PORÓWNANIE METOD BADANIA KRZEPNIĘCIA I KRYSTALIZACJI STOPÓW METALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORÓWNANIE METOD BADANIA KRZEPNIĘCIA I KRYSTALIZACJI STOPÓW METALI"

Transkrypt

1 43/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN PORÓWNANIE METOD BADANIA KRZEPNIĘCIA I KRYSTALIZACJI STOPÓW METALI P. WASILEWSKI 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji - Zakład Technologii Bezwiórowych STRESZCZENIE W artykule przedstawiono rys historyczny oraz omówiono i porównano 6 metod badań krzepnięcia i krystalizacji stopów metali na przykładzie stopów aluminium: metodę Analizy Termicznej (AT), metodę Analizy Termiczno-Różnicowej (DTA), metodę Analizy Termiczno-Derywacyjnej (ATD), metodę Analizy Elektro- Derywacyjnej (AED), zespoloną metodę Analizy Termiczno-Derywacyjnej i Elektro- Derywacyjnej (ATD-AED) i metodę Analizy Termiczno-Napięciowo-Derywacyjnej (ATND). Przedstawiono zalety i wady porównywanych metod oraz podano przykładowo wyniki analiz dla różnych siluminów. Key words: cristallisation, thermo-analisis, thermo-electrical analisis, aluminium alloys 1. WSTĘP Impulsem do napisania tego artykułu była chęć wyjaśnienia podobieństw i różnic metod termicznych oraz metod wykorzystujących zjawiska zmian przewodności elektrycznej i zjawiska termoelektryczne powstające bezpośrednio w krystalizujących stopach metali, Zwykle wyniki badań są przedstawiane oddzielnie, dla różnych metod i nie zawsze można się zorientować na czym polegają różnice i podobieństwa między nimi. Jest to, w pewnym sensie zrozumiałe, ponieważ wszystkie badania mają dać odpowiedź: jak przebiega proces krzepnięcia i krystalizacji, kiedy powstają poszczególne fazy oraz jakie będą właściwości użytkowe danego stopu. Sądzono również, że korzystnie jest opisać, jak powstawały historycznie, kto je opracował i wprowadzał. 1 Prof. dr hab. inż.,

2 ANALIZA TERMICZNA (AT) Analiza termiczna (AT) jest jedną z najstarszych metod badania procesów krzepnięcia i krystalizacji metali oraz ich stopów. W analizie termicznej wykorzystuje się ciągły pomiar temperatury w zależności od czasu, w krzepnącym i krystalizującym metalu, czy stopie. Warto tu przypomnieć, że do pomiaru temperatur stosuje się termoelementy, których działanie polega na wykorzystaniu zjawiska Seebecka, powstawania siły elektromotorycznej w zależności od temperatury, w połączonych dwóch różnych metalach. Zjawisko to Seebeck odkrył w XIX w.[1]. Analizę termiczną różni badacze wykorzystali dla opracowania wykresów równowagi wielu stopów.. Należy zaznaczyć, że wiele tych wykresów jest nadal aktualnych, uściślono tylko w niektórych punktach wartości temperatur i zawartość składników stopowych. Należy podziwiać, że przy ówczesnych metodach pomiarowych można było opracować tak dokładne wykresy fazowe wielu różnych stopów. Na rys.1, dla przypomnienia, pokazano sposób otrzymywania wykresu stopu podwójnego z eutektyką. Na rys. 2, przedstawiono współczesne, komputerowo rejestrowane krzywe analizy termicznej. Na krzywych widać wyraźnie przechłodzenia, rekalescencje i przystanki - podczas krystalizacji stopu. Rys. 1 Sposób otrzymywania układu stopu podwójnego metali A i B z eutektyką (b) na podstawie krzywych stygnięcia (a) [1]. Fig. 1. Manner of receiving of arrangement of double alloy metals A and B with eutectic on the base crystalization curves. 3. ANALIZA TERMICZNO-RÓŻNICOWA (DTA) W 1899r przez Robertsa - Austena została opracowana metoda Analizy Termiczno- Różnicowej (DTA), która polegała na porównywaniu w czasie, zmian temperatury ogrzewanego lub chłodzonego bardzo powoli badanego stopu, z temperaturą, tak samo ogrzewanego lub chłodzonego materiału wzorcowego, który nie podlega żadnym przemianom podczas ogrzewania lub chłodzenia (Rys.3).

3 325 Rys.2. Krzywe analizy termicznej (AT), dla siluminu [2]. Fig. 2. Thermal analysis curves (AT) for silumin Metoda ta znacznie czulsza i dokładniejsza od analizy termicznej (AT), pozwoliła na precyzniejsze określenie punktów przemian fazowych. Rys. 3. Krzywe różnicowe ( DTA) przemian czystego żelaza [1]. Fig. 3. Difference curves (DTA) transformations of clean iron. 4. ANALIZA TERMICZNO-DERYWACYJNA (ATD) Analiza termiczna nie pozwalała na precyzyjne określenie poszczególnych punktów przemian fazowych, ponieważ krzywa termiczna T=f(t) nie była wystarczająco czuła, zwłaszcza na małe przystanki temperatury. Możliwości takie powstały wtedy, kiedy wprowadzono rejestrację komputerową temperatury stygnącego metalu w funkcji czasu. Obróbka komputerowa pozwoliła również na określenie szybkości zmian temperatury w czasie, czyli pierwszej pochodnej temperatury względem czasu. Na rys.

4 326 4 przedstawiono wykres zależności temperatury od czasu T=f(t), czyli analizę termiczną (AT) oraz wykres jej pierwszej pochodnej T =f (t) - analizę derywacyjną(dt), dla siluminu okołoeutektycznego. Obydwie krzywe stanowią analizę ATD. Występujące piki na wykresie pochodnej, świadczą o występujących zakłóceniach na krzywej temperaturowej, pochodzących od wzmożonego wydzielania ciepła podczas krzepnięcia różnych faz. Określenie punktów charakterystycznych dla poszczególnych faz z odpowiednią dokładnością na krzywej temperaturowej, jest bardzo trudne, natomiast na wykresie pochodnej, nie nastręcza większych trudności (Rys. 4). Można stwierdzić, że metoda ATD jest ewolucją metody AT. Prekursorami tej metody (ATD) byli R. Ableidinger i P. Strizik, którzy przeds tawili ją na Kongresie Odlewniczym w Lizbonie w 1975r.[3,4]. W niektórych przypadkach stosowano także obliczenia i wykresy drugiej pochodnej, co pozwalało na jeszcze dokładniejsze określenie punktów przemian fazowych. Rys.4. Krzywe ATD i charakterystyczne temperatury krystalizacji dla stopu AlSi12Mg [5]. Fig. 4. ATD curves and characteristic crystallization temperatures for AlSi12Mg alloy. Analizą termiczno-derywacyjną przeprowadzono wiele badań dla różnych stopów. Opracowano również teorię tej metody, w której wielkie zasługi położył prof. Stanisław Jura [6,7]. Na podstawie tej metody można także, stosując analizę regresji, oszacować właściwości mechaniczne i technologiczne wytapianego stopu [8,9]. Dla osiągnięcia tego celu, w szeregu odlewni wprowadzono rutynowe badania wytopu metodą ATD. Analizę termiczno-derywacyjną zastosowano również do badania stopów aluminium-siluminów, wykorzystując ją do określenia wpływu modyfikacji na przebieg krystalizacji tych stopów. Z tego zakresu, wiele badań dla siluminów pod- około- i nadeutektycznych, przeprowadził zespół kierowany przez S. Pietrowskiego, których

5 327 wyniki są przedmiotem licznych publikacji m.in. [5,10,11,12]. Na rysunku 5 zamieszczono krzywe ATD, dla siluminu podeutektycznego modyfikowanego strontem, a na rysunkach 6 i 7 nadeutektycznego: niemodyfikowanego i modyfikowanego fosforem. Rys. 5. Krzywe ATD siluminu podeutektycznego (7,5% Si), zmodyfikowanego Sr[19]. Fig. 5. ATD curves undereutectic silumin (7,5 % Si) modified Sr. Na rysunkach 6 i 7 widać wyraźnie różnice w przebiegu krzywych ATD dla stopów niemodyfikowanego i modyfikowanego. 5. ANALIZA ELEKTRO-DERYWACYJNA Początków tej metody należy dopatrywać się w badaniach przewodności elektrycznej właściwej, metali i ich stopów w stanie stałym [12,15,16]. Badania te polegały na włączeniu próbki metalu w obwód stałego prądu elektrycznego i określenie jej przewodności elektrycznej właściwej w MS/m, wg wzoru: ll = UF, gdzie: - przewodność elektryczna właściwa w MS/m, I natężenie prądu w A, l długość odcinka pomiarowego w m, U spadek napięcia w V, F - pole przekroju poprzecznego próbki w mm 2. Schemat obwodu pomiarowego badanej próbki w stanie stałym pokazano na rys. 8.

6 328 Rys. 6. Krzywe ATD siluminu tłokowego nadeutektycznego (17,85 Si), niemodyfikowanego [19]. Fig. 6. ATD curves piston silumin aboveeutectic (17,85 % Si) non-modified. Rys. 7. Krzywe ATD siluminu tłokowego nadeutektycznego (17,85% Si), zmodyfikowanego fosforem [19]. Fig. 7. ATD curves curves piston silumin aboveeutectic (17,85 % Si) modified phosphorus.

7 329 Rys.8. Schemat obwodu elektrycznego stanowiska pomiarowego: 1 - miernik prądu, 2- regulator prądu, 3 miernik napięcia, 4 i 5 kły dociskające próbkę. [2]. Fig. 8. Schematic diagram measuring electric post: 1 current measure, 2 current regulator, 3 voltage measure, 4 and 5 fangs tightening sample Metodę tę zastosowano do określenia stopnia modyfikacji stopu, badając próbki stopu niemodyfikowanego i po jego modyfikacji. Okazało się, że zmiany struktury stopu po modyfikacji powodują wzrost przewodności elektrycznej właściwej próbki. Rozwinięcia tej metody dokonano w Katedrze Technologii Bezwiórowych Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej pod kierunkiem autora artykułu. Przeprowadzono wiele badań siluminów pod- i okołoeutektycznych, dla których na podstawie równań regresji - oszacowano właściwości mechaniczne (R m, A 5, HB, KCV), dla różnych wielkości dodatków - różnych modyfikatorów (Na, sole Na, Sr, Sb). Porównano również struktury metalograficzne stopów przed i po modyfikacji. Wyniki badań były przedstawiane na wielu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą oraz były przedmiotami wielu publikacji, m. in. w: Aluminium [15], Cast Metals [16], na 55 Międzynarodowym Kongresie w Moskwie w 1988r.[17]. Zebrane wyniki badań opublikowano również w monografii autora w zeszycie 21 Krzepnięcie metali i stopów PAN [18]. W zespole kierowanym przez autora czynnie i twórczo uczestniczyli w badaniach - współpracownicy: dr inż. Maksymilian Dudyk, dr inż. Bogdan Ficek i dr inż. Bogdan Suchanek. Na rys. 9 przedstawiono przykładowo proste regresji otrzymane metodą pomiarów przewodności elektrycznej właściwej, próbek- w stanie stałym stopu AK9(AlSi9Mg).

8 330 Rys.9. Proste regresji dla modyfikowanego strontem stopu AlSi9 (AK9); a dla wytrzymałości R m ; b udarności KCV; c twardości HB [15]. Fig. 9.Regression straights for modified strontium alloy AlSi9 (AK9); a for strenght R m ; b percussive KCV; c hardness HB Wiedząc (z wyników badań), że przewodność elektryczna właściwa stopów metali zależy od ich struktury, M. Dudyk doszedł do wniosku, że podczas krzepnięcia i stygnięcia próbki, zachodzące zmiany struktury, muszą powodować zmiany wartości przewodności elektrycznej właściwej. Na tej podstawie opracował oryginalną metodę badań zmian przewodności elektrycznej właściwej, podczas krzepnięcia i stygnięcia próbki metalu, przez którą przepuszczany jest prąd stały, o ustalonym natężeniu. Otrzymał wtedy zależność wartości zmian przewodności przewodności elektrycznej właściwej od czasu: = f(t). Na obrazie krzywej = f(t), można było zauważyć powstające zakłócenia, odpowiadające zachodzącym przemianom fazowym, w krzepnącej i stygnącej próbce stopu. Krzywe te były podobne do krzywych temperaturowych T = f(t)w metodzie (AT), z tym, że krzywe przewodnościowe = f(t) mają charakterystykę wznoszącą, natomiast krzywe temperaturowe charakterystykę opadającą. Jest to wynikiem obniżania się temperatury krzepnącej i stygnącej próbki, a odwrotnie zwiększania się jej przewodności elektrycznej właściwej. Można stwierdzić, że krzywe te w przybliżeniu stanowią swoje lustrzane odbicia. Również na krzywej przewodnościowej, w tych

9 331 samych miejscach występują przystanki i zakłócenia, odpowiadające przechłodzeniom oraz przemianom fazowym, np.: krystalizacji eutektyki. Dla precyzyjnieszego określenia wartości charakterystycznych temperatur przemian, autor metody, wprowadził krzywą pierwszej pochodnej przewodności względem czasu = f (t). Dr Dudyk posłużył się analogią do metody ATD. W ten sposób powstała całkowicie oryginalna metoda Analizy Elektro- Derywacyjnej AED, pozwalająca badać procesy krystalizacji stopów odlewniczych. Metodę tę dr Dudyk zastosował do badania krystalizacji stopów aluminium siluminów. Metodą AED przebadano siluminy pod- i okołoeutektyczne: AK7, AK9, AK11, AK64, AK132 [2]. Okazało się, że metoda ta w niektórych przypadkach - jest bardziej czuła niż metoda ATD i pozwala wykryć przemiany fazowe, niewykrywalne na krzywych ATD. Na rysunku 10 przedstawiono krzywe krystalizacji w postaci = f(t) i = f (t) dla aluminium z gąsek hutniczych. Rys.10 Krzywe krystalizacji = f(t) i = f (t) dla aluminium z gąsek hutniczych [2]. Fig. 10. Crystallization curves = f(t) i = f (t) for aluminium from metallurgic geese. Metoda AED pozwala również stwierdzić zmodyfikowanie stopu, lub jego brak. Na rysunku 11 pokazano krzywe krystalizacji w postaci = f(t) i = f (t), stopu AK9 modyfikowanego strontem. 6. ANALIZA ELEKTRO TERMICZNO DERYWACYJNA (ATD-AED) Dla uściślenia interpretacji otrzymywanych krzywych Analizą Elektro-Derywacyjną (AED), dr Dudyk wprowadził jednoczesne pomiary temperatury i przewodności elektrycznej właściwej, podczas krystalizacji badanych stopów oraz obliczenie ich pierwszych pochodnych. Pomiary przeprowadzano dla próbek odlewanych w formach skorupowych i kokilach. W formach skorupowych i kokilach odlewano jednocześnie po dwie próbki ze wspólnego układu wlewowego.

10 332 Rys.11. Krzywe krystalizacji = f(t) i = f (t) stopu AK9, modyfikowanego strontem[2]. Fig. 11. Crystallization curves = f(t) i = f (t) for AK9 alloy moidified strontium W jednej próbce mierzono temperaturę, a w drugiej przewodność elektryczną. Krzywe temperatury i ich pochodne otrzymywane na podstawie opracowanych programów z komputera - rejestrowano jednocześnie na tych samych wykresach [2]. W ten sposób otrzymano unikalne obrazy funkcji: = f(t), = f (t) oraz T = f(t) i T = f (t), dla różnych siluminów (AK 7, AK9, AK11, AlSi12Cu2Fe, AK132). Zestawienie takich krzywych dla siluminu AK7, podano na rys. 12[3]. Na rysunku tym widać wyraźnie, że charakter tych krzywych jest bardzo podobny, choć lustrzano odwrócony, dla krzywych = f(t) i T = f(t), a piki na ich pochodnych sygnalizują odpowiednie przemiany fazowe. Świadczy to o występowaniu podobnych w obrazie funkcji zakłóceń przewodności elektrycznej i temperatury, dla zupełnie innych, mierzonych wielkości fizycznych. Wiadomo, że wraz z obniżaniem się temperatury, przewodność elektryczna metali w stanie stałym wzrasta, nie badano natomiast tego zjawiska wg mego rozeznania podczas ich krzepnięcia i krystalizacji. Zakłóceń przewodności nie można upatrywać tylko w obniżaniu temperatury, w związku z tym, to krystalizacja musi wpływać na ten obraz funkcji przewodności i jej pochodnej, w zależności od czasu.

11 333 Rys. 12. Krzywe krystalizacji = f(t), = f (t), T = f(t) i T = f (t) siluminu AK7 [2]. Fig. 12. Crystallization curves = f(t), = f (t), T = f(t) and T = f (t) AK7 alloy. Sądzę, że wprowadzona przez Dudyka Analiza Elektro-Derywacyjna (AED) i bezpośrednie jej porównanie z powszechnie znaną i stosowaną Analizą Termiczno - Derywacyjną (ATD), stanowi bardzo cenny wkład do poznania krzepnięcia i krystalizacji metali i ich stopów. Poznanie tych procesów oraz ich wpływu na późniejsze właściwości stopów, ma duże znaczenie dla jakości odlewów, szczególnie w budowie maszyn. 7. ANALIZA TERMICZNO-NAPIĘCIOWO-DERYWACYJNA (ATND) Analizę ATND opracowali i wprowadzili T. Ciućka i J. Pezda w Katedrze Technologii Bezwiórowych Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej[19,20]. Jest oryginalną analizą procesów krystalizacji odlewniczych stopów metali. Polega ona na połączeniu metody ATD oraz wykorzystania zjawiska samoczynnego powstawania siły elektromotorycznej podczas krystalizacji i przemian fazowych krzepnącego stopu. Powstające napięcie wyprowadzone sondami - z zalanej do kokili próbki - jest mierzalne o wartości 5mV. Napięcie to jest zmienne podczas krystalizacji i wykazuje wahania zależne od przemian fazowych i temperatury stopu. Otrzymuje się w ten sposób dodatkowe informacje o przemianach krystalizującego stopu, nie punktowo, ale w całej objętości, na długości pomiarowej próbki. Autorzy metody sądzą, że jednoczesny pomiar temperatury T = f(t) i napięcia U = f(t) w krzepnącej próbce, oraz określenie ich pochodnych: T = f (t) i U = f (t), wzbogacają otrzymane wyniki. W niektórych przypadkach może ona pozwolić na uściślenie temperatur powstających faz. Na podstawie pomiarów powstającego napięcia oraz określeniu obydwu funkcji U = f (t) i U = f (t), dla badanych stopów, można oszacować ich właściwości mechaniczne, stosując uprzednio obliczone równania regresji[20].

12 334 W obecnym stanie metoda ATND ma, głównie - bardzo ważne - znaczenie poznawcze, bo nie są mi znane badania samoczynnie powstającej - podczas krystalizacji - siły elektromotorycznej, którą autorzy zmierzyli. Sądzę, że jest to zjawisko termoelektryczne. Znane są pomiary termoelementami bez spoiny, gdzie połączeniem końców drutów termoelementu jest kąpiel badanego metalu. Wtedy jednak, zanurzone druty są z różnych metali (jak w termoelemencie). W opracowanej metodzie ATND, zanurzone w metalu druty są z tego samego metalu niklu. Nie można wykluczyć, że termoelement stanowią: jeden drut i kąpiel metalowa, a drugi drut zamyka obwód i odprowadza napięcie do miernika. Jest to oryginalny przyczynek dla fizyki metali, w badaniach zjawisk termoelektrycznych, powstających podczas krystalizacji metali. Na rys. 13 przedstawiono schemat stanowiska pomiarowego dla metody ATND [20]. Na rysunkach 14 i 15 pokazano przykładowo komplety krzywych T = f(t), T = f (t) oraz U = f(t), U = f (t), dla stopu AK7 (AlSi7) rafinowanego, rafinowanego i modyfikowanego [19]. Rys. 13. Schemat blokowy stanowiska pomiarowego dla metody ATND [20]. Fig. 13. Schematic diagram measuring position for ATND method. 8. PODSUMOWANIE _Zadaniem każdej z przedstawionych 6 metod analizy krystalizacji stopów metali: Analizy Termicznej (AT), Analizy Termiczno-Różnicowej (DTA), Analizy Termiczno- Derywacyjnej (ATD), Analizy Elektro-Derywacyjnej (AED), Analizy Elektro- Termiczno-Derywacyjnej (ATD-AED) i Analizy Elektro-Napięciowo-Derywacyjej (ATND), jest określenie z możliwie największą dokładnością temperatur powstających faz. Metody ATD, AED, ATD-AED i ATND pozwalają również, po przeprowadzeniu dodatkowych badań właściwości mechanicznych, oszacować z dużym prawdopodobieństwem te właściwości w odlewach. Te ostatnie możliwości są ważne, bo pozwalają na wykorzystanie badań w odlewniach.

13 335 Rys. 14. Krzywe krystalizacji: T = f(t), T = f (t) i U = f(t), U = f (t). rafinowanego stopu AK7 [20] Fig. 14. Cristallisation curves: T = f(t), T = f (t) and U = f(t), U = f (t), AK7 alloy rafination. Rys. 15. Krzywe krystalizacji: T = f(t), T = f (t) i U = f(t), U = f (t), rafinowanego i modyfikowanego Sr stopu AK7 [20] Fig. 15 Cristallisation curves: T = f(t), T = f (t) and U = f(t), U = f (t), AK7 alloy rafination and modification.

14 336 Z punktu widzenia dokładności wyznaczania temperatur przemian fazowych, np. dla ich korygowania na wykresach fazowych, największą dokładność ma Analiza Termiczno-Różnicowa (DTA), ponieważ tylko w niej można osiągnąć krzepnięcie równowagowe. W pozostałych metodach krzepnięcie równowagowe nie występuje. W drugiej kolejności, najdokładniejsza - to metoda ATD, jeżeli jest realizowana w próbkach o dużych modułach krzepnięcia, odlewanych do form piaskowych. Wadą tych dwu metod jest punktowy pomiar temperatury, uniemożliwiający wgląd w większy obszar próbki. Zaletą pozostałych metod jest śledzenie krystalizacji, w całej objętości próbki na odcinku pomiarowym, między elektrosondami. Metody te są jednak, od strony pomiarowej bardziej skomplikowane i wymagają przynajmniej na razie - konfrontacji z wynikami metody ATD. LITERATURA [1] Wesołowski K.: Metaloznawstwo TI. PWT [2] Dudyk M.: Przewodność elektryczna właściwa w procesach krystalizacji siluminów- rozprawa habilitacyjna. Zeszyty naukowe Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej [3] Jura S. Sakwa.J. Borek K.: Analiza różniczkowa procesów krzepnięcia i krystalizacji żeliwa szarego., Krzepnięcie metali i stopów. Z.3, PAN Oddział Katowice [4] Ableidinger K. Strizik P.: Fonderie nr 342/1975. [5] Pietrowski S. Siluminy tłokowe. Monografia. Krzepnięcie metali i stopów. Z. 21.Oddiał Katowice [6] Jura S. Jura Z.: Krzywa kalorymetryczna i źródło ciepła w Analizie Termiczno- Derywacyjnej procesu krzepnięcia żeliwa. Krzepnięcie metali i stopów. Z. 16. PAN Oddział Katowice [7] Jura S. Jura Z.:Teoria metody ATD w badaniach stopów Al. Krzepnięcie metali i stopów. Z. 28. PAN Oddział Katowice [8] Jura S. Jura Z. Jura J. Nowy próbnik ATD dlaczego?. IV Konferencja Odlewników Lubuskich. ZG STOP i WSI. Zielona Góra [9] Mutwil J.: Próba określenia lejności żeliwa szarego na przykładzie metody ATD. Z. 15. PAN Ossolineum. Wrocław [10] Pietrowski S. Władysiak R.: Estimation of modyification and cristalization Effect of Hypereutectoid Silumin by ATD Metod. PAN, Oddział Katowice, International Foundry Conference Solidification and Cristalization of Metals, Gliwice- Szczyrk, Z. 17, [11] Pietrowski S. Władysiak R.: Ocena krystalizacji siluminów okołoeutektycznych metodą ATD. PAN, Oddział Katowice, International Foundry Conference Solidifikation and Cristalization of Metals. Częstochowa, Z. 20, [12] Pietrowski S.: Ocena krystalizacji siluminów metodą ATD Inżynieria Materiałowa. Nr 1/1994.

15 337 [13] Gobrecht J.:Über den Einfluss von Zusatzelementen auf die Dauer der Veredelungswirkung von Natrium und Strontium in Al-Si Legirungen. Giesserei nr 7/1978. [14] Jacob S.Remy A.: Conductivite electrique et morphologie du Silicum dands J A- S13 et J A-S7G. Fonderie Fondeur d Aujourd nr 22/1983. [15] Dudyk M. Ficek B. Wasilewski P.: Zusammenhang zwischen mechanischen Eigenschaften und elektrischer Leitfächigkeit bei Al-Si-Gusslegierungen. Aluminium nr6/1985. [16] Dudyk M. Ficek B. Suchanek B. Wasilewski P.: The influence of Modification using Strontium and Antimony, on the Properties of AlSi6Cu2Mg and AlSi8Cu4MgMn Aluminium Alloys used for Automobile Castings. Cast Metals Nr [17] Dudyk M. Ficek B. Suchanek B. Wasilewski P.: Möglichkeiten zu einer dauerhaften Veredelung mit Strontium und Antimon der Gusslegierung AlSi6Cu2Mg. 55 International Giessereikongress Moskwa [18] Wasilewski P. Siluminy modyfikacja i jej wpływ na strukturę i właściwości. Monografia. PAN Oddział Katowice. Krzepnięcie metali i stopów. Z21/1993. [19] Pietrowski S.: Siluminy. Politechnika Łódzka [20] Ciućka T.: Identyfikacja metodą ATND powstających faz i eutektyk podczas krystalizacji odlewniczych stopów aluminium. Praca doktorska. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Bielsko-Biała [21] Pezda J.: Szacowanie właściwości mechanicznych siluminów na podstawie metody ATND. Praca doktorska. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Bielsko-Biała COMPARISON METHODS RESEARCH OF SOLIDIFICATION AND CRYSTALLIZATION ALLOYS OF METALS SUMMARY In the article introduced historic and talk overed and one compared 6 methods of investigations solodification and crystallization alloys of metals on example of the aluminium alloys: method of Thermal Analysis (AT), method of Analysis Thermal- Difference ( DTA), method of Analysis Thermal-Derivation( ATD), method of Analysis Electrical-Derivation(AED), joint method of Analysis Thermal-Derivation and Electrical-Derivation(ATD-AED) and method of Analysis Thermal-Napięciowo- Derivation( ATND). Introduced advantages and defects compared of methods and gave for example results of analysises for different aluminium alloys. Recenzował prof. Józef Gawroński

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA 22/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM

WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM 21/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM PEZDA Jacek,

Bardziej szczegółowo

KRYSTALIZACJA I SKURCZ STOPU AK9 (AlSi9Mg) M. DUDYK 1, K. KOSIBOR 2 Akademia Techniczno Humanistyczna ul. Willowa 2, Bielsko Biała

KRYSTALIZACJA I SKURCZ STOPU AK9 (AlSi9Mg) M. DUDYK 1, K. KOSIBOR 2 Akademia Techniczno Humanistyczna ul. Willowa 2, Bielsko Biała 18/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KRYSTALIZACJA I SKURCZ STOPU AK9 (AlSi9Mg) M. DUDYK 1, K. KOSIBOR 2 Akademia

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU SILUMINU I PROCESU TOPIENIA NA JEGO KRYSTALIZACJĘ

WPŁYW RODZAJU SILUMINU I PROCESU TOPIENIA NA JEGO KRYSTALIZACJĘ 10/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 WPŁYW RODZAJU SILUMINU I PROCESU TOPIENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si 53/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU

Bardziej szczegółowo

FILTRACJA STOPU AlSi9Mg (AK9) M. DUDYK 1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno - Humanistyczna ul. Willowa 2, Bielsko-Biała.

FILTRACJA STOPU AlSi9Mg (AK9) M. DUDYK 1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno - Humanistyczna ul. Willowa 2, Bielsko-Biała. 8/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 FILTRACJA STOPU AlSi9Mg (AK9) M. DUDYK 1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY STOPÓW Al-Si

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY STOPÓW Al-Si 29/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY STOPÓW Al-Si J. PIĄTKOWSKI

Bardziej szczegółowo

WYSOKOWYTRZYMAŁ Y SILUMIN CYNKOWO-MIEDZIOWY

WYSOKOWYTRZYMAŁ Y SILUMIN CYNKOWO-MIEDZIOWY -27- Solidilicauon o f Metais and Alloys. No.28. 1996 Kr:epmęcie Metali i Stopó" Nr 28. l 996 PAN - Odd: ial Katowice: PL. ISSN 0208-9386 WYSOKOWYTRZYMAŁ Y SILUMIN CYNKOWO-MIEDZIOWY DUDYK Maksymilian Katedra

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE PROCESÓW KRYSTALIZACJI METALI NIEŻELAZNYCH STOSOWANYCH W BUDOWIE MASZYN

DIAGNOZOWANIE PROCESÓW KRYSTALIZACJI METALI NIEŻELAZNYCH STOSOWANYCH W BUDOWIE MASZYN 11/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 DIAGNOZOWANIE PROCESÓW KRYSTALIZACJI METALI NIEŻELAZNYCH

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD 26/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum O dlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD M. STAWARZ 1, J. SZAJNAR

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

KRYSTALIZACJA, STRUKTURA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE STOPÓW I KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH

KRYSTALIZACJA, STRUKTURA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE STOPÓW I KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH 14/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KRYSTALIZACJA, STRUKTURA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE STOPÓW I KOMPOZYTÓW

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI 41/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7 58/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7 F.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA CHARAKTERYSTYCZNYCH TEMPERATUR KRZEPNIĘCIA ŻELIWA CHROMOWEGO

IDENTYFIKACJA CHARAKTERYSTYCZNYCH TEMPERATUR KRZEPNIĘCIA ŻELIWA CHROMOWEGO 22/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 IDENTYFIKACJA CHARAKTERYSTYCZNYCH TEMPERATUR

Bardziej szczegółowo

KRYSTALIZACJA ALUMINIUM ZANIECZYSZCZONEGO ŻELAZEM. M. DUDYK 1 Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku - Białej Katedra Technologii Bezwiórowych

KRYSTALIZACJA ALUMINIUM ZANIECZYSZCZONEGO ŻELAZEM. M. DUDYK 1 Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku - Białej Katedra Technologii Bezwiórowych 11/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 KRYSTALIZACJA ALUMINIUM ZANIECZYSZCZONEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132 60/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132 F.

Bardziej szczegółowo

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 5.4

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 5.4 9/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU

FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU 13/8 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 23, Rocznik 3, Nr 8 Archives of Foundry Year 23, Volume 3, Book 8 PAN - Katowice PL ISSN 1642-538 FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU Z. NIEDŹWIEDZKI

Bardziej szczegółowo

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9 25/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE TEMPERATURY I ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W STOPACH Al-Si

OKREŚLENIE TEMPERATURY I ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W STOPACH Al-Si 8/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OKREŚLENIE TEMPERATURY I ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W STOPACH Al-Si F.

Bardziej szczegółowo

KRYSTALIZACJA EUTEKTYKI W SILUMINACH NADEUTEKTYCZNYCH

KRYSTALIZACJA EUTEKTYKI W SILUMINACH NADEUTEKTYCZNYCH 2/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KRYSTALIZACJA EUTEKTYKI W SILUMINACH NADEUTEKTYCZNYCH F. BINCZYK

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MODYFIKACJI NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI, STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CYNOWO-FOSFOROWEGO CuSn10P

WPŁYW MODYFIKACJI NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI, STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CYNOWO-FOSFOROWEGO CuSn10P 17/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW MODYFIKACJI NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI, STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FAZOWE ŻELIWA CHROMOWEGO Z DODATKAMI Ni, Mo, V i B W ZAKRESIE KRZEPNIĘCIA

WYKRESY FAZOWE ŻELIWA CHROMOWEGO Z DODATKAMI Ni, Mo, V i B W ZAKRESIE KRZEPNIĘCIA 23/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 WYKRESY FAZOWE ŻELIWA CHROMOWEGO Z DODATKAMI

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD

OKREŚLENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD 47/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OKREŚLENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD M.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg 72/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

Bardziej szczegółowo

SKURCZ TERMICZNY ŻELIWA CHROMOWEGO

SKURCZ TERMICZNY ŻELIWA CHROMOWEGO 48/4 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SKURCZ TERMICZNY ŻELIWA CHROMOWEGO S. JURA 1, A. STUDNICKI 2, J. KILARSKI

Bardziej szczegółowo

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC 38/9 Archives of Foundry, Year 23, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 23, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg1 Z CZĄSTKAMI SiC Z. KONOPKA 1, M. CISOWSKA

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENTALNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA ODLEWU W FORMIE

EKSPERYMENTALNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA ODLEWU W FORMIE 64/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 EKSPERYMENTALNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA ODLEWU W FORMIE A. STUDNICKI 1

Bardziej szczegółowo

KRYSTALIZACJA SILUMINU AK20 PO MODYFIKACJI FOSFOREM I SODEM

KRYSTALIZACJA SILUMINU AK20 PO MODYFIKACJI FOSFOREM I SODEM 12/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 KRYSTALIZACJA SILUMINU AK20 PO MODYFIKACJI FOSFOREM I SODEM Franciszek BINCZYK,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM 28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Bardziej szczegółowo

BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl.

BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl. 36/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl. STUDNICKI

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE METODY ANALIZY ELEKTRYCZNO-DERIWACYJNEJ (AED) DO BADANIA KRYSTALIZACJI SILUMINÓW MAKSYMILIAN DUDYK, KLAUDIUSZ MINKUS

OPRACOWANIE METODY ANALIZY ELEKTRYCZNO-DERIWACYJNEJ (AED) DO BADANIA KRYSTALIZACJI SILUMINÓW MAKSYMILIAN DUDYK, KLAUDIUSZ MINKUS 19. 1994 Soidiłication of Metais and Aoys Krzepnięcie Metai i Stopów PL ISSN 0208-9386 OPRACOWANIE METODY ANALIZY ELEKTRYCZNO-DERIWACYJNEJ (AED) DO BADANIA KRYSTALIZACJI SILUMINÓW MAKSYMILIAN DUDYK, KLAUDIUSZ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO

ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO 23/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO J.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY ODLEWANIA NA INTENSYWNOŚĆ PRZEPŁYWU STOPÓW Al-Si W KANALE PRÓBY SPIRALNEJ BINCZYK F., PIĄTKOWSKI J., SMOLIŃSKI A.

WPŁYW TEMPERATURY ODLEWANIA NA INTENSYWNOŚĆ PRZEPŁYWU STOPÓW Al-Si W KANALE PRÓBY SPIRALNEJ BINCZYK F., PIĄTKOWSKI J., SMOLIŃSKI A. 31/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 WPŁYW TEMPERATURY ODLEWANIA NA INTENSYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

33/15 Solidiiikation of Metlłls and Alloys, No. 33, 1997 Krzejlnięcic Metali i Stopów, Nr JJ, 1997

33/15 Solidiiikation of Metlłls and Alloys, No. 33, 1997 Krzejlnięcic Metali i Stopów, Nr JJ, 1997 33/15 Solidiiikation of Metlłls and Alloys, No. 33, 1997 Krzejlnięcic Metali i Stopów, Nr JJ, 1997 ł'an - OddziHI h:htowice PL ISSN 02011-93!J6 WPL YW MODYFIKACJI NA JAKOŚĆ PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW AJ-Si

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA MODYFIKACJA SILUMINU AlSi7Mg

KOMPLEKSOWA MODYFIKACJA SILUMINU AlSi7Mg 51/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KOMPLEKSOWA MODYFIKACJA SILUMINU AlSi7Mg J. PIĄTKOWSKI 1, F. BINCZYK 2

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU 35/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA

Bardziej szczegółowo

KONTROLA STALIWA NIESTOPOWEGO METODĄ ATD

KONTROLA STALIWA NIESTOPOWEGO METODĄ ATD 36/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KONTROLA STALIWA NIESTOPOWEGO METODĄ ATD S. PIETROWSKI 1, G. GUMIENNY

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Maszyn, R. 22, z. 1, 47-57, 2017 ISSN X

Inżynieria Maszyn, R. 22, z. 1, 47-57, 2017 ISSN X Inżynieria Maszyn, R. 22, z. 1, 47-57, 2017 ISSN 1426-708X Otrzymano: 19 czerwca 2017 / Zaakceptowano: 17 października 2017 / Zamieszczono na WWW: 17 listopada 2017 stop aluminium, właściwości mechaniczne,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS PROCESU KRYSTALIZACJI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE

ZAPIS PROCESU KRYSTALIZACJI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE 65/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZAPIS PROCESU KRYSTALIZACJI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO

Bardziej szczegółowo

KRYSTALIZACJA SILUMINU AlSi17 Z DODATKIEM Cr, Co i Ti

KRYSTALIZACJA SILUMINU AlSi17 Z DODATKIEM Cr, Co i Ti 4/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KRYSTALIZACJA SILUMINU AlSi17 Z DODATKIEM Cr, Co i Ti F. BINCZYK 1, J. PIĄTKOWSKI

Bardziej szczegółowo

ODLEWANIE KÓŁ SAMOCHODOWYCH Z SILUMINÓW. S. PIETROWSKI 1 Politechnika Łódzka, Katedra Systemów Produkcji ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź

ODLEWANIE KÓŁ SAMOCHODOWYCH Z SILUMINÓW. S. PIETROWSKI 1 Politechnika Łódzka, Katedra Systemów Produkcji ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź 28/4 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ODLEWANIE KÓŁ SAMOCHODOWYCH Z SILUMINÓW S. PIETROWSKI 1 Politechnika Łódzka,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM KRYSTALIZACJI EUTEKTYCZNEJ A ZABIELANIEM ŻELIWA. Z. JURA 1 Katedra Mechaniki Teoretycznej Politechniki Śląskiej

OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM KRYSTALIZACJI EUTEKTYCZNEJ A ZABIELANIEM ŻELIWA. Z. JURA 1 Katedra Mechaniki Teoretycznej Politechniki Śląskiej 20/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6 12/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA BRĄZU CuSn8 I JEJ WPŁYW NA SEGREGACJĘ CYNY

MODYFIKACJA BRĄZU CuSn8 I JEJ WPŁYW NA SEGREGACJĘ CYNY 42/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA BRĄZU CuSn8 I JEJ WPŁYW NA SEGREGACJĘ CYNY J. SZAJNAR 1, M.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD

KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD 54/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD S. PIETROWSKI 1, G. GUMIENNY 2

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA NADTOPIEŃ I STRUKTURA USZLACHETNIONYCH POWIERZCHNIOWO ODLEWÓW Z NADEUTEKTYCZNEGO STOPU Al-Si

GEOMETRIA NADTOPIEŃ I STRUKTURA USZLACHETNIONYCH POWIERZCHNIOWO ODLEWÓW Z NADEUTEKTYCZNEGO STOPU Al-Si 25/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 GEOMETRIA NADTOPIEŃ I STRUKTURA USZLACHETNIONYCH POWIERZCHNIOWO ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W ŻELIWIE SZARYM

OKREŚLENIE METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W ŻELIWIE SZARYM 5/22 Archives of Foundry, Year 6, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 6, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 OKREŚLENIE METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W ŻELIWIE

Bardziej szczegółowo

TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO

TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO 24/2 Archives of Foundry, Year 200, Volume, (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 200, Rocznik, Nr (2/2) PAN Katowice PL ISSN 642-5308 TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO J. KILARSKI, A.

Bardziej szczegółowo

S. PIETROWSKI 1 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź

S. PIETROWSKI 1 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź 58/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NISKOKRZEMOWE STOPY Al Si Z DODATKAMI Ni, Cu I Mg S. PIETROWSKI 1 Katedra

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRĘDKOŚCI KRYSTALIZACJI KIERUNKOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZYPŁYTKOWĄ EUTEKTYKI W STOPIE Al-Ag-Cu

WPŁYW PRĘDKOŚCI KRYSTALIZACJI KIERUNKOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZYPŁYTKOWĄ EUTEKTYKI W STOPIE Al-Ag-Cu 32/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW PRĘDKOŚCI KRYSTALIZACJI KIERUNKOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZYPŁYTKOWĄ

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYW SILUMINU AK12 W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH

PRZEPŁYW SILUMINU AK12 W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (1/2) Archives of Foundry Year 2001, Volume 1, Book 1 (1/2) PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 PRZEPŁYW SILUMINU AK12 W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawy metody analizy termiczno derywacyjnej (ATD)

Podstawy metody analizy termiczno derywacyjnej (ATD) Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Zakład InŜynierii Jakości Temat: Podstawy metody analizy termiczno derywacyjnej (ATD) Autorzy: Dr hab. inŝ. J. Mutwil Mgr inŝ. K. Kujawa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 ANALIZA TERMICZNA STOPÓW METALI *

Ćwiczenie 1 ANALIZA TERMICZNA STOPÓW METALI * Ćwiczenie 1 ANALIZA TERMICZNA STOPÓW METALI * 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem wyznaczania krzywych nagrzewania lub chłodzenia metali oraz ich stopów, a także wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA STOPU Al-Si12 PROSZKIEM ZE STOPU Al-Si12

MODYFIKACJA STOPU Al-Si12 PROSZKIEM ZE STOPU Al-Si12 52/4 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA STOPU Al-Si12 PROSZKIEM ZE STOPU Al-Si12 T. LIPIŃSKI 1 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

EMPIRYCZNE WYZNACZENIE PRAWDOPODOBIEŃSTW POWSTAWANIA WARSTWY KOMPOZYTOWEJ

EMPIRYCZNE WYZNACZENIE PRAWDOPODOBIEŃSTW POWSTAWANIA WARSTWY KOMPOZYTOWEJ /4 Archives of Foundry, Year 24, Volume 4, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 24, Rocznik 4, Nr 4 AN Katowice L ISSN 642-53 EMIRYCZNE WYZNACZENIE RAWDOODOBIEŃSTW OWSTAWANIA WARSTWY KOMOZYTOWEJ C. BARON, J. GAWROŃSKI

Bardziej szczegółowo

OCENA PROCESU ODLEWANIA I OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPOWEGO STALIWA KONSTRUKCYJNEGO METODĄ ANALIZY TERMICZNEJ I DERYWACYJNEJ

OCENA PROCESU ODLEWANIA I OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPOWEGO STALIWA KONSTRUKCYJNEGO METODĄ ANALIZY TERMICZNEJ I DERYWACYJNEJ 40/9 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 006, Rocznik 6, Nr 9 Archives of Foundry Year 006, Volume 6, Book 9 PAN - Katowice PL ISSN 64-508 OCENA PROCESU ODLEWANIA I OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPOWEGO STALIWA KONSTRUKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE 59/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W ŻELIWIE SFEROIDALNYM

OKREŚLENIE METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W ŻELIWIE SFEROIDALNYM 3/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 26, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 26, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-538 OKREŚLENIE METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU SKŁADU CHEMICZNEGO WYBRANYCH STOPÓW NA WARTOŚĆ TEMPERATUR W PROCESIE KRYSTALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM METODY ATD

OCENA WPŁYWU SKŁADU CHEMICZNEGO WYBRANYCH STOPÓW NA WARTOŚĆ TEMPERATUR W PROCESIE KRYSTALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM METODY ATD OCENA WPŁYWU SKŁADU CHEMICZNEGO WYBRANYCH STOPÓW NA WARTOŚĆ TEMPERATUR W PROCESIE KRYSTALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM METODY ATD Roman KIELEC, Kamil LEKSYCKI Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ składu

Bardziej szczegółowo

CECHY PRZEPŁYWU SILUMINÓW JEDNOFAZOWYCH W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH

CECHY PRZEPŁYWU SILUMINÓW JEDNOFAZOWYCH W KANAŁACH METALOWYCH FORM ODLEWNICZYCH 33/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 CECHY PRZEPŁYWU SILUMINÓW JEDNOFAZOWYCH W KANAŁACH METALOWYCH

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO EN-GJS METODĄ ATD

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO EN-GJS METODĄ ATD 3/6 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 22, Rocznik 2, Nr 6 Archives of Foundry Year 22, Volume 2, Book 6 PAN - Katowice PL ISSN 1642-538 OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO EN-GJS-4-15 METODĄ ATD S. PIETROWSKI 1,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH

KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH 3/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 KOMPUTEROWA SYMULACJA POLA TWARDOŚCI W ODLEWACH HARTOWANYCH JURA Stanisław,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOBORU ZASTĘPCZEJ POJEMNOŚCI CIEPLNEJ ŻELIWA NA WYNIKI OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH

WPŁYW DOBORU ZASTĘPCZEJ POJEMNOŚCI CIEPLNEJ ŻELIWA NA WYNIKI OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH 46/ Archives of Foundry, Year 6, Volume 6, Archiwum Odlewnictwa, Rok 6, Rocznik 6, Nr PAN Katowice PL ISSN 64-38 WPŁYW DOBORU ZASTĘPCZEJ POJEMNOŚCI CIEPLNEJ ŻELIWA NA WYNIKI OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH J. MENDAKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA SILUMINÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA SILUMINÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH 75/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA SILUMINÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH R. WŁADYSIAK 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si

WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si 48/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si A. W. ORŁOWICZ 1, M. MRÓZ 2 Zakład

Bardziej szczegółowo

Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej

Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej 26/39 Soliditikation of Metais and Alloys, No 26, 1996 Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN 02011-9386 WYKRESY CTPc ŻELIW A SZAREGO POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM ODDZIAL YW ANIA FOSFORU W PROCESIE MODYFIKOWANIA SILUMINÓW NADEUTEKTYCZNYCH

MECHANIZM ODDZIAL YW ANIA FOSFORU W PROCESIE MODYFIKOWANIA SILUMINÓW NADEUTEKTYCZNYCH 43/1 Solidification of Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 43 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 43 PAN -Katowice PL ISSN 0208-9386 MECHANIZM ODDZIAL YW ANIA FOSFORU W PROCESIE

Bardziej szczegółowo

KRYSTALIZACJA I MIKROSTRUKTURA BRĄZU CuAl10Fe5Ni5 PO RAFINACJI

KRYSTALIZACJA I MIKROSTRUKTURA BRĄZU CuAl10Fe5Ni5 PO RAFINACJI 55/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 KRYSTALIZACJA I MIKROSTRUKTURA BRĄZU CuAl10Fe5Ni5 PO RAFINACJI S.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TRYBOLOGICZNE SILUMINU NADEUTEKTYCZNEGO PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TRYBOLOGICZNE SILUMINU NADEUTEKTYCZNEGO PO OBRÓBCE CIEPLNEJ 73/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TRYBOLOGICZNE SILUMINU NADEUTEKTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMPUTEROWY KONTROLI I STEROWANIA JAKOŚCIĄ SILUMINÓW PRZEZNACZONYCH NA KOŁA SAMOCHODOWE

SYSTEM KOMPUTEROWY KONTROLI I STEROWANIA JAKOŚCIĄ SILUMINÓW PRZEZNACZONYCH NA KOŁA SAMOCHODOWE 14/10 Archives of Foundry, Year 003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 164-5308 SYSTEM KOMPUTEROWY KONTROLI I STEROWANIA JAKOŚCIĄ SILUMINÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

WPL YW PROCESÓW TOPIENIA NA KOROZJĘ SILUMINÓW. Zjawisko korozji można zdefiniować jako niezamierzone przekształcenie

WPL YW PROCESÓW TOPIENIA NA KOROZJĘ SILUMINÓW. Zjawisko korozji można zdefiniować jako niezamierzone przekształcenie Solidification of Metais and Alloys, No.31, 1997 Krzepnięcie Metali i Stop6w, Nr 31, 1997 PAN- Oddział Katowice; PL ISSN 0208-9386 MAKSYMILIAN DUDYK*, TOMASZ CIUĆKA***, STEFAN GADZIŃSKI*, JACEK PEZDA *

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PRODUKCJI WYSOKOJAKOŚCIOWYCH STOPÓW ODLEWNICZYCH METODĄ ATD

KONTROLA PRODUKCJI WYSOKOJAKOŚCIOWYCH STOPÓW ODLEWNICZYCH METODĄ ATD K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A Ł W P O Z N A N I U Vol. 24 nr 3 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2004 Stanisław Pietrowski, Grzegorz Gumienny ** Bogusław Pisarek ***,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU ODLEWANIA POD NISKIM CIŚNIENIEM KÓŁ SAMOCHODOWYCH ZE STOPÓW Al-Si

ANALIZA PROCESU ODLEWANIA POD NISKIM CIŚNIENIEM KÓŁ SAMOCHODOWYCH ZE STOPÓW Al-Si 55/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA PROCESU ODLEWANIA POD NISKIM CIŚNIENIEM KÓŁ SAMOCHODOWYCH ZE STOPÓW

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚCI TECHNOLOGICZNE BEZOŁOWIOWYCH MOSIĄDZÓW ARMATUROWYCH

WŁASNOŚCI TECHNOLOGICZNE BEZOŁOWIOWYCH MOSIĄDZÓW ARMATUROWYCH 37/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum O dlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁASNOŚCI TECHNOLOGICZNE BEZOŁOWIOWYCH MOSIĄDZÓW ARMATUROWYCH M. KONDRACKI

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO 9/8 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 003, Rocznik 3, Nr 8 Archives of Foundry Year 003, Volume 3, Book 8 PAN - Katowice PL ISSN 164-5308 OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO S. PIETROWSKI 1, G. GUMIENNY

Bardziej szczegółowo

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD AMME 2003 12th Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD M. Stawarz, J. Szajnar Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny,

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PRODUKCJI ŻELIWA SFEROIDALNEGO W WARUNKACH ODLEWNI

MONITOROWANIE PRODUKCJI ŻELIWA SFEROIDALNEGO W WARUNKACH ODLEWNI 31/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 MONITOROWANIE PRODUKCJI ŻELIWA SFEROIDALNEGO W WARUNKACH ODLEWNI

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE KRZEPNĄCYCH I STYGNĄCYCH METALI I STOPÓW

STANOWISKO DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE KRZEPNĄCYCH I STYGNĄCYCH METALI I STOPÓW 23/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 STANOWISKO DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE KRZEPNĄCYCH I STYGNĄCYCH

Bardziej szczegółowo

BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW

BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW 16/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW ORŁOWICZ Władysław, OPIEKUN Zenon

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA

WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA 23/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA J. KILARSKI

Bardziej szczegółowo

KRYSTALIZACJA KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH ZBROJONYCH SiC

KRYSTALIZACJA KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH ZBROJONYCH SiC KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)5 Andrzej Białobrzeski 1, Maksymilian Dudyk 2, Krzysztof Kosibór 3 Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała KRYSTALIZACJA KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH

Bardziej szczegółowo

BADANIA DYFRAKCYJNE WARSTWY ALFINOWANEJ NA STOPACH ŻELAZA

BADANIA DYFRAKCYJNE WARSTWY ALFINOWANEJ NA STOPACH ŻELAZA 56/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 16425308 BADANIA DYFRAKCYJNE WARSTWY ALFINOWANEJ NA STOPACH ŻELAZA S. PIETROWSKI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO NA NIEZAWODNOŚĆ STOPU ODLEWNICZEGO AlSi17Cu3Mg, JAKO TWORZYWA KONSTRUKCYJNEGO

WPŁYW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO NA NIEZAWODNOŚĆ STOPU ODLEWNICZEGO AlSi17Cu3Mg, JAKO TWORZYWA KONSTRUKCYJNEGO 13/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO NA NIEZAWODNOŚĆ STOPU ODLEWNICZEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA MIKROSTRUKTURĘ SILUMINÓW

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA MIKROSTRUKTURĘ SILUMINÓW 18/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA MIKROSTRUKTURĘ SILUMINÓW STRESZCZENIE R. GOROCKIEW

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MTERIŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Przedmiot: Podstawy Nauki o Materiałach I i II, Materiały Konstrukcyjne, Współczesne Materiały

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ATD DO KONTROLI ŻELIWA WERMIKULARNEGO. R. WŁADYSIAK 1 Katedra Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka

ZASTOSOWANIE METODY ATD DO KONTROLI ŻELIWA WERMIKULARNEGO. R. WŁADYSIAK 1 Katedra Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka 48/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 ZASTOSOWANIE METODY ATD DO KONTROLI ŻELIWA

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOMIESZKI CYNKU NA WŁAŚCIWOŚCI SILUMINU EUTEKTYCZNEGO. A. PATEJUK Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa

WPŁYW DOMIESZKI CYNKU NA WŁAŚCIWOŚCI SILUMINU EUTEKTYCZNEGO. A. PATEJUK Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa 34/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 000, Volume, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 000, Rocznik, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 008-9386 WPŁYW DOMIESZKI CYNKU NA WŁAŚCIWOŚCI SILUMINU

Bardziej szczegółowo

CECHOWANIE TERMOELEMENTU Fe-Mo I WYZNACZANIE PUNKTU INWERSJI

CECHOWANIE TERMOELEMENTU Fe-Mo I WYZNACZANIE PUNKTU INWERSJI INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA FIZYKI CIAŁA STAŁEGO Ć W I C Z E N I E N R FCS - 7 CECHOWANIE TERMOELEMENTU Fe-Mo I WYZNACZANIE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ATSD DO WYZNACZANIA EFEKTYWNEGO ZAKRESU KRYSTALIZACJI WYBRANYCH STOPÓW ALUMINIUM

ZASTOSOWANIE METODY ATSD DO WYZNACZANIA EFEKTYWNEGO ZAKRESU KRYSTALIZACJI WYBRANYCH STOPÓW ALUMINIUM 40/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE METODY ATSD DO WYZNACZANIA EFEKTYWNEGO ZAKRESU KRYSTALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY STEREOLOGICZNE WĘGLIKÓW W ŻELIWIE CHROMOWYM W STANIE SUROWYM I AUSTENITYZOWANYM

PARAMETRY STEREOLOGICZNE WĘGLIKÓW W ŻELIWIE CHROMOWYM W STANIE SUROWYM I AUSTENITYZOWANYM 57/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, r 14 PA Katowice PL ISS 1642-5308 PARAMETRY STEREOLOGICZE WĘGLIKÓW W ŻELIWIE CHROMOWYM W STAIE SUROWYM I AUSTEITYZOWAYM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Analiza korelacyjna i regresyjna

Analiza korelacyjna i regresyjna Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium Analiza korelacyjna i regresyjna Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, kwiecień 2014 Podstawy Metrologii i

Bardziej szczegółowo