczeństwem energetycznym oraz poziomem inwestycji sektora publicznego stanowią główne scenariusze ryzyka dla polskiej gospodarki na najbliższe dwa lata. Zagrożenia związane z wahaniami kursów walut, wzrastającą konkurencją oraz spowolnieniem gospodarczym stanowią priorytet dla polskich firm. W stosunku do badania z 2009 roku zdecydowanie wzrósł poziom przygotowania polskich firm na kluczowe ryzyka, wynikający z posiadania formalnych planów działań. Priorytetem i głównym celem ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem pozostaje kwestia zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi. Dyskusja, doświadczenie oraz intuicja kadry zarządzającej są najczęściej stosowanymi metodami identyfikacji i oceny ryzyka. Pomiar kosztów ryzyka sprowadza się najczęściej do określenia wartości składki ubezpieczeniowej. Podstawowym narzędziem informatycznym wykorzystywanym do gromadzenia informacji i danych dotyczących ryzyka pozostaje arkusz kalkulacyjny.

11 Ponad połowa badanych spółek publicznych ustanowiła politykę zarządzania ryzykiem. Zarząd co piątej organizacji angażuje się systematycznie w kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem. Niespełna jedna trzecia organizacji posiada w swoich strukturach departament zarządzania ryzykiem/ ubezpieczeń. Sprawna likwidacja szkód, niska cena oraz możliwość akceptacji dużych ryzyk stanowią główne kryteria wyboru ubezpieczyciela. Połowa organizacji oczekuje, iż ubezpieczyciele docenią wysiłki w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez obniżenie składki ubezpieczeniowej. Średni nabywany limit ubezpieczenia OC władz spółki wzrósł w stosunku do badania z 2009 roku pięciokrotnie, a spółki publiczne nabywają średnio dwukrotnie wyższe limity tego ubezpieczenia od spółek prywatnych. Prawie połowa respondentów nigdy nie słyszała o możliwości wykorzystania zależnego zakładu ubezpieczeń Captive.

12

13 Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe A AA

14 Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe W ciągu ostatnich dwóch lat od ostatniej edycji naszego raportu Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i instytucjach sektora finansów publicznych nad opracowaniem i wdrożeniem systemów zarządzania ryzykiem. Sam termin ryzyko wszedł natomiast na stałe do słownika zarządzających oraz komentatorów życia gospodarczego w Polsce. Nie ulega wątpliwości, iż istotną przesłanką do wzmocnienia i utrwalenia się powyższej tendencji było uwzględnienie pojęcia zarządzania ryzykiem w przepisach prawa, poza istniejącymi rozwiązaniami przyjętymi w sektorze instytucji finansowych. Zarówno w sektorze prywatnym, w szczególności reprezentowanym przez spółki notowane na giełdzie, poprzez zapisy Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz w sektorze publicznym w Ustawie o finansach publicznych wprowadzono termin zarządzania ryzykiem. W obydwu przypadkach przepisy prawa nie przewidują wprost konieczności wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem natomiast w przypadku spółek giełdowych nakładają na komitety audytu przy radach nadzorczych, obowiązek weryfikacji skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i zapewnienia jego prawidłowego działania. W przypadku podmiotów sektora publicznego wymagane jest natomiast przeprowadzenie systematycznej oceny stanu kontroli zarządczej, której element zgodnie z przyjętym przez Ministerstwo finansów standardem stanowi system zarządzania ryzykiem. W ten sposób przyjęte regulacje usankcjonowały niejako w sposób pośredni konieczność opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem. Jakkolwiek przekazany poprzez regulacje impuls do rozwoju dyscypliny zarządzania ryzykiem w Polsce należy uznać za pozytywny, to jak pokazują doświadczenia zagraniczne traktowanie zarządzania ryzykiem jako jedynie elementu zgodności z przepisami prawa oraz nadmierne eksponowanie elementów audytorsko-kontrolnych w ramach funkcjonowania systemu może nieść negatywne skutki pod kątem jego podstawowych zastosowań, w tym wykorzystania informacji o ryzyku w podejmowaniu decyzji zarządczych. W szczególności jedna z głównych wad, które mogą mieć miejsce dotyczy podstawowego narzędzia wykorzystywanego w procesie zarządzania ryzykiem, tj. rejestru ryzyka. Rejestry ryzyka wykorzystywane w procesach kontrolnych, mają tendencję do nadmiernej szczegółowości, a co za tym idzie, ryzyka w nich opisane są często mało istotne, oczywiste, czy wręcz trywialne, jak i dające się w stosunkowo prosty sposób ograniczyć najczęściej za pomocą dodatkowych procedur i działań kontrolnych. Powyższe cechy stosowanych przez wiele polskich organizacji systemów zarządzania ryzykiem, mogą przyczynić się do oderwania systemu zarządzania ryzykiem od działalności organizacji i traktowania go wyłącznie jako dodatkowego wysiłku administracyjnego. Co gorsza, wadliwie funkcjonujący system zarządzania ryzykiem poprzez brak całościowego spojrzenia oraz zbytnie skupienie się na szczegółach może nie uwzględniać istotnych ryzyk dla działalności organizacji, dając tym samym zarządzającym złudne poczucie rozsądnego poziomu pewności. Zarządzanie ryzykiem jest dyscypliną dynamiczną, która w sposób ciągły ewoluuje w poszukiwaniu coraz skuteczniejszych metod identyfikacji i ograniczania ryzyka. Współczesne podejście do zarządzania ryzykiem nie bazuje już wyłącznie 14 Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe

15 na elementach kontroli zarządczej, czy metod statystki i rachunku prawdopodobieństwa, ale coraz częściej sięga do takich dziedzin, jak na przykład psychologia. Doświadczenia wskazują, iż każdy kryzys o istotnym znaczeniu w skali światowej gospodarki, przynosi w rezultacie rozwój metod i narzędzi zarządzania ryzykiem. Podobna sytuacja miała również miejsce w przypadku ostatniego globalnego kryzysu finansowego, który w obliczu nieskuteczności dotychczasowych rozwiązań zapoczątkował rozwój nowych teorii podejść do ryzyka i zarządzania nim. Jednym z nowych osiągnięć, które zyskało po przejściu globalnego kryzysu finansowego wielką popularność na świecie w kontekście ryzyka i zarządzania nim, jest koncepcja tzw. Czarnego Łabędzia ( Black Swan ) oraz związana z nią typologia ryzyka. Podejście to znalazło swoje zastosowanie również w metodologii wykorzystywanej przez Aon, którą stosujemy np. przy projektach oceny ryzyka i budowy rejestrów ryzyka na poziomie strategicznym. Wykorzystywana metodologia pozwala zidentyfikować istotne scenariusze realizacji ryzyka, które nie są widoczne z punktu widzenia poszczególnych procesów biznesowych, czy komórek organizacyjnych oraz lepiej powiązać występujące ryzyko z głównymi i długoterminowymi celami organizacji. Co więcej dzięki doświadczeniom pracy z klientami podczas zdarzeń, które można zakwalifikować jako Black Swan, Aon opracował zestaw generalnych wytycznych i wskazówek, które zastosowane do indywidualnej sytuacji pomagają przetrwać organizacjom podczas najcięższych kryzysów. Wierzymy, iż przedstawione w polskiej edycji raportu informacje dotyczące najnowszych tendencji w dziedzinie zarządzania ryzykiem na świecie, przyczynią się do uzupełnienia i polepszenia rozwiązań stosowanych obecnie przez polskie organizacje. Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe 15

16 Charakterystyka zdarzeń typu Black Swan Co oznacza pojęcie Black Swan? Pojecie Black Swan zostało po raz pierwszy wykorzystane przez Nassima Nicholasa Taleba, profesora finansów i byłego tradera na Wall Street w jego opublikowanej w 2007 roku książce pod tytułem Black Swan. Zgodnie z definicją przyjętą przez autora pojęcie Black Swan odnosi się do zdarzenia o bardzo małym, wręcz nieprawdopodobnym prawdopodobieństwie zaistnienia, co czyni go niemożliwym do przewidzenia oraz wielkich rozmiarów negatywnych skutków, które przytłaczają dotkniętych nimi ludzi i organizacji. Szok wywołany zaistnieniem zdarzenia jest tym większy, iż w normalnych warunkach skutki zdarzenia są niemożliwe do wyobrażenia oraz porównania z przeszłymi zdarzeniami o zbliżonym charakterze. Można zatem przyjąć, iż w przypadku wystąpienia Black Swan tworzy się historia. Powyższe charakterystyki odróżniają zdarzenia typu Back Swan od typowych kryzysów, czyniąc tym samym opracowane plany zarządzania kryzysowego nieskutecznymi. Zarządzanie podczas zdarzenia typu Black Swan W obszarze zarządzania ryzykiem indywidualnych organizacji termin Black Swan przy zachowaniu swoich podstawowych cech nie jest wyłącznie używany w kontekście zdarzeń o charakterze globalnym, lecz specyficznym dla danej organizacji. Nawet najlepiej zarządzane organizacje mogą doświadczyć tego typu zdarzenia, a ich kadra zarządzająca przekonać się osobiście co do trudności podejmowania decyzji zarządczych i skali skomplikowania prowadzenia działalności podczas zdarzenia typu Black Swan. Głównym wyzwaniem stojącym przed zarządzającymi jest w tym przypadku szybkie opracowanie trwałego rozwiązania problemu, który spowodował daną sytuację w warunkach, gdy: Problem nie jest oczywisty i dokładnie zdefiniowany a skala zdarzenia uniemożliwia dokładną ocenę skutków; Przykładowe rozwiązanie problemu nie istnieje i musi zostać stworzone dla konkretnej sytuacji; Organizacja musi zastosować kilka różnych rozwiązań w praktyce, aby znaleźć te które działa lub zastosować wiele rozwiązań dla różnych aspektów problemu; Zarządzający działają pod dużą presją czasu, gdyż przedłużający się brak satysfakcjonującego rozwiązania, prowadzi do zastosowania półśrodków i gry na czas polegającej najczęściej na wymianie zarządzających; Jeżeli spółka jest notowana na giełdzie, ceny jej akcji gwałtownie spadają, czyniąc ją bardzo podatną na wrogie przejęcia; Instytucje rządowe i regulacyjne, jak również opinia publiczna mogą naciskać na przedsięwzięcie jakichkolwiek działań jeszcze przed jednoznaczną oceną skutków zdarzenia i opracowaniem odpowiedniego rozwiązania. Chaos spowodowany wystąpieniem powyższych warunków jednocześnie powoduje, iż zarządzanie kryzysem, znalezienie odpowiedniego rozwiązania oraz zapewnienie ciągłości bieżących operacji udaje się tylko nielicznym. 16 Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe

17 Psychologia przetrwania Możliwość wcześniejszego przygotowania się organizacji na wystąpienie zdarzenia typu Black Swan jest przedmiotem dyskusji w środowisku osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem. Czy w ogóle możliwe jest przygotowanie się na zdarzenie, które z definicji jest nieprzewidywalne? Bazując na doświadczeniach Aon, możemy stwierdzić, iż jest to możliwe pod warunkiem, że nie będziemy próbować przewidywać samego zdarzenia, lecz budować ogólną odporność organizacji na katastroficzne skutki. W tym wypadku, wydaję się, iż kluczem do sukcesu, jak i wspólną cechą organizacji które przetrwały zdarzenia typu Black Swan, jest wykorzystanie tzw. psychologii przetrwania. Zagadnienie psychologii przetrwania zostało szerzej opisane w kolejnym bestsellerze i obowiązkowej pozycji współczesnego risk managera, autorstwa Bena Sherwooda pod tytułem The Survivors Club. Badając przypadki osób, którym udało się przetrwać różnego rodzaju katastrofy, autor wskazał między innymi na następujące cechy i postawy, jakie przeciwstawiły one szokowi związanemu z beznadziejną sytuacją: Rzeczywiste postrzeganie sytuacji, a nie bazowanie na optymistycznych przewidywaniach; Otwartość na różne możliwości, w tym ponowne rozważenie wcześniej odrzuconych rozwiązań; Głębokie przeświadczenie, że w końcu uda się znaleźć odpowiednie rozwiązanie; Wytrwałość i nie poddawanie się sytuacji. W ujęciu korporacyjnym psychologiczny wpływ zdarzeń typu Black Swan na zarządzających oraz pracowników organizacji obejmuje między innymi strach, panikę, niedowierzanie, zaprzeczenie, gniew czy przygnębienie. Organizacje, które nie przetrwały zazwyczaj doświadczyły jednej lub kilku z powyższych reakcji, co znalazło swoje przełożenie w popełnianych błędach. W szczególności, nie uznawały one znaczenia i skali konsekwencji zdarzenia, przyjmując pasywną postawę licząc, że sytuacja sama się uspokoi, traciły czas na zaprzeczaniu swojej odpowiedzialności za zdarzenie lub szukaniu innych potencjalnych winnych. Natomiast w momencie, kiedy decydowano się na podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu, skupiano się zazwyczaj na opracowaniu jednego rozwiązania, tracąc z pola widzenia inne potencjalne opcje. Chociaż, jest to bardzo trudne do wykonania zadanie, to postępowanie w trakcie zdarzenia typu Black Swan polega przede wszystkim na unikaniu popełniania krytycznych w skutkach błędów. Natomiast zrozumienie przez zarządzających psychologicznych aspektów podejmowania decyzji, w tym fundamentów psychologii przetrwania umożliwia, chociaż częściowe wyeliminowanie emocji, które je powodują. Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe 17

18 Nowe podejście do oceny ryzyka Metodą przedstawienia rezultatów oceny ryzyka, która najszerzej przyjęła się wśród polskich organizacji jest tzw. mapa ryzyka. Można przyjąć, iż w przypadku wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem, profil ryzyka organizacji jest przedstawiany właśnie za pomocą tego narzędzia. Mapa ryzyka posiada wiele zalet, umożliwiając rozróżnienie pomiędzy charakterystykami ryzyka związanymi z prawdopodobieństwem wystąpienia i jego konsekwencjami dla organizacji. Nie zawiera jednak elementów związanych z niepewnością zależną od rezultatu oceny ryzyka, jak również stwarza pewne wyzwania interpretacyjne, które najczęściej objawiają się w niedoważeniu ryzyk charakteryzujących się niskim prawdopodobieństwem wystąpienia i znaczącymi skutkami. Należy również nadmienić, iż wskazania mapy ryzyka jako narzędzia przeznaczonego dla profesjonalistów z dziedziny zarządzania ryzykiem mogą nie być łatwe do wykorzystania na szczeblu Zarządu i Rady Nadzorczej spółek, czyli wśród swoich docelowych odbiorców. Wychodząc naprzeciw powyższym wyzwaniom, Aon przyjmując podejście opracowane przez Nassima Taleba opracował nowy, bardziej intuicyjny sposób przedstawienia rezultatów oceny ryzyka. Najnowsze podejście wykorzystuje, znaną chyba każdemu koncepcję prędkościomierza, wskazuje poziom niepewności związanej z możliwościami przewidzenia poszczególnych scenariuszy realizacji ryzyka oraz ich istotność dla organizacji, co zostało przedstawione na poniższym schemacie. Przedstawione spektrum ryzyka zostało podzielone na trzy główne obszary: Ryzyka rozpoznane, które występują w ramach bieżących operacji. Charakteryzują się dużą przewidywalnością odnośnie skali potencjalnych skutków i ich wpływu na organizację, natomiast niepewność dotyczy przede wszystkim określenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Dla tego typu ryzyk istnieją ugruntowane metody i narzędzia zarządzania, które najczęściej jest prowadzone w sposób ciągły przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne. Można zatem przyjąć, iż pod warunkiem rzetelnego prowadzenia polityki zarządzania ryzykiem, organizacja będzie dobrze przygotowana na ewentualność ich wystąpienia, posiadając odpowiednie umiejętności, zasoby i strategie zabezpieczające. Do powyższej kategorii można zaliczyć typowe ryzyka, jak ryzyko płynności, walutowe, kredytowe, czy ryzyko związane z awarią technologiczną. Rozpoznane niewiadome Ryzyka rozpoznane Black Swan 18 Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe

19 Rozpoznane niewiadome, czyli ryzyka co do których posiadamy wiedzę, iż mogą wystąpić, jednak przewidywania odnośnie samej możliwości ich wystąpienia oraz potencjalnych skutków są niedokładne i obarczone wieloma założeniami. Najczęściej są one efektem faktycznych lub przewidywanych zmian w sposobie lub zakresie działania organizacji lub w jej otoczeniu. Brak wystarczającej pewności odnośnie charakterystyki ryzyka, powoduje zatem konieczność opracowania wielu równorzędnych strategii zabezpieczenia, które znajdą zastosowanie w zależności od wystąpienia specyficznego scenariusza wydarzeń. Do tego typu ryzyk co do zasady można zaliczyć, takie ryzyko jak ryzyko zmian w otoczeniu prawnym, działań konkurencji, ryzyko związane z procesem fuzji i przejęć, ryzyko nowych produktów, czy wreszcie zdarzenia mające charakter katastrof naturalnych. Rozpoznanie powyższych ryzyk na równi z typowymi ryzykami i uwzględnienie ich w ramach prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem, świadczy zazwyczaj o wysokiej dojrzałości przyjętych rozwiązań w powyższym zakresie. Black Swan, czyli nierozpoznane niewiadome. W przypadku zdarzeń typu Black Swan nie jesteśmy w stanie przewidzieć ich wystąpienia, a doświadczenie i przeszłe sytuacje nie tylko nie dostarczają wskazówek odnośnie przebiegu i konsekwencji takiego zdarzenia, lecz również skutecznych metod reakcji na nie. Przetrwanie w obliczu Black Swan jest wypadkową wielu czynników, w tym generalnej odporności organizacji i przygotowania kadry zarządzającej na zdarzenia kryzysowe. Znaczenie zdarzeń tego typu sprawiło, iż zagadnienie strategii obronnych w obliczu Black Swan zostało uwzględnione w agendzie najbardziej zaawansowanych i świadomych w zakresie ryzyka organizacji. Przyjmując powyższy podział w następnych sekcjach przedstawiamy ranking ryzyka, który jest zarówno rezultatem przeprowadzonego badania wśród polskich przedsiębiorstw, jak również przewidywań ekspertów Aon. Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe 19

20 Przegląd zdarzeń typu Black Swan z ostatnich dwóch lat Okres ostatnich dwóch lat od ostatniej publikacji naszego Raport, przyniósł oprócz popularyzacji samego pojęcia Black Swan, również zdarzenia które można w ramach niego zakwalifikować. Jako, że zdarzenie typu Black Swan nie jest z definicji przewidywalne poniżej przedstawiamy subiektywny wybór trzech kluczowych zdarzeń jakie miały miejsce w okresie ostatnich dwóch lat. Elektrownia atomowa Fukushima I Japonia, ze względu na uwarunkowania geologiczne jest jednym najbardziej narażonych na ryzyko związane z trzęsieniem ziemi krajów na świecie. Jednocześnie zaawansowanie technologiczne oraz uwarunkowania społeczne, leżące u podstaw wrodzonej wśród Japończyków dyscypliny pozycjonują ten kraj jako wzór przygotowania na sytuacje kryzysowe, w tym w szczególności związane z występowaniem trzęsienia ziemi. Równocześnie kraj ten jest uzależniony od energetyki atomowej, którą zaczął rozwijać w latach siedemdziesiątych, osiągając przed katastrofą w Fukushimie liczbę 54 funkcjonujących reaktorów. Ze względu na powyższą charakterystykę elektrownie atomowe w Japonii są w sposób szczególny zabezpieczone przed skutkami trzęsienia ziemi, w tym przed falami tsunami. Jednak wał ochronny wokół elektrowni Fukushima I został zaprojektowany tak, aby w najgorszym scenariuszu wytrzymać falę tsunami w wysokości 5,7 metra. W rzeczywistości wysokość fali tsunami, która 11 marca 2011 roku uderzyła w nabrzeże elektrowni wynosiła 14 metrów, doprowadzając do zalania całej powierzchni elektrowni oraz zniszczenia okablowania i zapasowych generatorów energii elektrycznej wykorzystywanych do zapewnienia chłodzenia reaktorów. W efekcie doszło do szeregu eksplozji oraz stopienia rdzeni reaktorów, co spowodowało skażenie promieniowaniem na skalę porównywalną z katastrofą atomową w Czarnobylu (najwyższy 7 poziom incydentu według skali przyjętej przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej). Do tej pory faktyczne konsekwencje katastrofy nie są znane. Platforma wiertnicza Deepwater Horizon Koncern paliwowy BP jest jednym ze światowych potentatów w dziedzinie poszukiwania, wydobycia i przerobu ropy naftowej. Koncern słynął między innymi z agresywnej strategii poszukiwania nowych, coraz bardziej niedostępnych złóż surowca, poprzez innowacje i przekraczanie kolejnych barier technologicznych. W marcu 2008 roku BP otrzymało koncesję na wiercenia w złożu Macondo położonym w Zatoce Meksykańskiej, kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeży amerykańskiego stanu Luizjana. Wynajęta przez BP platforma wiertnicza Deepwater Horizon rozpoczęła wiercenia na złożu w lutym 2010 roku, po tym jak zostały one wstrzymane z uwagi na uszkodzenie poprzedniej platformy przez huragan Ida. Platforma Deepwater Horizon została wyprodukowana w 2001 roku, z przeznaczeniem do wykonywania odwiertów na dużej głębokości i wyposażona w nowoczesne systemy monitoringu oraz awaryjnego wstrzymywania pracy, co więcej była uznawana 20 Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe

21 za szczęśliwą, gdyż przyczyniła się do uruchomienia wielu istotnych złóż ropy naftowej. Dnia 20 kwietnia 2010 roku, z szybu platformy nastąpiła gwałtowna emisja metanu oraz eksplozja, która zabiła 11 osób obsługi i w konsekwencji doprowadziła po dwóch dniach do zatopienia platformy. Szacuje się, iż w szczytowym okresie powstały wyciek ropy miał wartość 63 tysięcy baryłek dziennie, co odzwierciedlało jednak poziom znacznie niższy od zakładanego najgorszego scenariusza, który firma BP oszacowała przy ubieganiu się o koncesję na 162 tysiące baryłek dziennie. Czynnikiem, którego nie przewidziano były wielkie trudności z zatamowaniem wycieku, głównie ze względu na dużą głębokość, dotychczas skuteczne metody nie zdawały rezultatu. Koncern próbował szeregu rozwiązań, aby w ostateczności zatamować wyciek po niemalże trzech miesiącach od momentu powstania. W rezultacie katastrofa w Zatoce Meksykańskiej zyskała miano największej w dziejach wywołanej przez człowieka, a sama firma straciła w szczytowym okresie ponad połowę swojej wartości. Sony PlayStation Network W odróżnieniu powyżej przedstawionych przykładów zdarzeń typu Black Swan, przypadek firmy Sony jest specyficzny nie doszło tutaj do katastrofy ekologicznej oraz uraty życia przez ludzi. Jednakże odzwierciedla on szersze zjawisko jakim jest cyber-przestępczość i jej znaczenie w dzisiejszym świecie. Firma Sony jest ikoną japońskiej gospodarki oraz twórcą wielu innowacji w zakresie elektroniki użytkowej. Jej produkty z dziedziny elektronicznej rozrywki jak PlayStation są jednymi z najbardziej zaawansowanych i popularnych na świecie. Firma promuje markę PlayStation między innymi poprzez zaangażowanie w sponsoring piłkarskiej Champions League. Sony osiągnęła niewątpliwy sukces w walce z piractwem i nielegalnym oprogramowaniem, a zabezpieczenia jej konsoli PlayStation 3 przed hakerami uznawane były za niemożliwe do złamania przez wiele lat od premiery urządzenia. Niemniej jednak w połowie kwietnia 2011 roku doszło do zewnętrznej ingerencji w serwis PlayStation Network umożliwiający użytkownikom między innymi dostęp do rozgrywki sieciowej oraz zakup oprogramowania. W wyniku włamania skradziono dane osobowe około 77 milionów użytkowników serwisu, co czyni atak na Sony największą tego typu kradzieżą w historii. Wśród danych były miedzy innymi numery kart kredytowych klientów, sam serwis przestał działać na ponad 20 dni, a łączne bezpośrednie straty z tego tytułu koncern wycenił na ponad 170 milionów dolarów. Równocześnie pojawiły się doniesienia dotyczące ataków elektronicznych na inne serwisy i działalności firmy Sony na całym świecie, co czyni skalę niniejszego zdarzenia bezprecedensowym. Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe 21

22 Kluczowe scenariusze ryzyka dla polskiej gospodarki w okresie następnych dwóch lat Ryzyka określane według metodologii Aon, jako rozpoznane niewiadome odnoszą się do możliwości wystąpienia zdarzeń, co do których istnieje relatywnie duża niepewność. Innymi słowy, wiemy, że zdarzenia takie mogą wystąpić, natomiast nie wiemy czy wystąpią i jaka będzie potencjalna skala skutków ich wystąpienia. Jako, że poszczególne scenariusze są zazwyczaj mocno zindywidualizowane pod kątem danej organizacji, poniżej przedstawiliśmy główne zagadnienia związane z rozpoznanymi niewiadomymi dla polskiej gospodarki. Zagadnienia te, nie były formalnym przedmiotem badania, lecz przewijały się w rozmowach z ankietowanymi i zostały następnie pogrupowane i opracowane przez ekspertów Aon. EURO 2012 sukces czy porażka? Nie ulega wątpliwości, iż Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012 stanowią wydarzenie bez precedensu. Nigdy w dotychczasowej historii, Polska nie była gospodarzem tak znaczącej imprezy sportowej. Skala inwestycji poniesionych na organizację imprezy pobudza oczekiwania odnośnie jej wpływu na wizerunek i sytuacje gospodarczą Polski. Z drugiej strony nasi respondenci wyrazili szereg wątpliwości i wskazali na wiele zagrożeń związanych z jej przeprowadzeniem. Można stwierdzić, iż wśród naszych rozmówców panuje konsensus co do wariantu minimum, którym jest spokojny przebieg imprezy, bez znaczących incydentów z obszaru bezpieczeństwa. Istnieją jednak znaczące obawy odnośnie zwiększenia zagrożenia terrorystycznego, również w kontekście ataków ceber-terrorystycznych w okresie bezpośrednio poprzedzającym, jak i podczas trwania samej imprezy. W przypadku, nasilenia się zagrożenia zapewnienie bezpieczeństwa w zakładany sposób, czyli taki, który nie ingeruje w atmosferę wielkiego piłkarskiego święta może stanowić poważne wyzwanie. Kolejną grupę zagrożeń, stanowią zagadnienia związane z wizerunkiem, w tym utrwalenie bądź pogłębienie stereotypów o Polsce i Polakach, jak również pośredni wpływ na wizerunek Polski opinii dotyczących sytuacji i możliwych zdarzeń na Ukrainie. Ostatnia istotna grupa wskazanych zagrożeń dotyczy niewykorzystania szansy jaką jest organizacja turnieju na zmianę standardów i poprawę kultury kibicowania na polskich stadionach. Energetyka w poszukiwaniu prawdziwej alternatywy? W ostatnim okresie obserwujemy znaczący wzrost aktywności polskich firm energetycznych w przygotowaniu projektów mających za zadanie odnowienie potencjału wytwarzania energii elektrycznej. W przeważającej większości projekty dotyczą budowy nowych bloków energetycznych bazujących na dotychczas wykorzystywanym paliwie jakim jest węgiel kamienny i brunatny. Nieliczne projekty dotyczą również wykorzystania paliwa gazowego. Uzależnienie polskiej energetyki od paliw kopalnych, w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest jednak obciążone dużym ryzykiem regulacyjnym. Obawy budzi też potencjalny wzrost kosztów wydobycia surowca w długim terminie, chociażby ze względu 22 Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe

23 na konieczność wykorzystania coraz trudniej dostępnych pokładów. W odpowiedzi na powyższe wyzwania, poszukuje się alternatywy w postaci między innymi uruchomienia programu budowy elektrowni atomowej. Duże nadzieje wiąże się również z możliwością pozyskiwania na terenie Polski gazu łupkowego. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w Japonii oraz reakcję niektórych Państw europejskich, w szczególności Niemiec, które podjęły decyzje o wygaszeniu swojego programu atomowego, powyższe źródło może również w dłuższej perspektywie być obarczone dużym ryzykiem regulacyjnym. Ponadto zarówno energetyka atomowa, jaki i wydobycie gazu łupkowego charakteryzują się istotnym ryzykiem technologicznym, w zarządzaniu którym Polska nie posiada doświadczenia. W związku z powyższym nasi respondenci wyrazili obawę, iż skupienie się na dużych i ryzykownych projektach, może odwrócić uwagę od takich zagadnień, jak generowane w rozproszeniu odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczna, które w długookresowej perspektywie mogą okazać się jedyną prawdziwą alternatywą i czynnikiem dywersyfikacji. Inwestycje sektora publicznego gra o utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego? Sektor publiczny w Polsce odegrał istotną rolę w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu finansowego. Załamanie aktywności gospodarczej w Europie i na Świecie, zbiegło się w czasie ze znaczącym wzrostem wydatków i inwestycji sektora publicznego, które realizowane były w głównej mierze przy wykorzystywaniu środków unijnych. To właśnie sektor publiczny wypełnił lukę powstałą z załamania się przypływu do Polski zagranicznych inwestycji z ogarniętych kryzysem gospodarek, pozwalając tym samym na podtrzymanie nastrojów i poziomu konsumpcji wewnętrznej. W rezultacie wzrost PKB nie załamał się, a Polska zyskała miano zielonej wyspy. Wzrost wydatków sektora publicznego musiał zostać jednak sfinansowany za pomocą długu, który zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym osiągnął rekordowe rozmiary. Konieczność obsługi istniejącego zadłużenia oraz ograniczenia w zaciąganiu dodatkowych zobowiązań mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na politykę inwestycyjną sektora publicznego. W szczególności, w momencie pojawienia się istotnego ryzyka wzrostu kosztów związanych z końcową fazą realizacji szeroko zakrojonego programu rozbudowy infrastruktury związanej z EURO 2012 oraz poniesienia dodatkowych, niezabudżetowanych wydatków w trakcie trwania samego turnieju. Nasi respondenci wykazali między innymi zaniepokojenie możliwością realizacji wyjątkowo drastycznego scenariusza, w którym realizacja nie tylko planowanych, ale już rozpoczętych inwestycji zostaje wstrzymana, natomiast nowe inwestycje z dofinansowaniem unijnym nie będą realizowane z uwagi na brak możliwości sfinansowania wkładu własnego. Powyższa sytuacja mogłaby w efekcie doprowadzić do powstania luki wzrostu PKB, której odradzające się po kryzysie inwestycje sektora prywatnego nie byłyby w stanie zrekompensować. Aktualne tendencje zarządzania ryzykiem w Polsce a doświadczenia międzynarodowe 23

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo