WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, Lublin OGŁASZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art ¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI: HONDA ACCORD 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Pielęgniarek 6, Lublin 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód Samochód można oglądać w siedzibie WSSE Lublin ul. Pielęgniarek 6 od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 14:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, numer telefonu: w.177. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan techniczny pojazdu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte. 3. Rodzaj, typ pojazdu: model pojazdu Accord 1.8i MR 98 wersja LS rodzaj nadwozia sedan 5 osobowy numer fabryczny SHHCG85202U rok produkcji 2001 data pierwszej rejestracji r., data ważności badania technicznego , silnik benzynowy z zapłonem iskrowym ( wtrysk) o pojemności 1850 cm³ / moc silnika:100kw (136 KM), stan licznika (wskazanie drogomierza) km, nr rejestracji LU 36441

2 4. Wysokość wadium Ustala się wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej brutto tj.: zł (słownie: siedemset trzydzieści złotych 00/100) Wadium wnosi się w pieniądzu w kasie WSSE w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6 lub przelewem na rachunek bankowy WSSE nr: do dnia r., do godz. 10:00 z adnotacją: Wadium zakup samochodu marki HONDA ACCORD Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 5. Cena wywoławcza cena netto: ,92 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć zł 92/100) podatek VAT 23 %; cena brutto: ,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych 00/100) 6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta Oferta pisemna powinna zawierać: wypełniony formularz oferty, dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie oryginału. 7. Termin i miejsce złożenia oferty Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: Oferta na zakup samochodu osobowego HONDA ACCORD - nie otwierać przed dniem 25 sierpnia 2011 r. przed godz. 10:30 w siedzibie WSSE w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, Sekcja Zamówień Publicznych pokój nr 144 w terminie do dnia 25 sierpnia 2011 r. do godz Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2011 r. o godz w siedzibie WSSE w Lublinie w sali konferencyjnej.

3 8. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni 9. Informacje o sposobie porozumiewania się organizatora przetargu z oferentami Wszelką pisemną korespondencję do organizatora przetargu związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, ul. Pielęgniarek 6, Lublin Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest: Witold Sobiesiak Kierownik Oddziału Administracyjnego tel w Wydanie przedmiotu przetargu Wydanie przedmiotu nabycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna sprzedaży. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Cenę nabycia należy wpłacić w pieniądzu w kasie WSSE w Lublinie ul. Pielęgniarek 6 lub przelewem na rachunek bankowy WSSE nr: z adnotacją: ZAKUP samochodu osobowego marki HONDA ACCORD Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Załączniki do ogłoszenia: regulamin przetargu opis samochodu formularz oferty oświadczenie o stanie technicznym projekt umowy kupna sprzedaży

4

5 REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO na podstawie art ¹ Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego Honda Accord stanowiącego własność Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lublinie 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem przetargu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, Lublin 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego Honda Accord rok produkcji 2001 o nr rej. LU Szczegółowy opis zbywanego pojazdu w drodze niniejszego przetargu stanowi załącznik nr 1do niniejszego regulaminu. 4. Przetarg ma charakter przetargu ofertowego pisemnego. 5. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem wniesienia wadium. 6. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu ogólnie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń w siedzibie WSSE Lublin. 2 Cena wywoławcza 1. Cena wywoławcza samochodu: cena netto: ,92 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć zł 92/100) podatek VAT 23 %; cena brutto: ,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych 00/100) 3 Wadium 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium. 2. Organizator ustala wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej 3. Wadium wnosi się w pieniądzu w kasie WSSE w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6 lub przelewem na rachunek bankowy WSSE nr Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 6. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6 4 Oferta 1. Oferta powinna być zaadresowana Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Lublinie Sekcja Zamówień Publicznych Lublin, ul. Pielęgniarek 6, pok. 144 z dopiskiem: OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU MARKI HONDA ACCORD - nie otwierać przed dniem 25 sierpnia 2011 r., godz. 10: Opakowanie powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) oferenta składającego daną ofertę. 3. Przetarg jest ważny w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania wynikające z niniejszego regulaminu. 4. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany adres Organizatora przetargu, a nie data stempla pocztowego (nadania). 5. Oferent może w każdym czasie przed terminem składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. 6. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA ; 7. Powiadomienie o wycofaniu oferty należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 8. W przypadku wycofania oferty, wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi. 9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi oferent. 10. Oferta powinna zawierać: a) wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; b) dowód wpłaty wadium, c) oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny pojazdów stanowiących przedmiot przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Wojewódzkiej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. d) pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie oryginału lub notarialnie poświadczona kopia w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika 11. W przypadku jeśli samochód nabywa osoba fizyczna - kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta, 12. W przypadku jeśli nabywcą jest firma - kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru tj. KRS-u lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz numer Regon i NIP. 13. Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez oferenta. 14. Wszelkie miejsca, w których dokonano zmian, poprawek muszą być parafowane.

7 5 Komisja przetargowa 1. Do przeprowadzenia przetargu Kierownik Jednostki powołuje Komisję Przetargową w składzie trzech osób. 2. Komisja Przetargowa przetargu przeprowadza postępowanie przetargowe, w szczególności: a) sprawdza prawidłowość ogłoszenia b) ustala liczbę zgłoszonych ofert, c) sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie, d) dokonuje oceny ofert i wnioskuje wybór oferty z najwyższą ceną, e) rozstrzyga uwagi i zastrzeżenia oferentów. 3. Komisja Przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: a) została złożona po wyznaczonym terminie, b) została złożona w niewłaściwym miejscu, c) została złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium. 4. O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 6 Wybór oferty 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2011 r., o godz. 10:30 w siedzibie WSSE w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, sala konferencyjna. 2. Otwarcie ofert stanowi jawną część przetargu. 3. W części niejawnej komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. 4. Organizator przetargu wezwie oferentów do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni. 5. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania. 6. W razie stwierdzenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert. 8. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu przeniesienia własności pojazdu. 9. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalone pomiędzy stronami nie później niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 10. Wszelkie koszty zakupu samochodu ponosi oferent. 11. Wynik postępowania przetargowego zostanie ogłoszony na stronie https://wsselublin.netbip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WSSE w Lublinie, ul. Pielęgniarek Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku postępowania w zakresie złożonych przez nich ofert.

8 13. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana. 14. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w siedzibie WSSE w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6 w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze. 15. Wydanie przedmiotu nabycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna sprzedaży. Cenę nabycia należy wpłacić w pieniądzu w kasie WSSE lub przelewem na rachunek bankowy WSSE Lublin nr.. z adnotacją: ZAKUP samochodu osobowego HONDA ACCORD. 7 Unieważnienie przetargu 1. Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie bez podania przyczyny jego unieważnienia. 2. W przypadku, gdy żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej przetarg zostanie unieważniony. 3. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują roszczenia wobec Organizatora. 4. W przypadku unieważnienia przetargu, Organizator zwraca niezwłocznie oferentom wpłacone wadia. 8 Protokół przetargu 1. Komisja Przetargowa sporządza się protokół. 2. Treść protokołu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetargu, w szczególności informacje o ilości złożonych ofert, wyniku sprawdzania ważności ofert, odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu. 9 Postanowienia końcowe 1. Zbywane pojazd można oglądać w siedzibie WSSE Lublin od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 14:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 2. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami ze strony organizatora przetargu jest p. Witold Sobiesiak 3. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu oraz postanowieniami ogłoszenia o przetargu pisemnym. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

9 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS SAMOCHODU I. Dane identyfikacyjne pojazdu: 1) Samochód osobowy marki Honda - model pojazdu Accord 1.8i MR 98 - wersja LS - rodzaj nadwozia sedan 5 osobowy - numer fabryczny SHHCG85202U rok produkcji data pierwszej rejestracji r., - data ważności badania technicznego , - nr rejestracji LU silnik benzynowy z zapłonem iskrowym ( wtrysk) o pojemności 1850 cm³ / moc silnika:100kw (136 KM), - stan licznika (wskazanie drogomierza) km,

10 Załącznik nr 2 Formularz oferty Ja niżej podpisany... działając w imieniu i na rzecz......,(nazwa i siedziba Oferenta) REGON:..., NIP:... Tel...., Fax.... Dowód osobisty (seria i numer):... Strona internetowa przystępując do przetargu pisemnego na zakup samochodu osobowego HONDA ACCORD stanowiącego własność WSSE w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6 składamy niniejszą ofertę: Oferujemy zakup samochodu osobowego Honda Accord rok prod. 2001, o nr rej. LU36441 za cenę brutto:......zł (słownie:..), Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetargu oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu przetargu pisemnego i akceptuję je bez zastrzeżeń. Oświadczam, że jestem związany treścią oferty przez 30 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert, a w przypadku wyboru mojej oferty do dnia przeniesienia własności samochodu. Do niniejszej oferty dołączam: 1) kserokopię dowodu tożsamości* 2) aktualny odpis z KRS * 3) aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej* 4) pełnomocnictwo* 5) dowód wpłaty wadium 6) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu *niepotrzebne skreślić Miejscowość data podpis składającego ofertę lub osoby upoważnionej

11 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny samochodu marki HOND ACCORD rok prod. 2001, o nr rej. LU 36441, będący przedmiotem przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosił roszczeń w stosunku do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Pielęgniarek Miejscowość data podpis składającego ofertę lub osoby upoważnionej

12 UMOWA Nr... (projekt) Zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną z siedzibą w Lublinie przy ul. Pielęgniarek 6, NIP: , Regon: , zwanym w dalszej treści umowy Sprzedającym, reprezentowanym przez: a reprezentowaną przez:..., zwanym w dalszej treści umowy Kupującym, W wyniku przeprowadzenia przetargu ofertowego pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego HONDA ACCORD, na podstawie art ¹ Kodeksu cywilnego, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Sprzedający oświadcza, że sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód marki (typ/model)... o numerze rejestracyjnym..., numerze fabrycznym..., rok produkcji..., zgodnie z protokołem zdawczo odbiorczym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 3 Cenę sprzedaży samochodu zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą z dnia. Stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy, ustala się na kwotę:... (słownie:...). 4 Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w 3 niniejszej umowy. Odbiór pojazdu wydanie przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia pojazdu. 5 Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi kupujący.

13 6 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 7 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8 Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 1) Oferta Kupującego z dnia 2011 r.; 2) Szczegółowy opis samochodów; 3) Protokół zdawczo odbiorczy; SPRZEDAJĄCY.. KUPUJĄCY

14 Załącznik nr 2 do umowy PROTOKÓŁ ODBIORU Sprzedawca: Kupujący: Dnia... Niniejszym potwierdzam odbiór w dniu r. przez Kupującego. na podstawie umowy nr... z dnia r. pojazdu:... - nr rej.... Uwagi: podpis Kupującego lub przedstawiciela Kupującego podpis przedstawiciela Sprzedającego

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna ul. Pelplińska 21 83-200 Starogard Gdański Znak Sprawy: PKS-ZM/08/2011 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji ) pojazdu stanowiącego własność Gminy Godziszów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego Muzeum Współczesne Wrocław Wrocław, 12.7.2011 Rynek-Ratusz 7/9 50-101 Wrocław Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba Kupującego Muzeum Współczesne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo