OPRACOWANIE METODY ANALIZY ELEKTRYCZNO-DERIWACYJNEJ (AED) DO BADANIA KRYSTALIZACJI SILUMINÓW MAKSYMILIAN DUDYK, KLAUDIUSZ MINKUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE METODY ANALIZY ELEKTRYCZNO-DERIWACYJNEJ (AED) DO BADANIA KRYSTALIZACJI SILUMINÓW MAKSYMILIAN DUDYK, KLAUDIUSZ MINKUS"

Transkrypt

1 Soidiłication of Metais and Aoys Krzepnięcie Metai i Stopów PL ISSN OPRACOWANIE METODY ANALIZY ELEKTRYCZNO-DERIWACYJNEJ (AED) DO BADANIA KRYSTALIZACJI SILUMINÓW MAKSYMILIAN DUDYK, KLAUDIUSZ MINKUS Poitechnika Łódzka Fiia w Biesku-Białej Anaiza eektryczno-deriwacyjna ( AED)powstała z idei połączenia dwóch metod oceny procesów krystaizacji metai i stopów, tj. anaizy termiczno-deriwacyjnej i przewodności eektrycznej właściwej. W artykue przedstawiono próbę rejestracji za pomocą tej metody procesów krystaizacji siuminów AK9 (AISi9Mg) i AK64 (AISi6Cu4). Rejestracja procesów krystaizacji wymienionych stopów poega na wyznaczaniu krzywej przewodności eektrycznej cr = f( t) i jej pochodnej dcr/dt w czasie krzepnięcia odpowiedniej próbki. Porównując otrzymane wykresy da stopów niemodyfikowanych i modyfikowanych strontem zaobserwowano różnice w przebiegu tych krzywych. Na podstawie tych różnic można okreśić efekt modyfikacji stopów. Wprowadzenie Współczesny przemysł odewniczy wymaga zastosowania nowoczesnych metod kontroi przebiegu procesów technoogicznych, przede wszystkim umożiwiających szybkie i możiwie dokładne okreśenie właściwości stopu jeszcze przed jego odaniem do formy. W przedstawionej pracy podjęto próbę opracowania nowej metody (opartej na zjawiskach eektrycznych) pozwaającej okreśić procesy krystaizacji siuminów. Metoda ta poega na rejestracji przewodno ści eektrycznej właściwej podczas krystaizacji próbki odewanej ze stopów auminium.

2 112 M. Dudyk, K. Minkus Przewodność eektryczna właściwa zaeży między innymi od koncentracji domieszek, średniej długości drogi swobodnej eektronów i temperatury []. Krzem w tej metodzie można traktować jako domieszkę w auminium. Wiekość kryształów krzemu będzie zatem miała wpływ na wartość przewodności eektrycznej stopu. Przewodność eektryczna właściwa odewniczych stopów auminium o strukturze uszachetnionej (zmodyfikowanej) jest znacznie wyższa w porównaniu z przewodnością stopów niemodyfikowanych. Zagadnienie to zostało opracowane [2, 3] da próbek ze stopów auminium w stanie stałym. Przewodność eektryczna właściwa stopu w podwyższonej temperaturze za eży od struktury, składu chemicznego i rodzaju pow stających faz [4]. Przedstawione w artykue stanowisko pomiarowe i wyniki badań stanowią przyczynek da możiwości wykorzystania zjawiska zmian przewodności eektrycznej do rejestracji procesów krystaizacji siuminów. Metoda pomiarów i wyniki Stanowisko do rejestracji procesów krystaizacji siuminów wykorzystujące zjawisko zmian przewodności eektrycznej powstało z idei połączenia zasad metody anaizy termiczno-deriwacyjnej (ATD) [5] i zasad metody przewodności eektrycznej właściwej [2]. Schemat bokowy opracowanego stanowiska pomiarowego anaizy eektryczno -deriwacyjnej (AED) przedstawiono na rysunku. z s ;J r- ~ XT LC-055-P/0 ~ vc Rys.. Schemat stanowiska pomiarowego AED: K - kokia (próbnik), XT- komputer z m od ułem pomiarowym, VC - wotomierz cyfrowy, ZS - zasiacz stabiizowany K 1 Da przedstawionego stanowiska AED opracowano program komputerowy sk ładaj ący się z dwóch zasadniczych części: a) programu do rejestracji danych (cr = f(t)) w procesie krystaizacji stopu (rejestracja danych na dyskietkę przy piecu topianym),

3 Opracowanie metody anaizy ee/aryczno-deriwacyjnej (AED) b) programu do obróbki danych (opracowanie graticzne i tabearyczne przewodno ś ci eektrycznej cr = f( t) i jej pierwszej pochodnej wzgędem czasu dcr/dt). MS/m si A 7.: II III 1.~ E f w w ~ ~ - ~ Rys. 2. Oznaczenia faz i charakterystycznych punktów na wykresie komputerowym: - krystaizacj a fazy a. II - krystaizacja eutektyki a+ Si, III - krystaizacja koejnych faz, A - począ tek krystaizacji fazy a. B -począ tek krystaizacji eutektyki a+ Si, C- maksymana s zybkość krystaizacji eutektyki a + Si. D - koniec krystaizacji eutektyki i początek krystaizacji koejnej fazy, E- koniec krystaizacji i początek styg nięcia MS/m ' do/dt, O o O Rys. 3. Wykres krzywej przewodności a = f(t) i jej pochodnej da/dt da auminium A (A) 60 Na rysunku 2 przedstawiono sposób oznaczenia na wykresie komputerowym krzywej przewodności cr = f(t) i jej pochodnej dcr/dt, powstałych faz oraz charakterystycznych punktów procesu krystaizacji siuminów.

4 114 M. Dudyk, K. Minkus Badania przeprowadzono da siuminów AK9 (A1Si9Mg) i AK64 (ALSi6Cu4) oraz porównawczo czystego auminium A (A). Pomiary wykonano da siuminów modyfikowanych zaprawą strontową. Na rysunku 3 przedstawiono krzywe krystaizacji czystego auminium A (A) da porównania ich z wykresami krystaizacji badanych siuminów, natomiast na rysunkach 4 i 5 podano wykresy krzywych krystaizacji badanych siuminów da koejnych faz oraz wykresy cząstkowe krystaizujących faz. Podsumowanie Da każdego badanego stopu AK9 (A1Si9Mg) i AK64 (AISi6Cu4) rafinowanego ub rafinowanego i modyfikowanego strontem oraz da auminium A (A) wykonano po pięć pomiarów, uzyskując dużą powtarzaność wyników. Na wykresach zmian przewodności eektrycznej cr = f(t) i pochodnej dcr/dt badanych siuminów, stwierdzono występowanie trzech faz: I - faza a, II - eutektyka a + Si, III- fazy typu ASiFeMn ub AISiFeMg (da AISi9Mg) i ASiCuMg (da AISi6Cu4). Występowanie wymienionych faz ustaono na podstawie wyników z szeroko znanej metody anaizy termiczno-deriwacyjnej ATD [6, 7]. Porównując wykresy przewodności eektrycznej cr = f(t) i pochodnej dcr/dt da stopów rafinowanych i stopów modyfikowanych zaobserwowano różnice w przebiegu tych krzywych (rozmieszczenie charakterystycznych punktów A, B, C, D i E). Na podstawie tych różnic można okreśić efekt modyfikacji siuminów. Do oceny efektów procesu modyfikacji naeży uwzgędnić wartości przewodno ści eektrycznej cr = f(t) w punkcie E (początek stygnięcia próbki). Da stopu AK9 (AISi9Mg) tyko rafinowanego wynosiła ona cr = 8,4 MS/m, a po modyfikacji strontem wzrosła do 9,5 MS/m, tj. o 13 %. Natomiast da siuminu miedziowego AK64 (AISi6Cu4) przed modyfikacją przewodność cr w punkcie E wynosiła 8,9 MS/m i wzrosła po modytikacji do 9,9 MS/m, tj. o 11 %. Zastosowanie metody AED do kierowania procesami topienia siuminów w warunkach przemysłowych wymaga opracowania programu umożiwiającego jednoczesną rejestra cję i obserwację procesu krystaizacji próbki z odewanego stopu. Opracowana metoda pomiaru przewodności eektrycznej podczas krystaizacji stopu (AED) jest całkowicie oryginana i może stanowić uzupełnienie znanej metody ATD, może również stanowić przyczynek do biższego poznania zjawisk ciepnych i eektrycznych w fizyce metai.

5 Literatura Opracowanie metodv anaizv eektrvczno-deriwacvjnej (AED ) B.N. BUSZMANOW. J.A. CHROMOW: Fi:.yka ci ała s t a łego. WNT. Warszawa M. DUDYK. B. FICEK, P.WASILEWSKI: Auminium 1985, P. WASILEWSKI: Praca habiitacyjna. Bie sko-biał a A. GAZDA: Prace Inst. Odewn. Z.A. Kraków M. DUDYK. P. PAWLUS: Krzep. Metai , J. SAKWA: Krzep. Metai M. DUDYK. D. PAWLUS: Konf. Nauk.- T ech. nt. Metae nieże az ne w przem yś e o krętowym. Szczecin Summary SILUMIN CRYSTALLIZATION PROCESS RECORDED WITH THE METHOD OF ELECTRICAL-DERIVATION ANALYSIS The Eectrica1-Derivation Anałysis has been formed by the connection of two known estimation methods of metais and ałłoys crystałization processes e.g. Thermał-Derivation Method and Ełectricał Conductivity Method. The recording of siumin crystałłization process on the Eectricał-Derivation Anaysis Stand, consists in determining t he eectrica conductivity curve (O') and i ts derivative (do/dt) during the adequate sampłe crystałłization. The experiment compute r programme and measuring position have bee n e łaborated to experiment. The strontium moditication effect on changes of ałłoys cr ys tałization process AK9 (AISi9Mg) and AK64 (AISi6Cu4) have been shown in this paper. The ełectric conduction in characteristic pointsof the derivative curve do/dt ( łocał extreme) has been defined. t has been ałso ascertained that ełectric conduction vałues of modified a łłoys in characteristic point'> have been higher than those of unmodified ones. The eaborated Ełectricai-Derivatio n Anaysis Method can be used to estimate the siumins modification processes in both aboratory and industria conditions.

KRYSTALIZACJA KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH ZBROJONYCH SiC

KRYSTALIZACJA KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH ZBROJONYCH SiC KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)5 Andrzej Białobrzeski 1, Maksymilian Dudyk 2, Krzysztof Kosibór 3 Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała KRYSTALIZACJA KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Rozprawa doktorska NADZOROWANIE DRGAŃ.

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Rozprawa doktorska NADZOROWANIE DRGAŃ. POLITECHNIA GDAŃSA WYDZIAŁ MECHANICZNY ATEDRA MECHANII I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW Rozprawa doktorska NADZOROWANIE DRGAŃ PODCZAS FREZOWANIA SZYBOŚCIOWEGO SMUŁYMI NARZĘDZIAMI Z WYORZYSTANIEM ZMIENNEJ PRĘDOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 4 POWŁOKI KONWERSYJNE NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU CZĘŚĆ 1: WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA JAKOŚĆ ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze

Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze Budownictwo i Architektura 13(4) (2014) 243-250 Analiza reologicznego zachowania drogowych kompozytów elastomerowo-asfaltowych poddanych próbie rozciągania w duktylometrze Instytut Inżynierii Lądowej,

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE LEPKOŚCI KINEMATYCZNEJ WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

OZNACZANIE LEPKOŚCI KINEMATYCZNEJ WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM OZNACZANIE LEPKOŚCI KINEMATYCZNEJ WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej... 111 EKSPLOATYKA ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 3 (151) 2007 STANISŁAW ŚCIESZKA, MARCEL ŻOŁNIERZ Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca

Bardziej szczegółowo

BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE

BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE 4-2013 T R I B O L O G I A 115 Jerzy TARNOWSKI *, Wacław GAWĘDZKI **, Marcin KOT * BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE MICROHARDNESS ANALYSIS OF SURFACE

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LV Year 2015 Number 1 2015 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2015.02 Zastosowanie rentgenowskiej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA STARZENIE LEPISZCZY MODYFIKOWANYCH ELASTOMEREM SBS ZACHODZĄCE W ZACZYNACH ASFALTOWYCH

WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA STARZENIE LEPISZCZY MODYFIKOWANYCH ELASTOMEREM SBS ZACHODZĄCE W ZACZYNACH ASFALTOWYCH prof. dr hab. inŝ. Wojciech Grabowski dr inŝ. Mieczysław Słowik dr inŝ. Jarosław Wilanowicz mgr inŝ. Tomasz Soból Politechnika Poznańska Instytut InŜynierii Lądowej Polska WPŁYW WYPEŁNIACZY WŁASNYCH NA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie 66 A. Zbrowski, T. Wolszakiewicz Aparatura badawczo-testowa do wykrywania i śledzenia procesów pękania w materiałach wysokoenergetycznych Research and test apparatus for detection and monitoring the crack

Bardziej szczegółowo

NADMODULACJA W FALOWNIKU NAPIĘCIA STEROWANYM UKŁADEM Z MODULATORAMI SZEROKOŚCI I FAZY IMPULSU

NADMODULACJA W FALOWNIKU NAPIĘCIA STEROWANYM UKŁADEM Z MODULATORAMI SZEROKOŚCI I FAZY IMPULSU SPIS TREŚCI T. BINKOWSKI: Nadmodulacja w falowniku napięcia sterowanym układem z modulatorami szerokości i fazy impulsu... 5 T. BINKOWSKI: The fuzzy logic system in voltage inverter control with a distortion

Bardziej szczegółowo

przeglad Nr 13/2011 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Moc jest z tobą, jeśli masz ten aparat

przeglad Nr 13/2011 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Moc jest z tobą, jeśli masz ten aparat przeglad Nr 13/2011 Welding Technology Review 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Rok założenia 1928 PL ISSN 0033-2364 Index 37125 Cena 17 zł (w tym 5% Vat)

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GLEBOWEJ MASIE ŚCIERNEJ

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GLEBOWEJ MASIE ŚCIERNEJ 2-2014 T R I B O L O G I A 123 Jerzy NAPIÓRKOWSKI *, Krzysztof LIGIER *, Grzegorz PĘKALSKI ** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GLEBOWEJ MASIE ŚCIERNEJ TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF CEMENTED

Bardziej szczegółowo

The operating parameters of internal combustion engines in the road test

The operating parameters of internal combustion engines in the road test The operating parameters of internal combustion engines... Jarosław MAMALA Sebastian BROL Jerzy JANTOS PTNSS-2011-SS3-306 The operating parameters of internal combustion engines in the road test A characteristic

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE STEROWANIA ROBOTEM RÓWNOLEGŁYM Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM

BADANIA SYMULACYJNE STEROWANIA ROBOTEM RÓWNOLEGŁYM Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM BAANIA SYMULACYJNE SEOWANIA OBOEM ÓWNOLEGŁYM Z NAPĘEM HYAULICZNYM Ioannis AVLIAKOS Evangeos PAPAOPOULOS Nationa echnica University of Athens epartment of Mechanica Engineering 578 Athens Greece Janusz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Dominik Próchniewicz Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności

Bardziej szczegółowo

Poprawa dokładności detekcji krawędzi dla systemów skanowania 3D opartych na projekcji wzorców prążkowych

Poprawa dokładności detekcji krawędzi dla systemów skanowania 3D opartych na projekcji wzorców prążkowych PAK vol. 57, nr 7/2011 721 Krzysztof OKARMA, Marek GRUDZIŃSKI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, ul. 26. Kwietnia 10, 71-126 Szczecin Poprawa dokładności detekcji krawędzi dla systemów

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE MOCY I ICH ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCHODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

SKŁADOWE MOCY I ICH ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCHODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Mariusz Górniak Akademia Morska w Gdyni SKŁADOWE MOCY I IC ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Stale rosnąca liczba odbiorników nieliniowych,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY POMIAROWEJ CHROPOWATOŚCI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA OCENĘ POWIERZCHNI

WPŁYW METODY POMIAROWEJ CHROPOWATOŚCI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA OCENĘ POWIERZCHNI Kompozyty 10: 3 (2010) 229-234 Andrzej Posmyk 1 *, Ireneusz Piotr Chmielik 2 1 Politechnika Śląska, Wydział Transportu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, Poland 2 Taylor Hobson Polska, ul. Zwoleńska

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination Article citation info: KOWALAK P. Marine engine indicated power uncertainty determination. Combustion Engines. 2015, 161(2), 3-13. ISSN 2300-9896. Przemysław KOWALAK PTNSS-2015-201 Marine engine indicated

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KART SHEWHARTA DO KONTROLI JAKOŚCI PRODUKCJI ELEMENTÓW UZBROJENIA

ZASTOSOWANIE KART SHEWHARTA DO KONTROLI JAKOŚCI PRODUKCJI ELEMENTÓW UZBROJENIA Dr Agnieszka Mazur-Dudzińska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.268 Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania Dr inż. Jacek Dudziński Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechatroniki ZASTOSOWANIE KART SHEWHARTA

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA MODELU STANOWISKA PRACY Z WYKORZYSTANIEM INŻYNIERII ODWROTNEJ (RE)

OPTYMALIZACJA MODELU STANOWISKA PRACY Z WYKORZYSTANIEM INŻYNIERII ODWROTNEJ (RE) Bartłomiej Będkowski, Jerzy Madej Optymalizacja modelu stanowiska pracy z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej (RE) OPTYMALIZACJA MODELU STANOWISKA PRACY Z WYKORZYSTANIEM INŻYNIERII ODWROTNEJ (RE) Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines... Jerzy Merkisz Marek WALIGÓRSKI PTNSS-2008-SS1-101 Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines with the help of vibroacoustic

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 2/2010 (204) FENOMEN GÓRNEJ GRANICY WYBUCHOWOŚCI (GGW) PALIW W POWIETRZU I TLENIE W WARUNKACH PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA I TEMPERATURY Grzegorz

Bardziej szczegółowo