REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW obowiązujący W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW obowiązujący W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW obowiązujący W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rezerwacją biletów do Opery na Zamku w Szczecinie zajmuje się Dział Promocji oraz kasa Opery. 2. Sprzedaż biletów prowadzi kasa Opery na Zamku w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 (wejście H z dziedzioca Zamku Książąt Pomorskich). Zakup biletów możliwy jest w Kasie Opery na Zamku znajdującej się przy ul. Korsarzy 34, w miejscu wydarzenia na 2 godziny przed jego rozpoczęciem w wydzielonych i oznaczonych miejscach oraz za pośrednictwem strony internetowej 3. Możliwe jest zarezerwowanie biletów na te z wydarzeo organizowanych przez Operę na Zamku, na które liczba miejsc siedzących jest ograniczona. Przez pojęcie wydarzenie na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się spektakl, koncert, przedstawienie oraz inne wydarzenia kulturalne organizowane przez Operę. 2 REZERWACJA BILETÓW 1. Bilety na wydarzenia organizowane przez Operę można zarezerwowad w następujący sposób: a) telefonicznie pod numerem lub : w poniedziałki w godz. 8 16, od wtorku do piątku w godz. 8 18, b) osobiście w kasie Opery na Zamku w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 (wejście H z dziedzioca Zamku Książąt Pomorskich): od wtorku do piątku w godz , w poniedziałki kasa jest nieczynna. 2. Rezerwacja może byd przyjęta po uzyskaniu od osoby dokonującej rezerwacji następujących informacji: a) imię i nazwisko osoby, b) numer telefonu osoby, c) rodzaj rezerwowanego biletu. 3. Odmowa podania przez osobę dokonującą rezerwacji danych wskazanych w pkt 2 uniemożliwia zarezerwowanie biletów.

2 4. Zarezerwowane telefonicznie bilety należy odebrad najpóźniej na pięd dni kalendarzowych przed wydarzeniem. Po upływie wskazanego terminu wszystkie rezerwacje zostaną anulowane, z zastrzeżeniem postanowieo z 7 pkt Rezerwacje dokonane w terminie późniejszym niż na pięd dni kalendarzowych przed wydarzeniem należy odebrad w dniu ich dokonania do godziny 18, czyli do kooca pracy kasy. 6. Opera na Zamku zastrzega sobie możliwośd zmiany terminu odbioru biletów na poszczególne wydarzenia. W takiej sytuacji pracownik Opery odbierający rezerwację jest zobowiązany do poinformowania widza o zmienionym terminie odbioru biletów. 7. Pracownik Opery przyjmujący rezerwację jest zobowiązany każdorazowo podad rezerwującemu termin, godzinę i miejsce wydarzenia, numer rezerwacji, cenę oraz termin odbioru biletów. 3 SPRZEDAŻ BILETÓW 1. Sprzedaż biletów Opery na Zamku odbywa się: a) w kasie Opery przy ul. Korsarzy 34 (wejście H z dziedzioca Zamku Książąt Pomorskich): od wtorku do piątku w godz , w poniedziałki kasa jest nieczynna, b) w miejscu wydarzenia najpóźniej na dwie godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia, c) za pośrednictwem strony internetowej: 2. Zakup biletów przez stronę internetową jest możliwy najpóźniej na ostatni dzieo roboczy przed terminem rozpoczęcia wydarzenia. 3. Dane osobowe osób rezerwujących podane przy rezerwacji lub zakupie biletu są chronione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. 4. Po uiszczeniu płatności przez Internet odbiór biletu następuje: a) w kasie Opery przy ul. Korsarzy 34 w dniach i godzinach pracy kasy, b) w miejscu wydarzenia ze względów organizacyjnych prosimy o odbiór biletów nie później niż 30 minut przed wydarzeniem. 5. Kasa Opery na Zamku honoruje karty płatnicze: Polcard, Visa, MasterCard, Diners Club International, PBK Styl, JCB Cards. Płatnośd kartą płatniczą nie jest możliwa w przypadku zakupu biletu w miejscu wydarzenia. 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Dotpay.

3 4 BILETY 1. Bilety na wydarzenia organizowane przez Operę na Zamku są drukami ścisłego zarachowania. 2. Każdy bilet opatrzony jest kolejnym numerem. 3. Blankiety biletów opatrzone są logo Opery z informacją teleadresową oraz zawierają kupon kontrolny i następujące informacje dotyczące wydarzenia: tytuł, data, godzina, miejsce, kwalifikacja biletu, rząd i miejsce, cena. 4. Ceny biletów ustalane są na podstawie odrębnych zarządzeo dyrektora Opery wydawanych na wniosek kierownika Działu Promocji. 5. Stosownie do postanowieo ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz ze zm.) cena biletu zawiera 8-procentowy podatek VAT. 6. Bilety wstępu bez kuponu kontrolnego nie upoważniają do wejścia na wydarzenie. 5 RODZAJE BILETÓW 1. Opera na Zamku prowadzi sprzedaż biletów następujących rodzajów: A. BILET NORMALNY. B. BILET ZBIOROWY: a) do nabycia biletów zbiorowych upoważnione są osoby kupujące co najmniej 10 biletów; b) do nabycia biletu w cenie biletu zbiorowego (bez konieczności spełnienia warunku co do liczebności grupy oraz bez obowiązku wcześniejszej rezerwacji, o której mowa w 7) uprawnieni są: członkowie Związku Artystów Scen Polskich, członkowie Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, osoby niepełnosprawne wymagające opieki; c) do nabycia biletu w cenie biletu zbiorowego uprawnieni są także posiadacze kuponów promocyjnych wydanych przez Operę na Zamku. Wydając bilet tym osobom, kasjer zobowiązany jest odebrad im kupon i zachowad go do rozliczenia. C. BILET FAMILIJNY: a) bilet familijny jest ofertą skierowaną do grupy trzech lub więcej osób, w skład której wchodzi dwóch opiekunów i co najmniej jedno dziecko, które nie ukooczyło 12. roku życia, albo jeden opiekun i co najmniej dwoje dzieci, które nie ukooczyły 12. roku życia;

4 b) cena biletu jest ceną za jedną osobę wchodzącą w ramach grupy, o której mowa w lit. a); c) przy zakupie biletu familijnego kasjer może zażądad okazania ważnej legitymacji szkolnej dziecka. D. BILET PRACOWNICZY/BILET DLA EMERYTOWANEGO PRACOWNIKA OPERY: a) bilety pracownicze przysługują tylko pracownikom Opery zatrudnionym na podstawie umów o pracę oraz emerytowanym pracownikom Opery; b) wymienionym wyżej osobom przysługują dwa bilety po określonej cenie ustanowionej odrębnym zarządzeniem/okólnikiem przez dyrektora Opery na dany tytuł w sezonie (poza spektaklami premierowymi) w miejscu wyznaczonym w zarządzeniu/okólniku dotyczącym rozplanowania miejsc na danej sali; c) kasa zobowiązana jest do ewidencjonowania osób nabywających bilety pracownicze. E. BILET STUDENCKI: a) bilety studenckie przysługują wyłącznie studentom I, II i III stopnia studiów dziennych, zaocznych oraz wieczorowych za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej na wybrane wydarzenia (z wyłączeniem premier i wydarzeo popremierowych); cena biletu określona zostanie zgodnie z cennikiem udostępnionym na stronie internetowej Opery; b) legitymację wraz z zakupionym biletem należy okazad obsłudze Opery przed wejściem na widownię. F. BILET DLA CZŁONKA SMOiO: a) członkom SMOiO przysługuje jeden bilet o określonej cenie ustanowionej odrębnym zarządzeniem/okólnikiem przez dyrektora Opery na dany tytuł w sezonie (poza spektaklami premierowymi) w miejscu wyznaczonym w zarządzeniu/okólniku dotyczącym rozplanowania miejsc na danej sali; b) do nabycia biletu dla członków SMOiO upoważnia legitymacja członkowska stowarzyszenia; c) kasa zobowiązana jest do ewidencjonowania osób nabywających bilety dla członków SMOiO. G. WEJŚCIÓWKA: a) wejściówki są to bilety uprawniające do zajęcia miejsca stojącego; b) sprzedaż wejściówek jest podejmowana po wyczerpaniu biletów na miejsca siedzące i po wprowadzeniu takiej możliwości w drodze zarządzenia/okólnika podjętego przez dyrektora Opery podjętego na wniosek kierownika Działu Promocji.

5 c) cena i liczba wejściówek na wydarzenie zostanie określona w odrębnym zarządzeniu dyrektora Opery. H. ZAPROSZENIE PŁATNE: Do nabycia biletu z upustem (wysokośd upustu określa dyrektor Opery w stosownym zarządzeniu/okólniku) uprawnione są wyłącznie osoby posiadające zaproszenie wydane przez Operę na Zamku. 6 ULGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. Ulgi przy zakupie biletów przysługują osobom, które w momencie zakupu biletu w kasie Opery posługują się orzeczeniem o niepełnosprawności (dla osób do lat 16.) lub legitymacją osoby niepełnosprawnej (dla osób od lat 16.). Ulgi kształtują się w sposób następujący: a) osoby do 16. roku życia (dotyczy spektakli dziecięcych i baletowych z wyjątkiem premier): osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje 1 bilet w cenie 10 zł oraz 1 bezpłatny bilet dla opiekuna; b) osoby od 16. roku życia (dotyczy wszystkich wydarzeo organizowanych przez Operę z wyjątkiem warsztatów i premier): osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje 1 bilet w cenie biletu zbiorowego oraz 1 bezpłatny bilet dla opiekuna; osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności przysługuje 1 bilet w cenie biletu zbiorowego. 7 ZAMAWIANIE BILETÓW ZBIOROWYCH 1. Zamówienie biletów zbiorowych powinno byd poprzedzone rezerwacją telefoniczną. 2. Skutecznośd rezerwacji uzależniona jest dodatkowo od doręczenia do kasy Opery zamówienia w formie pisemnej. 3. Zamówienie biletów zbiorowych, o którym mowa w pkt 2, musi byd dostarczone najpóźniej piątego dnia kalendarzowego od dnia rezerwacji telefonicznej. Po tym terminie zarezerwowane bilety mogą byd sprzedane lub przeznaczone dla innych nabywców. 4. Zamówienie, o którym mowa w pkt 2, powinno zawierad: a) nazwę, adres i telefon instytucji/przedsiębiorstwa, b) imię i nazwisko osoby zamawiającej bilety, c) numer rezerwacji,

6 d) godzinę, datę i tytuł wydarzenia, e) liczbę, cenę i wartośd zamówionych biletów, f) formę zrealizowania zapłaty, g) sposób odbioru biletów, h) nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację grupy, i) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży i rezerwacji biletów obowiązującym w Operze, j) NIP zamawiającego w przypadku żądania wystawienia faktury VAT. 5. Zamówienie złożone przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną musi byd podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązao finansowych. 6. W przypadku gdy zamówione bilety nie zostaną odebrane w uzgodnionym terminie, Opera obciąży zamawiającego kosztami zamówionych biletów. W takiej sytuacji osobie rezerwującej nie służy prawo do reklamacji. 7. Za zgodą dyrektora Opery na Zamku istnieje możliwośd zwrotu do 10 procent zakupionych biletów zbiorowych, najpóźniej na jeden dzieo roboczy przed planowanym wydarzeniem, przy czym w takiej sytuacji wymagany jest zwrot paragonu oraz biletów z nienaruszonym kuponem kontrolnym. 8 ZWROTY I REKLAMACJE 1. Kasa nie przyjmuje zwrotu zakupionych biletów poza sytuacją wskazaną w 7 pkt 7 oraz 8 pkt Zwrot zakupionych biletów może byd dokonany wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia przez Operę. W takiej sytuacji zwroty będą realizowane po przedłożeniu biletów z zachowanymi danymi i z nienaruszonym kuponem kontrolnym oraz paragonu z kasy fiskalnej w kasie Opery w terminie do 10 dni kalendarzowych od zaplanowanej daty wydarzenia. Zwrot biletów na wydarzenie, które się już odbyło lub rozpoczęło, nie jest możliwy, chyba że zostanie przewidziany w odrębnym zarządzeniu dyrektora Opery na Zamku. 3. Kasa nie wymienia biletów. 4. Reklamacje przyjmowane są przez Dział Promocji Opery na Zamku (adres do korespondencji: ul. Korsarzy 34, Szczecin, lub

7 9 POSTANOWIENIA KOOCOWE 1. Konieczne jest wcześniejsze wykupienie biletów i punktualne przybycie na miejsce wydarzenia. 2. Po rozpoczęciu wydarzenia spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na salę do czasu najbliższego antraktu (przerwy). 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc uprzednio obowiązujący Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów Opery na Zamku w Szczecinie.

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN Załącznik nr 1 Uchwały nr 53/2014 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. z dnia 07 lutego 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulaminy. REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminy REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC)

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 14 grudnia 2014 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Obowiązuje od dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR)

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) Obowiązuje od 12 grudnia 2010r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Taryfy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r. Koleje Małopolskie sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A. Użyte w Umowie oraz niniejszym Regulaminie wybrane zwroty oznaczają: Użytkownik (Użytkownik MULTIKARNETU) to osoba posiadająca i korzystająca z MULTIKARNETU. Każdy Użytkownik nabywa uprawnienia do osobistego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo