Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego) Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych rewaloryzacji i adaptacji Pałacu w Waplewie Wielkim na cele muzealne Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Oddział MNG obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego pod nr 741 (dawny numer 620) Nazwa i adres obiektu budowlanego: Waplewo Wielkie, Stary Targ Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi inżynieryjne Usługi związane z budownictwem Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej Nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Narodowe w Gdańsku ul. Toruńska 1, Gdańsk muzeum rejestrowane PRM/76/03; wpisane do rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Pomorskiego pod nr RIK 5/99, NIP , REGON strona www: tel. centr. (58) ; fax (58) Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy: drarch. Iwona Dzierżko-Bukalupr. nr 6141/Gd/94 mgrinż. arch. Anna Safianowicz upr. nr 4447/Gd/90 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: - część opisowa, - część informacyjna. wrzesień 2011 r 1

2 Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień) związane z realizacją Zamówienia (ciąg dalszy ze strony 1.): : Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewaloryzacji i adaptacji Pałacu w Waplewie Wielkim na cele muzealne Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Oddział MNG obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego pod nr 741 (dawny numer 620) USŁUGI PROJEKTOWE Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowania systemów grzewczych Usługi projektowania konstrukcji nośnych ROBOTY BUDOWLANE I KPRACE KONSERWATORSKIE Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Roboty w zakresie stolarki budowlanej Pokrywanie podłóg i ścian Malowanie budynków Aranżacja oranżerii Roboty remontowe i renowacyjne 2

3 Spis treści strona A. Definicje podstawowe 5 B. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Lokalizacja Stan własności Ogólny zakres przedmiotowy zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu Rys historyczny Dziedzictwo i dobra kultury wartość zabytkowa Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Misja Muzeum Tradycji Szlacheckiej Przeznaczenie i program użytkowy obiektu Założenia programowe Struktura Muzeum Tradycji Szlacheckiej Adresaci MTS Prognozowana liczba odwiedzających Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Infrastruktura techniczna Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Strefy funkcjonalne Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Zestawienie powierzchni użytkowych, usługowych i ruchu poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji zgodne z wykonaną inwentaryzacją obiektu Zestawienie powierzchni całkowitych kondygnacji Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania podstawowe Wymagania ogólne na etapie projektowania 24 3

4 2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Wymagania dotyczące architektury i wykończenia Wymagania szczegółowe dotyczące architektury i wykończenia Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych Wymagania dotyczące rozwiązań instalacyjnych Wymagania dotyczące zewnętrznych prac remontowo budowlanych Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Warunki wykonania i odbioru robót na etapie projektowania Warunki wykonania i odbioru robót na etapie wykonywania robót Szczegółowe wymagania dotyczące inwestycji. 39 C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Zrealizowane elementy rewaloryzacji Pałacu Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Finansowanie inwestycji Planowany koszt realizacji inwestycji Planowany koszt prac projektowych (WPP) Planowany koszt robót budowlanych i budowlano-konserwatorskich Sposób finansowania inwestycji Tryb wykonania przedmiotu zamówienia Informacja dotycząca dokonywania płatności za wykonane prace projektowe i roboty budowlane Uprawnienia Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia Błędy lub opuszczenia

5 A.Definicje podstawowe 1) Projektant uprawniona w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 2) Roboty budowlane - według art. 3 pkt. 7: Robotami budowlanymi są: budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego: roboty ziemne, fundamentowe, izolacyjno-pokryciowe, instalacyjne i wykończeniowe. 3) Przebudowa - według art. 3 pkt 7a: przebudową jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; 4) Konstruktor - osoba, inżynier, zajmująca się projektowaniem maszyn, urządzeń, konstrukcji, budynków, instalacji przemysłowych lub innych obiektów inżynierskich, jak również sporządzaniem modeli konstrukcji i ich badaniem. Specjalista, wykonujący wszelką dokumentację rysunkową projektową i badawczą. 5) Konserwator Wojewódzki dyrektor regionalnej placówki administracyjnej udzielający decyzji na wykonanie prac przy obiektach zabytkowych 6) Konserwator dzieł sztuki - osoba zajmująca się konserwacją, renowacją, rekonstrukcją, zabezpieczaniem zabytków, w tym przedmiotów znalezionych przez archeologów. 7) Rewaloryzacja działanie konserwatorskie mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycję dziedzictwa kulturowego zarówno zabytków architektury jaki i zespołów urbanistycznych. 8) Rekonstrukcja - odtworzenie zniszczonego zabytku na podstawie zachowanych planów, projektów, fotografii lub szkiców. Rekonstrukcji poddawane są dzieła o dużej wartości historycznej i kulturowej. 9) STWiOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją inwestycji, kontrolą, odbiorem robót. 5

6 B. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Lokalizacja Pałac w Waplewie Wielkim znajduje się w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, gminie Stary Targ. Wieś wchodzi w skład sołectwa Ramoty. Pałac wchodzi w skład zespołu zawierającego także oficynę gospodarczą, oranżerię, budowle pofolwarczne oraz park. Pałac usytuowany jest na działce nr ew. 81/ Stan własności Pałac w Waplewie Wielkim wraz z dwiema przybudówkami, oranżerią i przybudówką gotycką, jest obiektem wpisanym do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego pod nr 741 (dawny numer 620), stanowi własność oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. 1.5 Ogólny zakres przedmiotowy zamówienia 1)Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń Pałacu w Waplewie Wielkim na cele muzealne. Celem przebudowy jest rewaloryzacja i modernizacja istniejącego budynku Pałacu wraz z dwiema przybudówkami, oranżerią i przybudówką neogotycką, w obrębie wszystkich istniejących kondygnacji (piwnice, parter, I piętro i strefa poddaszy, strychów), z dostosowaniem do celów muzealnych. Zgodnie ze Statutem i regulaminem MNG, Pałac Waplewie Wielkim jest siedzibą Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Muzeum Narodowe w Gdańsku wraz ze swoimi Oddziałami realizuje statutowe działania zgodne z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. 2)Projekty rewaloryzacji i aranżacji konserwatorskiej wytypowanych pomieszczeń we wnętrzu obiektu powstaną na podstawie istniejących materiałów ikonograficznych i źródeł historycznych przekazanych przez nadzór muzealny. Jako że Pałac jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego pod nr 741 (dawny numer 620), 6

7 Wykonawca podejmujący się projektowania zobowiązany jest do kierowania się zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. 3) Projekt rewaloryzacji musi uwzględnić wyniki i wytyczne wynikające z wykonanych badań konserwatorskich nakazanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. 4)Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielobranżowego, a następnie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich na podstawie projektu w następującym zakresie: - projekt zagospodarowania terenu z wyłączeniem parku i podjazdu do pałacu, które zostaną objęte osobnym opracowaniem, - projekt architektoniczny przebudowy i adaptacji wnętrz na cele muzealne, - projekt aranżacji konserwatorskiej wnętrz w wytypowanym przez MNG zakresie, - program prac konserwatorskich dla wytypowanych pomieszczeń, - projekt architektoniczny elewacji, - projekt wzmocnienia konstrukcji budynku na podstawie wyników badań, - projekty przyłączy instalacyjnych, - projekt instalacji sanitarnych (wodociągowej i kanalizacji), - projekt ogrzewania, - projekt wentylacji, - projekt instalacji elektrycznych (instalacji oświetleniowej, zasilającej, oświetlenia ekspozycyjnego i awaryjnego), - projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych (sieci komputerowej, internetowej, telefonicznej), - projekt instalacji nagłaśniającej, - projekt instalacji przeciwpożarowych - instalacji gaśniczej, systemu oddymiania itd. oraz aktualizacji nowej instalacji wczesnego wykrywania pożaru - projekt przyłączy mediów, - projekt aktualizacji projektu zintegrowanego systemu kontroli dostępu do obiektu, - Muzeum dysponuje wykonanym projektem. 5) Elementem zamówienia będzie uzyskanie stosownych zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, w tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 6) W skład zamawianej dokumentacji wchodzi opracowanie dokumentacji kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac z wytycznymi do BIOZ. 7

8 7) Projekt budowlany i roboty budowlane nie będzie obejmować: - projektu rewaloryzacji dachu; prace związane z modernizacją zostały wykonane w latach 2008/09, - projektu osuszania budynku, z wyłączeniem pomieszczeń piwnicznych w XVII-wiecznej części budynku. 8) Elementem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich na podstawie uzyskanych stosownych zatwierdzeń, w tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenia na budowę. 1.6 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 1) Powierzchnia zabudowy Pz = 1205,4 m 2 2) Powierzchnia całkowita w tym: - część nadziemna - - część podziemna - 3) Powierzchnia netto w tym: - część nadziemna - - część podziemna - Pc = 3395,3 m ,9 m ,4 m 2 Pn = 1954,8 m ,0 m 2 471,8 m 2 4) Powierzchnia użytkowa Pu = 1411,4 m 2 w tym: - część nadziemna ,4 m 2 143,0 m 2 - część podziemna - 5) Wysokość budynku H =12,5 m 6) Kubatura netto Vn = 5868 m 3 7) Kubatura brutto Vb =10300 m 3 8) Liczba kondygnacji (łącznie z piwnicą): - pałac i oranżeria - przybudówka neogotycka Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu 8

9 Pałac położony jest w północnej części Waplewa Wielkiego, na niewielkim wzniesieniu, na zachód od drogi łączącej Ramoty ze Starym Targiem. Wjazd na teren pałacu prowadzi przez bramę od tej drogi. Ogrodzenie otacza pałac od strony wschodniej, południowej i częściowo zachodniej. Po stronie południowej, zachodniej i częściowo wschodniej znajduje się park. Na granicy parku jest zachowana kaplica grobowa rodziny Sierakowskich. Po stronie północnej zlokalizowane są zabudowania gospodarcze dawnego folwarku i budynek mieszkalny, tzw. Nowy dwór lub Pałac Donimirskich. Pałac został zbudowany na planie prostokąta, do którego dłuższego boku od strony wschodniej dostawiono dwa skrzydła w formie alkierzy (przypomina kształt litery C ). Do ściany północnej pałacu dobudowane są jeszcze dwa inne obiekty. Mniejszy z nich, oficyna gospodarcza wraz z przybudówką neogotycką, przylega od strony wschodniej. Większy obiekt, tzw. oranżeria, ma także plan prostokąta i przylega do budynku głównego od strony północnej za pośrednictwem dobudówki. Do pałacu prowadzi kilka wejść. Główne znajduje się w ryzalicie osadzonym w ścianie wschodniej. Drugie do niego wejście jest po przeciwnej stronie poprzez dwukondygnacyjny ganek. Istnieją jeszcze wejścia dodatkowe usytuowane w budynku pałacu i jego przybudówkach. Całość stanowi bardzo dobry przykład dziewiętnastowiecznej architektury ziemiańskiej, o rzadko spotykanej na tym terenie polskiej architekturze dworkowej z XVIII wieku. 1.7 Rys historyczny Od wieku XIII do 1466r. Waplewo Wielkie znajdowało się na terenie Państwa Krzyżackiego, w obszarze podległym komturii dzierzgońskiej. Od 1466 r. (Pokój Toruński) wieś należała do Prus Królewskich. Około 1483 r. majątek objęła rodzina Rabe, która utrzymała go w posiadaniu przez ponad wiek. W 1611r. majątek waplewski stał się własnością rodziny Niemojewskich. W 1641r. dobra waplewskie kupił hrabia Jan Biberstein-Zawadzki, kasztelan gdański i wojewoda parnawski. Postawił murowany dwór (nazywany zamkiem ), który może w swoim obrysie zachował się w murach istniejącego pałacu, na co wskazują uzyskane aktualnie wyniki wykonanych badań archeologicznych. Po Zawadzkich Waplewo Wielkie otrzymali Chełstowscy, a w 1726 wieś przeszła w ręce rodu Bagniewskich. W 1759r. majątek trafił do rodziny Sierakowskich, która rozbudowała dwór, nadając mu cechy założenia pałacowego. Kajetan Sierakowski założył tu w latach muzeum dzieł sztuki. W tym okresie dawna posiadłość szlachecka rozrosła się. Do najpełniejszego rozkwitu doszło Waplewo Wielkie w XIX wieku, gdy majątkiem zarządzał Alfons Sierakowski. W 1873 wybudowana została kaplica grobowa wg projektu Edwarda Jacobsthala. Po roku 1926 nastąpił krach finansowy rodziny Sierakowskich i majątkowi 9

10 groziła konfiskata na rzecz Niemców. Od licytacji majątek został uratowany dzięki pożyczce rządu polskiego. Jednak już w 1933 r. dobra zostały rozparcelowane i sprzedane. Część dóbr w Waplewie Wielkim nabył Kazimierz Donimirski, a Sierakowscy zatrzymali sobie dwór z parkiem. W 1939r. pałac zajęli Niemcy i urządzili w nim mieszkania (ok r.). Wspaniałe zbiory dział sztuki zostały rozproszone i rozkradzione (w Bibliotece Gdańskiej PAN ocalała część wielkiego księgozbioru biblioteki waplewskiej, losy pozostałych dzieł sztuki i wyposażenia pałacu stanowią temat pracy magisterskiej i doktorskiej p. Dobromiły Rzyskiej Laube, której powierzono opracowanie Projektu aranżacji muzealnej pałacu w Waplewie Wielkim ). W 1945r. majątek przejął Zarząd Nieruchomości Ziemskich Skarbu Państwa, dwór zaś powraca w ręce rodziny Sierakowskich, którzy w roku 1949 przeprowadzają gruntowny remont pałacu (znajdują się w nim w dalszym ciągu mieszkania). W 1955r.majątek przejmuje Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej, który w 1968r. przejmuje także pałac wraz z parkiem, po zrzeczeniu się praw przez właściciela. W latach 70-tych i 80-tych XX wieku przeprowadzono gruntowny remont pałacu adaptując go na hotel i lokalny ośrodek kultury. Po upadku POHZ w pocz. lat 90-tych XX wieku prawo własności zostało przyznane wnuczce ostatniego właściciela, pani Izabelli Sierakowskiej Tomaszewskiej, która w końcu 2006r. zrzekła się praw do pałacu pod warunkiem przekazania go Muzeum Narodowemu w Gdańsku. W listopadzie 2006r. Agencja Nieruchomości Rolnych także przekazała zespół pałacowoparkowy w Waplewie Wielkim. Wpisany do rejestru Pałac Sierakowskich, po przejęciu przez Województwo Pomorskie, został przeznaczony na działalność muzealną. W styczniu 2007 roku w Waplewie Wielkim utworzono oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku pod nazwą Muzeum Tradycji Szlachty Polskiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią. 14 grudnia 2011 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała część folwarczną historycznego zespołu pałacowo folwarczno parkowego w Waplewie Wielkim Muzeum Narodowemu w Gdańsku z przeznaczeniem dla jego Oddziału : Muzeum Tradycji Szlacheckiej 1.7 Dziedzictwo i dobra kultury wartość zabytkowa 10

11 Kompozycja zespołu stanowi harmonijne połączenie geometrycznie ukształtowanej części gospodarczej i swobodnie potraktowanej części pałacowo-parkowej. Zespół nie został zniszczony w trakcie działań wojennych. Dominantą założenia jest budynek pałacu wraz z oficyną i oranżerią, w istniejącej formie wzniesiony w XVIII i XIX wieku. W jego murach znajdują się zapewne relikty założenia siedemnastowiecznego. Od strony wschodniej przed budynkiem pałacu znajduje się kolisty podjazd z gazonem. Dwór otoczony jest od wschodu, południa i zachodu parkiem o kompozycji swobodnej. Po północnej stronie założenia znajduje się folwark o regularnym układzie, z kilkoma budynkami gospodarczymi. Cały zespół charakteryzuje się klarowną, z rozmachem pomyślaną kompozycją, w której malowniczo ukształtowany teren stanowi oprawę dla pałacu i regularnie rozplanowanego majdanu. Późniejsze zmiany przestrzenne i architektoniczne w obszarze zabytkowego założenia nie spowodowały znaczących przekształceń degradujących krajobraz kulturowy. Do częściowej dewastacji zespołu po II wojnie światowej przyczyniła się zmiana funkcji budynków pałacu oraz opuszczenie zabytku przez dotychczasowego użytkownika w latach 90-tych XX wieku i dokonywane przez niego wcześniej adaptacje i rozbudowy szczególnie w obrębie zabudowań folwarcznych. Należy także zauważyć, że rodzina Sierakowskich herbu Ogończyk odegrała wybitną rolę w historii Pomorza. Przedstawiciele rodu na przestrzeni bez mała 200 lat angażowali się w działalność polityczną, artystyczną, naukową, oświatową i społeczną. Na szczególne podkreślenie zasługuje ich wkład w pielęgnowanie tradycji narodowych na Pomorzu oraz działalność mającą na celu umacnianie polskiego charakteru tych ziem. Dwór Waplewski, tak pod względem formy architektonicznej jak i panującego w nim klimatu umysłowego, stanowił niejako archetyp dworu polskiego. W Waplewie istniała biblioteka obejmująca około 11 tysięcy tomów oraz kolekcje malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, broni i ceramiki. Wnętrze dworu zdobiły obrazy takich malarzy jak: Tycjan, Rubens, Dürer, Aleksander Orłowski, Franciszek Smuglewicz i Andreas Stech. Gościł tu m.in. Stefan Żeromski, Fryderyk Chopin, Jan Matejko, Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Tarnowski i Oskar Kolberg. Pałac w Waplewie Wielkim jest jednym z najcenniejszych zabytków polskiej kultury ziemiańskiej w północnej Polsce. Obecnie nie ma w północnej Polsce ani jednego kompletnego założenia dworskiego czy pałacowego, gdzie oprócz dworu czy pałacu z założeniem parkowym, istniałaby infrastruktura gospodarcza. Muzeum Narodowe w Gdańsku przejęło w Waplewie Wielkim 11

12 pałac, park, wozownię oraz gorzelnię, a od 14 grudnia 2011 r. folwark z zabudowaniami i majdanem oraz staw i dysponuje tym unikatowym założeniem. 1.8 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Misja Muzeum Tradycji Szlacheckiej Muzeum Tradycji Szlacheckiej jest Oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku pod nr RIK 5/99, NIP , REGON wpisanego do rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Pomorskiego. Zgodnie ze Statutem i regulaminem MNG, Pałac Waplewie Wielkim jest siedzibą Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Muzeum Narodowe w Gdańsku wraz ze swoimi Oddziałami realizuje statutowe działania zgodne z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. Misją MTS jest organizowanie i rozwijanie działań kulturalnych, popularyzujących i edukacyjnych związanych z tematyką historii szlachty polskiej i ziemiaństwa poprzez działalność wystawienniczą, badawczą i edukacyjną. Działania programowe muzeum będą koncentrowały się na praktycznym poznawaniu przeszłości tak, aby jej wartość była lepiej rozumiana i stawała się inspiracją dla współczesnej kultury. Z czasem, po scaleniu historycznego założenia pałacowo-parkowo -folwarcznego Pałac w Waplewie Wielkim stanie się centrum placówki prezentującej wszystkie aspekty działalności i życia rodzin szlacheckich w swoich siedzibach, w zakresie kultury, podtrzymywania tradycji, zarządzania gospodarką majątków, odpowiedzialności za losy ojczyzny, sąsiadów i współpracowników. Nawiązując do obecności Fryderyka Chopina w Waplewie Wielkim w 1827r. planowane jest powołanie Pomorskiego Centrum Chopinowskiego i wprowadzenie Waplewa na trasę wędrówek po miejscach związanych z pobytem kompozytora. Misją MTS jest uczestniczenie w międzynarodowym dialogu na temat dziedzictwa i historycznej tożsamości poprzez odpowiednie kształtowanie zasadniczej ekspozycji i wystaw czasowych, jak i poprzez projekty kulturalne organizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi. Integralnym elementem nowej placówki stanie się Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią. Misją ośrodka będzie nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z Polonią przez organizowanie zjazdów i spotkań. Ośrodek będzie również zajmował się pozyskiwaniem rzeczowego i finansowego wsparcia na rzecz placówki. Waplewski oddział Muzeum Narodowego prowadzi już bieżącą działalność edukacyjną i promocyjną, kładąc szczególny nacisk na rozpropagowanie idei muzeum. 12

13 1.8.2 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu Założenia programowe Planowana przebudowa ma na celu zaadaptowanie obiektu na Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Program muzeum zakłada, że będzie ono nawiązywać do przedwojennych tradycji dworu waplewskiego, który pełnił rolę ośrodka kultury i polskości na Pomorzu. Pałac będzie stanowić również centrum zarządzania zabytkowym zespołem pałacowo parkowo folwarcznym wchodzącym w skład Muzeum Tradycji Szlacheckiej. W obiekcie przewidywane są następujące funkcje: muzealna, edukacyjna, badawcza, biblioteczna, ekspozycyjna (ekspozycja stała i wystawy zmienne), rekreacyjna i turystyczna. W zakresie funkcji muzealnych do zadań MTS należy prezentacja pomieszczeń, portretu sarmackiego, portretu rodzinnego, prezentacja chwały oręża polskiego, malarstwa gdańskiego, flamandzkiego i włoskiego. W zakresie funkcji wystawienniczej do zadań MTS należy prezentacja ekspozycji stałych i czasowych, gromadzenie zbiorów i budowa kolekcji: malarstwa (powinna zawierać w sobie scalone pozostałości kolekcji Sierakowskich), militariów wschodnich, mebli i wyposażenia oraz księgozbioru. Przewiduje się organizowanie projektów ekspozycyjnych indywidualnych i grupowych, krajowych i międzynarodowych, wymiana wystaw oraz krajowa i międzynarodowa współpraca kuratorska dotycząca historii polskiej szlachty. Bezpośrednio z funkcjami wystawienniczymi związane jest opracowywanie i dokumentowanie zbiorów oraz opieka konserwatorska nad nimi. W zakresie funkcji badawczo-naukowej ma tu powstać ośrodek naukowy, prowadzący badania nad historią rodów pomorskich oraz dziejami rezydencji szlacheckich na Pomorzu. Badania będą prowadzone we współpracy z pomorskim uczelniami oraz innymi ośrodkami, w związku z tym, przewiduje się organizowane konferencji naukowych oraz działalność wydawniczą. Prowadzone będą przedsięwzięcia dokumentacyjne i badawcze oraz spotkania pomiędzy środowiskiem zawodowym historyków a przedstawicielami innych dyscyplin naukowych i środowisk twórczych poprzez przedsięwzięcia interdyscyplinarne. W zakresie funkcji edukacyjnej zadania MTS obejmują upowszechnianie wiedzy o historii polskiej szlachty, organizowanie różnorodnych przedsięwzięć wykorzystujących kreatywność zwiedzających, organizację lekcji muzealnych, konkursów, warsztatów dla studentów i środowisk akademickich, szkoleń i spotkań z młodzieżą oraz wykładów, projekcji filmowych, koncertów, promocji wydawnictw i wystaw oraz wykorzystanie form wirtualnych, tj. stworzenie interesującego portalu internetowego. W celu przybliżenia działalności 13

14 Oddziału grupie niepełnosprawnych niedowidzących i niewidzących Muzeum planuje utworzenie specjalnego programu edukacyjnego wraz z prezentacją makiety zwiedzanego obiektu. Oprócz podstawowej działalności muzealniczo-wystawienniczej, zakres działań MTS będzie uzupełniać udział tej instytucji w szeroko rozumianym życiu kulturalnym. Mają tu się odbywać koncerty muzyczne (m.in. koncerty fortepianowe w czasie Pomorskich Dni Chopinowskich), przedstawienia teatralne, plenery artystyczne oraz obchody rocznicowe. Główny program obiektu uzupełniają niezbędne pomieszczenia biurowe, administracyjne, magazynowe i techniczne, niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania muzeum Struktura Muzeum Tradycji Szlacheckiej Organem nadzorującym i właścicielskim MTS jest Muzeum Narodowe w Gdańsku. Obecna struktura organizacyjna przedstawia się następująco: - kierownik - podlegający Dyrektorowi Muzeum Narodowego w Gdańsku - pomocnicy muzealni (4 osoby) odpowiedzialni za utrzymywanie czystości w obiekcie, prace ogrodowe, obsługę kasy fiskalnej; podlegający kierownikowi obiektu. Obsługa zewnętrzna w zakresie nadzoru i ochrony obiektu realizowana jest przez firmę zewnętrzną. Sukcesywnie zatrudnienie zwiększy się o jedną osobę pracownika merytorycznego, w trakcie realizacji rewaloryzacji pałacu. Przewidywana poniżej struktura organizacyjna uwzględnia docelową strukturę działów, niezbędną do realizacji misji, funkcji i zadań MTS. Planowany jest podział struktury organizacyjnej MTS na trzy zasadnicze części: a) administracyjną (7 osób) podlegającą Kierownikowi Oddziału, obejmującą dział administracyjny i techniczny kierowany przez kierownika obiektu: - kierownik i sekretariat (2 osoby) - Dział Administracji i Nadzoru Technicznego (5 osób) b) badawczo naukową (12 osób) - podlegającą Kierownikowi Oddziału, obejmującą archiwum muzealne, magazyny eksponatów, pracownie i działy programowe kierowane przez kuratorów: - Dział Sztuki(2 osoby) - Dział Dokumentacji (1 osoba) - Dział Parkowo Ogrodowy - arboretum (ogrodnicy- 5 osób) 14

15 - Dział Historii Szlachty i Ziemiaństwa. Pracownia heraldyczno-genealogiczna (3 osoby) - Biblioteka (1 osoba) c) obsługi odwiedzających (5 osób)- podlegającą Kierownikowi Oddziału, obejmującą strefy forum publicznego, funkcji towarzyszących, edukacyjno-seminaryjną oraz ekspozycji: - Dział Obsługi Zwiedzających (4 osoby) - Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią (1 osoba) Obsługa zewnętrzna w zakresie nadzoru i ochrony obiektu będzie realizowana przez firmę zewnętrzną Adresaci Muzeum Tradycji Szlacheckiej MTS powinno być atrakcyjną placówką dla zwiedzających z kraju i zagranicy, przedstawiającą dzieje tradycji szlacheckiej w formach przystępnych dla zróżnicowanych grup kulturowych, społecznych i wiekowych. Główną grupą odwiedzających MTS będzie młodzież w wieku szkolnym, gimnazjum i liceum. Dla nich MTS prowadzić będzie lekcje muzealne i działania wykorzystujące współczesne formy przekazu, jakie ułatwią młodemu odbiorcy percepcję i rozumienie procesów dziejowych. Do istotnej grupy zwiedzających można zaliczyć również studentów oraz środowiska akademickie, w tym grupy angażowane do współpracy przy pracach badawczych i organizowaniu wystaw czasowych. Duże grupy zwiedzających będą stanowili odwiedzający Waplewo turyści polscy i zagraniczni. Osobną grupą odbiorców będą profesjonaliści i hobbyści zainteresowani szlachtą polską, poszukujący szczegółowych informacji. Wyjątkową atrakcją będzie ośrodek badań heraldycznych Prognozowana liczba odwiedzających Prognozowana łączna liczba odwiedzających MTS - ok tysięcy rocznie, (sukcesywnie do 25 tys. rocznie) w tym: prognozowana liczba odwiedzających ekspozycję stałą - ok tysięcy rocznie prognozowana liczba odwiedzających wystawy czasowe ok. 2-3 tysięcy rocznie prognozowana liczba odwiedzających Pomorskie Dni Chopinowskie w edycji wiosennej i jesiennej - ok.1200 osób 15

16 1.8.3 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Cały obiekt składa się z trzech elementów: pałacu, oranżerii i przybudówki neogotyckiej. Powstałe w różnych okresach skrzydła budynku były wielokrotnie przebudowywane. Ostatnio Pałac był przebudowany w XIX w. i po II wojnie światowej. Pałac jest budynkiem murowanym, na kamienno-ceglanym fundamencie, o zróżnicowanej kubaturowo i rozbudowanej bryle. Mury piwnic i części nadziemnej obiektu wykonane są z cegły pełnej, na zaprawie wapiennej i wtórnie cementowo-wapiennej. Istniejące sklepienia nad piwnicami są częściowo zabytkowe. Istniejące stropy międzykondygnacyjne mają konstrukcję drewnianą, stalowo-ceramiczną i żelbetową. Stropy w niektórych pomieszczeniach nie spełniają normatywów. Klatki schodowe w budynku mają konstrukcję drewnianą, ceglaną i żelbetową z wtórną dekoracyjną balustradą. Ściany wewnętrzne budynku wykonano jako murowane z cegły i o konstrukcji drewnianej. Ściany są wykończone tynkami. Część ścian uległa w przeszłości spękaniu, skażeniu mikrobiologicznemu i wyplamieniu, zawilgoceniu oraz urazom mechanicznym. Posadzki w pokojach wykonano z parkietu i desek drewnianych (sosnowych) na legarach. Posadzki w korytarzach i ciągach komunikacyjnych wykonane są z desek sosnowych, kamienia i parkietu. W zespołach sanitarnych istnieją posadzki ceramiczne. W części obiektu podłogi wykonano niegdyś w sposób niewłaściwy lub z wadliwego materiału. Dalsze ich użytkowanie w tym stanie może doprowadzić do zagrożeń i zniszczeń ( klawiszowanie klepek, powstawanie ubytków w ciągłości nawierzchni). Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna przeznaczona jest do zachowania (z wyjątkami), wymaga remontu lub wymiany. Istniejąca stolarka budowlana wewnątrz budynku należy do typowej powojennej, pozbawiona jest wartości historycznej i estetycznej. Wewnętrzne drzwi płycinowe zamontowano wtórnie w czasach odbudowy Infrastruktura techniczna Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: - kanalizację sanitarną, - instalację wodną, 16

17 - przewody dymowe, - instalację elektryczną, - instalację telefoniczną, - instalację p.poż - instalację ogrzewania c.o. z obiegiem wymuszonym. Obiekt jest zaopatrywany w ciepło z eko-kotłowni, znajdującej się w Starym Targu. 1.9 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Pomimo wcześniejszych przebudów układ wnętrz Pałacu został w swym zasadniczym układzie zachowany od XVIII wieku, jednak przebudowy te zupełnie zniszczyły wystrój architektoniczny pomieszczeń. Celem planowanej przebudowy jest rewaloryzacja i modernizacja istniejącego budynku Pałacu wraz z dwiema przybudówkami, oranżerią i przybudówką neogotycką, w obrębie wszystkich istniejących kondygnacji (piwnice, parter, piętro, poddasze i strych), z dostosowaniem ich do celów muzealnych. Poprzez działania remontowe i modernizacyjne należy stworzyć obiekt funkcjonalny i przyjazny odbiorcom w różnym wieku, wyposażony w urządzenia i instalacje umożliwiające wszechstronne korzystanie z programów muzealnych Strefy funkcjonalne Realizacja założeń MTS obejmie łącznie 1411,4m 2 powierzchni użytkowej netto, przy całkowitej powierzchni netto obiektu wynoszącej 1954,8m 2. obejmuje funkcje podstawowe, uzupełniające i towarzyszące niezbędne do realizacji misji i zadań MTS, pogrupowane według kryterium głównych funkcji i dostępności w 5 strefach funkcjonalnych. 1). Strefa ekspozycji muzealnych o powierzchni ok. 954 m 2 netto, która obejmie: a/pomieszczenia rekonstrukcji dawnych wnętrz pałacowych: - na parterze pałacu Sień (pom. nr 1.1), Salę bilardową (pom. nr 1.3), Salę Gdańską (pom. nr 1.15), Salę Białą (pom. nr 1.4), Saloniki I i II (pom. nr 1.5 i 1.6), - na piętrze pałacu Pokój Dziecinny IV (pom. nr 2.2) wraz z loggią (nr 2.34) i Pokój Nauczyciela (pom. nr 2.3); b/pomieszczenia przeznaczone do aranżacji historycznej : - na parterze pałacu Biblioteka (pom. nr 1.16), Pokój Pani (pom. nr 1.10), Gabinet Pana (pom. nr 1.7), Pokój Pana (pom. nr 1.8), Weranda (pom. nr 1.14) i pomieszczenie nr 1.9, - na piętrze pałacu Pokój Gościnny I (pom. nr 2.12), Pokój Gościnny II (pom. nr 2.13), Pokój Oficjalisty (pom. nr 2.14), Pokój Gościnny Pana Domu (pom. nr 2.7), Pokój Dziecinny I 17

18 (pom. nr 2.6), Pokój Dziecinny II (pom. nr 2.5), Pokój Dziecinny III (pom. nr 2.4), Pokój Łazienka (pom. nr 2.9), - na parterze w oranżerii Oranżeria I (pom. nr 1.36) i Oranżeria II (pom. nr 1.39); c/ pomieszczenia przeznaczone na wystawy czasowe: - na parterze pałacu Jadalnia (pom. nr 1.17), - w piwnicach pałacu - pomieszczenia nr 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 i 0.20, - na poddaszu przybudówki neogotyckiej - pomieszczenie nr ) Strefa funkcji edukacyjno-seminaryjnych oraz koncertów i spektakli, o powierzchni ok. 91 m 2 netto, została usytuowana na parterze oranżerii - sala wielofunkcyjna (pom. nr 1.38). 3) Strefa funkcji towarzyszących, o powierzchni ok. 72 m 2 netto, zlokalizowana na parterze i na poddaszu pałacu oraz na parterze oranżerii przewidziano tam hole, zespoły sanitarne, szatnie i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone bezpośrednio do obsługi podstawowych stref użytkowych. 4) Strefa naukowo-badawczo-administracyjna, o powierzchni ok. 294 m 2 netto, obejmuje pomieszczenia na piętrze oranżerii i przybudówki neogotyckiej oraz dwa pomieszczenia na parterze w pałacu (pom. nr 1.18 i 1.19). Przewiduje się pracownie genealogii i heraldyki oraz pracownie pomologii. 5) Strefa magazynów i infrastruktury technicznej, o powierzchni ok. 258 m2 netto, została zlokalizowana w piwnicach oranżerii oraz w piwnicach i na parterze przybudówki neogotyckiej Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe - wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Powierzchnie użytkowe podstawowe i pomocnicze oraz usługowe zostały określone na podstawie ogólne zasady zaliczania pomieszczeń do niektórych rodzajów powierzchni w budynkach wg PN-ISO 9836:1997 dla budynku użyteczności publicznej: - powierzchnia użytkowa podstawowa (Pp) pomieszczenia do zbiorowego uczestnictwa i ekspozycji; - powierzchnia użytkowa pomocnicza (Pd) hol, szatnie, pokoje biurowe kierownictwa, pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne; - powierzchnia usługowa (Pg) rozdzielnia ciepła lub węzeł cieplny, wentylatornia, klimatyzatornia i inne pomieszczenia techniczne oraz magazyny. 18

19 Zestawienie powierzchni użytkowych, usługowych i ruchu poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji zgodne z wykonaną inwentaryzacją obiektu Powierzchnia netto Pn (m 2 ) Powierzchnia użytkowa Pu (m 2 ) Powierzchnia użytkowa zamknięta ze wszystkich stron Pu z (m 2 ) Pow. użytkowa podstawowa Pp (m 2 ) Pow. użytkowa pomocnicza Pd (m 2 ) Pow. użytkowa nie zamknięta ze wszystkich stron lecz przekryta Pu n (m 2 ) Pow. użytkowa kondygnacji Pu k (m 2 ) Pow. usługowa Pg (m 2 ) Pow. ruchu Pr (m 2 ) Pow. netto kondygnacji Pn k (m 2 ) PARTER - POZIOM 1 Pn (m 2 ) Nr Pu (m 2 ) Nazwa pomieszczenia pom. Pu Pg(m 2 Pr(m 2 Pn k (m 2 z (m 2 ) Pu n (m 2 Pu k Pd ) ) ) Pp(m 2 ) ) (m 2 ) (m 2 ) 1.1 Sień pałacowa 39,4 1.2 Hol pałacowy 16,1 1.3 Sala bilardowa 31,0 1.4 Sala biała 55,6 1.5 Salonik I 12,8 1.6 Salonik II 21,4 1.7 Gabinet Pana 16,4 1.8 Pokój Pana 18,3 1.9 Pokój 19, Pokój Pani 19, Portiernia i szatnia 8, Hol z zespołem sanitarnym 35, Pom. gospodarcze 2, Weranda pałacowa 23, Sala Gdańska 60, Biblioteka 51,9 19

20 1.17 Jadalnia 43, Pokój Służbowy (biuro) 20, Pokój Służbowy (biuro) 16, Korytarz 23, Komunikacja 12, Pom. pomocnicze 24, Pom. pomocnicze 19, Magazyn muzealny 27, Magazyn muzealny 12, Pom. gospodarcze 2, Magazyn muzealny Magazyn muzealny 13, Pom. gospodarcze 2, Klatka schodowa i korytarz 14, Korytarz 3, Pom. gospodarcze 1, Przedsionek 3, Klatka schodowa i korytarz 17, Pom. pomocnicze 7, Oranżeria II 29, Pom. gospodarcze 4, Sala wielofunkcyjna 90, Oranżeria I 13, Schody 2, Hol z szatnią 27, Zespół sanitarny 16, Przedsionek 5,6 Razem ,1 738,1 73,6 83,6 1633, 4 PIĘTRO - POZIOM Sień Górna 39,2 2.2 Pokój Dziecinny IV 32,7 2.3 Pokój Nauczyciela 24,6 2.4 Pokój Dziecinny III 24,9 2.5 Pokój Dziecinny II 17,7 2.6 Pokój Dziecinny I 13,2 2.7 Pokój Gościnny Pana Domu 12,2 2.8 Pom. gospodarcze 9,2 2.9 Łazienka (aranżacja) Korytarz

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów

Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów analizy i instrukcje materiały kurier analizy konserwatorski i materiały 7 2010 Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB INWESTYCJA: INWESTOR: ZAKRES ROBÓT: SPORZĄDZIŁ: Wykonanie remontu łazienek i pokoi gościnnych w budynku Instytutu Historii PAN 00-272

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo