SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices"

Transkrypt

1 SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

2 Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja implementacji Narz dzia SAP Best Practices for CRM Historia sukcesu i podsumowanie SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 2

3 Wprowadzenie do pakietu SAP Best Practices SAP Best Practices s to pakiety zawieraj ce prekonfigurowane procesy biznesowe oraz akceleratory projektów, które umo liwiaj usprawnienie procesów wdro enia u klienta. Dostosowania w obr bie projektu Dostosowania w obr bie projektu SAP Best Practices Standardowy system Standardowy system SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 3 Tradycyjny projekt Z wykorzystaniem SAP Best Practices

4 Dlaczego pakiet SAP Best Practices jest najlepszy? Do wiadczenia firmy SAP i jej partnerów przyczyniaj si do ulepszania pakietów SAP Best Practices Ponad 35 lat do wiadczenia w projektowaniu z wykorzystaniem wk adu firm ró nych wielko ci Ponad 36 partnerów firmy SAP przyczynia si do bezpo redniego rozwoju skoncentrowanego na efektywno ci i jako ci Ponad wdro SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 4

5 Pakiety SAP Best Practices s wykorzystywane do ró nych projektów Rozwi zanie SAP Business All-in-One dla okre lonego segmentu bran y Pakiety SAP Best Practices stanowi solidn podstaw do b yskawicznego projektowania rozwi za dla okre lonego segmentu bran y Prototyp / Potwierdzenie koncepcji Szybki przegl d i zrozumienie aplikacji i procesów SAP System referencyjny Szybka konfiguracja i przyspieszenie opracowania koncepcji biznesowej rozwi zania i okre lenia jego zakresu Punkt rozpocz cia Spe nienie rednio 30 80% wymaga rednich przedsi biorstw Uzupe nienie o dodatkowe wymagania zgodnie z wymaganiami podczas trwania projektu Wdro enie zale ne Przyspieszenie wdro enia rozwi zania SAP w firmach zale nych w innych regionach lub bran ach SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 5

6 SAP Best Practices mo liwo ci dla ma ych i rednich firm jako kluczowy element rozwi zania SAP Business All-in- One Rozwi zania bran owe Partnerzy Pojedyncza aplikacja biznesowa obejmuj ca podstawowe procesy dla ma ych firm Kompletne, mo liwe do dostosowania rozwi zanie biznesowe na danie Konfigurowalne i rozszerzalne rozwi zanie biznesowe instalowane na miejscu i oferuj ce najlepsze praktyki biznesowe z danej bran y Przyspieszenie dzi ki rozwi zaniu SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 6

7 Zawarto : Pakiet SAP Best Practices zawiera dokumentacj i wst pn konfiguracj Ka dy pakiet SAP Best Practices zawiera pe dokumentacj i wst pn konfiguracj Spis zawarto ci: Dokumentacja przegl dy scenariuszy, Dokumentacja procesu biznesowego Podr cznik szybkiej instalacji dotycz cy warunków wst pnych i aktywacji ustawie przy u yciu wytycznych Przewodnik konfiguracji Materia y szkoleniowe Prekonfiguracja Ustawienia prekonfiguracyjne Przyk adowe dane podstawowe Dokumentacja konfiguracji Narz dzia automatyzacji Formularze wydruku Role u ytkowników do wykorzystania nowego klienta SAP NetWeaver Business SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 7 Zapis dokumentacji Dokumentacja biznesowa, dokumentacja techniczna, szablony dokumentacji i formularze konwersji Zapis techniczny Ustawienia konfiguracji Narz dzia automatyzacji Udoskonalone formularze wydruku i raporty dostarczone jako Add-On systemu SAP Uwaga: Niektóre pakiety SAP Best Practices s dostarczane wy cznie w formie zapisu dokumentacji. Wi cej informacji na ten temat mo na znale w Podr czniku szybkiej instalacji

8 Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja implementacji Narz dzia SAP Best Practices for CRM Historia sukcesu i podsumowanie SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 8

9 Aby korzysta z rozwi zania SAP Best Practices, nale y wykona pi podstawowych kroków 1. Przegl d i zapis Przegl d dokumentacji dotycz cej rozwi zania SAP Best Practices oraz zakresu scenariusza w celu wyboru odpowiednich scenariuszy wdro enia znajduj cych si w portalu SAP Help Portal, a nast pnie zapis wybranego pakietu 2. Instalacja Instalacja aplikacji SAP oraz wymaganych not 3. Aktywacja Odczyt i aktywacja prekonfigurowanych scenariuszy lub czna konfiguracja systemu, przegl d lub testowanie scenariuszy przy u yciu dokumentacji procesu biznesowego 4. Udoskonalen ie Identyfikacja oraz dodanie innych wymaga oprócz prekonfigurowanych scenariuszy rozwi zania SAP Best Practices 5. Dostosowani e i rozszerzenie Dostosowanie i rozszerzenie systemu, aby sprosta wymaganiom klientów lub wymaganiom dotycz cym okre lonego segmentu bran y SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 9

10 Przekszta cenie rozwi zania SAP Best Practices w system produktywny SAP Best Practices Add-On Aktywacja wszystkich scenariuszy Prototyp Okre lenie wymaganego zakresu Wybór scenariuszy Szkolenie zespo u projektowego Zrozumienie przebiegu transakcji Aktywacja wybranych scenariuszy DEV QAS PROD Pakiet SAP Best Practices stanowi podstaw w czasie ca ego projektu implementacji SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 10

11 Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja implementacji Narz dzia SAP Best Practices for CRM Historia sukcesu i podsumowanie SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 11

12 Solution Builder - IMPLEMENTACJA Uproszczona cie ka aktywowania rozwi zania SAP Best Practices ZAKRES ADAPTACJA AKTYWACJA Wybór graficznego scenariusza Standardowe szablony zakresów dostarczone w ramach rozwi zania SAP Best Practices Proste rozszerzenia za pomoc kolejnych szablonów Graficzne przedstawienie struktury przedsi biorstwa Personalizacja danych podstawowych Automatyczna instalacja wybranych scenariuszy przy yciu spersonalizowanych danych Poprawa efektywno ci i mo liwo ci wykorzystania SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 12

13 Solution Builder Sk adniki + podstawowy zakres funkcji Solution Builder Solution Builder y do zarz dzania ró nymi zakresami rozwi za lub pakietów Mechanizm graficznej analizy wymaga Ustalanie struktury organizacyjnej i personalizacja Edytor obszarów aplikacji + przypisania Implementation Assistant y do monitorowania wdro enia rozwi zania/pakietu (na podstawie scenariusza), a tak e do zarz dzania nim i do uzyskania dost pu do logów Przypisanie bloku konstrukcyjnego Building block, opracowanie informacji dotycz cych poziomu scenariusza/wgl du przetwarzania scenariusza (na przyk ad parametrów ustalania cen) Building Block Builder Tworzenie bloków konstrukcyjnych building blocks Wstawianie ró nych typów zada dotycz cych dzia wdro eniowych Opracowanie danych instalacji SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 13

14 Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja implementacji Narz dzia SAP Best Practices for CRM Historia sukcesu i podsumowanie SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 14

15 SAP Best Practices for CRM: Funkcje Du a firma Firma redniej wielko ci Ma a firma Fokus Zar z dzanie przychodz cymi potencjalnymi szansami Zarz dzanie dzia aniami Zarz dzanie kampani Zar z dzanie w ychodz cymi potencjalnymi szansami Zarz dzanie szansami Elastyczno Kana y Rozszerzone T el esprzeda pr zychodz ca Telesprzeda wychodz ca Sprzeda przez Internet B2C Sprzeda przez Internet B2B CRM Cz podstawowa Zakres scenariusza dostosowany do rynku ma ych i rednich przedsi biorstw (wymagania biznesowe i struktura systemów) Ogólne scenariusze, które mo na w atwy sposób po czy w kompleksowe rozwi zania Rozszerzone przetwarzanie zlecenia sprzeda y Podej cie oparte na blokach konstrukcyjnych building block w celu modu owego zastosowania sk adników CRM Cz podstawowa Obs uga zorientowanego na faz wdro enia CRM BP Baseline BP Industry Integracja SAP CRM BP CRM SAP BW SAP ERP Prekonfigurowana integracja z innymi wersjami rozwi zania SAP Best Practices Integracja z innymi rozwi zaniami SAP Business Suite

16 SAP Best Practices for CRM: Zakres zawarto ci (1) Lista scenariuszy SCENARIUSZE MARKETINGU Lean Campaign Management Lead Management Interaction Center Marketing SCENARIUSZE SPRZEDA Y Account & Contact Management Activity Management Opportunity Management Territory Management Pipeline Performance Management Interaction Center Sales SCENARIUSZE DOTYCZ CE US UG Interaction Center Service Service Order Management Complaints and Returns Management E-Service: Solution Assistance E-Service: Service Request Management E-Service: Complaints and Returns Management SCENARIUSZE ANALIZ Scenariusze Reporting for Marketing, Sales, and Service w ramach SAP BW lub CRM Interactive Reporting

17 SAP Best Practices for CRM: Zakres zawarto ci (2) Kolejne funkcje KONFIGURACJA INTERFEJSU Prekonfigurowane role dla interfejsu CRM WebClient dostosowanego do zakresu scenariusza BP CRM OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJ CE PRAC ZESPO OW Zmniejszenie z ono ci poprzez integracj oprogramowania wspomagaj cego prac zespo ow po stronie klienta oraz poczty 1:1 RAPORTOWANIE Uproszczone raportowanie informacji o klientach bez systemu SAP BW INTEGRACJA SYSTEMU ERP Integracja danych podstawowych i danych transakcji mi dzy systemami SAP ERP i SAP CRM dostosowana do zakresu scenariusza BP CRM Integracja podstawowego interfejsu mi dzy ERP NetWeaver Business Client i CRM WebClient

18 SAP Best Practices for CRM: Bloki konstrukcyjne Building Blocks (1) Bloki konstrukcyjne Building Blocks warstwy 0 Nazwa bloku konstrukcyjnego building block Bloki konstrukcyjne Building Blocks warstwy 1 Nazwa bloku konstrukcyjnego building block C00 SAP Best Practices Installation B08 CRM Cross-Topic Functions B01 CRM Generation C41 CRM Interactive Reporting C71 CRM Connectivity C11 CRM Marketing Master Data C72 CRM Connectivity Standalone C23 CRM Basic Sales C04 CRM WebClient User Interface C13 CRM Service Master Data B09 CRM Customizing Replication C12 CRM Service Master Data Standalone C01 CRM Organizational Model C02 CRM Organizational Model Standalone C03 CRM Master Data Replication C10 CRM Central Master Data C09 CRM Central Master Data Standalone Podstawowe bloki konstrukcyjne building blocks Obowi zkowe dla wszystkich scenariuszy Bloki konstrukcyjne building blocks dotycz ce ró nych scenariuszy Obowi zkowe tylko w przypadku okre lonych grup scenariuszy, w pozosta ych przypadkach opcjonalne

19 SAP Best Practices for CRM: Bloki konstrukcyjne Building Blocks (2) Bloki konstrukcyjne Building Blocks warstwy 2 Nazwa bloku konstrukcyjnego building block C22 C37 C31 C36 C32 C34 C06 C26 C40 C28 C78 C33 C74 CRM Lean Campaign Management CRM Lead Management CRM Activity Management CRM Account and Contact Management CRM Opportunity Management CRM Integrated ERP Order and Quotation Mgmt. CRM Territory Management CRM Service CRM Service Standalone CRM Complaints CRM Interaction Center CRM Teleservice CRM E-Service Bloki konstrukcyjne building blocks specyficzne dla scenariuszy Obowi zkowe tylko w przypadku jednego, okre lonego scenariusza

20 Prekonfigurowany interfejs WebClient UI Nast puj ce elementy interfejsu WebClient UI s wst pnie skonfigurowane do zakresu scenariusza SAP Best Practices: 5 Pasek nawigacji Odsy acz do szybkiego tworzenia Obszar roboczy 2 Grupa odsy aczy do obszaru roboczego Logiczne odsy acze

21 Prekonfigurowane role u ytkownika w interfejsie WebClient Marketing Marketing Employee Marketing Manager IC Agent Marketing IC Manager Sprzeda Sales Employee Sales Manager IC Agent Sales IC Manager Us ugi IC Agent Service IC Agent Support Service Employee Service Technician Service Manager

22 SAP Best Practices for CRM V2.70 Tematy integracji SAP CRM <-> SAP ERP ERP Scenariusz CRM SAP Best Practices for CRM Wyniki Przetwarzanie zlece i ofert ma miejsce wy cznie w systemie SAP ERP, np. Oferta w systemie ERP/zlecenie sprzeda y z centrum obs ugi CRM Oferta w systemie ERP oparta na szansie w systemie CRM Tworzenie oferty w systemie ERP/zlecenia sprzeda y bezpo rednio z poziomu interfejsu CRM WebClient UI z ograniczonym zakresem funkcji Brak wymiany dokumentów sprzeda y mi dzy systemem SAP ERP a systemem SAP CRM Model organizacyjny Trzy obs ugiwane warianty zintegrowanego modelu organizacyjnego: Integracja wy cznie z obszarem sprzeda y ERP SD Integracja z modelem organizacyjnym ERP HR Brak integracji w przypadku niezale nego systemu CRM Elastyczno zgodnie z okre lonymi wymaganiami klienta Dane podstawowe Konfiguracja Obiekty danych podstawowych wymieniane mi dzy systemem SAP ERP a systemem SAP CRM: Klienci, kontakty Produkty Warunki (cena podstawowa) Zalecenia do integracji: wiod ce systemy, zakresy numerów itd. Interfejs u ytkownika Integracja mi dzy SAP ERP NWBC i interfejsem SAP CRM WebClient ERP NWBC CRM WebClient Rendering kompletnego interfejsu CRM WebClient w NWBC Poziom wpisu: Dzia anie CRM, np. potencjalna szansa CRM WebClient ERP NWBC Transakcja w rodowisku ERP SAP GUI wykonywana w ramach interfejsu CRM WebClient Poziom wpisu: Transakcja w systemie ERP Struktura systemów Obs uga konfiguracji dla czno ci mi dzy systemem SAP ERP a systemem SAP CRM

23 Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja implementacji Narz dzia SAP Best Practices for CRM Historia sukcesu i podsumowanie

24 Firma PT Nippon Indosari wybiera pakiet oparty na rozwi zaniu SAP Best Practices KILKA FAKTÓW PT Nippon Indosari Corpindo Lokalizacja: Bekasi, Indonezja Bran a: CPG (towary opakowane dla klienta) Produkty i us ugi: Produkty pieczone Liczba pracowników: 760 Strona WWW: Rozwi zania i us ugi firmy SAP: SAP Business All in One, SAP Best Practices Partner: Metrodata e-bisnis Korzy ci w zakresie obni enia kosztów, zwi kszenia przychodów i strategii informatycznej uzyskane dzi ki rozwi zaniom firmy SAP b znacz ce i pozwol firmie Nippon Indosari osi gn jeszcze wi kszy sukces Wyzwania i mo liwo ci Wydajno i integracja procesów biznesowych Raportowanie na potrzeby zarz du Scentralizowana baza danych Cele Usprawnienie procesów biznesowych i zwi kszenie wydajno ci Zwi kszenie przejrzysto ci procesów biznesowych Zaprojektowanie systemu, który mo na skalowa w miar rozwoju firmy Aspekty wdro enia Zako czenie wdro enia po 20 tygodniach Dlaczego warto wybra rozwi zania firmy SAP? Z uwagi na dobre referencje z podobnych projektów i reputacj firmy SAP w bran y dóbr konsumpcyjnych Firma SAP oferuje szeroki zakres funkcji umo liwiaj cy obs ug pe nego zakresu procesów biznesowych Korzy ci Prekonfigurowane rozwi zanie przyspieszaj ce wdro enie Pe na integracja cucha dostaw i wykorzystanie ca ej gamy funkcji analitycznych i logicznych Dok adno i niezawodno informacji oraz ich dost pno w czasie rzeczywistym Wi ksze mo liwo ci analiz w procesie podejmowania decyzji Alex Honki Kierownik projektu PT Nippon Indosari Corp. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 24

25 Firma WEG China wybiera pakiet oparty na rozwi zaniu SAP Best Practices KILKA FAKTÓW WEG China Lokalizacja: Nantong, Chiny Bran a: IM&C (przemys elektromaszynowy) Produkty i us ugi: Silniki Liczba pracowników: 600 Strona WWW: Rozwi zania i us ugi firmy SAP: SAP ERP, SAP Best Practices Partner: hartung:consult Nie spodziewali my si, e wdro enie rozwi zania firmy SAP na pe skal jest mo liwe w tak krótkim czasie. Fernando Lima Kierownik projektu WEG Nantong Wyzwania i mo liwo ci ytkownicy nie korzystali z rozwi zania ERP przed zastosowaniem rozwi zania firmy SAP Bardzo krótki okres wdro enia Cele yskawiczne wdro enie rozwi zania firmy SAP Zapewnienie wszystkim dzia om firmy dost pu do zintegrowanej aplikacji Korzystanie z najlepszych praktyk bran owych Aspekty wdro enia Zako czenie wdro enia po 3 miesi cach Dlaczego warto wybra rozwi zania firmy SAP? Wiedza na temat rynku Dost pno pakietu SAP Best Practice Wdro enie rozwi za firmy SAP w siedzibie firmy Korzy ci Pakiet SAP Best Practices umo liwi klientowi uzyskanie prototypu w bardzo krótkim czasie. Do zako czenia konfiguracji systemu by y niezb dne tylko drobne modyfikacje. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 25

26 Firma Cereal Comércio wybiera pakiet oparty na rozwi zaniu SAP Best Practices KILKA FAKTÓW Cereal Comércio Lokalizacja: Rio Verde-GO, Brazylia Bran a: Towary konsumpcyjne, przemys drzewny, papierniczy i metalowy Produkty i us ugi: Soja i produkty pochodne, us ugi magazynowe Przychód: 100 milionów USD Liczba pracowników: 100 Strona WWW: Rozwi zania i us ugi firmy SAP : SAP Business All-In-One, SAP Best Practices Partner: Inove Soluç es Okaza o si, e rozwi zanie oparte na pakiecie SAP Best Practices zapewnia metody rozwi zania problemów naszej firmy w najszybszy sposób. Naszemu partnerowi, Inove Soluções, uda o si sprosta wyzwaniu polegaj cemu na realizacji projektu od podstaw do startu produktywnego w okresie krótszym ni 8 tygodni i osi gn przy tym bardzo dobre wyniki. Wyzwania i mo liwo ci Przejrzysto przep ywu finansowego w firmie Kontrole finansów i sprawozdawczo finansowa Kontrola zapasów, produkcji i powi zane koszty Cele Osi gni cie doskona ci operacyjnej Zwi kszenie efektywno ci operacyjnej Obni enie kosztów i poprawa wydajno ci Udoskonalenie w dziedzinie raportowania i analiz Aspekty wdro enia Pe ne wdro enie w niespe na 8 tygodni Ca kowity koszt pocz tkowy poni ej USD Ponad 90% pakietu SAP Best Practice Baseline Brasil jest u ywane jako rozwi zanie gotowe do zastosowania bezpo rednio po zakupie Dlaczego warto wybra rozwi zania firmy SAP? Sprawdzone, niezawodne planowanie zasobów przedsi biorstwa (ERP) atwienie szybkiego wdro enia operacji i procesów biznesowych Korzy ci Wdro enie rozwi zania zapewni o firmie Cereal Comercio ca kowit kontrol nad zaopatrzeniem, zapasami, produkcj, sprzeda i finansami Rozwi zanie firmy SAP obs uguje ka dy etap procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych od przyj cia materia ów poprzez proces produkcji do zako czenia procesu sprzeda y. Przep yw finansowy firma Cereal zaprojektowa a przep yw zapasów/ rodków pieni nych, nowy sposób oceny wp ywu ruchu materia owego w odniesieniu do harmonogramu finansowego. Funkcja ta stanowi dodatek do standardowej funkcji przep ywu finansowego w rozwi zaniach SAP. Evaristo Jr. Dyrektor generalny Cereal Comerico SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 26

27 Firma Mikro+Polo d.o.o. wybiera pakiet oparty na rozwi zaniu SAP Best Practices KILKA FAKTÓW Mikro+Polo d.o.o. Lokalizacja: Maribor, S owenia Bran a: Handel hurtowy Produkty i us ugi: In ynieria, produkty na potrzeby laboratoriów wzorcuj cych i medycyny laboratoryjnej Przychód: 10,3 miliona EUR Liczba pracowników: 70 Strona WWW: Rozwi zania i us ugi firmy SAP : SAP Business All-In-One, pakiet SAP Best Practices Partner: itelligence d.o.o. Wybrali my rozwi zanie itwholesale firmy itelligence, poniewa zale o nam na systemie informatycznym wspieraj cym procesy biznesowe i umo liwiaj cym ich automatyzacj na mo liwie najwy szym poziomie. Zdecydowali my si na system SAP ze wzgl du na te czynniki, a tak e z uwagi na znakomite referencje i fakt, e system ten wybiera wi kszo naszych najwa niejszych klientów i dostawców. Marko Podgornik Dyrektor zarz dzaj cy Mikro+Polo d.o.o. Wyzwania i mo liwo ci Brak wgl du z perspektywy kadry kierowniczej Kontrole finansów i sprawozdawczo finansowa Dost pno odpowiednich danych w danym momencie Cele Zwi kszanie efektywno ci operacyjnej Poprawa relacji z klientami Szybkie reagowanie na zmieniaj ce si wymagania biznesowe Aspekty wdro enia Zako czenie pe nego zakresu wdro enia po 23 tygodniach Zastosowanie narz dzi wdro enia Przyspieszenie opracowania dokumentacji na temat systemu i dokumentacji dla u ytkownika Przy pieszenie szkolenia klienta Zmniejszenie wymaganej liczby dni na konsultacje Dlaczego warto wybra rozwi zania firmy SAP? Zintegrowane najlepsze praktyki specyficzne dla danej bran y Sprawdzone, niezawodne planowanie zasobów przedsi biorstwa (ERP) Mo liwo dostosowania ostatecznego rozwi zania do rosn cych lub zmieniaj cych si wymaga biznesowych Wsparcie dla zlokalizowanych/specyficznych dla danego kraju praktyk biznesowych Korzy ci Scentralizowane zarz dzanie danymi i raportowanie W pe ni zintegrowany system biznesowy SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 27

28 Historia sukcesu klienta Med-Health Companies Szybkie wdro enie w ci gu 10 tygodni za pomoc rozwi zania SAP Business All-in-One opartego na pakiecie SAP Best Practices Wybrane najlepsze praktyki bran owe, które mo na skalowa stosownie do przysz ych potrzeb Med-Health Companies, czo owy dystrybutor produktów medycznych, wybra rozwi zanie SAP All-in-One wdro one przez firm Ki Solutions W firmie Med-Health pojawi a si potrzeba poszerzenia systemów o zakres funkcji dostosowany do potrzeb zarz dzania dystrybucj hurtow i produktami farmaceutycznymi, aby umo liwi start produktywny dzia alno ci dystrybucyjnej w zakresie zaopatrzenia w artyku y medyczne opartej na sieci WWW Szybkie wdro enie w ci gu 10 tygodni przy ograniczonej ilo ci personelu niezb dnego do podtrzymania operacji Rozwi zanie SAP All-in-One, którego podstaw stanowi pakiet SAP Best Practices, zdoby o uznanie klientów i partnerów dzi ki infrastrukturze opartej na standardzie bran owym SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 28

29 Historia sukcesu klienta Polyglass Op acalne wdro enie dla firmy redniej wielko ci przy u yciu rozwi zania SAP Business All-in-One opartego na pakiecie SAP Best Practices Tworzenie podstawy do przysz ych innowacji Andy Hastings, Dyrektor generalny, USA Firma POLYGLASS, czo owy producent modyfikowanych materia ów bitumicznych do pokrycia dachów, wdro rozwi zanie partnerskie SAP All-in-One EDGE TM firmy Technology Solutions Company (TSC) Firma Polyglass próbowa a ubiega si o uzyskanie certyfikatu ISO i by a zainteresowana rozwi zaniem spe niaj cym wymagania w zakresie szczegó owej dokumentacji i procedur procesu biznesowego. SAP All-in-One to jedyne rozwi zanie, które pozwoli o spe ni te wymagania na czas w ramach wyznaczonego bud etu. Op acalne wdro enie przedzia czasu zgodny z oczekiwaniami Obszerna dokumentacja dotycz ca procedur i procesów biznesowych, u atwiaj ca certyfikacj ISO. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 29

30 Badania na ca ym wiecie udowodni y warto SAP Best Practices Przyspieszenie wdro enia: redni czas wdro enia wynosi 4,2 miesi ca dla ponad 20 przyk adowych projektów w USA i Ameryce aci skiej w 2006 roku. Zmniejszenie wykorzystania zasobów konsultingowych i projektowych rednio o 50%. Skrócenie czasu wdro enia rednio o 32%. Spe nienie wymaga klienta: rednio 72% zgodno ci z wymaganiami klientów 1 Bez pakietu SAP Best Practices projekt by oby bardziej z ony. Realizacja ca ego projektu przebieg a szybciej. 2 1 Wyniki badania przeprowadzonego w latach przez firm SAP w ród klientów, którzy wykorzystali pakiet SAP Best Practices w swoich projektach wdro eniowych. 2 Badanie pakietów SAP Best Practices przeprowadzone w 2004 roku przez Ludwigshafen University of Applied Sciences SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 30 ERP SCM, SRM CRM/BI PLM IT SCM, SRM ERP PLM IT CRM/BI Skrócenie czasu (godziny robocze) Zmniejszenie kosztów (w tys. euro) n = Mediana 30 rednia arytmetyczna

31 SAP Best Practices Podstawa sukcesu w sektorze rednich przedsi biorstw Pakiety dostosowane w celu spe nienia potrzeb firm z sektora rednich przedsi biorstw Solidna podstawa dla prekonfigurowanych, gotowych do zastosowania scenariuszy biznesowych opartych na du ym do wiadczeniu bran owym firmy SAP Szybkie wdro enie i obni enie kosztów Narz dzia, zawarto i metodyka umo liwiaj ce obni enie kosztów w porównaniu z tradycyjnymi koncepcjami Pakiety zawieraj ce wiedz biznesow Dokumentacja i konfiguracja do wielokrotnego wykorzystania, które mo na dostosowa do okre lonych potrzeb Tworzenie lub rozszerzenie rozwi za biznesowych W pe ni udokumentowana procedura wdro enia, w tym narz dzia do personalizacji i automatyzacji jako podstawa do stworzenia w asnego rozwi zania SAP Business All-in-One Tworzenie dzia aj cego prototypu W zaledwie kilka dni mo na stworzy gotowy do u ycia, w pe ni udokumentowany, dzia aj cy prototyp Zwi kszenie wydajno ci projektu i wiadomo ci klienta Pakiet SAP Best Practices to zintegrowane narz dzie do oceny, szkolenia i wdro enia SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 31

32 Gdzie mo na znale wi cej szczegó ów? Ogólnodost pna strona WWW firmy SAP SAP Business All-in-One SAP Best Practices SAP Service Marketplace tylko dla partnerów i klientów SAP Business All-in-One SAP Best Practices Portfolio pakietu SAP Best Practices Kontrola Ogólnodost pny portal SAP Help Portal SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 32

33 Dzi kujemy! SAP Best Practices SAP AG SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 33

34 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iseries, pseries, xseries, zseries, eserver, z/vm, z/os, i5/os, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.

SAP Best Practices Branżowe i międzybranżowe pakiety zawierające specjalistyczną wiedzę (Know-How) Szybkie rozpoczęcie wdrożenia z SAP Best Practices

SAP Best Practices Branżowe i międzybranżowe pakiety zawierające specjalistyczną wiedzę (Know-How) Szybkie rozpoczęcie wdrożenia z SAP Best Practices SAP Best Practices Branżowe i międzybranżowe pakiety zawierające specjalistyczną wiedzę (Know-How) Szybkie rozpoczęcie wdrożenia z SAP Best Practices Agenda 1.Przegląd pakietu SAP Best Practices 2.Koncepcja

Bardziej szczegółowo

2012 SAP AG. All rights reserved. 1

2012 SAP AG. All rights reserved. 1 2012 SAP AG. All rights reserved. 1 Zarządzanie Talentami 2.0 Czyli co odsłoniła Chmura? Paweł Gustaw, Michał Strzelec 24 października 2012 Legal disclaimer The information in this presentation is confidential

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zarz dzania fakturami w TELE-FONIKA Kable w oparciu o SAP Invoice Management by Open Text. Copyright 2013 Atena

Automatyzacja zarz dzania fakturami w TELE-FONIKA Kable w oparciu o SAP Invoice Management by Open Text. Copyright 2013 Atena Automatyzacja zarz dzania fakturami w TELE-FONIKA Kable w oparciu o SAP Invoice Management by Open Text Atena Partnerem 2013 Agenda 1 2 3 4 5 6 Atena TELE-FONIKA Kable Za enia projektu Metodyka realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami

Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami Janusz Mierzejewski Presales consultant 27.09.2012 1 Agenda 2 : Szansa i wyzwanie Private Powinniśmy wykorzystać rozwiązania by reagować na potrzeby biznesu

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

Office 365: Skutecznie zarabiać

Office 365: Skutecznie zarabiać Office 365: Skutecznie zarabiać $ # Zapraszamy na cykl spotkań 9.01.2015: Office 365 co to jest? Od czego zacząć? Jak zrobić pierwszy krok w chmurę Microsoft? Czym różni się subskrypcja od licencji? Jakie

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT?

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? Marta Brańska-Rybicka Dyrektor IBM Global Financing Mirosław Osuch Specjalista ds. finansowania IBM Global Financing IBM Global Financing (IGF) zarządzając

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP HORIZON 2020 SME INSTRUMENT Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP Wspierane będą nowatorskie przedsięwzięcia realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale rynkowym. Pomysł

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Realizacja: OTAWA GROUP na zlecenie Stowarzyszenia RYTM ŚLĄSKA Katowice, czerwiec 2013 Zleceniodawca badania Stowarzyszenie RYTM ŚLĄSKA,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo