SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 2012/2013"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki stanowi Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2012/2013. Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego regulują łącznie: Ramowy Regulamin Wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego organizowanych przez w roku szkolnym 2012/2013 oraz Szczegółowy Regulamin Konkursu z Informatyki dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013. I. Cele konkursu 1. Rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy i umiejętności z informatyki. 2. Poszerzanie umiejętności obsługi komputera i oprogramowania na nim zainstalowanego. 3. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych informatycznie. 4. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i poznawania nowych umiejętności. 5. Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia. 6. Stymulowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym informatycznie. 7. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów. II. Uwagi ogólne 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) Konkursie - rozumie się przez to Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów gimnazjum, b) stronie internetowej Konkursu rozumie się przez to stronę internetową Konkursu umieszczoną pod adresem internetowym c) adresie mailowy Konkursu lub poczcie elektronicznej Konkursu rozumie się przez to adres mailowy Konkursu d) Ramowym Regulaminie rozumie się przez to Ramowy Regulamin Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Strona 1 z 14

2 2. Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem. 3. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu jest wypełnienie elektronicznego zgłoszenia umieszczonego na stronie Konkursu przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej (SKK). Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2012 r. (włącznie). Zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia karty zgłoszenia szkoły. Kartę zgłoszenia należy również wypełnić za pomocą komputera i po ostemplowaniu pieczątką szkoły i po podpisaniu przez Dyrektora Szkoły należy dokument zeskanować i przesłać na adres mailowy Konkursu. Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników na stronach Kuratorium Oświaty oraz organizatora Konkursu. III. Przebieg konkursu Zawody są trzystopniowe (stopień I, II, III) Stopień Eliminacje I szkolny r. (czwartek), godz. 14:00 II rejonowy r. (czwartek), godz. 14:00 III wojewódzki r. (wtorek), godz. 12:00 Organizacja i przebieg eliminacji I stopnia (szkolnych). 1. Do końca października br. nauczyciele informatyki informują zainteresowanych uczniów o założeniach konkursu i warunkach uczestnictwa. Uczniowie pragnący wziąć udział w konkursie zgłaszają chęć uczestnictwa nauczycielowi informatyki. 2. Eliminacje szkolne są organizowane przez Szkolną Komisję Konkursową (SKK) powołaną przez dyrektora szkoły, który do ukończenia eliminacji I stopnia odpowiada za prawidłowy przebieg konkursu oraz nadzoruje właściwe punktowanie i ocenianie prac konkursowych. 3. Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze szkoły, który: a) powołuje Szkolną Komisję Konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, z których przynajmniej jeden jest nauczycielem informatyki, b) uzyskuje zgodę rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie, do celów konkursu, danych osobowych uczniów (załącznik nr 1 do Ramowego Regulaminu), Strona 2 z 14

3 c) w dniu etapu szkolnego Konkursu do godziny 10-tej pobiera zestaw zadań przekazany drogą elektroniczną, na adres mailowy, z którego przesłano zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w Konkursie lub ze strony internetowej Konkursu i przygotowuje odpowiednią liczbę egzemplarzy dla uczestników konkursu; zadanie przygotowania odpowiedniej liczby egzemplarzy może powierzyć Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Konkursowej, d) dba o zachowanie tajemnicy służbowej; Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową i są oznaczone klauzulą: Zastrzeżone, e) przekazuje uczniom informacje o liczbie uzyskanych punktów; f) umożliwia wgląd do prac uczniom, ich nauczycielom, opiekunom i rodzicom, zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu, g) przyjmuje pisemne zastrzeżenia, dotyczące sposobu sprawdzania i oceniania prac przez szkolną komisję konkursową i przekazuje je do komisji rejonowej, zgodnie z punktem 8 pp.1 i 2 Ramowego Regulaminu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, h) przekazuje, po przeprowadzeniu Konkursu, protokół z posiedzenia SKK (załącznik nr 4 do Ramowego Regulaminu ) ze stopnia szkolnego Konkursu do odpowiedniej dla siedziby szkoły Rejonowej Komisji Konkursu w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia Konkursu; wypełniony protokół należy przesłać również drogą elektroniczną do Rejonowej Komisji Konkursowej oraz jego kopię na adres mailowy Konkursu, i) przekazuje, po przeprowadzeniu Konkursu, do odpowiedniej dla siedziby szkoły Rejonowej Komisji Konkursu, sprawdzone prace uczniów oraz Karty zgłoszenia ucznia do konkursu tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu; przekazanie powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia Konkursu 4. Eliminacje I stopnia Konkursu składają się z dwóch odrębnych części: a. z części teoretycznej trwającej 30 minut b. z części praktycznej (przy komputerze) trwającej 60 minut. 5. Liczba uczestników jest zależna od ilości stanowisk jakie posiada szkoła. Dopuszcza się przeprowadzenie Konkursu np. w taki sposób, że dwie grupy piszą egzamin jednocześnie, tj. jedna grupa wykonuje część praktyczną, natomiast druga teoretyczną. Po 45 minutach następuje zamiana. W takim wariancie Konkurs ma krótką przerwę na zamianę sali przez uczestników. Przewodniczący SKK powinien dopilnować, żeby uczestnicy nie komunikowali się ze sobą w trakcie zmiany sali. 6. Dla SKK zestaw zadań z informatyki przygotowuje Wojewódzka Komisja Konkursowa. Zadania zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres mailowy, z którego przesłano zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w Konkursie lub będą możliwe do pobrania ze strony internetowej Konkursu. Strona 3 z 14

4 7. Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK) po dokonaniu weryfikacji i sprawdzeniu zgodności protokołów eliminacji szkolnych z zasadami Konkursu ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do II stopnia Konkursu na stronie internetowej Konkursu w ciągu kolejnych 5 dni roboczych. RKK po upływie wyznaczonego terminu nie wprowadza nowych nazwisk uczniów na listę uczestników stopnia rejonowego. Wykaz Komisji Rejonowych Konkursu z Informatyki (tabela 1) dla uczniów gimnazjum województwa pomorskiego: Tabela 1. Nr Rejon obejmuje 1 Powiaty: wejherowski (bez miasta Rumia), pucki, lęborski 2 Powiaty: człuchowski, chojnicki 3. Miasto Słupsk, powiaty: słupski ziemski, bytowski Miejsce konkursu Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II ul. Leśna Wejherowo Tel Zespół Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka Jeziorańskiego ul. Jana III Sobieskiego 7A Człuchów Tel: Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego ul. Sobieskiego Słupsk Tel: Powiat kartuski ZSO nr 2 Oś. Wybickiego Kartuzy Tel: Miasta: Sopot, Gdynia, Rumia 6 Miasto Gdańsk, powiaty: gdański ziemski, nowodworski, starogardzki, tczewski 7 Powiat: kwidzyński, sztumski, malborski Gimnazjum Jezuitów im św. Stanisława Kostki ul. Tatrzańska Gdynia Tel: Gimnazjum św. Jana de la Salle ul. Słowackiego Gdańsk Tel Społeczne Liceum Ogólnokształcące ul. ul. Chopina Kwidzyń Tel: (055) Imię i nazwisko przewodniczącego RKK Zbigniew Lipka Krzysztof Kadowski Anna Kabatek Eleonora Szczesna Jacek Rycerz Jacek Gawroński Marek Taraszkiewicz Strona 4 z 14

5 8 Powiat: kościerski Powiatowy Zespół Szkół nr 2 ul. Wybickiego Kościerzyna Tel: Joanna Wonitowa Organizacja i przebieg eliminacji II stopnia (rejonowych). 1. Eliminacje II stopnia (rejonowe) organizuje i przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK) powoływana przez Przewodniczącego WKK. 2. Eliminacje polegają na rozwiązaniu testu zawierającego pytania typu zamkniętego i otwartego. Podczas Konkursu w stopniu rejonowym są tylko zadania odnoszące się do wiedzy i umiejętności teoretycznych, brak zadań, których rozwiązanie wymagałoby użycia komputera, spowodowane jest to względami technicznymi. 3. Czas trwania eliminacji 60 minut. Eliminacje odbywają się w szkołach wymienionych w tabeli nr Każdy uczestnik eliminacji II stopnia Konkursu powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną. 5. Prace konkursowe są kodowane. Rozkodowanie następuje po sprawdzeniu prac przez członków RKK. 6. Rejonowa Komisja Konkursowa sporządza protokół (Załącznik nr 4 do Ramowego Regulaminu) uwzględniający wszystkich uczestników i w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia eliminacji II stopnia przesyła go w wersji elektronicznej i papierowej do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przesyłką poleconą lub dostarcza osobiście, wraz ze sprawdzonymi i rozkodowanymi pracami wszystkich uczestników eliminacji na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej: V Liceum Ogólnokształcące ul. Polanki Gdańsk z dopiskiem: konkurs informatyczny gimnazjum 7. Rejonowa Komisja Konkursowa przekazuje na wyżej wymieniony adres WKK, oprócz protokołu, sprawdzone prace uczniów oraz Karty zgłoszenia ucznia do konkursu tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do III stopnia Konkursu 8. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników do III stopnia Konkursu podejmuje WKK w ciągu 5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji od Przewodniczącego RKK zgodnie z zasadami kwalifikowania zamieszczonymi w pkt VI pp. 6 Ramowego Regulaminu. 9. Listę zakwalifikowanych do III stopnia ogłasza przewodniczący WKK na stronie internetowej Konkursu. Strona 5 z 14

6 Organizacja i przebieg eliminacji III stopnia (wojewódzkich). 1. Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) powołuje Pomorski Kurator Oświaty. 2. WKK przeprowadza weryfikację prac uczestników stopnia rejonowego. 3. Przewodniczący WKK ustala w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania ze wszystkich RKK protokołów wraz z pracami uczestników eliminacji stopnia rejonowego, listę zakwalifikowanych do eliminacji III stopnia (wojewódzkich) i ogłasza ją na stronie internetowej Konkursu. Podana zostanie na niej także informacja o miejscu i terminie eliminacji III stopnia konkursu. 4. Eliminacje III stopnia Konkursu składają się z dwóch odrębnych części: a. z części teoretycznej trwającej 45 minut b. z części praktycznej (przy komputerze) trwającej również 45 minut. 5. Każdy uczestnik eliminacji III stopnia Konkursu powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną. 6. Prace uczniów są kodowane. Rozkodowanie następuje po ocenieniu prac przez WKK. 7. Spośród uczestników eliminacji III stopnia WKK wyłania finalistów i laureatów zgodnie z zasadami kwalifikowania zamieszczonymi w pkt VI pp. 8 i 9 Ramowego Regulaminu. 8. Z odbytych eliminacji III stopnia WKK sporządza protokół (Załącznik nr 4 do Ramowego Regulaminu), ustalając oddzielne listy laureatów i finalistów, które przekazuje Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty do zatwierdzenia. 9. Zastrzeżenia na piśmie od decyzji WKK mogą składać: uczniowie, rodzicie (prawni opiekunowie) lub nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu. Termin składania zastrzeżeń 3 dni robocze od ogłoszenia wyników. Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu. 10. Ogłoszenie listy laureatów i finalistów następuje niezwłocznie po zatwierdzeniu ich przez. 11. Odwołania od decyzji WKK rozpatruje Zespół Odwoławczy powołany przez w następującym składzie: Wojewódzki Koordynator ds. Konkursów, inny wizytator Kuratorium Oświaty, przewodniczący WKK oraz 2 nauczycieli danego przedmiotu niebędących członkami WKK, powołanych spośród członków RKK. 12. Decyzja Zespołu Odwoławczego jest ostateczna. 13. Lista laureatów w kolejności alfabetycznej zostanie umieszczona na stronie internetowej Konkursu. 14. Lista finalistów w kolejności alfabetycznej zostanie umieszczona na stronie internetowej Konkursu. Procedury kodowania prac. 1. Prace uczniów są kodowane na wszystkich etapach konkursu. 2. Komisje SKK, RKK i WKK przed Konkursem przygotowują listę kodów w postaci: Strona 6 z 14

7 Lp Kod Nazwisko Imię Klasa ucznia 1 AB123 Kowalski Jan 1a 2 VF231 Nowak Maria 2b Przykładowe dane w powyższej tabelce służą jedynie do celów poglądowych. Kod rozumiemy jako zestaw przypadkowych pięciu znaków alfanumerycznych w postaci: - dwa pierwsze znaki, to duże litery alfabetu łacińskiego, - trzy kolejne znaki, to cyfry 0-9. Informacja o klasie, do której uczęszcza uczeń służyć ma celom identyfikacyjnym w przypadku, gdy w szkole jest dwóch uczniów o tym samym nazwisku i imieniu. 3. Komisje RKK i WKK przed Konkursem przygotowują listę kodów w postaci: Lp Kod Nazwisko Imię Szkoła ucznia 1 AB123 Kowalski Jan Gimnazjum nr 2 w Gdańsku 2 VF231 Nowak Maria Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie Przykładowe dane w powyższej tabelce służą jedynie do celów poglądowych. Kod rozumiemy jako zestaw przypadkowych pięciu znaków alfanumerycznych w postaci: - dwa pierwsze znaki, to duże litery alfabetu łacińskiego, - trzy kolejne znaki, to cyfry 0-9. Informacja o szkole, do której uczęszcza uczeń służyć ma celom identyfikacyjnym w przypadku, gdy w Konkursie uczestniczy dwóch uczniów o tym samym nazwisku i imieniu. Jeśli w dalszym ciągu występują problemy z identyfikacją uczniów, to dodatkowo należy wprowadzić klasę, do której uczęszczają uczniowie ewentualnie drugie imię, jeśli uczeń je posiada. 4. Uczeń po wejściu na salę otrzymuje od SKK, RKK lub WKK pięcioznakowy kod, który wpisuje na pierwszej stronie arkusza z zadaniami Konkursowymi. Kod powinien znajdować się na pasku wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia na stole lub ławce, na której będzie rozwiązywał Konkurs. 5. Lista kodów powinna zostać na czas trwania danego etapu Konkursu włożona do koperty, a koperta niezwłocznie zaklejona i zdeponowania u przewodniczącego komisji Konkursu. 6. Koperty z danymi uczniów są zabezpieczone na czas sprawdzania zadań. 7. Po zakończeniu oceniania prace uczniów zostają rozkodowane: 8. na etapie szkolnym: po zakończeniu oceniania przez Szkolną Komisję Konkursową, Strona 7 z 14

8 9. na etapie rejonowym: po zakończeniu oceniania i ustaleniu wymaganej liczby punktów kwalifikującej do etapu wojewódzkiego, 10. na etapie wojewódzkim w części teoretycznej: po zakończeniu oceniania i ustaleniu wymaganej liczny punktów kwalifikującej do części praktycznej, 11. na etapie wojewódzkim w części praktycznej: po zakończeniu oceniania i ustaleniu wymaganej liczby punktów dającej tytuł finalisty lub laureata. Ogólne kryteria oceniania i procedury sprawdzania prac. 1. Na I stopniu Konkursu (etap szkolny) prace uczniów są oceniane przez członków Szkolnej Komisji Konkursowej. 2. Na II i III stopniu Konkursu (etapie rejonowym i wojewódzkim prace uczniów oceniane są przez dwóch niezależnych nauczycieli (odpowiednio członków komisji rejonowej i wojewódzkiej) zgodnie z ustalonymi schematami oceniania. 3. Komisje rejonowe oceniają prace uczniów w ściśle określonym wspólnym czasie. Podczas oceniania członkowie wszystkich komisji pozostają ze sobą w stałym kontakcie. Prace komisji monitorują członkowie komisji wojewódzkiej. 4. Na III stopniu (etap wojewódzki) za prawidłową organizację i sposób oceniania prac uczniów odpowiada Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej. Wymagania techniczne. 1. Pracownie szkolne, w których może być przeprowadzony szkolny etap konkursu muszą być wyposażone w komputery IBM-PC. Minimalne oprogramowanie komputerów to: System operacyjny Oprogramowanie Oprogramowanie biurowe Platforma sprzętowa IBM-PC Windows 2000/XP/Vista/7 Linux Microsoft Office XP/20xx lub OpenOffice 3.x lub LibreOffice 3.x 2. Etap wojewódzki Konkursu zostanie przeprowadzony tylko na platformie sprzętowej IBM-PC. Minimalne oprogramowanie komputerów to: System operacyjny Oprogramowanie Oprogramowanie biurowe Platforma sprzętowa IBM-PC Windows 2000/XP/Vista/7 Linux Microsoft Office XP/20xx lub OpenOffice 3.x lub LibreOffice 3.x Strona 8 z 14

9 Środowisko programistyczne Komeniusz LOGO PL, Logomocja, MSW LOGO lub Free Pascal 2.6.x lub CodeBlocks+minwg Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela 1. Wykaz podręczników do nauczania informatyki w gimnazjum dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN opublikowany w Internecie pod adresem m (Gimnazjum-Informatyk). 2. Marek Luliński Zadania konkursowe z informatyki, Wydawnictwo Mikom Warszawa, luty 2002r. 3. Zbiór zadań z pięciu edycji Mazowieckiego Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA, opublikowany pod adresem internetowym: 4. Zestawy konkursowe z poprzednich edycji Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum województwa pomorskiego. Zakres wiadomości i umiejętności ocenianych w konkursie z informatyki. Wiadomości I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; II. III. IV. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z za stosowaniem podejścia algorytmicznego. V. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. VI. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki Strona 9 z 14

10 Umiejętności I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: 1. opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych; 2. posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku; 3. przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: liczb, znaków, obrazów, animacji, dźwięków; 4. stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania; 5. wyjaśnia funkcje systemu operacyjnego i korzysta z nich; opisuje różne systemy operacyjne; 6. określa ustawienia sieciowe danego komputera i jego lokalizacji w sieci, prawidłowo posługuje się terminologią sieciową; 7. wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową; 8. samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej; 9. korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania. II. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń: 1. przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer; 2. posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach; 3. opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, klucz, certyfikat, zapora ogniowa; III. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń: 1. komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych; 2. stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci; Strona 10 z 14

11 IV. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń: 1. przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje; 2. opisuje podstawowe modele barw i ich zastosowanie; 3. tworzy i edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice między tymi typami obrazów; 4. przekształca pliki graficzne, z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty jakości obrazów; 5. określa własności grafiki rastrowej i wektorowej oraz charakteryzuje podstawowe formaty plików graficznych; 6. przetwarza obrazy i filmy, np.: zmienia rozdzielczość, rozmiar, model barw, stosuje filtry; 7. przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu; 8. wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania, posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi; stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów; 9. tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe; 10.tworzy bazę danych, posługuje się formularzami, porządkuje dane, wyszukuje informacje; 11.wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i wyszukiwania informacji na relacyjnej bazie danych; 12.tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) pobrane z różnych programów i źródeł; 13.tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł; 14.tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, wyjaśnia znaczenie podstawowych poleceń języka HTML. 15.projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami, szablonami. V. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń: 1. wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; Strona 11 z 14

12 2. formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej; 3. stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych; 4. opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów; 5. wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. 6. projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera narzędzia komputerowe, tworzy projekt rozwiązania; 7. stosuje rekurencję w prostych sytuacjach problemowych 8. opisuje podstawowe algorytmy i stosuje: a. algorytmy na liczbach całkowitych, b. algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania), c. algorytmy na tekstach, algorytmy kompresji i szyfrowania, d. algorytmy badające własności geometryczne, VI. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń: 1. wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne; 2. posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z internetowych map; VII. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń: 1. opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny; 2. opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera; 3. opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych; 4. omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, przestępczości komputerowej, poufności, Strona 12 z 14

13 bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych; Kontakt: Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej Jarosław Drzeżdżon, V liceum Ogólnokształcące, ul Polanki 130, Gdańsk, tel , Informacje o Konkursie można także znaleźć na stronie internetowej: Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Jarosław Drzeżdżon Strona 13 z 14

14 ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 pełna nazwa szkoły : dokładny adres: numer telefonu: numer fax : adres powiat : Liczba uczniów w szkole... gmina :.. Zgłaszam szkołę do Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/ Miejscowość, data podpis Dyrektora Strona 14 z 14

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM Wymagania konkursowe Wiadomości I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; II. Komunikowanie się za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.

REGULAMIN. konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. REGULAMIN konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile. Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KURATORYJNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM i ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod patronatem firmy STX Next.

Konkurs organizowany jest pod patronatem firmy STX Next. REGULAMIN I EDYCJI ZESPOŁOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 Konkurs organizowany jest pod patronatem firmy STX Next. USTALENIA PODSTAWOWE Konkurs jest konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 Organizatorem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty wspólnie z Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014.

REGULAMIN. konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. REGULAMIN konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile. Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

II. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONCVH W SZKOŁACH INNEGO TYPU. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu INFORMATYCZNO- PROGRAMISTYCZNY dla uczniów gimnazjum

REGULAMIN Konkursu INFORMATYCZNO- PROGRAMISTYCZNY dla uczniów gimnazjum REGULAMIN Konkursu INFORMATYCZNO- PROGRAMISTYCZNY dla uczniów gimnazjum Ustalenia ogólne 1. Konkurs Informatyczno- Programistyczny dla gimnazjalistów (zwany dalej Konkursem) jest konkursem przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (III etap edukacyjny wg podstawy programowej przedmiotu) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012 REGULAMIN organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012 Organizatorem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty wspólnie z Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: Ramowy Regulamin Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 REGULAMIN organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty wspólnie z Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Cele konkursu

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Cele konkursu LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 II REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Organizatorzy konkursu: Lubelskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA17 Logo, Python i algorytmy Załącznik do Zarządzenia Nr 53 Mazowieckiego Kuratora Oświaty Z dnia 16 września 2016 r. 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy konkursów

Uczestnicy konkursów Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011 / 2012 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 15 Grafika żółwia

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 15 Grafika żółwia Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 15 Grafika żółwia Załącznik do Zarządzenia Nr 53 Mazowieckiego Kuratora Oświaty Z dnia 16 września 2016 r. 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (III etap edukacyjny wg podstawy programowej przedmiotu) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych. w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017.

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych. w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017. REGULAMIN organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna 1. art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy. Współorganizatorami są: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA13 Logo i algorytmy

Regulaminu Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA13 Logo i algorytmy Regulaminu Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA13 Logo i algorytmy 1. Ustalenia podstawowe 1. Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów LOGIA13 (zwany dalej Konkursem) jest konkursem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU Z MATEMATYKI Z PRZYRODĄ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU Z MATEMATYKI Z PRZYRODĄ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU Z MATEMATYKI Z PRZYRODĄ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Matematyki z Przyrodą stanowi Zarządzenie nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27 /15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 41/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 41/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I. Podstawa prawna konkursów: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Załącznik nr 4 Po ukończeniu szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Gimnazjum Nr 1 im. Czesława Niemena ul. Szpakowa 2 59-300 Lubin Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. INFORMATYKA Klasa: pierwsza: Migra -Z nowym bitem druga Migra Z nowym bitem

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018 I. Informacje ogólne Przebieg Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Gminnego Konkursu Informatycznego. oraz. XI Szkolnego Konkursu Informatycznego. dla szkół podstawowych i gimnazjum

REGULAMIN. I Gminnego Konkursu Informatycznego. oraz. XI Szkolnego Konkursu Informatycznego. dla szkół podstawowych i gimnazjum REGULAMIN I Gminnego Konkursu Informatycznego oraz XI Szkolnego Konkursu Informatycznego dla szkół podstawowych i gimnazjum Informacje wstępne 1. Organizatorem Konkursu jest Publiczne Gimnazjum im. Św.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: Ramowy Regulamin Wojewódzkich konkursów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI ZAŁĄCZNIK NR 12 DO ZARZĄDZENIA NR 77/2011 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2011 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawę organizacji Konkursu z Geografii stanowi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 1. Wstęp 1. Zasady organizowania konkursów interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Uwagi ogólne 1. Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego stanowią:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 I. Podstawa prawna konkursów: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r. REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 XI REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM @LGORYTM REGULAMIN ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2009 ROKU opracowanie: mgr Sylwia Zaurska mgr Agata Erdmańska

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

II. WSPÓŁORGANIZATOR Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

II. WSPÓŁORGANIZATOR Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 1 2 DO ZARZĄDZENIA NR 89/ 2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

OCENIANIA Z INFORMATYKI

OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI ZGODNE Z NOWĄĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Opracowanie: mgr mgr Agata Erdmańska Krzysztof Sadowski wrzesień 2015 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawę organizacji Konkursu z Geografii stanowi Zarządzenie nr 19/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne

I. Informacje ogólne SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Informacje ogólne 1. Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: Ramowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO Konkurs informatyczny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy I i II) w powiecie pilskim w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 IX REGIONALNEGY KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM @LGORYTM REGULAMIN ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 185 191 i 254) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego stanowi Ramowy regulamin wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 10 DO ZARZĄDZENIA NR 57/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I. ORGANIZATOR KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia. Być jak? sumienie prawe. dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia Być jak? sumienie prawe dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego Podstawa prawna: - art.31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 KIELCE rok szkolny 2013/2014 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 10 Grafika w Logo

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 10 Grafika w Logo Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 10 Grafika w Logo 1. Ustalenia podstawowe 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 10

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin VII KONKURSU INFORMATYCZNEGO dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

Regulamin VII KONKURSU INFORMATYCZNEGO dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego Regulamin VII KONKURSU INFORMATYCZNEGO dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego Cel konkursu Celem konkursu jest: - rozbudzenie zamiłowania do informatyki wśród młodzieŝy szkół gimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna

Nowa podstawa programowa IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna Nowa podstawa programowa IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna Fragmenty rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej (...) w poszczególnych typach szkół, opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 41/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r.

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 41/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego stanowi Ramowy Regulamin Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2008 Pomorskiego Kuratora Oświaty Ramowy Regulamin Wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2017 r. REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowy Konkurs Informatyczny BajtMaster dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Powiatowy Konkurs Informatyczny BajtMaster dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin dla uczniów gimnazjów powiatu wołomińskiego w roku szkolnym 2014/2015 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce 1. Cele konkursu. a) Rozwijanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowego. 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 (zwany dalej. Grafika w Logo. 1. Ustalenia podstawowe

Regulamin Przedmiotowego. 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 (zwany dalej. Grafika w Logo. 1. Ustalenia podstawowe Regulamin Przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 Grafika w Logo 1. Ustalenia podstawowe 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia 7 (zwany dalej Konkursem) jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego stanowi

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KIELCE rok szkolny 2012/2013 I. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII ZAŁĄCZNIK NR 10 DO ZARZĄDZENIA NR 67/2014 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Mateusza

Ewangelia wg św. Mateusza REGULAMIN WOJEWÓDZKO METROPOLITALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Organizator Konkursu Akcja Katolicka Archidiecezji

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 1 0 DO ZARZĄDZENIA NR 89/ 2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r.

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 59/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. REGULAMIN KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego stanowi Ramowy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 58/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI I. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ GRYBÓW

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ GRYBÓW A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego- Hańbą oczywistą K. Dmochowski REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: Ramowy Regulamin Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Informacje ogólne

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Informacje ogólne SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Informacje ogólne Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: Ramowy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik do Zarządzenia Nr 32 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012 r. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKO METROPOLITALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

REGULAMIN WOJEWÓDZKO METROPOLITALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO REGULAMIN WOJEWÓDZKO METROPOLITALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY 0 III KONKURS PLASTYCZNY KLASY IV,V,VI KONKURS WIEDZY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Informatyk. z Dąbrówki. mgr Bartosz Szachta

Informatyk. z Dąbrówki. mgr Bartosz Szachta Informatyk z Dąbrówki mgr Bartosz Szachta INFORMACJA O PROGRAMIE Program Informatyk z Dąbrówki jest autorską propozycją nauczania informatyki w gimnazjum. Program jest zgodny z podstawą programową nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi ZAŁĄCZNIK NR 10 DO ZARZĄDZENIA NR 63/2009 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2009 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

(Zbiórka przed 0Sekretariatem 9. 0 0 Szkoły)

(Zbiórka przed 0Sekretariatem 9. 0 0 Szkoły) S e r d e c z n i e z a p r a s z a m y m ł o d z i e ż i o p i e k u n ó w d o u c z e s t n i c t w a w III Zamkowej Olimpiadzie Informatycznej dla Gimnazjalistów k t ó r a o d b ę d z i e s i ę w Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 38/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 38/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego stanowi Ramowy Regulamin Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KIELCE rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY ŁKO.WRE.110z.95.2016.TL ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ. dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ. dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2011/2012 Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2011 r. REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań uczniów, motywowanie do uczenia się, wspieranie uzdolnień uczniów, promowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. INFORMATYKA dla gimnazjum

Program nauczania. INFORMATYKA dla gimnazjum Program nauczania INFORMATYKA dla gimnazjum Grażyna Koba 1 Spis treści 1. Podstawa programowa informatyka dla gimnazjum... 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści nauczania oraz założone

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2016 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2016 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo