POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku"

Transkrypt

1 Sygn. akt V GUp 5/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2013 roku Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy SSR Zbigniew Miczek po rozpoznaniu w dniu roku, w Tarnowie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym upadłego Fabryki Maszyn TARNÓW sp. z o.o. w Tarnowie obejmującego likwidację majątku upadłego o zezwolenie na sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 323 p.u.n. w zw. z art. 213 ust. 1 p.u.n. postanawia: I. zezwolić Syndykowi Masy Upadłości Fabryki Maszyn Tarnów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa Fabryki Maszyn Tarnów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie, za cenę nie mniejszą niż ,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) brutto; II. określić dodatkowe warunki sprzedaży przedsiębiorstwa Fabryki Maszyn Tarnów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie, w ten sposób, iż wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze przetargu (aukcji) z zachowaniem następującej procedury: 1. Przedmiotem przetargu (aukcji) jest przedsiębiorstwo Fabryki Maszyn Tarnów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie obejmujące (tylko i wyłącznie) aktywa określone i wycenione w Oszacowaniu wartości składników masy upadłości przedsiębiorstwa FABRYKI MASZYN TARNÓW sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z dnia 14 listopada 2013 r. sporządzonym przez RealExperts.pl Sp. z o.o. (wraz z rzeczoznawcami Tomaszem Kotrasińskiem i Krzysztofem Jankowskim), a szerzej opisane w: a) Załączniku nr 4 do powyższego dokumentu Wykazie wierzytelności upadłego; b) Załączniku nr 7 do powyższego dokumentu składającym się z: Wykazu i oszacowania wyposażenie przedsiębiorstwa cz. 1, Wykazu i oszacowania wyposażenie przedsiębiorstwa cz. 2, Wykazu i oszacowania magazyny cz. 1, Wykazu i oszacowania magazyny cz. 2,

2 zwanym dalej Opisem i oszacowaniem; z wyłączeniem poniżej wymienionych składników; W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą: środki pieniężne zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości, zarówno na dzień złożenia niniejszego wniosku, jak i jego rozpatrzenia przez Sędziego Komisarza oraz wszelkie środki pieniężne, które wpłyną do masy upadłości po tych dniach, wierzytelności wskazane w Załączniku nr 4 do Opisu i oszacowania za następującymi nr L.p.: 4, 7, 16, 17 i 20 oraz wszelkie wierzytelności wymienione w Załączniku nr 4 do Opisu i oszacowania, które wygasły/wygasną do dnia podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, bez prawa wywodzenia przez nabywcę z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, w tym o obniżenie ceny sprzedaży; 2. Opis i oszacowanie do wglądu w biurze Syndyka ul. Wiktorska 65 lok. 3, Warszawa oraz w aktach sprawy V GUp 5/13 w Sądzie Rejonowym w Tarnowie V Wydział Gospodarczy, ul. Dąbrowskiego 27, Tarnów; 3. Cena wywoławcza wynosi ,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) brutto sprzedaż zwolniona z podatku VAT; 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 13 grudnia 2013 roku, w biurze Syndyka ul. Wiktorska 65 lok. 3, Warszawa lub przesłać je na w/w adres biura Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka); 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do wyżej wymienionego biura Syndyka, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 5/13, umieścić dopisek Oferta na przetarg - przedsiębiorstwo FMT oraz dopisek nie otwierać, a także wskazać dane oferenta; 6. Nie zostanie przyjęta oferta złożona przez: a. syndyka lub Sędziego Komisarza; b. małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu - osób wymienionych pod literą a ; 7. Oferta zakupu powinna zawierać: a. dokładne oznaczenie składającego ofertę imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę); b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej; c. oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie 6b, d. aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców); e. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;

3 f. w przypadku spółek handlowych - uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu (aukcji) jest uprawniona do zawarcia umowy nabycia przedsiębiorstwa będącego przedmiotem niniejszego przetargu; g. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, spełnia jego warunki oraz w pełni je akceptuje; h. oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem przedsiębiorstwa w sytuacji wybrania jego oferty; i. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz jego wyceną Opisem i oszacowaniem; j. oświadczenie oferenta, iż wiadomym mu jest, iż przedmiot przetargu znajduje się na nieruchomości (dz. ew. nr 1/128) znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. z siedzibą w Tarnowie, na której to posadowiony jest obiekt (hala nr 100) będący własnością Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. z siedzibą w Tarnowie, zaś upadłemu przysługuje prawo do korzystania z tej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy z dnia 16 października 2013 r., prawa i obowiązki z którego to stosunku prawnego nie są przedmiotem niniejszego przetargu; k. oświadczenie oferenta, iż w przypadku wybrania jego oferty i podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Fabryki Maszyn Tarnów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie połowy kosztów związanych z funkcjonowaniem umowy dzierżawy opisanej pod lit. j powyżej, w tym kosztów czynszu, energii elektrycznej i innych opłat oraz połowy kosztów związanych z zapewnieniem dostaw energii cieplnej do tej nieruchomości, obciążających Fabrykę Maszyn Tarnów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie w okresie od dnia podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa do dnia całościowego usunięcia przedmiotu sprzedaży z nieruchomości opisanej pod lit. j powyżej i nie później niż do dnia 31 stycznia 2014 r.; l. oświadczenie oferenta, iż w przypadku wybrania jego oferty i podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa wyraża zgodę, by wszelkie ryzyka związane z przedmiotem sprzedaży, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży przeszły na niego z dniem zawarcia umowy sprzedaży; m. oświadczenie oferenta, iż w przypadku wybrania jego oferty i podpisania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa zobowiązuje się usunąć cały przedmiot sprzedaży z nieruchomości opisanej pod lit. j powyżej, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014 r., a w sytuacji niewypełnienia powyższego obowiązku zobowiązuje się zwolnić Fabrykę Maszyn Tarnów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie i Syndyka Masy Upadłości Fabryki Maszyn Tarnów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie z wszelkich zobowiązań jakie w związku z tym będą obciążać Fabrykę Maszyn

4 Tarnów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie i Syndyka Masy Upadłości Fabryki Maszyn Tarnów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie, zwłaszcza wobec Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. z siedzibą w Tarnowie (w tym z tytułu umowy dzierżawy opisanej pod lit. j powyżej) lub dostawców mediów, wskazując iż oferent będzie ponosił odpowiedzialność już w chwili powstania zobowiązania wobec upadłego lub Syndyka i jeszcze przed jego spełnieniem przez Syndyka; n. oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprzedawanych wierzytelności oraz ze umożliwiono mu zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprzedawanych wierzytelności, jakie uznał za istotne z punktu widzenia sprzedaży tego składnika, a w związku z tym zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z nabyciem wierzytelności, o. podpis oferenta będącego osobą fizyczną albo podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta nie będącego osobą fizyczną, na ofercie i oświadczeniach, a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika również dołączenie stosownego pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do złożenia oferty oraz reprezentowania mocodawcy w całym przetargu (w tym w aukcji); p. dowód wpłaty wadium w wysokości ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. q: i. nazwa dysponenta rachunku: Fabryka Maszyn Tarnów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie; ii. nr rachunku: , q. Syndyk uznaje, iż warunek określony w pkt 7 lit. p jest spełniony, jeśli Syndyk bezpośrednio po otwarciu oferty potwierdzi wpływ wadium na konto wskazane w pkt 7 lit. p, 8. Jeżeli oferta danego oferenta nie będzie spełniała choćby jednego z warunków formalnych, o których mowa w pkt 7 powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do przetargu, w tym do aukcji, o której mowa w pkt 9 poniżej; 9. Jeżeli przynajmniej dwie złożone oferty spełniają warunki formalne przewidziane w pkt 7 powyżej, Syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród oferentów, których oferty spełniają warunki formalne przewidziane w pkt 7 powyżej, na następujących warunkach: a. cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, a zawarta w ich ofertach o których mowa w pkt 7 powyżej; b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złoży ofertę korzystniejszą; c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, o której mowa w pkt 9 lit. a, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w pkt 9 lit. d kwota postąpienia;

5 d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż ,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); e. Syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem); f. jeżeli po rozpoczęciu aukcji żaden z oferentów dopuszczonych do licytacji nie zaoferuje skutecznie ceny wyższej od ceny wywoławczej, o której mowa w pkt 9 lit. a, Syndyk udzieli przybicia na rzecz tego z oferentów dopuszczonych do licytacji, który przedstawił najwyższą oferowaną cenę zawartą w ofercie o której mowa w pkt 7; 10. Jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji Syndyk udzieli jej przybicia; 11. Wybór oferty przez syndyka jest prawnie skuteczny z momentem dokonania przez Syndyka wyboru oferty (udzielenia przybicia) wybór dokonany przez Syndyka nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza, 12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2013 r., w biurze Syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 65 lok. 3, o godz Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności przybyłych oferentów; 13. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2013 r. zawrzeć umowę sprzedaży przedsiębiorstwa w formie z podpisem notarialnie poświadczonym, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej do dnia 19 grudnia 2013 r., przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany w pkt 7 lit. p; 14. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy: a. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 13 lub b. wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 13 lub Syndyk odstąpi od podpisania umowy na skutek naruszenia przez oferenta warunków przetargu, 15. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu przetargu (aukcji), a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 14 lit. a i b ; 16. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 317 ust. 2 puin), a nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, 17. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący, 18. Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do: a) odstąpienia od przetargu (aukcji); b) zamknięcia przetargu (aukcji) bez wyboru którejkolwiek z ofert,

6 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym postanowieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze; III. zobowiązać Syndyka Masy Upadłości Fabryka Maszyn Tarnów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie do zamieszczenia w poczytnym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Dzienniku Polskim ogłoszeń zawierających wyciąg z najważniejszych warunków sprzedaży określonych w punkcie II niniejszego postanowienia, w terminie do dnia 06 grudnia 2013 roku wraz z informacją, iż pełne warunki sprzedaży dostępne są do wglądu w: - biurze Syndyka ul. Wiktorska 65 lok. 3, Warszawa; - w aktach sprawy V GUp 5/13 w Sądzie Rejonowym w Tarnowie V Wydział Gospodarczy, ul. Dąbrowskiego 27, Tarnów; - na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tarnowie pod adresem: SSR Zbigniew Miczek

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo