REGULAMIN Promocji Czas na technologię

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Promocji Czas na technologię"

Transkrypt

1 REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem Ariston Thermo Polska Sp. z o.o., mającą na celu promocję marki Ariston oraz wsparcie sprzedaży produktów marki Ariston. 1 Pojęcia Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: - Organizator - MPL VERBUM S. A. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy , ul. Szelągowska 45A - Sponsor Ariston Thermo Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy , ul. Pocieszka 3. - Autoryzowany Partner Handlowy, zwany dalej APH Sponsora, tj. podmiot, z którym Sponsor podpisał umowy handlowe bądź umowy o współpracy na rok 2014/ Uczestnik Promocji Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które trakcie trwania Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie handlu i instalacji kotłów gazowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej Uczestnikami. Uczestnikiem Promocji nie może być: osoba nabywająca Produkty jako konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, ani APH, włączając w to podmioty powiązane kapitałowo z APH, właścicieli APH, pracowników i członków ich rodzin. - Strona www - strona Programu Lojalnościowego MY TEAM, dostępna pod adresem poprzez którą prowadzona jest rejestracja produktów objętych Promocją. - Towar objęty Promocją w promocji premiowany jest zakup kotłów kondensacyjnych oraz stojących pomp ciepła będących w ofercie Ariston Thermo Polska, które zostały zakupione przez Autoryzowanego Partnera Handlowego zgodnie z obowiązującymi warunkami handlowymi z wyłączeniem urządzeń sprzedanych przez Sponsora na warunkach inwestycyjnych, ekspozycyjnych lub wyprzedaży. Szczegółowy spis modeli objętych promocją stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu. - Czas trwania Promocji od dnia do dnia z możliwością przedłużenia. - Promocja Czas na technologię nie łączy się/nie sumuje się z innymi promocjami dostępnymi na stronie 2 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45A,kod pocztowy , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , kapitał zakładowy: ,40 złotych, posiadającą numer REGON: oraz numer NIP: Sponsorem Promocji jest Ariston Thermo Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Pocieszka 3, kod pocztowy , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy PLN, NIP , REGON Promocja jest przedsięwzięciem promocyjnym Sponsora skierowanym do Uczestników Programu lojalnościowego MY TEAM, którego organizację Sponsor zlecił Organizatorowi. 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 7 stycznia 2015 r. do r. Ostateczny termin wydania Uczestnikom Nagród nastąpi do r. z możliwością przedłużenia. 5. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji upływa w terminie 31 dni od ostatniego dnia wydawania nagród. 6. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2 3 Warunki uczestnictwa w Promocji 1. Uczestnik Promocji jest zobowiązany do zgłoszenia swojego zakupu Towarów objętych Promocją poprzez stronę www dostępną pod adresem 2. Organizator Promocji w porozumieniu ze Sponsorem ma prawo wykluczyć z niej Uczestnika i unieważnić jego rejestrację Towarów objętych Promocją, jeśli działanie Uczestnika narusza zapisy Regulaminu lub dobre imię Sponsora. 4 Nagrody w Promocji 1. Za zakup i rejestrację pompy ciepła NOUS FS lub dwóch kotłów kondensacyjnych Ariston, w trakcie trwania promocji Uczestnik promocji otrzymuje 2 punkty promocyjne. Listę urządzeń objętych promocją uszczegóławia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Za zakup i rejestrację kotła kondensacyjnego Ariston w trakcie trwania promocji Uczestnik promocji otrzymuje 1 punkt promocyjny. Listę urządzeń objętych promocją uszczegóławia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Po dokonaniu rejestracji produktów objętych Promocją, na indywidualnym koncie Uczestnika promocji pojawią się punkty promocyjne. 4. Punkty promocyjne Uczestnik może wykorzystać do zamówienia nagród promocyjnych, dostępnych w internetowym Sklepie z nagrodami w dedykowanej sekcji Czas na technologię. 5. Zdobycie odpowiedniej ilości punktów promocyjnych daje Uczestnikowi prawo nabycia od Organizatora w promocyjnej cenie 1 zł plus VAT nagród w postaci: a. Po uzyskaniu 2 punktów promocyjnych Smartwatch Mykronoz Zewatch2 b. Po uzyskaniu 1 punktu promocyjnego Szlifierkę Katową Black&Decker KG W trakcie trwania Promocji, urządzenie objęte promocją nie będą dodatkowo premiowane punktami programu My Team. 5 Zasady Promocji 1. Uczestnik Promocji w trakcie trwania promocji dokonuje zakupu Towaru objętego Promocją w AHP. 2. Aby otrzymać nagrody gwarantowane wyszczególnione w 4 pkt 5 a-b Uczestnik Promocji musi zarejestrować kod, który znajduje się pod zdrapką na naklejce MY TEAM dostępnej na każdym Towarze objętym Promocją, na stronie www w trakcie trwania Promocji. Rejestracja uprawniająca do nabycia nagrody gwarantowanej zostanie zamknięta 28 lutego 2015 roku o godzinie 24.00, po tej godzinie rejestracja Produktów Promocyjnych będzie premiowana wyłącznie punktami Programu MY TEAM. 3. Wzór naklejki MY TEAM stanowi załącznik 2 do niniejszego Regulaminu. 4. Uczestnik Promocji jest zobowiązany do zachowania naklejki MY TEAM, która znajduje się na przednim panelu kotła oraz kserokopii faktury zakupu produktu od APH. Organizator jest uprawniony do weryfikacji obu tych dowodów zakupu i może w Trakcie Trwania Promocji jak również po jej zakończeniu zażądać od Uczestnika Promocji ich przedstawienia. 5. Punkty promocyjne w Programie MY TEAM wymienione w 4.pkt 1-2 zostają przyznane on-line i natychmiast zasilają konto punktowe Uczestnika Programu MY TEAM, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu zatwierdzenia punktów promocyjnych w wyjątkowych przypadkach do 5 dni roboczych.

3 6. Nagrody rzeczowe wyszczególnione w 4 pkt 5 a-b będą dostarczone do Uczestników Promocji za na adres wskazany przy rejestracji do Programu MY TEAM. Każdorazowo do nagrody rzeczowej będzie dołączona faktura na kwotę 1 zł plus Vat. 7. Wysyłka nagród rzeczowych będzie odbywała się w każdy wtorek w okresie trwania Promocji i będzie obejmowała rejestracje Towarów objętych Promocją w tygodniu poprzedzającym wysyłkę. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji nagród rzeczowych do 21 dni. 8. Sponsor zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji zdobytych punktów uczestnika w całym okresie trwania Promocji i w razie stwierdzenia nieprawidłowości do anulowania zdobytych punktów oraz wystąpienie o zwrot już wydanych nagród. 9. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany, w porozumieniu z Uczestnikiem Promocji, nagrody na model o takich samych lub lepszych parametrach. 10. Zarówno punkty MY TEAM jak i nagrody rzeczowe dostępne w Promocji nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny. 11. Uczestnik Promocji nie może przenosić punktów oraz prawa nabycia nagród rzeczowych w promocyjnej cenie na osoby trzecie. 12. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Promocji ograniczona jest do wysokości wartości przysługującej mu Nagrody. 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu MY TEAM. 6 Rozpatrywanie reklamacji 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki, gdy przedmiotem reklamacji jest ilość dostarczonych Nagród. 2. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Promocji: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45A, Poznań, faksem na numer lub mailowo na adres poczty elektronicznej 3. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data otrzymania przez Organizatora wiadomości em lub faksem. 4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 5. W przypadku dostarczenia Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej Uczestnik Promocji zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub opakowania, w której była ona transportowana lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić odpowiednią adnotację w Protokole Przekazania Nagrody lub sporządzić protokół reklamacyjny. W takim przypadku Protokół Przekazania Nagrody lub protokół reklamacyjny podpisuje także kurier. Dokument ten jest niezbędny, aby Organizator mógł rozpatrzyć reklamację. Brak zachowania wyżej wymienionej procedury skutkuje utratą prawa do złożenia reklamacji. 6. Uczestnik Promocji, który otrzymał zakupioną Nagrodę, będącą przedmiotem reklamacji, zobowiązany jest: odesłać reklamowaną Nagrodę w stanie kompletnym i w oryginalnym opakowaniu do Siedziby Organizatora na swój koszt, dołączyć do każdej reklamowanej Nagrody Protokół Przekazania Nagrody lub protokół reklamacyjny z podpisem kuriera

4 7. Reklamacje dotyczące wydanych Uczestnikom Promocji nagród rozpatrywane są przez Organizatora w porozumieniu ze Sponsorem. Decyzje Sponsora w przedmiocie reklamacji są ostateczne. 7 Postanowienia końcowe 1. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem może prowadzić komunikację z Uczestnikami Promocji w formie drukowanej, elektronicznej i telefonicznej. 2. Uczestnik Promocji oświadcza, iż przed przystąpieniem do Promocji zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji. 3. Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym do MY TEAM jest Organizator. 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przesyłając oświadczenia na adres Organizatora. 5. Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z przystąpienia do Promocji. 6. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora i Sponsora. 7. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo zmiany treści. O wszystkich zmianach warunków i zasad udziału w Promocji Uczestnicy Promocji zostaną poinformowani pisemnie, pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS z odpowiednim wyprzedzeniem. 8. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem może zawiesić lub zakończyć Promocję bez podania przyczyn. W takiej sytuacji poinformuje on o zakończeniu Promocji na stronie internetowej w materiałach reklamowych bądź poprzez swoich przedstawicieli handlowych w terminie 14 dni przed datą zakończenia Promocji. 9. Wszelkie informacje dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. 10. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa Polskiego. 11. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 12. Wszystkie pytania dotyczące Promocji można kierować na adres Organizatora. 13. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo modyfikacji listy Towarów Objętych Promocją. 14. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej Załącznik numer 1. Produkty biorące udział w Promocji Stojące pompy ciepła Ariston: NUOS 200 NUOS 250

5 NUOS 250 SOL NUOS EVO FS SPLIT Kotły kondensacyjne Ariston: CLAS PREMIUM EVO CLAS PREMIUM EVO SYSTEM CLAS B PREMIUM GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO SYSTEM GENUS PREMIUM FS SOLAR GENUS PREMIUM FS GENUS PREMIUM HP Załącznik numer 2. Wzór naklejki MY TEAM

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Puchar Świata Marek Premium

Regulamin konkursu Puchar Świata Marek Premium Regulamin konkursu Puchar Świata Marek Premium Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu Puchar Świata Marek Premium przeznaczonego dla przedstawicieli handlowych podmiotów, które prowadzą sprzedaż hurtową

Bardziej szczegółowo

MOC NA START ZWIĘKSZ OBROTY Z PAKIETEM PROMOCYJNYM. pobierz ulotkę i regulamin

MOC NA START ZWIĘKSZ OBROTY Z PAKIETEM PROMOCYJNYM. pobierz ulotkę i regulamin MOC NA START ZWIĘKSZ OBROTY Z PAKIETEM PROMOCYJNYM pobierz ulotkę i regulamin START: 2 LUTEGO l FINISZ: 31 MARCA 2015 MOC NA START ZWIĘKSZ OBROTY Z PAKIETEM PROMOCYJNYM 1 2 KUP PAKIET PROMOCYJNY U TWOJEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo