Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego"

Transkrypt

1 Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Część A OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA Informacje ogólne. Za podstawę kalkulacji prognoz budżetowych przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata WPF WL przyjęto Wieloletni Plan Finansowy Państwa ( Warszawa, kwiecień 2014 r.) oraz prognoz wskaźników makroekonomicznych wskazanych w Wytycznych Ministra Finansów: - Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Aktualizacja październik 2014 r., - Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Aktualizacja październik 2014 r. Przy opracowywaniu prognoz finansowych zastosowano również kalkulację opartą na analizie historycznych danych budżetów województwa lubelskiego, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego opracowana została na lata , tj. na okres zaciągniętych zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które są przedstawione w załączniku nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego Ze względu na zastosowane metody prognozowania wartości budżetowych, okres objęty WPF-WL został podzielony na prognozę bieżącą, krótkoterminową i długoterminową. Prognoza bieżąca obejmuje plan finansowy na 2015 r. Poprzez zastosowanie różnych współczynników, wskaźników, które wynikają z przyjętych metod prognozowania podstawowych wartości finansowych, wartości określone w projekcie budżetu na 2015 r. stanowią podstawę kalkulacji podstawowych wartości budżetów lat przyszłych. Strona 1

2 Tabela A.1. Wybrane pozycje projektu budżetu na 2015 r. będące podstawą kalkulacji wartości lat objętych prognozą. wyszczególnienie projekt budżetu na 2015 r. dochody ogółem, w tym: ,72 dochody bieżące ogółem ,48 w tym: dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ,00 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ,00 subwencje ,00 dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących ,93 podatki i opłaty, w tym: ,00 z podatku od nieruchomości 0,00 dochody majątkowe ogółem ,24 w tym: dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych ,24 sprzedaż majątku ,00 wydatki ogółem, w tym: ,97 wydatki bieżące ogółem ,32 w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,54 związane z funkcjonowaniem organów j.s.t ,72 wydatki majątkowe ogółem ,65 w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane ,55 nowe wydatki inwestycyjne ,10 wydatki majątkowe w formie dotacji ,59 związane z funkcjonowaniem organów j.s.t ,72 deficyt ,25 rozchody ,77 przychody ,02 W prognozie krótkoterminowej, obejmującej lata za podstawę kalkulacji podstawowych dochodów województwa lubelskiego przyjęto prognozy kształtowania się relacji dochodów podatkowych państwa do prognoz PKB. Prognoza długoterminowa obejmująca okres od 2018 r. do 2029 r. została opracowana na podstawie oceny kształtowania się trendów wartości historycznych oraz wartości wskaźników makroekonomicznych określonych w Wytycznych Ministra Finansów. Strona 2

3 Tabela A.2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych. wskaźnik/lata PKB w ujęciu realnym (%) 104,5 101,9 101,6 103,3 103,4 103,7 103,9 104,0 104,0 102,9 CPI (inflacjadynamika średnioroczna(%) 104,3 103,7 100,9 100,1 101,2 102,3 102,1 102,5 102,4 102,2 (źródło:- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Aktualizacja październik 2014 r.) Do 2019 r. planuje się stabilny wzrost PKB do poziomu 104,0 %. Natomiast w długoterminowej prognozie zakłada się niewielkie osłabienie dynamiki wzrostu do poziomu 102,9 %. Realizacja przyjętego przez Ministerstwo Finansów scenariusza kształtowania się inflacji (CPI) w krótkoterminowej perspektywie powinna wpłynąć na utrzymanie obecnej wartości stóp procentowych na poziomie 2,00 %. W prognozach budżetowych województwa lubelskiego za podstawę kalkulacji kosztów obsługi zadłużenia przyjęto wartość stawek bazowych na poziomie 2,00% w całym okresie objętym WPF WL. Opis przyjętych wartości. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W latach podstawą kalkulacji dochodów podatkowych PIT, CIT stanowią prognozy dochodów budżetu państwa pochodzących z podatków od dochodu i majątku określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa , których dynamika w latach wynosi odpowiednio 107,71% i 107,12%. W prognozie bieżącej (2015r.) zaplanowano dochody własne z tytułu udziału w podatkach na poziomie ,00 zł. Stanowi to wzrost o 7,91 % w stosunku do planu 2014 r. Z bieżącej analizy wpływów podatkowych wynika że wartości zaplanowane w 2014 r. będą osiągnięte na poziomie niewiele wyższym niż założono. W projekcie budżetu na 2015 r. dochody podatkowe z tytułu podatku PIT zaplanowano na poziomie 108,88 % przewidywanego wykonania 2014 r. Kwota wynika z prognoz Ministerstwa Finansów. Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych CIT zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości ,00 zł., co stanowi 107,57% planowanej wartości w 2014r. W latach dochody podatkowe (PIT i CIT) zostały oszacowane na podstawie dynamiki zmian wartości określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W pozostałym okresie następuje powolne osłabienie dynamiki wzrostu dochodów podatkowych z poziomu 106% w 2018 r. do poziomu 101 % w latach r. Strona 3

4 Tabela A.3. Kształtowanie się wartości dochodów własnych województwa z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. dochody podatkowe (PIT,CIT) PIT (mln zł) 43,38 47,24 50,88 54,5 57,77 60,66 63,09 wskaźnik 1,07 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 CIT (mln zł) ,3 142,5 152,7 161,82 169,9 176,7 wskaźnik 0,97 1,08 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 (opracowanie własne) Subwencje. W projekcie budżetu województwa na 2015 r. wartość subwencji zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów na poziomie ,00 zł. Stanowi to 79,4 % planowanej wartości roku W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego w latach prognozy subwencji oparto na wskaźnikach przyjętych przy kalkulacji dochodów podatkowych województwa (PIT, CIT). W pozostałym okresie dynamika zmiany wartości ulega stopniowemu spowolnieniu osiągając w latach ,0%. Tabela A.4. Wartość dochodów bieżących z tytułu subwencji. lata planowane dochody bieżące woj.lub. z tyt. subwencji (w mln zł) 256,70 203,84 219,55 235,19 249,30 259,27 261,86 264,48 wskaźnik zmiany 1,00 0,79 1,08 1,07 1,06 1,04 1,01 1,01 (opracowanie własne) Dotacje i środki przeznaczone na realizacje zadań bieżących. Podstawą kalkulacji dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w latach jest poziom planowanych środków na rok 2014 oraz rzeczywiste dochody przeznaczone na realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego. Dodatkowo w latach uwzględniono środki z tytułu realizacji zadań w ramach nowego okresu programowania w wysokości 425 mln zł. Prognoza środków finansowych wynikających z realizacji projektów w ramach nowego okresu programowania została sporządzona z zachowaniem zasad ostrożnościowych, mających na celu zmniejszenie ryzyka nieuzasadnionego zawyżania dochodów województwa lubelskiego. Należy podkreślić, że środki planowane w WPF WL wynikające z nowego okresu programowania są tylko częścią kwoty, które województwo lubelskie może otrzymać na realizację projektów. Strona 4

5 Tabela A.5. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących. lata dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących (w mln zł) 178,82 113,54 161,54 176,53 141,44 141,19 30,00 wskaźnik zmiany 0,79 0,63 1,42 1,09 0,80 1,00 0,21 Pozostałe dochody bieżące. Podstawą kalkulacji prognozy pozostałych dochodów bieżących stanowi planowana wartość jaka została ujęta w budżecie województwa na 2015 r. (110,6 mln zł). W latach poziom dochodów zmniejsza się przeciętnie o 10 % rocznie. Od 2020r planuje się że poziom pozostałych dochodów bieżących będzie wynosił 50 mln zł. Dotacje i środki przeznaczone na realizacje zadań majątkowych. Przy kalkulacji dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków otrzymywanych przez Województwo Lubelskie na realizację zadań inwestycyjnych zastosowano te same metody kalkulacji co w przypadku dotacji oraz środków przeznaczonych na zadania bieżące. W okresie uwzględniono dodatkowe środki w ramach nowego okresu programowania w łącznej wysokości ,00 zł. Tabela A.6. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych. lata dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych (w mln zł) 599,46 313,85 249,09 279,21 204,21 204,21 4,21 wskaźnik zmiany 0,86 0,52 0,79 1,12 0,73 1,00 0,02 Pozostałe dochody majątkowe. W pozostałych dochodach majątkowych uwzględnia się głównie dochody z tytułu sprzedaży majątku. W 2015 r. wartość tych dochodów planowana jest na kwotę ,00 zł. W pozostałym okresie objętym prognozą dochody z tytułu sprzedaży majątku nie są uwzględnione. Wydatki bieżące. Prognoza wydatków bieżących oparta jest na wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz na kalkulacji pozostałych wydatków do których zalicza się wydatki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich jednostek budżetowych, jednostek kultury, oświatowych. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne oraz dotacje bieżące otrzymywane na realizację zadań statutowych jednostek, które ze względu na okres realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. Strona 5

6 W latach planuje się że poziom pozostałych wydatków bieżących będzie niższy o 3% od poprzedniego roku budżetowego. Jest to kontynuacja procesu ograniczania wydatków bieżących, które nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Działanie te są prowadzone od 2014r. i planuje się, że proces zostanie zakończony w latach Poziom wydatków na wynagrodzenia ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów zostały oszacowane oraz na podstawie corocznego wzrostu o 1 %. Tabela A.7. Prognoza wydatków bieżących. lata wydatki bieżące (w mln zł) 550,12 508,75 483,99 490,07 460,51 467,68 389,71 wskaźnik zmiany r/r 0,90 0,92 0,95 1,01 0,94 1,02 0,83 Wydatki majątkowe. Podobnie jak przy prognozie wydatków bieżących, kalkulację wydatków majątkowych skorelowano z wartością środków przeznaczonych na realizacje przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 do uchwały oraz na kalkulacji pozostałych wydatków majątkowych. Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, których okres realizacji zamyka się w roku budżetowym w okresie objętym prognozą, stanowi kwotę różnicy pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącym powiększonymi o wydatki majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich przy założeniu, że w każdym roku budżetowym wartość dochodów ogółem równa jest sumie wydatków. W prognozie wydatków majątkowych ujęto środki przeznaczone na realizację projektów w nowym okresie programowania. Wysokość nakładów inwestycyjnych stanowi 115% planowanych dochodów na ten cel. Łącznie w okresie planuje się inwestycje na kwotę w wysokości ,00 zł. W wydatkach majątkowych związanych z funkcjonowaniem organów ujęte są środki przeznaczone na budowę siedziby urzędu marszałkowskiego. Planowane zakończenie inwestycji 2015 r. Od 2016 r. prognoza wydatków majątkowych związana z funkcjonowaniem organów obejmuje stałą kwotę w wysokości 815,00 tys zł. Wartość wydatków majątkowych w formie dotacji w latach skalkulowano na podstawie wskaźnika tych wydatków do wydatków majątkowych ogółem z 2015 r. (21,58 %). Tabela A.8. Prognoza wydatków majątkowych. lata wydatki majątkowe 931,87 422,91 400,21 398,27 311,25 308,95 91,70 wskaźnik zmiany r/r 0,87 0,45 0,95 1,00 0,78 0,99 0,30 Strona 6

7 Tabela A.9. Prognoza dochodów, wydatków i wyniku budżetu. lata dochody 1 280,8 940,3 933,0 984,6 885,5 897,1 595,7 wydatki 1 482,0 931,7 884,2 888,3 771,8 776,6 481,4 wynik budżetu -201,1 8,7 48,8 96,3 113,7 120,4 114,3 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Podstawą prognozy środków finansowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi jest struktura finansowania zadań określona w projekcie budżetu 2015 r. Okres prognozy został sporządzony do 2020 r. ponieważ jest to planowany ostatni rok wykorzystania środków z nowego okresu programowania. Prognoza kwoty długu W oparciu o przyjęte zasady kalkulacji w roku 2015 planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków. W związku z powyższym w prognozie długu konieczne jest uwzględnienie przychodów w wyniku, których nastąpi zbilansowanie budżetu. Tabela A.10. Zestawienie podstawowych pozycji budżetowych w latach, w których dochody nie pokrywają wydatków. wyszczególnienie/lata 2014 III kw dochody (zł) , ,72 wydatki (zł) , ,97 deficyt (zł) , ,25 rozchody (zł) , ,77 przychody (zł) , ,02 Planuje się, że źródłem przychodów będzie kredyt zaciągnięty w bankach komercyjnych na okres 10 lat z czteroletnim okresem karencji w spłacie kapitału, których oprocentowanie będzie oparte na stawce bazowej WIBOR 1M. Przy kalkulacji kosztów oprocentowania zobowiązań dłużnych przyjęto przeciętną stopę procentową operacji otwartego rynku określoną w wytycznych ministra finansów (2,00%) z uwzględnieniem marż bankowych określonych w poszczególnych umowach. W przypadku planowanych zobowiązań wysokość marż określono na podstawie wysokości marży z kredytu zaciągniętego w 2014 r. udzielonego województwu lubelskiemu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego (1,28 p.p.). Strona 7

8 Tabela A.11 Struktura długu województwa lubelskiego wg przewidywanego stanu na dzień r.: Nazwa instytucji - kredytodawca/org. emisji rodzaj zobowiązania nominalna kwota zobowiązania rok zaciągnięcia zobowiązania wartość zobowiązania pozostającego do spłaty-dług planowany okres spłaty w latach BGK kredyt , , PKO BP S.A. obligacje , , Pekao SA kredyt , , Pekao SA kredyt , , Pekao SA obligacje , , PKO BP kredyt , , PKO BP kredyt , , PKO BP kredyt , , Pekao SA obligacje , , PKO BP - plan kredyt , , plan kredyt , , razem ,51 Od 2014 r. obowiązuje tzw. nowy wskaźnik obsługi zadłużenia. Wartość tego wskaźnika ustalana jest w oparciu o poziom relacji nadwyżki operacyjnej z ostatnich trzech latach powiększonej o dochody ze sprzedaży składników majątkowych lub z prywatyzacji majątku. Poziom relacji stanowi maksymalny limit kosztów obsługi zadłużenia w danym roku. Rysunek A.1. Kształtowanie relacji wskaźnika obsługi zadłużenia. 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% wsk.obsł.zadł. dopuszczalna wartość Strona 8

9 Część B WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. W załączniku nr 2 do uchwały przedstawiony został wykaz przedsięwzięć w szczegółowości wynikającej z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), w którym dokonuje się następujących zmian: 1. Wprowadza się nowe zadanie pn.: Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. Zadanie realizowane przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa będzie realizowane w latach Wprowadza się nowe zadanie pn.: Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. Zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska będzie realizowane w latach Wprowadza się nowe zadanie pn.: Prace projektowe (dotyczące termomodernizacji budynku) oraz termomodernizacja budynku w Zamościu przy ul. Partyzantów 94 o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości w Lublinie będzie realizowane w latach Wprowadza się nowe zadanie pn.: Przedłużenie certyfikatu o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. Zadanie realizowane przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego będzie realizowane w latach Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do 2016 roku do wykazu wprowadza się zadanie pn.: Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - rozbudowa drogi na odcinku od km do km o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie od 2013 roku. 6. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do 2016 roku do wykazu wprowadza się zadanie pn.: Droga wojewódzka Nr 747 Iłża Lipsko Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie Bełżyce Konopnica - Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi S19 o łącznych nakładach finansowych w kwocie ,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie od 2013 roku. 7. W zadaniu pn. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w wykazie ujęte zostają jedynie wydatki przeznaczone na utrzymanie trwałości projektu w kwocie ,00 zł. Okres realizacji zadania zostaje wydłużony do roku Zwiększa się łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 3.380,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie ,00 zł. 9. Zwiększa się łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim Strona 9

10 o kwotę ,45 zł oraz wydłuża okres jego realizacji do roku Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie ,85 zł. 10. Zwiększa się łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach o kwotę ,51 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie ,36 zł. 11. Zwiększa się łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice - Rozbudowa drogi na odcinku od km ,40 do km o dł. 18,81716 km o kwotę ,00 zł oraz wydłuża okres jego realizacji do roku Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie ,85 zł. 12. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich o kwotę ,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie ,00 zł. 13. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Lublinie o kwotę ,82 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie ,18 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizacje przedsięwzięć wieloletnich określa się w wysokości ,62 zł, w tym: wydatki bieżące ,56 zł, wydatki majątkowe ,06 zł. Limit zobowiązań określa się w wysokości ,49 zł, w tym: na wydatki bieżące ,51, na wydatki majątkowe ,98 zł. Strona 10

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2016-2030 Strona 1

Wstęp. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2016-2030 Strona 1 Wstęp Rok 2016 jest początkiem okresu, który dla rozwoju Województwa Lubelskiego będzie jednym z kluczowych w historii funkcjonowania samorządu województwa. Będzie to rok, w którym rozpoczną się przygotowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Staw na lata

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Staw na lata Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Staw na lata 2015-2033 I. UWAGI OGÓLNE: 1. Założenia makroekonomiczne Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck opracowana została na okres roku 2015 oraz kolejne 9 lat. Natomiast prognozę kwoty długu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2014-2017 OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA 2014-2025 WPROWADZENIE Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1. Założenia makroekonomiczne

1. Założenia makroekonomiczne UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Nazwa i cel przedsięwzięcia

Nazwa i cel przedsięwzięcia Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego Załącznik nr 2 na lata 205-2030 do Uchwały nr.../.../205 WYKAZ PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH WIELOLETNICH Sejmiku Województwa Lubelskiego PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2017-2024. Okres ten, stosownie do art. 227

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej. Województwa Lubelskiego

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej. Województwa Lubelskiego Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Część A OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2029.

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sławnie Nr IV/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2011-2017 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kościan z dnia 28.12. 2010 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 1. Założenia wstępne Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2014-2021., umożliwia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2015-2024 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy przygotowana została na lata 2015 2024.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata Załącznik nr 3 do Uchwały nr.././2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia Inflacja* 101,8 102,3 102,3 102,5 102,5 PKB * 103,6 103,8 103,9 103,9 103,6 Przeciętne wynagrodzenie brutto*

Objaśnienia Inflacja* 101,8 102,3 102,3 102,5 102,5 PKB * 103,6 103,8 103,9 103,9 103,6 Przeciętne wynagrodzenie brutto* Załącznik nr 3 do Uchwały Nr PR.0007. Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2017 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2041 Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/141//2011 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2011 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2012-2033 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Barcin na lata 2012-2030

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Barcin na lata 2012-2030 Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Barcin na lata 2012-2030 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy przygotowana została na lata 2012

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 03 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 03 grudnia 2015r. Uchwała Nr XIV.133.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 03 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2015 2027 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA Załącznik nr 1 do projektu Uchwały. Sejmiku Województwa Lubelskiego Część A z dnia. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2013-2029. Informacje

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2016-2034 I. Założenia ogólne Wieloletnia prognoza finansowa została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2016-2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grodziskiego przygotowana została na lata 2016 2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBNIEWICE NA LATA

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBNIEWICE NA LATA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/279/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBNIEWICE NA LATA 2014-2024

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025. Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/127/2015 do Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. z dnia 28 stycznia 2016 r. Objaśnienia przyjętych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Kuślin

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Kuślin Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 212 Rady Gminy w Kuślinie z dnia...212 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 213-22 Gminy Kuślin Do opracowania Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata Załącznik nr 8 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia. r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011-2023 Wstęp Wieloletnią prognozę finansową

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rewal na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rewal na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/432/14 Rady Gminy Rewal z dnia 12 września 2014r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rewal na lata 2014 2033 Uwagi ogólne Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CPI(%) 102,5 102,5 102,5 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CPI(%) 102,5 102,5 102,5 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,3 Objaśnienia przyjętych ( prognozowanych) wielkości kwot w WPF Gminy Łubniany w latach 2015 2023 po zmianie WPF Uchwałą Nr VI/39/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015 r. 1. Założenia wstępne. Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza UCHWAŁA NR XXXIII/253/3 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 3 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata CZĘŚĆ A

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata CZĘŚĆ A Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ A Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2017-2052 1. Uwagi ogólne Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata . Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/127/2015 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. z dnia 9 czerwca 2016 r. UZASADNIENIE Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo