SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices"

Transkrypt

1 SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

2 Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja implementacji Narz dzia SAP Best Practices for CRM Historia sukcesu i podsumowanie SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 2

3 Wprowadzenie do pakietu SAP Best Practices SAP Best Practices s to pakiety zawieraj ce prekonfigurowane procesy biznesowe oraz akceleratory projektów, które umo liwiaj usprawnienie procesów wdro enia u klienta. Dostosowania w obr bie projektu Dostosowania w obr bie projektu SAP Best Practices Standardowy system Standardowy system SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 3 Tradycyjny projekt Z wykorzystaniem SAP Best Practices

4 Dlaczego pakiet SAP Best Practices jest najlepszy? Do wiadczenia firmy SAP i jej partnerów przyczyniaj si do ulepszania pakietów SAP Best Practices Ponad 35 lat do wiadczenia w projektowaniu z wykorzystaniem wk adu firm ró nych wielko ci Ponad 36 partnerów firmy SAP przyczynia si do bezpo redniego rozwoju skoncentrowanego na efektywno ci i jako ci Ponad wdro SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 4

5 Pakiety SAP Best Practices s wykorzystywane do ró nych projektów Rozwi zanie SAP Business All-in-One dla okre lonego segmentu bran y Pakiety SAP Best Practices stanowi solidn podstaw do b yskawicznego projektowania rozwi za dla okre lonego segmentu bran y Prototyp / Potwierdzenie koncepcji Szybki przegl d i zrozumienie aplikacji i procesów SAP System referencyjny Szybka konfiguracja i przyspieszenie opracowania koncepcji biznesowej rozwi zania i okre lenia jego zakresu Punkt rozpocz cia Spe nienie rednio 30 80% wymaga rednich przedsi biorstw Uzupe nienie o dodatkowe wymagania zgodnie z wymaganiami podczas trwania projektu Wdro enie zale ne Przyspieszenie wdro enia rozwi zania SAP w firmach zale nych w innych regionach lub bran ach SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 5

6 SAP Best Practices mo liwo ci dla ma ych i rednich firm jako kluczowy element rozwi zania SAP Business All-in- One Rozwi zania bran owe Partnerzy Pojedyncza aplikacja biznesowa obejmuj ca podstawowe procesy dla ma ych firm Kompletne, mo liwe do dostosowania rozwi zanie biznesowe na danie Konfigurowalne i rozszerzalne rozwi zanie biznesowe instalowane na miejscu i oferuj ce najlepsze praktyki biznesowe z danej bran y Przyspieszenie dzi ki rozwi zaniu SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 6

7 Zawarto : Pakiet SAP Best Practices zawiera dokumentacj i wst pn konfiguracj Ka dy pakiet SAP Best Practices zawiera pe dokumentacj i wst pn konfiguracj Spis zawarto ci: Dokumentacja przegl dy scenariuszy, Dokumentacja procesu biznesowego Podr cznik szybkiej instalacji dotycz cy warunków wst pnych i aktywacji ustawie przy u yciu wytycznych Przewodnik konfiguracji Materia y szkoleniowe Prekonfiguracja Ustawienia prekonfiguracyjne Przyk adowe dane podstawowe Dokumentacja konfiguracji Narz dzia automatyzacji Formularze wydruku Role u ytkowników do wykorzystania nowego klienta SAP NetWeaver Business SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 7 Zapis dokumentacji Dokumentacja biznesowa, dokumentacja techniczna, szablony dokumentacji i formularze konwersji Zapis techniczny Ustawienia konfiguracji Narz dzia automatyzacji Udoskonalone formularze wydruku i raporty dostarczone jako Add-On systemu SAP Uwaga: Niektóre pakiety SAP Best Practices s dostarczane wy cznie w formie zapisu dokumentacji. Wi cej informacji na ten temat mo na znale w Podr czniku szybkiej instalacji

8 Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja implementacji Narz dzia SAP Best Practices for CRM Historia sukcesu i podsumowanie SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 8

9 Aby korzysta z rozwi zania SAP Best Practices, nale y wykona pi podstawowych kroków 1. Przegl d i zapis Przegl d dokumentacji dotycz cej rozwi zania SAP Best Practices oraz zakresu scenariusza w celu wyboru odpowiednich scenariuszy wdro enia znajduj cych si w portalu SAP Help Portal, a nast pnie zapis wybranego pakietu 2. Instalacja Instalacja aplikacji SAP oraz wymaganych not 3. Aktywacja Odczyt i aktywacja prekonfigurowanych scenariuszy lub czna konfiguracja systemu, przegl d lub testowanie scenariuszy przy u yciu dokumentacji procesu biznesowego 4. Udoskonalen ie Identyfikacja oraz dodanie innych wymaga oprócz prekonfigurowanych scenariuszy rozwi zania SAP Best Practices 5. Dostosowani e i rozszerzenie Dostosowanie i rozszerzenie systemu, aby sprosta wymaganiom klientów lub wymaganiom dotycz cym okre lonego segmentu bran y SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 9

10 Przekszta cenie rozwi zania SAP Best Practices w system produktywny SAP Best Practices Add-On Aktywacja wszystkich scenariuszy Prototyp Okre lenie wymaganego zakresu Wybór scenariuszy Szkolenie zespo u projektowego Zrozumienie przebiegu transakcji Aktywacja wybranych scenariuszy DEV QAS PROD Pakiet SAP Best Practices stanowi podstaw w czasie ca ego projektu implementacji SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 10

11 Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja implementacji Narz dzia SAP Best Practices for CRM Historia sukcesu i podsumowanie SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 11

12 Solution Builder - IMPLEMENTACJA Uproszczona cie ka aktywowania rozwi zania SAP Best Practices ZAKRES ADAPTACJA AKTYWACJA Wybór graficznego scenariusza Standardowe szablony zakresów dostarczone w ramach rozwi zania SAP Best Practices Proste rozszerzenia za pomoc kolejnych szablonów Graficzne przedstawienie struktury przedsi biorstwa Personalizacja danych podstawowych Automatyczna instalacja wybranych scenariuszy przy yciu spersonalizowanych danych Poprawa efektywno ci i mo liwo ci wykorzystania SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 12

13 Solution Builder Sk adniki + podstawowy zakres funkcji Solution Builder Solution Builder y do zarz dzania ró nymi zakresami rozwi za lub pakietów Mechanizm graficznej analizy wymaga Ustalanie struktury organizacyjnej i personalizacja Edytor obszarów aplikacji + przypisania Implementation Assistant y do monitorowania wdro enia rozwi zania/pakietu (na podstawie scenariusza), a tak e do zarz dzania nim i do uzyskania dost pu do logów Przypisanie bloku konstrukcyjnego Building block, opracowanie informacji dotycz cych poziomu scenariusza/wgl du przetwarzania scenariusza (na przyk ad parametrów ustalania cen) Building Block Builder Tworzenie bloków konstrukcyjnych building blocks Wstawianie ró nych typów zada dotycz cych dzia wdro eniowych Opracowanie danych instalacji SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 13

14 Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja implementacji Narz dzia SAP Best Practices for CRM Historia sukcesu i podsumowanie SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 14

15 SAP Best Practices for CRM: Funkcje Du a firma Firma redniej wielko ci Ma a firma Fokus Zar z dzanie przychodz cymi potencjalnymi szansami Zarz dzanie dzia aniami Zarz dzanie kampani Zar z dzanie w ychodz cymi potencjalnymi szansami Zarz dzanie szansami Elastyczno Kana y Rozszerzone T el esprzeda pr zychodz ca Telesprzeda wychodz ca Sprzeda przez Internet B2C Sprzeda przez Internet B2B CRM Cz podstawowa Zakres scenariusza dostosowany do rynku ma ych i rednich przedsi biorstw (wymagania biznesowe i struktura systemów) Ogólne scenariusze, które mo na w atwy sposób po czy w kompleksowe rozwi zania Rozszerzone przetwarzanie zlecenia sprzeda y Podej cie oparte na blokach konstrukcyjnych building block w celu modu owego zastosowania sk adników CRM Cz podstawowa Obs uga zorientowanego na faz wdro enia CRM BP Baseline BP Industry Integracja SAP CRM BP CRM SAP BW SAP ERP Prekonfigurowana integracja z innymi wersjami rozwi zania SAP Best Practices Integracja z innymi rozwi zaniami SAP Business Suite

16 SAP Best Practices for CRM: Zakres zawarto ci (1) Lista scenariuszy SCENARIUSZE MARKETINGU Lean Campaign Management Lead Management Interaction Center Marketing SCENARIUSZE SPRZEDA Y Account & Contact Management Activity Management Opportunity Management Territory Management Pipeline Performance Management Interaction Center Sales SCENARIUSZE DOTYCZ CE US UG Interaction Center Service Service Order Management Complaints and Returns Management E-Service: Solution Assistance E-Service: Service Request Management E-Service: Complaints and Returns Management SCENARIUSZE ANALIZ Scenariusze Reporting for Marketing, Sales, and Service w ramach SAP BW lub CRM Interactive Reporting

17 SAP Best Practices for CRM: Zakres zawarto ci (2) Kolejne funkcje KONFIGURACJA INTERFEJSU Prekonfigurowane role dla interfejsu CRM WebClient dostosowanego do zakresu scenariusza BP CRM OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJ CE PRAC ZESPO OW Zmniejszenie z ono ci poprzez integracj oprogramowania wspomagaj cego prac zespo ow po stronie klienta oraz poczty 1:1 RAPORTOWANIE Uproszczone raportowanie informacji o klientach bez systemu SAP BW INTEGRACJA SYSTEMU ERP Integracja danych podstawowych i danych transakcji mi dzy systemami SAP ERP i SAP CRM dostosowana do zakresu scenariusza BP CRM Integracja podstawowego interfejsu mi dzy ERP NetWeaver Business Client i CRM WebClient

18 SAP Best Practices for CRM: Bloki konstrukcyjne Building Blocks (1) Bloki konstrukcyjne Building Blocks warstwy 0 Nazwa bloku konstrukcyjnego building block Bloki konstrukcyjne Building Blocks warstwy 1 Nazwa bloku konstrukcyjnego building block C00 SAP Best Practices Installation B08 CRM Cross-Topic Functions B01 CRM Generation C41 CRM Interactive Reporting C71 CRM Connectivity C11 CRM Marketing Master Data C72 CRM Connectivity Standalone C23 CRM Basic Sales C04 CRM WebClient User Interface C13 CRM Service Master Data B09 CRM Customizing Replication C12 CRM Service Master Data Standalone C01 CRM Organizational Model C02 CRM Organizational Model Standalone C03 CRM Master Data Replication C10 CRM Central Master Data C09 CRM Central Master Data Standalone Podstawowe bloki konstrukcyjne building blocks Obowi zkowe dla wszystkich scenariuszy Bloki konstrukcyjne building blocks dotycz ce ró nych scenariuszy Obowi zkowe tylko w przypadku okre lonych grup scenariuszy, w pozosta ych przypadkach opcjonalne

19 SAP Best Practices for CRM: Bloki konstrukcyjne Building Blocks (2) Bloki konstrukcyjne Building Blocks warstwy 2 Nazwa bloku konstrukcyjnego building block C22 C37 C31 C36 C32 C34 C06 C26 C40 C28 C78 C33 C74 CRM Lean Campaign Management CRM Lead Management CRM Activity Management CRM Account and Contact Management CRM Opportunity Management CRM Integrated ERP Order and Quotation Mgmt. CRM Territory Management CRM Service CRM Service Standalone CRM Complaints CRM Interaction Center CRM Teleservice CRM E-Service Bloki konstrukcyjne building blocks specyficzne dla scenariuszy Obowi zkowe tylko w przypadku jednego, okre lonego scenariusza

20 Prekonfigurowany interfejs WebClient UI Nast puj ce elementy interfejsu WebClient UI s wst pnie skonfigurowane do zakresu scenariusza SAP Best Practices: 5 Pasek nawigacji Odsy acz do szybkiego tworzenia Obszar roboczy 2 Grupa odsy aczy do obszaru roboczego Logiczne odsy acze

21 Prekonfigurowane role u ytkownika w interfejsie WebClient Marketing Marketing Employee Marketing Manager IC Agent Marketing IC Manager Sprzeda Sales Employee Sales Manager IC Agent Sales IC Manager Us ugi IC Agent Service IC Agent Support Service Employee Service Technician Service Manager

22 SAP Best Practices for CRM V2.70 Tematy integracji SAP CRM <-> SAP ERP ERP Scenariusz CRM SAP Best Practices for CRM Wyniki Przetwarzanie zlece i ofert ma miejsce wy cznie w systemie SAP ERP, np. Oferta w systemie ERP/zlecenie sprzeda y z centrum obs ugi CRM Oferta w systemie ERP oparta na szansie w systemie CRM Tworzenie oferty w systemie ERP/zlecenia sprzeda y bezpo rednio z poziomu interfejsu CRM WebClient UI z ograniczonym zakresem funkcji Brak wymiany dokumentów sprzeda y mi dzy systemem SAP ERP a systemem SAP CRM Model organizacyjny Trzy obs ugiwane warianty zintegrowanego modelu organizacyjnego: Integracja wy cznie z obszarem sprzeda y ERP SD Integracja z modelem organizacyjnym ERP HR Brak integracji w przypadku niezale nego systemu CRM Elastyczno zgodnie z okre lonymi wymaganiami klienta Dane podstawowe Konfiguracja Obiekty danych podstawowych wymieniane mi dzy systemem SAP ERP a systemem SAP CRM: Klienci, kontakty Produkty Warunki (cena podstawowa) Zalecenia do integracji: wiod ce systemy, zakresy numerów itd. Interfejs u ytkownika Integracja mi dzy SAP ERP NWBC i interfejsem SAP CRM WebClient ERP NWBC CRM WebClient Rendering kompletnego interfejsu CRM WebClient w NWBC Poziom wpisu: Dzia anie CRM, np. potencjalna szansa CRM WebClient ERP NWBC Transakcja w rodowisku ERP SAP GUI wykonywana w ramach interfejsu CRM WebClient Poziom wpisu: Transakcja w systemie ERP Struktura systemów Obs uga konfiguracji dla czno ci mi dzy systemem SAP ERP a systemem SAP CRM

23 Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja implementacji Narz dzia SAP Best Practices for CRM Historia sukcesu i podsumowanie

24 Firma PT Nippon Indosari wybiera pakiet oparty na rozwi zaniu SAP Best Practices KILKA FAKTÓW PT Nippon Indosari Corpindo Lokalizacja: Bekasi, Indonezja Bran a: CPG (towary opakowane dla klienta) Produkty i us ugi: Produkty pieczone Liczba pracowników: 760 Strona WWW: Rozwi zania i us ugi firmy SAP: SAP Business All in One, SAP Best Practices Partner: Metrodata e-bisnis Korzy ci w zakresie obni enia kosztów, zwi kszenia przychodów i strategii informatycznej uzyskane dzi ki rozwi zaniom firmy SAP b znacz ce i pozwol firmie Nippon Indosari osi gn jeszcze wi kszy sukces Wyzwania i mo liwo ci Wydajno i integracja procesów biznesowych Raportowanie na potrzeby zarz du Scentralizowana baza danych Cele Usprawnienie procesów biznesowych i zwi kszenie wydajno ci Zwi kszenie przejrzysto ci procesów biznesowych Zaprojektowanie systemu, który mo na skalowa w miar rozwoju firmy Aspekty wdro enia Zako czenie wdro enia po 20 tygodniach Dlaczego warto wybra rozwi zania firmy SAP? Z uwagi na dobre referencje z podobnych projektów i reputacj firmy SAP w bran y dóbr konsumpcyjnych Firma SAP oferuje szeroki zakres funkcji umo liwiaj cy obs ug pe nego zakresu procesów biznesowych Korzy ci Prekonfigurowane rozwi zanie przyspieszaj ce wdro enie Pe na integracja cucha dostaw i wykorzystanie ca ej gamy funkcji analitycznych i logicznych Dok adno i niezawodno informacji oraz ich dost pno w czasie rzeczywistym Wi ksze mo liwo ci analiz w procesie podejmowania decyzji Alex Honki Kierownik projektu PT Nippon Indosari Corp. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 24

25 Firma WEG China wybiera pakiet oparty na rozwi zaniu SAP Best Practices KILKA FAKTÓW WEG China Lokalizacja: Nantong, Chiny Bran a: IM&C (przemys elektromaszynowy) Produkty i us ugi: Silniki Liczba pracowników: 600 Strona WWW: Rozwi zania i us ugi firmy SAP: SAP ERP, SAP Best Practices Partner: hartung:consult Nie spodziewali my si, e wdro enie rozwi zania firmy SAP na pe skal jest mo liwe w tak krótkim czasie. Fernando Lima Kierownik projektu WEG Nantong Wyzwania i mo liwo ci ytkownicy nie korzystali z rozwi zania ERP przed zastosowaniem rozwi zania firmy SAP Bardzo krótki okres wdro enia Cele yskawiczne wdro enie rozwi zania firmy SAP Zapewnienie wszystkim dzia om firmy dost pu do zintegrowanej aplikacji Korzystanie z najlepszych praktyk bran owych Aspekty wdro enia Zako czenie wdro enia po 3 miesi cach Dlaczego warto wybra rozwi zania firmy SAP? Wiedza na temat rynku Dost pno pakietu SAP Best Practice Wdro enie rozwi za firmy SAP w siedzibie firmy Korzy ci Pakiet SAP Best Practices umo liwi klientowi uzyskanie prototypu w bardzo krótkim czasie. Do zako czenia konfiguracji systemu by y niezb dne tylko drobne modyfikacje. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 25

26 Firma Cereal Comércio wybiera pakiet oparty na rozwi zaniu SAP Best Practices KILKA FAKTÓW Cereal Comércio Lokalizacja: Rio Verde-GO, Brazylia Bran a: Towary konsumpcyjne, przemys drzewny, papierniczy i metalowy Produkty i us ugi: Soja i produkty pochodne, us ugi magazynowe Przychód: 100 milionów USD Liczba pracowników: 100 Strona WWW: Rozwi zania i us ugi firmy SAP : SAP Business All-In-One, SAP Best Practices Partner: Inove Soluç es Okaza o si, e rozwi zanie oparte na pakiecie SAP Best Practices zapewnia metody rozwi zania problemów naszej firmy w najszybszy sposób. Naszemu partnerowi, Inove Soluções, uda o si sprosta wyzwaniu polegaj cemu na realizacji projektu od podstaw do startu produktywnego w okresie krótszym ni 8 tygodni i osi gn przy tym bardzo dobre wyniki. Wyzwania i mo liwo ci Przejrzysto przep ywu finansowego w firmie Kontrole finansów i sprawozdawczo finansowa Kontrola zapasów, produkcji i powi zane koszty Cele Osi gni cie doskona ci operacyjnej Zwi kszenie efektywno ci operacyjnej Obni enie kosztów i poprawa wydajno ci Udoskonalenie w dziedzinie raportowania i analiz Aspekty wdro enia Pe ne wdro enie w niespe na 8 tygodni Ca kowity koszt pocz tkowy poni ej USD Ponad 90% pakietu SAP Best Practice Baseline Brasil jest u ywane jako rozwi zanie gotowe do zastosowania bezpo rednio po zakupie Dlaczego warto wybra rozwi zania firmy SAP? Sprawdzone, niezawodne planowanie zasobów przedsi biorstwa (ERP) atwienie szybkiego wdro enia operacji i procesów biznesowych Korzy ci Wdro enie rozwi zania zapewni o firmie Cereal Comercio ca kowit kontrol nad zaopatrzeniem, zapasami, produkcj, sprzeda i finansami Rozwi zanie firmy SAP obs uguje ka dy etap procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych od przyj cia materia ów poprzez proces produkcji do zako czenia procesu sprzeda y. Przep yw finansowy firma Cereal zaprojektowa a przep yw zapasów/ rodków pieni nych, nowy sposób oceny wp ywu ruchu materia owego w odniesieniu do harmonogramu finansowego. Funkcja ta stanowi dodatek do standardowej funkcji przep ywu finansowego w rozwi zaniach SAP. Evaristo Jr. Dyrektor generalny Cereal Comerico SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 26

27 Firma Mikro+Polo d.o.o. wybiera pakiet oparty na rozwi zaniu SAP Best Practices KILKA FAKTÓW Mikro+Polo d.o.o. Lokalizacja: Maribor, S owenia Bran a: Handel hurtowy Produkty i us ugi: In ynieria, produkty na potrzeby laboratoriów wzorcuj cych i medycyny laboratoryjnej Przychód: 10,3 miliona EUR Liczba pracowników: 70 Strona WWW: Rozwi zania i us ugi firmy SAP : SAP Business All-In-One, pakiet SAP Best Practices Partner: itelligence d.o.o. Wybrali my rozwi zanie itwholesale firmy itelligence, poniewa zale o nam na systemie informatycznym wspieraj cym procesy biznesowe i umo liwiaj cym ich automatyzacj na mo liwie najwy szym poziomie. Zdecydowali my si na system SAP ze wzgl du na te czynniki, a tak e z uwagi na znakomite referencje i fakt, e system ten wybiera wi kszo naszych najwa niejszych klientów i dostawców. Marko Podgornik Dyrektor zarz dzaj cy Mikro+Polo d.o.o. Wyzwania i mo liwo ci Brak wgl du z perspektywy kadry kierowniczej Kontrole finansów i sprawozdawczo finansowa Dost pno odpowiednich danych w danym momencie Cele Zwi kszanie efektywno ci operacyjnej Poprawa relacji z klientami Szybkie reagowanie na zmieniaj ce si wymagania biznesowe Aspekty wdro enia Zako czenie pe nego zakresu wdro enia po 23 tygodniach Zastosowanie narz dzi wdro enia Przyspieszenie opracowania dokumentacji na temat systemu i dokumentacji dla u ytkownika Przy pieszenie szkolenia klienta Zmniejszenie wymaganej liczby dni na konsultacje Dlaczego warto wybra rozwi zania firmy SAP? Zintegrowane najlepsze praktyki specyficzne dla danej bran y Sprawdzone, niezawodne planowanie zasobów przedsi biorstwa (ERP) Mo liwo dostosowania ostatecznego rozwi zania do rosn cych lub zmieniaj cych si wymaga biznesowych Wsparcie dla zlokalizowanych/specyficznych dla danego kraju praktyk biznesowych Korzy ci Scentralizowane zarz dzanie danymi i raportowanie W pe ni zintegrowany system biznesowy SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 27

28 Historia sukcesu klienta Med-Health Companies Szybkie wdro enie w ci gu 10 tygodni za pomoc rozwi zania SAP Business All-in-One opartego na pakiecie SAP Best Practices Wybrane najlepsze praktyki bran owe, które mo na skalowa stosownie do przysz ych potrzeb Med-Health Companies, czo owy dystrybutor produktów medycznych, wybra rozwi zanie SAP All-in-One wdro one przez firm Ki Solutions W firmie Med-Health pojawi a si potrzeba poszerzenia systemów o zakres funkcji dostosowany do potrzeb zarz dzania dystrybucj hurtow i produktami farmaceutycznymi, aby umo liwi start produktywny dzia alno ci dystrybucyjnej w zakresie zaopatrzenia w artyku y medyczne opartej na sieci WWW Szybkie wdro enie w ci gu 10 tygodni przy ograniczonej ilo ci personelu niezb dnego do podtrzymania operacji Rozwi zanie SAP All-in-One, którego podstaw stanowi pakiet SAP Best Practices, zdoby o uznanie klientów i partnerów dzi ki infrastrukturze opartej na standardzie bran owym SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 28

29 Historia sukcesu klienta Polyglass Op acalne wdro enie dla firmy redniej wielko ci przy u yciu rozwi zania SAP Business All-in-One opartego na pakiecie SAP Best Practices Tworzenie podstawy do przysz ych innowacji Andy Hastings, Dyrektor generalny, USA Firma POLYGLASS, czo owy producent modyfikowanych materia ów bitumicznych do pokrycia dachów, wdro rozwi zanie partnerskie SAP All-in-One EDGE TM firmy Technology Solutions Company (TSC) Firma Polyglass próbowa a ubiega si o uzyskanie certyfikatu ISO i by a zainteresowana rozwi zaniem spe niaj cym wymagania w zakresie szczegó owej dokumentacji i procedur procesu biznesowego. SAP All-in-One to jedyne rozwi zanie, które pozwoli o spe ni te wymagania na czas w ramach wyznaczonego bud etu. Op acalne wdro enie przedzia czasu zgodny z oczekiwaniami Obszerna dokumentacja dotycz ca procedur i procesów biznesowych, u atwiaj ca certyfikacj ISO. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 29

30 Badania na ca ym wiecie udowodni y warto SAP Best Practices Przyspieszenie wdro enia: redni czas wdro enia wynosi 4,2 miesi ca dla ponad 20 przyk adowych projektów w USA i Ameryce aci skiej w 2006 roku. Zmniejszenie wykorzystania zasobów konsultingowych i projektowych rednio o 50%. Skrócenie czasu wdro enia rednio o 32%. Spe nienie wymaga klienta: rednio 72% zgodno ci z wymaganiami klientów 1 Bez pakietu SAP Best Practices projekt by oby bardziej z ony. Realizacja ca ego projektu przebieg a szybciej. 2 1 Wyniki badania przeprowadzonego w latach przez firm SAP w ród klientów, którzy wykorzystali pakiet SAP Best Practices w swoich projektach wdro eniowych. 2 Badanie pakietów SAP Best Practices przeprowadzone w 2004 roku przez Ludwigshafen University of Applied Sciences SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 30 ERP SCM, SRM CRM/BI PLM IT SCM, SRM ERP PLM IT CRM/BI Skrócenie czasu (godziny robocze) Zmniejszenie kosztów (w tys. euro) n = Mediana 30 rednia arytmetyczna

31 SAP Best Practices Podstawa sukcesu w sektorze rednich przedsi biorstw Pakiety dostosowane w celu spe nienia potrzeb firm z sektora rednich przedsi biorstw Solidna podstawa dla prekonfigurowanych, gotowych do zastosowania scenariuszy biznesowych opartych na du ym do wiadczeniu bran owym firmy SAP Szybkie wdro enie i obni enie kosztów Narz dzia, zawarto i metodyka umo liwiaj ce obni enie kosztów w porównaniu z tradycyjnymi koncepcjami Pakiety zawieraj ce wiedz biznesow Dokumentacja i konfiguracja do wielokrotnego wykorzystania, które mo na dostosowa do okre lonych potrzeb Tworzenie lub rozszerzenie rozwi za biznesowych W pe ni udokumentowana procedura wdro enia, w tym narz dzia do personalizacji i automatyzacji jako podstawa do stworzenia w asnego rozwi zania SAP Business All-in-One Tworzenie dzia aj cego prototypu W zaledwie kilka dni mo na stworzy gotowy do u ycia, w pe ni udokumentowany, dzia aj cy prototyp Zwi kszenie wydajno ci projektu i wiadomo ci klienta Pakiet SAP Best Practices to zintegrowane narz dzie do oceny, szkolenia i wdro enia SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 31

32 Gdzie mo na znale wi cej szczegó ów? Ogólnodost pna strona WWW firmy SAP SAP Business All-in-One SAP Best Practices SAP Service Marketplace tylko dla partnerów i klientów SAP Business All-in-One SAP Best Practices Portfolio pakietu SAP Best Practices Kontrola Ogólnodost pny portal SAP Help Portal SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 32

33 Dzi kujemy! SAP Best Practices SAP AG SAP 2010 / SAP Business All-in-One Strona 33

34 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iseries, pseries, xseries, zseries, eserver, z/vm, z/os, i5/os, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE JAROSŁAW W TRÓBSKI, KRZYSZTOF MAŁECKI, AGNIESZKA KONYS Instytut Systemów Informatycznych Szczecin Streszczenie W artykule podj

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo