Informacja z zakresie sposobu udostępniania informacji oraz rozpatrywania skarg przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z zakresie sposobu udostępniania informacji oraz rozpatrywania skarg przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A."

Transkrypt

1 Informacja z zakresie sposobu udostępniania informacji oraz rozpatrywania skarg przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. Wstęp 1.1. Niniejszy dokument przyjęty został przez Zarząd FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i zawiera informacje dotyczące zasad prowadzenia działalności Towarzystwa w zakresie: 1) udostępniania informacji dotyczących działalności Towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych Klientom oraz pozostałym interesariuszom Towarzystwa, 2) zasad przyjmowania, rozpatrywania i rozwiązywania skarg Klientów Towarzystwa Dokument zawiera informacje dotyczące zasad działalności Towarzystwa oparte na przyjętych przez Towarzystwo mechanizmach postępowania i regulacjach wewnętrznych Towarzystwo działa jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy, a jego działalność podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w przepisach Pojęcia używane w niniejszym dokumencie: 1) Towarzystwo oznacza FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wiosennej 5, Wrocław, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł złotych, opłacony w całości, NIP , REGON ; 2) Fundusz, Fundusze oznacza fundusze inwestycyjne w znaczeniu nadanym przez Ustawę, którymi zarządza Towarzystwo; 3) Ustawa oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 j.t.); 4) Klient osoba fizyczna, prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej będący Uczestnikiem Funduszu, potencjalnym Uczestnikiem Funduszu lub stroną umowy zawartej z Towarzystwem, inny niż dostawca usług na rzecz Towarzystwa; 5) Uczestnik Funduszu - osoba fizyczna, prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej będący posiadaczem przynajmniej jednego Certyfikatu Inwestycyjnego Funduszu. 6) Interesariusz podmiot lub osoba, na której działalność lub sytuację wpływ ma działalność prowadzona przez Towarzystwo, w tym niebędący Klientem kontrahent Towarzystwa lub Funduszu. 7) Rejestr Funduszy Inwestycyjnych jawny rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Wydział VII Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie 8) Reklamacja - wszelki, jasno wyrażony przez Klienta zarzut wskazujący na niezadowolenie z działalności Towarzystwa lub świadczonych przez nie usług. 2. Zasady udostępniania informacji

2 2.1. Towarzystwo udostępnia informacje dotyczące działalności Towarzystwa i Funduszy wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy regulujące obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej Informacje dotyczące działalności Funduszy kierowane są do Uczestników Funduszy na zasadach określonych w statutach Funduszy i obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Ustawy Informacje dotyczące działalności Towarzystwa kierowane są do akcjonariuszy Towarzystwa na zasadach określonych w statucie Towarzystwa i obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przepisach dotyczących działalności spółek akcyjnych. Towarzystwo dąży do zapewnienia swoim akcjonariuszom pełnej, rzetelnej i terminowej informacji dotyczącej działalności Towarzystwa, w szczególności w zakresie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji przez walne zgromadzenie Towarzystwa. Towarzystwo zapewnia wszystkim swoim akcjonariuszom równy dostęp do informacji dotyczących działalności Towarzystwa Informacje dotyczące działalności Towarzystwa i Funduszy przekazywane są uprawnionym podmiotom w trybie i zakresie określonych w przepisach Informacje dotyczące działalności Towarzystwa i Funduszy podawane do wiadomości publicznej obejmują: 1) roczne sprawozdania finansowe Towarzystwa publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 2) roczne sprawozdania finansowe Funduszy składane w aktach Rejestru Funduszy Inwestycyjnych; 3) pozostałe informacje dotyczące działalności Funduszu składane w aktach Rejestru Funduszy Inwestycyjnych; 4) informacje dotyczące polityki informacyjnej, sposobów składania reklamacji oraz struktury Towarzystwa publikowane na stronach internetowych Towarzystwa; 5) informacje dotyczące działalności Funduszy, co do których przepisy, w szczególności przepisy Ustawy, przewidują obowiązek podania do publicznej wiadomości, udostępniane na stronach internetowych Towarzystwa, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Towarzystwa lub prasie krajowej Towarzystwo przewiduje możliwość udzielenia informacji dotyczących działalności Towarzystwa, w zakresie dozwolonym przepisami, na zapytanie dowolnego z akcjonariuszy Towarzystwa, Klientów lub Interesariuszy. Zapytania przesyłane mogą być na adres siedziby Towarzystwa lub adres poczty elektronicznej 2.7. W przypadku skierowania zapytania przez akcjonariusza, o ile charakter i treść pytania na to pozwalają, informacja o pytaniu i odpowiedzi Towarzystwa kierowana jest do wszystkich akcjonariuszy Odpowiedzi na pytania kierowane do Towarzystwa udzielane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pytania przez Towarzystwo, o ile treść i charakter pytania na to pozwalają. 3. Zasady obsługi Reklamacji 3.1. Każdy pracownik Towarzystwa zobowiązany jest do przyjęcia Reklamacji zgłaszanej przez Klienta.

3 3.2. Dla zapewnienia możliwie najwyższych standardów obsługi, Reklamacje zgłaszane mogą być w dowolnej formie pozwalającej na identyfikację Klienta i przetwarzanie Reklamacji Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej Do szczególnie preferowanych form składania skarg należą: 1) Reklamacja pisemna na adres TFI, 2) Reklamacja w formie wiadomości na adres 3.5. W przypadku zgłoszenia Reklamacji w formie ustnej, przyjmujący ją pracownik Towarzystwa lub inna osoba działająca w imieniu Towarzystwa zobowiązana jest do zaproponowania Klientowi złożenia skargi w formie elektronicznej lub pisemnej Osoba, która odebrała Reklamację, niezwłocznie przekazuje ją do odpowiednich jednostek organizacyjnych Towarzystwa Towarzystwo dopuszcza możliwość zwrócenia się do Klienta o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu Reklamacji Reklamacje rozpatrywane są bezzwłocznie, z zachowaniem rzetelności, wnikliwości i obiektywizmu oraz z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów Towarzystwo dokłada starań w celu rozpatrzenia Reklamacji w terminie 30 dni od ich złożenia. W przypadku gdy okoliczności Reklamacji nie pozwalają na jej rozstrzygnięcie w tym terminie, Klientowi przekazana zostanie wiadomość zawierająca informację o: 1) przyczynach przedłużenia terminu rozpatrywania Reklamacji, 2) okolicznościach, które wymagają wyjaśnienia, 3) przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 90 dni od dnia przyjęcia Reklamacji Wszystkie Reklamacje rejestrowane są przez Towarzystwo w zakresie ich treści, przedmiotu oraz sposobu rozstrzygnięcia Informacje i pytania dotyczące Reklamacji przesyłane są w formie pisemnej na adres Klienta, chyba że w treści Reklamacji Klient zawnioskował o przesyłanie ich w wersji elektronicznej Na żądanie Klienta, odpowiedź może zostać udzielona w formie pisemnej, z zastosowaniem czcionki o zwiększonym rozmiarze (large print) Towarzystwo dopuszcza również możliwość przyjęcia i rozpatrzenia zastrzeżeń Interesariuszy dotyczących działalności Towarzystwa. Zastrzeżenia Interesariuszy zgłaszane mogą być w formie pisemnej, przesyłanej na adres siedziby Towarzystwa lub w formie elektronicznej przesłanej na adres

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU POMOC WZAJEMNA. Definicje

REGULAMIN PROGRAMU POMOC WZAJEMNA. Definicje REGULAMIN PROGRAMU POMOC WZAJEMNA Definicje Administrator 4Contract.pl Dawid Potapczuk z siedzibą 00-681 Warszawa, ul. Hoża 41 Lok. 26B, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo