Spis treści Rocznik LXVI NR Autor Tytuł nr strona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona"

Transkrypt

1 Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas Ewa Analiza efektywności elementu podsystemu transportowego logistyki miejskiej szybka kolej aglomeracyjna 6 2 Effectiveness analysis of the element of the transport subsystem of the city logistics of fast suburban railway Borowski Piotr, Gawron Jakub, Golisz Ewa, Kupczyk Adam, Tucki Karol, Zawadzki Janusz, Sikora Michał, Wójcik-Sztandera Agnieszka, Piechocki Janusz, Redlarski Grzegorz Wpływ redukcji emisji CO 2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sektora bioetanolu 8 14 Influence of CO 2 emissions reduction on the functioning of the transport biofuels sectors in Poland with particular emphasis on bio-ethanol sector. Brdulak Halina Wpływ zmian demograficznych na zarządzanie zasobami ludzkimi w europejskim łańcuchu dostaw wybrane aspekty 9 2 The impact of demographic changes on human resources management in the European supply chain selected aspects Ciesielski Marek Model łańcucha dostaw zdominowanego przez sieci detaliczne 3 2 Supply chain model dominated by retail networks Dębicka Ewa, Świderski Andrzej Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny zarządzania bezpieczeństwem informacji w logistyce 5 19 Application of the neural modelling in the assessment of information security management in logistics Dorosiewicz Sławomir Wahania cykliczne w ciężarowym transporcie samochodowym w Polsce. Analiza punktów zwrotnych 8 23 Cyclical fluctuations in the truck road transport in Poland. Turning points analysis Gospodarka Materiałowa i Logistyka

2 Golińska Paulina Metodyka oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów w procesach wtórnego wytwarzania na przykładzie branży samochodowej 6 17 The assessment framework for the sustainability in remanufacturing operations an example of the automotive industry Kauf Sabina, Tłuczak Agnieszka Społeczna odpowiedzialność łańcucha dostaw jako element zrównoważonego rozwoju (analiza postaw wobec CSR) 3 6 Corporate social responsibility in the supply chain as part of sustainable development (analysis of attitudes towards CSR) Koliński Adam Problem pomiaru efektywności procesu produkcji w aspekcie zarządzania łańcuchem dostaw 6 10 The problem of efficiency measurement of production process in terms of supply chain management Kolińska Karolina Rynek powierzchni magazynowych w Polsce analiza trendów 3 13 Warehouse market in Poland analysis of trends Laskowska-Rutkowska Aleksandra Cechy proinnowacyjnych relacji w łańcuchu dostaw 2 8 The traits of innovative relations in supply chain Lewandowska Małgorzata Stefania Znaczenie współpracy z partnerami instytucjonalnymi dla sprawności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych The importance of cooperation with institutional partners for the innovation performance of Polish industrial enterprises Majchrzak-Lepczyk Justyna Obsługa klienta w wymiarze logistyczno-marketingowym 2 15 Customer service in dimension of logistics and marketing Matwiejczuk Rafał Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 1 9 About the research concerning logistics competences impact on business competitive advantage creation Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Pozycjonowanie i integracja 11 2 About the research concerning logistics competences impact on business competitive advantage creation. Positioning and integration Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie przepływami oraz systemy i technologie informacyjne 12 2 About the research concerning logistics competences impact on business competitive advantage creation. Flow management and information systems and technologies Motowidlak Urszula Identyfikacja potrzeb paliwowych w transporcie 4 19 Identification of transport fuel needs Nowacki Filip Analiza ryzyka w łańcuchu dostaw i zarządzania nim w aspekcie międzynarodowym 4 2 Analysis of the risk in the supply chain and its management in the international context 2 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

3 Nowicka Katarzyna Cloud computing potencjał dla rozwoju logistyki w Unii Europejskiej 1 2 Cloud computing the single market for logistics Smart City miasta przyszłości 5 2 Smart City city of the future Ocicka Barbara Rola rozwoju dostawców w zarządzaniu łańcuchem dostaw 3 17 Role of supplier development in supply chain management Piwowar Arkadiusz Zaopatrzenie materiałowe gospodarstw rolnych w Polsce w wybrane środki produkcji roślinnej Supplying farms in Poland with selected means of plant production Plebankiewicz Edyta, Kubek Daniel Zastosowanie metody AHP do wyboru dostawców materiałów budowlanych 8 2 The application of the AHP method to the selection of building materials suppliers Pytlak Radosław, Zawadzki Tomasz, Suski Damian, Stecz Wojciech System wspomagania pracy służb sanitarnych Support System of sanitary teams work Redmer Adam, Kiciński Marcin, Rybak Radosław Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym metody 4 11 Freight Fleet Management the methods Skowrońska Agnieszka Polityka transportowa Wielkiej Brytanii w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju deklaracje a rzeczywistość 5 7 Transport policy of the United Kingdom in the context of the concept of sustainable development declarations and reality Stawiarska Ewa Sektor TSL w obsłudze łańcuchów i sieci dostaw 7 2 TSL sector to operate supply chains/networks Szołtysek Jacek Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej 2 2 The conditions and the concept of social logistics Trojanowska Justyna, Koliński Adam Doskonalenie efektywności procesu produkcji z wykorzystaniem mapy strumienia wartości case study 9 17 Improving production process efficiency using value stream map case study Urbanelis Rafał Sukces projektu: kryteria pomiaru, definicje 1 18 Project success: difinitions and measurement criteria Werner-Lewandowska Karolina Perspektywa rozwoju remanufacturingu części samochodowych w Polsce 6 27 The remanufacturing of the automotive components in Poland development perspective Gospodarka Materiałowa i Logistyka

4 Węgrzyn Janusz Rozwiązywanie problemu komiwojażera za pomocą LP/Quadratic Solver z Analytic Solver Platform v Solving the travelling salesman problem using LP/Quadratic Solver from the Analytic Solver Platform v12.5 Więcek Jan, Wojcieszak Andrzej Import używanych samochodów do Polski w latach Import of Used Cars to Poland in Wojcieszak Andrzej Metodyka szacowania ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji 4 30 The methodology for estimating the amount of end of life vehicles Zaborek Piotr, Mirońska Dominika Segmentacja polskich konsumentów ze względu na stosunek do marketingu społecznie zaangażowanego 10 2 Segmentation of Polish consumers based on their attitudes towards Cause Related Marketing Zimon Dominik, Czaja Kamil Wykorzystanie giełdy Trans do optymalizacji procesów transportowych 7 11 The usage of freight exchange Trans in order to optimize transport processes Z praktyki przedsiębiorstw Chodak Grzegorz, Łęczek Justyna Problem ostatniej mili wyniki badań sklepów internetowych i konsumentów 9 25 Last mile problem results of on-line stores and customers research Gajdzik Bożena Dbałość pracowników o pełną produktywność maszyn i urządzeń TPM w przedsiębiorstwie produkcyjnym 1 27 Workers carefulness about full machines productivity TMP in manufacturing enterprise Wprowadzenie do pomiaru produktywności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie 8 29 Introduction to analysis of machines productivity in company Gajewska Teresa Wymagania prawne i zalecenia dotyczące drogowego transportu chłodniczego Legal requirements and recommendation connected with road refrigerated transport Grzybowska Katarzyna Znaczenie koordynacji działań w łańcuchach dostaw The importance of activities coordination in supply chains Piwowar Arkadiusz Organizacja i infrastruktura logistyki w zakładach produkujących nawozy mineralne w Polsce The organization and logistics of infrastructure in plants producing mineral fertilizers in Poland Plebankiewicz Edyta, Lenart Małgorzata Certyfikacja materiałów budowlanych i ich dostawców 5 25 Certification of building materials and suppliers 4 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

5 Pytlak Radosław, Stecz Wojciech Optymalizacja procesu wysyłki cukru 2 21 Optimization of sugar dispatching process Modele dla potrzeb rozwiązywania zadań optymalizacji taryf 7 24 Models for solving the tariff optimization problem Redmer Adam, Kiciński Marcin, Rybak Radosław Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym przykłady Freight Fleet Management the examples Roman Monika Problem komiwojażera na przykładzie przedsiębiorstwa mleczarskiego Traveling salesman problem for the dairy enterprise Urbaniak Maciej Programy rozwoju dostawców 2 31 Supplier development programs Edukacja ekonomiczna Wolniak Radosław, Stachurek Iwona, Binkiewicz Paulina Procesy logistyki odwrotnej na przykładzie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych Reverse logistics processes on the example of the recycling of plastic packaging Skowron-Grabowska Beata Strategiczne uwarunkowania zrównoważonego transportu przedsiębiorstw 3 24 Strategic determinants of sustainable enterprises' transport Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka (na płycie CD) Complementarity civilian logistics and military logistics. Theory and practice Bartosiewicz Sławomir, Świerszcz Katarzyna Aksjologia partnerstwa gwarantem stabilności przedsiębiorstwa i jego rozwoju na przykładzie centrum logistycznego 5 CD 1 The axiology partnership as guarantee stability of the enterprise and his development on example centre logistic Znaczenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach dla gospodarki regionu 5 CD 27 The importance of Silesian Logistics Center S.A. in Gliwice for the economy of the region Bentyn Zbigniew Odporność globalnych łańuchów dostaw na zmiany otoczenia gospodarczego 5 CD 44 Resilience of global supply chains to changes in the economic environment Borucka Anna Problemy w funkcjonowaniu Wojskowych Oddziałów Gospodarczych 5 CD 57 Problems in the functioning of the Military Economic Units Analiza sytuacji kadrowej w Wojskowych Oddziałach Gospodarczych 5 CD 74 The analysis of the problems related to the Military Economic Units structure Gospodarka Materiałowa i Logistyka

6 Brzeziński Marian Wojskowe łańcuchy i sieci logistyczne 5 CD 86 Military chains and logistical networks Modelowanie sieci logistycznych 5 CD 96 Modelling of logistic networks Bujak Andrzej Kierunki ewolucji logistyki XXI wieku 5 CD 109 Directions for the evolution of logistics of the 21st century Bujak Andrzej, Puszko Katarzyna Kierunki uelastyczniania infrastruktury transportu 5 CD 125 Trends of infrastructure transport flexibility Ćwik Darek Modele współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5 CD 148 Models of cooperation within the framework of the public-private partnership Dąbrowski Piotr, Myszczyszyn Zenon, Borucka Anna Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP 5 CD 159 Reform of the leading and command system of the Polish Armed Forces Dębicka Ewa, Świderski Andrzej Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny zarządzania bezpieczeństwem informacji w logistyce 5 CD 174 Application of the neural modeling in the assessment of information security management in logistics Ficoń Krzysztof Wyznaczanie ryzyka logistycznego na podstawie teorii zbiorów rozmytych i bazy reguł eksperckich 5 CD 185 Determination of risk based logistics fuzzy set theory rules and base expert Figurski Jan, Kijek Magdalena, Niepsuj Jerzy Doskonalenie systemu obsługowo-naprawczego sprzętu zabezpieczenia logistycznego 5 CD 205 The improvement of repair & maintenance system for security logistic Górska Monika, Daroń Marta Ocena czynników napędzających doskonalenie w obszarze logistyki zaopatrzenia 5 CD 216 Factors propelling the logistics supply improvement: the evaluation Górska Monika Ocena rozwoju i funkcjonowania centrum logistycznego 5 CD 225 An assessment of the development and the logistic centre functioning Gruszczyńska Dagmara Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie kształcenia przyszłych specjalistów do spraw logistyki 5 CD 236 Simulation game as a tool supporting the process of teaching for logistics specialist Jałowiec Tomasz Efektywna współpraca wojskowo-cywilna w systemie logistycznym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 5 CD 247 Effective military and civil cooperation in logistics system the Polish Armed Forces Jasińska Joanna, Świderski Andrzej Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny zarządzania ryzykiem w logistyce 5 CD 264 Application of neural modeling in the assessment of risk management in logistics 6 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

7 Kijek Magda Efektywne zarządzanie bazą dostawców 5 CD 278 Effective supplier footprint management Kochański Tomasz Integracja informacyjna w systemach i procesach logistycznych firmy 5 CD 289 Information integration in company's logistics systems and processes Koliński Paweł, Figurski Jan Technologie wymiany informacji w spedycji przesyłek drobnicowych w transporcie drogowym na przykładzie współpracy z niemieckimi systemami dystrybucyjnymi 5 CD 302 The processes of the exchange of the information in freight forwarding of break bulk cargo in the road transport on the example of cooperation with german distribution systems Kosmacz-Chodorowska Anna, Hałas Elżbieta ADC I EDI jako efektywne technologie logistyczne podwójnego zastosowania 5 CD 314 ADC AND EDI as examples of effective logistic technologies of double usage Kostrzewski Mariusz, Kostrzewski Arkadiusz Wybrane problemy związane z procesami kompletacji w magazynie 5 CD 327 Selected problems connected to the processes of order-picking in a warehouse Kozicki Bartosz Zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie 5 CD 339 Application of the ABC (activity based costing) method in a company Krzepicka Alicja Systemy klasy CRM, jako element strategii przedsiębiorstwa 5 CD 350 CRMclass systems as a company strategic element Kużdowicz Beata, Tkaczyk Stanisław Istota procesu decyzyjnego w zarządzaniu logistycznym w instytucie badawczym 5 CD 362 The essence of decision-making in logistics management of a research institute Mąkosa Malgorzta, Zelkowski Jarosław, Ślaski Paweł Ocena obsługi klienta metodą uśrednionych znamion jakości 5 CD 375 Evaluation of customer service by averaged traits quality method Małuszyńska Ilona, Małuszyński Marcin J., Chornicka Karolina, Bielecki Bartosz Logistyka zwrotna odpadów przemysłu motoryzacyjnego na przykładzie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji STAL-CAR 5 CD 385 Reverse logistics of waste from the automotive industry on the example of dismantling station of vehicles withdrawn from use STAL-CAR Małuszyński Marcin, Małuszyński Marcin J., Petryk Karolina Zmienność typów i składu chemicznego, zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, pozyskanych podczas selektywnej zbiórki na kampusie SGGW w Warszawie 5 CD 395 The variability of types and chemical composition, of used batteries and portable accumulators, obtained during selective collection on the campus of the Warsaw university of life sciences SGGW Mitkow Szymon, Kurowski Mateusz Wybrane problemy funkcjonowania transportu miejskiego w Warszawie 5 CD 407 Selected problems of urban transport in Warsaw Ocena funkcjonowania transportu miejskiego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy 5 CD 425 Evaluation of the operation of public transport in the capital city of Warsaw Gospodarka Materiałowa i Logistyka

8 Mitkow Szymon, Kijek Magdalena Wyznaczanie optymalnego położenia obiektu logistycznego z wykorzystaniem metody współrzędnych prostokątnych 5 CD 439 Appointing optimal location of logistics facilities using rectangular coordinates method Orłowski Krzysztof Wybrane aspekty logistycznej infrastruktury punktowej w drogowo kolejowym systemie transportu intermodalnego 5 CD 451 Selected aspects of logistic point infrastructure in road railway intermodal transportation system Pawlisiak Mieczysław Potrzeby i możliwości zastosowania coachingu w procesie doskonalenia zawodowego kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP 5 CD 471 Needs and the possibility of coaching in the process of training of logistics personnel for the Armed Forces of the Republic of Poland Podejście holistyczne do kształcenia specjalistów logistyki na potrzeby Sił Zbrojnych RP 5 CD 485 A holistic approach to the training of professionals of logistics for the Armed Forces of the Republic of Poland Pokora Witold, Świderski Andrzej Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny zarządzania konfiguracją w logistyce 5 CD 500 Application of neural modeling in the assessment of configuration management in logistics Polak Roman Analiza i ocena zadań logistycznych w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego 5 CD 512 Analysis and assessment logistics tasks in armament acquisition system Puszko Katarzyna, Bujak Andrzej Współczesna logistyka obszarem elastyczności 5 CD 523 Modern logistics as the flexibility area Ślaski Paweł, Zelkowski Jarosław Analiza efektu skali w procesie zamawiania towarów 5 CD 548 Analysis of economies of scale in the process of ordering products Stajniak Maciej Ocena jakości usług transportowych wg metody SERVQUAL 5 CD 558 Standards of the estimation of transport services according to the SERVQUAL method Staniewska Ewa Funkcja magazynowania w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych 5 CD 563 Storage function in production, sales and service enterprises Sterniczuk Ewa Harmonogramowanie dostaw dla wyrobów o strukturze modułowej 5 CD 571 Scheduling deliveries for products with modular structure Świderski Andrzej Eksploatacyjne aspekty oceny jakości technicznych środków transportu 5 CD 583 Quality assessment operational aspects of the technical transport means Szymonik Andrzej Bezpieczeństwo działań logistycznych 5 CD 593 Logistic actions safety 8 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

9 Szymonik Andrzej Nowe i przyszłe wyzwania transportu dla potrzeb logistyki 5 CD 605 New and future challenges for transport logistics Tarapata Jolanta Systemy klasy ERP istota, funkcjonalność, zastosowanie 5 CD 620 ERP class system core, funcionality, application Waściński Tadeusz, Lasek Aneta Metody analizy kosztów logistycznych 5 CD 63 Methods of logistic cost analyses 1 Waśniewski Tomasz, Szymonik Andrzej Wykorzystanie algorytmu AES w technologii RFID 5 CD 651 The use of algorithm AES in RFID technology Zelkowski Jarosław, Ślaski Paweł, Święcka Joanna Problematyka analizy i oceny otoczenia przedsiębiorstwa w sektorze usługowym 5 CD 669 The issue of analysing and evaluating business environment in a service sector Ziółkowski Jarosław, Jóźwiak Arkadiusz, Sterniczuk Ewa Wybrane metody oceny kosztów w transporcie wojskowym 5 CD 668 Selected methods of assessing the cost within military transport Żywiołek Justyna, Staniewska Ewa Rola ryzyka w systemie logistycznym przedsiębiorstwa produkcyjnego 5 CD 701 The role of risk in the system logistics company production Wykorzystanie systemu głosowego w magazynach na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 5 CD 713 Use the voice in storage on the example of selected company Logistyka, produkcja i zarządzanie łańcuchem dostaw w kontekście realizacji polityki zrównoważonego rozwoju (na płycie CD) Logistics, manufacturing and supply chain management in the context of realization sustainable development policy Burduk Anna Analiza stabilności systemu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli symulacyjnych 6 CD 12 Stability analysis of the production system using simulation models Chęciński Sebastian Symulacje kształtowania się kongestii w transporcie surowców skalnych 6 CD 33 Simulations of traffic congestions in mineral mining transport Cyplik Piotr, Hadaś Łukasz, Pawlewski Paweł Metodyka selekcji wskaźników do oceny transformacji systemu produkcyjno-logistycznego 6 CD 8 Methodology for the selection of indicators to assess the transformation of production-logistics system Fertsch Marek Cykl życia łańcucha dostaw istota i sposób pomiaru 6 CD 84 The life cycle of the supply chain the essence and method of measurement Gospodarka Materiałowa i Logistyka

10 Gładysz Bartłomiej, Santarek Krzysztof Ocena potencjału technologii RFID w logistyce przedsiębiorstw produkcyjnych w oparciu o rozmytą metodę TOPSIS i SCOR 6 CD 39 Fuzzy TOPSIS/SCOR-based approach in assessment of RFID technology (ART) for logistics of manufacturing companies Golińska Paulina, Kuebler Frank Ocena porównawcza przedsiębiorstw zajmujących się wtórnym wytwarzaniem ocena z perspektywy kryteriów zrównoważonego rozwoju 6 CD 88 The assessment of the process maturity in the aspects of remanufacturing on the example of the remanufacturing companies Hadaś Łukasz, Pawlewski Paweł, Werner-Lewandowska Karolina, Cyplik Piotr Metodyka analizy asortymentu w przedsiębiorstwach o szerokim asortymencie produkcji i wielowariantowej strategii obsługi klienta 6 CD 59 Methodology of assortment analysis in companies with a wide range of products and multivariate strategy for customer service Hadaś Łukasz, Cyplik Piotr, Adamczak Michał Metodyka pomiaru poziomu integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward 6 CD 65 Measuring system the level of integration in the modeling of a forward and backward supply chains Hoffa Patrycja Modele organizacji zadań transportowych uwzględniające zakłócenia i ich wpływ na trwałość łańcucha dostaw 6 CD 28 Models of organizing transport tasks including possible disturbances and impact of them on the sustainability of the supply chain Kosacka Monika Opracowanie systemu społecznych wskaźników zrównoważonego rozwoju (SSDIS) dla przedsiębiorstw przetwarzających pojazdy wycofane z eksploatacji studium przypadku 6 CD 71 Developing a Social Sustainable Development Indicators System (SSDIS) for companies processing end of life vehicles case study Kupczyk Marta, Hadaś Łukasz, Cyplik Piotr, Pruska Żenata Istota integracji w łańcuchach dostaw i łańcuchach zwrotnych podobieństwa i różnice 6 CD 3 The essence of integration in supply chains and reverse supply chains similarities and differences Spychała Małgorzata Analiza i doskonalenie poziomów kompetencyjnych Inżyniera Procesu w przedsiębiorstwie produkcyjnym 6 CD 46 Analysis and improvement of the Process Engineer's levels of competence in manufacturing company Stasiuk-Piekarska Anna K., Hadaś Łukasz, Wyrwicka Magdalena K. Analiza zakłóceń dla wybranych kategorii dostawców w przedsiębiorstwie o wysokim stopniu kastomizacji 6 CD 18 The category of risk management in a company with high level of customization Wróbel Grzegorz Aspekty ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w projektowaniu symulacyjnym obszaru produkcji dla małej firmy 6 CD 23 Environmental protection and work safety aspects in the simulation project of the production area for small company 10 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

11 Wyrwicka Magdalena K., Zasada Barbara Zastosowania koncepcji lean celem poprawy efektywności przedsiębiorstw produkcyjnych 6 CD 78 Using a lean concept for effectiveness improvement in production companies Zając Paweł Model energochłonności pracy wózka widłowego w cyklu przemieszczania pionowego 6 CD 52 Model energy intensity of forklift truck work cycle for vertical movement EURO-TRANS. Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Z perspektywy 10-lecia członkostwa w Unii Europejskiej (na płycie CD) EURO-TRANS. Transport infrastructure for regional development. From the perspective of 10 years membership in the European Union Antonowicz Mirosław Rola klastra Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Transportu i Infrastruktury w rozwoju transportu polskiego wyzwania zarządcze i marketingowe 7 CD 3 Role of the clustter "the interdisciplinary partnership for innovative of transport andinfrastructure" on polish transport marketing and management challenge Cichosz Marzenna Warszawski rower publiczny "Veturilo" innowacyjne i elastyczne rozwiązanie w transporcie miejskim 7 CD 14 Warsaw Public bike "Veturilo" innovative and flexible solution for urban transport Frankowska Marzena Cluster-Sourcing koncepcja zwiększenia efektywności przedsiębiorstw klastrowych 7CD 27 The concept of CLUSTER-SOURCING enhancing cluster enterprises efficiency Grzelakowski Andrzej Strategie morskich globalnych operatorów kontenerowych w warunkach światowego kryzysu ekonomicznego 7 CD 38 Global shipping container operators' strategies under conditions of world economic crisis Kamiński Filip Rola centrum konsolidacyjnego w łańcuchu dostaw 7 CD 54 The Role of Consolidation Center in Supply Chain Kowalik Izabela Cechy kierownictwa przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych? Wyniki badań empirycznych 7CD 66 Characteristics of the born global companies' managers a success factor on the foreign markets? Empirical study results Nowicka Katarzyna Cloud computing wobec wyzwań kryzysów i internacjonalizacji 7 CD 80 Cloud computing the applicability tothe newbusiness model Gospodarka Materiałowa i Logistyka

12 Ocicka Barbara Rozwój dostawców w międzynarodowych łańcuchach dostaw 7 CD 96 Supplier development in international supply chains Pluta-Zaremba Aneta Rozwój działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw w obliczu zmian w globalnych łańcuchach dostaw 7 CD 105 Intensification of Polish enterprises' international activities induced by changes in global supply chains Szymura-Tyc Maja Umiędzynarodowienie i innowacyjność przedsiębiorstw a ich usieciowienie wyniki badań empirycznych 7 CD 118 Internationalisation and innovativeness of firms versus their networking empirical research results Wiechoczek Joanna Zachowania koncernów samochodowych w warunkach kryzysu finansowo-ekonomicznego i ich konsekwencje dla branży motoryzacyjnej w Polsce 7 CD 130 Car manufactures behaviour under the influence of the financial and economic crisis and their implications for the automotive sector in Poland Oszczędność i efektywność współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji (na płycie CD) Savings and efficiency present solutions in production logistics Badzińska Ewa Optymalizacja procedury audytu dostawców zewnętrznych 11 CD 131 Optimization of procedures for the audit of external suppliers Borucki Jakub Zastosowanie eksperymentu symulacyjnego przy organizacji transportu wewnętrznego w przemyśle samochodowym 11 CD 157 Application of simulation experiment in the organization of internal transport in the automotive industry Fliegner Wojciech Techniki rachunkowości zarządczej w zarządzaniu łańcuchami dostaw 11 CD 35 Management accounting techniques in the management of supply chains Frąś Józef, Kanswohl Norbert, Dettmann Sebastian, Schlegel Mathias Innowacje w logistyce 11 CD 64 Innovations in logistics Frąś Józef, Matulewski Marek Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w agrologistyce na przykładzie przeprowadzania procesu nawożenia 11 CD 13 State-of-the-art Information and Communication Technologies (ICT) in Agrilogistics a Case Study of Fertilization Process Gania Ireneusz Wpływ infrastruktury logistycznej na efektywność funkcjonowania elastycznych systemów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach 11 CD 122 The influence of logistic infrastructure for efficiency of flexible manufacturing systems in Polish enterprices 12 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

13 Gąsowska Magdalena K. Outsourcing logistyczny wyniki badań 11 CD 116 Logistics outsourcing results of the research Gola Łukasz, Szewczyk Wojciech Mapowanie stanu obecnego produkcji oraz jej reorganizacja na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego 11 CD 98 Current state Map and reorganization of production for example real factory Jastrzębski Tomasz, Toczyłowski Eugeniusz Mechanizm aukcji w koordynacji łańcucha dostaw 11 CD 9 An auction mechanism for supply chain coordination Jurga Aleksander, Grzegorzek Piotr Reinżynieria procesów logistycznych wspomagana narzędziami IT (case study) 11 CD 93 Reengineering of logistics processes supported by IT tools Kacprzak Łukasz, Rudy Jarosław, Żelazny Dominik Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania 11 CD 40 Multi-Criteria 3-Dimension Bin Packing Problem Kostrzewski Mariusz Przegląd problemów w zakresie projektowania magazynów wysokoregałowych 11CD 22 Overview of issues in the high-bay warehouses designing Kramarz Włodzimierz Gromadzenie wiedzy o zakłóceniach w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej 11 CD 84 Accumulation of the knowledge about interferences in the supply chain of the automotive industry Łopatowska Jolanta Wykorzystanie teorii ograniczeń do realizacji zasad koncepcji Lean 11 CD 49 The use of the theory of constraints to the implementation of the principles of Lean Matusek Mirosław Mapowanie strumienia wartości w środowisku produkcyjnym HVLV (hig-variety low-volume duża różnorodność mały wolumen produktów) 11 CD 89 Value stream mapping in a hig-variety low-volume production environment Mazurczak Jerzy Projektowanie struktury produkcyjnej jako problem optymalizacyjny 11 CD 18 Production structure design as an optimization problem Michlowicz Edward, Smolińska Katarzyna Badania przepływów materiałowych w logistyce produkcji 11 CD 59 Research on the flow of material in production logistics Narożny Szymon, Sławińska Małgorzata Efektywność zarządzania procesem transportowym, studium przypadku 11 CD 145 Efficiency of the management in the process of transport case study Oleśków-Szłapka Joanna Metoda harmonogramowania produkcji dla zmiennego asortymentu wyrobów 11 CD 52 Production scheduling method for variable range of products Gospodarka Materiałowa i Logistyka

14 Orzeł Anna, Bujak Andrzej Planowanie wymagań outsourcingu międzynarodowego transportu drogowego 11 CD 126 Planning requirements of outsourcing in international road transport Pawlak Natalia, Niewiadomski Przemysław Złożoność produktu a jego atrakcyjność kontekst decyzji implementacyjnej na rynku mechanizacji rolnictwa 11 CD 110 Product complexity and its attractiveness the context of the implementation decision in the market of agricultural mechanization Pawłyszyn Irena Narzędzia Lean produkcja vs usługi 11 CD 103 Lean tools manufacturing vs services Pempera Jarosław, Żelazny Dominik Optymalizacja wielokryterialna w dystrybucji paliw 11 CD 45 Multi-Criteria Optimization in Fuel Distribution Stecz Wojciech Wdrażanie SAP ERP w organizacji 11 CD 71 Implementation of SAP ERP in the organization Szczuka Marek Technologia RFID technologia obsługująca świat 11 CD 141 RFID technology Warżołek Dorota, Gola Łukasz Algorytmy genetyczne w zagadnieniu harmonogramowania zadań w systemach złożonych z maszynami alternatywnymi. Sposoby reprezentacji 11 CD 135 Genetic algorithms in flexible job-shop scheduling problems. Genetic representations Wojakowski Paweł Zastosowanie systemu andon do monitorowania produkcji w przemyśle motoryzacyjnym 11 CD 5 The application of andon system for production monitoring in automotive industry Worwa Kazimierz Analiza porównawcza wybranych strategii statystycznej kontroli jakości wyrobów 11 CD 77 Comparison of selected strategies of statistical quality control Wyrwicka Magdalena Krystyna, Kliber Marta Cypriana, Brzeziński Łukasz Wdrożenie kampanii promocyjnej w logistycznej obsłudze klienta 11 CD 31 Implementation of promotional campaign in the logistics customer service Zając Paweł O możliwościach wykorzystania energii słonecznej w logistycznych systemach magazynowych 11 CD 151 The possibilities of using solar energy in logistics warehouse systems 14 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 66-2014

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 66-2014 GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 66-2014 SPIS TREŚCI nr 1 2 Cloud computing - potencjał dla rozwoju logistyki w Unii Europejskiej / Katarzyna Nowicka Cloud computing - potential for logistics development

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA. dostaw / Barbara Ocicka

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA. dostaw / Barbara Ocicka GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 65-2013 SPIS TREŚCI nr 1 2 Vendor Managed Inventory - właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu / Maciej Szymczak, Szymon Grabański 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Jacek Szołtysek, Radosław Jeż, Sebastian Twaróg Kompetencje społeczne w okresie kształcenia zawodowego na potrzeby logistyki społecznej... 11 Grażyna Trzpiot Przyszłość demograficzna

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 Wprowadzenie 9 1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 1.1. Model prostej struktury organizacyjnej 14 1.2. Organiczność

Bardziej szczegółowo

Część 1. Logistyka miejska i usługi logistyczne w sektorze usług publicznych w warunkach ograniczeń budżetowych

Część 1. Logistyka miejska i usługi logistyczne w sektorze usług publicznych w warunkach ograniczeń budżetowych Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Logistyka miejska i usługi logistyczne w sektorze usług publicznych w warunkach ograniczeń budżetowych Grażyna Chaberek-Karwacka: Teoretyczne kryteria kształtowania logistyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 64-2012 SPIS TREŚCI nr 1 2 Zarządcze przewartościowania w koncepcji efektywności logistyki / Piotr Blaik 9 Oferta oprogramowania na potrzeby zarządzania siecią logistyczną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1625 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Zeszyt dwudziesty pierwszy SUB Góttingen 217 780 512 2005 A 3018 Gliwice 2004 SPIS TREŚCI 1. Józef BENDKOWSKI Zarządzanie operacyjne

Bardziej szczegółowo

Oferowane przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2017/18 (wersja z 15 IX) Wydział Ekonomiczny UG - 3 SS1 EK

Oferowane przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2017/18 (wersja z 15 IX) Wydział Ekonomiczny UG - 3 SS1 EK Pn, 08:00-09:30 Pn, 09:45-11:15 Pn, 09:45-11:15 Pn, 11:30-13:00 Pn, 13:30-15:00 Pn, 17:00-18:30 Wt, 08:00-09:30 Wt, 09:45-11:15 Wt, 11:30-13:00 Wt, 13:30-15:00 Innovation and Innovation Management C102

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11

LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział I LEAN PRODUCTION НОВАЯ БИЗНЕС-ФИЛОСОИЯ Д.Е. Козенков, А.Ю. Шпортько, Wiesław Waszkielewicz, Honorata Howaniec... 11 Rozdział II ZAŁOŻENIA I WDROŻENIE FILARU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 61 2009 SPIS TREŚCI nr 1 2 Congestion pricing a logistyka miejska / Joanna Archutowska 9 Wymiana danych pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami a ich kontrahentami /

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część 1. Trendy rozwoju logistyki w nauce i praktyce zarządzania

Spis treści. Wstęp... 9. Część 1. Trendy rozwoju logistyki w nauce i praktyce zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Trendy rozwoju logistyki w nauce i praktyce zarządzania Anna Baraniecka: Szkolenia i konsulting w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw identyfikacja problemów... 13 Halina

Bardziej szczegółowo

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 62 2010

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 62 2010 GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 62 2010 SPIS TREŚCI nr 1 2 Globalny kryzys gospodarczy a struktura łańcuchów dostaw / Sabina Kauf 9 Rola logistyki w równowaŝeniu rozwoju podstawą budowania nowego

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od redakcji Część I Kapitał intelektualny w organizacji... 15

Spis treści. Od redakcji Część I Kapitał intelektualny w organizacji... 15 Spis treści Od redakcji....................................................... 13 Część I Kapitał intelektualny w organizacji................................... 15 Zenon NOWAKOWSKI Projektowanie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa Adam Czudec Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2009 Spis treści Contents 7 Wstęp 9 1. Przestanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 3 SS1 EK

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 3 SS1 EK Wydział Ekonomiczny UG - Pn, 08:00-09:30 Aspects of Economic Growth and Economic Development Brodzicki (Dr Tomasz) 1 IB SS2, 2 IB SS2, 2 SS2 EK, 2 SS2, 3 IB SS1, 3 Pn, 11:30-13:00 Pn, 13:30-15:00 Pn, 17:00-18:30

Bardziej szczegółowo

Część 1. Realizacja strategii logistycznych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw pod presją turbulentnego otoczenia

Część 1. Realizacja strategii logistycznych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw pod presją turbulentnego otoczenia Spis treści Wstęp... 11 Część 1. Realizacja strategii logistycznych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw pod presją turbulentnego otoczenia Mirosław Chaberek, Anna Trzuskawska-Grzesińska: Logistyczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Spis treści Wstęp... 11 Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Maciej Urbaniak: Międzynarodowe standardy zarządzania w łańcuchu dostaw... 16 Jerzy Kubicki: Logistyka w transporcie koncepcje,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 63-2011

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 63-2011 GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 63-2011 SPIS TREŚCI nr 1 2 Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej / Agnieszka Skowrońska 10 Europejskie koncerny logistyczne w minionej dekadzie

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Oferowane przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2017/18 (wersja z 15 IX) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK

Oferowane przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2017/18 (wersja z 15 IX) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK Wydział Ekonomiczny UG - Pn, 08:00-09:30 I I Innovation and Innovation Management C102 Brodzicki (Dr Tomasz), 3 IB SS1 MSG, 3 SS1 EK, 3 SS1 MSG Kultura i gospodarka wybranych regionów świata B411 Grottel

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Marcin Awdziej Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak Katarzyna Kolasińska-Morawska Izabela Kozłowska Grzegorz Szymański Agata Jonas

SPIS TREŚCI Marcin Awdziej Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak Katarzyna Kolasińska-Morawska Izabela Kozłowska Grzegorz Szymański Agata Jonas SPIS TREŚCI Marcin Awdziej Czas to pieniądz paradoksy ekonomicznego wartościowania czasu przez konsumentów... 9 Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak Działania z zakresu marketingu doświadczeń w oczach

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. specjalności. Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

Informacja nt. specjalności. Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Informacja nt. specjalności Zarządzanie Produkcją Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Przedmioty w ramach specjalizacji Zarządzanie Produkcją Modelowanie systemów produkcyjnych Projekt Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci 43 2013 47-58 brak https://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?openfile=1181

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. I. Zarządzanie firmą współczesne problemy

Spis treści. Wstęp... 9. I. Zarządzanie firmą współczesne problemy Spis treści Wstęp.............................................................. 9 I. Zarządzanie firmą współczesne problemy Joanna Radomska, Przedsiębiorczość produktywna, bezproduktywna i destruktywna.......................................................

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. Warszawa, cop Spis treści

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa Barbara Ocicka. Warszawa, cop Spis treści Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / redakcja naukowa. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 CZĘŚĆ I Trendy rozwojowe w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw 17

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Zarządzania. promotorów. Wybór. prac magisterskich

Wydział Inżynierii Zarządzania. promotorów. Wybór. prac magisterskich Wydział Inżynierii Zarządzania Wybór promotorów prac magisterskich Zgodnie z Regulaminem realizacji prac dyplomowych wybór promotora pracy magisterskiej powinien być ustalony nie później niż do końca semestru

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Metoda BOST - instrumentem analizującym relację

Rozdział 5. Metoda BOST - instrumentem analizującym relację Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Dyskurs o walorach poznawczych zarządzania i zarządzania procesowego (Kazimierz Doktór) 1.1. Wprowadzenie 1.2. Naukowe zarządzanie a zarządzanie procesowe 1.3. Spór o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy Spis treści Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX Część I Internet rzeczy Rozdział 1. Internet of Things. Systemy wbudowane Wacław Iszkowski... 3 Rozdział 2. Internet

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność 1. Matematyka A 6 wszystkie 2. Podstawy zarządzania A 6 wszystkie 3. Mikroekonomia A 3 wszystkie 4.

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki badań w Katedrze Inżynierii Zarządzania:

Główne kierunki badań w Katedrze Inżynierii Zarządzania: Główne kierunki badań w Katedrze Inżynierii Zarządzania: Systemy wspomagania decyzji w rolnictwie i w agrobiznesie. Zastosowania metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych w zarządzaniu produkcją.

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15

1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15 Wprowadzenie 9 Część I. Wielokulturowość w zarządzaniu 1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Jarosław Becker, Monika Stankiewicz, Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa... 13 Andrzej Chluski,

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Tekst jest przedstawiony po polsku/czesku/angielsku; Tento text je uveden v polském / čeština / angličtina; This text is provided in Polish/Czech/English Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak Kierunek: Logistyka Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go Dr inż. Jacek Borowiak 1. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie transportowym. 2. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania Spis treści Wstęp.............................................................. 11 Część 1. Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania Grzegorz Jokiel: Podejście procesowe w zarządzaniu geneza

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SW NA SEMESTR ZIMOWY

SW NA SEMESTR ZIMOWY PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU NA KIERUNKACH ZARZĄDZANIE INFORMATYKA I EKONOMETRIA MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE LOGISTYKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA informacje dot. sylabusów po adresem http://db.ae.katowice.pl/~sylabusys/?dziekanat

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych 2-3 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 25 26 lipca 2016r., Warszawa, Centrum Konferencyjne BusinessRoom Łańcuch dostaw Mechanizmy funkcjonowania łancuchów dostaw, zasady tworzenia, konstrukcja Modele łańcuchów

Bardziej szczegółowo

STRUCTURES UNDER ECONOMIC CRISIS

STRUCTURES UNDER ECONOMIC CRISIS TRANSFORMATIONS OF REGIONAL STRUCTURES UNDER ECONOMIC CRISIS CONDITIONS edited by Zbigniew Zioto and Tomasz Rachwal Warszawa-Kraköw 2014 PRZEMIANY STRUKTUR REGIONALNYCH W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo