PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie Kryzysowe Rok II, stopień I Tryb: studia stacjonarne/niestacjonarne Termin realizacji: semestr 3 5 Czas trwania: 175 godzin Wymiar: 7 tygodni Miejsce: Policja, Wojsko Polskie (w tym Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Pożarna, Centra Zarządzania Kryzysowego istniejące przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, instytucje administracji różnych szczebli realizujące zadania obronne (w tym Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Szczecinie), formacje Obrony Cywilnej Kraju, Straż Miejska i Gminna, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych, inne instytucje wykorzystujące w swej działalności różnorodne formy zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Realizując praktyki, studenci zapoznają się ze specyfiką Placówki, w której praktyka studencka jest odbywana, w szczególności poznają realizowane przez nią zadania. W zasugerowanych powyżej Placówkach, realizując program praktyki, studenci będą mogli odpowiednio kształtować przyszłe kompetencje zawodowe, między innymi, w zakresie: 1) prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem właściwych dla danej Placówki Zespołów Zarządzania Kryzysowego poprzez: Planami Zarządzania Kryzysowego poszczególnych Placówek; organizacją i zabezpieczeniem funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego Placówki; metodologią opracowywania projektu rocznego planu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego poszczególnych Placówek; z metodami opracowywania i aktualizacji planów ochrony przeciwpowodziowej na obszarach odpowiedzialności Placówki; procesu planowania i podejmowania działań w przypadku powstania klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz zagrożenia życia, zdrowia i środowiska noszącego znamiona kryzysu;

2 organizowania całodobowej służby dyżurnej w Centrum Zarządzania Kryzysowego Placówki w zakresie monitorowania i analizowania zdarzeń oraz zagrożeń, w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych lub na polecenie organu wykonawczego; obsługi posiedzeń Zespołu i prowadzenia dokumentacji Zespołu Zarządzania Kryzysowego poszczególnych Placówek; procesu analizy zgłaszanych potrzeb dotyczących działań Zespołu; zasad magazynowania sprzętu przeciwpowodziowego; podczas planowania i organizowania wspólnych ćwiczeń i szkoleń służb, instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, ratowanie życia i zdrowia oraz prowadzenie akcji ratowniczych; przy prowadzeniu ewidencji podmiotów reagowania kryzysowego; przy prowadzeniu bazy danych do zarządzania kryzysowego Placówki; podczas zadań organizowania i realizowania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej; w organizowaniu, utrzymaniu i prowadzeniu magazynów przeciwpowodziowych będących pod nadzorem poszczególnych Placówek; 2) organizowania i prowadzenia spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz bezpieczeństwem poprzez: planami i realizacją zadań związanych z osiąganiem podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa na terenach administracyjnej odpowiedzialności danej Placówki; zasadami planowania i prowadzenia spraw obronnych danej Placówki; zasadami opracowywania i uaktualniania Regulaminu Organizacyjnego Placówki na czas W ; realizowaniem zadań związanych z planowaniem i nakładaniem świadczeń na rzecz obrony dla potrzeb sił zbrojnych, podmiotów gospodarczych (podlegających militaryzacji) realizujących zadania obronne, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i obrony cywilnej, w tym : 1. opracowywanie planu etatowych i doraźnych świadczeń osobistych i rzeczowych oraz ich aktualizacja; 2. wydawanie decyzji o nałożeniu obowiązku wykonania świadczenia osobistego lub przeznaczeniu rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych; 3. kontrolowanie i nadzorowanie, wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień stanu utrzymania przedmiotów świadczeń; planami obrony cywilnej na obszarze administracyjnej odpowiedzialności Placówki; metodologią organizacji głównego stanowiska kierowania właściwego organu wykonawczego w zapasowym miejscu pracy na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; zasadami nadzoru nad ochroną dóbr kultury w przypadku zagrożeń; sposobami tworzenia formacji obrony cywilnej; planami i organizacją masowych szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony; zasadami nadzoru nad przygotowaniem i utrzymaniem budowli ochronnych oraz terenów rezerwowanych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; ze sposobami organizowania inżynieryjno-technicznego zabezpieczenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej wydzielonych do prowadzenia akcji ratowniczych i likwidacji skutków powstałych podczas nadzwyczajnych zagrożeń ludności i środowiska w okresie pokoju i wojny; organizacją i realizacją zadań wsparcia HNS (Host Nation Support) sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez państwo gospodarza na terenie administracyjnej odpowiedzialności Placówki; metod opracowywania zestawu zadań operacyjnych wydziałów i biur Placówki, służb zespolonych i miejskich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, na które administracyjny organ wykonawczy nałożył zadania obronne; procesu reklamowania od obowiązku pełnienia służby wojskowej pracowników Placówki i przedstawicieli samorządów terytorialnych właściwego obszaru administracyjnego;

3 zasad współdziałania z wojskową Komendą Uzupełnień, Policją oraz Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej w zakresie planowania i prowadzenia Akcji Kurierskiej na obszarze administracyjnej odpowiedzialności Placówki na rzecz Sił Zbrojnych; procedur przygotowywania planów działania w zakresie obrony cywilnej dla organów kierowania obroną cywilną na obszarze administracyjnej odpowiedzialności Placówki oraz nadzoru nad opracowywaniem planów przez instytucje i zakłady pracy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z ustawy o powszechnym obowiązku obrony; zasad organizowania i nadzorowania działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń; sposobów prowadzenia treningów i ćwiczeń systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania; metod organizacji i nadzoru nad ewakuacją ludności; koordynowania prowadzenia akcji ratowniczych, w tym: 1. dokonywania ocen zagrożenia na obszarze administracyjnej odpowiedzialności danej Placówki w czasie pokoju i zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 2. współdziałania z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz służbą zdrowia w przypadku prowadzenia akcji ratunkowych; przy opracowywaniu i uaktualnianiu Planów Operacyjnych Funkcjonowania terenów administracyjnej odpowiedzialności danej Placówki w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno militarnego) i wojny oraz realizacji zadań wynikających z planu; w zakresie opracowywania i uaktualniania Planu Akcji Kurierskiej na rzecz Sił Zbrojnych; podczas prowadzenia ewidencji obszarów i obiektów podlegających szczególnej ochronie; w zakresie nadzoru nad realizowaniem zadań w ramach akcji kurierskiej służącej mobilizacyjnemu uzupełnieniu jednostek wojskowych ludźmi i sprzętem; w opracowywaniu planów działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i nadzór nad ich realizacją; w planowaniu rozbudowy systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania; w opracowywaniu planów nadzoru nad awaryjnym systemem zaopatrywania w wodę pitną, techniczną oraz utrzymaniem zbiorników rezerwy wody gaśniczej do gaszenia zewnętrznych pożarów; w kontrolowaniu zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy, w których przewiduje się udział powyżej osób; 3) prowadzenia spraw związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową poprzez: zasadami współdziałania z organami administracji publicznej, samorządowej i wojskowej oraz zakładami karnymi, Policją i Prokuraturą w sprawach powszechnego obowiązku obrony RP; 4) koordynowania i monitorowania realizacji programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego poprzez: zasadami koordynowania i współdziałania w sferze bezpieczeństwa mieszkańców w ramach działań podejmowanych przez organy administracji państwowej, Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Straż Miejską oraz inne; formami propagowania celów i zadań programów związanych z bezpieczeństwem; stosowania form współpracy ze społecznością lokalną i mediami w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa; w podejmowaniu działań zmierzających do aktywizacji lokalnych społeczności na rzecz poprawy bezpieczeństwa; 5) nadzoru nad realizacją zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie miast miejsc lokalizacji Placówki, w tym nadzór nad działalnością Straży Miejskiej poprzez: metodami sprawowania nadzoru merytorycznego nad działalnością Straży Miejskiej;

4 zasadami prowadzenia spraw związanych z nadzorem nad stosowaniem kar porządkowych nakładanych przez Straż Miejską; zasad kontroli prawidłowości współpracy Straży Miejskiej z innymi służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii narodu Polskiego. Realizując praktyki w obszarach wyżej wymienionych kompetencji studenci jednocześnie dokonują analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji, procesów i zdarzeń, w tym: prowadzą skrupulatną ewidencję w dokumentacji praktyki studenckiej; konfrontują zdobytą wiedzę teoretyczną z danymi empirycznymi; dokonują oceny przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów; prowadzą konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań. Po zrealizowaniu programu praktyki studenci będą znali: 1) zakres, zadania i podstawowe kategorie oraz jak funkcjonuje system działania w sytuacjach kryzysowych, 2) organizację i zadania komórki organizacyjnej właściwej do spraw zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie, 3) sposoby tworzenia zespołów zarządzania kryzysowego dla właściwych Placówek, 4) metodykę pracy właściwego zespołu zarządzania w czasie klęski żywiołowej. Zasady planowania i kierowania akcją przez zespół zarządzania w sytuacji kryzysowej w przypadkach innych sytuacji nadzwyczajnych, 5) unormowania konstytucyjne i ustawowe odnoszące się do stanów nadzwyczajnych w tym podczas klęsk żywiołowych, 6) skutki klęsk żywiołowych dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska, 7) organizację programów kryzysowych, przepisy, procedury, teoretyczne i praktyczne aspekty problemu, stan faktyczny na przykładach wybranych jednostek administracyjnych oraz zasady przygotowywania procedur działania w sytuacjach zagrożenia, 8) jak prowadzić negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

5 Załącznik nr 5b PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne SEMESTR 3 5 Specjalizacja: służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne Rok II, stopień I Tryb: studia stacjonarne/niestacjonarne Termin realizacji: semestr 3 5 Czas trwania: 175 godzin Wymiar: 7 tygodni Miejsce: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna, Straż Miejska i Gminna, Służba Więzienna, Służba Ochrony Kolei, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Urząd Celny, agencje ochrony mienia, agencje detektywistyczne. Realizując praktyki, studenci zapoznają się ze specyfiką Placówki, w której praktyka studencka jest odbywana, w szczególności poznają realizowane przez nią zadania. W zasugerowanych powyżej Placówkach, realizując program praktyki, studenci będą mogli odpowiednio kształtować przyszłe kompetencje zawodowe, między innymi, w zakresie: 1) służby kryminalnej (w tym śledczej i do spraw walki z przestępczością gospodarczą) poprzez: metodami prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacji osób, współdziałania w tym zakresie z innymi jednostkami Policji; technikami współpracy z osobowymi źródłami informacji i realizacją form pracy operacyjnej określonych w Zarządzeniach Komendanta Głównego Policji; formami spełniania zadań edukacyjnych poprzez organizowanie szkoleń i instruktażu dla policjantów innych służb; zasad wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw, sprawnego wykrywania ich sprawców oraz zabezpieczenia i odzyskiwania mienia również w zakresie przestępczości kryminalnej i narkotykowej; sposobów prowadzenia rozpoznania operacyjnego miejsc, zjawisk, zdarzeń i osób oraz środowisk przestępczych; procedur realizowania czynności w zakresie kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń oraz przeprowadzanie badań kryminalistycznych śladów i dowodów; metod współpracy z jednostkami Policji, prokuraturą, sądem oraz innymi organami ochrony porządku prawnego; podczas oceny przydatności dla potrzeb procesowych, zabezpieczonych śladów i dowodów, wnioskowania i wskazywania sposobów działania sprawców oraz prowadzenie wywiadów daktyloskopijnych;

6 przy opracowywaniu analiz struktury, dynamiki i geografii przestępczości w celu dokonywania ocen skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczych i wykrywczych oraz zwiększania efektywności zwalczania przestępczości o charakterze kryminalnym; 2) służby prewencyjnej (w tym oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych) i ruchu drogowego poprzez: metodami, formami i taktyką pełnienia służby prewencyjnej w Placówce; sposobami współdziałania służb prewencyjnych ze służbami operacyjnymi w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości pospolitej; organizowaniem pracy Zespołów Zewnętrznych Działań o charakterze prewencyjnym dla właściwej Placówki; formami współorganizowania służb dzielnicowych i prewencyjnych w podległych Placówce jednostkach, wskazywania nieprawidłowości, inicjowania i wdrażania wzorców zwiększających efektywność tych służb; metodami organizowania działań na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji publicznej (ważne szlaki i węzeł kolejowy); zakresem działania Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego; zasadami prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione przez policjantów Wydziału Prewencji konkretnej Placówki; metodami prowadzenia gospodarki mandatowej; z zasadami konwojowania i doprowadzania osób na zlecenie sądów, prokuratury i innych podmiotów na terenie działania całego kraju; organizacją służby w Policyjnych Izbach Dziecka; procedurami ujawniania i rejestrowania sprawców naruszeń przepisów w ruchu drogowym; mechanizmami realizacji działań służby policjantów Rewiru Dzielnicowych; metod integrowania sił jednostek Policji oraz sił pozapolicyjnych do prowadzenia określonych działań w czasie i rejonach najbardziej zagrożonych; procedury nadzoru nad funkcjonowaniem służby patrolowej w Placówce; zasady pozyskiwania do współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa podmiotów pozapolicyjnych; procedur współdziałania z instytucjami, organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami itp. (miejskimi, powiatowymi, gminnymi) działającymi na terenie podległości administracyjnej danej Placówki w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza na rzecz edukacji społeczeństwa, zapobiegania przestępczości i wykroczeniom oraz zapobiegania patologiom społecznym, w tym przede wszystkim alkoholizmowi, narkomanii i demoralizacji wśród nieletnich; sposobów prowadzenia działalności w zakresie organizowania, koordynowania i realizowania szkolenia techniki i taktyki interwencji; metod prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach o wykroczenia; organizacji i realizacji bezpośredniego nadzoru nad ruchem pojazdów i pieszych; zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych i spraw o wykroczenia dotyczące zdarzeń zaistniałych w ruchu drogowym; form i metod współdziałania z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym; przy opracowywaniu i uaktualnianiu Planów Operacyjnych Funkcjonowania terenów administracyjnej odpowiedzialności danej Placówki w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno militarnego) i wojny oraz realizacji zadań wynikających z planu; przy sporządzaniu analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego; w opracowywaniu innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, w tym także z udziałem innych podmiotów;

7 w opracowywaniu analiz okoliczności sprzyjających popełnianiu wykroczeń lub wpływających negatywnie na bezpieczeństwo i porządek publiczny a następnie w opracowywaniu projektów działań mających na celu wyeliminowanie ich w przyszłości; w procesie analizowania stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach w rejonie działania Placówki oraz wypracowywania szczegółowych form i metod działania służących poprawie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 3) służby wspomagającej (administracji, logistyki) poprzez: a). zapoznanie się z: zasadami administrowania bazami danych funkcjonujących w Placówce; zasadami obsługi kancelaryjno-biurowej Placówki; b). obserwowanie: zasad zapewniania podstawowej obsługi technicznej sprzętu i obsługi technologicznej systemów informatycznych w Placówce; sposobów eksploatacji policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych źródłowych wytworzonych w Placówce oraz dokonywania sprawdzeń i analiz; c). współdziałanie: podczas planowania potrzeb Placówki w zakresie zaopatrzenia w sprzęt techniki informatycznej; 4) bezpieczeństwa publicznego poprzez: a). zapoznanie się z: prawidłowym stosowaniem postanowień aktów prawnych i normatywnych w praktyce zapewnienia lub zagrożenia bezpieczeństwa oraz reagowania kryzysowego; procesem analizowania sytuacji kryzysowej i wariantowania schematów reagowania kryzysowego; zasadami właściwego identyfikowania obszarów ryzyka w Placówce; planami podejmowania działań likwidujących skutki powstałych sytuacji kryzysowych; b). obserwowanie: zasad analizowania i oceniania stanu zagrożenia bezpieczeństwa; metodologię podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych; metod rozwiązywania praktycznych problemów związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym; procesu kierowania zespołami ludzkimi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu; zasad opracowywania podstawowej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego; c). współdziałanie: w dokonywaniu analizy zagrożeń i oceny ryzyka oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia. Realizując praktyki w obszarach wyżej wymienionych kompetencji studenci jednocześnie dokonują analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji, procesów i zdarzeń, w tym: prowadzą skrupulatną ewidencję w dokumentacji praktyki studenckiej; konfrontują zdobytą wiedzę teoretyczną z danymi empirycznymi; dokonują oceny przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów; prowadzą konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań. Po zrealizowaniu programu praktyki studenci będą znali zadania w zakresie: 1) ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra; 2) ochrony bezpieczeństwa i porządku, zapewnienia spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; 3) wykrywania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń; 4) działań profilaktycznych (prewencyjnych) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń, a także wszelkich zachowań kryminogennych, współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami;

8 5) kontroli przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną; 6) zarządzania informacją kryminalną, prowadzenia baz danych; 7) współpracy z policjami innych państw, realizacji zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów; 8) nadzoru nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami.

9 Załącznik nr 5c PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne SEMESTR 3 5 Specjalizacja: bezpieczeństwo transportu i komunikacji Rok II, stopień I Tryb: studia stacjonarne/niestacjonarne Termin realizacji: semestr 3 5 Czas trwania: 175 godzin Wymiar: 7 tygodni Miejsce: Przedsiębiorstwa logistyczne, spedycyjne, transportowe, infrastruktury dróg, jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego, jednostki eksploatacyjne transportu i komunikacji powszechnej. Realizując praktyki, studenci zapoznają się ze specyfiką Placówki, w której praktyka studencka jest odbywana, w szczególności poznają realizowane przez nią zadania. W zasugerowanych powyżej Placówkach, realizując program praktyki, studenci będą mogli odpowiednio kształtować przyszłe kompetencje zawodowe, między innymi, w zakresie: 1) logistyki transportu poprzez: metodami przepływu towarów; technikami funkcji integracyjnej, która pozwala zintegrować państwo i społeczeństwo poprzez usługi transportowe; formami spełniania rodzajów podatności transportowej ładunków; funkcją konsumpcyjną oznaczającą zaspokojenie potrzeb przewozowych przez świadczone usługi transportowe; rodzajami oraz sposobami prowadzenia dokumentów transportowych obowiązujących w transporcie; zasad wykorzystywania praktycznych skutków jednoczesności produkcji i konsumpcji usługi transportowej; sposobów wdrażania funkcji produkcyjnej transportu oznaczającej zaspokojenie potrzeb produkcyjnych przez świadczenie usług transportowych, tzn. przez stworzenie warunków działalności gospodarczej, jej stymulację oraz wpływ na funkcjonowanie rynku i wymianę; procedur zarządzania procesem transportowym; metod zastosowania elastyczności transportu samochodowego; podczas oceny przydatności wtórnego charakteru popytu na transport; zasad kreowania spójności systemu transportowego; w zakresie wykorzystywania uczestników rynku usług transportowych;

10 przy opracowywaniu procedur związanych z przepływem informacyjnym i finansowym w dziedzinie transportu z uwzględnieniem zintegrowanych łańcuchów dostaw; 2) bezpieczeństwa ruchu i pojazdów poprzez: metodami organizowania działań na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji (ważne szlaki i węzeł kolejowy); zasadami prowadzenia czynności wyjaśniających w ujawnionych sprawach o wykroczenia; sposobów prowadzenia działalności w zakresie organizowania, koordynowania i realizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu i pojazdów; organizacji i realizacji bezpośredniego nadzoru nad ruchem w Placówce; zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych i spraw o wykroczenia dotyczące zdarzeń zaistniałych w ruchu drogowym; form i metod współdziałania z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym; przy sporządzaniu analiz stanu bezpieczeństwa; w opracowywaniu innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa; w opracowywaniu analiz okoliczności sprzyjających popełnianiu wykroczeń lub wpływających negatywnie na bezpieczeństwo a następnie w opracowywaniu projektów działań mających na celu wyeliminowanie ich w przyszłości; w procesie analizowania stanu bezpieczeństwa i porządku w rejonie działania Placówki oraz wypracowywania szczegółowych form i metod działania służących poprawie stanu bezpieczeństwa; 3) wymagań unijnych dotyczących bezpieczeństwa transportu i komunikacji poprzez: a). zapoznanie się z: zasadami administrowania bazami danych funkcjonujących w Placówce; zasadami analizowania i oceniania stanu zagrożenia bezpieczeństwa; zasadami obsługi kancelaryjno-biurowej Placówki; zmianami w transporcie przewidywanym przez wspólną politykę transportową UE; b). obserwowanie: sposobów eksploatacji systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych źródłowych wytworzonych w Placówce oraz dokonywania sprawdzeń i analiz; metodologii podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych; procesu kierowania zespołami ludzkimi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu; c). współdziałanie: w procesie opracowywania podstawowej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa transportu; podczas planowania potrzeb Placówki w zakresie zaopatrzenia w sprzęt techniki informatycznej; 4) organizacji i prowadzenia działalności biznesowej w dziedzinie transportu w warunkach nowej gospodarki poprzez: a). zapoznanie się z: prawidłowym stosowaniem postanowień aktów prawnych i normatywnych z dziedziny transportu w praktyce; procesem analizowania rynku usług transportowych; zasadami właściwego identyfikowania obszarów ryzyka w transporcie; planami podejmowania działań podnoszenia efektywności rezultatów synchronizacji produkcji i konsumpcji usługi przewozowej; b). obserwowanie: metod rozwiązywania praktycznych problemów związanych z występowaniem zasad ekonomicznych, głównie zasad podaży i popytu w transporcie; c). współdziałanie: w dokonywaniu analizy ograniczeń działań rynkowych przez elementy pozarynkowe.

11 Realizując praktyki w obszarach wyżej wymienionych kompetencji studenci jednocześnie dokonują analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji, procesów i zdarzeń, w tym: prowadzą skrupulatną ewidencję w dokumentacji praktyki studenckiej; konfrontują zdobytą wiedzę teoretyczną z danymi empirycznymi; dokonują oceny przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów; prowadzą konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań. Po zrealizowaniu programu praktyki studenci będą znali zadania w zakresie: 1) organizacji i zarządzania w transporcie; 2) infrastruktury transportu w komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; 3) bezpieczeństwa w transporcie i zarządzania logistyką; 4) analizy i projektowania systemów bezpieczeństwa transportu; 5) zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania uzyskanych informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń i ryzyka, jakie mogą występować w czasie transportu.

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności Wybór specjalności 2 2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności kształcenia na kierunku, o którym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Do zadań Stanowisk Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa (BOB) należy: 1) realizacja zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), a w

Do zadań Stanowisk Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa (BOB) należy: 1) realizacja zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), a w Do zadań Stanowisk Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa (BOB) należy: 1) realizacja zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), a w szczególności: a) pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 12 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 913/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska. z dnia 17 listopada 2016 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 913/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska. z dnia 17 listopada 2016 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 913/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia wspólne.

Przedsięwzięcia wspólne. ZAKRES DZIAŁANIA w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla referatów, samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H Załącznik do Uchwały Nr 300/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu:

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu: Załącznik do Zarządzenia nr 0050.71.2011 Wójta Gminy Łaziska z dn.18.10.2011r. I N S T R U K C J A działania Stanowiska Kierowania (SK) Wójta Gminy Łaziska w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU SŁUPSK 16.01.2017 r. BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE I PORZĄDEK PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

- techniczno - kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wstępna ocena zabezpieczonych śladów i dowodów oraz zlecanie badań kryminalistycznych;

- techniczno - kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wstępna ocena zabezpieczonych śladów i dowodów oraz zlecanie badań kryminalistycznych; Źródło: http://bip.jastrzebiezdroj.kmp.policja.gov.pl/012/zadania-komorek-organi/11893,zadania-komorek-organizacyjnych-ko mendy.html Wygenerowano: Wtorek, 5 stycznia 2016, 02:30 Do zadań Wydziału Kryminalnego

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 a Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku I. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI W NOWOGARDZIE. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI W NOWOGARDZIE. z dnia 23 kwietnia 2009 r. REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI W NOWOGARDZIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23 Spis treści Wstęp 13 Wykaz zastosowanych skrótów 18 CZĘŚĆ I Rozdział 1 Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23 1.1. Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4221 UCHWAŁA NR XVIII/403/12 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 17 września 2012 r. w sprawie nadania Straży Miejskiej w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 745/ZKiOL/08 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 września 2008 r.

Zarządzenie Nr 745/ZKiOL/08 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 września 2008 r. Zarządzenie Nr 745/ZKiOL/08 Prezydenta Miasta Słupska z dnia września 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Zarządzania i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki

ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DO SPECJALNOŚCI: Bezpieczeństwo publiczne specjalizacja policyjna Absolwent specjalności bezpieczeństwo publiczne specjalizacja policyjna będzie posiadać wiedze z dziedziny ochrony

Bardziej szczegółowo

Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunkach o profilu praktycznym prowadzonych w Uczelni Nauk Społecznych BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunkach o profilu praktycznym prowadzonych w Uczelni Nauk Społecznych BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunkach o profilu praktycznym prowadzonych w Uczelni Nauk Społecznych BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Cel praktyki: Praktyka zawodowa stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2017 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2017 ROKU Załącznik nr 1 do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2017 ROKU WROCŁAW 2017 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki

Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki Podstawy prawne ochrony ludności i obrony cywilnej w RP Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA POWSTANIA OBRONY CYWILNEJ W POLSCE W 1921 r. ukształtował się społeczny Komitet Obrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 216/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska. z dnia 1 kwietnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 216/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska. z dnia 1 kwietnia 2016 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 216/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści.

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści. Policja Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN URZĄD GMINY DUBENINKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN zamierzeń obronnych Gminy DUBENINKI na rok 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3094/2013

Zarządzenie Nr 3094/2013 Zarządzenie Nr 3094/2013 Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Płocka. Na podstawie art. 7 ust. 14 art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość Załącznik do Uchwały Nr XXXII/357/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 26.08.2013 roku Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu

UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej. WYTYCZNE Starosty Kamiennogórskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 25 stycznia 2017 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 r. na obszarze powiatu kamiennogórskiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ROLA I ZADANIA POLICJI W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Z Ustawy o Policji 2 Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia roku

Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia roku Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2017 roku w sprawie: określenia Regulaminu Straży Miejskiej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 10.02.2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

Studia Podyplomowe Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Studia Podyplomowe Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 7 lipca 016 r. Poz. 34 DECYZJA NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 czerwca 016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących zadania obronne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.06.2015r. Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1 1. Straż Miejska wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w policji?

Chcesz pracować w policji? Praca w policji Chcesz pracować w policji? Marzysz o pracy w służbie mundurowej i chcesz się dowiedzieć, jak się do niej dostać?. Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka pracy w policji Policja

Bardziej szczegółowo

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm.

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016.1534 t.j. z późn. zm.); 2) Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 91 / XI / 2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 roku. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku

Uchwała Nr 91 / XI / 2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 roku. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku Uchwała Nr 91 / XI / 2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku.

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. Starosty Lubelskiego z dnia 2 stycznia Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. I. NajwaŜniejsze zasady organizacji wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU.

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. 1. 1. Główny cel organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA. SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r.

PLAN DZIAŁANIA. SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r. PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r. ZATWIERDZAM BURMISTRZ Zdzisław Czucha UZGADNIAM STAROSTA Piotr Lizakowski PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku

Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/1/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie szkolenia z zakresu obrony cywilnej w 2017 roku ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN SZEF OBRONY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Słupsk, r.

DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Słupsk, r. DZIAŁANIA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Słupsk, 05.12. 2017 r. BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE I PORZĄDEK PUBLICZNY STAN NORMALNY SYTUACJA KRYZYSOWA STANY NADZWYCZAJNE STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ STAN WYJĄTKOWY

Bardziej szczegółowo

(ZAŁĄCZNIK NR 5c 2013/2015)

(ZAŁĄCZNIK NR 5c 2013/2015) (ZAŁĄCZNIK NR 5c 2013/2015) PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM PRAKTYKA PEDAGOGICZNA I SEMESTR 2 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH I II. 1. Opracowanie i przesłanie do WBiZK danych do Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa W-M za 2014 r. 2.Bieżące aktualizowanie /opracowanie Planów Operacyjnych wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DO SPECJALNOŚCI: Bezpieczeństwo publiczne Absolwent specjalności bezpieczeństwo publiczne będzie posiadać wiedze z dziedziny ochrony infrastruktury krytycznej oraz ludności w Polsce,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 59/2008 z dnia 10 stycznia 2008r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo