PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie Kryzysowe Rok II, stopień I Tryb: studia stacjonarne/niestacjonarne Termin realizacji: semestr 3 5 Czas trwania: 175 godzin Wymiar: 7 tygodni Miejsce: Policja, Wojsko Polskie (w tym Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Pożarna, Centra Zarządzania Kryzysowego istniejące przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, instytucje administracji różnych szczebli realizujące zadania obronne (w tym Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Szczecinie), formacje Obrony Cywilnej Kraju, Straż Miejska i Gminna, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych, inne instytucje wykorzystujące w swej działalności różnorodne formy zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Realizując praktyki, studenci zapoznają się ze specyfiką Placówki, w której praktyka studencka jest odbywana, w szczególności poznają realizowane przez nią zadania. W zasugerowanych powyżej Placówkach, realizując program praktyki, studenci będą mogli odpowiednio kształtować przyszłe kompetencje zawodowe, między innymi, w zakresie: 1) prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem właściwych dla danej Placówki Zespołów Zarządzania Kryzysowego poprzez: Planami Zarządzania Kryzysowego poszczególnych Placówek; organizacją i zabezpieczeniem funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego Placówki; metodologią opracowywania projektu rocznego planu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego poszczególnych Placówek; z metodami opracowywania i aktualizacji planów ochrony przeciwpowodziowej na obszarach odpowiedzialności Placówki; procesu planowania i podejmowania działań w przypadku powstania klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz zagrożenia życia, zdrowia i środowiska noszącego znamiona kryzysu;

2 organizowania całodobowej służby dyżurnej w Centrum Zarządzania Kryzysowego Placówki w zakresie monitorowania i analizowania zdarzeń oraz zagrożeń, w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych lub na polecenie organu wykonawczego; obsługi posiedzeń Zespołu i prowadzenia dokumentacji Zespołu Zarządzania Kryzysowego poszczególnych Placówek; procesu analizy zgłaszanych potrzeb dotyczących działań Zespołu; zasad magazynowania sprzętu przeciwpowodziowego; podczas planowania i organizowania wspólnych ćwiczeń i szkoleń służb, instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, ratowanie życia i zdrowia oraz prowadzenie akcji ratowniczych; przy prowadzeniu ewidencji podmiotów reagowania kryzysowego; przy prowadzeniu bazy danych do zarządzania kryzysowego Placówki; podczas zadań organizowania i realizowania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej; w organizowaniu, utrzymaniu i prowadzeniu magazynów przeciwpowodziowych będących pod nadzorem poszczególnych Placówek; 2) organizowania i prowadzenia spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz bezpieczeństwem poprzez: planami i realizacją zadań związanych z osiąganiem podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa na terenach administracyjnej odpowiedzialności danej Placówki; zasadami planowania i prowadzenia spraw obronnych danej Placówki; zasadami opracowywania i uaktualniania Regulaminu Organizacyjnego Placówki na czas W ; realizowaniem zadań związanych z planowaniem i nakładaniem świadczeń na rzecz obrony dla potrzeb sił zbrojnych, podmiotów gospodarczych (podlegających militaryzacji) realizujących zadania obronne, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i obrony cywilnej, w tym : 1. opracowywanie planu etatowych i doraźnych świadczeń osobistych i rzeczowych oraz ich aktualizacja; 2. wydawanie decyzji o nałożeniu obowiązku wykonania świadczenia osobistego lub przeznaczeniu rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych; 3. kontrolowanie i nadzorowanie, wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień stanu utrzymania przedmiotów świadczeń; planami obrony cywilnej na obszarze administracyjnej odpowiedzialności Placówki; metodologią organizacji głównego stanowiska kierowania właściwego organu wykonawczego w zapasowym miejscu pracy na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; zasadami nadzoru nad ochroną dóbr kultury w przypadku zagrożeń; sposobami tworzenia formacji obrony cywilnej; planami i organizacją masowych szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony; zasadami nadzoru nad przygotowaniem i utrzymaniem budowli ochronnych oraz terenów rezerwowanych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; ze sposobami organizowania inżynieryjno-technicznego zabezpieczenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej wydzielonych do prowadzenia akcji ratowniczych i likwidacji skutków powstałych podczas nadzwyczajnych zagrożeń ludności i środowiska w okresie pokoju i wojny; organizacją i realizacją zadań wsparcia HNS (Host Nation Support) sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez państwo gospodarza na terenie administracyjnej odpowiedzialności Placówki; metod opracowywania zestawu zadań operacyjnych wydziałów i biur Placówki, służb zespolonych i miejskich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, na które administracyjny organ wykonawczy nałożył zadania obronne; procesu reklamowania od obowiązku pełnienia służby wojskowej pracowników Placówki i przedstawicieli samorządów terytorialnych właściwego obszaru administracyjnego;

3 zasad współdziałania z wojskową Komendą Uzupełnień, Policją oraz Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej w zakresie planowania i prowadzenia Akcji Kurierskiej na obszarze administracyjnej odpowiedzialności Placówki na rzecz Sił Zbrojnych; procedur przygotowywania planów działania w zakresie obrony cywilnej dla organów kierowania obroną cywilną na obszarze administracyjnej odpowiedzialności Placówki oraz nadzoru nad opracowywaniem planów przez instytucje i zakłady pracy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z ustawy o powszechnym obowiązku obrony; zasad organizowania i nadzorowania działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń; sposobów prowadzenia treningów i ćwiczeń systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania; metod organizacji i nadzoru nad ewakuacją ludności; koordynowania prowadzenia akcji ratowniczych, w tym: 1. dokonywania ocen zagrożenia na obszarze administracyjnej odpowiedzialności danej Placówki w czasie pokoju i zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 2. współdziałania z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz służbą zdrowia w przypadku prowadzenia akcji ratunkowych; przy opracowywaniu i uaktualnianiu Planów Operacyjnych Funkcjonowania terenów administracyjnej odpowiedzialności danej Placówki w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno militarnego) i wojny oraz realizacji zadań wynikających z planu; w zakresie opracowywania i uaktualniania Planu Akcji Kurierskiej na rzecz Sił Zbrojnych; podczas prowadzenia ewidencji obszarów i obiektów podlegających szczególnej ochronie; w zakresie nadzoru nad realizowaniem zadań w ramach akcji kurierskiej służącej mobilizacyjnemu uzupełnieniu jednostek wojskowych ludźmi i sprzętem; w opracowywaniu planów działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i nadzór nad ich realizacją; w planowaniu rozbudowy systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania; w opracowywaniu planów nadzoru nad awaryjnym systemem zaopatrywania w wodę pitną, techniczną oraz utrzymaniem zbiorników rezerwy wody gaśniczej do gaszenia zewnętrznych pożarów; w kontrolowaniu zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy, w których przewiduje się udział powyżej osób; 3) prowadzenia spraw związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową poprzez: zasadami współdziałania z organami administracji publicznej, samorządowej i wojskowej oraz zakładami karnymi, Policją i Prokuraturą w sprawach powszechnego obowiązku obrony RP; 4) koordynowania i monitorowania realizacji programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego poprzez: zasadami koordynowania i współdziałania w sferze bezpieczeństwa mieszkańców w ramach działań podejmowanych przez organy administracji państwowej, Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Straż Miejską oraz inne; formami propagowania celów i zadań programów związanych z bezpieczeństwem; stosowania form współpracy ze społecznością lokalną i mediami w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa; w podejmowaniu działań zmierzających do aktywizacji lokalnych społeczności na rzecz poprawy bezpieczeństwa; 5) nadzoru nad realizacją zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie miast miejsc lokalizacji Placówki, w tym nadzór nad działalnością Straży Miejskiej poprzez: metodami sprawowania nadzoru merytorycznego nad działalnością Straży Miejskiej;

4 zasadami prowadzenia spraw związanych z nadzorem nad stosowaniem kar porządkowych nakładanych przez Straż Miejską; zasad kontroli prawidłowości współpracy Straży Miejskiej z innymi służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii narodu Polskiego. Realizując praktyki w obszarach wyżej wymienionych kompetencji studenci jednocześnie dokonują analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji, procesów i zdarzeń, w tym: prowadzą skrupulatną ewidencję w dokumentacji praktyki studenckiej; konfrontują zdobytą wiedzę teoretyczną z danymi empirycznymi; dokonują oceny przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów; prowadzą konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań. Po zrealizowaniu programu praktyki studenci będą znali: 1) zakres, zadania i podstawowe kategorie oraz jak funkcjonuje system działania w sytuacjach kryzysowych, 2) organizację i zadania komórki organizacyjnej właściwej do spraw zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie, 3) sposoby tworzenia zespołów zarządzania kryzysowego dla właściwych Placówek, 4) metodykę pracy właściwego zespołu zarządzania w czasie klęski żywiołowej. Zasady planowania i kierowania akcją przez zespół zarządzania w sytuacji kryzysowej w przypadkach innych sytuacji nadzwyczajnych, 5) unormowania konstytucyjne i ustawowe odnoszące się do stanów nadzwyczajnych w tym podczas klęsk żywiołowych, 6) skutki klęsk żywiołowych dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska, 7) organizację programów kryzysowych, przepisy, procedury, teoretyczne i praktyczne aspekty problemu, stan faktyczny na przykładach wybranych jednostek administracyjnych oraz zasady przygotowywania procedur działania w sytuacjach zagrożenia, 8) jak prowadzić negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

5 Załącznik nr 5b PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne SEMESTR 3 5 Specjalizacja: służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne Rok II, stopień I Tryb: studia stacjonarne/niestacjonarne Termin realizacji: semestr 3 5 Czas trwania: 175 godzin Wymiar: 7 tygodni Miejsce: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna, Straż Miejska i Gminna, Służba Więzienna, Służba Ochrony Kolei, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Urząd Celny, agencje ochrony mienia, agencje detektywistyczne. Realizując praktyki, studenci zapoznają się ze specyfiką Placówki, w której praktyka studencka jest odbywana, w szczególności poznają realizowane przez nią zadania. W zasugerowanych powyżej Placówkach, realizując program praktyki, studenci będą mogli odpowiednio kształtować przyszłe kompetencje zawodowe, między innymi, w zakresie: 1) służby kryminalnej (w tym śledczej i do spraw walki z przestępczością gospodarczą) poprzez: metodami prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacji osób, współdziałania w tym zakresie z innymi jednostkami Policji; technikami współpracy z osobowymi źródłami informacji i realizacją form pracy operacyjnej określonych w Zarządzeniach Komendanta Głównego Policji; formami spełniania zadań edukacyjnych poprzez organizowanie szkoleń i instruktażu dla policjantów innych służb; zasad wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw, sprawnego wykrywania ich sprawców oraz zabezpieczenia i odzyskiwania mienia również w zakresie przestępczości kryminalnej i narkotykowej; sposobów prowadzenia rozpoznania operacyjnego miejsc, zjawisk, zdarzeń i osób oraz środowisk przestępczych; procedur realizowania czynności w zakresie kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń oraz przeprowadzanie badań kryminalistycznych śladów i dowodów; metod współpracy z jednostkami Policji, prokuraturą, sądem oraz innymi organami ochrony porządku prawnego; podczas oceny przydatności dla potrzeb procesowych, zabezpieczonych śladów i dowodów, wnioskowania i wskazywania sposobów działania sprawców oraz prowadzenie wywiadów daktyloskopijnych;

6 przy opracowywaniu analiz struktury, dynamiki i geografii przestępczości w celu dokonywania ocen skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczych i wykrywczych oraz zwiększania efektywności zwalczania przestępczości o charakterze kryminalnym; 2) służby prewencyjnej (w tym oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych) i ruchu drogowego poprzez: metodami, formami i taktyką pełnienia służby prewencyjnej w Placówce; sposobami współdziałania służb prewencyjnych ze służbami operacyjnymi w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości pospolitej; organizowaniem pracy Zespołów Zewnętrznych Działań o charakterze prewencyjnym dla właściwej Placówki; formami współorganizowania służb dzielnicowych i prewencyjnych w podległych Placówce jednostkach, wskazywania nieprawidłowości, inicjowania i wdrażania wzorców zwiększających efektywność tych służb; metodami organizowania działań na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji publicznej (ważne szlaki i węzeł kolejowy); zakresem działania Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego; zasadami prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione przez policjantów Wydziału Prewencji konkretnej Placówki; metodami prowadzenia gospodarki mandatowej; z zasadami konwojowania i doprowadzania osób na zlecenie sądów, prokuratury i innych podmiotów na terenie działania całego kraju; organizacją służby w Policyjnych Izbach Dziecka; procedurami ujawniania i rejestrowania sprawców naruszeń przepisów w ruchu drogowym; mechanizmami realizacji działań służby policjantów Rewiru Dzielnicowych; metod integrowania sił jednostek Policji oraz sił pozapolicyjnych do prowadzenia określonych działań w czasie i rejonach najbardziej zagrożonych; procedury nadzoru nad funkcjonowaniem służby patrolowej w Placówce; zasady pozyskiwania do współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa podmiotów pozapolicyjnych; procedur współdziałania z instytucjami, organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami itp. (miejskimi, powiatowymi, gminnymi) działającymi na terenie podległości administracyjnej danej Placówki w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza na rzecz edukacji społeczeństwa, zapobiegania przestępczości i wykroczeniom oraz zapobiegania patologiom społecznym, w tym przede wszystkim alkoholizmowi, narkomanii i demoralizacji wśród nieletnich; sposobów prowadzenia działalności w zakresie organizowania, koordynowania i realizowania szkolenia techniki i taktyki interwencji; metod prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach o wykroczenia; organizacji i realizacji bezpośredniego nadzoru nad ruchem pojazdów i pieszych; zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych i spraw o wykroczenia dotyczące zdarzeń zaistniałych w ruchu drogowym; form i metod współdziałania z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym; przy opracowywaniu i uaktualnianiu Planów Operacyjnych Funkcjonowania terenów administracyjnej odpowiedzialności danej Placówki w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno militarnego) i wojny oraz realizacji zadań wynikających z planu; przy sporządzaniu analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego; w opracowywaniu innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, w tym także z udziałem innych podmiotów;

7 w opracowywaniu analiz okoliczności sprzyjających popełnianiu wykroczeń lub wpływających negatywnie na bezpieczeństwo i porządek publiczny a następnie w opracowywaniu projektów działań mających na celu wyeliminowanie ich w przyszłości; w procesie analizowania stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach w rejonie działania Placówki oraz wypracowywania szczegółowych form i metod działania służących poprawie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 3) służby wspomagającej (administracji, logistyki) poprzez: a). zapoznanie się z: zasadami administrowania bazami danych funkcjonujących w Placówce; zasadami obsługi kancelaryjno-biurowej Placówki; b). obserwowanie: zasad zapewniania podstawowej obsługi technicznej sprzętu i obsługi technologicznej systemów informatycznych w Placówce; sposobów eksploatacji policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych źródłowych wytworzonych w Placówce oraz dokonywania sprawdzeń i analiz; c). współdziałanie: podczas planowania potrzeb Placówki w zakresie zaopatrzenia w sprzęt techniki informatycznej; 4) bezpieczeństwa publicznego poprzez: a). zapoznanie się z: prawidłowym stosowaniem postanowień aktów prawnych i normatywnych w praktyce zapewnienia lub zagrożenia bezpieczeństwa oraz reagowania kryzysowego; procesem analizowania sytuacji kryzysowej i wariantowania schematów reagowania kryzysowego; zasadami właściwego identyfikowania obszarów ryzyka w Placówce; planami podejmowania działań likwidujących skutki powstałych sytuacji kryzysowych; b). obserwowanie: zasad analizowania i oceniania stanu zagrożenia bezpieczeństwa; metodologię podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych; metod rozwiązywania praktycznych problemów związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym; procesu kierowania zespołami ludzkimi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu; zasad opracowywania podstawowej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego; c). współdziałanie: w dokonywaniu analizy zagrożeń i oceny ryzyka oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia. Realizując praktyki w obszarach wyżej wymienionych kompetencji studenci jednocześnie dokonują analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji, procesów i zdarzeń, w tym: prowadzą skrupulatną ewidencję w dokumentacji praktyki studenckiej; konfrontują zdobytą wiedzę teoretyczną z danymi empirycznymi; dokonują oceny przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów; prowadzą konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań. Po zrealizowaniu programu praktyki studenci będą znali zadania w zakresie: 1) ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra; 2) ochrony bezpieczeństwa i porządku, zapewnienia spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; 3) wykrywania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń; 4) działań profilaktycznych (prewencyjnych) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń, a także wszelkich zachowań kryminogennych, współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami;

8 5) kontroli przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną; 6) zarządzania informacją kryminalną, prowadzenia baz danych; 7) współpracy z policjami innych państw, realizacji zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów; 8) nadzoru nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami.

9 Załącznik nr 5c PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne SEMESTR 3 5 Specjalizacja: bezpieczeństwo transportu i komunikacji Rok II, stopień I Tryb: studia stacjonarne/niestacjonarne Termin realizacji: semestr 3 5 Czas trwania: 175 godzin Wymiar: 7 tygodni Miejsce: Przedsiębiorstwa logistyczne, spedycyjne, transportowe, infrastruktury dróg, jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego, jednostki eksploatacyjne transportu i komunikacji powszechnej. Realizując praktyki, studenci zapoznają się ze specyfiką Placówki, w której praktyka studencka jest odbywana, w szczególności poznają realizowane przez nią zadania. W zasugerowanych powyżej Placówkach, realizując program praktyki, studenci będą mogli odpowiednio kształtować przyszłe kompetencje zawodowe, między innymi, w zakresie: 1) logistyki transportu poprzez: metodami przepływu towarów; technikami funkcji integracyjnej, która pozwala zintegrować państwo i społeczeństwo poprzez usługi transportowe; formami spełniania rodzajów podatności transportowej ładunków; funkcją konsumpcyjną oznaczającą zaspokojenie potrzeb przewozowych przez świadczone usługi transportowe; rodzajami oraz sposobami prowadzenia dokumentów transportowych obowiązujących w transporcie; zasad wykorzystywania praktycznych skutków jednoczesności produkcji i konsumpcji usługi transportowej; sposobów wdrażania funkcji produkcyjnej transportu oznaczającej zaspokojenie potrzeb produkcyjnych przez świadczenie usług transportowych, tzn. przez stworzenie warunków działalności gospodarczej, jej stymulację oraz wpływ na funkcjonowanie rynku i wymianę; procedur zarządzania procesem transportowym; metod zastosowania elastyczności transportu samochodowego; podczas oceny przydatności wtórnego charakteru popytu na transport; zasad kreowania spójności systemu transportowego; w zakresie wykorzystywania uczestników rynku usług transportowych;

10 przy opracowywaniu procedur związanych z przepływem informacyjnym i finansowym w dziedzinie transportu z uwzględnieniem zintegrowanych łańcuchów dostaw; 2) bezpieczeństwa ruchu i pojazdów poprzez: metodami organizowania działań na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji (ważne szlaki i węzeł kolejowy); zasadami prowadzenia czynności wyjaśniających w ujawnionych sprawach o wykroczenia; sposobów prowadzenia działalności w zakresie organizowania, koordynowania i realizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu i pojazdów; organizacji i realizacji bezpośredniego nadzoru nad ruchem w Placówce; zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych i spraw o wykroczenia dotyczące zdarzeń zaistniałych w ruchu drogowym; form i metod współdziałania z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym; przy sporządzaniu analiz stanu bezpieczeństwa; w opracowywaniu innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa; w opracowywaniu analiz okoliczności sprzyjających popełnianiu wykroczeń lub wpływających negatywnie na bezpieczeństwo a następnie w opracowywaniu projektów działań mających na celu wyeliminowanie ich w przyszłości; w procesie analizowania stanu bezpieczeństwa i porządku w rejonie działania Placówki oraz wypracowywania szczegółowych form i metod działania służących poprawie stanu bezpieczeństwa; 3) wymagań unijnych dotyczących bezpieczeństwa transportu i komunikacji poprzez: a). zapoznanie się z: zasadami administrowania bazami danych funkcjonujących w Placówce; zasadami analizowania i oceniania stanu zagrożenia bezpieczeństwa; zasadami obsługi kancelaryjno-biurowej Placówki; zmianami w transporcie przewidywanym przez wspólną politykę transportową UE; b). obserwowanie: sposobów eksploatacji systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych źródłowych wytworzonych w Placówce oraz dokonywania sprawdzeń i analiz; metodologii podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych; procesu kierowania zespołami ludzkimi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu; c). współdziałanie: w procesie opracowywania podstawowej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa transportu; podczas planowania potrzeb Placówki w zakresie zaopatrzenia w sprzęt techniki informatycznej; 4) organizacji i prowadzenia działalności biznesowej w dziedzinie transportu w warunkach nowej gospodarki poprzez: a). zapoznanie się z: prawidłowym stosowaniem postanowień aktów prawnych i normatywnych z dziedziny transportu w praktyce; procesem analizowania rynku usług transportowych; zasadami właściwego identyfikowania obszarów ryzyka w transporcie; planami podejmowania działań podnoszenia efektywności rezultatów synchronizacji produkcji i konsumpcji usługi przewozowej; b). obserwowanie: metod rozwiązywania praktycznych problemów związanych z występowaniem zasad ekonomicznych, głównie zasad podaży i popytu w transporcie; c). współdziałanie: w dokonywaniu analizy ograniczeń działań rynkowych przez elementy pozarynkowe.

11 Realizując praktyki w obszarach wyżej wymienionych kompetencji studenci jednocześnie dokonują analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji, procesów i zdarzeń, w tym: prowadzą skrupulatną ewidencję w dokumentacji praktyki studenckiej; konfrontują zdobytą wiedzę teoretyczną z danymi empirycznymi; dokonują oceny przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów; prowadzą konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań. Po zrealizowaniu programu praktyki studenci będą znali zadania w zakresie: 1) organizacji i zarządzania w transporcie; 2) infrastruktury transportu w komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; 3) bezpieczeństwa w transporcie i zarządzania logistyką; 4) analizy i projektowania systemów bezpieczeństwa transportu; 5) zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania uzyskanych informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń i ryzyka, jakie mogą występować w czasie transportu.

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Obszary działania Zadania 1. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-281- Poz. 61 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 czerwca 2008 r. Nr 11 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 61 nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-245- Poz. 52 i 53 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 52 nr 199 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo