Klasyfikacja ubezpiecze gospodarczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyfikacja ubezpiecze gospodarczych"

Transkrypt

1 ubezpieczenia gospodarcze a ubezpieczenia spo eczne system ubezpiecze prywatnych a system ubezpiecze pa stwowych dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 1 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 2 Elementy ró nicuj ce ubezpieczenia spo eczne i gospodarcze cel Ubezpieczenia spo eczne zabezpieczenie spo eczne obywateli ubezpieczenia gospodarcze podj cie ryzyka - prewencja, kompensacja zysk ubezpieczyciela Klasyfikacja ubezpiecze gospodarczych regulacje instytucje przymus podmiot/ryzyko u. o systemie ubezpiecze spo ecznych i inne pa stwowe S, KRUS, NFZ! Prywatne PTE, ZE,.. obowi zkowe osoby fizyczne ryzyka osobowe Pakiet ustaw ubezpieczeniowych kodeks cywilny i inne zak ady ubezpiecze podmioty gospodarcze SA lub TUW! Ubezpieczenia pa stwowe! dobrowolne obowi zkowe wyj tek osoby fizyczne, jedn. org. z lub bez osob. prawnej ryzyka osobowe i maj tkowe sk adka wiadczenia zale na od dochodów zale na od ustawodawcy ustawowe zale na od oceny ryzyka i kosztów wiadczenia ochrony umowne dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 3 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 4 Klasyfikacja ubezpiecze gospodarczych kryterium przedmiot ubezpieczenia organizacja systemu ubezpiecze podzia ustawowy przymus zawarcia umowy liczba podmiotów lub przedmiotów obj tych ochron cel funkcjonowania ubezpieczyciela miejsce regulacji charakter podmiotu transferuj cego ryzyko kategorie ubezpiecze osobowe maj tkowe na ycie pozosta e osobowe i maj tkowe dobrowolne obowi zkowe indywidualne zbiorowe komercyjne i wzajemne dowe morskie reasekuracja bezpo rednie po rednie ryzyko/przedmiot ochrony OSOBOWE ycie zdrowie zdolno do pracy MAJ TKOWE maj tek art. 821 k.c. ka dy interes maj tkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje si oceni w pieni dzu podmiot Osobafizyczna Osobafizyczna, prawna i inne Podzia dalszy (przedmiot) 829 k.c. u. na ycie dot. mierci lub do ycia okre lonego wieku u. nast pstw nieszcz liwego wypadku dot. uszkodzenia cia a, rozstroju zdrowia lub mierci wskutek nw! inne: - wst pienie na studia - urodzenie dziecka U. rzeczowe U. maj tkowe sensu stricte /sytuacji maj tkowej / warto ci maj tkowych: wierzytelno ci (np. nale no ci kredytowe) warto ci, których uzyskania oczekuje ubezpieczony w przysz ci (np. zysk) warto ci, które mog pomniejszy maj tek osoby obj tej ochron (np. zobowi zania). suma ubezpieczenia Umowna,nie zale y od WPU zale na od WPU wyj. OC wypadek ubezpieczeniowy wiadczenie ubezpieczyciela pozytywnylub negatywny szkoda potrzeba finansowa wiadczenie umówione - suma pieni na lub renta Negatywny szkoda odszkodowanie maj ce na celu kompensat szkody wg. umowy dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 5 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 6 1

2 podzia ustawowy DZIA I - Ubezpieczenia na ycie Grupa 1. Ubezpieczenia na ycie. Grupa 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci. Grupa 3. Ubezpieczenia na ycie, je eli s zwi zane z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym. Grupa 4. Ubezpieczenia rentowe. Grupa 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, je li s uzupe nieniem ubezpiecze wymienionych w grupach 1-4. dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 7 podzia ustawowy DZIA II - Pozosta e ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia maj tkowe Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 1) wiadczenia jednorazowe; 2) wiadczenia powtarzaj ce si ; 3) po czone wiadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) przewóz osób. Grupa 2. Ubezpieczenia choroby: 1) wiadczenia jednorazowe; 2) wiadczenia powtarzaj ce si ; 3) wiadczenia kombinowane. dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 8 Grupa 3. Ubezpieczenia casco pojazdów l dowych, z wyj tkiem pojazdów szynowych, obejmuj ce szkody w: 1) pojazdach samochodowych; 2) pojazdach l dowych bez w asnego nap du. Grupa 4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, Grupa 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, Grupa 6. Ubezpieczenia eglugi morskiej i ródl dowej casco statków eglugi morskiej i statków eglugi ródl dowej, Grupa 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmuj ce szkody na transportowanych przedmiotach, niezale nie od ka dorazowo stosowanych rodków transportu. Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych ywio ami, obejmuj ce szkody rzeczowe nieuj te w grupach 3-7, spowodowane przez: 1) ogie ; 2) eksplozj ; 3) burz ; 4) inne ywio y; 5) energi j drow ; 6) obsuni cia ziemi lub t pni cia. Grupa 9.Ubezpieczenia pozosta ych szkód rzeczowych (je eli nie zosta y uj te w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywo anych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzie ), je eli przyczyny te nie s uj te w grupie 8. dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 9 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 10 Grupa 10. Ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikaj cej z posiadania i u ytkowania pojazdów l dowych z nap dem asnym, cznie z ubezpieczeniem odpowiedzialno ci przewo nika. Grupa 11. Ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikaj cej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, cznie z ubezpieczeniem odpowiedzialno ci przewo nika. Grupa 12. Ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej za eglug morsk i ródl dow, wynikaj cej z posiadania i u ytkowania statków eglugi ródl dowej i statków morskich, cznie z ubezpieczeniem odpowiedzialno ci przewo nika. Grupa 14. Ubezpieczenia kredytu, w tym: 1) ogólnej niewyp acalno ci; 2) kredytu eksportowego, sp aty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego. Grupa 15. Gwarancja ubezpieczeniowa: 1) bezpo rednia; 2) po rednia. Grupa 16. Ubezpieczenia ró nych ryzyk finansowych, w tym: 1) ryzyka utraty zatrudnienia; 2) niewystarczaj cego dochodu; 3) z ych warunków atmosferycznych; 4) utraty zysków; 5) sta ych wydatków ogólnych; 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych; 7) utraty warto ci rynkowej; 8) utraty sta ego ród a dochodu; 9) po rednich strat handlowych poza wy ej wymienionymi; 10) innych strat finansowych. Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej ogólnej) nieuj tej w grupach dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 11 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 12 2

3 dobrowolne obowi zkowe Grupa 17. Ubezpieczenia ochrony prawnej. Grupa 18. Ubezpieczenia wiadczenia pomocy na korzy osób, które popad y w trudno ci w czasie podró y lub podczas nieobecno ci w miejscu zamieszkania. Ustawa o ub. obowi zkowych, UFG i PBUK Przymus zawarcie, tre dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 13 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 14 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, UFG i PBUK z 22 maja 2003r. okre la: 1) zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia: a. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych b. OC rolników z tytu u posiadania gospodarstwa rolnego c. budynków wchodz cych w sk ad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarze losowych 2) sposób kontroli spe nienia obowi zku zawarcia umów ubezpiecze (okre lonych w pkt 1) oraz konsekwencje niespe nienia tego obowi zku 3) podstawowe zasady, jakim powinny odpowiada inne (pozosta e) umowy ubezpiecze obowi zkowych 4) zadania i zasady dzia ania UFG i PBUK dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 15 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 16 Ubezpieczenia obowi zkowe to: 1) ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta e w zwi zku z ruchem tych pojazdów 2) ubezpieczenie OC rolników z tytu u posiadania gospodarstwa rolnego 3) ubezpieczenie budynków wchodz cych w sk ad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarze losowych 4) ubezpieczenia wynikaj ce z przepisów odr bnych ustaw lub umów mi dzynarodowych ratyfikowanych przez RP, nak adaj cych na okre lone podmioty obowi zek zawarcia umowy ubezpieczenia. adwokatów radców prawnych notariuszy komorników s dowych doradców podatkowych bieg ych rewidentów biur rachunkowych rzeczoznawców maj tkowych po redników w obrocie nieruchomo ciami zarz dców nieruchomo ci architektów in ynierów budownictwa oraz urbanistów brokerów ubezpieczeniowych i multiagentów dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 17 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 18 3

4 rzeczników patentowych kwalifikowanych podmiotów wiadcz cych us ugi certyfikacyjne detektywów podmiotu przyjmuj cego zamówienia na wiadczenia zdrowotne podmiotów wykonuj cych wiadczenia zdrowotne Lekarzy i dentystów Domów maklerskich organizatorów imprez masowych organizatorów turystyki i po redników turystycznych podmiotów eksploatuj cych obiekt j drowy Agencji ochrony.. cicieli statków przewo cych ponad 2 tys. ton oleju luzem za szkody zw. z zanieczyszczeniem wód olejami Ochron obj ta jest odpowiedzialno cywilna za szkody powsta e przy wykonywaniu czynno ci, zawodu albo prowadzeniu dzia alno ci lub ce nast pstwem wad produktu okre lona w ustawie wprowadzaj cej dany obowi zek. indywidualne zbiorowe Indywidualne 1 przedmiot 1 podmiot 1 umowa Zbiorowe przedmiotów lub podmiotów grupowe (dot. ryzyk osobowych) dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 19 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 20 komercyjne i wzajemne Cel funkcjonowania ubezpieczyciela: - zysk - ochrona dowe morskie reasekuracja KC KM Umowa nienazwana, standardy S.A. TUW (mutual) Captive pool z udzia em pa stwa w zakresie ryzyka katastrof dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 21 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 22 bezpo rednie po rednie charakter podmiotu transferuj cego ryzyko Ub. Bezpo rednie ubezpieczenie koasekuracja ub. po rednie reasekuracja retrocesja koasekuracja Ka dy z ubezpieczycieli - ubezpiecza dane ryzyko w okre lonej cz ci - nale y mu si adekwatnie do tego odpowiednia cz sk adki - w takim samym stosunku obci a zak ad ewentualna szkoda. dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 23 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 24 4

5 reasekuracja retrocesja reasekurator polega na odst powaniu cz ci (a nawet ca ci) ryzyka przyj tego do ubezpieczenia transfer nast puje z zak adu ubezpiecze (cedent) do nast pnego zak adu ubezpiecze (reasekurator, cesjonariusz) wtórny podzia ryzyka, nie maj cy znaczenia - w zakresie zobowi za prawnych zak adu ubezpiecze dla ubezpieczaj cego si dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 25 5

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

5. Suma ubezpieczenia (wyliczona zgodnie z Kalkulacj sumy ubezpieczenia utraty zysku ); a) Ca kowita suma ubezpieczenia zysku brutto PLN

5. Suma ubezpieczenia (wyliczona zgodnie z Kalkulacj sumy ubezpieczenia utraty zysku ); a) Ca kowita suma ubezpieczenia zysku brutto PLN WNIOSEK O UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku b traktowane przez Aviv TUO S.A. jako poufne i nie b nikomu udost pnione. 1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczaj cego;

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA A UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE WSKAZANIA DLA POLSKI

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA A UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE WSKAZANIA DLA POLSKI SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA A UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE WSKAZANIA DLA POLSKI MAŁGORZATA RUTKOWSKA Politechnika Wrocławska Streszczenie W opracowaniu przedstawiono istot ekonomii społecznej, podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych Polska Izba Ubezpieczeń Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem] Redaktor naukowy: Eugeniusz Kowalewski 1 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem]

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu Artyku 21.2. ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia

Bardziej szczegółowo

O pojêciu grupy w ubezpieczeniach

O pojêciu grupy w ubezpieczeniach ARTYKU Y I ROZPRAWY Marcin Orlicki O pojêciu grupy w ubezpieczeniach grupowych Artyku³ dotyczy pojêcia grupy w ubezpieczeniach grupowych. Zasadnicz¹ tez¹ jest stwierdzenie, e grupa ubezpieczonych mo e

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo