Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP , reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem"

Transkrypt

1 Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP , reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem a... z siedzibą w... przy ul.... wpisaną przez... o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanej w dniu... pod numerem..., NIP:... reprezentowaną przez....właściciel, zwaną dalej Abonentem. 1 Przedmiot kolokacji Operator oddaje Abonentowi powierzchnię na... serwery wolnostojące, usytuowane w klimatyzowanym pomieszczeniu nr.. na.p. w budynku ADMINISTRACJI przy ul. w Łodzi (zwaną dalej Pomieszczeniem ). Prowadzenie kabli Abonenta poza pomieszczeniem Operatora wymaga oddzielnych od zapisów niniejszej umowy uzgodnień z właścicielem budynku. Operator oświadcza ponadto, że: zajmuje i dysponuje przedmiotowym pomieszczeniem na mocy umowy najmu z dnia 1 stycznia 2006 roku. Wynajęcie dla Abonenta przedmiotu niniejszego załącznika nie narusza warunków umowy pomiędzy Net-Partner S.C. a ADMINISTRACJĄ BUDYNKU Strony określają, że w przedmiocie kolokacji zainstalowane zostaną urządzenia telekomunikacyjne dla potrzeb Abonenta o mocy max 1 kw. Rodzaj sprzętu Abonenta i warunki techniczne instalacji łącznie z prowadzeniem dróg kablowych określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2 Warunki płatności 1. Z tytułu usługi kolokacji Abonent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Operatora miesięcznego czynszu w kwocie... PLN + 22% VAT. 2. Czynsz powyższy będzie podwyższony o podatek VAT zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 3. Czynsz będzie płatny miesięcznie z góry na podstawie faktury VAT. 4. Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. 5. Czynsz, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu staje się wymagalny od daty rozpoczęcia świadczenia usługi kolokacji.

2 3 Czas trwania kolokacji 1. Usługa kolokacji będzie świadczona przez czas nieokreślony z 30 dniowym terminem wypowiedzenia. 4 Dostawa i instalacja sprzętu 1. Dostawa i instalacja sprzętu Abonenta odbywać się może tylko za wiedzą i w obecności pracownika Operatora oraz po podpisaniu niniejszej Umowy. 2. Abonent zobowiązuje się do niezakłócania w jakikolwiek sposób działalnością swoich systemów innych użytkowników pomieszczenia. Jeśli nastąpią zakłócenia spowodowane udowodnionym działaniem sprzętu Abonenta, Abonent zobowiązuje się w trybie pilnym wyeliminować usterkę lub zdemontować wadliwy sprzęt. 5 Warunki użytkowania przedmiotu kolokacji 1. Abonent może używać przedmiotu kolokacji dla właściwego działania własnej sieci telekomunikacyjnej w zgodzie z prawem polskim oraz zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. 2. Abonent nie może podnajmować przedmiotu kolokacji innym użytkownikom. 3. Abonent jest odpowiedzialny za instalację i serwis swojego sprzętu oraz ponosi tego koszt. 4. Abonent jest zobowiązany do powiadamiania Operatora o zmianach w przedmiocie kolokacji polegających na dodawaniu/odejmowaniu sprzętu i zmianami w trasach kablowych, a w szczególności, gdy ma to wpływ na pobór energii elektrycznej. 5. Operator jest odpowiedzialny za koszty i wydatki związane z wynajmem pomieszczenia nr 532 oraz zasilaniem w energię elektryczną, jak również za zasilanie sprzętu Abonenta i utrzymanie wynajmowanego stojaka w należytym stanie technicznym. 6. Operator zastrzega sobie prawo, w chwili wygaśnięcia lub rozwiązania kolokacji, żądania przywrócenia przedmiotu najmu do stanu poprzedniego na koszt Abonenta. 6 Zasilanie i zasilanie awaryjne 1. Operator zapewnia zasilanie w energię elektryczną przez cały okres obowiązywania umowy 365x24x7. 2. Za przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane niezależnymi od Operatora uwarunkowaniami, Operator nie bierze odpowiedzialności. 3. Operator dysponuje zasilaniem: rozdzielnia 220/380V o mocy 30 kw. 4. Operator zastrzega sobie prawo sprawdzania pobieranej energii przez Abonenta, a co za tym idzie do wglądu do przedmiotu kolokacji w obecności pracownika Abonenta.

3 7 Dostęp do przedmiotu kolokacji 1. Abonent uprawniony jest do dostępu do przedmiotu najmu na podstawie listy osób upoważnionych do wejścia, dostarczonej Operatorowi przed pracami związanymi z kolokacją swojego sprzętu. Jeśli z różnych względów Abonenta zmieni się skład tych osób, wówczas Abonent dostarczy nową listę, a poprzednia stanie się nieważna. 2. Abonent ma prawo wejścia do pomieszczenia z osobami trzecimi po uprzednim powiadomieniu i dostarczeniu Operatorowi na piśmie danych tych osób z zakresem wykonywanych czynności i terminem dostępu, a w przypadku wykonywania prac dla potrzeb Abonenta przez osoby trzecie z wyprzedzeniem jednodniowym. Osobą kontaktową ze strony Operatora w sprawie dostępu jest.. tel nr fax: tel kom Osobą kontaktową ze Strony Abonenta jest Abonent ma zapewniony całodobowy dostęp do przedmiotu najmu pod względem prawnym i faktycznym we wszystkie dni w roku włączając w to święta na następujących warunkach: Dostęp do urządzeń w godzinach 9-17 w dni robocze bezpłatnie na żądanie. W innym terminie za każdorazowy dostęp pobierana jest opłata w wysokości 30 pln. 4. Operator zobowiązuje się do natychmiastowego wydania w punkcie kolokacji upoważnionym pracownikom Abonenta sprzętu przekazanego do kolokacji niniejszą Umowa na każde pisemne żądanie Abonenta, na warunkach określonych w punkcie Abonent korzysta z pomieszczenia po uprzednim powiadomieniu Operatora. 8 Dodatkowe zobowiązania 1. Abonent zobowiązany jest do: ubezpieczenia sprzętu w zakresie właściwym swojej instalacji ponoszenia odpowiedzialności za awarie swojego sprzętu stosowania się do wymogów opisanych w załącznikach do niniejszej Umowy do nie przechowywania w pomieszczeniu żadnych materiałów łatwopalnych i stosować się do zasad ppoż. będących załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy właściwego z prawem telekomunikacyjnym uziemienia zainstalowanego przez siebie sprzętu uzyskania na piśmie zgody na używanie skolokowanego sprzętu do celów nie związanych z umową telekomunikacyjną z Operatorem. 2. Operator zobowiązany jest do: poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody w sprzęcie, poniesione przez Abonenta z tytułu zniszczenia bądź utraty sprzętu, z winy Operatora, przekazanego do kolokacji. Wykaz sprzętu przekazanego do kolokacji zawiera protokół przekazania. umożliwienia Abonentowi zabezpieczenia swoich urządzeń przed dostępem osób nieupoważnionych zapewnienia Abonentowi dostępu do źródła zasilania w energię elektryczną na zasadach określonych w umowie na świadczenie usług telekomunikacyjnych zapewnienia Abonentowi dostępu do instalacji uziemiającej i możliwości podłączenia się do niej.

4 9 Zobowiązania obu Stron 1. Operator zapewnia Abonentowi konieczną zabudowę i kolokację swojego sprzętu zgodnie z tym załącznikiem i zgodnie z prawem polskim. 2. Operator oświadcza, że pomieszczenia kolokacji określone niniejszą Umową są zabezpieczone przed włamaniem standardowym zamkiem z atestem antywłamaniowym i chronione całodobowo przez wynajęte do tego celu służby oraz objęte systemem alarmowym. Na podstawie tego oświadczenia, Abonent dokona ubezpieczenia sprzętu od kradzieży z włamaniem bądź rabunkiem. 3. Abonent zapewnia Operatora, że sprzęt zainstalowany w stojaku telekomunikacyjnym będzie używany dla celów opisanych w niniejszej Umowie oraz, że działa zgodnie z prawem polskim na dowód czego dołącza do niniejszego załącznika kopię koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych, wyciąg z rejestru handlowego, polisę OC oraz pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę upoważnionej przez Zarząd do reprezentowania firmy Abonenta. 10 Działanie sił niezależnych W wypadku awarii lub zniszczenia sprzętu Operatora i Abonenta żadna ze Stron nie odpowiada wobec drugiej za skutki działania sił wyższych. 11 Poufność Zachowanie w tajemnicy, w części dotyczącej kolokacji, będzie obowiązywało 5 lat po rozwiązaniu niniejszego załącznika. 12 Rozstrzyganie sporów 1. Wszelkie spory dotyczące kolokacji, które mogą pojawić się w trakcie realizacji niniejszego porozumienia i które nie mogą być rozwiązane w sposób polubowny. 2. Jeżeli jedno z postanowień lub warunków okaże się nieważne bądź nieskuteczne, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia. W takiej sytuacji, Strony zobowiązują się do podpisania załącznika zawierającego nowe lub poprawione zapisy umożliwiające osiągnięcie rezultatu gospodarczego podobnego lub identycznego z pierwotnym, w zgodzie z przepisami prawa polskiego.

5 13 Wypowiedzenie kolokacji 1. Operator będzie mógł unieważnić niniejszy załącznik bez wypowiedzenia jeżeli: Abonent będzie zakłócał działalnością swoich systemów telekomunikacyjnych innych operatorów i nie usunie tych zakłóceń w terminie 48 godzin od daty wezwania Operatora do ich usunięcia. 2. Abonent uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszego załącznika ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: zmian w przedmiocie kolokacji lub jego sąsiedztwie, które będą miały wpływ na działalność systemów telekomunikacyjnych Abonenta. 14 Kary umowne Każdej ze stron przysługiwać będą kary umowne określone prawem polskim. Adres Wynajmującego: Net-Partner S.C. Ul.Sterlinga 27/29 pok Łódź tel: +48 (0) fax: +48 (0) Adres Najemcy: Adresy do korespondencji 16 Postanowienia końcowe Podstawą wydania przez Operatora przedmiotu najmu jest przekazanie dokumentów oraz spełnienie warunków instalacji i eksploatacji wyszczególnionych w niniejszym załączniku. ABONENT OPERATOR

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA 1 DEFINICJE 2 ZAPISY WSTĘPNE

UMOWA 1 DEFINICJE 2 ZAPISY WSTĘPNE UMOWA zawarta w Toruniu dnia... roku pomiędzy: Rafałem Lisieckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Studio Graficzne Cube Rafał Lisiecki, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Bydgoskiej 1, 87-100

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo