SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ORVII Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie studium wykonalności, programu funkcjonalno użytkowego oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z funduszy UE inwestycji pn. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna 2 Etap

2 I. INFORMACJE WSTĘPNE Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) Projekt pn. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) polega na utworzeniu spójnej sieci szerokopasmowej na wybranym obszarze województwa łódzkiego, głównie w technologii światłowodowej. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. Inwestorem jest Województwo Łódzkie. Właścicielem pozyskanej infrastruktury ma być Województwo Łódzkie, po zakończeniu realizacji inwestycji samorząd powierzy zarządzanie siecią operatorowi telekomunikacyjnemu (Operator Infrastruktury), który wykorzystywać ją będzie do świadczenia hurtowych usług telekomunikacyjnych dla operatorów ostatniej mili. ŁRST zostanie przygotowana tak, aby zapewniać możliwość podłączenia każdemu z przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sposób niedyskryminujący żadnego z nich. W celu zapewnienia dostępu do infrastruktury zbudowanej w ramach ŁRST, w węzłach szkieletowych oraz punktach dystrybucyjnych ma zostać zapewniona rezerwa miejsca oraz mediów które będą mogły zostać udostępnione przedsiębiorcom telekomunikacyjnym z przeznaczeniem na instalację urządzeń lub szaf telekomunikacyjnych. Korzystanie z ŁRST ma być realizowane z uwzględnieniem kryteriów otwartości dostępu oraz neutralności technologicznej co przejawiać się będzie w szczególności w stosowaniu standardowych interfejsów oraz protokołów komunikacyjnych. Operator infrastruktury będzie nadzorował dostęp do sieci oraz usług, z wykorzystaniem specjalistycznych systemów bezpieczeństwa, nadzoru, zarządzania i administracji. ŁRST jest projektem infrastrukturalnym współfinansowana w ramach działania IV.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Model realizacji ŁRST zakłada, że: utworzona sieć szkieletowa będzie, oprócz pełnienia funkcji szkieletu dla warstwy dystrybucyjnej, wykorzystywana dla potrzeb służby zdrowia województwa, w szczególności będzie siecią rozległą łączącą wybrane szpitale i wykorzystywana będzie dla potrzeb telemedycyny i e-zdrowia, przy tworzeniu ŁRST Województwo zrezygnuje z pozyskania nadmiarowej infrastruktury teletechnicznej, w szczególności kanalizacji. ŁRST wykorzystywać będzie ciemne włókna wydzierżawione przez Województwo na 20 lat w IRU, zaś węzły szkieletowe i dystrybucyjne zostaną wybudowane lub zaadaptowane i wyposażone w odpowiednie urządzenia aktywne. Konsekwencją przyjętego modelu realizacji ŁRST jest: zlokalizowanie, w miarę możliwości, węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych w szpitalach położonych na terenie województwa, pozyskiwanie włókien dla potrzeb ŁRST w trybie dostawy (a nie w trybie zaprojektuj i wybuduj), oraz wykonywanie robót budowlanych jedynie w lokalizacjach węzłów sieci. Opisane podejście jest praktycznie realizowane przy tworzeniu szkieletu ŁRST konstruowanej w tzw. 1 Etapie, szczegóły w ogłoszeniu: gi/2868f48048a68c6eba75fe3d9b326201/ _-_lrst_p_.ograniczony_- _ogloszenie_o_zamowieniu Sieć ŁRST, tworzona w opisywanym poniżej 2 Etapie, ma być realizowana w podobny sposób, zatem Wykonawca ma ograniczyć przygotowywane dokumenty jedynie do modelu biznesowego opisanego na początku rozdziału oraz opisanego powyżej trybu realizacji sieci. Logika tworzenia ŁRST w transzy finansowej jest następująca: Strona 2 z 6

3 Etap 1, podzielony na dwie części: (I) utworzenie szkieletu, oraz (II) utworzenie sieci dystrybucyjnej, Etap 2, czyli realizacja ŁRST w wybranych obszarach nieobjętych pierwszym etapem. Sieć światłowodowa tworzona w ramach 1 Etapu obejmuje obszary miast: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, oraz powiatów: poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, zgierski, pabianicki, bełchatowski, piotrkowski, łódzki wschodni, brzeziński i skierniewicki. W ramach 2 Etapu ŁRST ma być realizowana na obszarach powiatów nieobjętych 1 Etapem. Funkcjonalność sieci W całej ŁRST zastosowane mają być rozwiązania transmisyjne wykorzystujące zwielokrotnienie falowe DWDM (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing) oraz technologia MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching) jako protokół transmisyjny warstwy szkieletu sieci oraz dystrybucyjnej. Węzły szkieletowe wyposażone mają zostać m.in. w multipleksery drop&insert co najmniej 40-kanałowego systemu DWDM, który będzie umożliwiał transport i wyodrębnienie dowolnego kanału/lambdy na poziomie systemu DWDM oraz w redundantne routery szkieletowe klasy operatorskiej technologii MPLS, które zapewnią transport IP oraz możliwość świadczenia szerokiej gamy nowoczesnych usług dla użytkowników sieci. Tworzona sieć ma umożliwiać realizację w szczególności następujących usług / serwisów: A. Dla obsługi wybranych placówek służby zdrowia zestawianie połączeń sieci prywatnych (VPL, VPN) w co najmniej czterech klasach serwisu, oferowanie dostępu do sieci Internet dla placówek medycznych objętych siecią oferowanie wybranych usługi zarządzanych, świadczonych przez wybranego operatora zewnętrznego, takich jak m.in. SIP trunking, Hosted PBX, IPTV, usługi bezpieczeństwa danych, itp. wstawianie urządzeń aktywnych dedykowanych dla potrzeb szpitali do pomieszczeń węzłowych zlokalizowanych w szpitalach i przyłączanie ich do sieci (kolokacja sprzętu szpitali). B. Dla potrzeb operatorów ostatniej mili usługi transmisji optycznej systemu DWDM, obejmujące m.in. dzierżawę kanałów optycznych, oraz usługi transmisji punkt-punkt o przepływnościach powyżej 10Gbps, usługi transmisji danych w konfiguracji punkt-punkt oraz zestawianie sieci prywatnych łączących lokalizacje będące w obrębie tworzonej ŁRST oraz lokalizacje poza nią w technologii Ethernet, oraz w technologii IP/MPLS, usługi tranzytu IP oraz usługi hurtowego dostępu do Internetu, wybrane usługi zarządzane, świadczone przez operatora działającego na ŁRST i umożliwiające operatorom ostatniej mili oferowanie lub wykorzystywanie m.in. SIP trunkingu, usług IPTV, usług bezpieczeństwa danych, itp. wstawianie urządzeń aktywnych operatorów ostatniej mili i przyłączanie ich do sieci (kolokacja sprzętu operatorów). Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna 2 Etap (2 Etap ŁRST) Strona 3 z 6

4 Projekt zakłada utworzenie szkieletowej sieci światłowodowej i dystrybucyjnej na obszarze Województwa Łódzkiego nie objętym 1 Etapem ŁRST, a także przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci dostępowych i usług szerokopasmowych do odbiorców końcowych. Przygotowując Studium Wykonalności należy przyjąć: realizację w projekcie warstwy szkieletowej sieci i dystrybucyjnej, posadowienie w miarę możliwości węzłów sieci w jednostkach służby zdrowia lub urzędach publicznych, przy czym wymogiem jest zlokalizowanie węzłów szkieletowych w szpitalach powiatowych, zlokalizowanie węzłów dystrybucyjnych w obszarach, gdzie możliwa jest interwencja publiczna polegająca na budowie sieci samorządowej dystrybucyjnej w celu oferowania usług hurtowych operatorom ostatniej mili, oraz zlokalizowanie węzłów dystrybucyjnych tak, aby poprzez ich funkcjonowanie zapewnić możliwie jak najlepsze zaspokojenie zapotrzebowania na usługi szerokopasmowe ostatniej mili na obszarach tzw. białych plam. Co do zasady, 2 Etap ŁRST realizowany będzie w oparciu o model przyjęty dla realizacji ŁRST. Sieć ma zapewnić szerokie możliwości w zakresie komunikowania się oraz dostępu do zasobów wiedzy i informacji dla mieszkańców oraz umożliwi realizację zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Łódzkim dzięki zapewnieniu dostępności do technologii ICT oraz do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach projektu pn: Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna 2 Etap, zwanego dalej 2 Etapem ŁRST, to jest: 1) wykonanie studium wykonalności dla II etapu ŁRST, zwanego dalej Studium Wykonalności lub Studium; 2) wykonanie, na podstawie studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy węzłów sieci szerokopasmowej 2 Etapu ŁRST, zwanego dalej PFU ; 3) opracowanie, na podstawie studium wykonalności oraz programu funkcjonalnoużytkowego, wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego realizowanego przez Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zwanego dalej Wnioskiem Kod CPV: , Wykonanie Studium Wykonalności Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Studium Wykonalności stanowiącego obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego i umożliwiającego dokonanie oceny projektu przez Instytucję Zarządzająca RPO WŁ. Pod względem formalnym Studium Wykonalności powinno zostać wykonane w oparciu o dokument pn. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata oraz szczegółowe wytyczne zawarte w niniejszym dokumencie tak, aby możliwe było złożenie poprawnego wniosku o dofinansowanie projektu. Pod względem merytorycznym, zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie dwóch wariantów Strona 4 z 6

5 realizacji 2 Etapu ŁRST, tj.: wariantu północnego, zakładającego realizację projektu na obszarze następujących powiatów woj. łódzkiego: łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego, rawskiego i tomaszowskiego, oraz wariantu południowego zakładającego realizację projektu na obszarze następujących powiatów woj. łódzkiego: opoczyńskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego i radomszczańskiego. Każdy z powyższych wariantów ma zostać zanalizowany dla dwóch, wskazanych przez Zamawiającego, całkowitych wartości kwot realizacji projektu; Przygotowując Studium Wykonawca powinien zaplanować m.in.: dołączenie planowanej sieci 2 etapu ŁRST do sieci szkieletowej utworzonej w wyniku realizacji projektu ŁRST, utworzenie sieci szkieletowej składającej się przynajmniej z dwóch par ciemnych włókien, zlokalizowanie węzłów szkieletowych w powiatowych placówkach medycznych odpowiadających wybranym powiatom (SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie, ul. Partyzantów 40, Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wieruszowie, ul. Warszawska 104, SP ZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, SP ZOZ w Pajęcznie, ul. 1 maja 13/15, Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, ZOZ Łęczyca, ul. Zachodnia 6, ZOZ Łowicz Szpital Miejski w Łowiczu, ul. Ułańska 28, NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52, SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35), utworzenie sieci dystrybucyjnej, której zadaniem będzie świadczenie usług hurtowych dla operatorów ostatniej mili, zgodnie z założeniami opisanymi w poprzednim rozdziale. Wykonawca przedstawi, w formie prezentacji przeprowadzonej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, opracowane warianty oraz przekaże Zamawiającemu ich szczegółowy opis. W oparciu o wykonaną prezentację oraz przekazaną dokumentacji Zamawiający dokona wyboru wariantu realizacji 2 etapu ŁRST, a Wykonawca zrealizuje pozostałe części przedmiotu zamówienia dla wybranego wariantu. Oprócz elementów opisanych, w Studium Wykonalności Wykonawca powinien zidentyfikować i opisać wszelkie pozostałe aspekty, które zgodnie z jego wiedzą ekspercką powinny zostać uwzględnione w tym dokumencie. Zamawiający nie dostarcza danych, które mogą być konieczne dla przygotowania Studium, takich jak dane demograficzne, penetracji usługami dostępu do Internetu, lokalizacji węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych operatorów telekomunikacyjnych, itp. Wykonanie PFU Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie, na podstawie odebranego przez Zamawiającego Studium Wykonalności i dla wybranego przez Zamawiającego wariantu, i przekazanie Zamawiającemu programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego i umożliwiającego dokonanie oceny projektu przez Instytucję Zarządzająca RPO WŁ. PFU powinno zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U nr 202 poz z późn. zm.). PFU powinno zostać przygotowane dla potrzeb budowy oraz wyposażenia węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych w trybie zaprojektuj i wybuduj. Opracowanie Wniosku Strona 5 z 6

6 Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie, na podstawie odebranych przez Zamawiającego Studium Wykonalności i PFU, i przekazanie Zamawiającemu Wniosku o dofinansowanie projektu pn. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna 2 Etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata oraz przygotowanie kompletu załączników obligatoryjnych do Wniosku. Wniosek powinien zostać opracowany zgodnie z dostępną na stronie Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata III. PRODUKTY ZAMÓWIENIA Wykonawca dostarczy wykonane produkty zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie.doc lub.docx, xls lub xlsx, oraz.pdf. Ponadto Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie produkty w formie prezentacji wykonanej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia dostarczenia danego produktu zamówienia. IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZASADY ODBIORU 1. Nie później niż w terminie do dnia 23 marca 2012 roku Wykonawca doręczy Zamawiającemu wykonany Przedmiot Zamówienia. 2. W terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni roboczych od dnia doręczenia Przedmiotu Zamówienia Zamawiający przyjmie go bez uwag oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy Protokół odbioru, stwierdzający odbiór Przedmiotu Zamówienia bez zastrzeżeń albo doręczy Wykonawcy listę swoich uwag. 3. W terminie nie dłuższym niż dziesięć (10) dni roboczych Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu skorygowany Przedmiot Zamówienia, a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni roboczych dokona jego zatwierdzenia, pod warunkiem, że wszystkie jego uwagi zostaną uwzględnione lub wyjaśnione oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy Protokół odbioru, stwierdzający odbiór Przedmiotu Zamówienia bez zastrzeżeń. W przypadku braku uwzględnienia lub wyjaśnienia wszystkich uwag Zamawiającego zastosowanie ma procedura opisana w pkt W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględnieni wszystkich uwag Zamawiającego lub nie udzieli stosownych wyjaśnień, Zamawiający w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni roboczych zgłosi Wykonawcy listę uwag. Wówczas powtórzona zostanie procedura opisana w pkt 3, z tym że Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag i przekazania Zamawiającemu skorygowanego Przedmiotu Zamówienia w terminie nie dłuższym niż pięć (5) dni roboczych. 5. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Zamówienia bez zastrzeżeń w terminie wynikającym z pkt 2, albo w dodatkowym terminie zgodnie z pkt 3 przyjmuje się, że Wykonawca nie jest opóźniony w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia. W przypadku gdy Zamawiający nie dokona odbioru Przedmiotu Zamówienia bez zastrzeżeń w ww. terminach, tj. zgłosi Wykonawcy listę uwag zgodnie z pkt 4, przyjmuje się, że Wykonawca jest opóźniony w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia od dnia, w którym przekazał Zamawiającemu skorygowany Przedmiot Zamówienia, zgodnie z pkt Jeżeli w terminach określonych odpowiednio w pkt 2, 3 lub 4 Zamawiający nie zatwierdzi Produktów bez zastrzeżeń lub nie zgłosi uwag uważa się, że dokonał odbioru Przedmiotu Zamówienia bez zastrzeżeń. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w przypadku opisanego w pkt 5 opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia lub w przypadku opóźnienia doręczenia przez niego wykonanego Przedmiotu Zamówienia w terminie określonym w pkt 1, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. Strona 6 z 6

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nie taki WiMAX straszny

Nie taki WiMAX straszny Nie taki WiMAX straszny Mini poradnik dla samorządów Przygotował zespół TELE-COM sp. z o.o. Jawornicka 8 60-968 Poznań tel. 61 86 89 017 Słowniczek internet szerokopasmowy Komisja Europejska za usługę

Bardziej szczegółowo