REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew szt. 1. Regulamin określa tryb przygotowywania organizacji i przeprowadzania pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż środka trwałego będącego własnością Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o.. 2. Przetarg ogłasza Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, Elbląg. 3. Przetarg ma charakter publiczny. 4. Osobami uprawnionymi przez Organizatora do porozumiewania się z Uczestnikami są: Marian Karaś tel.: (55) wew. 21, kom , Marek Wiadrowski tel.: (55) wew. 21, kom , 5. Procedurę przetargową rozpoczyna się poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu (załącznik Nr 1 do Regulaminu) na stronie internetowej ZKM: w zakładce przetargi oraz zamieszczeniu w prasie lokalnej. 6. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż środka trwałego będącego własnością Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. w Elblągu, szczegółowo opisanego w (załączniku Nr 2 do Regulaminu). 7. Istnieje możliwość oględzin przedmiotu sprzedaży, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel.: (55) wew. 21, kom , kom Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. 9. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne itp., które do wyznaczonego terminu tj. do dnia r. do godz. 9:00 złożą pisemną ofertę (załącznik Nr 3 do Regulaminu) w siedzibie Zamawiającego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, Elbląg, Sekretariat pok. Nr Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.. zł brutto. Wadium należy wpłacić w kasie Zarządu lub przelewem na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. II O/ELBLĄG Nr Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Organizator uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. do dnia r. do godz. 9:00. znajdzie się na koncie Organizatora data uznania rachunku Organizatora, lub w kasie Organizatora. Wadium wpłacone przez Uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, od zawarcia umowy w terminie 14 dni, wadium ulega przepadkowi na rzecz Organizatora. Pozostałym Uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie. 11. Uczestnik ponosi wszelkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu sprzedaży. 12. Przetarg przeprowadza co najmniej trzy osobowa komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Spółki Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o.. Pracami Komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej. 13. Kopertę z ofertą należy oznakować w następujący sposób:

2 ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU SPÓŁKA Z O.O. UL. BROWARNA 90, ELBLĄG. SEKRETARIAT pokój Nr 7. OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew szt. Nazwa i adres Uczestnika, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnionego doręczenia Organizatorowi 14. Oferty nadesłane lub złożone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres podany na kopercie. 15. Komisja przetargowa sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o: terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu; informacje o złożonych ofertach; wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez Uczestników; ofertach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu, wraz z uzasadnieniem; cenie zaproponowanej w ofertach, wybór najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem albo informacje o braku wyboru oferty; uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez Komisję przetargową; imionach i nazwiskach członków komisji przetargowej; dacie sporządzenie protokołu; 16. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w jednym egzemplarzu, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej. 17. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu. 18. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia r. 19. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 20. Część jawna: Cześć jawna przetargu odbywa się w obecności Uczestników. a) Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując Uczestnikom informacje o przedmiocie przetargu, cenie minimalnej / wywoławczej przedmiotu sprzedaży, skutkach uchylenia się od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego (jego wzór załącznik nr 4 do Regulaminu) i umowy, możliwościach odwołania przetargu bez podania przyczyn, możliwościach dodatkowego przetargu ustnego między oferentami, którzy złożyli dwie różnorzędne, najwyższe ceny. b) Przewodniczący komisji przetargowej podaje ilość ofert, dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej c) Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia Uczestników o terminie i miejscu ogłoszenia wyników.

3

4

5 Elbląg, dnia r. ZATWIERDZAM ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU WZÓR OGŁOSZENIA O PRZETARGU. O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO I. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, Elbląg ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż kiosków handlowych: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew szt. Cena wywoławcza zł), II. Miejsce, w którym można oglądać kiosk-pawilon ul. Ogólna Płk.Dąbka w robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach: telefony kontaktowe (55) wew. 21, kom , kom , III. WADIUM 1. Wadium w wysokości: zł, należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich, w terminie do dnia. do godz Wadium należy wpłacać w kasie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, Elbląg, w robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach , lub na konto Bank PEKAO S.A. II O/ELBLĄG Nr Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 4. Wadium złożone przez Uczestników, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: a) żaden z Uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej; b) Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. IV. OFERTA 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:

6 a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, b) oferowaną cenę, c) oświadczenie Uczestnika, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży, d) kserokopię dowodu wpłaty wadium. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, Elbląg, w terminie do r. do godziny...00, pok. nr W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu.. r. o godzinie..., w siedzibie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. w pok Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia. 6. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert 7. Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty opisane w ust. 1, powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem: ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU SPÓŁKA Z O.O. UL. BROWARNA 90, ELBLĄG. SEKRETARIAT pokój Nr 7. OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ PAWILON EURO 3 : V. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. VI. Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta z kupującym w siedzibie Organizatora po wybraniu oferty najkorzystniejszej. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Pan Marian Karaś tel.: (55) wew. 21, kom ,

7 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA TRWAŁEGO. Kiosk - pawilon handlowy typu "EURO 3" Rok produkcji 2001 Charakterystyka obiektu: stan bardzo dobry - bez lokalizacji można go ustawić w dowolnym miejscu, nie wymagana jest wylewka przeznaczony jest do sprzedaży prasy jak i drobnych artykułów przemysłowych lub spożywczych posłuży jako altana na działce, budka strażnicza, parkingowa itp.,. kiosk jest zlokalizowany w Elblągu przy skrzyżowaniu ulic Ogólnej i Płk Dąbka, masa ok kg, odbiór we własnym zakresie. Parametry pawilonu: długość całkowita 5766 mm, szerokość całkowita 2642 mm, wysokość całkowita 3005 mm, wysokość użytkowa 2500 mm, powierzchnia zabudowy 15,23 m2, powierzchnia użytkowa 13,54 m2, kubatura 45,77 m3 Posadowienie

8 Z uwagi na mały ciężar oraz dużą zwartość i sztywność konstrukcji kiosku, dopuszcza się tymczasowe (decyzja Zamawiającego) posadowienie na bloczkach betonowych ułożonych w odległościach około 1,0m. Bloczki należy wypoziomować tak, aby ich górna powierzchnia znajdowała się min 5 cm nad poziomem terenu. Należy zapewnić odpływ wody i przewietrzanie pod kioskiem. Konstrukcja Konstrukcja szkieletu wykonana jest z elementów stalowych, spawanych i zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez lakierowanie. Podłoga składa się z płyty wiórowej typu OSB, wodoodpornej opartej na krzyżowych rusztach stalowym i drewnianym, pokryta panelami, jest ocieplona dwoma warstwami płyt styropianowych układanych na krzyż o łącznej grubości 100mm. Dolną warstwę ochronną stanowi blacha fałdowana, ocynkowana. Ściany pawilonu wykonane są z płyt warstwowych typu Sandwich o grubości 100mm. Dach płaski, jednospadowy z odprowadzeniem wody i rury spustowej z wyprowadzeniem wody opadowej na teren. do tyłu obiektu za pomocą rynny Zadaszenia zewnętrzne markiza Powłoki malarskie i zabezpieczenie antykorozyjne Dolna rama stalowa pawilonu jest ocynkowana ogniowo, co zabezpiecza ten najbardziej narażony na korozję element pawilonu.. Wszystkie pozostałe elementy stalowe zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. Wewnętrzne elementy stalowe lakierowane są farbami poliuretanowymi z utwardzaczem. Stolarka okienna, drzwi - zabezpieczenia antywłamaniowe. Stolarka okienna I drzwiowa wykonana jest z profili aluminiowych SPECTRAL 45 w kolorze białym (standard). Drzwi wyposażone są w 3 zamki: 1 zamek patentowy, 2 zamek Gerda. Drzwi są wyposażone standardowo w samozamykacz. Okna zabezpieczone są zewnętrznymi roletami aluminiowymi antywłamaniowymi. Pomieszczenie WC Drzwi wewnętrzne są drewniane i posiadają otwory wentylacji nawiewnej. Drzwi wyposażone są tylko w klamki, bez zamków. Pomieszczenie WC posiada otwór wentylacyjny z zabudowanym wentylatorem mechanicznym, a pomieszczenie zaplecza kratkę wentylacyjną.

9 Wyposażenie WC: miska ustępowa, umywalka ceramiczna, biała z baterią wody zimnej, Instalacja elektryczna Standardowe wyposażenie instalacji elektrycznych obejmuje: oprawy sufitowe, obwód do przyłączenia piecyka elektrycznego 1,6 kw podwójne gniazdko kasy fiskalnej ( można przyłączyć jeszcze jedno urządzenie elektroniczne) podwójne gniazdko elektryczne ogólnego zastosowania ( czajnik, dodatkowy wentylator, itp.) tablicę rozdzielczą, bezpiecznikową ( zabezpieczenie przedlicznikowe wraz z przyłączem energetycznym oraz tablicę licznikową. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU WZÓR OFERTY. Elbląg, dnia 2013 r. OFERTA W przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego ZKM Spółka z o.o. w Elblągu Ja niżej podpisany składam ofertę na zakup środka trwałego tj. kiosku-pawilonu handlowego typu EURO 3 w pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym w niżej określonym zakresie przedmiotowym i cenowym: l.p nazwa środka trwałego Cena wywoławcza wadium Cena oferty brutto*. 1. pawilonu handlowego typu EURO 3 * w kolumnie cena oferty, należy wpisać proponowaną cenę zakupu. Imię i Nazwisko/nazwa firmy ul... kod - miejscowość

10 powiat województwo.. Telefon:. Fax:.. NIP. Regon.. Internet:.. e Nr rachunku bankowego Podpis Uczestnika przetargu ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU WZÓR PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY. protokół wydania przedmiotu sprzedaży tj. kiosku handlowego typu Nr ew.. Rok prod... do umowy kupna sprzedaży z dnia. wydanie przedmiotu sprzedaży tj. kiosku handlowego nastąpiło:

11 dnia.r. o godzinie. Organizator Uczestnik przetargu.... ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU WZÓR UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Zawarta w dniu...w Elblągu pomiędzy Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr , Regon Nr NIP zwanym w dalszej części umowy,,sprzedawcą reprezentowanym przez: Dyrektora Spółki Kazimierza Zbigniewa Orzecha a reprezentowanym Przez Kupującego (imię i nazwisko):... PESEL:... Adres zameldowania:...

12 Rodzaj i nr dokumentu tożsamości:... wydany przez... zwanym dalej,,kupującym, o następującej treści: 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż kiosku - pawilonu handlowego typu: nr. ew.... rok produkcji... 2 W wyniku rozstrzygnięcia w dniu.. pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż środka trwałego Sprzedający oświadcza, że kiosk handlowy będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten kiosk, oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 3 Strony ustaliły wartość przedmiotu sprzedaży na kwotę:... Słownie:... 4 Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność kiosku określonego w 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w 3 niniejszej umowy. Na poczet tej kwoty Sprzedający zalicza wadium otrzymane od kupującego w kwocie... słownie:.... Pozostałą kwotę tj.... Kupujący przeleje na rachunek sprzedającego w banku (nazwa banku)...nr rachunku...do dnia na podstawie faktury VAT Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia Kupujący odbierze towar własnym transportem. 7 Sprzedający oświadcza, że kiosk nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny kiosku. Kupujący dokonał oględzin nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.

13 8 Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego. 9 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo