1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu"

Transkrypt

1 Regulamin przetargu pisemnego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego TARTAK-WYGON sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Sygnatura akt XII GUp 14/12 1. Podstawa prawna Regulamin niniejszy określa szczegółowo warunki przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, na podstawie art. 318 Prawa Upadłościowego i Naprawczego przedsiębiorstwa TARTAK-WYGON spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wygonie. Przetarg organizuje i przeprowadza syndyk masy upadłości spółki, ustanowiony w toczącym się postępowaniu upadłościowym, toczącym się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy ( sygn. akt GUp 14/12). 2. Przedmiot przetargu Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Spółki położonych w miejscowości Wygon, Gm. Bierzwnik, woj. zachodniopomorskie : 1. Prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 396/1 i nr 396/6 o powierzchni łącznej 3,8625 ha, działki gruntu nr 396/1 o pow. 3,0225 ha i nr 396/6 o pow. 0,8400 ha zabudowane są budynkami produkcyjnymi i budowlami : 1.Magazyn części zamiennych o pow. uż. 180,90 m2 2.Suszarnia o pow.uż m2 3.Budynek socjalny o pow. 156,7m2 4.Magazyn smarów o pow. uż. 20 m2 5.Stacja paliw + wiata o pow. uz 20 m2 6.Wiata na tarcicę o pow. uż m2 7. Biuro mechanika o pow. uż. 45 m2 8.Warsztat o pow. uż. 93,30 m2 9. Wiata przy warsztacie o pow. uż 45m2 10.Wiata stalowa o pow. uż 282 m2 11. Hala traków o pow. uż 784,4m2 12. Biuro składu tarcicy o pow. uż 56 m2 13.Wiata stalowa wielosiły o pow. uż 151 m2 14 Kotłownia, trafostacja, basen p-poż.,zbiornik p-poż, ogrodzenie, instalacja oświetleniowa 2. Ruchomości w postaci maszyn i urządzeń do produkcji tartacznej (środki trwałe grupy3-8),wyposażenie techniczne,socjalne i administracyjno-biurowe z ruchomościami znajdującymi się w budynkach i budowlach posadowionych na tych nieruchomościach położonych w miejscowości Wygon 73 gmina Bierzwnik. 3. Wartości niematerialne i prawne. 1

2 Dla zbywanych nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu Zamiejscowy Wydział w Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ 1C / /6 za cenę nie mniejszą niż zł netto. 3. Ogłoszenie o przetargu 1. Dopuszcza się dodatkowo podjęcie innych działań zmierzających do publikacji treści ogłoszenia o przetargu bądź informacji o nim w innych mediach. 4. Cena wywoławcza Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż ,00 złotych (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) netto i wynika z postanowienia Sędziego Komisarza. Cena nie obejmuje zapasów magazynowych i produkcji w toku. Do ceny, na dzień podpisania umowy, doliczona będzie aktualna wartość zgromadzonych zapasów magazynowych ( materiały + wyroby gotowe ) oraz produkcji w toku 5. Wadium Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy TARTAK WYGON sp. z o. o.. w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Banku BPH o numerze PL , Kod SWIFT banku: PBHKPLPK w wysokości odpowiadającej zł. ( słownie:czterdzieści tysięcy złoty 00/100)z dopiskiem Wadium ZPC TARTAK Przetarg XII GUp 14/12. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu całej kwoty wadium na wskazany wyżej rachunek bankowy. 1. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu, 2. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w przypadku, jeżeli oferent nie dokona wpłaty pozostałej części ceny sprzedaży nie później niż na dzień poprzedzający zawarcie umowy lub uchyli się od zawarcia umowy kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa w terminie wyznaczonym przez syndyka lub umowa nie dojdzie do skutku z przyczyn nie pokrycia przez nabywcę kosztów związanych z zawarciem umowy, 3. Wadium uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w wysokości nominalnej w terminie 7 dni, licząc od dnia rozpoznania przetargu. 4. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. 5. Syndyk może zrezygnować z obowiązku wnoszenia wadium poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogłoszeniu o przetargu. 2

3 6. Zasady przystąpienia do przetargu 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: - złożenie w dwóch egzemplarzach pisemnej oferty w języku polskim, (osobiście albo przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), w terminie do 10 kwietnia 2015r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adresy : Dwa egzemplarze kierowane do: Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, Szczecin: jedna z dopiskiem Sędzia Komisarz SSR A. Opłotna-Woźniak druga z dopiskiem Syndyk masy upadłości TARTAK WYGON sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, z podaniem sygnatury akt XII GUp 14/12. - wpłacenie kwoty wadium zgodnie z treścią 5 pkt. 1 Regulaminu sprzedaży, jeśli zawarte zostało w treści ogłoszenia o przetargu 2. W przypadku wysłania ofert drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień wpływu do siedziby Sądu. 3. Pisemna oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać : a. Pełne dane oferenta firmę lub imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta lub adres siedziby wraz z numerem telefonu kontaktowego, b. Oryginał lub uwierzytelniony przez notariusza odpis aktualnego dokumentu wskazującego status prawny oferenta (odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej ) wraz z oświadczeniem, że wszystkie wpisy oraz dane w nim zawarte na dzień składania ofert są nadal aktualne, zaświadczenie o nadaniu nr Regon, NIP, a w przypadku osób fizycznych nr NIP oraz kserokopię dowodu osobistego. Osoby zagraniczne winny złożyć: oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię właściwego rejestru przedsiębiorców wraz tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wydane po dniu ogłoszenia przetargu. W przypadku zaś przedstawicielstw osób zagranicznych także zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw. Zagraniczne osoby fizyczne winny złożyć dokument tożsamości poświadczony przez właściwe względem zamieszkania służby konsularne RP. c. Potwierdzoną podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta kopię dowodu wpłacenia wadium, d. Pisemną informację o numerze rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w przypadku o którym mowa w 5 pkt. 3, e. Oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza, (dokładne oznaczenie cyfrowe i słowne oferowanej kwoty) oraz warunki płatności z dokładnym określeniem terminu i sposobu wpłaty pozostałej części oferowanej ceny, 3

4 f. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, g. Wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę/podmiot nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty, w tym wydane przez MSWiA zezwolenie lub promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy oferentem jest osoba/podmiot zagraniczny (spoza Unii Europejskiej), h. Oświadczenia o: - zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi treścią ogłoszenia o przetargu, regulaminem przetargu, o ich bezwarunkowej akceptacji i nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń z tego tytułu, - zapoznaniu się z operatami szacunkowymi oraz aktualnym stanem faktycznym i prawnym przedsiębiorstwa i nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń z tego tytułu, - stwierdzeniu, że oferent uważa się za związanego ofertą od chwili wpłacenia wadium do dnia zawarcia umowy sprzedaży, jeśli jest wymagane, i. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, j. Notarialnie poświadczone wzory podpisów osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, a w przypadku osób/podmiotów zagranicznych wymagane jest potwierdzenie zgodności podpisu przez notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę osoby/podmiotu zagranicznego. 4. W przypadku ofert sporządzonych w języku obcym, wymagane jest tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5. W przypadku oferentów działających przez pełnomocników, dodatkowo są oni zobowiązani do złożenia pełnomocnictwa w oryginale, z podpisami mocodawców poświadczonymi przez notariusza lub właściwego ze względu na siedzibę osoby/podmiotu zagranicznego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, określającego dokładnie zakres umocowania pełnomocnika. 6. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby/podmioty zagraniczne powinno być przedłożone wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego na język polski, zawierać imię, nazwisko, funkcję mocodawcy, opatrzone czytelnym podpisem mocodawcy. 7. Przed złożeniem oferty, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od do 14 00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu lub , a mianowicie dokonać: 1. Oględzin nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, 2. Oględzin ruchomości ( maszyny i urządzenia do produkcji tartacznej), oraz zapoznać się z informacją i dokumentacją udostępnioną przez Syndyka, tj.: 1/Operatami szacunkowymi składników majątkowych upadłego (nieruchomości) odpowiednio: - z dnia r. przygotowanym przez biegłego sądowego Stanisława Toporkiewicza. 4

5 - z dnia r. przygotowanym przez biegłego sądowego Stanisława Karpowicza - z dnia r. przygotowanym przez biegłego sądowego Leopolda Nieprusa - z dnia r. przygotowanym przez biegłego sądowego Stanisława Toporkiewicza - z dnia r. przygotowanym przez biegłego sądowego Stanisława Toporkiewicza 2/ Wyceną ruchomości TARTAK WYGON sp. z o. o. z dnia r. sporządzoną przez Ośrodek Rzeczoznawstwa SIMP, 3/ Wyceną zorganizowanej części przedsiębiorstwa z sierpnia 2014 sporządzoną przez Conmar Konsulting M.Adamowicz 7. Przebieg przetargu 1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, Szczecin 2. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni przez Syndyka niezwłocznie listem poleconym. Syndyk ustala z nabywcą termin zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 3. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia, na wskazany przez Syndyka rachunek bankowy, nie później jednak niż na dzień kalendarzowy przed ustalonym terminem zawarcia umowy sprzedaży. 4. Przedmiot sprzedaży zostanie wydany bez zbędnej zwłoki. 5. Wszelkie koszty sprzedaży nieruchomości i ruchomości ponosi nabywca. 9. Postanowienia końcowe 1. Syndyk ma prawo do: - odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn, - nie przyjęcia najwyższej zaproponowanej ceny, - prowadzenia dodatkowych negocjacji z możliwością końcowego licytowania cen, - przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz zażądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia dokumentów. 2. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona. 3. Syndyk nadto zastrzega sobie prawo nieodpłatnego użytkowania wybranego lokalu biurowego w budynku biurowym TARTAK WYGON sp. z o. o. o łącznej powierzchni do 30 m 2 na potrzeby własne względnie podmiotu zajmującego się przechowaniem dokumentacji archiwalnej - do czasu prawomocnego ukończenia postępowania upadłościowego. Remigiusz Frydrychowicz syndyk 5

6 6

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo