Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek 5 Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci, z wypłatą renty posagowej 12 Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci 13 Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej Nieszczęśliwym wypadkiem 14 Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania 15 Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Niezdolności do pracy 17

2

3 Informacja dotycząca ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Umowa podstawowa: Ubezpieczenie zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek Umowy dodatkowe: Ubezpieczenie na wypadek śmierci, z wypłatą renty posagowej Ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej Nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczenie na wypadek Poważnego zachorowania Ubezpieczenie na wypadek Niezdolności do pracy Informacje w zakresie 1. przesłanek wypłaty świadczenia lub wartości wykupu ubezpieczenia 2. ograniczeń oraz wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniających do odmowy wypłaty świadczenia lub jego obniżenia 3. wartości wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okresu, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje Postanowienie i strona OWU umowa podstawowa: 3-4 str. 5; 5 str. 6; 14 str. 7; 18 str. 8; 19 str. 9 umowy dodatkowe: 3-4 str. 12, 13, 14, 15, 17 umowa podstawowa: 13 str. 7 umowy dodatkowe: 7 str. 12, 13, 14, 16, 17 umowa podstawowa: 18 str. 8 Informacja o wartości wykupu znajduje się w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia 3

4

5 Ogólne warunki ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka (dalej OWU) Polisa na Dobry Początek mają zastosowanie do indywidualnych umów ubezpieczenia ( Umowa ubezpieczenia ) zawieranych pomiędzy Ubezpieczycielem MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a osobami fizycznymi (Ubezpieczającymi) i stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia. Definicje 2 W OWU Polisa na Dobry Początek wymienionym poniżej terminom nadano następujące znaczenie: 1) Agent agent ubezpieczeniowy w rozumieniu przepisów Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 roku, którym jest Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działający w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela; 2) Dodatkowe ubezpieczenie integralna część Umowy ubezpieczenia rozszerzająca zakres ochrony ubezpieczeniowej na wniosek Ubezpieczającego, w sposób określony w odpowiednich ogólnych warunkach Dodatkowego ubezpieczenia; 3) Indeksacja podwyższenie Składki regularnej i Sumy ubezpieczenia, dokonywane w każdą Rocznicę Polisy dla Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną, na zasadach określonych w 9 OWU. Indeksacja dotyczy Składki należnej z tytułu całej Umowy ubezpieczenia; 4) Miesiąc ochrony miesiąc rozpoczynający się pierwszego dnia Okresu ochrony, a następnie każdy kolejny miesiąc rozpoczynający się w dniu, którego data odpowiada dacie rozpoczęcia Okresu ochrony, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu nie było w ostatnim dniu tego miesiąca; 5) Nieszczęśliwy wypadek przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie udzielania przez Ubezpieczyciela Ochrony tymczasowej, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną śmierci Ubezpieczonego; 6) Ochrona tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa w zakresie śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, udzielana przez Ubezpieczyciela na zasadach określonych w OWU, w okresie od dnia następnego po dniu złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia do dnia określonego w Polisie jako pierwszy dzień Okresu ochrony, nie dłużej jednak niż przez 60 dni od dnia złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Ochrona tymczasowa udzielana jest wyłącznie w przypadku wyboru Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną; 7) Okres ochrony okres, w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy ubezpieczenia i na zasadach wskazanych w OWU, określony przez datę rozpoczęcia i datę zakończenia ochrony ubezpieczeniowej wskazane w Polisie; 8) Okres prolongaty (dotyczy wyłącznie Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną) okres 1 miesiąca, w którym Ubezpieczyciel na zasadach określonych w OWU udziela Ubezpieczającemu prolongaty w zapłacie Składki regularnej, rozpoczynający się od dnia następującego po ostatnim dniu Miesiąca ochrony, za który Składka nie została zapłacona w terminie i w należnej wysokości (niezależnie od częstotliwości opłacania Składki regularnej). Okres prolongaty nie ma zastosowania do pierwszej Składki regularnej; ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z powodu nieopłacenia Składki regularnej następuje na zasadach określonych w 7 ust. 8 OWU; 9) OWU Ogólne warunki ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek ; 10) Podatnik USA zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code), osoba fizyczna będąca obywatelem USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa), posiadająca prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta) lub która dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA oraz przebywała w USA przez około pół roku w okresie roku bieżącego i dwóch poprzedzających lat; 11) Polisa dokument ubezpieczenia, którym Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia; 12) Reklamacja każde wystąpienie Ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z Umowy kierowane do Towarzystwa lub Agenta, w którym zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub jego działalności; 13) Rocznica Polisy dzień odpowiadający dacie rozpoczęcia Okresu ochrony w poszczególnych latach Okresu ochrony; 14) Rok ochrony okres pomiędzy kolejnymi Rocznicami Polisy. Pierwszy Rok ochrony rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia Okresu ochrony; 15) Składka kwota określona w Umowie ubezpieczenia i potwierdzona w Polisie, należna Ubezpieczycielowi z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy ubezpieczenia; 16) Stopa techniczna wyrażona procentowo stopa wskazana w Polisie, zastosowana do ustalenia wysokości udziału w zysku określonego w 14 OWU; 17) Suma ubezpieczenia kwota wskazana w Polisie, stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego; 18) Świadczenie ubezpieczeniowe świadczenie, do którego wypłaty zobowiązany jest Ubezpieczyciel w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub dożycia przez Uposażone Dziecko do końca Okresu ochrony, określone w 4 OWU; 19) Ubezpieczający (Ubezpieczony) osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia, która w terminie: a) złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną miała zawartą z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowę o prowadzenie rachunku bankowego lub rachunku karty kredytowej i zawarła we własnym imieniu Umowę ubezpieczenia; b) złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ze Składką jednorazową miała zawartą z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowę o prowadzenie rachunku bankowego i zawarła we własnym imieniu Umowę ubezpieczenia. Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania Składki; 20) Ubezpieczyciel MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 21) Umowa ubezpieczenia umowa zawarta między Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym na podstawie niniejszych OWU i ogólnych warunków Dodatkowych ubezpieczeń. Polisa i Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia; 22) Uposażone Dziecko (Dziecko) osoba fizyczna, której wiek nie przekroczył 21 lat w dniu złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz w przewidywanej dacie zakończenia Okresu ochrony będzie się mieścił w przedziale od ukończonych 18 do nieukończonych 26 lat, wskazana przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia jako uprawniona do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego wynikającego z Umowy ubezpieczenia. Małoletnie Dziecko reprezentuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny; 23) Uposażony zastępczy dziecko wskazane przez Ubezpieczającego jako uprawnione do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego wynikającego z Umowy ubezpieczenia w przypadku śmierci Uposażonego Dziecka; 24) Wartość wykupu Polisy kwota wypłacana na wniosek Ubezpieczającego w przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia, wyliczona zgodnie z zasadami opisanymi w 18 niniejszych OWU, stanowiąca podstawę do naliczania udziału w zysku; 25) Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia złożony Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego, na piśmie, na formularzu Ubezpieczyciela. Integralną częścią Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia są w szczególności: Wydruk Ilustracyjny, ankieta medyczna, kwestionariusz medyczny, oświadczenie Ubezpieczonego o stanie zdrowia oraz inne ankiety i kwestionariusze wymagane przez Ubezpieczyciela, jeżeli mają zastosowanie; 26) Wskaźnik indeksacji wskaźnik stosowany do podwyższenia Składki z tytułu Umowy w celu ochrony realnej wartości Świadczenia ubezpieczeniowego, określony w 9; 27) Wydruk Ilustracyjny dokument stanowiący załącznik do Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia zawierający między innymi informacje o zasadach zmiany Sumy ubezpieczenia w przypadku Indeksacji Składki oraz informacje o wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego z Polisy na Dobry Początek przy założeniu przykładowych stóp zwrotu oraz informacje o agencie ubezpieczeniowym Ubezpieczyciela; 28) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie określone w niniejszych OWU lub ogólnych warunkach Dodatkowych ubezpieczeń, które powoduje powstanie prawa do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego oraz dożycie Uposażonego Dziecka. 2. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Umowy ubezpieczenia może być objęte również zdrowie Ubezpieczonego na podstawie ogólnych warunków Dodatkowych ubezpieczeń. 3. Zakres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4, obejmuje: śmierć Ubezpieczonego w trakcie trwania Okresu ochrony oraz dożycie przez Uposażone Dziecko do końca Okresu ochrony określonego w Polisie. 4. Zakres ubezpieczenia w trakcie trwania Ochrony tymczasowej obejmuje śmierć Ubezpieczonego spowodowaną Nieszczęśliwym wypadkiem. Świadczenia ubezpieczeniowe 4 Świadczenie z tytułu dożycia przez Dziecko do końca Okresu ochrony 1. W przypadku dożycia przez Dziecko do końca Okresu ochrony określonego w Polisie Ubezpieczyciel wypłaci Dziecku Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości Sumy ubezpieczenia powiększonej o udział w zysku ustalony zgodnie z 14 OWU. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego 2. Z zastrzeżeniem 13 ust. 1 OWU, w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ochrony: a) w przypadku Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną Ubezpieczyciel przejmie na siebie obowiązek opłacania Składek regularnych z tytułu Umowy ubezpieczenia, począwszy od daty wymagalności pierwszej Składki regularnej należnej po dniu śmierci Ubezpieczonego; b) w przypadku Umowy ubezpieczenia ze Składką jednorazową Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonemu Dziecku Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 1% Sumy ubezpieczenia tytułem świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego. 5

6 Świadczenie na wypadek śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku w czasie trwania Ochrony tymczasowej 3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku w czasie trwania Ochrony tymczasowej określonej w 5 Ubezpieczyciel przejmie obowiązek opłacania Składki regularnej z tytułu Umowy ubezpieczenia, w wysokości zapewniającej Uposażonemu Dziecku ochronę ubezpieczeniową z Sumą ubezpieczenia wskazaną we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, jednak nie wyższą niż zł. Ochrona tymczasowa 5 [Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną.] 1. Ubezpieczyciel potwierdza udzielenie Ochrony tymczasowej odpowiednim dokumentem ubezpieczenia. 2. Ochrona tymczasowa trwa nie dłużej niż przez 60 dni, z zastrzeżeniem jej wygaśnięcia: a) w przypadku niedostarczenia przez Ubezpieczającego dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do zawarcia Umowy ubezpieczenia w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela; b) z dniem otrzymania przez Ubezpieczyciela oświadczenia Ubezpieczającego o rezygnacji z zawarcia Umowy ubezpieczenia; c) z dniem poinformowania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela o odmowie objęcia go ochroną ubezpieczeniową; d) z dniem określonym w Polisie jako dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia. 3. Składka z tytułu udzielania Ochrony tymczasowej zawarta jest w pierwszej Składce regularnej opłaconej z tytułu Umowy ubezpieczenia. 4. W przypadku śmierci Ubezpieczonego z przyczyn naturalnych lub braku akceptacji Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela w okresie trwania Ochrony tymczasowej Składka z tytułu udzielania Ochrony tymczasowej nie jest należna. Zawarcie Umowy ubezpieczenia i rozpoczęcie Okresu ochrony 6 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas oznaczony w Polisie i trwający od dnia, w którym została zawarta Umowa ubezpieczenia, do dnia określonego jako koniec Okresu ochrony. Okres ochrony nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 25 lat i określany jest w pełnych latach, z uwzględnieniem wieku Ubezpieczonego oraz Dziecka określonych w niniejszych OWU. 2. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na podstawie pisemnego Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia złożonego przez Ubezpieczającego. 3. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia Polisą. 4. Jeżeli treść Polisy zawiera postanowienia odbiegające na niekorzyść Ubezpieczającego od treści Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, OWU lub ogólnych warunków Dodatkowych ubezpieczeń, Ubezpieczyciel przy doręczaniu Polisy zwróci pisemnie Ubezpieczającemu uwagę na zachodzące różnice, informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu na piśmie w terminie 7 dni od doręczenia Polisy i konsekwencjach jego niezgłoszenia. Jeżeli Ubezpieczający w terminie 7 dni od dnia doręczenia Polisy nie zgłosi sprzeciwu na piśmie, to następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia sprzeciwu Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta, zgodnie z treścią Polisy. W razie niedopełnienia obowiązku poinformowania Ubezpieczającego o zachodzących różnicach zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego nie będą skuteczne, Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta zgodnie z warunkami określonymi we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel nie będzie mógł powoływać się na różnice niekorzystne dla Ubezpieczającego. 5. Jeżeli Ubezpieczający zgłosi sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w dniu, w którym nastąpi zgodne ustalenie jej treści przez strony Umowy ubezpieczenia. 6. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta z dniem wystawienia Polisy przez Ubezpieczyciela, wskazanym w Polisie jako data zawarcia Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej. Wystawienie Polisy przez Ubezpieczyciela następuje w dniu spełnienia wszystkich wymogów zawarcia Umowy ubezpieczenia określonych w niniejszych OWU. 7. Okres ochrony rozpoczyna się od dnia wskazanego w Polisie jako dzień rozpoczęcia Okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu pierwszej Składki regularnej lub Składki jednorazowej przez Ubezpieczającego. 8. Ubezpieczonym może być osoba, która w dniu podpisania Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ukończyła 18 lat oraz nie ukończyła: 1) 71. roku życia w przypadku Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną; 2) 86. roku życia w przypadku Umowy ubezpieczenia ze Składką jednorazową; oraz w przewidywanej dacie zakończenia Okresu ochrony nie ukończy jeszcze: 1) 76. roku życia w przypadku Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną; 2) 91. roku życia w przypadku Umowy ubezpieczenia ze Składką jednorazową. 9. Ubezpieczający może wnioskować o rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Dodatkowych ubezpieczeń. Rozszerzenie zakresu ochrony w ramach Umowy ubezpieczenia o Dodatkowe ubezpieczenia nie stanowi zawarcia odrębnych Umów ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia obejmuje wszystkie Dodatkowe ubezpieczenia zaakceptowane przez Ubezpieczyciela i potwierdzone w Polisie zgodnie z niniejszymi OWU oraz ogólnymi warunkami Dodatkowych ubezpieczeń. 10. Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel ma prawo, w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zwrócić się do Ubezpieczonego o dostarczenie informacji na temat jego zdrowia oraz skierować go na badania lekarskie w placówkach medycznych najbardziej dogodnych dla Ubezpieczającego wskazanych przez Ubezpieczyciela i na koszt Ubezpieczyciela. 11. Ubezpieczyciel ma prawo: 1) zaproponować zawarcie Umowy ubezpieczenia na warunkach odmiennych od treści Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub na warunkach odmiennych od treści OWU i ogólnych warunków Dodatkowych ubezpieczeń, zgodnie z ust. 4 i 5; 2) odmówić zawarcia Umowy ubezpieczenia, gdy ocena ryzyka nie pozwala na objęcie ochroną ubezpieczeniową. 12. Jeżeli Ubezpieczający oświadczy, iż jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (dalej PEP ) w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje dopiero po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zarząd, wskazanego Członka Zarządu lub osobę upoważnioną przez Zarząd Ubezpieczyciela. Składka i Suma ubezpieczenia 7 1. Składkę ustala Ubezpieczyciel z uwzględnieniem rodzaju oraz wysokości udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, okresu ubezpieczenia, wieku Ubezpieczonego, częstotliwości opłacania Składki, gwarantowanej stopy technicznej, poziomu ryzyka medycznego i zawodowego oraz kosztów zawarcia i obsługi Umowy ubezpieczenia ponoszonych przez Ubezpieczyciela. 2. Składka może być opłacana jako: a) Składka jednorazowa; b) Składka regularna. 3. Składka regularna może być opłacana w następujących częstotliwościach: a) miesięcznie; b) kwartalnie; c) półrocznie; d) rocznie. 4. Sposób opłacania Składki wskazywany jest przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 5. Składka opłacana jest przez Ubezpieczającego z góry w wysokości, z częstotliwością i w terminie określonymi w Polisie. 6. Zasady zmiany częstotliwości opłacania Składki regularnej określa 8 OWU. 7. Nie jest dopuszczalna zmiana sposobu opłacania Składki z jednorazowej na regularną ani z regularnej na jednorazową. 8. Jeżeli Składka regularna nie została zapłacona w terminie mimo wezwania Ubezpieczającego do zapłaty w dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania, Umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego i rozwiązaną z upływem ostatniego dnia Miesiąca ochrony, za który Ubezpieczający nie opłacił zaległej Składki, lecz nie wcześniej niż dnia następnego po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa powyżej. Wezwanie do zapłaty jest kierowane na ostatni znany adres Ubezpieczającego. W wezwaniu Ubezpieczyciel podaje do wiadomości Ubezpieczającego skutki niezapłacenia Składki regularnej. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji zawieszenia obowiązku opłacania Składki określonego w Wysokość Sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia określona jest w Polisie. 10. Aktualna na dzień Zdarzenia ubezpieczeniowego Suma ubezpieczenia stanowi podstawę do ustalania wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych. Zmiana częstotliwości opłacania Składki regularnej 8 [Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną.] 1. Częstotliwość opłacania Składki regularnej może zostać zmieniona w każdą Rocznicę Polisy, na wniosek Ubezpieczającego złożony do Agenta lub Ubezpieczyciela na piśmie, nie później niż 60 dni przed najbliższą Rocznicą Polisy. 2. W przypadku złożenia przez Ubezpieczającego wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczającego o nowej wysokości i częstotliwości opłacania Składki regularnej. Indeksacja Składki regularnej 9 [Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną.] 1. W każdą Rocznicę Polisy Ubezpieczyciel dokonuje automatycznej Indeksacji Składki regularnej o Wskaźnik indeksacji, w celu ochrony realnej wartości Świadczenia ubezpieczeniowego, o ile Ubezpieczający wyrazi na to zgodę przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 2. Indeksacja powoduje podwyższenie Sumy ubezpieczenia i Składki. 3. Współczynnik indeksacji Składki może wynosić 50% lub 100% Wskaźnika indeksacji, zgodnie z wyborem Ubezpieczającego dokonanym we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 4. Podwyższenie Sumy ubezpieczenia w wyniku Indeksacji Składki regularnej powoduje podwyższenie wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych w ramach Umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU oraz Dodatkowych ubezpieczeń. 5. Indeksacja dokonywana jest w oparciu o wskaźnik indeksacyjny, który będzie zatwierdzany każdego roku przez Zarząd Ubezpieczyciela do dnia 30 września. Wskaźnik indeksacji będzie stosowany do Umów ubezpieczenia, których rocznica przypada w okresie pomiędzy dniem 1 grudnia danego roku a dniem 30 listopada następnego roku. Jeżeli wskaźnik inflacji jest mniejszy od 5%, wówczas wskaźnik indeksacyjny wynosi 5%. W przeciwnym wypadku wskaźnik indeksacyjny jest równy wskaźnikowi inflacji zaokrąglonemu do pełnego procenta w górę. Wskaźnik 6

7 inflacji oznacza wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu danego roku w stosunku do września poprzedniego roku, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W razie zaniechania ogłaszania powyższego wskaźnika inflacji stosować się będzie inny procentowy wskaźnik określający wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w tym samym okresie, ogłaszany przez właściwy organ lub instytucję państwową. 6. Ostatnia automatyczna Indeksacja Składki ubezpieczeniowej zostanie dokonana w Rocznicę ochrony przypadającą na datę nie późniejszą niż 5 lat przed ostatnim dniem ochrony ubezpieczeniowej. 7. Na 30 dni przed każdą Rocznicą Polisy do Ubezpieczającego zostanie wysłany list informujący o nowych wartościach Sumy ubezpieczenia, Składki regularnej i Wskaźnika indeksacji. 8. Ubezpieczający po otrzymaniu listu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, ma prawo do zmiany sposobu Indeksacji Składki regularnej określonego przez niego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, jak również rezygnacji z Indeksacji Składki. Ubezpieczający może zmienić Indeksację Składki regularnej (wskazując na Indeksację o 50% lub 100% Wskaźnika indeksacji) lub zrezygnować z Indeksacji Składki regularnej, składając do Ubezpieczyciela stosowny wniosek na piśmie, nie później niż 14 dni przed dniem Rocznicy Polisy, od którego zmiana ta miałaby obowiązywać. W przypadku nieotrzymania przez Ubezpieczyciela wniosku Ubezpieczającego w tym terminie Ubezpieczyciel dokonuje Indeksacji Składki regularnej zgodnie z wyborem Ubezpieczającego dokonanym we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 9. Postanowienia dotyczące Indeksacji Składki regularnej nie mają zastosowania w przypadku, gdy Ubezpieczyciel przejął obowiązek opłacania Składki regularnej. 10. Warunkiem Indeksacji Składki jest opłacenie wszystkich Składek regularnych należnych za okres poprzedzający wprowadzenie tych zmian. Podwyższenie oraz obniżenie Sumy ubezpieczenia 10 [Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną.] 1. Suma ubezpieczenia może zostać podwyższona w każdą Rocznicę Polisy, za zgodą Ubezpieczyciela. Podwyższenie wysokości Sumy ubezpieczenia może być uzależnione od ponownej oceny ryzyka ubezpieczeniowego dokonanej przez Ubezpieczyciela i Ubezpieczyciel może w tym celu skierować Ubezpieczonego na badania lekarskie w placówkach medycznych w możliwie najbardziej dogodnej dla Ubezpieczającego lokalizacji, wskazanych przez Ubezpieczyciela i na koszt Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem poniższego ust W co drugą Rocznicę Polisy, począwszy od czwartej Rocznicy Polisy, Ubezpieczający może bez konieczności poddawania się badaniom lekarskim złożyć wniosek o podwyższenie Sumy ubezpieczenia o nie więcej niż 20% jej wysokości. Podwyższenie Sumy ubezpieczenia następuje za zgodą Ubezpieczyciela i jest możliwe nie więcej niż 5 razy w trakcie trwania Okresu ochrony. 3. Wysokość Sumy ubezpieczenia może zostać obniżona w każdą Rocznicę Polisy do wysokości wskazanej przez Ubezpieczającego, na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia nie może zostać obniżona w taki sposób, aby po obniżeniu była niższa niż Minimalna wysokość Sumy ubezpieczenia określona przez Ubezpieczyciela, wskazana w Załączniku do niniejszych OWU. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o Dodatkowe ubezpieczenia 11 [Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną.] 1. W trakcie trwania Umowy ubezpieczenia Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ubezpieczenia w ramach Umowy ubezpieczenia o Dodatkowe ubezpieczenia lub zrezygnować z Dodatkowych ubezpieczeń poprzez złożenie do Agenta lub Ubezpieczyciela wniosku o zmianę zakresu ubezpieczenia na piśmie. Zmiana zakresu ubezpieczenia wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia zgoda może być udzielona w wyniku pozytywnego rezultatu oceny ryzyka zgodnie z ust Przed rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o Dodatkowe ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel ma prawo w celu dokonania prawidłowej oceny ryzyka ubezpieczeniowego skierować Ubezpieczonego na badania lekarskie w placówkach medycznych w możliwie najbardziej dogodnej dla Ubezpieczającego lokalizacji, wskazanych przez Ubezpieczyciela i na koszt Ubezpieczyciela. Ważne informacje dotyczące zmian w Umowie ubezpieczenia 12 [Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną.] 1. Warunkiem podwyższenia lub obniżenia Sumy ubezpieczenia, jak również zmiany zakresu ubezpieczenia, zgodnie z 10 oraz 11 powyżej, jest opłacenie wszystkich Składek regularnych należnych za okres poprzedzający wprowadzenie wnioskowanych zmian w Umowie ubezpieczenia. 2. Wniosek o podwyższenie lub obniżenie Sumy ubezpieczenia, lub o zmianę zakresu ubezpieczenia, stosownie do 10 oraz 11 powyżej, Ubezpieczający składa do Agenta lub Ubezpieczyciela na piśmie nie później niż 60 dni przed najbliższą Rocznicą Polisy. W przypadku wpłynięcia do Ubezpieczyciela takiego wniosku po upływie wyżej wymienionego terminu zmiana, której dotyczy wniosek, jest możliwa w kolejną Rocznicę Polisy. 3. Podwyższenie lub obniżenie Sumy ubezpieczenia, jak również zmiany zakresu ubezpieczenia, zgodnie z 10 oraz 11 powyżej, następują jednocześnie z odpowiednią zmianą wysokości Składki regularnej. 4. W przypadku złożenia przez Ubezpieczającego wniosku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczającego o proponowanej wysokości Składki regularnej odpowiadającej podwyższonej lub obniżonej Sumie ubezpieczenia lub zmianie zakresu ubezpieczenia, a Ubezpieczający powinien zaakceptować nową wysokość Składki regularnej lub zakresu ubezpieczenia na piśmie w terminie 14 dni przed najbliższą Rocznicą Polisy. 5. Zmiany wysokości Sumy ubezpieczenia oraz zakresu ubezpieczenia zaczynają obowiązywać w Rocznicę Polisy (ustaloną zgodnie z ust. 2), jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu opłacenia Składki regularnej w nowej wysokości. 6. Ubezpieczyciel potwierdza w formie pisemnej dokonanie zmiany warunków Umowy ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminie 14 dni. 7. Wprowadzenie zmian warunków Umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie jest możliwe, jeśli Ubezpieczyciel przejął opłacanie Składek regularnych, a także po złożeniu na piśmie wniosku o wypłatę Wartości wykupu Polisy. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel ograniczy Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego do wysokości Wartości wykupu Polisy, ustalonej zgodnie z 18 według stanu na dzień śmierci Ubezpieczonego, jeżeli śmierć Ubezpieczonego została spowodowana lub zaszła w następstwie: 1) samobójstwa popełnionego w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia; 2) wojny, działań zbrojnych, stanu wojennego, zamieszek, aktów terroryzmu. 2. W okresie pierwszych trzech lat od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia podanie przez Ubezpieczającego nieprawdziwych informacji we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub innych pismach przedstawionych Ubezpieczycielowi przed datą rozpoczęcia Okresu ochrony, w szczególności zatajenie choroby Ubezpieczonego, zwalnia Ubezpieczyciela z odpowiedzialności za skutki zatajonych okoliczności. W takim przypadku Ubezpieczyciel wypłaca Wartość wykupu Polisy. 3. W przypadku wznowienia Umowy ubezpieczenia lub podwyższenia Sumy ubezpieczenia, termin trzyletni, o którym mowa w ust. 2, będzie liczony od daty wznowienia Umowy lub podwyższenia Sumy ubezpieczenia, ale tylko w odniesieniu do faktów i informacji dostarczonych Ubezpieczycielowi w związku ze wznowieniem Umowy lub podwyższeniem Sumy ubezpieczenia. Udział w zysku Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia przez Dziecko do końca Okresu ochrony wypłacane Uposażonemu Dziecku powiększane jest o udział w zysku, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 2. Udział w zysku oblicza się po zakończeniu każdego Roku ochrony pod warunkiem, że Ubezpieczyciel udzielał ochrony przez cały rok, za który naliczany jest udział w zysku. 3. Udział w zysku naliczany jest od: a) Wartości wykupu Polisy w roku, za który następuje jego naliczenie; b) udziału w zysku naliczonego w poprzednich latach trwania Umowy ubezpieczenia. 4. Na potrzeby ustalenia udziału w zysku Wartość wykupu Polisy obliczana jest jako średnia arytmetyczna z Wartości wykupu Polisy na początku i końcu okresu, za który naliczany jest udział w zysku, pomniejszona o wymagalne wierzytelności wynikające z Umowy ubezpieczenia. 5. Stopa udziału w zysku (SUZ) ustalana jest według poniższego wzoru: SUZ = 90% x (SZ 3,21%), gdzie SZ oznacza zadeklarowaną przez Ubezpieczyciela stopę zysku, osiągniętą dzięki inwestowaniu aktywów na pokrycie zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia, pomniejszoną o 1% kosztów. W przypadku, gdy SUZ mająca zastosowanie dla Wartości wykupu Polisy będzie mniejsza niż zero, do celów niniejszego wyliczenia będzie się ją przyjmować jako równą zeru. 6. Udział w zysku naliczony na koniec poprzedniego Roku ochrony jest ponownie inwestowany, a jego stopa zwrotu jest równa stopie udziału w zysku (SUZ) powiększonej o 3,21%. W przypadku, gdy SUZ mająca zastosowanie do kwoty udziału w zysku naliczonego w poprzednich latach jest mniejsza lub równa zeru, do celów obliczenia oprocentowania zainwestowanej kwoty udziału w zysku zostanie przyjęta SZ. 7. Ubezpieczyciel pisemnie informuje Ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, o wartości udziału w zysku, jak również o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia, jeżeli wysokość świadczeń uległa zmianie w trakcie obowiązywania Umowy ubezpieczenia. Odstąpienie, wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia, zakończenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu pełną wysokość zapłaconej Składki, na rachunek bankowy wskazany w dyspozycji Ubezpieczającego. 3. Wniosek o odstąpienie od Umowy ubezpieczenia jest skuteczny, jeżeli został złożony na piśmie przez Ubezpieczającego do Agenta lub Ubezpieczyciela. Za dzień odstąpienia uważa się datę otrzymania oświadczenia przez Agenta lub Ubezpieczyciela. 4. Składka ubezpieczeniowa zwracana jest Ubezpieczonemu w ciągu 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3. 7

8 5. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU skutkuje rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia wraz z Dodatkowymi ubezpieczeniami. 6. Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Agenta lub Ubezpieczyciela stosownie do ustępów poniższych. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia skutkuje rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia wraz z Dodatkowymi ubezpieczeniami. 7. W przypadku Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną wniosek o wypowiedzenie jest skuteczny w ostatnim dniu Miesiąca ochrony, w którym został złożony przez Ubezpieczającego. 8. W przypadku Umowy ubezpieczenia ze Składką jednorazową wniosek o wypowiedzenie jest skuteczny z dniem złożenia pisemnego wniosku o wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia. 9. W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia ze Składką jednorazową oraz regularną Klient otrzyma Wartość wykupu Polisy w wysokości zgodnej z postanowieniami 18 OWU oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną Ubezpieczyciel dodatkowo dokona zwrotu Składki zapłaconej za okres po wygaśnięciu Okresu ochrony, kiedy ochrona nie będzie udzielana, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego Okresu ochrony. Jeśli Ubezpieczający skorzystał z rabatu z tytułu opłacania Składki regularnej z częstotliwością roczną, półroczną lub kwartalną, Ubezpieczyciel zwraca Składkę za okres niewykorzystanej ochrony w wysokości rzeczywiście zapłaconej przez Ubezpieczającego, tj. z uwzględnieniem udzielonego mu rabatu określonego w Polisie, proporcjonalnie do niewykorzystanego Okresu ochrony. 10. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty należnej Składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 11. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa najpóźniej z chwilą wystąpienia jednego z poniższych przypadków: 1) odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia, zgodnie z 15 ust. 1 OWU; 2) wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, zgodnie z 15 ust. 6 OWU; 3) w przypadku, o którym mowa w 7 ust. 8 OWU oraz 16 ust. 6-7 OWU; 4) z dniem wypłacenia Uposażonemu Dziecku Wartości wykupu Polisy zgodnie z 18 ust. 3 OWU; 5) z dniem wypłacenia Ubezpieczającemu Wartości wykupu Polisy zgodnie z 18 ust. 2 OWU; 6) z dniem wypłacenia Uposażonemu Dziecku Wartości wykupu Polisy zgodnie z 13 ust. 1 OWU; 7) dożycia przez Dziecko do końca Okresu ochrony określonego w Polisie; 8) śmierci Uposażonego Dziecka, pod warunkiem niewskazania innego Uposażonego Dziecka w terminie określonym w 20 ust. 3 OWU. 12. Z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zgodnie z 15 ust. 11 pkt 3)-8) OWU Umowa ubezpieczenia wraz z Dodatkowymi ubezpieczeniami ulega rozwiązaniu. 13. Rozwiązanie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowy rachunku bankowego oraz/lub umowy o kartę kredytową po zawarciu Umowy ubezpieczenia nie powoduje rozwiązania Umowy ubezpieczenia. Zawieszenie opłacania Składek regularnych 16 [Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną.] 1. Zawieszenie opłacania Składek regularnych możliwe jest w każdym czasie po upływie 24 Miesięcy ochrony i opłaceniu wszystkich należnych Składek regularnych do dnia złożenia wniosku o zawieszenie, nie wcześniej jednak niż z dniem opłacenia Składek regularnych za okres 24 Miesięcy ochrony. W celu zawieszenia opłacania Składek regularnych Ubezpieczający zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o zawieszenie opłacania Składek regularnych. Ubezpieczyciel przekazuje zgodę na zawieszenie opłacania Składek regularnych bądź odmawia takiej zgody w przypadku niespełnienia warunków określonych powyżej, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. 2. Zawieszenie opłacania Składek regularnych może nastąpić tylko jeden raz w ciągu każdych pięciu lat trwania Okresu ochrony, począwszy od daty jego rozpoczęcia określonej w Polisie. Zawieszenie opłacania Składek regularnych może nastąpić na czas ustalony przez strony, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy liczonych od daty wymagalności pierwszej nieopłaconej Składki regularnej, objętej zawieszeniem opłacania Składek regularnych na podstawie postanowień niniejszego paragrafu. 3. Zawieszenie opłacania Składek regularnych rozpoczyna się od następnego Miesiąca ochrony następującego po zakończeniu ostatniego Miesiąca ochrony, za jaki Ubezpieczający opłacił Składkę regularną, odnośnie do którego Ubezpieczyciel udzielił zgody na zawieszenie opłacania Składek regularnych, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2. Ubezpieczyciel poinformuje na piśmie Ubezpieczającego o udzieleniu zgody na zawieszenie opłacania Składek regularnych oraz terminie, od którego zostanie zawieszone opłacanie Składek regularnych. 4. Ubezpieczający może wznowić opłacanie zawieszonych Składek regularnych przed upływem okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, informując o tym Ubezpieczyciela na piśmie. 5. Po zakończeniu okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych oraz w wypadku określonym w ust. 4 Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia wszystkich Składek regularnych za okres zawieszenia, z wyjątkiem Składek z tytułu Dodatkowych ubezpieczeń, wraz z pierwszą Składką regularną należną po okresie zawieszenia i w dacie jej wymagalności. 6. W przypadku nieopłacenia Składek regularnych, o których mowa w ust. 5, ochrona ubezpieczeniowa wygasa na zasadach określonych w ust. 7 poniżej oraz w 7 ust. 8, a Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu Wartość wykupu Polisy pomniejszoną o niezapłacone Składki regularne należne za okres zawieszenia. 7. Ubezpieczyciel poinformuje na piśmie Ubezpieczającego o dacie upływu okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych, najpóźniej na 30 dni przed jego zakończeniem, a w razie upływu tego terminu i nieopłacenia zaległych Składek regularnych w terminie stosuje się 7 ust. 8 OWU. 8. W okresie zawieszenia opłacania Składek regularnych Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy ubezpieczenia z wyłączeniem Dodatkowych ubezpieczeń. 9. W trakcie trwania okresu zawieszenia opłacania Składek regularnych: a) nie jest możliwa wypłata Wartości wykupu Polisy; b) nie jest dokonywana Indeksacja Składek regularnych; c) nie może zostać podwyższona ani obniżona Suma ubezpieczenia; d) nie mogą być dokonywane zmiany zakresu ubezpieczenia polegające na objęciu Umową ubezpieczenia Dodatkowych ubezpieczeń lub rezygnacji z Dodatkowych ubezpieczeń. Wznowienie ochrony ubezpieczeniowej 17 [Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną.] 1. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczonego wygasła z powodu niezapłacenia Składek regularnych (przy uwzględnieniu postanowień 7 ust. 8), Ubezpieczyciel może wyrazić zgodę na wznowienie ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w ust Wznowienie ochrony ubezpieczeniowej jest możliwe w terminie 6 miesięcy od upływu Okresu prolongaty po spełnieniu wszystkich poniższych warunków: 1) Ubezpieczający złożył wniosek o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej; 2) Ubezpieczający dostarczył dokumenty i informacje umożliwiające ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, zgodnie z wymaganiami Ubezpieczyciela, w szczególności informacje, o których mowa w ust. 4 poniżej; 3) Ubezpieczający zaakceptował pisemną ofertę wznowienia przedstawioną przez Ubezpieczyciela poprzez zapłatę wskazanej kwoty na poczet wznowienia w terminie podanym w ofercie. 3. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wznowienia ochrony ubezpieczeniowej. 4. W przypadku wpłynięcia Wniosku o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel ma prawo, w celu dokonania ponownej oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zwrócić się do Ubezpieczonego o dostarczenie informacji na temat jego zdrowia oraz skierować go na badania lekarskie w placówkach medycznych najbardziej dogodnych dla Ubezpieczającego, wskazanych przez Ubezpieczyciela i na koszt Ubezpieczyciela. Przed podjęciem decyzji o wznowieniu ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel, w przypadku zmiany wysokości Składki regularnej wynikającej z ponownej oceny ryzyka ubezpieczeniowego, poinformuje Ubezpieczającego o proponowanej nowej wysokości Składki regularnej. Ubezpieczający powinien zaakceptować nową wysokość Składki regularnej na piśmie. 5. Ochrona ubezpieczeniowa jest wznawiana z pierwszym dniem najbliższego Miesiąca ochrony przypadającego po dniu, w którym Ubezpieczyciel wydał decyzję o wznowieniu ochrony ubezpieczeniowej, nie wcześniej jednak niż po dniu zapłacenia przez Ubezpieczającego pierwszej Składki regularnej należnej w związku ze wznowieniem. 6. Ubezpieczyciel potwierdza wznowienie ochrony ubezpieczeniowej. Wypłata Wartości wykupu Polisy W przypadku wypowiedzenia przez Ubezpieczającego Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną wypłata Wartości wykupu Polisy przysługuje, jeżeli wniosek o wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia ze Składką regularną wpłynął po upływie drugiej Rocznicy Polisy i pod warunkiem opłacenia Składek regularnych za co najmniej 24 Miesiące ochrony. W przypadku wypowiedzenia przez Ubezpieczającego Umowy ubezpieczenia ze Składką jednorazową wypłata Wartości wykupu Polisy jest możliwa w dowolnym terminie. 2. Wartość wykupu Polisy naliczana jest na koniec Miesiąca ochrony następującego po dniu otrzymania przez Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę Wartości wykupu. Wartość wykupu Polisy na dzień wykupu jest liczona, zgodnie z poniższym wzorem, jako średnia z wartości wykupu na sąsiadujące Rocznice Polisy, ważona ilością dni do tych rocznic. W = W1 x + (P x) W 2, gdzie P W 1 Wartość wykupu Polisy na Rocznicę Polisy bezpośrednio poprzedzającą datę wykupu lub na datę wykupu, jeżeli wykup następuje w Rocznicę Polisy, W 2 Wartość wykupu Polisy na Rocznicę Polisy następującą bezpośrednio po dacie wykupu, x liczba dni od daty wykupu do Rocznicy Polisy następującej bezpośrednio po dacie wykupu, P liczba dni pomiędzy Rocznicami Polisy, na które liczone są wartości W 1 i W Wartości wykupu Polisy na każdą Rocznicę Polisy są określone w Polisie. 4. Wypłata Wartości wykupu Polisy zostanie powiększona o przyznany udział w zysku oraz pomniejszona o sumę należnych, lecz niezapłaconych Składek lub powiększona o sumę nienależnych, lecz zapłaconych Składek. Wartość wykupu Polisy naliczana jest na koniec Miesiąca ochrony następującego po dniu otrzymania przez Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę Wartości wykupu Polisy. Wartość wykupu Polisy w kolejnych latach trwania Umowy jest określona w Polisie. 5. Wypłata Wartości wykupu Polisy jest również możliwa na wniosek Dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletności i po upływie co najmniej 36 Miesięcy ochrony, w przypadku, gdy: 1) zawarło związek małżeński; 2) zostało rodzicem lub przysposabiającym; 8

9 3) rozpoczęło studia wyższe; 4) nabyło prawo własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przypadku zawarcia przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości. 6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, Dziecko składa kserokopię dokumentu tożsamości poświadczoną notarialnie lub przez Agenta, lub przez Ubezpieczyciela oraz dokument potwierdzający zajście zdarzenia uprawniającego je do złożenia wniosku o wypłatę Wartości wykupu Polisy: 1) kopię aktu ślubu w sytuacji opisanej w ust. 5 pkt 1); 2) kopię aktu urodzenia dziecka lub orzeczenia sądu o przysposobieniu w sytuacji opisanej w ust. 5 pkt 2); 3) zaświadczenie z uczelni w sytuacji opisanej w ust. 5 pkt 3); 4) kopię dokumentu potwierdzającego nabycie przez Dziecko prawa własności w sytuacji opisanej w ust. 5 pkt 4). 7. Jeżeli w dniu składania wniosku o wypłatę Wartości wykupu Polisy, o której mowa w ust. 5, Ubezpieczający pozostaje przy życiu, to wypłata tej Wartości wykupu Polisy może nastąpić pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Ubezpieczającego na piśmie. W takim przypadku Dziecko oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 6, składa pisemne oświadczenie Ubezpieczającego o zgodzie na wypłatę, o której mowa w ust. 5. W przypadku, gdy w dniu składania wniosku Ubezpieczający już nie żył, Dziecko składa odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczającego. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Ubezpieczyciel wypłaca Dziecku 105% Wartości wykupu Polisy według stanu na dzień złożenia wniosku do Ubezpieczyciela. 9. Wypłata Wartości wykupu Polisy, o której mowa w ust. 1 lub ust. 5, zostanie dokonana w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia i udokumentowania zajścia zdarzenia określonego w ust. 1 i Wypłata Wartości wykupu Polisy dokonywana jest: 1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1, na wskazany we wniosku o wypłatę Wartości wykupu Polisy rachunek bankowy; 2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5, na rachunek bankowy wskazany przez Dziecko we wniosku o wypłatę Wartości wykupu Polisy. 11. Wypłata Wartości wykupu Polisy następuje w formie wypłaty jednorazowej. 12. Ubezpieczyciel przekazuje Uposażonemu Dziecku (na adres Ubezpieczającego, a w przypadku, gdy Ubezpieczający nie żyje, na adres Uposażonego Dziecka) informację o uprawnieniach wynikających z zawartej na jego rzecz Umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni od osiągnięcia pełnoletności przez Dziecko. Wypłata świadczeń z Umowy ubezpieczenia 19 Świadczenie z tytułu dożycia przez Dziecko do końca Okresu ochrony 1. W przypadku dożycia przez Dziecko do końca Okresu ochrony określonego w Polisie Ubezpieczyciel wypłaca należne mu Świadczenie ubezpieczeniowe ustalone zgodnie z OWU. 2. Ubezpieczyciel przekazuje Uposażonemu Dziecku informację o dacie zakończenia Okresu ochrony, najpóźniej na 30 dni przed tą datą, oraz o możliwości złożenia wniosku o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego zgodnie z ust. 3 poniżej. 3. Uposażone Dziecko może złożyć wniosek o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku dożycia przez Dziecko do końca Okresu ochrony, nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia Okresu ochrony wskazanego w Polisie. Uposażone Dziecko zobowiązane jest złożyć do Ubezpieczyciela: 1) pisemny wniosek o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego; 2) kserokopię dokumentu tożsamości poświadczoną notarialnie lub przez Agenta, lub przez Ubezpieczyciela. 4. Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Dziecko do końca Okresu ochrony określonego w Polisie nastąpi jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez Uposażone Dziecko we wniosku o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego 5. W przypadku śmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona do wypłaty Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego zgłaszająca roszczenie o przejęcie przez Ubezpieczyciela opłacania Składki regularnej z tytułu Umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 4 ust. 2 lit. a) albo ust. 3, bądź zgłaszająca roszczenie o wypłatę świadczenia, o którym mowa w 4 ust. 2 lit. b), zobowiązana jest złożyć do Ubezpieczyciela następujące dokumenty: 1) pisemny wniosek o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego; 2) odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie); 3) kopię zaświadczenia stwierdzającego przyczynę zgonu (karty zgonu) Ubezpieczonego; 4) uwierzytelnione przez Agenta lub notariusza, lub Ubezpieczyciela kopie: a) dokumentu tożsamości Dziecka, gdy Dziecko jest pełnoletnie; b) dokumentu tożsamości Dziecka, a w przypadku jego braku odpisu skróconego aktu urodzenia Dziecka oraz dokumentu tożsamości przedstawiciela ustawowego albo opiekuna Dziecka wraz z postanowieniem sądu o ustanowieniu opieki, gdy Dziecko jest niepełnoletnie. Śmierć Dziecka 6. W przypadku śmierci Dziecka Ubezpieczający zobowiązany jest złożyć do Ubezpieczyciela następujące dokumenty: 1) pisemny wniosek o wypłatę Wartości wykupu, o której mowa w 20 ust. 4 OWU, lub pisemny wniosek o wyznaczenie Uposażonego zastępczego w terminie określonym w 20 ust. 3 OWU; 2) odpis skrócony aktu zgonu Uposażonego Dziecka (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie); 3) kserokopię dokumentu tożsamości poświadczoną notarialnie lub przez Agenta, lub przez Ubezpieczyciela. 7. W przypadku dostarczenia oryginałów dokumentacji wyszczególnionej w niniejszym paragrafie zostaną one zwrócone osobie uprawnionej na jej wniosek po potwierdzeniu zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 8. Jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy złożyć dokumenty wyszczególnione w ust. 5 pkt 2) i 3) oraz ust. 6 pkt 2) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 9. Ubezpieczyciel w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się o dostarczenie innych dokumentów, jeżeli okażą się niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej lub wysokości świadczenia. 10. Ubezpieczyciel spełnia Świadczenie ubezpieczeniowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia zdarzenia do Ubezpieczyciela. 11. Gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w terminie określonym w ust. 10, Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje, Ubezpieczyciel powiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o odmowie przyznania Świadczenia ubezpieczeniowego, wskazując w uzasadnieniu podstawę faktyczną i prawną odmowy, w terminach określonych w ust. 10 i Osoba niezadowolona z decyzji Ubezpieczyciela, a uprawniona z Umowy ubezpieczenia, może dochodzić swoich roszczeń na zasadach określonych w 24 OWU. Uposażone Dziecko Ubezpieczający wskazuje Uposażone Dziecko we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia jako uprawnione do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku dożycia przez nie do wskazanego w Polisie końca Okresu ochrony. 2. Uposażonym Dzieckiem może zostać osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w 2 pkt 20) OWU. 3. W przypadku śmierci Uposażonego Dziecka przed końcem Okresu ochrony określonego w Polisie Ubezpieczający w terminie 90 dni od dnia śmierci Uposażonego Dziecka ma możliwość wskazania, bez konieczności rozwiązywania Umowy ubezpieczenia, Uposażonego zastępczego, tj. innego dziecka, które będzie uprawnione do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku dożycia przez nie do wskazanego w Polisie końca Okresu ochrony. W takim przypadku postanowienia OWU dotyczące Uposażonego Dziecka stosuje się odpowiednio do Uposażonego zastępczego. Do Uposażonego zastępczego nie stosuje się kryterium wieku wyznaczonego dla Uposażonego Dziecka, o którym mowa w 2 pkt 20) OWU, z zastrzeżeniem, że wiek Uposażonego zastępczego nie może przekraczać 25. roku życia w terminie jego wskazania. 4. W przypadku śmierci Uposażonego Dziecka przed końcem Okresu ochrony określonego w Polisie, gdy Ubezpieczający w terminie określonym w ust. 3 powyżej nie wskaże innego uposażonego dziecka, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu, a w przypadku, gdy Ubezpieczający nie żyje w dniu śmierci Uposażonego Dziecka, osobom wskazanym w ust. 5, Wartość wykupu Polisy wyliczoną według stanu na dzień śmierci Uposażonego Dziecka i wypłacaną w terminie 30 dni od tego dnia. 5. Jeżeli Dziecko utraciło prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego w wyniku umyślnego przyczynienia się do śmierci Ubezpieczonego, Świadczenie ubezpieczeniowe spełniane jest na rzecz członków rodziny Ubezpieczającego (z wyłączeniem Dziecka, które straciło prawo do świadczenia), w kolejności i częściach, w jakich dziedziczyliby po nim jako spadkobiercy ustawowi. Podatki 21 Wszelkie podatki związane z Umową ubezpieczenia powinny być uiszczane zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w dniu powstania obowiązku podatkowego. W dacie wejścia w życie niniejszych OWU są to przepisy dotyczące podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, tj. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 j.t. z późn. zm.) i ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 j.t.). Postanowienia końcowe Ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Ubezpieczyciela o zmianach: 1) danych kontaktowych (np. adres korespondencyjny) oraz 2) danych identyfikacyjnych (np. nazwisko, numer PESEL). Informacje o zmianach powinny być przekazane do Ubezpieczyciela pisemnie lub w innej formie ustalonej przez strony. 2. Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Ubezpieczyciela o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania funkcji PEP w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z kserokopią dowodu tożsamości lub potwierdzonym notarialnie jego podpisem. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia przez Ubezpieczającego może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. 3. Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji informacji w przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na jego status jako Podatnika USA w celu wykonania obowiązków nałożonych Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. 9

10 4. Wszelka korespondencja związana z Umową ubezpieczenia przekazywana będzie w formie pisemnej lub w innej formie zaakceptowanej przez strony Umowy ubezpieczenia pod ostatni adres podany przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia jako adres do korespondencji. 5. Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego związane z Umową ubezpieczenia winny być przekazywane w formie pisemnej lub innej formie zaakceptowanej przez strony Umowy ubezpieczenia. 23 Za porozumieniem stron do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. Reklamacja Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z Umowy może złożyć Reklamację: 1) pisemnie na adres Towarzystwa: MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, Warszawa; 2) elektronicznie na adres 3) telefonicznie pod numerem (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora); 4) osobiście w biurze głównym Towarzystwa lub w jednej z Agencji MetLife. Aktualna lista Agencji MetLife dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa; 5) u Agenta w formie: a) pisemnej złożonej osobiście w Oddziale Banku w godzinach pracy Oddziału, albo przesłanej na adres: Citi Handlowy, Departament Obsługi Reklamacji i Zapytań Klientów, ul. Goleszowska 6, Warszawa, b) ustnie telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Banku, c) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Banku, przez Citibank Online po zalogowaniu w zakładce Kontakt z bankiem oraz na stronie korzystając z formularza reklamacyjnego. Aktualne dane kontaktowe umożliwiające złożenie Reklamacji są dostępne na stronie internetowej Banku ( 2. Każda Reklamacja złożona zgodnie z ustępem 1 rozpatrywana będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Towarzystwo lub Agenta. 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w ustępie 2, odpowiedź będzie przesłana nie później niż w terminie 60 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Towarzystwo lub Agenta. W takim przypadku Towarzystwo poinformuje niezwłocznie składającego Reklamację o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które dodatkowo muszą zostać ustalone oraz przewidywanym czasie rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi. 4. O ile składający Reklamację nie złoży wniosku o dostarczenie odpowiedzi pocztą elektroniczną na wskazany adres , odpowiedź na Reklamację zostanie udzielona przez Towarzystwo lub Agenta w formie pisemnej, niezależnie od sposobu zgłoszenia Reklamacji. 5. Polityka rozpatrywania reklamacji MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. zamieszczona jest na stronie internetowej Towarzystwa. 6. Osoba fizyczna będąca Ubezpieczonym, Uposażonym lub uprawnionym z Umowy może zwrócić się w sprawie Reklamacji do Rzecznika Finansowego lub o udzielenie pomocy do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. Właściwości sądu, sprawozdania Prawem właściwym dla Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy lub z nią związane pomiędzy Towarzystwem a Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, Uposażonym lub uprawnionym z Umowy będą rozstrzygane albo przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej, albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy. 3. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. 4. Działalność Towarzystwa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Roczne sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa publikowane są na stronie internetowej Towarzystwa po zakończeniu roku sprawozdawczego. 6. W relacjach z Towarzystwem zastosowanie ma język polski. Warszawa, 1 stycznia 2016 roku Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu Ubezpieczyciela Agata Lem-Kulig Członek Zarządu Ubezpieczyciela 10

11 Załącznik do Ogólnych warunków ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Parametry Umowy ubezpieczenia: 1. Minimalna wysokość Sumy ubezpieczenia: dla ubezpieczenia ze składką jednorazową zł, dla ubezpieczenia ze składką regularną zł. 2. Minimalna wysokość Składki: dla ubezpieczenia ze składką regularną 80 zł. Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu Ubezpieczyciela Agata Lem-Kulig Członek Zarządu Ubezpieczyciela 11

12 Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci, z wypłatą renty posagowej Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci, z wypłatą renty posagowej ( OWU Dodatkowego ubezpieczenia ) mają zastosowanie do Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci, z wypłatą renty posagowej ( Dodatkowe ubezpieczenie ) i stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Ubezpieczającym na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek ( OWU ). 2. Warunki określone w OWU stosuje się także do niniejszych OWU Dodatkowego ubezpieczenia, jeśli te nie stanowią inaczej. 3. Terminy zdefiniowane w OWU stosuje się w takim samym znaczeniu także w niniejszych OWU Dodatkowego ubezpieczenia, jeśli te nie stanowią inaczej. Definicje 2 W OWU Dodatkowego ubezpieczenia wymienionym poniżej terminom nadano następujące znaczenie: 1) Podstawowe ubezpieczenie Umowa ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka zawarta pomiędzy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Ubezpieczającym na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek ; 2) Suma ubezpieczenia kwota, która w terminie zawarcia Umowy jest równa aktualnej Sumie ubezpieczenia w Podstawowym ubezpieczeniu, będąca podstawą do ustalenia wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego; 3) Świadczenie ubezpieczeniowe renta wypłacana comiesięcznie przez Ubezpieczyciela z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, którym jest śmierć Ubezpieczonego. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres Dodatkowego ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego. Świadczenie ubezpieczeniowe 4 1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w formie comiesięcznej renty, od dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego do zakończenia Okresu ochrony. 2. Wysokość miesięcznej renty obliczana jest jako wskazany przez Ubezpieczającego przy zawieraniu Umowy ubezpieczenia procent Sumy ubezpieczenia lub jako wskazany przez Ubezpieczającego przy rozszerzaniu Umowy ubezpieczenia o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie procent Sumy ubezpieczenia potwierdzony w Polisie. 3. Osobą uprawnioną do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego jest Uposażone Dziecko lub inne osoby, o których mowa w 20 ust. 5 OWU. 4. W przypadku śmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona do Świadczenia ubezpieczeniowego jest zobowiązana dostarczyć do Ubezpieczyciela dokumenty, o których mowa w 19 ust. 5 OWU. 5. Pierwsza płatność renty następuje w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego do Ubezpieczyciela. 6. Wysokość wypłaty, o której mowa w ust. 5, obejmuje rentę za okres od dnia śmierci Ubezpieczonego do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło uznanie przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia. 7. Każda kolejna płatność renty następuje do 10. dnia miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy, na rachunek bankowy osoby uprawnionej wskazany we wniosku o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego. 8. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest indeksowana, jeżeli indeksowane jest Podstawowe ubezpieczenie. Indeksacja powyższej Sumy ubezpieczenia jest realizowana poprzez podwyższenie Składki za niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie. Zasady indeksacji określone są w Podstawowym ubezpieczeniu. Rozszerzenie zakresu Podstawowego ubezpieczenia o Dodatkowe ubezpieczenie 5 1. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie przez Ubezpieczającego, który w dniu zawarcia Umowy Dodatkowego ubezpieczenia ukończył 18 lat i nie ukończył 61. roku życia. 2. Umowa ubezpieczenia ze Składką regularną może zostać rozszerzona o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie przy zawieraniu Umowy Podstawowego ubezpieczenia lub w każdą Rocznicę Polisy poprzez złożenie pisemnego wniosku do Agenta lub Ubezpieczyciela na 60 dni przed najbliższą Rocznicą Polisy. Umowa ubezpieczenia ze Składką jednorazową może zostać rozszerzona o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie przy zawieraniu Umowy Podstawowego ubezpieczenia poprzez złożenie pisemnego wniosku do Agenta lub Ubezpieczyciela. 3. Dodatkowe ubezpieczenie zostaje potwierdzone przez Ubezpieczyciela pisemnie. 4. Ubezpieczający może zrezygnować z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia w każdej chwili, ze skutkiem na najbliższą Rocznicę Polisy przypadającą bezpośrednio po dniu złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji do Agenta lub Ubezpieczyciela, jednak nie zwalnia to Ubezpieczającego z opłacania Składki za Dodatkowe ubezpieczenie do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu część Składki przypadającą na niewykorzystany Okres ochrony proporcjonalnie do wysokości ponoszonego ryzyka. 5. W przypadku rezygnacji z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia Ubezpieczający traci prawo do ponownego rozszerzenia Umowy ubezpieczenia o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie. 6. Odstąpienie od Podstawowego ubezpieczenia, zgodnie z 15 OWU, skutkuje odstąpieniem od Dodatkowego ubezpieczenia. 7. Składka z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia opłacana jest przez Ubezpieczającego: 1) w przypadku Składki regularnej z tytułu Podstawowego ubezpieczenia z tą samą częstotliwością; 2) w przypadku Składki jednorazowej z tytułu Podstawowego ubezpieczenia jednorazowo za pełny Okres ochrony. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 6 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem określonym w Polisie. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia wygasa: 1) w najbliższą Rocznicę Polisy następującą po dniu złożenia do Ubezpieczyciela pisemnego oświadczenia o rezygnacji z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia; 2) z datą zakończenia Okresu ochrony określonego w Polisie; 3) w najbliższą Rocznicę Polisy następującą po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 75. roku życia. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 7 Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, gdy śmierć Ubezpieczonego została spowodowana lub zaszła w następstwie zdarzeń, o jakich mowa w 13 ust. 1 OWU. Warszawa, 1 stycznia 2016 roku Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu Ubezpieczyciela Agata Lem-Kulig Członek Zarządu Ubezpieczyciela 12

13 Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci [Niniejsze OWU mają zastosowanie wyłącznie do Umowy ubezpieczenia ze Składką opłacaną regularnie.] Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ( OWU Dodatkowego ubezpieczenia ) mają zastosowanie do Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ( Dodatkowe ubezpieczenie ) i stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Ubezpieczającym na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek ( OWU ). 2. Warunki określone w OWU stosuje się także do niniejszych OWU Dodatkowego ubezpieczenia, jeśli te nie stanowią inaczej. 3. Terminy zdefiniowane w OWU stosuje się w takim samym znaczeniu także w niniejszych OWU Dodatkowego ubezpieczenia, jeśli te nie stanowią inaczej. Definicje 2 W OWU Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci wymienionym poniżej terminom nadano następujące znaczenie: 1) Podstawowe ubezpieczenie Umowa ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka zawarta pomiędzy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Ubezpieczającym na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek ; 2) Suma ubezpieczenia kwota wskazana w Polisie stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia; 3) Świadczenie ubezpieczeniowe kwota wypłacana osobie uprawnionej z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, którym jest śmierć Ubezpieczonego. Przedmiot i zakres Dodatkowego ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres Dodatkowego ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego. Świadczenie ubezpieczeniowe 4 1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaci osobie uprawnionej, ponad Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Podstawowego ubezpieczenia, Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia. 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego osobą uprawnioną do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego jest Dziecko lub inne osoby, o których mowa w 20 ust. 5 OWU. 3. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia wypłacane jest w formie jednorazowej na rachunek bankowy osoby uprawnionej do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, wskazany we wniosku o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego. 4. W przypadku śmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona do Świadczenia ubezpieczeniowego jest zobowiązana dostarczyć do Ubezpieczyciela dokumenty, o których mowa w 19 ust. 5 OWU. Rozszerzenie zakresu Podstawowego ubezpieczenia o Dodatkowe ubezpieczenie 5 1. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie przez Ubezpieczającego, który w dniu zawarcia Umowy Dodatkowego ubezpieczenia ukończył 18 lat i nie ukończył 61. roku życia. 2. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie przy zawieraniu Umowy Podstawowego ubezpieczenia lub w każdą Rocznicę Polisy poprzez złożenie pisemnego wniosku do Agenta lub Ubezpieczyciela na 60 dni przed najbliższą Rocznicą Polisy. Dodatkowe ubezpieczenie zostaje potwierdzone pisemnie przez Ubezpieczyciela. 3. Ubezpieczający może zrezygnować z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia w każdej chwili ze skutkiem na najbliższą Rocznicę Polisy przypadającą bezpośrednio po dniu złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji do Agenta lub Ubezpieczyciela, jednak nie zwalnia to Ubezpieczającego z opłacania Składki za Dodatkowe ubezpieczenie do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 4. W przypadku rezygnacji z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia Ubezpieczający traci prawo do ponownego rozszerzenia Umowy ubezpieczenia o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie. 5. Odstąpienie od Podstawowego ubezpieczenia, zgodnie z 15 OWU, skutkuje odstąpieniem od Dodatkowego ubezpieczenia. 6. Składka z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia opłacana jest przez Ubezpieczającego wraz ze Składką Podstawowego ubezpieczenia i z tą samą częstotliwością. 7. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest indeksowana, jeżeli indeksowane jest Podstawowe ubezpieczenie. Indeksacja powyższej Sumy ubezpieczenia jest realizowana poprzez podwyższenie Składki za niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie. Zasady indeksacji określone są w Podstawowym ubezpieczeniu. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 6 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem określonym w Polisie. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia wygasa: a) w najbliższą Rocznicę Polisy następującą po dniu złożenia do Ubezpieczyciela pisemnego oświadczenia o rezygnacji z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia; b) z dniem śmierci Ubezpieczonego; c) z datą zakończenia Okresu ochrony określonego w Polisie; d) w najbliższą Rocznicę Polisy następującą po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 75. roku życia. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 7 Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, gdy śmierć Ubezpieczonego została spowodowana lub zaszła w następstwie jednego ze zdarzeń, o których mowa w 13 ust. 1 OWU. Warszawa, 1 stycznia 2016 roku Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu Ubezpieczyciela Agata Lem-Kulig Członek Zarządu Ubezpieczyciela 13

14 Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej Nieszczęśliwym wypadkiem [Niniejsze OWU mają zastosowanie wyłącznie do Umowy ubezpieczenia ze Składką opłacaną regularnie.] Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej Nieszczęśliwym wypadkiem ( OWU Dodatkowego ubezpieczenia ) mają zastosowanie do Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej Nieszczęśliwym wypadkiem ( Dodatkowe ubezpieczenie ) i stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Ubezpieczającym na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek ( OWU ). 2. Warunki określone w OWU stosuje się także do niniejszych OWU Dodatkowego ubezpieczenia, jeśli te nie stanowią inaczej. 3. Terminy zdefiniowane w OWU stosuje się w takim samym znaczeniu także w niniejszych OWU Dodatkowego ubezpieczenia, jeśli te nie stanowią inaczej. Definicje 2 W OWU Dodatkowego ubezpieczenia wymienionym poniżej terminom nadano następujące znaczenie: 1) Nieszczęśliwy wypadek przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i stanu jego zdrowia gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w Okresie ochrony, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną śmierci Ubezpieczonego; 2) Podstawowe ubezpieczenie Umowa ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka zawarta pomiędzy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Ubezpieczającym na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek ; 3) Suma ubezpieczenia kwota wskazana w Polisie stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia; 4) Świadczenie ubezpieczeniowe kwota wypłacana osobie uprawnionej przez Ubezpieczyciela z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, którym jest śmierć Ubezpieczonego spowodowana Nieszczęśliwym wypadkiem. Przedmiot i zakres Dodatkowego ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres Dodatkowego ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego spowodowaną Nieszczęśliwym wypadkiem. Świadczenie ubezpieczeniowe 4 1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowanej Nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem, że śmierć nastąpiła przed upływem 90 dni od dnia zajścia Nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczyciel wypłaci osobie uprawnionej, ponad Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Podstawowego ubezpieczenia, Świadczenie ubezpieczeniowe w kwocie wskazanej w Polisie. 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowanej Nieszczęśliwym wypadkiem osobą uprawnioną do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego jest Uposażone Dziecko lub inne osoby, o których mowa w 20 ust. 5 OWU. 3. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia wypłacane jest w formie jednorazowej na rachunek bankowy osoby uprawnionej do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, wskazany we wniosku o wypłatę świadczenia. 4. W przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowanej Nieszczęśliwym wypadkiem osoba uprawniona do Świadczenia ubezpieczeniowego jest zobowiązana dostarczyć do Ubezpieczyciela dokumenty wymienione w 19 ust. 5 OWU oraz dokument wystawiony przez uprawniony podmiot, stwierdzający okoliczności zajścia Nieszczęśliwego wypadku. Dokumentem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest w szczególności: protokół powypadkowy sporządzony przez policję, notatka policyjna, postanowienie prokuratora. Rozszerzenie zakresu Podstawowego ubezpieczenia o Dodatkowe ubezpieczenie 5 1. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie przez Ubezpieczającego, który w dniu zawarcia Umowy Dodatkowego ubezpieczenia ukończył 18 lat i nie ukończył 61. roku życia. 2. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie przy zawieraniu Umowy Podstawowego ubezpieczenia lub w każdą Rocznicę Polisy poprzez złożenie pisemnego wniosku do Agenta lub Ubezpieczyciela na 60 dni przed najbliższą Rocznicą Polisy. Dodatkowe ubezpieczenie zostaje potwierdzone przez Ubezpieczyciela w Polisie. 3. Niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie zawierane jest na okres pięciu lat i zostaje automatycznie przedłużone na kolejnych 5 lat, z uwzględnieniem postanowień ust. 4-6 poniżej. 4. Ubezpieczyciel może przedstawić ofertę przedłużenia Dodatkowego ubezpieczenia na zmienionych warunkach na kolejny okres pięcioletni w wybranym przez Ubezpieczającego wariancie ubezpieczenia. W przypadku zmiany warunków, na jakich Dodatkowe ubezpieczenie może być kontynuowane, Ubezpieczyciel powiadomi o tym Ubezpieczającego w terminie nie później niż 45 dni przed Rocznicą Polisy. 5. Opłacenie przez Ubezpieczającego Składki za Dodatkowe ubezpieczenie, w wysokości zaoferowanej przez Ubezpieczyciela, jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków, na jakich Dodatkowe ubezpieczenie jest przedłużone. 6. W przypadku niezaakceptowania przez Ubezpieczającego zmienionych warunków Dodatkowego ubezpieczenia ubezpieczenie to nie będzie przedłużone. 7. Podwyższenie Składki oraz świadczeń z tytułu Indeksacji nie stanowi zmiany warunków, na jakich Dodatkowe ubezpieczenie jest przedłużone. 8. Ubezpieczający może zrezygnować z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia w każdej chwili, ze skutkiem na najbliższą Rocznicę Polisy przypadającą bezpośrednio po dniu złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji do Agenta lub Ubezpieczyciela, jednak nie zwalnia to Ubezpieczającego z opłacania Składki za Dodatkowe ubezpieczenie do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 9. W przypadku rezygnacji z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia Ubezpieczający traci prawo do ponownego rozszerzenia Umowy ubezpieczenia o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie. 10. Odstąpienie od Podstawowego ubezpieczenia, zgodnie z 15 OWU, skutkuje odstąpieniem od Dodatkowego ubezpieczenia. 11. Składka z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia opłacana jest przez Ubezpieczającego wraz ze Składką Podstawowego ubezpieczenia i z tą samą częstotliwością. 12. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku jest indeksowana, jeżeli indeksowane jest Podstawowe ubezpieczenie. Indeksacja powyższej Sumy ubezpieczenia jest realizowana poprzez podwyższenie Składki za niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie. Zasady indeksacji określone są w Podstawowym ubezpieczeniu. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 6 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem określonym w Polisie. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia wygasa: a) w najbliższą Rocznicę Polisy następującą po dniu złożenia do Ubezpieczyciela pisemnego oświadczenia o rezygnacji z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia; b) z dniem śmierci Ubezpieczonego; c) z datą zakończenia Okresu ochrony określonego w Polisie; d) w najbliższą Rocznicę Polisy następującą po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 75. roku życia. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 7 Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, gdy Nieszczęśliwy wypadek lub śmierć Ubezpieczonego nastąpiły wskutek jednego ze zdarzeń, o których mowa w 13 ust. 1 OWU, lub wskutek spożycia, spożywania lub pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków, innego środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został zalecony przez lekarza odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia. Warszawa, 1 stycznia 2016 roku Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu Ubezpieczyciela Agata Lem-Kulig Członek Zarządu Ubezpieczyciela 14

15 Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania [Niniejsze OWU mają zastosowanie wyłącznie do Umowy ubezpieczenia ze Składką opłacaną regularnie.] Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania ( OWU Dodatkowego ubezpieczenia ) mają zastosowanie do Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania ( Dodatkowe ubezpieczenie ) i stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Ubezpieczającym na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek ( OWU ). 2. Warunki określone w OWU stosuje się także do niniejszych OWU Dodatkowego ubezpieczenia, jeśli te nie stanowią inaczej. 3. Terminy zdefiniowane w OWU stosuje się w takim samym znaczeniu także w niniejszych OWU Dodatkowego ubezpieczenia, jeśli te nie stanowią inaczej. Definicje 2 W OWU Dodatkowego ubezpieczenia wymienionym poniżej terminom nadano następujące znaczenie: 1) Dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego: a) w przypadku Niewydolności nerek, Nowotworu złośliwego, Udaru mózgu, Utraty wzroku, Zawału mięśnia sercowego dzień zdiagnozowania Poważnego zachorowania; b) w przypadku Operacji pomostowania aortalno-wieńcowego dzień przeprowadzenia operacji; c) w przypadku Przeszczepienia ważnych narządów dzień zabiegu operacyjnego lub dzień zakwalifikowania na listę biorców oczekujących na przeszczep narządu; 2) Okres karencji okres 3 miesięcy poprzedzający rozpoczęcie odpowiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia; 3) Nieszczęśliwy wypadek przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w Okresie ochrony, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną śmierci Ubezpieczonego; 4) Podstawowe ubezpieczenie Umowa ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka zawarta pomiędzy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Ubezpieczającym na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek ; 5) Poważne zachorowanie schorzenie lub procedura medyczna wymienione w 3 ust. 2 niniejszych OWU Dodatkowego ubezpieczenia; 6) Świadczenie ubezpieczeniowe przejęcie przez Ubezpieczyciela do końca trwania Umowy ubezpieczenia obowiązku opłacania Składki z tytułu Podstawowego ubezpieczenia oraz wszystkich Dodatkowych ubezpieczeń. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące Poważne zachorowania: a) Niewydolność nerek przewlekłe nieodwracalne upośledzenie czynności obu nerek, wymagające stałego, regularnego odbywania przez Ubezpieczonego dializy nerki lub jej przeszczepu; b) Nowotwór złośliwy guz złośliwy charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem oraz rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych z naciekaniem i niszczeniem zdrowej tkanki. Diagnoza musi zostać potwierdzona przez badanie histopatologiczne (opisane cechy złośliwości komórek nowotworowych) oraz opinie lekarza onkologa lub patologa. Nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: a) zmiany opisywane jako raki in situ lub nieinwazyjne oraz stany przednowotworowe, zawierające, ale nie ograniczone do: raka in situ gruczołu piersiowego, dysplazji nabłonka szyjki macicy w stopniu CIN-1, CIN-2, CIN-3, b) nadmierne rogowacenie, podstawnokomórkowe i kolczystokomórkowe raki skóry, czerniaki naciekające tkankę na głębokość mniejszą niż 1,5 mm lub sklasyfikowane poniżej 3 stopnia w skali Clarka, z wyjątkiem obecności przerzutów, c) raki gruczołu krokowego w skali TNM opisywane jako T1a lub T1b albo raki gruczołu krokowego sklasyfikowane w innej skali o podobnym lub niższym zaawansowaniu; brodawczakowaty rak tarczycy T1N0M0 o średnicy mniejszej niż 1 cm; brodawczakowaty mikro-rak pęcherza moczowego; przewlekła białaczka limfatyczna w stopniu zaawansowania mniejszym niż 3 w skali RAI, d) wszystkie nowotwory w przebiegu zakażenia wirusem HIV; c) Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (by-pass) faktycznie przeprowadzona operacja z otwarciem klatki piersiowej mająca na celu korekcję zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych poprzez utworzenie połączeń omijających, tzw. by-passów. Diagnoza musi być oparta na potwierdzonym koronarografią istotnym zwężeniu tętnicy wieńcowej. Wskazanie do zabiegu musi być potwierdzone przez lekarza kardiologa. Nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: a) angioplastyka, b) wszystkie inne wewnątrznaczyniowe techniki udrażniania naczyń; d) Przeszczep ważnych narządów leczenie operacyjne Ubezpieczonego obejmujące: a) przeszczep szpiku kostnego przy użyciu krwiotwórczych komórek macierzystych poprzedzony całkowitym zniszczeniem szpiku (ablacją), b) przeszczepienie jednego z następujących narządów pochodzenia ludzkiego: serce, płuca, wątroba, nerki, trzustka, które jest wynikiem nieodwracalnego i schyłkowego upośledzenia wymienionych narządów. Pozostałe rodzaje transplantacji komórek macierzystych są wykluczone; e) Udar mózgu nagły incydent mózgowo-naczyniowy obejmujący zawał tkanki mózgowej, krwawienie podpajęcze lub krwawienia do mózgu, zatory lub zakrzepy mózgowe. Diagnoza musi być oparta na wszystkich wymienionych poniżej kryteriach: a) potwierdzone przez lekarza neurologa objawy trwałego uszkodzenia układu nerwowego utrzymujące się 3 miesiące po dokonanym incydencie mózgowym, b) zmiany stwierdzone zostały w rezonansie magnetycznym lub tomografii komputerowej lub innym wiarygodnym badaniem potwierdzającym rozpoznanie świeżo przebytego incydentu mózgowego. Nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: a) przemijające niedokrwienie mózgu, b) odwracalny niedokrwienny ubytek neurologiczny, c) uszkodzenie mózgu spowodowane wypadkiem lub urazem, infekcją, zapaleniem naczyń, zapaleniem mózgu, d) choroby naczyniowe dotyczące narządu wzroku (w tym nerwu wzrokowego), e) zaburzenia niedokrwienne układu równowagi; f) Utrata wzroku całkowita i nieodwracalna utrata wzroku obu oczu na skutek choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, potwierdzona przez lekarza okulistę wskazanego przez Ubezpieczyciela i wynikami badań diagnostycznych; g) Zawał mięśnia sercowego obumarcie fragmentu mięśnia sercowego w wyniku jego niedokrwienia. Diagnoza musi być oparta łącznie na trzech lub więcej z niżej podanych sześciu kryteriów, które składają się na świeży zawał mięśnia sercowego: a) stwierdzony w wywiadzie medycznym typowy ból w klatce piersiowej, b) świeże zmiany w EKG potwierdzające zawał mięśnia sercowego, c) diagnostycznie istotne podwyższenie poziomu frakcji mięśniowej kinazy kreatyninowej, d) diagnostycznie istotne podwyższenie poziomu Troponiny (T lub I), e) frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 50%, mierzona 3 miesiące lub później od dokonanego zawału, f) świeże zaburzenie kurczliwości mięśnia sercowego (hipokinezja). 3. W okresie 90 dni od daty zawarcia niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia (Okres karencji) świadczona jest ochrona z tytułu Śmierci Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie ubezpieczeniowe 4 1. Ubezpieczyciel spełnia Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wystąpienia Poważnego zachorowania polegające na przejęciu przez Ubezpieczyciela do końca trwania Umowy ubezpieczenia obowiązku opłacania Składki z tytułu Podstawowego ubezpieczenia oraz Dodatkowych ubezpieczeń. 2. Przejęcie obowiązku opłacania Składek następuje od najbliższej daty wymagalności Składki przypadającej po Dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i trwa do końca Okresu ochrony. 3. W przypadku wystąpienia Poważnego zachorowania Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć do Ubezpieczyciela następujące dokumenty: a) Wniosek o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego; b) kopię dokumentu tożsamości Ubezpieczonego; c) kopię skierowania do szpitala; d) kopię karty informacyjnej z leczenia szpitalnego; e) kopię dokumentacji medycznej (szpitalnej i ambulatoryjnej) choroby będącej przyczyną Poważnego zachorowania. 4. Ubezpieczyciel w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się o dostarczenie innych dokumentów (w tym wyników badań medycznych przeprowadzonych na żądanie i koszt Ubezpieczyciela) niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia, do których dostęp ma Ubezpieczający, a do których dostępu nie ma Ubezpieczyciel. 5. Suma ubezpieczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku jest równa 100% Sumy ubezpieczenia z tytułu Podstawowego ubez pieczenia. Rozszerzenie zakresu Podstawowego ubezpieczenia o Dodatkowe ubezpieczenie 5 1. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie przez Ubezpieczającego, który w dniu zawarcia Umowy Dodatkowego ubezpieczenia ukończył 18 lat i nie ukończył 61. roku życia. 15

16 2. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie przy zawieraniu Umowy Podstawowego ubezpieczenia lub w każdą Rocznicę Polisy poprzez złożenie pisemnego wniosku do Agenta lub Ubezpieczyciela na 60 dni przed najbliższą Rocznicą Polisy. Dodatkowe ubezpieczenie zostaje potwierdzone przez Ubezpieczyciela w Polisie. 3. Niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie zawierane jest na okres pięciu lat i zostaje automatycznie przedłużone na kolejnych 5 lat, z uwzględnieniem postanowień ust. 4-6 poniżej. 4. Ubezpieczyciel może przedstawić ofertę przedłużenia Dodatkowego ubezpieczenia na zmienionych warunkach na kolejny okres pięcioletni w wybranym przez Ubezpieczającego wariancie ubezpieczenia. W przypadku zmiany warunków, na jakich Dodatkowe ubezpieczenie może być kontynuowane, Ubezpieczyciel powiadomi o tym Ubezpieczającego w terminie nie później niż 45 dni przed Rocznicą Polisy. 5. Opłacenie przez Ubezpieczającego Składki za Dodatkowe ubezpieczenie, w wysokości zaoferowanej przez Ubezpieczyciela, jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków, na jakich Dodatkowe ubezpieczenie jest przedłużone. 6. W przypadku niezaakceptowania przez Ubezpieczającego zmienionych warunków Dodatkowego ubezpieczenia ubezpieczenie to nie będzie przedłużone. 7. Podwyższenie Składki oraz świadczeń z tytułu Indeksacji nie stanowi zmiany warunków, na jakich Dodatkowe ubezpieczenie jest przedłużone. 8. Ubezpieczający może zrezygnować z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia w każdej chwili, ze skutkiem na najbliższą Rocznicę Polisy przypadającą bezpośrednio po dniu złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji do Agenta lub Ubezpieczyciela, jednak nie zwalnia to Ubezpieczającego z opłacania Składki za Dodatkowe ubezpieczenie do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 9. W przypadku rezygnacji z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia Ubezpieczający traci prawo do ponownego rozszerzenia Umowy ubezpieczenia o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie. 10. Odstąpienie od Podstawowego ubezpieczenia, zgodnie z 15 OWU, skutkuje odstąpieniem od Dodatkowego ubezpieczenia. 11. Składka z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia opłacana jest przez Ubezpieczającego wraz ze Składką Podstawowego ubezpieczenia i z tą samą częstotliwością. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 6 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem określonym w Polisie, z zastrzeżeniem ust Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia rozpoczyna się po upływie Okresu karencji. 3. W przypadku podwyższenia Sumy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego na podstawie OWU odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu podwyższonej Sumy ubezpieczenia rozpoczyna się po upływie 90 dni od dnia podwyższenia Sumy ubezpieczenia zgodnie z OWU. 4. Składka odpowiadająca podwyższonej Sumie ubezpieczenia staje się należna po upływie 90 dni od dnia podwyższenia Sumy ubezpieczenia zgodnie z OWU. 5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia wygasa: a) w najbliższą Rocznicę Polisy następującą po dniu złożenia do Ubezpieczyciela pisemnego oświadczenia o rezygnacji z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia; b) z dniem śmierci Ubezpieczonego; c) z datą zakończenia Okresu ochrony określonego w Polisie; d) w Rocznicę Polisy następującą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 7 1. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, jeżeli Poważne zachorowanie powstało wskutek: 1) choroby Ubezpieczonego wywołanej przez wirus HIV (w tym nowotwory, schorzenia neurologiczne oraz inne zespoły chorobowe towarzyszące AIDS); 2) samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na prośbę Ubezpieczonego, niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego; 3) leczenia skutków spożywania alkoholu, środków odurzających, pobudzających, halucynogennych, narkotyków, innych środków o podobnym działaniu, jeżeli nie zostały zalecone przez lekarza odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia; 4) próby popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego; 5) czynnego, dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy lub rozruchach; 6) chorób zdiagnozowanych lub leczonych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z wyłączeniem tych chorób, o których Ubezpieczyciel został poinformowany na piśmie przez Ubezpieczającego przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności. Powyższe stosuje się odpowiednio również w przypadku wznowienia ochrony ubezpieczeniowej na podstawie OWU, z wyłączeniem tych chorób, o których Ubezpieczyciel został poinformowany na piśmie przez Ubezpieczającego po ustaniu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a przed wznowieniem ochrony ubezpieczeniowej. 2. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek jednego ze zdarzeń, o których mowa w 13 ust. 1 OWU Podstawowego ubezpieczenia, lub wskutek spożycia, spożywania lub pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków, innego środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został zalecony przez lekarza odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia. Warszawa, 1 stycznia 2016 roku Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu Ubezpieczyciela Agata Lem-Kulig Członek Zarządu Ubezpieczyciela 16

17 Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Niezdolności do pracy [Niniejsze OWU mają zastosowanie wyłącznie do Umowy ubezpieczenia ze Składką opłacaną regularnie.] Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Niezdolności do pracy ( OWU Dodatkowego ubezpieczenia ) mają zastosowanie do Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Niezdolności do pracy ( Dodatkowe ubezpieczenie ) i stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Ubezpieczającym na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek ( OWU ). 2. Warunki określone w OWU stosuje się także do niniejszych OWU Dodatkowego ubezpieczenia, jeśli te nie stanowią inaczej. 3. Terminy zdefiniowane w OWU stosuje się w takim samym znaczeniu także w niniejszych OWU Dodatkowego ubezpieczenia, jeśli te nie stanowią inaczej. Definicje 2 W OWU Dodatkowego ubezpieczenia wymienionym poniżej terminom nadano następujące znaczenie: 1) Dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego pierwszy dzień Niezdolności do pracy; 2) Nieszczęśliwy wypadek przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną Niezdolności do pracy Ubezpieczonego; 3) Niezdolność do pracy całkowita niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy lub działalności zarobkowej, powstała na skutek uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, który zaszedł w Okresie ochrony, trwająca nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub nierokująca możliwości odzyskania zdolności do jakiejkolwiek pracy zarobkowej w okresie co najmniej 6 miesięcy od daty jej powstania; 4) Podstawowe ubezpieczenie Umowa ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka zawarta pomiędzy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Ubezpieczającym na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek ; 5) Świadczenie ubezpieczeniowe świadczenie polegające na przejęciu przez Ubezpieczyciela obowiązku opłacania Składki z tytułu Podstawowego ubezpieczenia i wszystkich Dodatkowych ubezpieczeń. Przedmiot i zakres Dodatkowego ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres Dodatkowego ubezpieczenia obejmuje Niezdolność do pracy Ubezpieczonego. Świadczenie ubezpieczeniowe 4 1. Świadczenie ubezpieczeniowe polega na przejęciu przez Ubezpieczyciela obowiązku opłacania Składki z tytułu Podstawowego ubezpieczenia i Dodatkowych ubezpieczeń wskazanych w Polisie. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wystąpienia Niezdolności do pracy. 3. Przejęcie obowiązku opłacania Składek następuje od najbliższej daty wymagalności Składki przypadającej po Dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Przejęcie obowiązku opłacania Składek trwa do najbliższej daty wymagalności Składki przypadającej po dacie odzyskania przez Ubezpieczonego zdolności do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż do Rocznicy Polisy następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 4. W czasie trwania okresu, w którym Ubezpieczyciel przejął obowiązek opłacania Składek, Ubezpieczony ma obowiązek na wezwanie Ubezpieczyciela przedstawić dokumentację potwierdzającą trwającą Niezdolność do pracy (zaświadczenia lekarskie o okresie i zakresie Niezdolności do pracy, w tym orzeczenia organów rentowych, dokumentację medyczną). 5. Ubezpieczony jest obowiązany poddać się badaniom lekarskim zleconym przez Ubezpieczyciela i przeprowadzonym na jego koszt, w autoryzowanej placówce medycznej możliwie najbardziej dogodnej dla Ubezpieczającego, w celu samodzielnego ustalenia przez Ubezpieczyciela zasadności roszczenia z tytułu niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia lub dalszego uznawania przez Ubezpieczyciela Świadczenia ubezpieczeniowego. 6. Niepoddanie się przez Ubezpieczonego wymaganym przez Ubezpieczyciela badaniom może skutkować odmową uznania roszczenia i odmową przejęcia obowiązku opłacania Składek. 7. W trakcie trwania okresu, w którym Ubezpieczyciel przejął obowiązek opłacania Składek, nie jest możliwa zmiana warunków Umowy ubezpieczenia. Rozszerzenie zakresu Podstawowego ubezpieczenia o Dodatkowe ubezpieczenie 5 1. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie przez Ubezpieczającego, który w dniu zawarcia Umowy Dodatkowego ubezpieczenia ukończył 18 lat i nie ukończył 61. roku życia i wykonuje jakąkolwiek pracę zarobkową. 2. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie przy zawieraniu Umowy Podstawowego ubezpieczenia lub w każdą Rocznicę Polisy poprzez złożenie pisemnego wniosku do Agenta lub Ubezpieczyciela na 60 dni przed najbliższą Rocznicą Polisy. Dodatkowe ubezpieczenie zostaje potwierdzone przez Ubezpieczyciela w Polisie. 3. Niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie zawierane jest na okres pięciu lat i zostaje automatycznie przedłużone na kolejnych 5 lat, z uwzględnieniem postanowień ust. 4-6 poniżej. 4. Ubezpieczyciel może przedstawić ofertę przedłużenia Dodatkowego ubezpieczenia na zmienionych warunkach na kolejny okres pięcioletni w wybranym przez Ubezpieczającego wariancie ubezpieczenia. W przypadku zmiany warunków, na jakich Dodatkowe ubezpieczenie może być kontynuowane, Ubezpieczyciel powiadomi o tym Ubezpieczającego w terminie nie później niż 45 dni przed Rocznicą Polisy. 5. Opłacenie przez Ubezpieczającego Składki za Dodatkowe ubezpieczenie, w wysokości zaoferowanej przez Ubezpieczyciela, jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków, na jakich Dodatkowe ubezpieczenie jest przedłużone. 6. W przypadku niezaakceptowania przez Ubezpieczającego zmienionych warunków Dodatkowego ubezpieczenia ubezpieczenie to nie będzie przedłużone. 7. Podwyższenie Składki oraz świadczeń z tytułu Indeksacji nie stanowi zmiany warunków, na jakich Dodatkowe ubezpieczenie jest przedłużone. 8. Ubezpieczający może zrezygnować z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia w każdej chwili, ze skutkiem na najbliższą Rocznicę Polisy przypadającą bezpośrednio po dniu złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji do Agenta lub Ubezpieczyciela, jednak nie zwalnia to Ubezpieczającego z opłacania Składki za Dodatkowe ubezpieczenie do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 9. W przypadku rezygnacji z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia Ubezpieczający traci prawo do ponownego rozszerzenia Umowy ubezpieczenia o niniejsze Dodatkowe ubezpieczenie. 10. Odstąpienie od Podstawowego ubezpieczenia, zgodnie z 15 OWU, skutkuje odstąpieniem od Dodatkowego ubezpieczenia. 11. Składka z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia opłacana jest przez Ubezpieczającego wraz ze Składką Podstawowego ubezpieczenia i z tą samą częstotliwością. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 6 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem określonym w Polisie. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia wygasa: a) w najbliższą Rocznicę Polisy następującą po dniu złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z niniejszego Dodatkowego ubezpieczenia do Agenta lub Ubezpieczyciela; b) z datą zakończenia Okresu ochrony określonego w Polisie; c) w Rocznicę Polisy następującą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia; d) z dniem śmierci Ubezpieczonego. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 7 Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Dodatkowego ubezpieczenia, gdy Niezdolność do pracy powstała wskutek: 1) samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego; 2) próby popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego; 3) działań wojennych, działań zbrojnych, stanu wojennego, zamieszek, aktów terroryzmu. 17

18 Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego 8 1. W przypadku wystąpienia Niezdolności do pracy osoba zgłaszająca roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego zobowiązana jest złożyć do Ubezpieczyciela w okresie trwania Niezdolności do pracy następujące dokumenty: 1) Wniosek o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego; 2) kopię dokumentu tożsamości Ubezpieczonego; 3) zaświadczenia lekarskie o okresie i zakresie Niezdolności do pracy, w tym orzeczenia organów rentowych, a także orzeczenia o niepełnosprawności; 4) dokumentację medyczną dotyczącą leczenia skutków Nieszczęśliwego wypadku będących przyczyną Niezdolności do pracy. 2. Ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie Ubezpieczyciela o odzyskaniu zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy lub działalności zarobkowej. Warszawa, 1 stycznia 2016 roku Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu Ubezpieczyciela Agata Lem-Kulig Członek Zarządu Ubezpieczyciela 18

19 NOTATKI:

20 30912 Snoopy Thumbs Up.ai NOTATKI: Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu: Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Towarzystwa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Po zawarciu Umowy zapraszamy również do korzystania z portalu internetowego e-klient pod adresem: MetLife TUnŻiR S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. PA220-B16 MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 26, Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego: ,00 złotych, wpłacony w całości, działające na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1990 roku. MetLife TUnŻiR S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Telefoniczne Centrum Informacji: tel MetLife TUnŻiR S.A., 2016 PEANUTS 2016 Peanuts Worldwide MetLife TUnŻiR S.A. ul. Przemysłowa 26, Warszawa

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobre Życie Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobre Życie Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobre Życie Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobre Życie 5 Ogólne warunki Dodatkowego ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji lub Operacji chirurgicznej 10

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO zawarta w dniu... w..., pomiędzy: 1....... zwanym dalej Ubezpieczycielem a, 2....... zwanym dalej Ubezpieczającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami o następującej

Bardziej szczegółowo

Z myślą o Ochronie Plus

Z myślą o Ochronie Plus Z myślą o Ochronie Plus 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie ze Zwrotem Składki (kod: TZR65) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się do umów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobre Życie Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobre Życie Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobre Życie Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ubezpieczającego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ubezpieczającego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ubezpieczającego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSAGOWEGO I_POS_01_2017

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSAGOWEGO I_POS_01_2017 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSAGOWEGO I_POS_01_2017 Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 18 ust. 1, 19 ust. 1-2,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PREMIOPOLISA OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PREMIOPOLISA OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PREMIOPOLISA OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS Spis treści Tabela informacyjna do postanowień umowy 3 Rozdział I. Postanowienia ogólne 4 1. Postanowienia wstępne 4 2. Charakter ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Z myślą o Najbliższych Plus

Z myślą o Najbliższych Plus Z myślą o Najbliższych Plus 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezterminowego na Życie (kod: TZ100) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się do umów Ubezpieczenia Bezterminowego

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka ubezpieczenia indeks SO/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW Cechy produktu Zakres umowy Wiek wstępu Okres ubezpieczenia Początek odpowiedzialności Zawarcie umowy Profil Oszczędzania Gwarantowane świadczenie w wysokości wpłaconych składek (ROP) KARTA PRODUKTU EMERYTURA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie wersja Biznes (kod: LTB1_F, LTB5_F) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się do umów Ubezpieczenia Terminowego na

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym terminowym na życie Spektrum Życia. Karta Informacyjna nie jest elementem Umowy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW. Ogólne warunki ubezpieczenia

Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW. Ogólne warunki ubezpieczenia Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie wersja Biznes (kod: LT01B, LT05B) Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Wydanie pierwsze, kwiecień 2011r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci (dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW. Ogólne warunki ubezpieczenia

Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW. Ogólne warunki ubezpieczenia Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie wersja Biznes

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie wersja Biznes Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie wersja Biznes Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Terminowego na Życie wersja Biznes (dalej OWU ). Rodzaj informacji 1. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość DOZ-OWU-0312 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Portfel na Przyszłość ( Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Terminowego na Życie wersja Biznes

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Terminowego na Życie wersja Biznes Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie wersja Biznes Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Terminowego na Życie wersja Biznes (dalej OWU ). Rodzaj informacji 1. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Życie z Gwarantowaną Emeryturą

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Życie z Gwarantowaną Emeryturą Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Gwarantowaną Emeryturą 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Gwarantowaną Emeryturą (dalej OWU ). Rodzaj informacji 1. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO www.pramerica.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Życie z Emeryturą

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Życie z Emeryturą Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Emeryturą 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się do umów Ubezpieczenia na Życie z Emeryturą zawieranych przez Pramerica Życie

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Możliwości Dokupienia Ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzania badań medycznych

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Możliwości Dokupienia Ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzania badań medycznych Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Możliwości Dokupienia Ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzania badań medycznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie i Dożycie (OWU). Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Życie i Dożycie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Życie i Dożycie Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie i Dożycie (dalej "OWU"). Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, wydanie ósme, kwiecień 2008. Warunki Umowy Dodatkowej

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Bezterminowego na Życie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Bezterminowego na Życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezterminowego na Życie 2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, wydanie czwarte, listopad 2012. 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ochrona ze zwrotem OWU/REN3/3/2016

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ochrona ze zwrotem OWU/REN3/3/2016 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Ochrona ze zwrotem OWU/REN3/3/2016 Informacje dotyczące: Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie Ochrona ze zwrotem nr OWU/REN3/3/2016 (OWU) Tabela limitów i opłat

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA www.pramerica.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA na Życie z Gwarantowaną Emeryturą Skorowidz Informacja Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Gwarantowaną Emeryturą (dalej OWU ). Rodzaj informacji 1.

Bardziej szczegółowo

GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-1112 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS Kod OWU: UB_OLIJ157 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Premia+ Indywidualne ubezpieczenie na dożycie ze składką jednorazową. Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa. www.metlife.

Premia+ Indywidualne ubezpieczenie na dożycie ze składką jednorazową. Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa. www.metlife. Premia+ Indywidualne ubezpieczenie na dożycie ze składką jednorazową Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa www.metlife.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Artykuł 1. Wstęp 3 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych dotyczących Ubezpieczenia Terminowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 2 SPIS TREŚCI Informacje do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia...5 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie...40 Warunki umowy dodatkowej grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI Kod OWU: UB_OLIR136 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia r. RENTA/ZU/2015/01 Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia 08.12.2015 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe WARTA RENTA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo