PROGRAM GROMADZENIA DZIEŁ ZWARTYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM GROMADZENIA DZIEŁ ZWARTYCH"

Transkrypt

1 Poznań, ul.mołdawska 18 tel adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/ POZNAŃ 60, skr. 40 Leszek Masadyński Marek Wesołowski PROGRAM GROMADZENIA DZIEŁ ZWARTYCH Klient TCP/IP Instrukcja obsługi Poznań, lipiec 2005

2 Spis treści 1. Wstęp Przeznaczenie programu Przygotowanie wdrożenia programu Podstawowe okno programu Rejestr dostawców Wprowadzanie i modyfikowanie danych dostawców Rejestr dostaw Wprowadzanie dostawy Rozdysponowanie dostawy Pozycje do rozdysponowania Rozdysponowanie automatyczne Rozdysponowanie ręczne Inne operacje Cofnięcie rozdysponowania Zatwierdzenie dokumentu wpływu Cofnięcie zatwierdzenia dokumentu wpływu Wydruki i zestawienia

3 1. Wstęp 1.1. Przeznaczenie programu Podstawowym zadaniem Programu Gromadzenia Dzieł Zwartych jest rejestrowanie dokumentów nabycia nowych materiałów bibliotecznych (faktury, dary, depozyty, itp.) i wprowadzanie tych materiałów do inwentarza biblioteki. W programie prowadzona jest także kartoteka dostawców. Program współpracuje z serwerem aplikacji SOWA, z którym komunikuje się protokołem TCP/IP. Dzięki temu program może być eksploatowany zdalnie, np. przez odległe filie biblioteczne, pracujące na centralnym katalogu zasobów. Program łącznie z wydrukami dostarczanymi z Programem Obsługi Inwentarzy znacznie przyspiesza opracowanie nowych pozycji, zwłaszcza w bibliotekach z filiami i zakupem centralnym Przygotowanie wdrożenia programu W Zintegrowanym Systemie Zarządzania Biblioteką SOWA podstawą rozpoznawania jednostek inwentarzowych jest unikalny w ramach katalogu, zazwyczaj dwunastocyfrowy identyfikator. Na książce ma on postać kodu kreskowego na naklejce umieszczonej na okładce lub w innym dobrze widocznym miejscu. Identyfikator zawiera kod rodzaju zbiorów (zazwyczaj trzycyfrowy) oraz numer inwentarzowy (zazwyczaj sześciocyfrowy). Wprowadzanie danych inwentarzowych odbywa się w ramach procesu katalogowania przy pomocy Programu Katalogowania, Programu Retrokonwersji lub Programu Gromadzenia. W Programie Gromadzenia wprowadzamy wyłącznie dane nowo nabytch egzemplarzy, a ich identyfikatory mogą być nadawane automatycznie. Przed wdrożeniem programu administrator systemu ustala następujące elementy (parametry i słowniki): data rozpoczęcia używania Programu Gromadzenia (blokuje możliwość dopisania nowych identyfikatorów przez inne programy systemu); kody źródeł wpływu (sposoby nabycia); oznaczenia inwentarzy podlegających akcesji (pozwala na określenie inwentarzy, które podlegają rejestracji zakupów przez Program Gromadzenia); sposób numerowania dokumentów wpływu. Konieczne jest też nadanie osobom pracującym z tym programem uprawnienia gromadzenie pozwalającego na dostęp do programu. Listę użytkowników przygotowuje administrator systemu, nadając każdemu z nich nazwę logowania oraz stosowne uprawnienia. Hasła nadają użytkownicy samodzielnie, po pierwszym zalogowaniu z pustym hasłem. 2

4 1.3. Podstawowe okno programu Program uruchamiamy naciskając dwukrotnie lewym klawiszem myszki ikonę Gromadzenie, znajdującą się na pulpicie. Następnie należy wpisać nazwę użytkownika i hasło w oknie logowania. Rys.1.1. Okno logowania Po wpisaniu właściwych danych znajdujemy się już w podstawowym stanie pracy programu. Na ekranie powinien pojawić się obraz jak na rys Rys.1.2. Podstawowe okno programu Okno to jest zbliżone wyglądem do okna programu do katalogowania, posiada jednak dodatkowe zakładki odpowiadające rodzajom wpływu ( kupno, dary ), zakładkę dostawcy oraz zakładkę do rozdysponowania, wyświetlającą informację o materiałach zakupionych, ale nie wprowadzonych do inwentarza biblioteki. Ponadto w polu opisu dokumentu pojawia się odesłanie do numeru dostawy jeśli istnieją egzemplarze zakupione do wpisania do inwentarza biblioteki. 3

5 2. Rejestr dostawców Pierwszą czynnością wymaganą do sprawnej pracy z Programem Gromadzenia jest wprowadzenie danych dostawców, z których usług korzystamy najczęściej. Dostęp do tego rejestru jest możliwy po wybraniu zakładki dostawcy Wprowadzanie i modyfikowanie danych dostawców Wybranie zakładki dostawcy powoduje wyświetlenie na ekranie listy firm i osób dostarczających książki do biblioteki (wystawiających faktury). Oprócz nazwy i numeru, w okienku prezentowane są także numery dostaw zarejestrowanych w bibliotece od tego dostawcy. Kliknięcie na numer dostawy odsyła do konkretnej pozycji rejestru wpływów, zmieniając bieżącą zakładkę i uporządkowanie. Rys.2.1. Rejestr dostawców Modyfikacja danych dostawcy jest możliwa po wybraniu dostawcy i naciśnięciu ikony otwórz rekord, a dopisanie nowego po naciśnięciu ikony dodaj rekord. Na ekranie pojawia się wtedy formularz wprowadzania danych dostawcy. 4

6 Rys.2.2. Formularz wprowadzania dostawców. Pierwsze trzy pola służą do wprowadzenia nazwy dostawcy, w następne należy wprowadzić adres i numery telefonu. Można także wprowadzić dane dotyczące konta bankowego, numer NIP, indeks biblioteki u dostawcy i ewentualne uwagi. 3. Rejestr dostaw. W zależności od ustawień systemu Program Gromadzenia może wyświetlać różną liczbę zakładek określających sposób nabycia materiałów bibliotecznych. Domyślnie występuje kupno, dary, prenumerata i wymiana. Każdy sposób nabycia prezentowany jest w osobnym rejestrze dostaw, reprezentowanym przez zakładkę z nazwą rejestru. Rodzaje rejestrów, nazwy i oznaczenia określa ustawiany przy pomocy programu Administratora słownik 071 źródła wpływu egzemplarzy. 5

7 3.1. Wprowadzanie dostawy. Nową dostawę materiałów bibliotecznych wprowadzamy do programu po wybraniu właściwego rejestru dostaw, np. dla książek darowanych przez czytelnika wybieramy zakładkę dary, a dla książek kupionych zakładkę kupno. Widok rejestru zakupów widzimy na rysunku 3.1. Rys.3.1. Rejestr zakupów W rejestrze dostępne są za pomocą ikon operacje otwarcia rekordu, usunięcia go, wyświetlenia otwartych rekordów, dodania nowego rekordu i prezentacji powiązań. Możliwe jest również wyszukiwanie po numerze nabytku. Numer ten należy podawać bez dodatkowych znaków, w formacie rodzaj akcesji+ rok akcesji+numer np. K Kliknięcie ikony dodaj nowy rekord wyświetla listę rodzajów rekordów możliwych do wprowadzenia. Dla nowej dostawy należy wybrać Dokument wpływu. Rys.3.2. Lista rekordów możliwych do wprowadzenia. 6

8 Rys.3.3. Formularz prowadzania nowego wpływu. Następnie jest wyświetlany formularz wprowadzania danych o dostawie. Jest on podzielony na trzy części. Pierwsza dotyczy danych ewidencyjnych dokumentu wpływu, druga służy do wprowadzenia danych finansowych, a trzecia jest specyfikacją materiałów dostarczonych. W polu Rodzaj wpływu należy określić sposób nabycia wybierając go z listy. Pole Numer wpływu można wypełnić ręcznie wpisując numer kolejnej dostawy lub automatycznie przez naciśnięcie przycisku. Pole zostanie wtedy wypełnione numerem kolejnym dla danego rejestru. Program w momencie zapisu sprawdza unikalność tego numeru i w razie wystąpienia takiej wartości w bazie wyświetla komunikat o błędzie. Pole wypełnione ręcznie nie musi zawierać zer poprzedzających, ponieważ system automatycznie doda je przy zapisie. Data wpisu jest domyślnie ustawiana na bieżącą ale może być dowolnie zmodyfikowana. Następne pola to numer i data faktury, w których należy wprowadzić dane zewnętrzne dokumentu (numer i datę nadaną przez wystawiającego). Pole Dostawca wypełniamy przez wybranie z rejestru dostępnego po kliknięciu ikony na końcu pola. Okno rejestru dostawców pozwala na wyszukiwanie według numeru lub nazwy. Możliwe jest także, dodanie nowych lub zmodyfikowanie istniejący danych o dostawcach. Dostępny jest wtedy standardowy formularz edycji danych dostawcy (Rys.2.2). Uwaga! Pole Dostawca jest polem obowiązkowym i musi być wypełnione. W kolejnym polu Uwagi możemy wprowadzić dodatkową informację o tej pozycji rachunku. W części finansowej danych o dostawie wprowadzamy Wartość faktury (w przypadku daru będzie to wartość daru po wycenie), Koszty na fakturze (wartość składników faktury nie będących materiałami bibliotecznymi, np. koszty transportu), Opłaty poza fakturą (dodatkowe koszty poniesione przez bibliotekę, a nie umieszczone na fakturze np. koszt przesyłki kurierskiej). Pola Przedpłacono i Wpłacono służą do rejestrowania wcześniej wydanych pieniędzy w związku z tą dostawą (przedpłata, subskrypcja) i całej wartości 7

9 nabytku (suma wartości faktury i kosztów transportu dla zakupu lub tylko koszty dostawy dla daru). Pole Suma pozycji jest polem kontrolnym wyświetlającym wartość wprowadzonych pozycji na fakturze (powinna być równa wartości faktury pomniejszonej o koszty na fakturze) Rys.3.4. Rejestr dostawców jako podpowiedź na formularzu wpływu W specyfikacji dostarczonych materiałów wprowadzamy kolejne pozycje faktury wraz z liczbą egzemplarzy i ceną jednostkową. Opis bibliograficzny pozycji należy pobrać z katalogu biblioteki przez naciśnięcie ikony na końcu pola Opis bibliograficzny. Uwaga! Opis bibliograficzny musi być wcześniej wprowadzony do katalogu biblioteki za pośrednictwem programu katalogowania. Po naciśnięciu ikony wyświetla się okno katalogu z możliwością wyszukiwania według wszystkich indeksów dostępnych w systemie (jak na Rys.3.6.). Wskazanie pozycji powoduje wyświetlenie listy wydań w dolnej części okna. Rys.3.5. Lista wydań dokumentu. Wskazanie wydania i kliknięcie OK, lub podwójne kliknięcie na opisie wydania umieszcza wybrany opis katalogowy na dokumencie wpływu. Usunięcie go z dokumentu jest możliwe przez naciśnięcie ikony na końcu pola Opis bibliograficzny. Po rozdysponowaniu dokumentu usunięcie opisu nie jest możliwe. Oprócz opisu należy jeszcze w kolumnie L.egz. wprowadzić liczbę zakupionych egzemplarzy, a w kolumnie Cena jednostkowa cenę jednego 8

10 egzemplarza. W polu Uwagi można umieścić dodatkowe informacje, np. nazwisko darczyńcy czy zamawiającego. Pozostałe dwa pola Wartość zakupu i Do rozd. są polami wyliczanymi automatycznie i zawierają informacje o wartości zakupionej pozycji (liczba egzemplarzy razy cena jednostkowa) oraz liczbie egzemplarzy nie wprowadzonych do inwentarza. Po rozdysponowaniu zakupionej pozycji pola L.egz. i Cena jednostkowa zostają zablokowane do edycji (są prezentowane w kolorze szarym) Rys.3.6. Okno katalogu biblioteki. Po wprowadzeniu wszystkich dostarczonych pozycji zapisujemy dokument wpływu i pojawia się on w rejestrze wpływów. 9

11 4. Rozdysponowanie dostawy. Po zarejestrowaniu dostawy w rejestrze wpływu należy jeszcze wprowadzić nabyte pozycje do inwentarza biblioteki. W programie gromadzenia operacja ta jest nazwana Rozdysponowaniem. Wszystkie nowe pozycje nie będące w inwentarzu są widoczne w katalogu na zakładce do rozdysponowania. Są one też widoczne w innych uporządkowaniach przy opisie jest odsyłacz do numeru akcesji, kliknięcie go powoduje przejście na zakładkę do rozdysponowania. Rys.4.1. Pozycja do rozdysponowania w katalogu biblioteki Pozycje do rozdysponowania Na ekranie, oprócz opisu pozycji, prezentowany jest numer akcesji, numer pozycji na dokumencie wpływu, cena egzemplarza i data wpływu. Rys.4.2. Lista pozycji do rozdysponowania. Znając numer nabytku i numer pozycji na dokumencie wpływu wśród nierozdysponowanych pozycji można wyszukać pozycję konkretnej dostawy. Numery te należy podawać w formacie rodzaj akcesji+ rok akcesji+numer+numer pozycji czteroznakowo np. K (przed numerem pozycji należy dodać spacje by 10

12 składał się z czterech znaków). Każda nierozdysponowana pozycja jest oznaczona ikoną. Kliknięcie na nią pozwala na wybór sposobu rozdysponowania: ręczny lub automatyczny Rozdysponowanie automatyczne. Rys.4.3. Wybór sposobu rozdysponowania. Rys.4.4. Okno rozdysponowania automatycznego. Okno rozdysponowania automatycznego jest podzielone na dwie części - opisu dokumentu i opisu zasobu w inwentarzu. W części opisu dokumentu prezentowane są: numer dokumentu wpływu, cena i liczba egzemplarzy oraz opis dokumentu. Wszystkie te pola nie są modyfikowalne. Opis zasobu składa się z daty wpisu do inwentarza, sygnatury wspólnej, oznaczenia inwentarza, sygnatury indywidualnej, lokalizacji i oznaczenia płatnika. Data wpisu jest wspólna dla wszystkich rozdysponowywanych egzemplarzy. W momencie rozdysponowania porównywana jest z datami istniejącymi w inwentarzu, i nie może być od nich mniejsza. Nie może też być mniejsza od daty dostawy. Pole Sygnatura pozwala na wypełnienie kolumny Sygnatura jednakową wartością. Operacja ta jest wykonywana po naciśnięciu przycisku. Kolumny Inwentarz, Lokalizacja i Płatnik należy wypełnić przez wybór pozycji z listy rozwijanej po naciśnięciu przycisku. 11

13 Rys.4.5. Przykładowa lista dostępnych inwentarzy. Lista dostępnych inwentarzy jest definiowana słownikiem inwentarze kontrolowane przez akcesję oznaczonym kodem INA. Rys.4.6. Przykładowa lista miejsc przechowywania. Lista dostępnych miejsc przechowywania jest definiowana słownikiem podział lokalizacji oznaczonym kodem BIB. Lista płatników jest definiowana słownikiem kody źródeł finansowania oznaczonym kodem PLA. Rys.4.7. Przykładowo wypełniony formularz rozdysponowania. 12

14 Wypełnienie formularza rozdysponowania automatycznego ogranicza się do wyboru inwentarza, określenia liczby egzemplarzy w tym inwentarzu, sygnatury, lokalizacji i ewentualnie płatnika. W polu Razem zliczane są już rozdysponowane egzemplarze, program nie pozwala na przekroczenie ich liczby z dostawy. Indywidualne numery inwentarzowe zostaną nadane dopiero po naciśnięciu przycisku, co potwierdza komunikat z rys Rozdysponowanie ręczne. Rys.4.8. Komunikat kończący proces rozdysponowania. Rys.4.9. Formularz rozdysponowania ręcznego. Okno rozdysponowania ręcznego jest podzielone na dwie części - opisu dokumentu i opisu zasobu w inwentarzu. W części opisu dokumentu prezentowane są informacje o numerze dokumentu wpływu, cena i liczba egzemplarzy oraz opis dokumentu. Wszystkie te pola nie są modyfikowalne. Opis zasobu składa się z daty wpisu do inwentarza, oznaczenia inwentarza, sygnatury, lokalizacji i oznaczenia płatnika. Data wpisu jest w momencie rozdysponowania porównywana z datami istniejącymi w inwentarzu, i nie może być od nich mniejsza. Nie może też być mniejsza od daty dostawy. Pola Lokalizacja i Płatnik należy wypełnić przez wybór pozycji z listy rozwijanej po naciśnięciu przycisku. Prezentowane listy są zdefiniowane słownikami jak zostało to opisane przy rozdysponowaniu automatycznym. Inaczej niż w rozdysponowaniu automatycznym, pole Identyfikator musi być wypełnione pełnym, dwunastocyfrowym, numerem inwentarzowym. 13

15 Oznaczenie inwentarza można wybrać ze słownika dostępnego po naciśnięciu ikony. Rys Przykładowa lista inwentarzy podlegających akcesji. Po wybraniu inwentarza pole jest automatycznie wypełniane pierwszym wolnym numerem inwentarzowym. Jeśli do rozdzielenia jest więcej niż jeden egzemplarz, to należy zwrócić uwagę na możliwość określenia sposobu numeracji kolejnych pozycji inwentarza. Pole Sekcja pozwala określić część identyfikatora, która ma być zwiększana w kolejnych egzemplarzach. Część ta jest wyświetlona w polu Wzorzec powielenia na niebiesko. Pole Skok umożliwia wpisanie egzemplarzy do inwentarza z przeskokiem numeracji np. przy kilku egzemplarzach książki trzytomowej stosujemy skok 3 i książki z pierwszego tomu zostaną wprowadzone z numerami różniącymi się o 3, a wprowadzając drugi i trzeci tom jako numer początkowy musimy przyjąć nie numer proponowany przez program, ale numer pierwszego egzemplarza pierwszego tomu odpowiednio +1 lub +2. W bibliotekach stosujących sygnaturę numeryczną możemy również określić sekcję zmienianą sygnatury. Podanie niewłaściwych wartości, bądź niewypełnienie pól obowiązkowych jest sygnalizowane jako błąd po naciśnięciu przycisku, a po prawidłowym rozdysponowaniu pojawia się komunikat z rys

16 5. Inne operacje. Program Gromadzenia Dzieł Zwartych zawiera ponadto specjalne operacje na dostawach. Są one dostępne z menu Operacja Rys.5.1. Lista dostępnych operacji w programie gromadzenia. Z programu są również dostępne wydruki z Programu Obsługi Inwentarzy Cofnięcie rozdysponowania Operacja Usuń rozdysponowanie pozwala na wycofanie z inwentarza błędnie wpisanych egzemplarzy. Po jej wybraniu pojawia się okno określające parametry tej operacji. Podajemy w nim numer dokumentu wpływu (pola Rodzaj wpływu, Nr wpływu i Rok) oraz numer pozycji na tym dokumencie. Wybieramy również inwentarz, z którego wpisy mają być usunięte (można wybrać wszystkie inwentarze). Po kliknięciu przycisku Wykonaj egzemplarze są usuwane z inwentarza, chyba że są np. wypożyczone. Pojawia się wtedy informacja o odmowie wykonania operacji Rys.5.2. Okno parametrów operacji cofnięcia rozdysponowania. Rys.5.3. Komunikat odmowy wykonania operacji. 15

17 5.2. Zatwierdzenie dokumentu wpływu. W celu zablokowania dostępu do dokumentu w programie została przewidziana operacja zatwierdzenia. Wybranie z listy operacji Zatwierdź dokument wpływu powoduje wyświetlenie pytania o numer dokumentu do zatwierdzenia jak na rys.5.4. Rys.5.4. Okno parametrów operacji zatwierdzenia. Zatwierdzony może zostać tylko dokument w pełni rozdysponowany i zbilansowany. Po zatwierdzeniu dokument można przeglądać, ale nie można go edytować Cofnięcie zatwierdzenia dokumentu wpływu. W celu odblokowania dostępu do dokumentu w programie została przewidziana operacja cofnięcia zatwierdzenia. Wybranie z listy operacji Cofnij zatwierdzenie dokumentu powoduje wyświetlenie pytania o numer dokumentu jak na rys Wydruki i zestawienia. Rys.5.5. Okno parametrów operacji cofnięcia zatwierdzenia. Program może korzystać z wszystkich wydruków dostępnych w systemie. Ich lista jest widoczna po kliknięciu menu Zestawienie. Najbardziej przydatne są tu zestawienia z Programu Obsługi Inwentarza: wydruk księgi inwentarzowej, dowód wpływu, struktura wpływu, bilans wpływu. 16

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę?

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? MOL Optivum Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? Katalogowanie zbiorów bibliotecznych to jedna z podstawowych funkcji programu MOL Optivum. Wprowadzanie opisów bibliograficznych księgozbioru,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Tworzenie informacji o zasobach czasopisma...4 3. Rekord karty wpływu...5 4. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla programu KOBI. Komputerowa Obsługa Bibliotek i Czytelni

Pomoc dla programu KOBI. Komputerowa Obsługa Bibliotek i Czytelni KOBi- str. 1 Pomoc dla programu KOBI Komputerowa Obsługa Bibliotek i Czytelni System KOBi pozwala na sprawniejszą obsługę biblioteki. Korzystając z funkcji programu możemy sporządzić pełną ewidencję danych

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22 CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22 Warszawa, GRUDZEŃ 2014 Spis treści 1.WSKAZÓWKI TECHNICZNE... 2 2.ZALOGUJ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu mam wersja 1.02.

Instrukcja programu mam wersja 1.02. Strona programu: http://www.mietla.dobr.pl Proszowice, 17.02.2011r. Instrukcja programu mam wersja 1.02. Spis treści: 1. Wstęp. 2. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. 3. Wymiar

Bardziej szczegółowo

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Poznań 2011 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Zredagowany wydruk bibliografii...4

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Management Information Systems Systemy wspierające zarządzanie dokumentami, zarządzenie wiedzą i zarządzanie procesami

Management Information Systems Systemy wspierające zarządzanie dokumentami, zarządzenie wiedzą i zarządzanie procesami Management Information Systems Systemy wspierające zarządzanie dokumentami, zarządzenie wiedzą i zarządzanie procesami SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny systemu...3 1.1. Architektura systemu...3 1.2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBSŁUGI WYPOŻYCZALNI

PROGRAM OBSŁUGI WYPOŻYCZALNI 61-614 Poznań, ul.mołdawska 18 tel. 0-61 656 44 10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAŃ 60, skr. 40 Leszek Masadyński Marek Wesołowski PROGRAM OBSŁUGI WYPOŻYCZALNI Klient TCP/IP

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

SERVICE BOX PRZEWODNIK DLA WARSZTATÓW NIEZALEŻNYCH

SERVICE BOX PRZEWODNIK DLA WARSZTATÓW NIEZALEŻNYCH SERVICE BOX PRZEWODNIK DLA WARSZTATÓW NIEZALEŻNYCH 1 Portal PEUGEOT Service Box jest nowoczesną aplikacją internetową, dzięki której możecie Państwo usprawnić, udoskonalić oraz rozwinąć współpracę z AUTORYZOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra

Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra Jak korzystać z zasobu książek elektronicznych Małopolskie Biblioteki Publiczne platformy IBUK Libra I. Korzystanie z IBUKa Aby móc w pełni korzystać z IBUKa, należy używać następujących przeglądarek internetowych:

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Co nowego? łatwiejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie; zawężanie wyników wyszukiwania za pomocą faset; możliwość personalizacji

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/f Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

BIELSKO-BIAŁA, 15 KWIETNIA 2016

BIELSKO-BIAŁA, 15 KWIETNIA 2016 BIELSKO-BIAŁA, 15 KWIETNIA 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTA W SYSTEMIE 3-LETNIEJ GWARANCJI MAKITA Poniższa instrukcja pomoże Państwu założyć konto w systemie 3-letniej gwarancji oraz przeprowadzić rejestrację

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie DEPOZYT OPON w wersji 1.40

Co nowego w programie DEPOZYT OPON w wersji 1.40 Co nowego w programie DEPOZYT OPON w wersji 1.40 1. PROGRAM...2 1.1. UWIERZYTELNIANIE UŻYTKOWNIKA... 2 1.2. ZMIANA UKŁADU GŁÓWNEGO OKNA... 2 2. OKNO PRACOWNICY...2 2.1. DANE PRACOWNIKÓW DO LOGOWANIA...

Bardziej szczegółowo

KLIENT Z39.50. System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) Instrukcja użytkowania. Poznań, kwiecień 2005 r.

KLIENT Z39.50. System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) Instrukcja użytkowania. Poznań, kwiecień 2005 r. ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAŃ 60, skr. 40 System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) KLIENT

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po katalogu on-line

Instrukcja poruszania się po katalogu on-line Instrukcja poruszania się po katalogu on-line Spis treści Wyszukiwanie proste w katalogu on-line 1 10 Wyszukiwanie poprzez indeksy Wyszukiwanie poprzez słowo w wybranym indeksie Wyszukiwanie poprzez słowo

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WYDRUKIEM ETYKIET

ZARZĄDZANIE WYDRUKIEM ETYKIET Opracowanie: Wojciech Zatorski 2007.03.16 KOHA PL ZARZĄDZANIE WYDRUKIEM ETYKIET Raporty -> Etykiety z ręki / Raporty -> Etykiety (automat) W systemie mamy dostępne dwa sposoby drukowania etykiet. Opcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Szczegóły firmy podubezpieczającej...

Szczegóły firmy podubezpieczającej... Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany formularz do badań rolniczych (R-ZW-B, R-ZW-S) Spis Treści GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Instrukcja obsługi aplikacji

Zintegrowany formularz do badań rolniczych (R-ZW-B, R-ZW-S) Spis Treści GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Instrukcja obsługi aplikacji Zintegrowany formularz do badań rolniczych (R-ZW-B, R-ZW-S) Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną.

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PROGRAM OBSŁUGI WYPOŻYCZALNI

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PROGRAM OBSŁUGI WYPOŻYCZALNI Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PROGRAM OBSŁUGI WYPOŻYCZALNI Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Przeznaczenie programu...3 1.2. Przygotowanie do wdrożenia programu...4

Bardziej szczegółowo