Formularze. 1. Formularz HTML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularze. 1. Formularz HTML"

Transkrypt

1 Formularze. 1. Formularz HTML Formularz HTML definiujemy stosując element FORM. Wewnątrz, po między znacznikami <FORM> oraz umieszczamy zawartość formularza, na którą składają się kontrolki (np. INPUT) oraz elementy formatujące (np. TABLE). Typowy formularz składa się z elementu FORM zawierającego tabelę, wewnątrz której umieszczono kilka kontrolek. Listing 1 przedstawia przykładowy formularz. <FORM action="jakis-skrypt.php"> <TABLE> <TD>Imię:</TD> <TD><INPUT name="imie"></td> <TD>Nazwisko:</TD> <TD><INPUT name="nazwisko"></td> <TD> </TD> <TD><INPUT type="submit" value="wyślij"></td> </TABLE> Listing 1. Przykładowy formularz. Zawiera on dwa pola do wprowadzania danych (pola te nazwano Imię i Nazwisko) oraz przycisk Wyślij. Osoba odwiedzająca witrynę może umieścić kursor wewnątrz pól formularza, wypełnić je, wpisując napisy Aleksander Macedoński, po czym przesłać formularz, naciskając przycisk Wyślij. Treść wprowadzona przez użytkownika zostanie przesłana do skryptu o nazwie jakis-skrypt.php. Nazwę skryptu przetwarzającego formularz podajemy jako wartość atrybutu action elementu FORM. Rysunek 1. Wygląd formularza z listingu 1 przed i po wprowadzeniu danych

2 Po naciśnięciu przycisku Wyślij, wizyta zostanie przeniesiona pod adres jakis-skrypt.php. W skrypcie tym będą dostępne dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu. Skrypt przetwarzający formularz zawarty w pliku jakis-skrypt.php może być napisany w dowolnym języku programowania dynamicznych stron WWW. Może to być PHP, Perl, ASP, JavaServerPages, skrypty CGI w bashu, C, czy nawet Pascalu. Jednakże trzeba od początku jasno podkreślić, że nie ma możliwości przetworzenia formularza w języku HTML. Do przetwarzania formularza musimy użyć jednego z języków skryptowych, służących do programowania dynamicznych stron WWW. Formularze tworzymy w języku HTML, stosując między innymi elementy FORM oraz INPUT. Natomiast przetwarzanie formularza wykonuje skrypt napisany na przykład w jednym z języków PHP, ASP lub Perl i umieszczony na serwerze. Zatem korzystanie z formularzy wymaga znajomości zarówno języka HTML jak i języka skryptowego. Język HTML zajmuje się jedynie wyglądem zewnętrznym formularza. Stosując elementy HTML układamy zawartość formularza na stronie oraz ustalamy adres URL skryptu, który będzie zajmował się przetworzeniem danych pochodzących z formularza. Jeśli formularz przedstawiony na listingu 1 zapiszemy do pliku formularz.html, wówczas cały przykład będzie się składał z dwóch plików. Pierwszym plikiem jest plik formularz.html zawierający kod HTML formularza, zaś drugim plikiem będzie jakis-skrypt.php. Pamiętajmy, że nazwa pliku zawierającego skrypt musi być dokładnie taka, jak wartość atrybutu action formularza. 2. Kodowanie application/x-www-form-urlencoded Formularz jest przedstawiany w oknie przeglądarki w postaci szeregu kontrolek. Układ graficzny kontrolek nie wpływa na sposób zakodowania danych. Dane wprowadzone do formularza są kodowane przez przeglądarkę. O sposobie kodowania decyduje atrybut enctype elementu FORM. Domyślnym kodowaniem formularzy jest application/x-www-formurlencoded. Kodowanie to polega na utworzeniu par: nazwakontrolki=wartosc i połączeniu ich separatorem &. Wszystkie znaki specjalne występujące w nazwach lub wartościach kontrolek zostają przedstawione w postaci kodu szesnastkowego poprzedzonego znakiem procentu. Na przykład spacja jest zamieniana na napis %20 (kod ASCII znaku spacja - w systemie dziesiętnym - jest równy 32; liczba 32 w systemie szesnastkowym wynosi 20 HEX ). Nazwy zmiennych są pobierane z kodu HTML formularza. Każda kontrolka posiada atrybut name. Atrybut ten ustala nazwę zmiennej. W formularzu przedstawionym na listingu 1 występują dwie kontrolki o nazwach imie oraz nazwisko. Po wprowadzeniu do formularza danych Aleksander Macedoński, otrzymamy zakodowany napis: imie=aleksander&nazwisko=macedo%f1ski Jest to zawartość formularza z listingu 1 po zakodowaniu w formacie application/x-wwwform-urlencoded. Litera ń została zamieniona na kod szesnastkowy %F1.

3 Pierwszy krok interakcji użytkownika z aplikacją internetową polega na wprowadzeniu danych do formularza. Następnie, po naciśnięciu przycisku Wyślij, przeglądarka koduje wprowadzone przez użytkownika dane, po czym wysyła odpowiednie zapytanie. 3. Przesyłanie danych pochodzących z formularza protokołem HTTP Wszystkie transakcje WWW - a zatem także wysyłanie zawartości formularza - są realizowane przy użyciu protokołu HTTP. Protokół ten definiuje cztery metody przekazywania danych. Metodami tymi są POST, GET HEAD oraz PUT. W stosunku do formularzy zastosowanie znajdują dwie spośród nich: GET oraz POST. W metodzie GET dane są dołączone do adresu URL i przyjmują postać: Natomiast w metodzie POST dane z formularza są dołączone na końcu zapytania HTTP (za wszystkimi nagłówkami). Metodę przekazywania danych formularza ustalamy atrybutem method elementu FORM. Ponieważ wartością domyślną jest GET, zatem formularz: <FORM action="jakis-skrypt.php"> jest równoważny formularzowi: <FORM action="jakis-skrypt.php" method="get"> Formularz przekazywany metodą POST wygląda następująco: <FORM action="jakis-skrypt.php" method="post"> W zależności od użytej metody, dane pochodzące z formularza odbieramy na różne sposoby wewnątrz skryptu przetwarzającego formularz. 4. Odbieranie danych pochodzących z formularza w skrypcie php Tablice $_GET, $_POST oraz $_REQUEST zawierające przetworzone dane pochodzące z formularza i dostępne wewnątrz skryptu php są zmiennymi superglobalnymi. Oznacza to, że są one widoczne wewnątrz wszystkich funkcji i metod bez konieczności stosowania słowa kluczowego global. Tablica $_GET zawiera dane przekazane do skryptu metodą GET. Tablica $_POST zawiera dane przekazane do skryptu metodą POST. Natomiast tablica

4 $_REQUEST zawiera dane pochodzące z ciasteczek, sesji, oraz przekazane metodami POST lub GET. Dane pochodzące z formularzy przekazywanych metodą GET są dostępne w skrypcie php w tablicy $_GET. Jeśli formularz jest przekazany metodą POST, to należy użyć tablicy $_POST. Wszystkie trzy wymienione tablice są tablicami asocjacyjnymi. Indeksem w powyższych tablicach może być napis. Jakiego indeksu powinniśmy użyć w celu odczytania imienia i nazwiska pochodzących z formularza widocznego na listingu 1? Napis wprowadzony w polu zatytułowanym Imię jest dostępny pod indeksem imie, zaś nazwisko - pod indeksem nazwisko. Indeksy imie i nazwisko są wartościami atrybutu name kontrolek INPUT. Jeśli użyto metody $_GET, wówczas imię i nazwisko podane przez internautę w formularzu są dostępne jako: $_GET['imie'] $_GET['nazwisko'] Jeśli użyto metody $_POST, to należy użyć: $_POST['imie'] $_POST['nazwisko'] Indeksami w tablicach $_POST i $_GET są nazwy kontrolek formularza. Jeśli formularz zawiera kontrolkę: <INPUT name="owoc"> wówczas tablice $_POST I $_GET posiadają element o indeksie owoc. Po wprowadzeniu przez użytkownika w polu INPUT napisu gruszka, otrzymamy: $_GET['owoc'] == 'gruszka' lub $_POST['owoc'] == 'gruszka' (w zależności od użytej metody). Zatem wybór metody przekazywania danych z formularza do skryptu php wpływa na wybór tablicy superglobalnej, z której skrypt będzie pobierał dane. Jeśli stosujemy metodę POST to należy korzystać z tablicy $_POST. Korzystając z metody GET dane pobieramy z tablicy $_GET. 6. Jakie dane zostały przesłane do skryptu? Wszystkie informacje na temat danych pochodzących z formularza i dostępnych wewnątrz skryptu zwraca funkcja phpinfo(). Jeśli w skrypcie jakis-skrypt.php przetwarzającym formularz z listingu 1 umieścimy kod: <?php phpinfo();

5 ?> wówczas funkcja phpinfo() wyświetli listę wszystkich zmiennych przekazanych z formularza do skryptu. Na rysunku 3 przedstawiono fragment wyniku funkcji phpinfo() zawierający elementy tablic $_GET oraz $_REQUEST. Rysunek 3. Informacje wyświetlane przez funkcję phpinfo() Pierwszy z przykładów składa się z dwóch plików: formularz.html oraz jakis-skrypt.php. Plik formularz.html zawiera formularz widoczny na listingu 1, zaś skrypt jakis-skrypt.php zawiera wywołanie funkcji phpinfo(). Drugim sposobem sprawdzenia danych przekazanych do skryptu jest użycie jednej z funkcji var_dump(), var_export() oraz print_r(). Kod: <?php var_dump($_get);?> spowoduje wyświetlenie w oknie przeglądarki następujących informacji: array(2) { ["imie"]=> string(10) "Aleksander" ["nazwisko"]=> string(10) "Macedoński" } Możemy również, stosując funkcję array_keys(), odczytać wszystkie indeksy tablicy $_GET, po czym w pętli foreach wydrukować kolejno wszystkie elementy tablicy: $keys = array_keys($_get); foreach ($keys as $key) { echo "\$_GET['$key'] == {$_GET[$key]}<BR>"; } Drugi przykład, podobnie jak i pierwszy składa się z dwóch plików. Plik formularz.html jest identyczny jak w pierwszym przykładzie. Natomiast skrypt jakis-skrypt.php z przykładu drugiego wywołuje funkcję var_dump() oraz przetwarza w tablicę $_GET pętlą foreach. W analogiczny sposób możemy oczywiście użyć powyższych rozwiązań do wyświetlenia zawartości tablicy $_POST:

6 <?php var_dump($_post);?> Dodajmy jeszcze, że oprócz tablic $_GET, $_POST, $_REQUEST w skrypcie jest dostępna również tablica $_SERVER, która zawiera szczegółowe informacje na temat zapytania HTTP. Zmienne: $_SERVER["REQUEST_METHOD"] $_SERVER["REQUEST_URI"] zawierają informacje na temat metody zapytania HTTP oraz żądanego dokumentu. 7. Nagłówki transakcji HTTP Droga, jaką odbywają dane wprowadzone do formularza jest następująca: użytkownik wypełnia formularz, po czym naciska przycisk Wyślij, przeglądarka koduje informacje zawarte w formularzu, a następnie wysyła zapytanie HTTP do serwera, oprogramowanie działające na serwerze odbiera zapytanie HTTP, zapytanie jest przekazywane przez kolejne warstwy oprogramowania: stos protokołów TCPIP przekazuje zapytanie do procesu Apache, Apache uruchamia maszynę PHP i przekazuje jej zapytanie, zaś maszyna PHP przetwarza zapytanie, uruchamia skrypt i przekazuje do skryptu tablice $_GET, $_POST, itd. skrypt przetwarza dane, produkuje wynikowy kod HTML, kod zostaje wysłany w odpowiedzi HTTP do przeglądarki. Jeśli porównamy zapytania wysłane metodą GET i POST, to zauważymy następujące różnice: w przypadku metody GET: o dane zapytania są zakodowane w adresie URL w postaci: o o jakis-skrypt.php?imie=aleksander&nazwisko=macedo%f1ski adres wyświetlany przez przeglądarkę, zawiera informacje o przekazanych zmiennych; o stronę możemy odświeżyć przyciskiem Odśwież. w przypadku metody POST: o dane zapytania są dołączone za nagłówkami; o dane nie są widoczne w polu adres przeglądarki; o odświeżanie strony powoduje wyświetlenie komunikatu. Pamiętając o tym, by - ze względów bezpieczeństwa - stosować wyłącznie metodę POST, przejdźmy do omówienia przykładowego formularza i przetwarzającego go skryptu. 8. Przykład użycia formularza - kalkulator Przygotujmy kalkulator, który dodaje odejmuje oraz mnoży dwie liczby wprowadzone przez użytkownika. Formularz kalkulatora zawiera dwie kontrolki INPUT umożliwiające wprowadzanie liczb oraz przycisk do wysyłania formularza.

7 Pierwsze rozwiązanie składa się z dwóch plików. Formularz jest zapisany w pliku kalkulatorformularz.html, zaś skrypt przetwarzający - w pliku kalkulator-skrypt.php. Listingi 2 oraz 3 przedstawiają oba pliki. Uwagę należy zwrócić na następujące zagadnienia: Wartością atrybutu action jest kalkulator-skrypt.php, więc formularz jest przetwarzany przez skrypt kalkulator-skrypt.php. Formularz jest przekazywany metodą POST, zatem danych z formularza będziemy szukali w tablicy $_POST. Dwie kontrolki formularza przeznaczone na liczby nazywają się liczba1 oraz libczba2 (spójrzmy na atrybuty name kontrolek INPUT). Liczby wprowadzone przez użytkownika w formularzu będą w skrypcie dostępne jako $_POST['liczba1'] oraz $_POST['liczba1']. Funkcja isset() zwraca informację logiczną, o tym, czy zmienna podana jako parametr jest dostępna. Innymi słowy: czy wizyta na stronie odbyła się za pośrednictwem formularza, czy użytkownik bezpośrednio odwiedził plik kalkulator-skrypt.php. Jeśli użytkownik pozostawił puste pola i nacisnął przycisk Wyślij, wówczas zmienne tablicy $_POST są określone, lecz puste (tzn. funkcja isset($_post['liczba1']) zwraca logiczną prawdę oraz zachodzi równość $_POST['liczba1'] === ""). Ponieważ użytkownik może wprowadzić w formularzu dowolne dane, niekoniecznie liczby, ale także napisy czy - jak już wspomnieliśmy - pozostawić pola formularza niewypełnione, zatem stosując funkcję is_numeric() sprawdzamy poprawność danych z tablicy $_POST. <FORM action="kalkulator-skrypt.php" method="post"> <TABLE> <TD>Pierwsza liczba:</td> <TD><INPUT name="liczba1"></td> <TD>Druga liczba:</td> <TD><INPUT name="liczba2"></td> <TD> </TD> <TD><INPUT type="submit" value="wyślij"></td> </TABLE> Listing 2. Formularz kalkulatora - rozwiązanie składające się z dwóch plików. <?php if (isset($_post['liczba1']) && isset($_post['liczba2'])) { if (is_numeric($_post['liczba1']) && is_numeric($_post['liczba2'])) { echo "W formularzu podano liczby {$_POST['liczba1']} oraz {$_POST['liczba2']}.<BR>"; echo "Wyniki działań:<br>"; echo "{$_POST['liczba1']} + {$_POST['liczba2']} = "; echo $_POST['liczba1'] + $_POST['liczba2']; echo "<BR>"; } else { echo "Błędne dane! Jedna lub obie liczby są niepoprawne!<br>";

8 } } else { echo "Brak danych! Jedna lub obie liczby nie zostały podane!<br>"; }?> Listing 3. Skrypt przetwarzający formularz kalkulatora - rozwiązanie składające się z dwóch plików. W celu ułatwienia powrotu po wykonaniu obliczeń do strony zawierającej formularz dodajmy poniżej skryptu php wykonującego obliczenia hiperłącze: <A href="kalkulator-formularz.html">powrót</a> 9. Umieszczanie formularza i skryptu w jednym pliku Przedstawiony kalkulator możemy wykonać zapisując w jednym pliku zarówno formularz jak i skrypt php. Nazwijmy tenże plik kalkulator.php. Przetwarzaniem formularza zajmie się plik kalkulator.php. Musimy więc zmodyfikować wartość atrybutu action elementu FORM. Jest to jedyna zmiana, jaką należy wykonać. Teraz po umieszczeniu skryptu poniżej formularza i ewentualnym zmienieniu nazwy pliku na kalkulator.php otrzymamy skrypt, którego szkielet jest przedstawiony na listingu 4. W miejscu wielokropków należy umieścić - bez żadnych modyfikacji - kod z listingów 2 oraz 3. <BODY> <FORM action="kalkulator.php" method="post"> <HR> <?php if (isset($_post['liczba1']) && isset($_post['liczba2'])) { }?> </BODY> Listing 4. Kalkulator: formularz i skrypt są zapisane w jednym pliku kalkulator.php. W przypadku, gdy plik zawierający formularz zajmuje się jego przetwarzaniem, wygodnym może się okazać użycie zmiennej $_SERVER['PHP_SELF']. Zmienna ta zawiera nazwę (dokładniej: względny adres URL) aktualnie wykonywanego skryptu. Ustalając atrybut action następująco: <FORM action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="post"> możemy dowolnie zmieniać nazwę pliku, bez konieczności modyfikacji atrybutu action.

9 10. Korzystanie z zewnętrznych skryptów do przetwarzania formularza We wszystkich poprzednich przykładach przygotowywaliśmy zarówno formularz jak i skrypt przetwarzający. Co więcej, plik zawierający formularz oraz plik ze skryptem znajdowały się w tym samym folderze. Dzięki temu wartością atrybutu action była nazwa pliku, w którym zapisano skrypt. Nie jest to konieczne. Po pierwsze wartością atrybutu action jest adres URL. Wynika z tego, że formularz i skrypt przetwarzający mogą znajdować się w innych folderach a nawet na innych serwerach. Po drugie, jako wartość atrybutu action możemy podać adres URL skryptu, napisanego przez kogoś innego. Jako przykład wykonajmy formularze umożliwiające wyszukiwanie informacji w Google oraz walidację kodu HTML i CSS skryptami znajdującym się na witrynie W3C. Formularz umożliwiający wyszukiwanie informacji w Google został przedstawiony na listingu 5. Skrypt o adresie wyszukuje informacje w bazie danych. Jedyną kontrolką formularza, która umożliwia wprowadzanie danych jest pole INPUT o nazwie q. Zatem, mówiąc w języku php, powiedzielibyśmy, że tekst wpisany w formularzu zostaje przekazany do wyszukiwarki Google w zmiennej $_GET['q'] (formularz nie zawiera atrybutu method, zatem stosowana jest metoda domyślna GET). <FORM action=" <P> <INPUT type="hidden" name="hl" value="pl"> <INPUT name="q" value="" maxlength="255"> <INPUT type="submit" value="szukaj" name="btng"> </P> Listing 5. Formularz do wyszukiwania w Google. Formularze korzystające z serwisów walidujących W3C zostały przedstawione na listingach 6 oraz 7. Walidator HTML jest dostępny pod adresem zaś walidator CSS - Oba formularze są przekazywane metodą GET, zaś adres strony do sprawdzenia jest zawarty w jedynym polu tekstowym o nazwie uri. Gdyby serwisy walidacyjne były napisane w php (nie są - są napisane w Perlu), wówczas do adresu wprowadzonego w formularzu odwołalibyśmy się wykorzystując zmienną $_GET['uri']. <FORM action=" <P> HTML: <INPUT type="text" name="uri" size="100" value=""> <INPUT type="submit" value="sprawdź HTML"> <INPUT type="hidden" name="charset" value="(detect automatically)"> <INPUT type="hidden" name="doctype" value="(detect automatically)"> <INPUT type="hidden" name="ss" value=""> <INPUT type="hidden" name="outline" value=""> <INPUT type="hidden" name="sp" value=""> <INPUT type="hidden" name="noatt" value=""> </P>

10 Listing 6. Formularz do walidacji kodu HTML serwisem prowadzonym przez W3C. <FORM action=" <P> CSS2: <INPUT type="text" name="uri" size="100"> <INPUT type="submit" value="sprawdź CSS"> <INPUT type="hidden" name="warning" value="1"> <INPUT type="hidden" name="profile" value="css2"> </P> Listing 7. Formularz do walidacji kodu CSS serwisem prowadzonym przez W3C.

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.Dwie metody przekazu danych do serwera 2 2.Metoda GET przykład 3 3.Metoda POST przykład 4 4.Kiedy GET a kiedy POST 5 5.Szablony po co je stosować 7 6.Realizacja szablonu własną funkcją 8

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

Przykład programu w PHP. Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1

Przykład programu w PHP. Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przykład programu w PHP Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przykład programu w PHP Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przeliczanie dnia roku na dzień i miesiąc: function jaka data($dni) {... Przykład programu w

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE. G. Przęczek

FORMULARZE. G. Przęczek FORMULARZE G. Przęczek Tworzenie formularzy w HTML Podstawowe ramy formularza wyznacza znacznik który ma szereg atrybutów, które określają jego działanie. Pierwszym atrybutem jest action,

Bardziej szczegółowo

Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Definicja funkcji function nazwa (lista parametrów) { blok instrukcji Użycie instrukcji return wartość kończy działanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar) Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar) Rodzaje zawartości Zawartość statyczna Treść statyczna (np. nagłówek, stopka) Layout, pliki multimedialne, obrazki, elementy typograficzne,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 3 Formularze Agenda Podstawy formularzy HTML Podstawowe kontrolki formularzy HTML Nowe kontrolki z HTML

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript

Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript Zajęcia 4 - Wprowadzenie do Javascript Co to jest Javascript Javascript jest językiem skryptowym pozwalającym na dołączanie dodatkowej funkcjonalności do stron WWW. Jest ona najczęściej związana z modyfikacją

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. Podstawy PHP. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. Podstawy PHP. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 Podstawy PHP Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Historia PHP 1995 Personal Home Page Rasmus Lerdorf, prosty jęsyk oparty na Perlu 1998 PHP3 Andi Gutmans, Zeev Suraski modularność i rozszerzenia (extensions)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Ćwiczenie 1. Rysunek 1. Okno powitalne wykorzystujące zdarzenie onload Na stronie mogą zachodzić różne zdarzenia, np. użytkownik kliknie myszą lub zacznie wprowadzać

Bardziej szczegółowo

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze 1 PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bloki kodu Blok if-else Switch Pętle Funkcje Blok if-else 3 W PHP blok if i blok if-else wyglądają tak samo i funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza HTML z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed wysłaniem

Bardziej szczegółowo

Komunikacja między klientem, a skryptem PHP, oraz operacje na plikach

Komunikacja między klientem, a skryptem PHP, oraz operacje na plikach Komunikacja między klientem, a skryptem PHP, oraz operacje na plikach Zasady tworzenia stron w PHP z jednym plikiem głównym Aplikacje oraz strony WWW bardzo często tworzy się tak, że do jednego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe bazy danych Wykład 7 Paweł Gmys Interfejs uŝytkownika C++ JAVA PERL PHP 2006-05-14 Paweł Gmys wykład 8 2 Czym są skrypty PHP? Programy umieszczane w treści stron WWW. Wykonywane przez serwer

Bardziej szczegółowo

http://webmade.org/kursy-online/kurs-php.php Co to jest PHP

http://webmade.org/kursy-online/kurs-php.php Co to jest PHP http://webmade.org/kursy-online/kurs-php.php Co to jest PHP PHP jest językiem skryptowym słuŝącym do rozszerzania moŝliwości stron internetowych. Jego składnia jest bardzo podobna do popularnych języków

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu Zajęcia 5

Wprowadzenie do Internetu Zajęcia 5 Zajęcia 5 Formularze w PHP Przekazywanie danych ze strony do skryptu PHP Dane ze strony WWW do skryptu PHP można przekazać za pomocą formularzy. W tym celu należy stworzyć formularz (znacznik ),

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I Plan wykładu 1. MySQL: funkcje, procedury, wyzwalacze 2. HTML : tworzenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.3. Formularze

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.3. Formularze Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.3. Formularze Formularze Sposób przesyłania danych formularza do serwera zależy od wybranej metody HTTP: Metoda GET

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Formularze w PHP dla początkujących

Formularze w PHP dla początkujących Instrukcja numer 07 Formularze w PHP dla początkujących Zaawansowane techniki tworzenie stron WWW Bazy danych w PHP dla początkujących Formularze stworzone w HTML mogą służyć jako metoda pobierania informacji

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 7 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Sesje i stan aplikacji w kategorii czasu okres

Bardziej szczegółowo

Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo

Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo 1. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania Wszystkie poniższe ćwiczenia należy samodzielnie wykonać wpisując w edytorze bez stosowania techniki kopiuj-wklej.

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe Wykład 3 PHP

Systemy internetowe Wykład 3 PHP Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 10 obsługa formularzy w PHP

Zajęcia 10 obsługa formularzy w PHP Zajęcia 10 obsługa formularzy w PHP Przekazywanie danych ze strony do skryptu PHP Dane ze strony WWW do skryptu PHP przekazujemy za pomocą formularzy. W tym celu musimy stworzyć formularz (znacznik ),

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać:

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać: Skrypt: Księga gości Skrypt generujący księgę gości będzie się składał z trzech części: szablonu głównego, który należy zapisać pod nazwą guestbook.php, formularza służącego do dodawania wpisów, który

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK

Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK Ćwiczenie 3 Przekazywanie danych do programu CGI 1. Odbieranie w programie wartości zmiennych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w obrębie skryptu. Wyrażenia include() i require() są niemal

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium. Lista 5

Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium. Lista 5 Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium Lista 5 Autor: Piotr Kosytorz IIrokInf. indeks: 166174 Prowadzący: dr inż. Łukasz Krzywiecki

Bardziej szczegółowo

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor Języki, które już znacie Wykład9PodstawyPHP,str1 język polski język angielski język C język preprocesora C język bash-a język HTML kolejny język: PHP Język PHP Wykład9PodstawyPHP,str2 Personal Home Page

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE

14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE 14. POZOSTAŁE CIEKAWE FUNKCJE Funkcji jest cała masa, których nie poruszono w tym kursie. Bardziej ciekawe postaram się właśnie w tej lekcji omówić. Na pewno wielu z Was, czeka z niecierpliwością na funkcję

Bardziej szczegółowo

Język PHP. Studium Podyplomowe Sieci Komputerowe i Aplikacje Internetowe. v1.7, 2007/11/23

Język PHP. Studium Podyplomowe Sieci Komputerowe i Aplikacje Internetowe. v1.7, 2007/11/23 Język PHP Studium Podyplomowe Sieci Komputerowe i Aplikacje Internetowe v1.7, 2007/11/23 1 Wprowadzenie Język PHP [1] jest obiektowym językiem skryptowym przeznaczonym do implementacji wstawek programowych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza na stronie WWW z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 1.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.2. Instrukcje strukturalne PHP Instrukcje strukturalne Instrukcja grupująca (blok instrukcji) Instrukcja warunkowa, if-else Instrukcja wyboru, switch-case

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ;

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; PHP język ze słabą kontrolą typów. W języku php w przeciwieństwie do c++ nie musimy podawać typu zmiennej podczas jej deklaracji. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka Sesje, ciasteczka, wyjątki Nie sposób wyobrazić sobie bez nich takich podstawowych zastosowań, jak logowanie użytkowników czy funkcjonowanie koszyka na zakupy. Oprócz tego dowiesz się, czym są wyjątki,

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP

ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP ZAAWANSOWANE BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH MySQL, PHP Zad. 1 Dla każdego zamówienia wyznaczyć jego wartość. Należy podać numer zamówienia oraz wartość. select z.id_zamowienia, sum(ilosc*cena) as wartosc

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy AJAX WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, godz. 12-14 Agenda

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe zima 2015-2016

TIN Techniki Internetowe zima 2015-2016 TIN Techniki Internetowe zima 2015-2016 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokoły transportowe: UDP, TCP 4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 2 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Spis treści Dokumentacja skryptu... 3 Dodatkowe informacje i kontakt... 7 3 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja skryptu

Bardziej szczegółowo

PHP5. Praktyczny kurs

PHP5. Praktyczny kurs IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG PHP5. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 Format: B5, stron: 432 TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie,

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, Kompendium PHP 01 Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, C++, Pythonie lub jakimś innym języku programowania, których jak myślę, powstało już tyle, że chyba nie ma osoby,

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. VIII Jesień 2013 1 / 43 Plan wykładu 1 Język PHP 2 Składnia PHP 3 Dostęp do bazy danych

Bardziej szczegółowo

Przykładowa integracja systemu tpay.com KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań.

Przykładowa integracja systemu tpay.com KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań. KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com 1 Przesyłanie parametrów transakcji Poniżej przedstawiono kod przykładowej strony HTML, której zadaniem jest przekierowanie klienta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail.

FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail. 1 FORMULARZE Formularz ma formę ankiety, którą można wypełnić na stronie. Taki formularz może być np. przesłany pocztą elektroniczną e-mail.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Tablice w PHP 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Tablice w PHP 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Tablice w PHP 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: opisać sposób deklaracji tablic w PHP; scharakteryzować typ tablicowy w PHP; wymienić i scharakteryzować indeksowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP.

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. LABORATORIUM 0 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. W celu poprawnego wykonywania zadań na laboratorium konieczne jest zainstalowanie na komputerze wyposażonym w system operacyjny Windows następujących

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe Temat: Język HTML i style CSS Aplikacje internetowe Pracownia specjalistyczna, studia podyplomowe, rok 2011/2012 1. Stwórz formularz HTML pozwalający na rejestrację użytkownika w aplikacji internetowej.

Bardziej szczegółowo

Formularze Pobierają dane od użytkownika strony i wysyłają je do przetworzenia na serwerze (gdzie potrzebne są skrypty,któredaneprzetworzą najczęściej

Formularze Pobierają dane od użytkownika strony i wysyłają je do przetworzenia na serwerze (gdzie potrzebne są skrypty,któredaneprzetworzą najczęściej Formularze Pobierają dane od użytkownika strony i wysyłają je do przetworzenia na serwerze (gdzie potrzebne są skrypty,któredaneprzetworzą najczęściej stosuje się język PHP lub JSP)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe Ćwiczenie 8 Temat: Kontrolki serwerowe ASP.NET cz.2 Cel ćwiczenia: W ramach tego ćwiczenie student zapozna się z kolejnymi kontrolkami serwerowymi oraz z metodami ich walidacji, a także z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Quiz Aplikacja internetowa

Quiz Aplikacja internetowa - 1 - Quiz Aplikacja internetowa Opis: Realizacja aplikacji internetowej Quiz w oparciu o Python i framework Flask (wersja 0.10.1). Autorzy: Tomasz Nowacki, Robert Bednarz Czas realizacji: 90 min Poziom

Bardziej szczegółowo

Wysyłanie pliku na serwer. Plik na serwerze.

Wysyłanie pliku na serwer. Plik na serwerze. Wysyłanie pliku na serwer Dzięki PHP możemy w łatwy i przyjemny sposób obsłużyć pliki uploadowane na serwer. Jednak, by prawidłowo wysłać plik, niezbędny będzie odpowiedni formularz HTML. Poniżej przedstawię

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

ZMIENNE. Podstawy PHP

ZMIENNE. Podstawy PHP ZMIENNE Podstawy PHP zmienna - to obiekt w programowaniu, który przechowuje różnego rodzaju dane niezbędne do działania programu. Zmienna podczas działania programu może zmieniad swoje wartości (jak wskazuje

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Protokół HTTP 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Usługi WWW WWW (World Wide Web) jest najpopularniejszym sposobem udostępniania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie PHP do tworzenia stron internetowych testujących wiedzę studentów ze statystyki

Wykorzystanie PHP do tworzenia stron internetowych testujących wiedzę studentów ze statystyki Radosław Jedynak jedynakr@pr.radom.pl Katedra Matematyki Politechnika Radomska Radom Wykorzystanie PHP do tworzenia stron internetowych testujących wiedzę studentów ze statystyki Wstęp Aktywnie rozwijająca

Bardziej szczegółowo

Modele danych walidacja widoki zorientowane na model

Modele danych walidacja widoki zorientowane na model Modele danych walidacja widoki zorientowane na model 1. Wprowadzenie Modele danych Modele danych w ASP.NET MVC to klasy znajdujące się w katalogu Models. Ich zadaniem jest mapowanie danych przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Baza danych do przechowywania użytkowników

Baza danych do przechowywania użytkowników System logowania i rejestracji jest bardzo przydatną funkcjonalnością na każdej stronie. Umożliwia sprawną identyfikację i zarządzanie użytkownikami. Strona ze skryptem logowania nabiera dużej wartości.

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. System Szablonów

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. System Szablonów System Szablonów System szablonów System szablonów to biblioteka, która pozwala oddzielić warstwę prezentacji od warstwy logicznej. Aplikacja WWW najpierw pobiera wszystkie dane, przetwarza je i umieszcza

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2

Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2 Zajęcia 13 wykorzystanie MySQL w PHP cz. 2 Przykład 1 wyświetlanie danych [ Plik wyswietlanie.php ] $polaczenie = mysql_connect("localhost", "root", "") or die("nie mozna polaczyc z baza!"); mysql_select_db("test",

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu HTTPD Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu httpd (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk Obsługa zdarzeń JavaScript - wykład 4 Zdarzenia i formularze Beata Pańczyk zdarzenia - wszystko co zachodzi w związku z obiektami JavaScript (np. window) i elementami XHTML przeglądarka moŝe wywołać funkcję

Bardziej szczegółowo

PHP w-3. Sterowanie w PHP

PHP w-3. Sterowanie w PHP PHP w-3 Sterowanie w PHP 1 INSTRUKCE STERUJĄCE W PHP podobnie jak w innych językach programowania wykorzystuje się instrukcje sterujące: 1. Instrukcja warunkowa If-else 2. Instrukcja wyboru Switch 3. Pętla

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Programy CGI dla baz danych

Programy CGI dla baz danych Programy CGI dla baz danych Zbigniew Jurkiewicz Instytut Informatyki UW 6 maja 2014 Dodawać poniższą instrukcję error_reporting(e_all) do skryptów PHP, żeby serwer WWW raportował wszystkie błędy. 1 WWW

Bardziej szczegółowo