Spis treści Rocznik LXVI NR Autor Tytuł nr strona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona"

Transkrypt

1 Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas Ewa Analiza efektywności elementu podsystemu transportowego logistyki miejskiej szybka kolej aglomeracyjna 6 2 Effectiveness analysis of the element of the transport subsystem of the city logistics of fast suburban railway Borowski Piotr, Gawron Jakub, Golisz Ewa, Kupczyk Adam, Tucki Karol, Zawadzki Janusz, Sikora Michał, Wójcik-Sztandera Agnieszka, Piechocki Janusz, Redlarski Grzegorz Wpływ redukcji emisji CO 2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sektora bioetanolu 8 14 Influence of CO 2 emissions reduction on the functioning of the transport biofuels sectors in Poland with particular emphasis on bio-ethanol sector. Brdulak Halina Wpływ zmian demograficznych na zarządzanie zasobami ludzkimi w europejskim łańcuchu dostaw wybrane aspekty 9 2 The impact of demographic changes on human resources management in the European supply chain selected aspects Ciesielski Marek Model łańcucha dostaw zdominowanego przez sieci detaliczne 3 2 Supply chain model dominated by retail networks Dębicka Ewa, Świderski Andrzej Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny zarządzania bezpieczeństwem informacji w logistyce 5 19 Application of the neural modelling in the assessment of information security management in logistics Dorosiewicz Sławomir Wahania cykliczne w ciężarowym transporcie samochodowym w Polsce. Analiza punktów zwrotnych 8 23 Cyclical fluctuations in the truck road transport in Poland. Turning points analysis Gospodarka Materiałowa i Logistyka

2 Golińska Paulina Metodyka oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów w procesach wtórnego wytwarzania na przykładzie branży samochodowej 6 17 The assessment framework for the sustainability in remanufacturing operations an example of the automotive industry Kauf Sabina, Tłuczak Agnieszka Społeczna odpowiedzialność łańcucha dostaw jako element zrównoważonego rozwoju (analiza postaw wobec CSR) 3 6 Corporate social responsibility in the supply chain as part of sustainable development (analysis of attitudes towards CSR) Koliński Adam Problem pomiaru efektywności procesu produkcji w aspekcie zarządzania łańcuchem dostaw 6 10 The problem of efficiency measurement of production process in terms of supply chain management Kolińska Karolina Rynek powierzchni magazynowych w Polsce analiza trendów 3 13 Warehouse market in Poland analysis of trends Laskowska-Rutkowska Aleksandra Cechy proinnowacyjnych relacji w łańcuchu dostaw 2 8 The traits of innovative relations in supply chain Lewandowska Małgorzata Stefania Znaczenie współpracy z partnerami instytucjonalnymi dla sprawności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych The importance of cooperation with institutional partners for the innovation performance of Polish industrial enterprises Majchrzak-Lepczyk Justyna Obsługa klienta w wymiarze logistyczno-marketingowym 2 15 Customer service in dimension of logistics and marketing Matwiejczuk Rafał Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 1 9 About the research concerning logistics competences impact on business competitive advantage creation Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Pozycjonowanie i integracja 11 2 About the research concerning logistics competences impact on business competitive advantage creation. Positioning and integration Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie przepływami oraz systemy i technologie informacyjne 12 2 About the research concerning logistics competences impact on business competitive advantage creation. Flow management and information systems and technologies Motowidlak Urszula Identyfikacja potrzeb paliwowych w transporcie 4 19 Identification of transport fuel needs Nowacki Filip Analiza ryzyka w łańcuchu dostaw i zarządzania nim w aspekcie międzynarodowym 4 2 Analysis of the risk in the supply chain and its management in the international context 2 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

3 Nowicka Katarzyna Cloud computing potencjał dla rozwoju logistyki w Unii Europejskiej 1 2 Cloud computing the single market for logistics Smart City miasta przyszłości 5 2 Smart City city of the future Ocicka Barbara Rola rozwoju dostawców w zarządzaniu łańcuchem dostaw 3 17 Role of supplier development in supply chain management Piwowar Arkadiusz Zaopatrzenie materiałowe gospodarstw rolnych w Polsce w wybrane środki produkcji roślinnej Supplying farms in Poland with selected means of plant production Plebankiewicz Edyta, Kubek Daniel Zastosowanie metody AHP do wyboru dostawców materiałów budowlanych 8 2 The application of the AHP method to the selection of building materials suppliers Pytlak Radosław, Zawadzki Tomasz, Suski Damian, Stecz Wojciech System wspomagania pracy służb sanitarnych Support System of sanitary teams work Redmer Adam, Kiciński Marcin, Rybak Radosław Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym metody 4 11 Freight Fleet Management the methods Skowrońska Agnieszka Polityka transportowa Wielkiej Brytanii w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju deklaracje a rzeczywistość 5 7 Transport policy of the United Kingdom in the context of the concept of sustainable development declarations and reality Stawiarska Ewa Sektor TSL w obsłudze łańcuchów i sieci dostaw 7 2 TSL sector to operate supply chains/networks Szołtysek Jacek Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej 2 2 The conditions and the concept of social logistics Trojanowska Justyna, Koliński Adam Doskonalenie efektywności procesu produkcji z wykorzystaniem mapy strumienia wartości case study 9 17 Improving production process efficiency using value stream map case study Urbanelis Rafał Sukces projektu: kryteria pomiaru, definicje 1 18 Project success: difinitions and measurement criteria Werner-Lewandowska Karolina Perspektywa rozwoju remanufacturingu części samochodowych w Polsce 6 27 The remanufacturing of the automotive components in Poland development perspective Gospodarka Materiałowa i Logistyka

4 Węgrzyn Janusz Rozwiązywanie problemu komiwojażera za pomocą LP/Quadratic Solver z Analytic Solver Platform v Solving the travelling salesman problem using LP/Quadratic Solver from the Analytic Solver Platform v12.5 Więcek Jan, Wojcieszak Andrzej Import używanych samochodów do Polski w latach Import of Used Cars to Poland in Wojcieszak Andrzej Metodyka szacowania ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji 4 30 The methodology for estimating the amount of end of life vehicles Zaborek Piotr, Mirońska Dominika Segmentacja polskich konsumentów ze względu na stosunek do marketingu społecznie zaangażowanego 10 2 Segmentation of Polish consumers based on their attitudes towards Cause Related Marketing Zimon Dominik, Czaja Kamil Wykorzystanie giełdy Trans do optymalizacji procesów transportowych 7 11 The usage of freight exchange Trans in order to optimize transport processes Z praktyki przedsiębiorstw Chodak Grzegorz, Łęczek Justyna Problem ostatniej mili wyniki badań sklepów internetowych i konsumentów 9 25 Last mile problem results of on-line stores and customers research Gajdzik Bożena Dbałość pracowników o pełną produktywność maszyn i urządzeń TPM w przedsiębiorstwie produkcyjnym 1 27 Workers carefulness about full machines productivity TMP in manufacturing enterprise Wprowadzenie do pomiaru produktywności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie 8 29 Introduction to analysis of machines productivity in company Gajewska Teresa Wymagania prawne i zalecenia dotyczące drogowego transportu chłodniczego Legal requirements and recommendation connected with road refrigerated transport Grzybowska Katarzyna Znaczenie koordynacji działań w łańcuchach dostaw The importance of activities coordination in supply chains Piwowar Arkadiusz Organizacja i infrastruktura logistyki w zakładach produkujących nawozy mineralne w Polsce The organization and logistics of infrastructure in plants producing mineral fertilizers in Poland Plebankiewicz Edyta, Lenart Małgorzata Certyfikacja materiałów budowlanych i ich dostawców 5 25 Certification of building materials and suppliers 4 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

5 Pytlak Radosław, Stecz Wojciech Optymalizacja procesu wysyłki cukru 2 21 Optimization of sugar dispatching process Modele dla potrzeb rozwiązywania zadań optymalizacji taryf 7 24 Models for solving the tariff optimization problem Redmer Adam, Kiciński Marcin, Rybak Radosław Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym przykłady Freight Fleet Management the examples Roman Monika Problem komiwojażera na przykładzie przedsiębiorstwa mleczarskiego Traveling salesman problem for the dairy enterprise Urbaniak Maciej Programy rozwoju dostawców 2 31 Supplier development programs Edukacja ekonomiczna Wolniak Radosław, Stachurek Iwona, Binkiewicz Paulina Procesy logistyki odwrotnej na przykładzie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych Reverse logistics processes on the example of the recycling of plastic packaging Skowron-Grabowska Beata Strategiczne uwarunkowania zrównoważonego transportu przedsiębiorstw 3 24 Strategic determinants of sustainable enterprises' transport Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka (na płycie CD) Complementarity civilian logistics and military logistics. Theory and practice Bartosiewicz Sławomir, Świerszcz Katarzyna Aksjologia partnerstwa gwarantem stabilności przedsiębiorstwa i jego rozwoju na przykładzie centrum logistycznego 5 CD 1 The axiology partnership as guarantee stability of the enterprise and his development on example centre logistic Znaczenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach dla gospodarki regionu 5 CD 27 The importance of Silesian Logistics Center S.A. in Gliwice for the economy of the region Bentyn Zbigniew Odporność globalnych łańuchów dostaw na zmiany otoczenia gospodarczego 5 CD 44 Resilience of global supply chains to changes in the economic environment Borucka Anna Problemy w funkcjonowaniu Wojskowych Oddziałów Gospodarczych 5 CD 57 Problems in the functioning of the Military Economic Units Analiza sytuacji kadrowej w Wojskowych Oddziałach Gospodarczych 5 CD 74 The analysis of the problems related to the Military Economic Units structure Gospodarka Materiałowa i Logistyka

6 Brzeziński Marian Wojskowe łańcuchy i sieci logistyczne 5 CD 86 Military chains and logistical networks Modelowanie sieci logistycznych 5 CD 96 Modelling of logistic networks Bujak Andrzej Kierunki ewolucji logistyki XXI wieku 5 CD 109 Directions for the evolution of logistics of the 21st century Bujak Andrzej, Puszko Katarzyna Kierunki uelastyczniania infrastruktury transportu 5 CD 125 Trends of infrastructure transport flexibility Ćwik Darek Modele współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5 CD 148 Models of cooperation within the framework of the public-private partnership Dąbrowski Piotr, Myszczyszyn Zenon, Borucka Anna Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP 5 CD 159 Reform of the leading and command system of the Polish Armed Forces Dębicka Ewa, Świderski Andrzej Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny zarządzania bezpieczeństwem informacji w logistyce 5 CD 174 Application of the neural modeling in the assessment of information security management in logistics Ficoń Krzysztof Wyznaczanie ryzyka logistycznego na podstawie teorii zbiorów rozmytych i bazy reguł eksperckich 5 CD 185 Determination of risk based logistics fuzzy set theory rules and base expert Figurski Jan, Kijek Magdalena, Niepsuj Jerzy Doskonalenie systemu obsługowo-naprawczego sprzętu zabezpieczenia logistycznego 5 CD 205 The improvement of repair & maintenance system for security logistic Górska Monika, Daroń Marta Ocena czynników napędzających doskonalenie w obszarze logistyki zaopatrzenia 5 CD 216 Factors propelling the logistics supply improvement: the evaluation Górska Monika Ocena rozwoju i funkcjonowania centrum logistycznego 5 CD 225 An assessment of the development and the logistic centre functioning Gruszczyńska Dagmara Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie kształcenia przyszłych specjalistów do spraw logistyki 5 CD 236 Simulation game as a tool supporting the process of teaching for logistics specialist Jałowiec Tomasz Efektywna współpraca wojskowo-cywilna w systemie logistycznym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 5 CD 247 Effective military and civil cooperation in logistics system the Polish Armed Forces Jasińska Joanna, Świderski Andrzej Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny zarządzania ryzykiem w logistyce 5 CD 264 Application of neural modeling in the assessment of risk management in logistics 6 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

7 Kijek Magda Efektywne zarządzanie bazą dostawców 5 CD 278 Effective supplier footprint management Kochański Tomasz Integracja informacyjna w systemach i procesach logistycznych firmy 5 CD 289 Information integration in company's logistics systems and processes Koliński Paweł, Figurski Jan Technologie wymiany informacji w spedycji przesyłek drobnicowych w transporcie drogowym na przykładzie współpracy z niemieckimi systemami dystrybucyjnymi 5 CD 302 The processes of the exchange of the information in freight forwarding of break bulk cargo in the road transport on the example of cooperation with german distribution systems Kosmacz-Chodorowska Anna, Hałas Elżbieta ADC I EDI jako efektywne technologie logistyczne podwójnego zastosowania 5 CD 314 ADC AND EDI as examples of effective logistic technologies of double usage Kostrzewski Mariusz, Kostrzewski Arkadiusz Wybrane problemy związane z procesami kompletacji w magazynie 5 CD 327 Selected problems connected to the processes of order-picking in a warehouse Kozicki Bartosz Zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie 5 CD 339 Application of the ABC (activity based costing) method in a company Krzepicka Alicja Systemy klasy CRM, jako element strategii przedsiębiorstwa 5 CD 350 CRMclass systems as a company strategic element Kużdowicz Beata, Tkaczyk Stanisław Istota procesu decyzyjnego w zarządzaniu logistycznym w instytucie badawczym 5 CD 362 The essence of decision-making in logistics management of a research institute Mąkosa Malgorzta, Zelkowski Jarosław, Ślaski Paweł Ocena obsługi klienta metodą uśrednionych znamion jakości 5 CD 375 Evaluation of customer service by averaged traits quality method Małuszyńska Ilona, Małuszyński Marcin J., Chornicka Karolina, Bielecki Bartosz Logistyka zwrotna odpadów przemysłu motoryzacyjnego na przykładzie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji STAL-CAR 5 CD 385 Reverse logistics of waste from the automotive industry on the example of dismantling station of vehicles withdrawn from use STAL-CAR Małuszyński Marcin, Małuszyński Marcin J., Petryk Karolina Zmienność typów i składu chemicznego, zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, pozyskanych podczas selektywnej zbiórki na kampusie SGGW w Warszawie 5 CD 395 The variability of types and chemical composition, of used batteries and portable accumulators, obtained during selective collection on the campus of the Warsaw university of life sciences SGGW Mitkow Szymon, Kurowski Mateusz Wybrane problemy funkcjonowania transportu miejskiego w Warszawie 5 CD 407 Selected problems of urban transport in Warsaw Ocena funkcjonowania transportu miejskiego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy 5 CD 425 Evaluation of the operation of public transport in the capital city of Warsaw Gospodarka Materiałowa i Logistyka

8 Mitkow Szymon, Kijek Magdalena Wyznaczanie optymalnego położenia obiektu logistycznego z wykorzystaniem metody współrzędnych prostokątnych 5 CD 439 Appointing optimal location of logistics facilities using rectangular coordinates method Orłowski Krzysztof Wybrane aspekty logistycznej infrastruktury punktowej w drogowo kolejowym systemie transportu intermodalnego 5 CD 451 Selected aspects of logistic point infrastructure in road railway intermodal transportation system Pawlisiak Mieczysław Potrzeby i możliwości zastosowania coachingu w procesie doskonalenia zawodowego kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP 5 CD 471 Needs and the possibility of coaching in the process of training of logistics personnel for the Armed Forces of the Republic of Poland Podejście holistyczne do kształcenia specjalistów logistyki na potrzeby Sił Zbrojnych RP 5 CD 485 A holistic approach to the training of professionals of logistics for the Armed Forces of the Republic of Poland Pokora Witold, Świderski Andrzej Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny zarządzania konfiguracją w logistyce 5 CD 500 Application of neural modeling in the assessment of configuration management in logistics Polak Roman Analiza i ocena zadań logistycznych w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego 5 CD 512 Analysis and assessment logistics tasks in armament acquisition system Puszko Katarzyna, Bujak Andrzej Współczesna logistyka obszarem elastyczności 5 CD 523 Modern logistics as the flexibility area Ślaski Paweł, Zelkowski Jarosław Analiza efektu skali w procesie zamawiania towarów 5 CD 548 Analysis of economies of scale in the process of ordering products Stajniak Maciej Ocena jakości usług transportowych wg metody SERVQUAL 5 CD 558 Standards of the estimation of transport services according to the SERVQUAL method Staniewska Ewa Funkcja magazynowania w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych 5 CD 563 Storage function in production, sales and service enterprises Sterniczuk Ewa Harmonogramowanie dostaw dla wyrobów o strukturze modułowej 5 CD 571 Scheduling deliveries for products with modular structure Świderski Andrzej Eksploatacyjne aspekty oceny jakości technicznych środków transportu 5 CD 583 Quality assessment operational aspects of the technical transport means Szymonik Andrzej Bezpieczeństwo działań logistycznych 5 CD 593 Logistic actions safety 8 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

9 Szymonik Andrzej Nowe i przyszłe wyzwania transportu dla potrzeb logistyki 5 CD 605 New and future challenges for transport logistics Tarapata Jolanta Systemy klasy ERP istota, funkcjonalność, zastosowanie 5 CD 620 ERP class system core, funcionality, application Waściński Tadeusz, Lasek Aneta Metody analizy kosztów logistycznych 5 CD 63 Methods of logistic cost analyses 1 Waśniewski Tomasz, Szymonik Andrzej Wykorzystanie algorytmu AES w technologii RFID 5 CD 651 The use of algorithm AES in RFID technology Zelkowski Jarosław, Ślaski Paweł, Święcka Joanna Problematyka analizy i oceny otoczenia przedsiębiorstwa w sektorze usługowym 5 CD 669 The issue of analysing and evaluating business environment in a service sector Ziółkowski Jarosław, Jóźwiak Arkadiusz, Sterniczuk Ewa Wybrane metody oceny kosztów w transporcie wojskowym 5 CD 668 Selected methods of assessing the cost within military transport Żywiołek Justyna, Staniewska Ewa Rola ryzyka w systemie logistycznym przedsiębiorstwa produkcyjnego 5 CD 701 The role of risk in the system logistics company production Wykorzystanie systemu głosowego w magazynach na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 5 CD 713 Use the voice in storage on the example of selected company Logistyka, produkcja i zarządzanie łańcuchem dostaw w kontekście realizacji polityki zrównoważonego rozwoju (na płycie CD) Logistics, manufacturing and supply chain management in the context of realization sustainable development policy Burduk Anna Analiza stabilności systemu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli symulacyjnych 6 CD 12 Stability analysis of the production system using simulation models Chęciński Sebastian Symulacje kształtowania się kongestii w transporcie surowców skalnych 6 CD 33 Simulations of traffic congestions in mineral mining transport Cyplik Piotr, Hadaś Łukasz, Pawlewski Paweł Metodyka selekcji wskaźników do oceny transformacji systemu produkcyjno-logistycznego 6 CD 8 Methodology for the selection of indicators to assess the transformation of production-logistics system Fertsch Marek Cykl życia łańcucha dostaw istota i sposób pomiaru 6 CD 84 The life cycle of the supply chain the essence and method of measurement Gospodarka Materiałowa i Logistyka

10 Gładysz Bartłomiej, Santarek Krzysztof Ocena potencjału technologii RFID w logistyce przedsiębiorstw produkcyjnych w oparciu o rozmytą metodę TOPSIS i SCOR 6 CD 39 Fuzzy TOPSIS/SCOR-based approach in assessment of RFID technology (ART) for logistics of manufacturing companies Golińska Paulina, Kuebler Frank Ocena porównawcza przedsiębiorstw zajmujących się wtórnym wytwarzaniem ocena z perspektywy kryteriów zrównoważonego rozwoju 6 CD 88 The assessment of the process maturity in the aspects of remanufacturing on the example of the remanufacturing companies Hadaś Łukasz, Pawlewski Paweł, Werner-Lewandowska Karolina, Cyplik Piotr Metodyka analizy asortymentu w przedsiębiorstwach o szerokim asortymencie produkcji i wielowariantowej strategii obsługi klienta 6 CD 59 Methodology of assortment analysis in companies with a wide range of products and multivariate strategy for customer service Hadaś Łukasz, Cyplik Piotr, Adamczak Michał Metodyka pomiaru poziomu integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward 6 CD 65 Measuring system the level of integration in the modeling of a forward and backward supply chains Hoffa Patrycja Modele organizacji zadań transportowych uwzględniające zakłócenia i ich wpływ na trwałość łańcucha dostaw 6 CD 28 Models of organizing transport tasks including possible disturbances and impact of them on the sustainability of the supply chain Kosacka Monika Opracowanie systemu społecznych wskaźników zrównoważonego rozwoju (SSDIS) dla przedsiębiorstw przetwarzających pojazdy wycofane z eksploatacji studium przypadku 6 CD 71 Developing a Social Sustainable Development Indicators System (SSDIS) for companies processing end of life vehicles case study Kupczyk Marta, Hadaś Łukasz, Cyplik Piotr, Pruska Żenata Istota integracji w łańcuchach dostaw i łańcuchach zwrotnych podobieństwa i różnice 6 CD 3 The essence of integration in supply chains and reverse supply chains similarities and differences Spychała Małgorzata Analiza i doskonalenie poziomów kompetencyjnych Inżyniera Procesu w przedsiębiorstwie produkcyjnym 6 CD 46 Analysis and improvement of the Process Engineer's levels of competence in manufacturing company Stasiuk-Piekarska Anna K., Hadaś Łukasz, Wyrwicka Magdalena K. Analiza zakłóceń dla wybranych kategorii dostawców w przedsiębiorstwie o wysokim stopniu kastomizacji 6 CD 18 The category of risk management in a company with high level of customization Wróbel Grzegorz Aspekty ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w projektowaniu symulacyjnym obszaru produkcji dla małej firmy 6 CD 23 Environmental protection and work safety aspects in the simulation project of the production area for small company 10 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

11 Wyrwicka Magdalena K., Zasada Barbara Zastosowania koncepcji lean celem poprawy efektywności przedsiębiorstw produkcyjnych 6 CD 78 Using a lean concept for effectiveness improvement in production companies Zając Paweł Model energochłonności pracy wózka widłowego w cyklu przemieszczania pionowego 6 CD 52 Model energy intensity of forklift truck work cycle for vertical movement EURO-TRANS. Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Z perspektywy 10-lecia członkostwa w Unii Europejskiej (na płycie CD) EURO-TRANS. Transport infrastructure for regional development. From the perspective of 10 years membership in the European Union Antonowicz Mirosław Rola klastra Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Transportu i Infrastruktury w rozwoju transportu polskiego wyzwania zarządcze i marketingowe 7 CD 3 Role of the clustter "the interdisciplinary partnership for innovative of transport andinfrastructure" on polish transport marketing and management challenge Cichosz Marzenna Warszawski rower publiczny "Veturilo" innowacyjne i elastyczne rozwiązanie w transporcie miejskim 7 CD 14 Warsaw Public bike "Veturilo" innovative and flexible solution for urban transport Frankowska Marzena Cluster-Sourcing koncepcja zwiększenia efektywności przedsiębiorstw klastrowych 7CD 27 The concept of CLUSTER-SOURCING enhancing cluster enterprises efficiency Grzelakowski Andrzej Strategie morskich globalnych operatorów kontenerowych w warunkach światowego kryzysu ekonomicznego 7 CD 38 Global shipping container operators' strategies under conditions of world economic crisis Kamiński Filip Rola centrum konsolidacyjnego w łańcuchu dostaw 7 CD 54 The Role of Consolidation Center in Supply Chain Kowalik Izabela Cechy kierownictwa przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych? Wyniki badań empirycznych 7CD 66 Characteristics of the born global companies' managers a success factor on the foreign markets? Empirical study results Nowicka Katarzyna Cloud computing wobec wyzwań kryzysów i internacjonalizacji 7 CD 80 Cloud computing the applicability tothe newbusiness model Gospodarka Materiałowa i Logistyka

12 Ocicka Barbara Rozwój dostawców w międzynarodowych łańcuchach dostaw 7 CD 96 Supplier development in international supply chains Pluta-Zaremba Aneta Rozwój działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw w obliczu zmian w globalnych łańcuchach dostaw 7 CD 105 Intensification of Polish enterprises' international activities induced by changes in global supply chains Szymura-Tyc Maja Umiędzynarodowienie i innowacyjność przedsiębiorstw a ich usieciowienie wyniki badań empirycznych 7 CD 118 Internationalisation and innovativeness of firms versus their networking empirical research results Wiechoczek Joanna Zachowania koncernów samochodowych w warunkach kryzysu finansowo-ekonomicznego i ich konsekwencje dla branży motoryzacyjnej w Polsce 7 CD 130 Car manufactures behaviour under the influence of the financial and economic crisis and their implications for the automotive sector in Poland Oszczędność i efektywność współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji (na płycie CD) Savings and efficiency present solutions in production logistics Badzińska Ewa Optymalizacja procedury audytu dostawców zewnętrznych 11 CD 131 Optimization of procedures for the audit of external suppliers Borucki Jakub Zastosowanie eksperymentu symulacyjnego przy organizacji transportu wewnętrznego w przemyśle samochodowym 11 CD 157 Application of simulation experiment in the organization of internal transport in the automotive industry Fliegner Wojciech Techniki rachunkowości zarządczej w zarządzaniu łańcuchami dostaw 11 CD 35 Management accounting techniques in the management of supply chains Frąś Józef, Kanswohl Norbert, Dettmann Sebastian, Schlegel Mathias Innowacje w logistyce 11 CD 64 Innovations in logistics Frąś Józef, Matulewski Marek Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w agrologistyce na przykładzie przeprowadzania procesu nawożenia 11 CD 13 State-of-the-art Information and Communication Technologies (ICT) in Agrilogistics a Case Study of Fertilization Process Gania Ireneusz Wpływ infrastruktury logistycznej na efektywność funkcjonowania elastycznych systemów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach 11 CD 122 The influence of logistic infrastructure for efficiency of flexible manufacturing systems in Polish enterprices 12 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

13 Gąsowska Magdalena K. Outsourcing logistyczny wyniki badań 11 CD 116 Logistics outsourcing results of the research Gola Łukasz, Szewczyk Wojciech Mapowanie stanu obecnego produkcji oraz jej reorganizacja na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego 11 CD 98 Current state Map and reorganization of production for example real factory Jastrzębski Tomasz, Toczyłowski Eugeniusz Mechanizm aukcji w koordynacji łańcucha dostaw 11 CD 9 An auction mechanism for supply chain coordination Jurga Aleksander, Grzegorzek Piotr Reinżynieria procesów logistycznych wspomagana narzędziami IT (case study) 11 CD 93 Reengineering of logistics processes supported by IT tools Kacprzak Łukasz, Rudy Jarosław, Żelazny Dominik Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania 11 CD 40 Multi-Criteria 3-Dimension Bin Packing Problem Kostrzewski Mariusz Przegląd problemów w zakresie projektowania magazynów wysokoregałowych 11CD 22 Overview of issues in the high-bay warehouses designing Kramarz Włodzimierz Gromadzenie wiedzy o zakłóceniach w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej 11 CD 84 Accumulation of the knowledge about interferences in the supply chain of the automotive industry Łopatowska Jolanta Wykorzystanie teorii ograniczeń do realizacji zasad koncepcji Lean 11 CD 49 The use of the theory of constraints to the implementation of the principles of Lean Matusek Mirosław Mapowanie strumienia wartości w środowisku produkcyjnym HVLV (hig-variety low-volume duża różnorodność mały wolumen produktów) 11 CD 89 Value stream mapping in a hig-variety low-volume production environment Mazurczak Jerzy Projektowanie struktury produkcyjnej jako problem optymalizacyjny 11 CD 18 Production structure design as an optimization problem Michlowicz Edward, Smolińska Katarzyna Badania przepływów materiałowych w logistyce produkcji 11 CD 59 Research on the flow of material in production logistics Narożny Szymon, Sławińska Małgorzata Efektywność zarządzania procesem transportowym, studium przypadku 11 CD 145 Efficiency of the management in the process of transport case study Oleśków-Szłapka Joanna Metoda harmonogramowania produkcji dla zmiennego asortymentu wyrobów 11 CD 52 Production scheduling method for variable range of products Gospodarka Materiałowa i Logistyka

14 Orzeł Anna, Bujak Andrzej Planowanie wymagań outsourcingu międzynarodowego transportu drogowego 11 CD 126 Planning requirements of outsourcing in international road transport Pawlak Natalia, Niewiadomski Przemysław Złożoność produktu a jego atrakcyjność kontekst decyzji implementacyjnej na rynku mechanizacji rolnictwa 11 CD 110 Product complexity and its attractiveness the context of the implementation decision in the market of agricultural mechanization Pawłyszyn Irena Narzędzia Lean produkcja vs usługi 11 CD 103 Lean tools manufacturing vs services Pempera Jarosław, Żelazny Dominik Optymalizacja wielokryterialna w dystrybucji paliw 11 CD 45 Multi-Criteria Optimization in Fuel Distribution Stecz Wojciech Wdrażanie SAP ERP w organizacji 11 CD 71 Implementation of SAP ERP in the organization Szczuka Marek Technologia RFID technologia obsługująca świat 11 CD 141 RFID technology Warżołek Dorota, Gola Łukasz Algorytmy genetyczne w zagadnieniu harmonogramowania zadań w systemach złożonych z maszynami alternatywnymi. Sposoby reprezentacji 11 CD 135 Genetic algorithms in flexible job-shop scheduling problems. Genetic representations Wojakowski Paweł Zastosowanie systemu andon do monitorowania produkcji w przemyśle motoryzacyjnym 11 CD 5 The application of andon system for production monitoring in automotive industry Worwa Kazimierz Analiza porównawcza wybranych strategii statystycznej kontroli jakości wyrobów 11 CD 77 Comparison of selected strategies of statistical quality control Wyrwicka Magdalena Krystyna, Kliber Marta Cypriana, Brzeziński Łukasz Wdrożenie kampanii promocyjnej w logistycznej obsłudze klienta 11 CD 31 Implementation of promotional campaign in the logistics customer service Zając Paweł O możliwościach wykorzystania energii słonecznej w logistycznych systemach magazynowych 11 CD 151 The possibilities of using solar energy in logistics warehouse systems 14 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł stanowi próbę identyfikacji i uporządkowania zadań

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości dla klientów Logistycy na front! XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 8-9 października 2015 r., Airport Hotel Okęcie 2015 2015 Szanowny Uczestniku,

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Corporate services HR Companies Executive Search... HR Companies Selection & Recruitment... HR Companies Temporary Work Agencies... 11 Auditing and Accounting Companies... 1 Tax Advisory Companies... 1

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour 16.30 Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate 18.00 Kolacja Dinner 19.30 otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 599 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 9

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 599 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 9 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 599 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 9 SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski,

Bardziej szczegółowo