Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą P.z.p. USŁUGI Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015/2017 Zatwierdzam: Burmistrz Jadwiga Sobańska Złoczew, dnia r

2 Spis treści: DZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający. 2. Oznaczenie postępowania. 3. Tryb postępowania. 4. Przedmiot zamówienia. 5. Termin wykonania zamówienia. 6. Warunki udziału w postępowaniu. 7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 8. Opis sposobu przygotowania ofert. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się. 10. Miejsce i termin składania ofert. 11. Okres związania ofertą. 12. Otwarcie i ocena ofert. 13. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 14. Sposób obliczenia ceny oferty i dokonania oceny ofert. 15. Wybór najkorzystniejszej oferty i udzielenie zamówienia. 16. Formalności, jakich Wykonawca oferty najkorzystniejszej musi dopełnić przed zawarciem umowy. 17. Wadium. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. DZIAŁ II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I Istotne postanowienia umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I: Zadanie II: Sekcja 1. Postanowienia wspólne obowiązujące dla wszystkich sekcji Sekcja 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Sekcja 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów Sekcja 4. Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (autocasco) oraz Assistance Sekcja 5. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Sekcja 6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Sekcja 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Sekcja 8. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Sekcja 9. Treść klauzul zastosowanych w opracowaniu Rozdział II Dane do oceny ryzyka - 2 -

3 DZIAŁ III: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia publicznego (wzór umowy): 1. Wzór umowy dla Zadania I 2. Wzór umowy dla Zadania II DZIAŁ IV: ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1: Formularz oferty Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa wart. 22 ust. 2 ustawy P.z.p. Załącznik nr 3: Załącznik nr 4: Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy P.z.p. Formularz cenowy. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

4 DZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Gmina Złoczew Adres: ul. Szkolna 16, Telefon: Fax: Adres Serwis informacyjny: Biuletyn Informacji Publicznej: Godziny urzędowania: poniedziałek -piątek NIP: Regon: zwany dalej Gmina Złoczew, Zamawiający lub Ubezpieczający. Broker pośredniczący przy zawarciu umowy ubezpieczenia: InSense Broker Sp. z o.o., Łódź, Al. Piłsudskiego 9; NIP , REGON OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 2.1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: Zp Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na wyżej podane oznaczenie. 2.3 Wersja elektroniczna SIWZ jest nadrzędna nad wersją papierową. 2.4 Niniejsza SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Na pisemny wniosek Wykonawcy SIWZ może być przekazana w formie papierowej. 2.5 Na wniosek Wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 3 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku i przekazania. 2.6 Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ, treść odwołań dotyczących ogłoszenia o zamówieniu lub zapisów SIWZ, a także treść odpowiedzi na odwołanie, wyroków i postanowień w sprawie ww. odwołań będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego Wykonawcy winni sprawdzać na bieżąco zawartość umieszczonego na ww. stronie internetowej folderu w celu sprawdzenia czy zawiera on ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca

5 3. TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy P.z.p., przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nich nieuregulowanym, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 3.3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: W Biuletynie Zamówień Publicznych Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Ubezpieczeniu Gminy Złoczew na lata 2015/2017, nazywana w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotem zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dziale II i Dziale IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej także siwz Przedmiot zamówienia wg CPV: Zadanie I usługi ubezpieczeniowe usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Zadanie II usługi ubezpieczeniowe usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków - 5 -

6 4.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. odrębnie dla Zadania I i Zadania II Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p., stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego (dotyczy Zadania I i/lub Zadania II). Zamówienia te będą udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie Zgodnie z art. 144 ust. 1 P.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana ta może dotyczyć jedynie a) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. b) ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku zawężenia zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacji Ubezpieczającego z ochrony ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk lub określonych składników majątku, c) zmniejszenia wynagrodzenia (składki) wykonawcy, przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w lit. b) d) uzupełnienia sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej, limitu po wypłacie odszkodowania e) zmian dotyczących Ubezpieczonych objętych umową, polegających na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, likwidacji jednostek istniejących, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej f) wysokości ostatecznej składki należnej Wykonawcy za 24 miesięczny okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem, że jej ostateczna wysokość nie może być wyższa, niż cena, zastrzeżona jako maksymalna, określona w umowie o wykonanie zamówienia. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1. Zamawiający informuje, że umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia r. i będzie dotyczyła umów ubezpieczenia zawieranych w tym okresie, z zastrzeżeniem pkt Zamawiający zastrzega sobie w jednostkowych przypadkach możliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego. Ubezpieczyciel udzieli wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych wnioskach o ubezpieczenie. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. działalności ubezpieczeniowej. Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności - 6 -

7 ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.) w zakresie nie mniejszym, niż opisany w niniejszej siwz Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 2 do siwz Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 2 do siwz Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 2 do siwz. 6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia Zgodnie z art. 23 ust. 1 P.z.p Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 6.1. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 6.2. winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7.1. W celu oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 P.z.p, Zamawiający żąda następujących dokumentów (dotyczy Zadania I i/lub Zadania II): Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 2 Dział IV niniejszej siwz Zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.) w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej siwz, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

8 7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 P.z.p Zamawiający żąda: Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 P.z.p. na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3 Dział IV niniejszej siwz Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 P.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 P.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 P.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 P.z.p, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 P.z.p, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika Nr 5 do siwz; Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców: Oświadczenia i dokumenty o, którym mowa w pkt mogą być złożone wspólnie przez tych Wykonawców Oświadczenia i dokumenty o, których mowa w pkt i 7.3. muszą być złożone dla każdego z Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia

9 Do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. (Dokument ten może zastąpić umowa konsorcjum/spółki cywilnej, jeżeli zawiera w/w informacje) Ofertę jak i wymagane dokumenty podpisuje pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub wszyscy członkowie konsorcjum/wszyscy wspólnicy wchodzący w skład spółki cywilnej Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 P.z.p, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 P.z.p,, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, lub przed notariuszem Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów : o których mowa w pkt , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; o których mowa w pkt i składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 P.z.p. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

10 7.5.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów o których mowa w pkt Terminy wystawienia tych dokumentów stosuje się odpowiednio. 7.6 Dokumenty wymagane w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 P.z.p. polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b P.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym w pkt Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej określone w pkt stosuje się odpowiednio. 7.7 Dokumenty opisane w pkt. 7 Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zaostrzeniem pkt OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 8.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (Zadanie I i/lub Zadanie II) Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w siwz. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy do składanej oferty (złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień wzoru umowy) Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

11 Wszystkie pisma i dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym Zamawiający informuje, że zgodnie z art.8 i art. 96 ust. 3 P.z.p oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U r. Nr 153 poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p. W przypadku objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa dokumentów oferty, które nie stanowią takiej tajemnicy, Zamawiający uzna to zastrzeżenie za bezskuteczne Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy P.z.p. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia wobec Zamawiającego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, występujący wspólnie winni być wymienieni w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej siwz ZAWARTOŚĆ OFERTY Oferta winna zawierać: 1) Formularz oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Dział IV niniejszej siwz. 2) Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 2 i nr 3 Dział IV niniejszej siwz, 3) Formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 Dział IV niniejszej siwz. 4) Informację o grupie kapitałowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 Dział IV niniejszej siwz 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kserokopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 6) W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7) Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, na podstawie których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie, załączone do oferty stanowią jej integralną część. 8) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7 siwz

12 8.3. FORMA OFERTY Zaleca się, aby strony oferty zostały kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Zaleca się również, aby w treści oferty została umieszczona informacja o liczbie stron oferty Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu zewnętrznej/ym i wewnętrznej/ym. Koperta/ opakowanie zewnętrzna/e powinna/o być zaadresowana/e: Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szkolna 16 Sekretariat (I piętro) oraz opisane: Oferta na Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015/2017 Nie otwierać przed dniem r. godz Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta/opakowanie wewnętrzna/e winna/o posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją/je odesłać nie otwartą/e, w razie złożenia oferty po terminie W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert lub opakowań, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (pkt ) dodatkowo należy opatrzyć dopiskiem ZMIANA Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (pkt ) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Dziale IV, muszą mieć treść zgodną z tymi wzorami Dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości

13 9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ: 9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedery Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem na numer: lub pocztą elektroniczną: z zastrzeżeniem pkt i 9.8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem bądź pocztą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie prowadzonego postępowania przekazuje Wykonawcom pisemnie bądź faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 38 ustawy Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi na potwierdzenie spełnienia stawianych im warunków w pkt. 7 siwz, były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Miasta Złoczew ul. Szkolna 16, z dopiskiem: Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015/ Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami - potwierdzania złożenia dokumentów w formie elektronicznej lub za pomocą faksu: Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga, aby wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców, celem udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat (I piętro) Termin składania ofert: r., godzina Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być

14 opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 12. OTWARCIE I OCENA OFERT Otwarcia, badania i oceny ofert dokonuje Komisja przetargowa Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urząd Miasta Złoczew, ul. Szkolna 16, Sala Sesyjna nr 114, w dniu r. godz Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert Ocena zgodności oferty z treścią siwz przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy P.z.p Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w art. 89 ust.1 pkt. 1-8 ustawy P.z.p Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy P.z.p Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy P.z.p. poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

15 W toku dokonywania oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich oświadczeń i dokumentów oraz treści ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje dokonywania zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (Postanowienia wspólne dla Zadania I i Zadania II) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: 1) Cena 2) Warunki ubezpieczenia Kryterium cena przyznaje się wagę 90% (1% odpowiada 1 punktowi) Kryterium warunki ubezpieczenia przyznaje się wagę 10% (1% odpowiada 1 punktowi) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania b) Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I DOKONANIA OCENY OFERT Kryterium CENA : Cena oferty to łączna suma składek ubezpieczeniowych (brutto) za okres obowiązywania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia (24 miesiące), obliczona zgodnie z Załącznikiem nr 4 - Formularz cenowy Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o informacje zawarte w niniejszej siwz Wszystkie składniki ceny oferty winny być wyrażone w złotych polskich i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Ceny jednostkowe (stopa składki) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji Kryterium WARUNKI UBEZPIECZENIA : Przez WARUNKI UBEZPIECZENIA rozumie się wyróżnione w treści Działu II fakultatywne Klauzule Punktowane

16 Zadanie I Przez fakultatywne warunki ubezpieczenia rozumiane są klauzule umieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w treści Działu II, opisane jako fakultatywne klauzule punktowane z kolejnym numerem porządkowym. Zaakceptowanie klauzuli fakultatywnej przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do żądania zapłaty dodatkowej składki W odniesieniu do każdej klauzuli punktowanej wymagane jest jednoznaczne ustosunkowanie się Wykonawcy, co do przyjęcia klauzuli oznaczenie słowem TAK lub nie przyjęcia klauzuli oznaczenie słowem NIE, w zaproponowanej treści (zgodnie z deklaracją przyjęcia/nie przyjęcia klauzul punktowanych pkt. 6. Formularza oferty Dział IV, Załącznik nr 1) Każda klauzula punktowana otrzymuje liczbę punktów zgodnie z pkt Liczba punktów wszystkich klauzul fakultatywnych zostanie zsumowana (maksymalnie 100 punktów). Jeżeli w tabeli będzie wpisane NIE lub jeżeli dane pole zostanie w tabeli puste, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie przyjął klauzuli i do obliczeń przyjmie dla tej pozycji wartość zero Każda klauzula fakultatywna w przypadku przyjęcia, otrzyma odpowiednio wskazaną poniżej liczbę punktów: Klauzula punktowana nr 1 Klauzula punktowana nr 2 Łącznie 50 pkt 50 pkt 100 pkt Zadanie II Klauzula punktowana nr 3 Klauzula punktowana nr 4 Klauzula punktowana nr 5 Klauzula punktowana nr 6 Klauzula punktowana nr 7 Klauzula punktowana nr 8 Klauzula punktowana nr 9 Klauzula punktowana nr 10 Łącznie 10 pkt 10 pkt 30 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 100 pkt

17 14.3 Oferty nieodrzucone będą oceniane wg wzoru: Zadanie I gdzie: LP = (C min : C O x 100 pkt. x 0,90) + (W O x 0,10) LP całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, C min najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, C O cena oferty ocenianej, W O łączna liczba punktów za fakultatywne warunki ubezpieczenia przyjęte przez Wykonawcę w ocenianej ofercie. Zadanie II gdzie: LP = (C min : C O x 100 pkt. x 0,90) + (W O x 0,10) LP całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, C min najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, C O cena oferty ocenianej, W O łączna liczba punktów za fakultatywne warunki ubezpieczenia przyjęte przez Wykonawcę w ocenianej ofercie. Postanowienia wspólne dla Zadania I i Zadania II 14.4 W przypadku zastosowania w/w kryteriów Zamawiający otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z w/w działania Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą całkowitą liczbę punktów (LP) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 15. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w odniesieniu do poszczególnych zadań (Zadanie I i/lub Zadanie II), zostanie zawarta umowa zgodna z istotnymi postanowieniami Umowy o wykonanie zamówienia publicznego - Dział III niniejszej siwz Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

18 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 16. FORMALNOŚCI, JAKICH WYKONAWCA MUSI DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: wskazać osobę / osoby, która będzie podpisywała umowę, przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa, przedłożyć listę podwykonawców (o ile dotyczy), którzy będą wykonywać zamówienie w zakresie wskazanym w ofercie Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni po ogłoszeniu wyników przetargu, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, umowa może być zawarta przed tym terminem Dwukrotne niestawienie się przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznane zostanie za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co upoważni Zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust. 3 P.z.p Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p. 17. WADIUM Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Przysługujące środki ochrony prawnej opisane są szczegółowo w Dziale VI P.z.p. Środki ochrony prawnej art. 179; - Odwołanie art , Skarga do sądu art. 198a-198g. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 P.z.p. przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie

19 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA ROZDZIAŁ I ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZAJĄCY Gmina Złoczew Ul. Szkolna 16 REGON NIP UBEZPIECZONY Gmina Złoczew Ul. Szkolna 16 REGON NIP oraz Jednostki Organizacyjne: Urząd Miejski w Złoczewie Ul. Szeroka 17 NIP: REGON: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie Ul. Szeroka 6 NIP: REGON: Publiczne Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie Ul. Szkolna 18 NIP: REGON: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Burzenińska 4 NIP: REGON:

20 Miejski Ośrodek Kultury Ul. Szkolna 16 NIP: REGON: Publiczne Przedszkole w Złoczewie Ul. Kilińskiego 4/4 NIP: REGON: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie Ul. Burzenińska 4/6 NIP: REGON: Szkoła Podstawowa w Broszkach Broszki 4 NIP: REGON: Szkoła Podstawowa w Stolcu Stolec 35 NIP: REGON: Szkoła Podstawowa w Unikowie Uników 4 NIP: REGON: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. Ul. Cmentarna 11 NIP: REGON: Jednostki OSP Złoczew: - OSP Uników - OSP Stolec - OSP Grójec Wielki - OSP Broszki - OSP Stanisławów - OSP Łeszczyn - OSP Kamasze - OSP Złoczew

21 3. MIEJSCE UBEZPIECZENIA Wszystkie lokalizacje wskazane w pkt 2, a także wszystkie lokalizacje, w których wymienione wyżej jednostki prowadzą działalność. 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2015/2017, w zakresie: Sekcja 1. Postanowienia wspólne obowiązujące dla wszystkich sekcji Część I: Ubezpieczenie pojazdów Gminy Złoczew Sekcja 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Sekcja 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów. Sekcja 4. Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (autocasco) i Assistance. Część II: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW Gminy Złoczew Sekcja 5. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Sekcja 6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Sekcja 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Sekcja 8. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP. Sekcja 9. Treść Klauzul zastosowanych w opracowaniu. 5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Zamawiający przewiduje, że umowa dotycząca realizacji niniejszego postępowania obowiązywać będzie od dnia r. do dnia r., z uwzględnieniem rocznych okresów rozliczeniowych/polisowych z poszanowaniem terminów ubezpieczeń aktualnie obowiązujących. 2. W przypadkach, gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie późniejsza niż wymieniona powyżej, Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami poszczególnych sekcji niniejszej SIWZ, w oparciu o informacje przekazywane przez Brokera we wnioskach o zawarcie ubezpieczenia

22 SEKCJA 1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE OBOWIĄZUJĄCE DLA WSZYSTKICH SEKCJI 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1.1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszej SIWZ może być zarówno mienie należące do Zamawiającego, mienie będące własnością Skarbu Państwa, przekazane do wykonywania działalności statutowej Zamawiającego, jak i mienie wynajęte na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia w przypadku, gdy na podstawie zawartej umowy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Zamawiającym, zgłoszone do ubezpieczenia. 2. WARUNKI UBEZPIECZENIA 2.1. Niniejsza SIWZ zawiera opis minimalnych wymaganych warunków ubezpieczenia Postanowienia szczególne, zaakceptowane przez strony mają zawsze pierwszeństwo przed OWU Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem pkt W przypadku, gdy ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela w jakimkolwiek zakresie zawierają zapisy korzystniejsze od zapisów niniejszej SIWZ, stają się one obowiązujące i zastępują mniej korzystne, opisane w poszczególnych sekcjach SIWZ W odniesieniu do tych warunków ubezpieczenia, co do których nie ma szczegółowych uzgodnień w niniejszej SIWZ stosuje się zapisy OWU Ubezpieczyciela. 3. OKRES UBEZPIECZENIA 3.1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, zgłoszone zgodnie z OWU i Kodeksem Cywilnym Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej na okres: Część I: od dnia r. do dnia r. z uwzględnieniem rocznych okresów rozliczeniowych/polisowych, z poszanowaniem terminów ekspiracji dotychczasowych umów ubezpieczenia (wskazanych w Rozdziale II niniejszego załącznika Dane do oceny ryzyka) Ubezpieczenia obowiązkowe (OC p.p.m.): w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.) Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość zastosowania Klauzuli wyrównania okresu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (KKOM001). Ubezpieczenia obowiązkowe będą zawierane na okres: a) W pierwszym roku obowiązywania umowy - od dnia ekspiracji dotychczasowej polisy lub daty zakupu/zarejestrowania pojazdu/zgłoszenia nowo zakupionego pojazdu do ubezpieczenia na okres roczny, z zastrzeżeniem możliwości jej rozwiązania za porozumieniem stron z dniem r. i zawarcia nowego ubezpieczenia od dnia r. na kolejny roczny okres ubezpieczenia;

23 b) W drugim roku obowiązywania umowy - w odniesieniu do wszystkich posiadanych pojazdów umowy ubezpieczenia będą zawierane na okres roczny Ubezpieczenia dobrowolne (AC/NNW) w odniesieniu do ubezpieczeń dobrowolnych Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość zawierania ubezpieczeń krótkoterminowych, zgodnie z terminami, wynikającymi z wniosków brokerskich. Ubezpieczenia dobrowolne będą zawierane na okres: a) W pierwszym roku obowiązywania umowy od dnia ekspiracji dotychczasowej polisy lub daty zakupu/zarejestrowania pojazdu/zgłoszenia nowo zakupionego pojazdu do ubezpieczenia do dnia r. b) W drugim roku obowiązywania umowy w odniesieniu do wszystkich posiadanych pojazdów umowy ubezpieczenia będą zawierane na okres roczny Część II: od dnia r. do dnia r. z uwzględnieniem rocznych okresów rozliczeniowych/polisowych, z poszanowaniem terminów ekspiracji dotychczasowych umów ubezpieczenia. 4. SUMY UBEZPIECZENIA/LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI 4.1. Wszystkie sumy ubezpieczenia, limity i podlimity odpowiedzialności, sumy gwarancyjne odnoszą się do każdego rocznego okresu ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjne/limity i podlimity odpowiedzialności, zgłoszone do ubezpieczenia, stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela Górną granicą odpowiedzialności za poszczególny przedmiot ubezpieczenia stanowi wartość tego przedmiotu przyjęta do ubezpieczenia Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wypłacone odszkodowanie w czasie trwania umowy ubezpieczenia, za wyjątkiem sum określonych w systemie na pierwsze ryzyko, limitów dodatkowych oraz sum gwarancyjnych i podlimitów odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz sum ubezpieczenia w ubezpieczeniach NNW Konsumpcja sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych/limitów i podlimitów odpowiedzialności, następuje po wypłacie odszkodowania Podwyższenie lub uzupełnienie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej/limitu, podlimitu odpowiedzialności następuje na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki, zgodnie z Klauzulą odnawiania limitów (KA006), której treść znajduje się w końcowej części niniejszego Rozdziału. 5. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 5.1. Składka należna Ubezpieczycielowi za cały okres udzielanej ochrony będzie płatna: Część I: Ubezpieczenia komunikacyjne w 2 ratach: I - w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, nie wcześniej niż kolejnego okresu ubezpieczenia II w terminie 6 miesięcy od daty wystawienia polisy

24 Część II: Składka płatna w 2 ratach. I do 15 stycznia każdego okresu ubezpieczenia, II do 15 lipca każdego okresu ubezpieczenia W odniesieniu do ubezpieczeń krótkoterminowych składka będzie naliczana zgodnie z zasadą pro rata temporis, za każdy dzień udzielanej ochrony, a Ubezpieczyciel nie będzie stosował składek minimalnych W odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów składka będzie naliczana zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych Stawki i składki obowiązujące dla Umowy o wykonanie zamówienia zawartej na podstawie niniejszej SIWZ obowiązują przez cały okres udzielanej ochrony Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszał kwoty wypłaconego odszkodowania o wartość składki należnej z tytułu opłaty kolejnych rat Składka z tytułu rozliczenia klauzuli automatycznego objęcia nowo nabytego mienia, będzie płatna w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, zgodnie z Klauzulą automatycznego objęcia ochroną nowo nabytego mienia (KA001) Ubezpieczający może wystąpić o prolongatę płatności składki przed wyznaczoną datą płatności Brak zapłaty składki/którejkolwiek raty składki nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej Jeżeli wpłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę składki uważa się moment złożenia zlecenia zapłaty w banku, urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków. 6. DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE 6.1. Ubezpieczyciel wystawi, na podstawie aktualnych danych na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia, następujące dokumenty, potwierdzające zawarcie umowy w ramach niniejszego postępowania: Część I Polisy OC/AC/NNW/ASS w odniesieniu do pojazdów wskazanych do ubezpieczenia oraz dla pojazdów nowo nabywanych w trakcie trwania umowy Certyfikaty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC obowiązkowego dla każdego pojazdu, objętego ochroną ubezpieczeniową. Część II Polisę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Polisę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia Polisę ubezpieczenia NNW członków OSP

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC i NNW kierowców i pasażerów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

SPIS TREŚCI: DZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - 1 - SPIS TREŚCI: DZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający. 2. Oznaczenie postępowania. 3. Tryb postępowania. 4. Przedmiot zamówienia. 5. Termin wykonania zamówienia. 6. Warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Burzenin: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Lublin: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651

Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376651-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651 Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Zakroczym: Dostawa gazu propan-butan na potrzeby ogrzewania Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 oraz dwóch budynków Domu Nauczyciela i budynku gospodarczego w Zakroczymiu w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tamal.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tamal.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tamal.com.pl Warszawa: Usługa ubezpieczenia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/? 1 z 6 2015-11-04 11:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=151611 Świdwin: Ubezpieczenie majątku i innych

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Siemiatycze dnia 01.06.2017r Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl Wrocław: Dostawa środków czystości-dogrywka; USK/DZP/PN- 202/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Otwock: Wybór firmy finansującej zakup wyrobów medycznych, o wartości brutto 451.701,36 zł, do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w ramach leasingu finansowego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks Sztum: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Sztum Numer ogłoszenia: 60418-2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/125-zamowieniapubliczne/dostawy Święciechowa: Zakup energii

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.akwenczerwonak.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.akwenczerwonak.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.akwenczerwonak.pl Czerwonak: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Aleksandrów Kujawski: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia:

Aleksandrów Kujawski: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: Aleksandrów Kujawski: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 188050-2015; data zamieszczenia: 24.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo