Regulamin Promocji Promocja Jesienna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji Promocja Jesienna"

Transkrypt

1 1. Organizatorem promocji Promocja Jesienna jest Łukasz Wajs prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: CITYLAN z siedzibą w Wolsztynie (64-200) przy ul. Sturnego 8, NIP: , REGON: (zwany dalej Operatorem ). 2. Przedmiotem promocji jest udostępnienie Abonentom Internetu w Pakiecie 1 MB lub 2 MB lub 4 MB lub 6 MB lub 10 MB, zgodnie z Cennikiem promocji będącym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu promocji ( Cennik usług ). 3. Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje do dnia odwołania przez Operatora. 4. Promocja skierowana jest do aktualnych i przyszłych A b o n e n t ó w O p e r a t o r a k t ó r z y w o k r e s i e obowiązywania Promocji podpiszą umowę z Operatorem na warunkach i w zakresie świadczenia usług wskazanych w pkt. 2. W przypadku zawarcia przez Abonenta Umowy na warunkach niniejszej promocji Abonentowi zostanie przyznana ulga w postaci obniżonej opłaty abonamentowej przez okres obowiązywania Umowy oraz niższa opłata aktywacyjna ( Promocja ). Wysokość ulgi przyznanej Abonentowi stanowi: a. różnica pomiędzy sumą wysokości Abonamentu za czas trwania Umowy wynikającą z Cennika Operatora a w y s o k o ś c i ą s u m y A b o n a m e n t u promocyjnego oraz b. różnica pomiędzy kosztami aktywacji bez ulgi z kosztami aktywacji usługi na warunkach Promocji, wskazanych w odpowiedniej rubryce Cennika promocji odpowiadającej Usłudze. 5. Promocją objęte są przyłącza w rejonach działania Operatora, na których istnieją możliwości techniczne, a także nie ma przeszkód formalnych do ich świadczenia. 6. Przyłączenie do sieci w celu udostępnienia usługi Internetu może nastąpić w rejonach działania Operatora, na których istnieją możliwości techniczne dla świadczenia usług w danym wariancie. 7. Z Promocji wyłączeni są Abonenci posiadający zaległości płatnicze wobec Operatora lub posiadający niejasny i nieudokumentowany stan prawny lokalu lub w inny sposób nie spełniający wymagań wynikających z Regulaminu promocji lub Umowy lub Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Operatora. 8. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest : - zawarcie umowy z Operatorem na czas określony 12 pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od pierwszego należnego pełnego Abonamentu - uiszczenie promocyjnej opłaty aktywacyjnej, która wynosi 100 zł brutto najpóźniej wraz z pierwszym należnym, pełnym abonamentem - dla obecnych abonentów - dodanie usługi (zgodnie z Cennikiem promocji) przy jednoczesnej zmianie Umów aktualnie obowiązujących na promocyjne zgodnie z Promocją. - wybranie usługi zgodnie z Cennikiem promocji - Wyrażenie przez Abonenta zgody na przesyłanie faktur przez Operatora za świadczone usługi telekomunikacyjne drogą elektroniczną. Abonent deklarując chęć otrzymywania faktur drogą! Regulamin Promocji Promocja Jesienna elektroniczną przy zawieraniu umowy w ramach niniejszej promocji jest zobowiązany podać adres mailowy niezbędny do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną. 9. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu ustalonego w Umowie, której zawarcie wiązało się z ulgą przyznaną Abonentowi, Abonent obowiązany jest do zapłaty kary umownej równej wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia rozwiązania, chyba że wypowiedzenie Umowy przez Abonenta następuje w związku ze zmianą Umowy, Regulaminu lub Cennika z przyczyn zależnych od Operatora. 10. Cennik promocji określa ceny usług dla usług świadczonych w ramach Promocji oraz wysokość ulgi przyznanej Abonentowi. 11. Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania przez Abonenta z innych Promocji dostępnych w ofercie Operatora, chyba, że warunki czy regulaminy tych ofert promocyjnych stanowią inaczej. 12. Przez okres trwania umowy Abonenci zobowiązani będą do utrzymania usług wybranych niniejszą promocją oraz do terminowego uiszczania Abonamentu. 13. Abonentowi, który zawrze z Operatorem Umowę o świadczenie usług na warunkach Promocji i ma status emeryta, bądź rencisty, który potwierdza ważna na dzień zawarcia Umowy legitymacja emeryta lub rencisty, przysługuje dodatkowa zniżka na świadczone przez Operatora w ramach Promocji usługi w wysokości 10% kwoty Abonamentu z każdego miesiąca ( Dodatkowa ulga ). Wysokość Dodatkowej ulgi przyznanej takiemu Abonentowi znajduje się w Cenniku promocji Dodatkowa ulga stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji. Do Dodatkowej ulgi zastosowanie ma punkt 9 Regulaminu promocji. 14. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 15. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Regulaminu promocji dużą literą i nie zdefiniowane w niniejszym regulaminie należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych lub Cenniku Operatora. 16. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu promocji stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt 15 powyżej. 17. W p r z y p a d k u r o z b i e ż n o ś c i p o m i ę d z y postanowieniami Regulaminu promocji, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 15 powyżej, postanowienia Regulaminu i Cennika Promocji będą miały charakter nadrzędny.

2 ! Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Promocja Jesienna! l.p. Pakiet Internet owy CENNIK PROMOCJI Promocja Jesienna Czas trwania Umowy 12 miesięcy Abonament bez ulgi Internet Abonamen t z ulgą Internet Koszt Aktywac ji bez ulgi!!!!!!!!!!!!!!! Aktywacj a z ulgą Suma Ulgi promocy jnej Ulga promocy jna za jeden miesiąc trwania umowy 1. 1 MB 45,00 zł 35,00 zł 350,00 zł 100,00 zł 370,00 zł 30,83 zł 2. 2 MB 55,00 zł 45,00 zł 350,00 zł 100,00 zł 370,00 zł 30,83 zł 3. 4 MB 69,00 zł 50,00 zł 350,00 zł 100,00 zł 478,00 zł 39,83 zł 4. 6 MB 79,00 zł 55,00 zł 350,00 zł 100,00 zł 538,00 zł 44,83 zł MB 85,00 zł 69,00 zł 350,00 zł 100,00 zł 442,00 zł 36,83 zł

3 Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji Promocja Jesienna Dodatkowa ulga! l.p. Pakiet Internet owy!! CENNIK PROMOCJI Promocja Jesienna- Dodatkowa ulga! Czas trwania Umowy 12 miesięcy Abonament bez ulgi Internet Abonamen t z ulgą Internet Koszt Aktywac ji bez ulgi! Aktywacj a z ulgą Suma Ulgi promocy jnej Ulga promocy jna za jeden miesiąc trwania umowy 1. 1 MB 45,00 zł 31,50 zł 350,00 zł 100,00 zł 412,00 zł 34,33 zł 2. 2 MB 55,00 zł 40,50 zł 350,00 zł 100,00 zł 424,00 zł 35,33 zł 3. 4 MB 69,00 zł 45,00 zł 350,00 zł 100,00 zł 538,00 zł 44,83 zł 4. 6 MB 79,00 zł 49,50 zł 350,00 zł 100,00 zł 604,00 zł 50,33 zł MB 85,00 zł 62,10 zł 350,00 zł 100,00 zł 524,80 zł 43,73 zł

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy 19 zł z telefonem obowiązuje od 14 grudnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy 19 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy Regulamin Oferty Promocyjnej 4.0 iphone1 6 m-cy obowiązuje od 2L września 2012 r( do odwołania( (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Pakiet 15 zł za 10zł. 1.

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania MAS/PDF74/0414 Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania Nowy telefon co 12 miesięcy (dalej: Promocja ) to promocja dostępna dla abonentów: zawierających

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24)

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36)

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO rodzaj rachunku waluta rachunku numer rachunku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. FireMedia s.c. z siedzibą w: ul. Gałczyńskiego 20/1/32, 09-400 Płock, NIP: 774-321-21-34,

Bardziej szczegółowo