Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie"

Transkrypt

1 Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Artykuł 1. Wstęp 3 Artykuł 2. Definicje 3 ROZDZIAŁ II. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA I JEJ ZAKRES 3 Artykuł 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 Artykuł 4. Suma ubezpieczenia 4 ROZDZIAŁ III. UMOWA UBEZPIECZENIA 4 Artykuł 5. Zawarcie Umowy i początek odpowiedzialności Towarzystwa 4 Artykuł 6. Wznowienie ochrony ubezpieczeniowej 4 Artykuł 7. Zmiana Umowy na wniosek Ubezpieczającego 4 Artykuł 8. Prawa Ubezpieczającego wynikające z Umowy 4 Artykuł 9. Śmierć Ubezpieczającego 4 Artykuł 10. Cesja praw z Umowy 4 Artykuł 11. Duplikat Szczegółowej Umowy Ubezpieczenia 4 ROZDZIAŁ IV. SKŁADKA 4 Artykuł 12. Opłacanie składek 4 ROZDZIAŁ V. WYPŁATA ŚWIADCZENIA I UPOSAŻONY 5 Artykuł 13. Zgłoszenie roszczenia i wypłata świadczenia 5 Artykuł 14. Warianty wypłacania świadczeń 5 Artykuł 15. Wskazanie i zmiana Uposażonego 5 ROZDZIAŁ VI. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA 6 Artykuł 16. Samobójstwo 6 Artykuł 17. Zatajenie informacji 6 Artykuł 18. Ryzyko wojenne 6 ROZDZIAŁ VII. WYGAŚNIĘCIE UMOWY 6 Artykuł 19. Odstąpienie od Umowy 6 Artykuł 20. Rozwiązanie Umowy 6 Artykuł 21. Wygaśnięcie Umowy 6 ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7 Artykuł 22. Zmiana ochrony ubezpieczeniowej na Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie lub Indywidualne ubezpieczenie dożywotnie 7 Artykuł 23. Postanowienia kolizyjne 7 Artykuł 24. Należności, opłaty, podatki 7 Artykuł 25. Doręczenia 7 Artykuł 26. Prawo właściwe, właściwość sądów i rozpatrywanie skarg 7 Artykuł 27. Aktualizacja informacji 7 Artykuł 28. Pełnomocnictwa 7 POMOC Dla Państwa wygody wprowadziliśmy trzy rodzaje wyróżnień: Szanowni Państwo, w ramkach umieszczonych w treści OWU pojawiają się nasze komentarze zawierające podsumowanie najistotniejszych zagadnień. Mamy nadzieję, że SNOOPY ambasador marki MetLife przybliży i objaśni Państwu trudne sformułowania użyte w OWU. Dodatkowo, słowa wyróżnione kursywą zostały zdefiniowane na początku dokumentu. WAŻNE Zwracamy Państwa uwagę na kluczowe kwestie dotyczące Umowy. WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre postanowienia Umowy oraz trudne sformułowania użyte w treści OWU. PRZYKŁADY Wyjaśniamy, jak w praktyce stosowane są postanowienia Umowy i jakie mają znaczenie dla osoby objętej ubezpieczeniem.

3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia i są dokumentem wiążącym strony. Znajdujące się w ramkach w treści OWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści OWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1. WSTĘP Niniejsze OWU mają zastosowanie do Umowy Indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Ubezpieczającym i stanowią integralną część tej Umowy. ARTYKUŁ 2. DEFINICJE Użyte w niniejszych OWU określenia oznaczają: 1. biuro główne Towarzystwa biuro Towarzystwa, mieszczące się w Warszawie, przy ul. Przemysłowej 26, 2. data opłacenia składki dzień wpływu całej składki na rachunek bankowy wskazany przez Towarzystwo, 3. data wejścia w życie Umowy datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazaną w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia jako data wejścia w życie Umowy, 4. data wygaśnięcia datę wygaśnięcia umowy podstawowej lub umowy dodatkowej oznaczoną w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, 5. data zawarcia Umowy datę doręczenia Ubezpieczającemu Szczegółowej Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień określonych w artykule 5, 6. OWU Ogólne Warunki Ubezpieczenia, 7. podpisy wzorcowe zawarte we wniosku o ubezpieczenie podpisy Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, stanowiące wzory, z jakimi będą porównywane ich podpisy pod późniejszymi wnioskami i oświadczeniami, 8. rocznica Umowy dzień każdego kolejnego roku obowiązywania Umowy, który datą odpowiada dacie wejścia w życie Umowy, 9. składka łączną kwotę wskazaną w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia lub w stosownym załączniku, jaką Ubezpieczający jest zobowiązany regularnie wpłacać Towarzystwu z tytułu niniejszej Umowy, zgodnie z trybem jej opłacania. Obejmuje składkę za umowę podstawową, zawierającą opłatę stałą, oraz składki z tytułu umów dodatkowych, jeśli są zawarte, WYJAŚNIENIE: Wysokość opłaty stałej, zawartej w składce za umowę podstawową, podana jest w polisie. 10. suma ubezpieczenia kwotę wskazaną w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, która określa maksymalne zobowiązanie Towarzystwa w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, 11. Szczegółowa Umowa Ubezpieczenia dokument ubezpieczenia wystawiony przez Towarzystwo, potwierdzający zawarcie Umowy oraz objęcie ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego, WAŻNE: W komentarzach mówiąc o Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia używamy pojęcia polisa. 12. techniczna stopa procentowa roczną stopę zwrotu z inwestycji założoną odpowiednio do kalkulacji składki lub świadczenia umowy podstawowej. "Protecting Techniczna Your Child" Brochure 4/97 stopa procentowa użyta do kalkulacji składki za umowę podstawową obowiązuje do wygaśnięcia umowy podstawowej. W przypadku wyboru jednego z wariantów wypłacania świadczeń, opisanych w artykule 14, techniczna stopa procentowa użyta do wyliczenia wysokości świadczenia zostanie określona w momencie wyboru wariantu świadczenia, 13. termin wymagalności składki dzień każdego kolejnego okresu obowiązywania Umowy, zgodnego z trybem opłacania składek, który dniem odpowiada dacie wejścia w życie Umowy, WAŻNE: Jeżeli np. data wejścia w życie Umowy przypada 16 czerwca, wówczas w każdym kolejnym roku termin wymagalności składki przypada odpowiednio: dla składki opłacanej: rocznie 16 czerwca; półrocznie 16 grudnia i 16 czerwca; kwartalnie 16 września, 16 grudnia, 16 marca i 16 czerwca; miesięcznie 16 dnia każdego miesiąca. 14. Towarzystwo MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 15. Ubezpieczający osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z Towarzystwem Umowę, WAŻNE: Zwracamy uwagę na różnicę pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym. Ubezpieczający to osoba (lub podmiot), która zawiera Umowę z Towarzystwem i jest zobowiązana do opłacania składek. Ubezpieczony to osoba fizyczna, której życie jest chronione. Ubezpieczający i Ubezpieczony mogą być tą samą osobą. 16. Ubezpieczony osobę, której życie jest przedmiotem Umowy, 17. Umowa umowę ubezpieczenia, na którą składają się postanowienia niniejszych OWU, Szczegółowa Umowa Ubezpieczenia, umowy dodatkowe, oświadczenia zamieszczone we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz zaświadczenia lekarskie i wszelkie zgodne oświadczenia woli Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz Towarzystwa załączone do umowy ubezpieczenia i stanowiące jej integralną część, 18. umowa dodatkowa część Umowy zapewniająca dodatkową ochronę ubezpieczeniową, 19. umowa podstawowa Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie, 20. Uposażony osobę wyznaczoną na piśmie jako uprawnioną do otrzymania świadczeń przewidzianych Umową na wypadek śmierci Ubezpieczonego, 21. zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Umowy śmierć Ubezpieczonego w okresie obowiązywania Umowy. ROZDZIAŁ II. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA I JEJ ZAKRES ARTYKUŁ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia jest ochrona życia Ubezpieczonego. WAŻNE: Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci przez 24 godziny na dobę, na całym świecie. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo wypłaci Uposażonym sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci. W ten sposób Ubezpieczony zabezpiecza swoich najbliższych przed skutkami np. niespłaconego kredytu. 2. Towarzystwo wypłaci Uposażonemu, w przypadku śmierci Ubezpieczonego, świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia, pomniejszonej o wymagalne wierzytelności wynikające z OWU. Wypłata nastąpi z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa. ARTYKUŁ 4. SUMA UBEZPIECZENIA 1. Wysokość sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci jest wskazana w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający w rocznicę Umowy może wnioskować o zmianę wysokości sumy ubezpieczenia. W przypadku Umowy zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający może wnioskować o taką zmianę po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczonego. 3

4 Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie 3. Towarzystwo przedstawi pisemnie warunki zmiany sumy ubezpieczenia. 4. Zmiana sumy ubezpieczenia dochodzi do skutku w dniu doręczenia Ubezpieczającemu potwierdzenia zmiany przez Towarzystwo. ROZDZIAŁ III. UMOWA UBEZPIECZENIA ARTYKUŁ 5. ZAWARCIE UMOWY I POCZĄTEK ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest otrzymanie i zaakceptowanie przez Towarzystwo: a) podpisanego przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, b) kwoty na poczet pierwszej składki opłaconej przez Ubezpieczającego, c) wymaganych przez Towarzystwo dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o objęciu Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. 2. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od daty wejścia w życie Umowy, pod warunkiem zawarcia Umowy. WAŻNE: Data wejścia w życie Umowy jest datą wskazaną w polisie, od której Ubezpieczony jest chroniony. Natomiast data zawarcia Umowy jest datą odebrania polisy przez Ubezpieczającego, dlatego ważne, by jak najszybciej odebrać polisę. 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu przez Towarzystwo Szczegółowej Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem punktu 4, 5 i Jeżeli treść Szczegółowej Umowy Ubezpieczenia zawiera postanowienia odbiegające od treści: a) wniosku Ubezpieczającego o zawarcie umowy ubezpieczenia lub b) OWU, Towarzystwo przy jej doręczeniu zwróci pisemnie uwagę na zachodzące różnice. WAŻNE: Wniosek o zawarcie ubezpieczenia podlega ocenie ryzyka przez Towarzystwo. W niektórych przypadkach ze względu na np. stan zdrowia Ubezpieczonego Towarzystwo może zaproponować zmianę warunków Umowy, np. obniżenie sumy ubezpieczenia lub podwyższenie składki. 5. W przypadku określonym w punkcie 4a), jeżeli Ubezpieczający w terminie 7 dni od doręczenia Szczegółowej Umowy Ubezpieczenia nie zgłosi sprzeciwu na "Protecting piśmie, Your Child" Umowa zostaje zawarta następnego dnia po upływie terminu wskazanego w niniejszym punkcie. Brochure 4/97 6. Zawarcie Umowy z Ubezpieczającym, który oświadczył, iż jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (dalej PEP ) w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, następuje dopiero po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zarząd, Członka Zarządu Towarzystwa lub osobę upoważnioną przez Zarząd. ARTYKUŁ 6. WZNOWIENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa wygasła z powodu nieopłacenia składki przez Ubezpieczającego, a Umowa obowiązywała nie dłużej niż 2 lata od daty wejścia w życie, Towarzystwo dopuszcza możliwość wznowienia ochrony ubezpieczeniowej w okresie 3 lat od dnia jej wygaśnięcia. 2. W tym celu wymagane są: a) pisemny wniosek Ubezpieczającego o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej podpisany zgodnie z podpisem wzorcowym oraz b) przedstawienie wymaganych przez Towarzystwo dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o objęciu Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. 3. Towarzystwo przeprowadzi ponowną ocenę ryzyka i przedstawi Ubezpieczającemu pisemną ofertę wznowienia ochrony ubezpieczeniowej. 4. Po zaakceptowaniu oferty przez Ubezpieczającego i opłaceniu składki Towarzystwo wystawi stosowny dokument potwierdzający wznowienie ochrony ubezpieczeniowej. ARTYKUŁ 7. ZMIANA UMOWY NA WNIOSEK UBEZPIECZAJĄCEGO 1. Umowa może być zmieniona pod warunkiem: a) doręczenia Towarzystwu pisemnego wniosku Ubezpieczającego o zmianę najpóźniej 60 dni przed rocznicą Umowy, podpisanego zgodnie z podpisem wzorcowym lub w innej formie zaakceptowanej przez strony oraz b) wyrażenia zgody przez Towarzystwo na wnioskowaną zmianę, oraz c) opłacenia przez Ubezpieczającego związanych z tym należnych składek w terminie ich wymagalności. 2. W przypadku Umowy zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający może wnioskować o zmianę po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczonego. 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają potwierdzenia w formie pisemnej. Każdy dokument stwierdzający powyższą zmianę stanowi załącznik do Umowy. PRZYKŁAD: Przykładową zmianą Umowy na wniosek Ubezpieczającego jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej poprzez dokupienie umowy dodatkowej. ARTYKUŁ 8. PRAWA UBEZPIECZAJĄCEGO WYNIKAJĄCE Z UMOWY Z zastrzeżeniem praw Ubezpieczonego lub Uposażonego określonych Umową oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa wszelkie prawa z tytułu Umowy przysługują Ubezpieczającemu. ARTYKUŁ 9. ŚMIERĆ UBEZPIECZAJĄCEGO 1. W przypadku śmierci Ubezpieczającego będącego inną osobą niż Ubezpieczony wszelkie jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy przechodzą na jego spadkobierców. 2. W przypadku ustania Ubezpieczającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wszelkie jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy przechodzą na jego następców prawnych. ARTYKUŁ 10. CESJA PRAW Z UMOWY Przeniesienie praw z Umowy (cesja) wymaga pisemnej zgody Towarzystwa. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność cesji w stosunkach pomiędzy cedentem i cesjonariuszem. ARTYKUŁ 11. DUPLIKAT SZCZEGÓŁOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA 1. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia Szczegółowej Umowy Ubezpieczenia Towarzystwo za opłatą w wysokości 40 zł i na wniosek Ubezpieczającego wydaje duplikat dokumentu ubezpieczenia. 2. Z chwilą wydania duplikatu oryginał Szczegółowej Umowy Ubezpieczenia traci swoją ważność. ROZDZIAŁ IV. SKŁADKA ARTYKUŁ 12. OPŁACANIE SKŁADEK 1. Składkę ustala Towarzystwo z uwzględnieniem rodzaju oraz wysokości udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, okresu ubezpieczenia, wieku Ubezpieczonego, poziomu ryzyka ubezpieczeniowego, oraz opłat i kosztów zawarcia i obsługi Umowy. 2. Składki płatne są z góry w terminach określonych w Umowie. Składka może być opłacana w trybie rocznym, półrocznym, kwartalnym lub miesięcznym po wcześniejszym uzgodnieniu przez strony Umowy. Na wniosek Ubezpieczającego oraz za zgodą Towarzystwa w trakcie trwania Umowy może nastąpić zmiana trybu opłacania składek. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy. 4

5 Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie 3. Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty Towarzystwu składek w wysokości i trybie określonych w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia. 4. Począwszy od drugiej należnej składki, Ubezpieczającemu, który nie opłaci składki w terminie wymagalności, przysługuje dodatkowa 30-dniowa prolongata terminu płatności (okres karencji), liczona od terminu wymagalności składki. 5. W przypadku nieopłacenia przez Ubezpieczającego składki w terminie wymagalności Towarzystwo wezwie Ubezpieczającego do opłacenia składki i poinformuje o skutkach jej nieopłacenia. 6. Nieopłacenie składki spowoduje wygaśnięcie Umowy i ochrony ubezpieczeniowej z upływem okresu karencji, lecz nie wcześniej niż dnia następnego po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie Towarzystwo nie ma obowiązku wysyłania Ubezpieczającemu druków / formularzy do opłacania składek. Wysłanie takich druków / formularzy nie może być uznane za przyjęcie na siebie takiego obowiązku. ROZDZIAŁ V. WYPŁATA ŚWIADCZENIA I UPOSAŻONY ARTYKUŁ 13. ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA I WYPŁATA ŚWIADCZENIA 1. W celu ustalenia prawa osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia niezbędne jest przedłożenie Towarzystwu wszystkich dokumentów określonych poniżej: skróconego odpisu aktu zgonu (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego na formularzu Towarzystwa oświadczenie Uposażonego, zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego na formularzu Towarzystwa oświadczenie lekarza stwierdzającego zgon Ubezpieczonego lub kopii statystycznej karty zgonu, lub jakiegokolwiek dokumentu medycznego potwierdzającego przyczynę zgonu, w tym wynik sekcji zwłok, jeżeli była ona przeprowadzona, kopii dokumentu tożsamości każdego z Uposażonych potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez upoważnioną osobę w biurze głównym Towarzystwa albo jego uprawnionym przedstawicielstwie. WYJAŚNIENIE: Roszczenie o wypłatę świadczenia najszybciej zgłosić bezpośrednio do Towarzystwa w jeden z poniższych sposobów: pocztą elektroniczną przesyłając z opisem zdarzenia na adres: telefonicznie dzwoniąc do Telefonicznego Centrum Informacji tel korespondencyjnie wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres: Departament Roszczeń MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, Warszawa osobiście w biurze głównym MetLife TUnŻiR S.A. przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie lub w każdym uprawnionym przedstawicielstwie Towarzystwa na terenie całego kraju 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego poza granicami Polski osoba zgłaszająca roszczenie jest zobowiązana do przedstawienia kopii dokumentacji medycznej dotyczącej zdarzenia ubezpieczeniowego oraz jego okoliczności przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego na język polski. WAŻNE: W celu rozpatrzenia roszczenia wymagane jest doręczenie Towarzystwu dokumentacji roszczeniowej przetłumaczonej na język polski. 3. Towarzystwo po otrzymaniu powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia doręczy osobie zgłaszającej roszczenie odpowiednie, wyżej wymienione formularze, o ile są wymagane. Przesłanie do Towarzystwa wyżej wymienionych oraz wypełnionych formularzy i dokumentów pozwoli na uzyskanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa osoby zgłaszającej roszczenie do otrzymania świadczenia z tytułu niniejszej Umowy oraz odpowiedzialności Towarzystwa. 4. W przypadkach uzasadnionych Towarzystwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez osobę uprawnioną do świadczenia oraz zasięgania dodatkowych opinii specjalistów. WYJAŚNIENIE: Towarzystwo może zwrócić się z prośbą do placówek medycznych i organów administracji publicznej o dodatkowe informacje, o czym każdorazowo poinformuje osobę uprawnioną do świadczenia. 5. Jeżeli osoba zgłaszająca roszczenie nie przedstawiła wymaganych dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia. 6. Towarzystwo zobowiązuje się spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. 7. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo powinno spełnić w terminie wskazanym w punkcie 6 niniejszego artykułu. ARTYKUŁ 14. WARIANTY WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ 1. Świadczenie z tytułu Umowy, zwane dalej kapitałem, może być wypłacone przez Towarzystwo jednorazowo lub na pisemny wniosek osoby uprawnionej według jednego z następujących wariantów: Wariant 1: Wypłata kapitału po określonej liczbie lat Wariant 2: Wypłata kapitału w określonych ratach Wariant 3: Wypłata kapitału w ratach w określonym czasie Wariant 4: Renta dożywotnia Wariant 5: Renta dożywotnia zagwarantowana na określony okres Wariant 6: Renta dożywotnia przenoszona w 60% na małżonka. WAŻNE: Osoba uprawniona sama decyduje o wariancie wypłaty świadczenia. Raz wybrany wariant nie może ulec zmianie. Wysokość renty będzie określona na podstawie współczynników odnoszących się do wariantów wypłaty świadczeń obowiązujących na dzień nabycia prawa do świadczenia. Wysokość renty wyliczana będzie stosownie do wybranego wariantu poprzez pomnożenie współczynnika renty obowiązującego na dzień nabycia prawa do świadczenia przez kwotę kapitału wyrażoną w tysiącach złotych. Informacja o wysokości renty dla konkretnej osoby uprawnionej podawana jest na jej wniosek przy wypłacie świadczenia z Umowy. 2. Renta będzie wypłacana dożywotnio w równych ratach miesięcznych (wariant 4) lub do końca życia właściciela kapitału, przy czym w przypadku jego śmierci przed upływem ustalonego terminu raty będą wypłacane jego spadkobiercy do końca zagwarantowanego okresu (wariant 5), lub dożywotnio w miesięcznych ratach, których 60% będzie wypłacane dożywotnio małżonkowi po śmierci właściciela kapitału (wariant 6). 3. Po wypłaceniu pierwszej raty renty wariant wypłacania świadczeń nie może ulec zmianie. 4. Uprawniony do renty nie może przenieść ani obciążyć prawa do renty. Kapitał będący w dyspozycji Towarzystwa oraz prawo do renty podlegają ograniczeniom egzekucji w granicach określonych prawem. 5. Wariantów 4, 5 i 6 nie stosuje się, jeżeli prawo do kapitału przysługuje, zgodnie z Umową lub z jakiegokolwiek innego tytułu, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 6. Żadnego z powyższych wariantów nie stosuje się, jeżeli wysokość miesięcznej raty nie przekracza kwoty minimalnej ustalanej przez Towarzystwo dla danego roku kalendarzowego. Informacja o aktualnej minimalnej wysokości miesięcznej raty jest dostępna w biurze głównym Towarzystwa i w jego uprawnionych przedstawicielstwach. ARTYKUŁ 15. WSKAZANIE I ZMIANA UPOSAŻONEGO WAŻNE: Uposażonego wskazuje Ubezpieczony. Może to być dowolna osoba. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn. 5

6 Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie 1. W przypadku wszystkich Umów, również tych zawartych na cudzy rachunek, Ubezpieczony ma prawo do samodzielnego wskazania i zmiany Uposażonego przez doręczenie do Towarzystwa pisemnego oświadczenia, podpisanego zgodnie z podpisem wzorcowym. 2. Zmiana Uposażonego następuje pod warunkiem otrzymania przez Towarzystwo skutecznego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 3. Jeżeli Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do jego śmierci, wskazanie Uposażonego staje się bezskuteczne. 4. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma osoby Uposażonego, świadczenie na wypadek śmierci należne z tytułu Umowy przypada osobom stanowiącym krąg spadkobierców ustawowych Ubezpieczonego. ROZDZIAŁ VI. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA WAŻNE: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki, w których Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia. ARTYKUŁ 16. SAMOBÓJSTWO 1. W przypadku samobójstwa Ubezpieczonego (niezależnie od stanu jego poczytalności) w okresie pierwszych dwóch lat od daty zawarcia Umowy lub wznowienia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo wypłaci spadkobiercom Ubezpieczonego sumę zapłaconych składek z tytułu niniejszej umowy podstawowej pomniejszoną o wymagalne wierzytelności wynikające z OWU. W sytuacji, gdy Ubezpieczony jest inną osobą niż Ubezpieczający, wskazana powyżej kwota zostanie wypłacona Ubezpieczającemu. 2. W przypadku samobójstwa Ubezpieczonego po upływie dwóch lat od daty zawarcia Umowy lub wznowienia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci wskazanej w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, pomniejszonej o wymagalne wierzytelności wynikające z OWU. 3. W przypadku, gdy w ciągu ostatnich dwóch lat przed datą samobójstwa podwyższono sumę ubezpieczenia, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci obowiązującej 2 lata wstecz (licząc od dnia popełnienia samobójstwa), pomniejszonej o wymagalne wierzytelności wynikające z OWU, powiększone o składki zapłacone w związku z podwyższeniem sumy ubezpieczenia. ARTYKUŁ 17. ZATAJENIE INFORMACJI 1. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony podali dane niezgodne z prawdą lub zataili prawdę o okolicznościach, o które zapytywało Towarzystwo przy zawieraniu Umowy, Towarzystwo będzie wolne od odpowiedzialności, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Po upływie trzech lat od daty zawarcia Umowy Towarzystwo nie będzie mogło podnieść zarzutu oświadczenia niezgodnego z prawdą albo zatajającego prawdę. 3. W przypadku wznowienia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z artykułem 6 niniejszych OWU lub podwyższenia sumy ubezpieczenia, termin trzyletni, o którym mowa w punkcie 2, będzie liczony od daty wznowienia ochrony ubezpieczeniowej lub podwyższenia sumy ubezpieczenia, ale tylko w odniesieniu do faktów i informacji doręczonych Towarzystwu w związku ze wznowieniem ochrony ubezpieczeniowej lub podwyższeniem sumy ubezpieczenia. ARTYKUŁ 18. RYZYKO WOJENNE 1. Wojna oznacza zorganizowaną walkę zbrojną między państwami, narodami lub grupami społecznymi, religijnymi lub operacje wojenne bądź inwazję, wrogie działania obcych państw, działania wojenne, bunt, rozruchy społeczne, zamieszki, wojnę domową, rebelię, powstanie, spisek, działania władz wojskowych lub uzurpatorskich, stan wojenny lub oblężenia, ogłoszenie lub wypowiedzenie stanu wojennego lub wojny. 2. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową w czasie wojny, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej. 3. W czasie pokoju Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową również podczas służby wojskowej. 4. W czasie wojny, jeżeli Ubezpieczony służy w siłach zbrojnych lub został powołany do służby wojskowej lub organizacji paramilitarnej, jego prawa z tytułu Umowy zostają zawieszone. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie zawieszenia Umowy Towarzystwo zobowiązuje się wypłacić spadkobiercom Ubezpieczonego sumę zapłaconych składek z tytułu niniejszej umowy podstawowej bez opłaty stałej, pomniejszoną o wymagalne wierzytelności wynikające z OWU. W sytuacji, gdy Ubezpieczony jest inną osobą niż Ubezpieczający, wskazana powyżej kwota zostanie wypłacona Ubezpieczającemu. Ubezpieczający nie jest zobowiązany do opłacania składek w okresie zawieszenia Umowy. 5. Po zakończeniu okresu zawieszenia ochrona ubezpieczeniowa możne zostać wznowiona zgodnie z artykułem 6 niniejszych OWU. ROZDZIAŁ VII. WYGAŚNIĘCIE UMOWY WYJAŚNIENIE: Ubezpieczający ma możliwość rezygnacji z Umowy w każdym momencie jej trwania. Powoduje to wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia nastąpi zwrot wpłaconej składki. ARTYKUŁ 19. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, a w przypadku gdy Ubezpieczającym jest przedsiębiorca, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 2. Odstąpienie od Umowy następuje na podstawie pisemnego wniosku doręczonego Towarzystwu, podpisanego zgodnie z podpisem wzorcowym. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu zapłaconą składkę. Towarzystwo zastrzega sobie prawo potrącenia części składki za okres, w którym udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 4. Zwrot składki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy. WAŻNE: Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, zaś przedsiębiorca w terminie 7 dni. ARTYKUŁ 20. ROZWIĄZANIE UMOWY Ubezpieczający może w dowolnym momencie trwania Umowy wypowiedzieć Umowę. Rozwiązanie Umowy następuje na podstawie pisemnego wniosku doręczonego Towarzystwu, podpisanego zgodnie z podpisem wzorcowym. Rozwiązanie Umowy jest skuteczne z końcem okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka. ARTYKUŁ 21. WYGAŚNIĘCIE UMOWY 1. Umowa wygasa w każdym z następujących przypadków: a) w dniu śmierci Ubezpieczonego lub b) z datą wygaśnięcia umowy podstawowej, lub c) z dniem rozwiązania Umowy zgodnie z artykułem Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Umowa może przewidywać inne zdarzenia, których skutkiem jest jej wygaśnięcie. 6

7 Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ARTYKUŁ 22. ZMIANA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ NA INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I DOŻYCIE LUB INDYWIDUALNE UBEZPIECZE- NIE DOŻYWOTNIE 1. Jeżeli niniejsza umowa podstawowa pozostaje w mocy i Ubezpieczony nie doznał trwałego i całkowitego inwalidztwa, może być ona przekształcona na umowę ubezpieczenia na życie i dożycie lub umowę ubezpieczenia dożywotniego pod warunkiem, że w tym czasie umowa ta jest oferowana przez Towarzystwo. Zmiana taka może zostać dokonana na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego dostarczonego do biura głównego Towarzystwa. W przypadku umów zawartych na cudzy rachunek Ubezpieczający musi uzyskać uprzednią zgodę Ubezpieczonego na dokonanie opisanej zmiany. 2. Nowa Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem tego samego ryzyka ubezpieczeniowego na sumę ubezpieczenia nie wyższą niż obowiązująca przed przekształceniem. 3. Nowa suma ubezpieczenia nie może być niższa niż minimalna suma ubezpieczenia stosowana przez Towarzystwo w tym czasie. Informacja o minimalnych sumach ubezpieczenia obowiązujących w danym czasie jest dostępna w biurze głównym Towarzystwa i w uprawnionych przedstawicielstwach. 4. W terminie określonym w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia przekształcenie Umowy może być dokonane bez udokumentowania zdolności ubezpieczeniowej Ubezpieczonego. Po upływie tego terminu zamiana będzie możliwa pod warunkiem, że zdolność ubezpieczeniowa Ubezpieczonego nie uległa zmianie od momentu podpisania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 5. Datą wejścia w życie nowej Umowy będzie data doręczenia Towarzystwu Umowy w celu dokonania przekształcenia. Wysokość składek zostanie obliczona odpowiednio do wieku Ubezpieczonego w dniu dokonania przekształcenia, według stosowanych w tym czasie stawek. 6. Nowa Umowa będzie zawierać Gwarancję opłacania składek na wypadek inwalidztwa bez konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do oceny zdolności ubezpieczeniowej Ubezpieczonego, jeżeli taka sama umowa dodatkowa jest dołączona do niniejszej umowy podstawowej i pozostaje w mocy w czasie dokonywania przekształcenia. ARTYKUŁ 23. POSTANOWIENIA KOLIZYJNE Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych OWU a postanowieniami Szczegółowej Umowy Ubezpieczenia rozstrzygają postanowienia tej ostatniej. ARTYKUŁ 24. NALEŻNOŚCI, OPŁATY, PODATKI 1. Należności, opłaty i podatki związane z opłacaniem składek i wznowieniem ochrony ubezpieczeniowej obciążają Ubezpieczającego i są uiszczane wraz z odpowiednią składką. 2. Należności, opłaty i podatki związane z wypłatą świadczeń obciążają osoby uprawnione do tych świadczeń i są uiszczane najpóźniej w dniu zapłaty świadczenia przez Towarzystwo. 3. Wszelkie podatki winny być uiszczane zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w chwili powstania obowiązku podatkowego. W dacie wejścia w życie niniejszych OWU są to przepisy dotyczące podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, tj. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 j.t. z późn. zm.) i ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 j.t. z późn. zm.). ARTYKUŁ 25. DORĘCZENIA 1. Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego związane z Umową winny być przekazywane do Towarzystwa pisemnie lub w innej formie zaakceptowanej przez strony. 2. Korespondencja wysyłana przez Towarzystwo do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego będzie przekazywana pisemnie pod ostatni wskazany adres Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego, lub w innej formie zaakceptowanej przez strony. 3. Wszelkie oświadczenia oraz korespondencję dostarczoną do agenta ubezpieczeniowego w związku z Umową zawartą na podstawie niniejszych OWU uznaje się za dostarczone do Towarzystwa. ARTYKUŁ 26. PRAWO WŁAŚCIWE, WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW I ROZPATRYWANIE SKARG 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy lub z nią związane pomiędzy Towarzystwem a Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, Uposażonym lub ich następcami prawnymi będą rozstrzygane albo przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy. 3. Wszelkie skargi i zażalenia wynikające z wykonywania Umowy winny być przesyłane do Towarzystwa pisemnie, faksem, elektronicznie na adres wskazany przez Towarzystwo lub w innej formie zaakceptowanej przez strony. W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji składający skargę lub zażalenie powinien przekazać je do Towarzystwa niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenie. 4. Towarzystwo, w ciągu 30 dni od otrzymania skargi lub zażalenia, wyśle do osoby skarżącej odpowiedź. W przypadku braku możliwości dotrzymania wspomnianego terminu poinformuje osobę skarżącą o przyczynach opóźnienia i wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na skargę lub zażalenie. 5. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub ich następcy prawni mogą zwrócić się o udzielenie pomocy do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. ARTYKUŁ 27. AKTUALIZACJA INFORMACJI WAŻNE: Prosimy o informowanie na bieżąco o wszelkich zmianach danych kontaktowych. Zwłaszcza takie dane, jak adres czy numer telefonu komórkowego ułatwiają kontakt. 1. Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani do niezwłocznego informowania Towarzystwa o zmianach: a) danych kontaktowych (np. adres korespondencyjny, numer telefonu) oraz b) danych identyfikacyjnych (np. nazwisko, numer PESEL). Informacje o zmianach powinny być przekazane do Towarzystwa pisemnie lub w innej formie zaakceptowanej przez strony. 2. Ubezpieczający będący osobą fizyczną zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania stanowiska PEP w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z kserokopią dowodu tożsamości lub potwierdzonym notarialnie jego podpisem. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia przez Ubezpieczającego może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. 3. Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa o zmianie formy prawnej, zakresu prowadzonej działalności oraz zmianie kraju siedziby w celu wykonania przez Towarzystwo obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ARTYKUŁ 28. PEŁNOMOCNICTWA Pełnomocnictwa do dokonywania czynności w związku z Umową, powinny być sporządzone wyłącznie w formie pisemnej i doręczone Towarzystwu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego, adwokata lub uprawnionego przedstawiciela Towarzystwa. Warszawa, dnia 15 maja 2014 roku Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu Towarzystwa Iwona Ochocka Członek Zarządu Towarzystwa 7

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Pewne Wsparcie Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia nr 8000KW15 Znajdujące się w ramkach w treści OWU komentarze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...3 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek Karta Produktu Polisa na Dobry Początek W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek. Karta Produktu nie jest częścią Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Global Inwestor

Karta Produktu Global Inwestor Karta Produktu Global Inwestor W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniem na wypadek NW z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Global Inwestor. Karta

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania GWA/K/7/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania GWA/K/7/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania GWA/K/7/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo