Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego) Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych rewaloryzacji i adaptacji Pałacu w Waplewie Wielkim na cele muzealne Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Oddział MNG obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego pod nr 741 (dawny numer 620) Nazwa i adres obiektu budowlanego: Waplewo Wielkie, Stary Targ Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi inżynieryjne Usługi związane z budownictwem Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej Nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Narodowe w Gdańsku ul. Toruńska 1, Gdańsk muzeum rejestrowane PRM/76/03; wpisane do rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Pomorskiego pod nr RIK 5/99, NIP , REGON strona www: tel. centr. (58) ; fax (58) Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy: drarch. Iwona Dzierżko-Bukalupr. nr 6141/Gd/94 mgrinż. arch. Anna Safianowicz upr. nr 4447/Gd/90 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: - część opisowa, - część informacyjna. wrzesień 2011 r 1

2 Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień) związane z realizacją Zamówienia (ciąg dalszy ze strony 1.): : Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewaloryzacji i adaptacji Pałacu w Waplewie Wielkim na cele muzealne Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Oddział MNG obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego pod nr 741 (dawny numer 620) USŁUGI PROJEKTOWE Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowania systemów grzewczych Usługi projektowania konstrukcji nośnych ROBOTY BUDOWLANE I KPRACE KONSERWATORSKIE Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Roboty w zakresie stolarki budowlanej Pokrywanie podłóg i ścian Malowanie budynków Aranżacja oranżerii Roboty remontowe i renowacyjne 2

3 Spis treści strona A. Definicje podstawowe 5 B. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Lokalizacja Stan własności Ogólny zakres przedmiotowy zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu Rys historyczny Dziedzictwo i dobra kultury wartość zabytkowa Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Misja Muzeum Tradycji Szlacheckiej Przeznaczenie i program użytkowy obiektu Założenia programowe Struktura Muzeum Tradycji Szlacheckiej Adresaci MTS Prognozowana liczba odwiedzających Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Infrastruktura techniczna Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Strefy funkcjonalne Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Zestawienie powierzchni użytkowych, usługowych i ruchu poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji zgodne z wykonaną inwentaryzacją obiektu Zestawienie powierzchni całkowitych kondygnacji Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania podstawowe Wymagania ogólne na etapie projektowania 24 3

4 2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Wymagania dotyczące architektury i wykończenia Wymagania szczegółowe dotyczące architektury i wykończenia Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych Wymagania dotyczące rozwiązań instalacyjnych Wymagania dotyczące zewnętrznych prac remontowo budowlanych Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Warunki wykonania i odbioru robót na etapie projektowania Warunki wykonania i odbioru robót na etapie wykonywania robót Szczegółowe wymagania dotyczące inwestycji. 39 C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Zrealizowane elementy rewaloryzacji Pałacu Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Finansowanie inwestycji Planowany koszt realizacji inwestycji Planowany koszt prac projektowych (WPP) Planowany koszt robót budowlanych i budowlano-konserwatorskich Sposób finansowania inwestycji Tryb wykonania przedmiotu zamówienia Informacja dotycząca dokonywania płatności za wykonane prace projektowe i roboty budowlane Uprawnienia Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia Błędy lub opuszczenia

5 A.Definicje podstawowe 1) Projektant uprawniona w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 2) Roboty budowlane - według art. 3 pkt. 7: Robotami budowlanymi są: budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego: roboty ziemne, fundamentowe, izolacyjno-pokryciowe, instalacyjne i wykończeniowe. 3) Przebudowa - według art. 3 pkt 7a: przebudową jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; 4) Konstruktor - osoba, inżynier, zajmująca się projektowaniem maszyn, urządzeń, konstrukcji, budynków, instalacji przemysłowych lub innych obiektów inżynierskich, jak również sporządzaniem modeli konstrukcji i ich badaniem. Specjalista, wykonujący wszelką dokumentację rysunkową projektową i badawczą. 5) Konserwator Wojewódzki dyrektor regionalnej placówki administracyjnej udzielający decyzji na wykonanie prac przy obiektach zabytkowych 6) Konserwator dzieł sztuki - osoba zajmująca się konserwacją, renowacją, rekonstrukcją, zabezpieczaniem zabytków, w tym przedmiotów znalezionych przez archeologów. 7) Rewaloryzacja działanie konserwatorskie mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycję dziedzictwa kulturowego zarówno zabytków architektury jaki i zespołów urbanistycznych. 8) Rekonstrukcja - odtworzenie zniszczonego zabytku na podstawie zachowanych planów, projektów, fotografii lub szkiców. Rekonstrukcji poddawane są dzieła o dużej wartości historycznej i kulturowej. 9) STWiOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją inwestycji, kontrolą, odbiorem robót. 5

6 B. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1. Lokalizacja Pałac w Waplewie Wielkim znajduje się w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, gminie Stary Targ. Wieś wchodzi w skład sołectwa Ramoty. Pałac wchodzi w skład zespołu zawierającego także oficynę gospodarczą, oranżerię, budowle pofolwarczne oraz park. Pałac usytuowany jest na działce nr ew. 81/ Stan własności Pałac w Waplewie Wielkim wraz z dwiema przybudówkami, oranżerią i przybudówką gotycką, jest obiektem wpisanym do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego pod nr 741 (dawny numer 620), stanowi własność oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. 1.5 Ogólny zakres przedmiotowy zamówienia 1)Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń Pałacu w Waplewie Wielkim na cele muzealne. Celem przebudowy jest rewaloryzacja i modernizacja istniejącego budynku Pałacu wraz z dwiema przybudówkami, oranżerią i przybudówką neogotycką, w obrębie wszystkich istniejących kondygnacji (piwnice, parter, I piętro i strefa poddaszy, strychów), z dostosowaniem do celów muzealnych. Zgodnie ze Statutem i regulaminem MNG, Pałac Waplewie Wielkim jest siedzibą Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Muzeum Narodowe w Gdańsku wraz ze swoimi Oddziałami realizuje statutowe działania zgodne z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. 2)Projekty rewaloryzacji i aranżacji konserwatorskiej wytypowanych pomieszczeń we wnętrzu obiektu powstaną na podstawie istniejących materiałów ikonograficznych i źródeł historycznych przekazanych przez nadzór muzealny. Jako że Pałac jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego pod nr 741 (dawny numer 620), 6

7 Wykonawca podejmujący się projektowania zobowiązany jest do kierowania się zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. 3) Projekt rewaloryzacji musi uwzględnić wyniki i wytyczne wynikające z wykonanych badań konserwatorskich nakazanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. 4)Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielobranżowego, a następnie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich na podstawie projektu w następującym zakresie: - projekt zagospodarowania terenu z wyłączeniem parku i podjazdu do pałacu, które zostaną objęte osobnym opracowaniem, - projekt architektoniczny przebudowy i adaptacji wnętrz na cele muzealne, - projekt aranżacji konserwatorskiej wnętrz w wytypowanym przez MNG zakresie, - program prac konserwatorskich dla wytypowanych pomieszczeń, - projekt architektoniczny elewacji, - projekt wzmocnienia konstrukcji budynku na podstawie wyników badań, - projekty przyłączy instalacyjnych, - projekt instalacji sanitarnych (wodociągowej i kanalizacji), - projekt ogrzewania, - projekt wentylacji, - projekt instalacji elektrycznych (instalacji oświetleniowej, zasilającej, oświetlenia ekspozycyjnego i awaryjnego), - projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych (sieci komputerowej, internetowej, telefonicznej), - projekt instalacji nagłaśniającej, - projekt instalacji przeciwpożarowych - instalacji gaśniczej, systemu oddymiania itd. oraz aktualizacji nowej instalacji wczesnego wykrywania pożaru - projekt przyłączy mediów, - projekt aktualizacji projektu zintegrowanego systemu kontroli dostępu do obiektu, - Muzeum dysponuje wykonanym projektem. 5) Elementem zamówienia będzie uzyskanie stosownych zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, w tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 6) W skład zamawianej dokumentacji wchodzi opracowanie dokumentacji kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac z wytycznymi do BIOZ. 7

8 7) Projekt budowlany i roboty budowlane nie będzie obejmować: - projektu rewaloryzacji dachu; prace związane z modernizacją zostały wykonane w latach 2008/09, - projektu osuszania budynku, z wyłączeniem pomieszczeń piwnicznych w XVII-wiecznej części budynku. 8) Elementem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich na podstawie uzyskanych stosownych zatwierdzeń, w tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenia na budowę. 1.6 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 1) Powierzchnia zabudowy Pz = 1205,4 m 2 2) Powierzchnia całkowita w tym: - część nadziemna - - część podziemna - 3) Powierzchnia netto w tym: - część nadziemna - - część podziemna - Pc = 3395,3 m ,9 m ,4 m 2 Pn = 1954,8 m ,0 m 2 471,8 m 2 4) Powierzchnia użytkowa Pu = 1411,4 m 2 w tym: - część nadziemna ,4 m 2 143,0 m 2 - część podziemna - 5) Wysokość budynku H =12,5 m 6) Kubatura netto Vn = 5868 m 3 7) Kubatura brutto Vb =10300 m 3 8) Liczba kondygnacji (łącznie z piwnicą): - pałac i oranżeria - przybudówka neogotycka Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu 8

9 Pałac położony jest w północnej części Waplewa Wielkiego, na niewielkim wzniesieniu, na zachód od drogi łączącej Ramoty ze Starym Targiem. Wjazd na teren pałacu prowadzi przez bramę od tej drogi. Ogrodzenie otacza pałac od strony wschodniej, południowej i częściowo zachodniej. Po stronie południowej, zachodniej i częściowo wschodniej znajduje się park. Na granicy parku jest zachowana kaplica grobowa rodziny Sierakowskich. Po stronie północnej zlokalizowane są zabudowania gospodarcze dawnego folwarku i budynek mieszkalny, tzw. Nowy dwór lub Pałac Donimirskich. Pałac został zbudowany na planie prostokąta, do którego dłuższego boku od strony wschodniej dostawiono dwa skrzydła w formie alkierzy (przypomina kształt litery C ). Do ściany północnej pałacu dobudowane są jeszcze dwa inne obiekty. Mniejszy z nich, oficyna gospodarcza wraz z przybudówką neogotycką, przylega od strony wschodniej. Większy obiekt, tzw. oranżeria, ma także plan prostokąta i przylega do budynku głównego od strony północnej za pośrednictwem dobudówki. Do pałacu prowadzi kilka wejść. Główne znajduje się w ryzalicie osadzonym w ścianie wschodniej. Drugie do niego wejście jest po przeciwnej stronie poprzez dwukondygnacyjny ganek. Istnieją jeszcze wejścia dodatkowe usytuowane w budynku pałacu i jego przybudówkach. Całość stanowi bardzo dobry przykład dziewiętnastowiecznej architektury ziemiańskiej, o rzadko spotykanej na tym terenie polskiej architekturze dworkowej z XVIII wieku. 1.7 Rys historyczny Od wieku XIII do 1466r. Waplewo Wielkie znajdowało się na terenie Państwa Krzyżackiego, w obszarze podległym komturii dzierzgońskiej. Od 1466 r. (Pokój Toruński) wieś należała do Prus Królewskich. Około 1483 r. majątek objęła rodzina Rabe, która utrzymała go w posiadaniu przez ponad wiek. W 1611r. majątek waplewski stał się własnością rodziny Niemojewskich. W 1641r. dobra waplewskie kupił hrabia Jan Biberstein-Zawadzki, kasztelan gdański i wojewoda parnawski. Postawił murowany dwór (nazywany zamkiem ), który może w swoim obrysie zachował się w murach istniejącego pałacu, na co wskazują uzyskane aktualnie wyniki wykonanych badań archeologicznych. Po Zawadzkich Waplewo Wielkie otrzymali Chełstowscy, a w 1726 wieś przeszła w ręce rodu Bagniewskich. W 1759r. majątek trafił do rodziny Sierakowskich, która rozbudowała dwór, nadając mu cechy założenia pałacowego. Kajetan Sierakowski założył tu w latach muzeum dzieł sztuki. W tym okresie dawna posiadłość szlachecka rozrosła się. Do najpełniejszego rozkwitu doszło Waplewo Wielkie w XIX wieku, gdy majątkiem zarządzał Alfons Sierakowski. W 1873 wybudowana została kaplica grobowa wg projektu Edwarda Jacobsthala. Po roku 1926 nastąpił krach finansowy rodziny Sierakowskich i majątkowi 9

10 groziła konfiskata na rzecz Niemców. Od licytacji majątek został uratowany dzięki pożyczce rządu polskiego. Jednak już w 1933 r. dobra zostały rozparcelowane i sprzedane. Część dóbr w Waplewie Wielkim nabył Kazimierz Donimirski, a Sierakowscy zatrzymali sobie dwór z parkiem. W 1939r. pałac zajęli Niemcy i urządzili w nim mieszkania (ok r.). Wspaniałe zbiory dział sztuki zostały rozproszone i rozkradzione (w Bibliotece Gdańskiej PAN ocalała część wielkiego księgozbioru biblioteki waplewskiej, losy pozostałych dzieł sztuki i wyposażenia pałacu stanowią temat pracy magisterskiej i doktorskiej p. Dobromiły Rzyskiej Laube, której powierzono opracowanie Projektu aranżacji muzealnej pałacu w Waplewie Wielkim ). W 1945r. majątek przejął Zarząd Nieruchomości Ziemskich Skarbu Państwa, dwór zaś powraca w ręce rodziny Sierakowskich, którzy w roku 1949 przeprowadzają gruntowny remont pałacu (znajdują się w nim w dalszym ciągu mieszkania). W 1955r.majątek przejmuje Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej, który w 1968r. przejmuje także pałac wraz z parkiem, po zrzeczeniu się praw przez właściciela. W latach 70-tych i 80-tych XX wieku przeprowadzono gruntowny remont pałacu adaptując go na hotel i lokalny ośrodek kultury. Po upadku POHZ w pocz. lat 90-tych XX wieku prawo własności zostało przyznane wnuczce ostatniego właściciela, pani Izabelli Sierakowskiej Tomaszewskiej, która w końcu 2006r. zrzekła się praw do pałacu pod warunkiem przekazania go Muzeum Narodowemu w Gdańsku. W listopadzie 2006r. Agencja Nieruchomości Rolnych także przekazała zespół pałacowoparkowy w Waplewie Wielkim. Wpisany do rejestru Pałac Sierakowskich, po przejęciu przez Województwo Pomorskie, został przeznaczony na działalność muzealną. W styczniu 2007 roku w Waplewie Wielkim utworzono oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku pod nazwą Muzeum Tradycji Szlachty Polskiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią. 14 grudnia 2011 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała część folwarczną historycznego zespołu pałacowo folwarczno parkowego w Waplewie Wielkim Muzeum Narodowemu w Gdańsku z przeznaczeniem dla jego Oddziału : Muzeum Tradycji Szlacheckiej 1.7 Dziedzictwo i dobra kultury wartość zabytkowa 10

11 Kompozycja zespołu stanowi harmonijne połączenie geometrycznie ukształtowanej części gospodarczej i swobodnie potraktowanej części pałacowo-parkowej. Zespół nie został zniszczony w trakcie działań wojennych. Dominantą założenia jest budynek pałacu wraz z oficyną i oranżerią, w istniejącej formie wzniesiony w XVIII i XIX wieku. W jego murach znajdują się zapewne relikty założenia siedemnastowiecznego. Od strony wschodniej przed budynkiem pałacu znajduje się kolisty podjazd z gazonem. Dwór otoczony jest od wschodu, południa i zachodu parkiem o kompozycji swobodnej. Po północnej stronie założenia znajduje się folwark o regularnym układzie, z kilkoma budynkami gospodarczymi. Cały zespół charakteryzuje się klarowną, z rozmachem pomyślaną kompozycją, w której malowniczo ukształtowany teren stanowi oprawę dla pałacu i regularnie rozplanowanego majdanu. Późniejsze zmiany przestrzenne i architektoniczne w obszarze zabytkowego założenia nie spowodowały znaczących przekształceń degradujących krajobraz kulturowy. Do częściowej dewastacji zespołu po II wojnie światowej przyczyniła się zmiana funkcji budynków pałacu oraz opuszczenie zabytku przez dotychczasowego użytkownika w latach 90-tych XX wieku i dokonywane przez niego wcześniej adaptacje i rozbudowy szczególnie w obrębie zabudowań folwarcznych. Należy także zauważyć, że rodzina Sierakowskich herbu Ogończyk odegrała wybitną rolę w historii Pomorza. Przedstawiciele rodu na przestrzeni bez mała 200 lat angażowali się w działalność polityczną, artystyczną, naukową, oświatową i społeczną. Na szczególne podkreślenie zasługuje ich wkład w pielęgnowanie tradycji narodowych na Pomorzu oraz działalność mającą na celu umacnianie polskiego charakteru tych ziem. Dwór Waplewski, tak pod względem formy architektonicznej jak i panującego w nim klimatu umysłowego, stanowił niejako archetyp dworu polskiego. W Waplewie istniała biblioteka obejmująca około 11 tysięcy tomów oraz kolekcje malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, broni i ceramiki. Wnętrze dworu zdobiły obrazy takich malarzy jak: Tycjan, Rubens, Dürer, Aleksander Orłowski, Franciszek Smuglewicz i Andreas Stech. Gościł tu m.in. Stefan Żeromski, Fryderyk Chopin, Jan Matejko, Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Tarnowski i Oskar Kolberg. Pałac w Waplewie Wielkim jest jednym z najcenniejszych zabytków polskiej kultury ziemiańskiej w północnej Polsce. Obecnie nie ma w północnej Polsce ani jednego kompletnego założenia dworskiego czy pałacowego, gdzie oprócz dworu czy pałacu z założeniem parkowym, istniałaby infrastruktura gospodarcza. Muzeum Narodowe w Gdańsku przejęło w Waplewie Wielkim 11

12 pałac, park, wozownię oraz gorzelnię, a od 14 grudnia 2011 r. folwark z zabudowaniami i majdanem oraz staw i dysponuje tym unikatowym założeniem. 1.8 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Misja Muzeum Tradycji Szlacheckiej Muzeum Tradycji Szlacheckiej jest Oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku pod nr RIK 5/99, NIP , REGON wpisanego do rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Pomorskiego. Zgodnie ze Statutem i regulaminem MNG, Pałac Waplewie Wielkim jest siedzibą Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Muzeum Narodowe w Gdańsku wraz ze swoimi Oddziałami realizuje statutowe działania zgodne z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. Misją MTS jest organizowanie i rozwijanie działań kulturalnych, popularyzujących i edukacyjnych związanych z tematyką historii szlachty polskiej i ziemiaństwa poprzez działalność wystawienniczą, badawczą i edukacyjną. Działania programowe muzeum będą koncentrowały się na praktycznym poznawaniu przeszłości tak, aby jej wartość była lepiej rozumiana i stawała się inspiracją dla współczesnej kultury. Z czasem, po scaleniu historycznego założenia pałacowo-parkowo -folwarcznego Pałac w Waplewie Wielkim stanie się centrum placówki prezentującej wszystkie aspekty działalności i życia rodzin szlacheckich w swoich siedzibach, w zakresie kultury, podtrzymywania tradycji, zarządzania gospodarką majątków, odpowiedzialności za losy ojczyzny, sąsiadów i współpracowników. Nawiązując do obecności Fryderyka Chopina w Waplewie Wielkim w 1827r. planowane jest powołanie Pomorskiego Centrum Chopinowskiego i wprowadzenie Waplewa na trasę wędrówek po miejscach związanych z pobytem kompozytora. Misją MTS jest uczestniczenie w międzynarodowym dialogu na temat dziedzictwa i historycznej tożsamości poprzez odpowiednie kształtowanie zasadniczej ekspozycji i wystaw czasowych, jak i poprzez projekty kulturalne organizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi. Integralnym elementem nowej placówki stanie się Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią. Misją ośrodka będzie nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z Polonią przez organizowanie zjazdów i spotkań. Ośrodek będzie również zajmował się pozyskiwaniem rzeczowego i finansowego wsparcia na rzecz placówki. Waplewski oddział Muzeum Narodowego prowadzi już bieżącą działalność edukacyjną i promocyjną, kładąc szczególny nacisk na rozpropagowanie idei muzeum. 12

13 1.8.2 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu Założenia programowe Planowana przebudowa ma na celu zaadaptowanie obiektu na Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Program muzeum zakłada, że będzie ono nawiązywać do przedwojennych tradycji dworu waplewskiego, który pełnił rolę ośrodka kultury i polskości na Pomorzu. Pałac będzie stanowić również centrum zarządzania zabytkowym zespołem pałacowo parkowo folwarcznym wchodzącym w skład Muzeum Tradycji Szlacheckiej. W obiekcie przewidywane są następujące funkcje: muzealna, edukacyjna, badawcza, biblioteczna, ekspozycyjna (ekspozycja stała i wystawy zmienne), rekreacyjna i turystyczna. W zakresie funkcji muzealnych do zadań MTS należy prezentacja pomieszczeń, portretu sarmackiego, portretu rodzinnego, prezentacja chwały oręża polskiego, malarstwa gdańskiego, flamandzkiego i włoskiego. W zakresie funkcji wystawienniczej do zadań MTS należy prezentacja ekspozycji stałych i czasowych, gromadzenie zbiorów i budowa kolekcji: malarstwa (powinna zawierać w sobie scalone pozostałości kolekcji Sierakowskich), militariów wschodnich, mebli i wyposażenia oraz księgozbioru. Przewiduje się organizowanie projektów ekspozycyjnych indywidualnych i grupowych, krajowych i międzynarodowych, wymiana wystaw oraz krajowa i międzynarodowa współpraca kuratorska dotycząca historii polskiej szlachty. Bezpośrednio z funkcjami wystawienniczymi związane jest opracowywanie i dokumentowanie zbiorów oraz opieka konserwatorska nad nimi. W zakresie funkcji badawczo-naukowej ma tu powstać ośrodek naukowy, prowadzący badania nad historią rodów pomorskich oraz dziejami rezydencji szlacheckich na Pomorzu. Badania będą prowadzone we współpracy z pomorskim uczelniami oraz innymi ośrodkami, w związku z tym, przewiduje się organizowane konferencji naukowych oraz działalność wydawniczą. Prowadzone będą przedsięwzięcia dokumentacyjne i badawcze oraz spotkania pomiędzy środowiskiem zawodowym historyków a przedstawicielami innych dyscyplin naukowych i środowisk twórczych poprzez przedsięwzięcia interdyscyplinarne. W zakresie funkcji edukacyjnej zadania MTS obejmują upowszechnianie wiedzy o historii polskiej szlachty, organizowanie różnorodnych przedsięwzięć wykorzystujących kreatywność zwiedzających, organizację lekcji muzealnych, konkursów, warsztatów dla studentów i środowisk akademickich, szkoleń i spotkań z młodzieżą oraz wykładów, projekcji filmowych, koncertów, promocji wydawnictw i wystaw oraz wykorzystanie form wirtualnych, tj. stworzenie interesującego portalu internetowego. W celu przybliżenia działalności 13

14 Oddziału grupie niepełnosprawnych niedowidzących i niewidzących Muzeum planuje utworzenie specjalnego programu edukacyjnego wraz z prezentacją makiety zwiedzanego obiektu. Oprócz podstawowej działalności muzealniczo-wystawienniczej, zakres działań MTS będzie uzupełniać udział tej instytucji w szeroko rozumianym życiu kulturalnym. Mają tu się odbywać koncerty muzyczne (m.in. koncerty fortepianowe w czasie Pomorskich Dni Chopinowskich), przedstawienia teatralne, plenery artystyczne oraz obchody rocznicowe. Główny program obiektu uzupełniają niezbędne pomieszczenia biurowe, administracyjne, magazynowe i techniczne, niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania muzeum Struktura Muzeum Tradycji Szlacheckiej Organem nadzorującym i właścicielskim MTS jest Muzeum Narodowe w Gdańsku. Obecna struktura organizacyjna przedstawia się następująco: - kierownik - podlegający Dyrektorowi Muzeum Narodowego w Gdańsku - pomocnicy muzealni (4 osoby) odpowiedzialni za utrzymywanie czystości w obiekcie, prace ogrodowe, obsługę kasy fiskalnej; podlegający kierownikowi obiektu. Obsługa zewnętrzna w zakresie nadzoru i ochrony obiektu realizowana jest przez firmę zewnętrzną. Sukcesywnie zatrudnienie zwiększy się o jedną osobę pracownika merytorycznego, w trakcie realizacji rewaloryzacji pałacu. Przewidywana poniżej struktura organizacyjna uwzględnia docelową strukturę działów, niezbędną do realizacji misji, funkcji i zadań MTS. Planowany jest podział struktury organizacyjnej MTS na trzy zasadnicze części: a) administracyjną (7 osób) podlegającą Kierownikowi Oddziału, obejmującą dział administracyjny i techniczny kierowany przez kierownika obiektu: - kierownik i sekretariat (2 osoby) - Dział Administracji i Nadzoru Technicznego (5 osób) b) badawczo naukową (12 osób) - podlegającą Kierownikowi Oddziału, obejmującą archiwum muzealne, magazyny eksponatów, pracownie i działy programowe kierowane przez kuratorów: - Dział Sztuki(2 osoby) - Dział Dokumentacji (1 osoba) - Dział Parkowo Ogrodowy - arboretum (ogrodnicy- 5 osób) 14

15 - Dział Historii Szlachty i Ziemiaństwa. Pracownia heraldyczno-genealogiczna (3 osoby) - Biblioteka (1 osoba) c) obsługi odwiedzających (5 osób)- podlegającą Kierownikowi Oddziału, obejmującą strefy forum publicznego, funkcji towarzyszących, edukacyjno-seminaryjną oraz ekspozycji: - Dział Obsługi Zwiedzających (4 osoby) - Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią (1 osoba) Obsługa zewnętrzna w zakresie nadzoru i ochrony obiektu będzie realizowana przez firmę zewnętrzną Adresaci Muzeum Tradycji Szlacheckiej MTS powinno być atrakcyjną placówką dla zwiedzających z kraju i zagranicy, przedstawiającą dzieje tradycji szlacheckiej w formach przystępnych dla zróżnicowanych grup kulturowych, społecznych i wiekowych. Główną grupą odwiedzających MTS będzie młodzież w wieku szkolnym, gimnazjum i liceum. Dla nich MTS prowadzić będzie lekcje muzealne i działania wykorzystujące współczesne formy przekazu, jakie ułatwią młodemu odbiorcy percepcję i rozumienie procesów dziejowych. Do istotnej grupy zwiedzających można zaliczyć również studentów oraz środowiska akademickie, w tym grupy angażowane do współpracy przy pracach badawczych i organizowaniu wystaw czasowych. Duże grupy zwiedzających będą stanowili odwiedzający Waplewo turyści polscy i zagraniczni. Osobną grupą odbiorców będą profesjonaliści i hobbyści zainteresowani szlachtą polską, poszukujący szczegółowych informacji. Wyjątkową atrakcją będzie ośrodek badań heraldycznych Prognozowana liczba odwiedzających Prognozowana łączna liczba odwiedzających MTS - ok tysięcy rocznie, (sukcesywnie do 25 tys. rocznie) w tym: prognozowana liczba odwiedzających ekspozycję stałą - ok tysięcy rocznie prognozowana liczba odwiedzających wystawy czasowe ok. 2-3 tysięcy rocznie prognozowana liczba odwiedzających Pomorskie Dni Chopinowskie w edycji wiosennej i jesiennej - ok.1200 osób 15

16 1.8.3 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Cały obiekt składa się z trzech elementów: pałacu, oranżerii i przybudówki neogotyckiej. Powstałe w różnych okresach skrzydła budynku były wielokrotnie przebudowywane. Ostatnio Pałac był przebudowany w XIX w. i po II wojnie światowej. Pałac jest budynkiem murowanym, na kamienno-ceglanym fundamencie, o zróżnicowanej kubaturowo i rozbudowanej bryle. Mury piwnic i części nadziemnej obiektu wykonane są z cegły pełnej, na zaprawie wapiennej i wtórnie cementowo-wapiennej. Istniejące sklepienia nad piwnicami są częściowo zabytkowe. Istniejące stropy międzykondygnacyjne mają konstrukcję drewnianą, stalowo-ceramiczną i żelbetową. Stropy w niektórych pomieszczeniach nie spełniają normatywów. Klatki schodowe w budynku mają konstrukcję drewnianą, ceglaną i żelbetową z wtórną dekoracyjną balustradą. Ściany wewnętrzne budynku wykonano jako murowane z cegły i o konstrukcji drewnianej. Ściany są wykończone tynkami. Część ścian uległa w przeszłości spękaniu, skażeniu mikrobiologicznemu i wyplamieniu, zawilgoceniu oraz urazom mechanicznym. Posadzki w pokojach wykonano z parkietu i desek drewnianych (sosnowych) na legarach. Posadzki w korytarzach i ciągach komunikacyjnych wykonane są z desek sosnowych, kamienia i parkietu. W zespołach sanitarnych istnieją posadzki ceramiczne. W części obiektu podłogi wykonano niegdyś w sposób niewłaściwy lub z wadliwego materiału. Dalsze ich użytkowanie w tym stanie może doprowadzić do zagrożeń i zniszczeń ( klawiszowanie klepek, powstawanie ubytków w ciągłości nawierzchni). Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna przeznaczona jest do zachowania (z wyjątkami), wymaga remontu lub wymiany. Istniejąca stolarka budowlana wewnątrz budynku należy do typowej powojennej, pozbawiona jest wartości historycznej i estetycznej. Wewnętrzne drzwi płycinowe zamontowano wtórnie w czasach odbudowy Infrastruktura techniczna Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: - kanalizację sanitarną, - instalację wodną, 16

17 - przewody dymowe, - instalację elektryczną, - instalację telefoniczną, - instalację p.poż - instalację ogrzewania c.o. z obiegiem wymuszonym. Obiekt jest zaopatrywany w ciepło z eko-kotłowni, znajdującej się w Starym Targu. 1.9 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Pomimo wcześniejszych przebudów układ wnętrz Pałacu został w swym zasadniczym układzie zachowany od XVIII wieku, jednak przebudowy te zupełnie zniszczyły wystrój architektoniczny pomieszczeń. Celem planowanej przebudowy jest rewaloryzacja i modernizacja istniejącego budynku Pałacu wraz z dwiema przybudówkami, oranżerią i przybudówką neogotycką, w obrębie wszystkich istniejących kondygnacji (piwnice, parter, piętro, poddasze i strych), z dostosowaniem ich do celów muzealnych. Poprzez działania remontowe i modernizacyjne należy stworzyć obiekt funkcjonalny i przyjazny odbiorcom w różnym wieku, wyposażony w urządzenia i instalacje umożliwiające wszechstronne korzystanie z programów muzealnych Strefy funkcjonalne Realizacja założeń MTS obejmie łącznie 1411,4m 2 powierzchni użytkowej netto, przy całkowitej powierzchni netto obiektu wynoszącej 1954,8m 2. obejmuje funkcje podstawowe, uzupełniające i towarzyszące niezbędne do realizacji misji i zadań MTS, pogrupowane według kryterium głównych funkcji i dostępności w 5 strefach funkcjonalnych. 1). Strefa ekspozycji muzealnych o powierzchni ok. 954 m 2 netto, która obejmie: a/pomieszczenia rekonstrukcji dawnych wnętrz pałacowych: - na parterze pałacu Sień (pom. nr 1.1), Salę bilardową (pom. nr 1.3), Salę Gdańską (pom. nr 1.15), Salę Białą (pom. nr 1.4), Saloniki I i II (pom. nr 1.5 i 1.6), - na piętrze pałacu Pokój Dziecinny IV (pom. nr 2.2) wraz z loggią (nr 2.34) i Pokój Nauczyciela (pom. nr 2.3); b/pomieszczenia przeznaczone do aranżacji historycznej : - na parterze pałacu Biblioteka (pom. nr 1.16), Pokój Pani (pom. nr 1.10), Gabinet Pana (pom. nr 1.7), Pokój Pana (pom. nr 1.8), Weranda (pom. nr 1.14) i pomieszczenie nr 1.9, - na piętrze pałacu Pokój Gościnny I (pom. nr 2.12), Pokój Gościnny II (pom. nr 2.13), Pokój Oficjalisty (pom. nr 2.14), Pokój Gościnny Pana Domu (pom. nr 2.7), Pokój Dziecinny I 17

18 (pom. nr 2.6), Pokój Dziecinny II (pom. nr 2.5), Pokój Dziecinny III (pom. nr 2.4), Pokój Łazienka (pom. nr 2.9), - na parterze w oranżerii Oranżeria I (pom. nr 1.36) i Oranżeria II (pom. nr 1.39); c/ pomieszczenia przeznaczone na wystawy czasowe: - na parterze pałacu Jadalnia (pom. nr 1.17), - w piwnicach pałacu - pomieszczenia nr 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 i 0.20, - na poddaszu przybudówki neogotyckiej - pomieszczenie nr ) Strefa funkcji edukacyjno-seminaryjnych oraz koncertów i spektakli, o powierzchni ok. 91 m 2 netto, została usytuowana na parterze oranżerii - sala wielofunkcyjna (pom. nr 1.38). 3) Strefa funkcji towarzyszących, o powierzchni ok. 72 m 2 netto, zlokalizowana na parterze i na poddaszu pałacu oraz na parterze oranżerii przewidziano tam hole, zespoły sanitarne, szatnie i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone bezpośrednio do obsługi podstawowych stref użytkowych. 4) Strefa naukowo-badawczo-administracyjna, o powierzchni ok. 294 m 2 netto, obejmuje pomieszczenia na piętrze oranżerii i przybudówki neogotyckiej oraz dwa pomieszczenia na parterze w pałacu (pom. nr 1.18 i 1.19). Przewiduje się pracownie genealogii i heraldyki oraz pracownie pomologii. 5) Strefa magazynów i infrastruktury technicznej, o powierzchni ok. 258 m2 netto, została zlokalizowana w piwnicach oranżerii oraz w piwnicach i na parterze przybudówki neogotyckiej Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe - wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Powierzchnie użytkowe podstawowe i pomocnicze oraz usługowe zostały określone na podstawie ogólne zasady zaliczania pomieszczeń do niektórych rodzajów powierzchni w budynkach wg PN-ISO 9836:1997 dla budynku użyteczności publicznej: - powierzchnia użytkowa podstawowa (Pp) pomieszczenia do zbiorowego uczestnictwa i ekspozycji; - powierzchnia użytkowa pomocnicza (Pd) hol, szatnie, pokoje biurowe kierownictwa, pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne; - powierzchnia usługowa (Pg) rozdzielnia ciepła lub węzeł cieplny, wentylatornia, klimatyzatornia i inne pomieszczenia techniczne oraz magazyny. 18

19 Zestawienie powierzchni użytkowych, usługowych i ruchu poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji zgodne z wykonaną inwentaryzacją obiektu Powierzchnia netto Pn (m 2 ) Powierzchnia użytkowa Pu (m 2 ) Powierzchnia użytkowa zamknięta ze wszystkich stron Pu z (m 2 ) Pow. użytkowa podstawowa Pp (m 2 ) Pow. użytkowa pomocnicza Pd (m 2 ) Pow. użytkowa nie zamknięta ze wszystkich stron lecz przekryta Pu n (m 2 ) Pow. użytkowa kondygnacji Pu k (m 2 ) Pow. usługowa Pg (m 2 ) Pow. ruchu Pr (m 2 ) Pow. netto kondygnacji Pn k (m 2 ) PARTER - POZIOM 1 Pn (m 2 ) Nr Pu (m 2 ) Nazwa pomieszczenia pom. Pu Pg(m 2 Pr(m 2 Pn k (m 2 z (m 2 ) Pu n (m 2 Pu k Pd ) ) ) Pp(m 2 ) ) (m 2 ) (m 2 ) 1.1 Sień pałacowa 39,4 1.2 Hol pałacowy 16,1 1.3 Sala bilardowa 31,0 1.4 Sala biała 55,6 1.5 Salonik I 12,8 1.6 Salonik II 21,4 1.7 Gabinet Pana 16,4 1.8 Pokój Pana 18,3 1.9 Pokój 19, Pokój Pani 19, Portiernia i szatnia 8, Hol z zespołem sanitarnym 35, Pom. gospodarcze 2, Weranda pałacowa 23, Sala Gdańska 60, Biblioteka 51,9 19

20 1.17 Jadalnia 43, Pokój Służbowy (biuro) 20, Pokój Służbowy (biuro) 16, Korytarz 23, Komunikacja 12, Pom. pomocnicze 24, Pom. pomocnicze 19, Magazyn muzealny 27, Magazyn muzealny 12, Pom. gospodarcze 2, Magazyn muzealny Magazyn muzealny 13, Pom. gospodarcze 2, Klatka schodowa i korytarz 14, Korytarz 3, Pom. gospodarcze 1, Przedsionek 3, Klatka schodowa i korytarz 17, Pom. pomocnicze 7, Oranżeria II 29, Pom. gospodarcze 4, Sala wielofunkcyjna 90, Oranżeria I 13, Schody 2, Hol z szatnią 27, Zespół sanitarny 16, Przedsionek 5,6 Razem ,1 738,1 73,6 83,6 1633, 4 PIĘTRO - POZIOM Sień Górna 39,2 2.2 Pokój Dziecinny IV 32,7 2.3 Pokój Nauczyciela 24,6 2.4 Pokój Dziecinny III 24,9 2.5 Pokój Dziecinny II 17,7 2.6 Pokój Dziecinny I 13,2 2.7 Pokój Gościnny Pana Domu 12,2 2.8 Pom. gospodarcze 9,2 2.9 Łazienka (aranżacja) Korytarz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Stary Rynek Oliwski 18 na potrzeby UP Gdańsk 5 Adres: ul. Stary Rynek Oliwski 18, 80-305 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym:

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym: Zał. Nr 1 do wniosku PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa fragmentów wnętrza budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) DLA ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych realizowanego w ramach zamówienia Modernizacja i wyposażenie COEK Studio sposobem na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wymiana okien w Domu Studenta Piast Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) DOA-ZP-VIII.271.28.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71240000-2 usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj adaptację opróżnionego budynku mieszkalno użytkowego przy ul. Jagiellońskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach Zamówienia obejmuje wykonanie: I. dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Walecznych Warszawa. Projekt budowlano wykonawczy adaptacji budynku na potrzeby fundacji.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Walecznych Warszawa. Projekt budowlano wykonawczy adaptacji budynku na potrzeby fundacji. Nazwa i adres Zamawiającego: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa Nazwa i adres Jednostki Projektowej: RWK Inżynierowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn. 12.04.2017 r. Zatwierdził: Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NR 14/01. ADRES: 58-210 Łagiewniki, ul. Wrocławska 1, dz. nr 174/3 Obręb Łagiewniki, Gmina Łagiewniki

KONCEPCJA NR 14/01. ADRES: 58-210 Łagiewniki, ul. Wrocławska 1, dz. nr 174/3 Obręb Łagiewniki, Gmina Łagiewniki p l u m b o o m a r c h i t e k c i p i o t r b u c z a k siedziba: 58-200 Dzierżoniów, ul. Pocztowa 15/1 NIP: 8822029287 biuro: 50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 16/63 REGON: 021992695 e-mail: biuro@plumboom.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie ADRES OBIEKTU: Ptaszków nr 46, 49; gm. Kamienna Góra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJEWÓDZKIEJ 33 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Program funkcjonalno-użytkowy dla wykonania remontu pomieszczeń części głównej pierwszego piętra budynku Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013 URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ 42 470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 e-mail: siewierz@siewierz.pl tel. 32 64-99-400, 32 64-99-401 fax. 32 64-99-402 ZP.271.12.2013 Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. Zapytania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI Sąd Rejonowy w Łańcucie ul. Grunwaldzka 10, 37-100

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. orientacyjna wartość. bez VAT zł 1 = 4,1749 zł

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. orientacyjna wartość. bez VAT zł 1 = 4,1749 zł SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn. 1.09.2017 r. ** PN (przetarg nieograniczony), PO (przetarg ograniczony), NZO (negocjacje z ogłoszeniem), DK (dialog konkurencyjny),

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ODTWORZENIOWA

DOKUMENTACJA ODTWORZENIOWA C U D Z I Ł O A R C H I T E K T U R A I B U D O W N I C T W O ul. Świętokrzyska 46, 26-400 Przysucha DOKUMENTACJA ODTWORZENIOWA budynku przy ul. Waryńskiego 17 w Szczecinie ZAM AWIAJĄCY : POLSKA AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. orientacyjna wartość. bez VAT zł 1 = 4,1749 zł (D, U, RB*)

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. orientacyjna wartość. bez VAT zł 1 = 4,1749 zł (D, U, RB*) SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn. 27.11.2017 r. ** PN (przetarg nieograniczony), PO (przetarg ograniczony), NZO (negocjacje z ogłoszeniem), DK (dialog konkurencyjny),

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 Tel.: 052/ 320-68-68 86-060 Nowa Wieś Wielka Fax: 052/ 320-68-50 e-mail:ug@nowawieswielka.pl http://www.bip.nowawieswielka.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Remont

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel 1 Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel N I P : 6 2 7 1 0 6 3 1 7 4 e-mail : wwrobel@profil.com.pl 4 1 5 0 6 C H O R Z Ó W U L. P R Z Y J E M N A 1 4 TEL / FAX : ( 0 3 2 ) 2 4 60 308/309 PROJEKT NR : C

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obiekt i zakres prac, teren budowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo