PROGRAM GROMADZENIA DZIEŁ ZWARTYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM GROMADZENIA DZIEŁ ZWARTYCH"

Transkrypt

1 Poznań, ul.mołdawska 18 tel adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/ POZNAŃ 60, skr. 40 Leszek Masadyński Marek Wesołowski PROGRAM GROMADZENIA DZIEŁ ZWARTYCH Klient TCP/IP Instrukcja obsługi Poznań, lipiec 2005

2 Spis treści 1. Wstęp Przeznaczenie programu Przygotowanie wdrożenia programu Podstawowe okno programu Rejestr dostawców Wprowadzanie i modyfikowanie danych dostawców Rejestr dostaw Wprowadzanie dostawy Rozdysponowanie dostawy Pozycje do rozdysponowania Rozdysponowanie automatyczne Rozdysponowanie ręczne Inne operacje Cofnięcie rozdysponowania Zatwierdzenie dokumentu wpływu Cofnięcie zatwierdzenia dokumentu wpływu Wydruki i zestawienia

3 1. Wstęp 1.1. Przeznaczenie programu Podstawowym zadaniem Programu Gromadzenia Dzieł Zwartych jest rejestrowanie dokumentów nabycia nowych materiałów bibliotecznych (faktury, dary, depozyty, itp.) i wprowadzanie tych materiałów do inwentarza biblioteki. W programie prowadzona jest także kartoteka dostawców. Program współpracuje z serwerem aplikacji SOWA, z którym komunikuje się protokołem TCP/IP. Dzięki temu program może być eksploatowany zdalnie, np. przez odległe filie biblioteczne, pracujące na centralnym katalogu zasobów. Program łącznie z wydrukami dostarczanymi z Programem Obsługi Inwentarzy znacznie przyspiesza opracowanie nowych pozycji, zwłaszcza w bibliotekach z filiami i zakupem centralnym Przygotowanie wdrożenia programu W Zintegrowanym Systemie Zarządzania Biblioteką SOWA podstawą rozpoznawania jednostek inwentarzowych jest unikalny w ramach katalogu, zazwyczaj dwunastocyfrowy identyfikator. Na książce ma on postać kodu kreskowego na naklejce umieszczonej na okładce lub w innym dobrze widocznym miejscu. Identyfikator zawiera kod rodzaju zbiorów (zazwyczaj trzycyfrowy) oraz numer inwentarzowy (zazwyczaj sześciocyfrowy). Wprowadzanie danych inwentarzowych odbywa się w ramach procesu katalogowania przy pomocy Programu Katalogowania, Programu Retrokonwersji lub Programu Gromadzenia. W Programie Gromadzenia wprowadzamy wyłącznie dane nowo nabytch egzemplarzy, a ich identyfikatory mogą być nadawane automatycznie. Przed wdrożeniem programu administrator systemu ustala następujące elementy (parametry i słowniki): data rozpoczęcia używania Programu Gromadzenia (blokuje możliwość dopisania nowych identyfikatorów przez inne programy systemu); kody źródeł wpływu (sposoby nabycia); oznaczenia inwentarzy podlegających akcesji (pozwala na określenie inwentarzy, które podlegają rejestracji zakupów przez Program Gromadzenia); sposób numerowania dokumentów wpływu. Konieczne jest też nadanie osobom pracującym z tym programem uprawnienia gromadzenie pozwalającego na dostęp do programu. Listę użytkowników przygotowuje administrator systemu, nadając każdemu z nich nazwę logowania oraz stosowne uprawnienia. Hasła nadają użytkownicy samodzielnie, po pierwszym zalogowaniu z pustym hasłem. 2

4 1.3. Podstawowe okno programu Program uruchamiamy naciskając dwukrotnie lewym klawiszem myszki ikonę Gromadzenie, znajdującą się na pulpicie. Następnie należy wpisać nazwę użytkownika i hasło w oknie logowania. Rys.1.1. Okno logowania Po wpisaniu właściwych danych znajdujemy się już w podstawowym stanie pracy programu. Na ekranie powinien pojawić się obraz jak na rys Rys.1.2. Podstawowe okno programu Okno to jest zbliżone wyglądem do okna programu do katalogowania, posiada jednak dodatkowe zakładki odpowiadające rodzajom wpływu ( kupno, dary ), zakładkę dostawcy oraz zakładkę do rozdysponowania, wyświetlającą informację o materiałach zakupionych, ale nie wprowadzonych do inwentarza biblioteki. Ponadto w polu opisu dokumentu pojawia się odesłanie do numeru dostawy jeśli istnieją egzemplarze zakupione do wpisania do inwentarza biblioteki. 3

5 2. Rejestr dostawców Pierwszą czynnością wymaganą do sprawnej pracy z Programem Gromadzenia jest wprowadzenie danych dostawców, z których usług korzystamy najczęściej. Dostęp do tego rejestru jest możliwy po wybraniu zakładki dostawcy Wprowadzanie i modyfikowanie danych dostawców Wybranie zakładki dostawcy powoduje wyświetlenie na ekranie listy firm i osób dostarczających książki do biblioteki (wystawiających faktury). Oprócz nazwy i numeru, w okienku prezentowane są także numery dostaw zarejestrowanych w bibliotece od tego dostawcy. Kliknięcie na numer dostawy odsyła do konkretnej pozycji rejestru wpływów, zmieniając bieżącą zakładkę i uporządkowanie. Rys.2.1. Rejestr dostawców Modyfikacja danych dostawcy jest możliwa po wybraniu dostawcy i naciśnięciu ikony otwórz rekord, a dopisanie nowego po naciśnięciu ikony dodaj rekord. Na ekranie pojawia się wtedy formularz wprowadzania danych dostawcy. 4

6 Rys.2.2. Formularz wprowadzania dostawców. Pierwsze trzy pola służą do wprowadzenia nazwy dostawcy, w następne należy wprowadzić adres i numery telefonu. Można także wprowadzić dane dotyczące konta bankowego, numer NIP, indeks biblioteki u dostawcy i ewentualne uwagi. 3. Rejestr dostaw. W zależności od ustawień systemu Program Gromadzenia może wyświetlać różną liczbę zakładek określających sposób nabycia materiałów bibliotecznych. Domyślnie występuje kupno, dary, prenumerata i wymiana. Każdy sposób nabycia prezentowany jest w osobnym rejestrze dostaw, reprezentowanym przez zakładkę z nazwą rejestru. Rodzaje rejestrów, nazwy i oznaczenia określa ustawiany przy pomocy programu Administratora słownik 071 źródła wpływu egzemplarzy. 5

7 3.1. Wprowadzanie dostawy. Nową dostawę materiałów bibliotecznych wprowadzamy do programu po wybraniu właściwego rejestru dostaw, np. dla książek darowanych przez czytelnika wybieramy zakładkę dary, a dla książek kupionych zakładkę kupno. Widok rejestru zakupów widzimy na rysunku 3.1. Rys.3.1. Rejestr zakupów W rejestrze dostępne są za pomocą ikon operacje otwarcia rekordu, usunięcia go, wyświetlenia otwartych rekordów, dodania nowego rekordu i prezentacji powiązań. Możliwe jest również wyszukiwanie po numerze nabytku. Numer ten należy podawać bez dodatkowych znaków, w formacie rodzaj akcesji+ rok akcesji+numer np. K Kliknięcie ikony dodaj nowy rekord wyświetla listę rodzajów rekordów możliwych do wprowadzenia. Dla nowej dostawy należy wybrać Dokument wpływu. Rys.3.2. Lista rekordów możliwych do wprowadzenia. 6

8 Rys.3.3. Formularz prowadzania nowego wpływu. Następnie jest wyświetlany formularz wprowadzania danych o dostawie. Jest on podzielony na trzy części. Pierwsza dotyczy danych ewidencyjnych dokumentu wpływu, druga służy do wprowadzenia danych finansowych, a trzecia jest specyfikacją materiałów dostarczonych. W polu Rodzaj wpływu należy określić sposób nabycia wybierając go z listy. Pole Numer wpływu można wypełnić ręcznie wpisując numer kolejnej dostawy lub automatycznie przez naciśnięcie przycisku. Pole zostanie wtedy wypełnione numerem kolejnym dla danego rejestru. Program w momencie zapisu sprawdza unikalność tego numeru i w razie wystąpienia takiej wartości w bazie wyświetla komunikat o błędzie. Pole wypełnione ręcznie nie musi zawierać zer poprzedzających, ponieważ system automatycznie doda je przy zapisie. Data wpisu jest domyślnie ustawiana na bieżącą ale może być dowolnie zmodyfikowana. Następne pola to numer i data faktury, w których należy wprowadzić dane zewnętrzne dokumentu (numer i datę nadaną przez wystawiającego). Pole Dostawca wypełniamy przez wybranie z rejestru dostępnego po kliknięciu ikony na końcu pola. Okno rejestru dostawców pozwala na wyszukiwanie według numeru lub nazwy. Możliwe jest także, dodanie nowych lub zmodyfikowanie istniejący danych o dostawcach. Dostępny jest wtedy standardowy formularz edycji danych dostawcy (Rys.2.2). Uwaga! Pole Dostawca jest polem obowiązkowym i musi być wypełnione. W kolejnym polu Uwagi możemy wprowadzić dodatkową informację o tej pozycji rachunku. W części finansowej danych o dostawie wprowadzamy Wartość faktury (w przypadku daru będzie to wartość daru po wycenie), Koszty na fakturze (wartość składników faktury nie będących materiałami bibliotecznymi, np. koszty transportu), Opłaty poza fakturą (dodatkowe koszty poniesione przez bibliotekę, a nie umieszczone na fakturze np. koszt przesyłki kurierskiej). Pola Przedpłacono i Wpłacono służą do rejestrowania wcześniej wydanych pieniędzy w związku z tą dostawą (przedpłata, subskrypcja) i całej wartości 7

9 nabytku (suma wartości faktury i kosztów transportu dla zakupu lub tylko koszty dostawy dla daru). Pole Suma pozycji jest polem kontrolnym wyświetlającym wartość wprowadzonych pozycji na fakturze (powinna być równa wartości faktury pomniejszonej o koszty na fakturze) Rys.3.4. Rejestr dostawców jako podpowiedź na formularzu wpływu W specyfikacji dostarczonych materiałów wprowadzamy kolejne pozycje faktury wraz z liczbą egzemplarzy i ceną jednostkową. Opis bibliograficzny pozycji należy pobrać z katalogu biblioteki przez naciśnięcie ikony na końcu pola Opis bibliograficzny. Uwaga! Opis bibliograficzny musi być wcześniej wprowadzony do katalogu biblioteki za pośrednictwem programu katalogowania. Po naciśnięciu ikony wyświetla się okno katalogu z możliwością wyszukiwania według wszystkich indeksów dostępnych w systemie (jak na Rys.3.6.). Wskazanie pozycji powoduje wyświetlenie listy wydań w dolnej części okna. Rys.3.5. Lista wydań dokumentu. Wskazanie wydania i kliknięcie OK, lub podwójne kliknięcie na opisie wydania umieszcza wybrany opis katalogowy na dokumencie wpływu. Usunięcie go z dokumentu jest możliwe przez naciśnięcie ikony na końcu pola Opis bibliograficzny. Po rozdysponowaniu dokumentu usunięcie opisu nie jest możliwe. Oprócz opisu należy jeszcze w kolumnie L.egz. wprowadzić liczbę zakupionych egzemplarzy, a w kolumnie Cena jednostkowa cenę jednego 8

10 egzemplarza. W polu Uwagi można umieścić dodatkowe informacje, np. nazwisko darczyńcy czy zamawiającego. Pozostałe dwa pola Wartość zakupu i Do rozd. są polami wyliczanymi automatycznie i zawierają informacje o wartości zakupionej pozycji (liczba egzemplarzy razy cena jednostkowa) oraz liczbie egzemplarzy nie wprowadzonych do inwentarza. Po rozdysponowaniu zakupionej pozycji pola L.egz. i Cena jednostkowa zostają zablokowane do edycji (są prezentowane w kolorze szarym) Rys.3.6. Okno katalogu biblioteki. Po wprowadzeniu wszystkich dostarczonych pozycji zapisujemy dokument wpływu i pojawia się on w rejestrze wpływów. 9

11 4. Rozdysponowanie dostawy. Po zarejestrowaniu dostawy w rejestrze wpływu należy jeszcze wprowadzić nabyte pozycje do inwentarza biblioteki. W programie gromadzenia operacja ta jest nazwana Rozdysponowaniem. Wszystkie nowe pozycje nie będące w inwentarzu są widoczne w katalogu na zakładce do rozdysponowania. Są one też widoczne w innych uporządkowaniach przy opisie jest odsyłacz do numeru akcesji, kliknięcie go powoduje przejście na zakładkę do rozdysponowania. Rys.4.1. Pozycja do rozdysponowania w katalogu biblioteki Pozycje do rozdysponowania Na ekranie, oprócz opisu pozycji, prezentowany jest numer akcesji, numer pozycji na dokumencie wpływu, cena egzemplarza i data wpływu. Rys.4.2. Lista pozycji do rozdysponowania. Znając numer nabytku i numer pozycji na dokumencie wpływu wśród nierozdysponowanych pozycji można wyszukać pozycję konkretnej dostawy. Numery te należy podawać w formacie rodzaj akcesji+ rok akcesji+numer+numer pozycji czteroznakowo np. K (przed numerem pozycji należy dodać spacje by 10

12 składał się z czterech znaków). Każda nierozdysponowana pozycja jest oznaczona ikoną. Kliknięcie na nią pozwala na wybór sposobu rozdysponowania: ręczny lub automatyczny Rozdysponowanie automatyczne. Rys.4.3. Wybór sposobu rozdysponowania. Rys.4.4. Okno rozdysponowania automatycznego. Okno rozdysponowania automatycznego jest podzielone na dwie części - opisu dokumentu i opisu zasobu w inwentarzu. W części opisu dokumentu prezentowane są: numer dokumentu wpływu, cena i liczba egzemplarzy oraz opis dokumentu. Wszystkie te pola nie są modyfikowalne. Opis zasobu składa się z daty wpisu do inwentarza, sygnatury wspólnej, oznaczenia inwentarza, sygnatury indywidualnej, lokalizacji i oznaczenia płatnika. Data wpisu jest wspólna dla wszystkich rozdysponowywanych egzemplarzy. W momencie rozdysponowania porównywana jest z datami istniejącymi w inwentarzu, i nie może być od nich mniejsza. Nie może też być mniejsza od daty dostawy. Pole Sygnatura pozwala na wypełnienie kolumny Sygnatura jednakową wartością. Operacja ta jest wykonywana po naciśnięciu przycisku. Kolumny Inwentarz, Lokalizacja i Płatnik należy wypełnić przez wybór pozycji z listy rozwijanej po naciśnięciu przycisku. 11

13 Rys.4.5. Przykładowa lista dostępnych inwentarzy. Lista dostępnych inwentarzy jest definiowana słownikiem inwentarze kontrolowane przez akcesję oznaczonym kodem INA. Rys.4.6. Przykładowa lista miejsc przechowywania. Lista dostępnych miejsc przechowywania jest definiowana słownikiem podział lokalizacji oznaczonym kodem BIB. Lista płatników jest definiowana słownikiem kody źródeł finansowania oznaczonym kodem PLA. Rys.4.7. Przykładowo wypełniony formularz rozdysponowania. 12

14 Wypełnienie formularza rozdysponowania automatycznego ogranicza się do wyboru inwentarza, określenia liczby egzemplarzy w tym inwentarzu, sygnatury, lokalizacji i ewentualnie płatnika. W polu Razem zliczane są już rozdysponowane egzemplarze, program nie pozwala na przekroczenie ich liczby z dostawy. Indywidualne numery inwentarzowe zostaną nadane dopiero po naciśnięciu przycisku, co potwierdza komunikat z rys Rozdysponowanie ręczne. Rys.4.8. Komunikat kończący proces rozdysponowania. Rys.4.9. Formularz rozdysponowania ręcznego. Okno rozdysponowania ręcznego jest podzielone na dwie części - opisu dokumentu i opisu zasobu w inwentarzu. W części opisu dokumentu prezentowane są informacje o numerze dokumentu wpływu, cena i liczba egzemplarzy oraz opis dokumentu. Wszystkie te pola nie są modyfikowalne. Opis zasobu składa się z daty wpisu do inwentarza, oznaczenia inwentarza, sygnatury, lokalizacji i oznaczenia płatnika. Data wpisu jest w momencie rozdysponowania porównywana z datami istniejącymi w inwentarzu, i nie może być od nich mniejsza. Nie może też być mniejsza od daty dostawy. Pola Lokalizacja i Płatnik należy wypełnić przez wybór pozycji z listy rozwijanej po naciśnięciu przycisku. Prezentowane listy są zdefiniowane słownikami jak zostało to opisane przy rozdysponowaniu automatycznym. Inaczej niż w rozdysponowaniu automatycznym, pole Identyfikator musi być wypełnione pełnym, dwunastocyfrowym, numerem inwentarzowym. 13

15 Oznaczenie inwentarza można wybrać ze słownika dostępnego po naciśnięciu ikony. Rys Przykładowa lista inwentarzy podlegających akcesji. Po wybraniu inwentarza pole jest automatycznie wypełniane pierwszym wolnym numerem inwentarzowym. Jeśli do rozdzielenia jest więcej niż jeden egzemplarz, to należy zwrócić uwagę na możliwość określenia sposobu numeracji kolejnych pozycji inwentarza. Pole Sekcja pozwala określić część identyfikatora, która ma być zwiększana w kolejnych egzemplarzach. Część ta jest wyświetlona w polu Wzorzec powielenia na niebiesko. Pole Skok umożliwia wpisanie egzemplarzy do inwentarza z przeskokiem numeracji np. przy kilku egzemplarzach książki trzytomowej stosujemy skok 3 i książki z pierwszego tomu zostaną wprowadzone z numerami różniącymi się o 3, a wprowadzając drugi i trzeci tom jako numer początkowy musimy przyjąć nie numer proponowany przez program, ale numer pierwszego egzemplarza pierwszego tomu odpowiednio +1 lub +2. W bibliotekach stosujących sygnaturę numeryczną możemy również określić sekcję zmienianą sygnatury. Podanie niewłaściwych wartości, bądź niewypełnienie pól obowiązkowych jest sygnalizowane jako błąd po naciśnięciu przycisku, a po prawidłowym rozdysponowaniu pojawia się komunikat z rys

16 5. Inne operacje. Program Gromadzenia Dzieł Zwartych zawiera ponadto specjalne operacje na dostawach. Są one dostępne z menu Operacja Rys.5.1. Lista dostępnych operacji w programie gromadzenia. Z programu są również dostępne wydruki z Programu Obsługi Inwentarzy Cofnięcie rozdysponowania Operacja Usuń rozdysponowanie pozwala na wycofanie z inwentarza błędnie wpisanych egzemplarzy. Po jej wybraniu pojawia się okno określające parametry tej operacji. Podajemy w nim numer dokumentu wpływu (pola Rodzaj wpływu, Nr wpływu i Rok) oraz numer pozycji na tym dokumencie. Wybieramy również inwentarz, z którego wpisy mają być usunięte (można wybrać wszystkie inwentarze). Po kliknięciu przycisku Wykonaj egzemplarze są usuwane z inwentarza, chyba że są np. wypożyczone. Pojawia się wtedy informacja o odmowie wykonania operacji Rys.5.2. Okno parametrów operacji cofnięcia rozdysponowania. Rys.5.3. Komunikat odmowy wykonania operacji. 15

17 5.2. Zatwierdzenie dokumentu wpływu. W celu zablokowania dostępu do dokumentu w programie została przewidziana operacja zatwierdzenia. Wybranie z listy operacji Zatwierdź dokument wpływu powoduje wyświetlenie pytania o numer dokumentu do zatwierdzenia jak na rys.5.4. Rys.5.4. Okno parametrów operacji zatwierdzenia. Zatwierdzony może zostać tylko dokument w pełni rozdysponowany i zbilansowany. Po zatwierdzeniu dokument można przeglądać, ale nie można go edytować Cofnięcie zatwierdzenia dokumentu wpływu. W celu odblokowania dostępu do dokumentu w programie została przewidziana operacja cofnięcia zatwierdzenia. Wybranie z listy operacji Cofnij zatwierdzenie dokumentu powoduje wyświetlenie pytania o numer dokumentu jak na rys Wydruki i zestawienia. Rys.5.5. Okno parametrów operacji cofnięcia zatwierdzenia. Program może korzystać z wszystkich wydruków dostępnych w systemie. Ich lista jest widoczna po kliknięciu menu Zestawienie. Najbardziej przydatne są tu zestawienia z Programu Obsługi Inwentarza: wydruk księgi inwentarzowej, dowód wpływu, struktura wpływu, bilans wpływu. 16

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision 5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision Program Microsoft Business Solutions Navision definiuje jednolity sposób obsługi wszystkich swoich modułów. Jest to niewątpliwie zaleta

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę?

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? MOL Optivum Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? Katalogowanie zbiorów bibliotecznych to jedna z podstawowych funkcji programu MOL Optivum. Wprowadzanie opisów bibliograficznych księgozbioru,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo