Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej"

Transkrypt

1 Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski Promotor pracy: dr Wojciech Czart Zakład Informatyki Stosowanej Wydział Fizyki UAM Poznań 2009

2 30 listopada 2009 OŚWIADCZENIE Ja, niŝej podpisany Paweł Nijakowski student Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oświadczam, Ŝe przedkładaną pracę magisterską pt. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej napisałem samodzielnie. Oznacza to, Ŝe przy pisaniu pracy, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałem z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałem opracowania rozprawy lub jej istotnych części innym osobom, ani nie odpisywałem tej rozprawy lub jej istotnych części od innych osób. Oświadczam równieŝ, Ŝe egzemplarz pracy dyplomowej w formie wydruku jest zgodny z egzemplarzem pracy dyplomowej w formie elektronicznej. Równocześnie wyraŝam zgodę na to, Ŝe gdyby powyŝsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta... Paweł Nijakowski 2

3 Podziękowania dla mojego promotora dr Wojciecha Czarta za trud i cierpliwość i cierpliwość i cierpliwość 3

4 Pracę dedykuję mojemu synkowi. 4

5 Streszczenie: W niniejszej pracy poruszono temat optymalizacji kampanii linków sponsorowanych w systemie AdWords. Przedstawiono budowę konta AdWords, wyjaśniono działanie najwaŝniejszych narzędzi oraz zaprezentowano ich sposób działania w aspekcie marketingu internetowego. Opisano sposoby zbierania danych oraz ich analizy przy pomocy zaawansowanych raportów systemu. Zobrazowano intensywność rozwoju marketingu w wyszukiwarkach internetowych oraz podano prognozy na przyszłe lata. Oprócz systemu AdWords opisano równieŝ zalety polskich platform reklamowych. Zaprezentowano sposób postrzegania reklam przez uŝytkownika, oraz najczęściej popełniane błędy przez reklamodawców. PrzybliŜono moŝliwe strategie do przeprowadzenia w przykładowej kampanii. Na podstawie badań omówiono róŝne zjawiska zachodzące w czasie prowadzenia kampanii, wyjaśniono przyczyny i skutki ich wystąpienia. Opisano korzyści wynikające z wprowadzenia szeregu nietypowych rozwiązań. Jako dodatkowy element zaproponowano sposób realizacji kampanii AdWords dla organizacji charytatywnej przy wykorzystaniu dotacji Google Grants. 5

6 Abstract: Presented Master Thesis focuses on the optimization of the sponsored links campaigns using Google AdWords. It shows structure and construction of AdWords account, explains the mode of action and utility of the most important tools. It contains also description of data collection and their analysis using advanced AdWords reports. It illustrates intensity of the search engine marketing development and provides forecasts for future years. Apart from Google AdWords system, it also describes advantages of polish search engine advertising platforms. It also presents users attitude to search engine adverts, as well as the most common mistakes committed by advertisers. It shows sample strategies which could be provided in campaigns. Based on studies, it discuss various phenomena that occur during campaign, explains reasons and results of their performance. It describes possible benefits of using a number of unusual solution. As the additional element, it propose how to implement AdWords campaign for charity organization funded by Google Grants donation. 6

7 Rozdział 1. Wstęp Marketing w Internecie Cel pracy Rozdział 2. Marketing w wyszukiwarkach Reklama Kontekstowa Podmioty występujące w reklamie kontekstowej Reklama ściśle dopasowana do treści strony lub wyników wyszukiwania Podział reklamy kontekstowej Serwisy pośredniczące wyszukiwarki Sposób działania reklamy kontekstowej Inne cechy reklamy kontekstowej Sytuacja marketingowa reklamy kontekstowej w Polsce Model reklamy PPC Rozdział 3. Polskie platformy reklamy kontekstowej RekS.pl Adkontekst BusinessClick Money.pl OnetBoksy Dlaczego warto korzystać z innych systemów niŝ Google AdWords Rozdział 4. Jak działa uŝytkownik? Co widzi uŝytkownik? (1) Sekcje strony z wynikami wyszukiwania: (2) Badania Czy uŝytkownik jest specjalistą? Jak szuka? Rozdział 5. Podstawowe błędy popełniane przez początkujących Błędy popełniane podczas tworzenia kampanii linków sponsorowanych (1) Błędny podział na kampanie i grupy lub jego brak (2) Źle dobrane lub zbyt ogólne słowa kluczowe (3) Błędny tekst reklamowy (4) Brak prowadzenia statystyk i ich analizy (5) Uruchomienie kampanii bez wcześniejszej analizy ustawień

8 (6) Wyłączenie z kampanii słów, na które reklamowana strona znajduję się w pierwszych wynikach wyszukiwania organicznego (7) Kierowanie całego ruchu do strony głównej (8) Traktowanie CTR jako wyznacznik sukcesu Mity dotyczące reklam linków sponsorowanych (1) Reklama w wyszukiwarkach gwarantuje sukces (2) Wystarczy przelać pieniądze i dalej działa juŝ samo (3) Domyślne ustawienia kampanii są odpowiednie Wnioski Rozdział 6. Strategie w kampaniach reklam kontekstowych Strategia sprzedaŝowa Strategia trafficowa Strategia wizerunkowa Strategia brandingowa Efekt Surround Rozdział 7. Google AdWords na części pierwsze Interfejs: Struktura Kampanii Narzędzia (1) Narzędzie propozycji słów kluczowych (2) Narzędzie analizy słów kluczowych z wyszukiwarki (3) Edycja wykluczających słów kluczowych kampanii (4) Wykluczenie witryny i kategorii (5) Wykluczanie adresów IP (6) Prognoza liczby odwiedzin (7) Statystyki Wyszukiwarki Google Insights Tool (8) AdWords API (9) Przykład uŝycia AdWords API (10) Śledzenie konwersji Raporty (1) Skuteczność wyszukiwanego hasła (2) Raport skuteczności miejsc docelowych/słów kluczowych (3) Skuteczność reklam/skuteczność URL/Skuteczność grupy reklam/skuteczność kampanii/skuteczność konta

9 (4) Skuteczność kryterium demograficznego (5) Skuteczność kryterium połoŝenia geograficznego Rozdział 8. Mierzone parametry kampanii oraz skuteczność Rozdział 9. Opis firm badanych kampanii Airbrush & Design - Karpiński Naszywki.com.pl Anna Moryto Hospicjum Małego Księcia w Lublinie Rozdział 10. Analiza przeprowadzonych badań kampanii Airbrush & Design - Karpiński optymalizacja kampanii dla lokalnej firmy usługowej (1) Opis (2) Główne cele (3) Podstawowe zmiany optymalizacyjne i ich efekty (4) Kampania geotargetowana (5) Obserwacja Efektu Surround (6) Utrudnione mierzenie konwersji (7) Napotkane przeszkody (8) NajwaŜniejsze wnioski (9) Wyniki konkursu GOMC Naszywki.com.pl optymalizacja kampanii dla sklepu internetowego i ogólnopolskiej firmy usługowej (1) Opis (2) Cele (3) Istotne zmiany (4) Manipulowanie stawkami CPC (5) Grupy reklam kierowanych na kategorie sklepu internetowego (6) Efekt Surround (7) Optymalizacja godzinowego rozkładu wyświetlania reklam (8) Wnioski Anna Moryto kampania AdWords dla bardzo niszowej branŝy (1) Opis (2) Cel (3) Niszowość, a konto AdWords

10 (4) Wnioski Hospicjum Małego Księcia w Lublinie przygotowanie do kampanii AdWords (1) Opis (2) Finansowanie kampanii Google Grants (3) Cele (4) Zgłoszenie po dotacje (5) Propozycje zastosowań i modernizacji istniejącej strony (6) Przygotowanie kampanii (7) Podsumowanie Rozdział 11. Podsumowanie Rozdział 12. Spis ilustracji Rozdział 13. Spis Tabel Rozdział 14. Niezbędnik pomocne linki Fora Pomocy AdWords Seminaria internetowe Blogi o Adwords Blogi o Marketingu w wyszukiwarkach Inne o marketingu w Internecie Rozdział 15. Literatura

11 Rozdział 1. Wstęp 1.01 Marketing w Internecie Rys. 1-1 Internet Marketing Tree [1] Internet Marketing Tree to wyjątkowy i prosty sposób przedstawienia wszystkich aspektów działań reklamowych i promocyjnych w Internecie. Drzewo uwzględnia większość aspektów i technologii z tej dziedziny. Internet Marketing Tree doskonale sprawdza się w prezentacji struktury i złoŝoności marketingu internetowego. PowyŜsza grafika to nie tylko przestrzeń przedstawiająca wszystkie komponenty i 11

12 moŝliwości, ale równieŝ ich hierarchiczność i kolejność występowania. Zastosowanie się do nich to podstawa prowadzenia dobrego marketingu w Internecie. Głębokie korzenie symbolizują silną strategię i dobrą markę oraz merytoryczną zawartość (wykwalifikowany personel, dobra obsługa klienta, wysoka jakość produktu) przedsiębiorstwa, na których opiera się witryna internetowa (jej rozwój i wygląd) główny pień. Bez głębokich korzeni i silnego pnia drzewo nie będzie rosło. RównieŜ kampania marketingowa w Internecie bez solidnych fundamentów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Pień jest rdzeniem drzewa podobnie jak strona internetowa powinna być rdzeniem marketingu sieciowego. Gałęzie to wachlarz moŝliwości marketingowych jakie istnieją i które moŝna wykorzystać do promocji. Zadbane drzewo rosnące w słońcu i często podlewane będzie rosło i owocowało tak jak zadbana kampania marketingowa. [1] PoniŜsza praca dotyczy jednej z pierwszych gałęzi marketingu internetowego jakim jest reklama kontekstowa w wyszukiwarkach, w szczególności linków sponsorowanych PPC Cel pracy Celem niniejszej pracy było porównanie i analiza róŝnych typów przeprowadzonych kampanii AdWords jako skutecznego narzędzia marketingu internetowego. Przeanalizowano efekty róŝnego typu optymalizacji i wprowadzanych zmian oraz zobrazowano zaawansowane mechanizmy zarządzania kontem AdWords. Przedstawiono zalety wykorzystania narzędzia w róŝnych aspektach marketingowych. Jako wynik przeprowadzonych badań przewidziano wzrost zainteresowania promowaną firmą lub jej ofertą. 12

13 Rozdział 2. Marketing w wyszukiwarkach Reklama Kontekstowa Reklama kontekstowa to specjalny sposób wyświetlania przekazu reklamowego odwiedzającym strony internetowe oraz korzystającym z innych usług internetowych, takich jak fora dyskusyjne, komunikatory, czaty i e. Metoda ta umoŝliwia odpowiednie dopasowanie treści przekazu reklamowego do treści strony, na której reklama jest umieszczona. W analogiczny sposób reklamy są dopasowywane do innych usług. Naturalnym jest, Ŝe większym powodzeniem cieszy się reklama, która jest zbieŝna z zainteresowaniami uŝytkownika. Odpowiednie dopasowanie treści zwiększa moŝliwość reakcji na przekaz reklamowy, gdy będzie on związany z poszukiwaną przez daną osobę informacją Podmioty występujące w reklamie kontekstowej MoŜna wyróŝnić cztery podmioty występujące w procesie promocji: 1. Reklamodawca: osoba lub firma zainteresowana promocją i reklamą swoich usług oraz produktów. Reklamodawca ponosi koszty wyświetlenia reklamy. Płaci serwisowi pośredniczącemu za kliknięcia generowane przez odbiorców. 2. Serwis pośredniczący (zarządzający): podstawowy element scalający pojęcie reklamy kontekstowej. Udostępnia reklamobiorcy i reklamodawcy panel do zarządzania. Pośrednik, oprócz udostępniania programu partnerskiego i zestawu narzędzi, pobiera opłaty od reklamodawcy i wypłaca wynagrodzenie reklamobiorcy. Serwis pośredniczący odpowiada za realizację technologii informacyjno decyzyjnej. 3. Reklamobiorcy: właściciele i webmasterzy niezaleŝnych serwisów internetowych, na których reklamodawcy za pośrednictwem serwisu pośredniczącego umieszczają swoje reklamy. Reklamobiorca dostaje prowizję za kaŝde kliknięcie. 13

14 4. Odbiorca: osoba, która jest ostatecznym odbiorcom przekazu reklamowego. Istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe zostanie ona przekierowana na stronę reklamodawcy, jeŝeli reklama będzie dobrze dopasowana do treści strony Reklama ściśle dopasowana do treści strony lub wyników wyszukiwania Odpowiednie dopasowanie treści reklamy do treści strony pozwala na dotarcie do grupy potencjalnych klientów/odbiorców danej usługi lub produktu. JeŜeli tematyką strony jest motoryzacja to system automatycznie wyświetli najbardziej pasujące reklamy do tematyki strony. Zostaną np. wyświetlone reklamy dealerów samochodowych i ich oferty sprzedaŝy nowych modeli. Dzięki takim zabiegom reklamodawcy docierają ze swoim przekazem tylko do osób zainteresowanych tematem zbieŝnym z ich ofertami. Obecnie tylko reklama kontekstowa jest formą reklamy dopasowywaną na bieŝąco do tematyki miejsca, w którym się wyświetla. Reklama kontekstowa zwykle rozliczania jest w modelu PPC, który umoŝliwia najbardziej efektywne zaplanowanie inwestycji. Rys. 2-1 Reklama kontekstowa na stronie Onet.pl 14

15 2.03 Podział reklamy kontekstowej Reklamę kontekstową dzielimy na dwie główne grupy: Reklama w wynikach wyszukiwania tzw. linki sponsorowane. Takie linki zwykle umieszczane są na górze listy stron i są dodatkowym wynikiem wyszukiwania, który jest odpowiedzią na szukane przez odwiedzającego słowo kluczowe. Na Rys. 2-1 przedstawiono widok strony po wpisaniu w wyszukiwarce Onet.pl słowa Bieszczady. System reklamy kontekstowej wyświetlił ksiąŝki o Bieszczadach. Wyświetlone zostały linki sponsorowane firmy Onet, a następnie linki sponsorowane z systemu AdWords firmy Google. Dopiero na końcu, widoczne po przewinięciu strony, znajdują się naturalne wyniki wyszukiwania. Reklama umieszczana obok treści strony internetowej, wyświetlana w formie reklamy jawnej. Najczęściej są to krótkie teksty reklamowe wraz z linkiem. Rzadziej reklama pojawia się w formie grafiki lub animacji. Boksy reklamowe pojawiają się obok właściwej treści danego serwisu internetowego. Webmasterzy zazwyczaj wydzielają osobną część strony na tego typu reklamy. Na Rys. 2-2 pokazano sposób wyświetlenia reklamy kontekstowej na stronie twojebieszczady.pl. Zaraz pod górnym, poziomym menu widać trzy reklamy, które na pewno zainteresują osoby przeglądające stronę twojebieszczady.pl. Kto jadąc w Bieszczady nie myślał o swoim własnym drewnianym domu? 2.04 Serwisy pośredniczące wyszukiwarki W całym procesie tworzenia i wyświetlania reklamy kontekstowej zwykle pośredniczy inna, większa firma (np. właściciel portalu lub wyszukiwarki), której automatyczne schematy dbają o zaplecze techniczne. Firma pośrednicząca wykonuje jeszcze jedno waŝne zadanie jakim jest pozyskiwanie reklamodawców oraz właścicieli stron internetowych gotowych wyświetlać reklamy, a następnie przypisanie odpowiednich reklam do odpowiednich stron sieci partnerskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nikt nie musi na własną rękę poszukiwać dostarczycieli poszczególnych usług i serwisów internetowych, w których moŝna wyświetlić reklamę. Następnie 15

16 trzeba, by z kaŝdym osobno rozliczać się z efektów reklamy. Dlatego rynek reklam kontekstowych został opanowany przez firmy prowadzące portale internetowe i wyszukiwarki. Firmy pośredniczą między reklamodawcami i reklamobiorcami za pomocą skryptów systemów reklamy kontekstowej. KaŜdy z systemów róŝni się od innego kilkoma szczegółami, jednak ogólnie działają one według jednego, spójnego algorytmu. [2] Na podstawie wybranych przez reklamodawcę słów kluczowych system dobiera takie strony internetowe, których treść najlepiej odpowiada treści reklamy i na tych stronach ją wyświetla. Np. reklama biura podróŝy będzie wyświetlana na stronach poświęconych turystyce, a reklama dachówek w portalu budowlanym. Klient moŝe takŝe samodzielnie wybrać domeny, które mają emitować reklamy lub niektóre z nich określić jako preferowane. MoŜna takŝe wykluczyć witryny niepoŝądane, na których nie chcemy zobaczyć naszych reklam. [3] Rys. 2-2 Reklama kontekstowa prezentowana na stronie twojebieszczady.pl 16

17 2.05 Sposób działania reklamy kontekstowej Działanie reklamy kontekstowej rozdzielono na dwa podmioty jakimi są reklamodawca i reklamobiorca. To z ich punktu widzenia przedstawiono ideę działania systemu. Reklamodawcy: Firma pośrednicząca udostępnia reklamodawcom specjalnie przygotowany panel administracyjny. W panelu reklamodawcy podaje się adresy stron internetowych, które chce się zareklamować wraz z ich krótkim opisem. Do opisu dołączane są słowa kluczowe, które powinny uruchamiać wyświetlanie reklam. Dodatkowo ustalany jest sposób płatności i rozliczeń. Reklamobiorcy: Otrzymują oni specjalny panel, w którym wypełniają specjalną ankietę, dotyczącą głównie zawartości swojej strony internetowej. Następnie naleŝy juŝ tylko ustalić warunki rozliczenia oraz zaakceptować regulamin. Na koniec umieszczony zostaje na stronie odpowiedni kod powodujący wyświetlanie reklam w wyznaczonym miejscu witryny. Podstawowy kod do umieszczenia na stronie partnera AdSence jest bardzo prosty: <script type="text/javascript"><! google_ad_client = "pub "; /* 300x250, utworzono */ google_ad_slot = " "; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> Obecnie systemy reklamy kontekstowej rozwijają się bardzo dynamicznie, a ich potencjał został zauwaŝony równieŝ w Polsce. Google AdSence przygotowało nawet specjalny kod do wyświetlenia reklamy na stronach internetowych przeglądanych przez telefon komórkowy: <script type="text/javascript"><!-- window.googleafmcrequest = { client: 'ca-mb-pub ', ad_type: 'text_image', 17

18 output: 'html', channel: '', format: '320x50_mb', oe: 'utf8', color_border: '336699', color_bg: 'FFFFFF', color_link: '0000FF', color_text: '000000', color_url: '008000', }; //--></script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_afmc_ads.js"></script > 2.06 Inne cechy reklamy kontekstowej Reklamy kontekstowe u większości firm pośredniczących mogą być wyświetlane z ograniczeniem do języków, lokalizacji geograficznej lub godziny. Oprócz moŝliwości wyświetlania reklam w konkretnych serwisach internetowych istnieje równieŝ opcja wykluczania nietrafnych stron internetowych Sytuacja marketingowa reklamy kontekstowej w Polsce Reklama kontekstowa dociera według szacunków IAB Polska do 99 procent polskich internautów. [raport Money.pl] Wydatki na reklamę kontekstową zarówno w Polsce jak i na całym świecie stale rosną. JuŜ w roku 2007 prognoza wydatków na rok 2008 wynosiła 190 milionów złotych, w porównaniu do roku 2007, gdzie na reklamę w Internecie wydano 110 milionów złotych, wykazywała tendencję mocno wzrostową. Według Łukasza Kidonia z Wirtualnyturysta.com juŝ w przyszłym roku na reklamę kontekstową wydamy 110 milionów złotych, a rok później w 2011 roku na reklamę kontekstową polskie firmy wydadzą 300 milionów złotych. Liczby według róŝnych źródeł znacznie się róŝnią, ale wszystkie źródła jednogłośnie zapowiadają kontynuację dynamicznego wzrostu, który rozpoczął się na przełomie lat 2006 i

19 Na taki rozwój rynku wpływa fakt, Ŝe małe i średnie firmy coraz częściej interesują się tego typu reklamą. Przedsiębiorstwa chętniej niŝ kiedykolwiek wcześniej decydują się na inwestycję w reklamę internetową rezygnując z tradycyjnych form promocji (telewizja, billboardy).[4] prognoza Rys. 2-3 wydatki w mln zł na reklamę kontekstową w Polsce [4] Wszystkie historyczne trendy i badania jednoznacznie prognozują dalszy intensywny wzrost udziału reklamy w wyszukiwarkach oraz reklamy w Internecie na najbliŝsze lata. Coraz więcej firm zauwaŝa potencjał jaki niesie ze sobą reklama ukierunkowywana behawioralnie. Badania róŝnych organizacji przedstawione na Rys. 2-3, Rys. 2-4 i Rys. 2-5 dowodzą tego samego, a podobnych opinii jest nadzwyczaj duŝo. Ciekawe raporty moŝna znaleźć na stronie: Rys. 2-4 Wydatki na reklamę afilacyjną (linki sponsorowane) w mln zł według szacunków własnych firmy Afilo i wyników badań firmy AdEx 19

20 Rys. 2-5 Procentowa zmiana wydatków reklamowych I-go półrocza 2008r i 2009r [7] Siecią kontekstową o największym udziale w Polsce jest Google AdWords. W roku 2008 na drugim miejscu znajdowały się AdKontekst i OnetBoksy. Wszystkie trzy sieci miesięcznie docierają do około milionów uŝytkowników. W roku 2008 właścicielami kolejnych trzech liczących się na Polskim rynku systemów kontekstowych byli Interia.pl, Gazeta.pl i Money.pl. Ich udział na rynku reklamy w porównaniu do Google AdWords, AdKontekst i OnetBoksy był i jest znacznie mniejszy. Rodzime systemy, mimo mniejszego zasięgu, mają nad Google znaczną przewagę. Ich reklamy wyświetlane są w większości polskich serwisów informacyjnych. Łatwiej jest w nich dbać o jakość informacji. 20

21 Tab. 2-1 Sieci reklamy kontekstowej działające w Polsce [4] Umiejętne prowadzenie kampanii SEM (PPC i SEO) to niemalŝe pewność poszerzenia rynku docelowego. Reklamy wypromują lub zwiększą rozpoznawalność marki reklamodawcy przyczynia się to do budowy pozytywnego wizerunku w Internecie. Przeprowadzenie skutecznej kampanii wymaga czasu i poświęcenia, jednak trwałość efektów jest tego warta. Przekaz SEM to przekaz reklamowy przyjazny uŝytkownikowi. Osoba odwiedzająca wyszukiwarkę sama decyduje o tym, czy interesuje ją treść reklamy i czy wejść z nią w interakcję, dlatego taka reklama cieszy się większą popularnością. Strategie marketingowe w Internecie generują zwykle wyŝszy zwrot z inwestycji niŝ tradycyjne metody marketingowe. Potwierdzeniem tej tezy są badania SEMPO (Search Engine Marketing Professional Organization) przedstawione na poniŝszym wykresie. [5] 21

22 linki sponsorow ane pozycjonow anie organiczne marketing public relation konferencje inne reklama graficzna po słow ach kluczow ych reklama kontekstow a marketing afiliacyjny mailing gazety telemarketing reklama w punktach sprzedaŝy telew izja radio reklama banerow a płatne indeksow anie prasa 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Rys. 2-6 Formy reklamy przynoszące największy zwrot z inwestycji 2.08 Model reklamy PPC Badania oparto na modelu reklamy zwanym PPC (Pay Per Click), w którym opłata za reklamę pobierana jest od reklamodawcy za kaŝde dokonane przez reklamobiorcę kliknięcie CPC (Cost Per Click). Obecnie ten rodzaj internetowej reklamy kontekstowej jest jednym z najpopularniejszych, jeŝeli nie najbardziej popularnym. Sposób rozliczenia PPC skutecznie zastąpił stosowany wcześniej CPM (ang. Cost Per Thousand, M rzymskie 1000), czyli opłatę za ilość wyświetleń. Rys. 2-7 Logo Google AdWords - lidera w branŝy reklam kontekstowych 22

23 Początkowo pozycja wyświetlania reklamy w modelu PPC była uzaleŝniona tylko od ceny za kliknięcie jaką oferował reklamodawca, a więc kto płacił więcej był wyŝej. Firma Google wprowadziła bardzo znaczącą zmianę do algorytmu i dodała równoległe wskaźniki, od których uzaleŝniana jest pozycja wyświetlenia. Są to CPC i jakość dopasowania - QS (ang. Quality Score) słowa kluczowego i treści reklamy do strony docelowej (ang. Landing Page). Taka zmiana korzystnie wpływa na jakość wyświetlanych reklam i wymusza na reklamodawcach poniesienie większych kosztów w przypadku reklam gorzej dopasowanych do zapytania uŝytkownika. Im lepiej dopasowana jest reklama do zapytania uŝytkownika, tym większa szansa, Ŝe zostanie ona kliknięta. Im więcej kliknięć, tym większy zysk dla wyszukiwarki oraz na ogół osiągnięty cel reklamodawcy. Podsumowując: pozycja reklamy to CTR x CPC x QS W wyszukiwarce Google algorytm odpowiedzialny za ustalanie pozycji reklamy i redukcję kosztów do maksymalnie najniŝszego poziomu nazywany jest Smart Pricing. Rys. 2-8 Na SEM składa się SEO i PPC 23

24 W tym miejscu naleŝy równieŝ zaznaczyć umiejscowienie modelu PPC w branŝy SEM (ang. Search Engine Marketing). Pojęcie SEM dotyczy ogólnie marketingu w wyszukiwarkach, a więc jest to pozycjonowanie SEO (ang. Serach Engine Optymalization) oraz reklama kontekstowa PPC. 24

25 Rozdział 3. Polskie platformy reklamy kontekstowej Najpopularniejszą formą reklamy kontekstowej w Polsce i na świecie jest Google AdWords. Jej zasięg obejmuje większość polskich internautów. Inne liczące się platformy na rynku międzynarodowym to Yahoo i Microsoft. W Polsce istnieją rodzime systemy reklamy płatnej, które mają swoje wady i zalety i których róŝnicę względem systemu firmy Google warto poznać. Popularność wyszukiwarki Google i jej systemu AdWords rośnie z kaŝdym dniem. Monopol amerykańskiej firmy nie jest przeszkodą dla polskich wyszukiwarek (np. Wp oraz katalog Onet), poniewaŝ Polskie serwisy są w ciągłym uŝytku internautów i są one równocześnie miejscem, gdzie moŝna wyświetlać reklamy. Niewątpliwie płatna reklama w takich serwisach ma realne szanse przełoŝyć się na zwiększenie przychodów. Pierwszy system reklamy płatnej w polskich wyszukiwarkach wprowadził portal Onet. W sierpniu 2003 został uruchomiony system OnetBoksy. System obsługi był półautomatyczny, a ranking pozycji oparty był o licytację. Aktualizacji swojego systemu Onet dokonał dopiero w połowie 2004 roku kiedy przeszedł na model płatności za reklamę PPC. Wtedy na rynku działał juŝ system RekS.pl Rys. 3-1 Panel administracyjny RekS 25

26 Rys. 3-2 Widok reklam sponsorowanych w serwisie Allegro 3.01 RekS.pl System został uruchomiony przez Poznańską spółkę PayBack, związaną z Allegro. W połowie 2004 roku RekS.pl słuŝył reklamie płatnej w serwisie Allegro.pl. Następnie reklamy zaczęto emitować równieŝ w portalu Wirtualnej Polski i innych portalach związanych z WP. Boksy reklamowe pojawiają się dodatkowo w wybranych serwisach portali Onet.pl i Interia.pl. Lista partnerów zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego teŝ warto sprawdzić ich aktualną wersję w pomocy systemu (pod adresem [6]) przed podjęciem decyzji marketingowych. Obsługa systemu realizowana jest poprzez bardzo uproszczony panel zarządzania. System nie posiada w zasadzie, Ŝadnych zaawansowanych funkcji. NaleŜy jedynie wprowadzić treść reklamy i słowa kluczowe oraz dokonać wpłaty. Narzędzie nie udostępnia Ŝadnych narzędzi statystycznych ani zaawansowanych raportów. Prezentacja wyników ogranicza się do podstawowych informacji tak jak na Rys. 3-1 : ilość wyświetleń, ilość kliknięć i CTR. Dodatkowa informacja to status moderacji (kaŝda 26

27 reklama zanim zostanie wyświetlana w serwisie musi zostać zaakceptowana przez moderatora). Warto zainwestować w reklamy w systemie Reks, przede wszystkim jeŝeli sprzedaŝ opiera się o serwis Allegro. [5] 3.02 Adkontekst Rozbudowanym systemem reklamy kontekstowej o bardzo szerokim zasięgu jest Adkontekst. Według danych właściciela systemu w listopadzie 2009 trafiał on do ponad 14 milionów odbiorców. Reklamy wyświetlane są w wyszukiwarkach WP i Netsprint oraz na stronach ogromnej ilość partnerów. System oferuje rozbudowane statystyki i panel zarządzania. Do dyspozycji jest bezpłatna pomoc konsultanta. Podobnie jak w innych serwisach, reklama w wynikach wyszukiwania uruchamiana jest po wpisaniu odpowiedniego słowa kluczowego. Podczas tworzenia kampanii przygotowywane są słowa kluczowe najlepiej pasujące do przekazu reklamowego oraz do działalności reklamodawcy. Gdy osoba korzystająca z wyszukiwarki wpisze słowo, które wcześniej zdefiniował reklamodawca, reklama wyświetli się powyŝej naturalnych wyników wyszukiwania. Pozycja wyświetlania tekstu reklamowego w wynikach wyszukiwania zaleŝy od atrakcyjności tegoŝ przekazu. Im bardziej przekaz będzie atrakcyjny dla odwiedzającego, tym wyŝej wyświetlona zostanie reklama. Reklamy są równieŝ wyświetlane w serwisach partnerskich. Automatyczny algorytm jak najdokładniej dopasowuje treść reklamy do treści na stronie partnera. Przykłady niektórych serwisów partnerskich przedstawiono na Rys Adkontekst oferuje wiele form reklamy. Podstawowy link sponsorowany to: Tytuł - max 25 znaków Opis1 + Opis2 - max 70 znaków URL widoczny - max 35 znaków Inną formą reklamy jest przekaz graficzno-tekstowy, który moŝe być emitowany w formacie billboardu o róŝnych wymiarach. Reklama moŝe zawierać element graficzny w formie logotypu lub innego obrazu komunikacji marketingowej. Typowe formaty emisji to format billboardu o rozmiarze 750x100 pikseli, prostokąt o rozmiarze 300x250 pikseli oraz banner typu sky o rozmiarze 160x600 pikseli. 27

28 Rys. 3-3 Partnerzy Adkontekst 28

29 Adkontekst oferuje dość nietypowy format reklamy o nazwie intertext. Reklamy wyświetlane są po najechaniu kursorem myszki na zaznaczony fragment treści stron, a wyświetlenie reklamy odbywa się w nowym małym oknie. Tego typu reklama moŝe przyjmować równieŝ formę graficzną. Rys. 3-4 Format reklamy typu intertext w sieci Adkontekst Ostatnim formatem obsługiwanym przez AdKontekst są reklamy tworzone w technologii Flash. Ogromna róŝnorodność i dbałość o klienta to niewątpliwie dwie cechy, które w szczególny sposób wyróŝniają system Adkontekst. Rys. 3-5 Profil uŝytkownika systemu BusinessClick 29

30 3.03 BusinessClick Money.pl Sieć BusinessClick skupia wąski profil uŝytkowników Internetu. Są nimi głównie osoby wykształcone o wysokim statusie zawodowym i materialnym (Rys. 3-5). Dokładnie określona grupa docelowa jest niewątpliwie zaletą systemu. Reklamy są wyświetlane w serwisach o tematyce biznesowej, a takŝe prawniczej i finansowej. W tabeli przedstawionej na rysunku wystąpiły dwa pojęcia, które naleŝy wyjaśnić, są to affinity index oraz zasięg. Affinity Index: współczynnik dopasowania kampanii (grupy docelowej kampanii) do grupy docelowej witryny internetowej, na której pojawi się przekaz reklamowy. Pozwala on zatem ocenić w jakim stopniu strona docelowa jest zbieŝna z potrzebami przeprowadzanej kampanii. Przykładowo kierując kampanię reklamową do grupy męŝczyźni, współczynnik Affinity Index będzie wysoki (powyŝej 100) jeŝeli reklama zostanie umieszczona w witrynie dotyczącej piłki noŝnej. JeŜeli dla tej samej witryny wybierzemy reklamy kierowane do grupy docelowej kobiet to współczynnik ten będzie niski (poniŝej 100). [9] Zasięg: oznacza procent społeczeństwa z danej grupy docelowej, do którego docierają reklamy. JeŜeli określono zasięg na poziomie 40% dla męŝczyzn oznacza to, Ŝe kampania reklamowa ma ma moŝliwość dotrzeć do 40% wszystkich męŝczyzn korzystających z Internetu. Z siecią BusinessClick współpracuje ponad 70 portali (Rys. 3-7) reprezentujących grupę czołowych portali biznesowych w Polsce. Według danych właściciela łączny zasięg serwisów partnerskich wyświetlających reklamy systemu BusinessClick to 6,3mln uŝytkowników co stanowi około 38% wszystkich internautów w Polsce. [8] Podobnie jak sieć Adkontekst tak i BusinessClick oferuje wiele róŝnych formatów reklam, róŝnorodne modele rozliczeń i zaawansowane narzędzia. O pomoc klient moŝe zwrócić się do konsultanta. 30

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Interruption marketing Permission Marketing Reklama a użytkownik internetu 5 tys. przekazów reklamowych dziennie na osobę (badanie DoubleClick). Człowiek buduje

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny /

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny / Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych emarketing e-marketing / marketing elektroniczny / Wykorzystywanie Internetu w celu promocji produktów lub usług firmy; marketing on-line. e-marketing

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Plan wykładu Plan wykładu 1. Zalety Adwords 2. BudŜet i koszty. 3. Zanim zaczniesz. 4. Budowa konta. 5. Poprawna struktura kampanii. 6. Dobieranie

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy ABC linków sponsorowanych Czym są linki sponsorowane? Teksty reklam Dowolne teksty reklam oraz dowolna ilość tekstów do każdej kampanii

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości

Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości Najpopularniejsze serwisy internetowe w Polsce 18,8 mln 90% 16,5 mln 79% 14,7 mln 70% Źródło: Megapanel PBI Gemius, sierpień 2013 15,6 mln 75% SEM Search Engine

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Google Planner Keyword - Poradnik

Google Planner Keyword - Poradnik Google Planner Keyword - Poradnik Co to jest Google Planner Keyword? Google Keyword Planner dawniej Google Keyword Tools to darmowe narzędzie udostępniane przez Google do wyszukiwania słów kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Concordia Workshops. Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie

Concordia Workshops. Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie Concordia Workshops Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie Mailing 2 wysyłki newslettera Mailing newsletter na bazy Concordia Design i Prodesign Wysyłka 11.02-1245 adresów email w bazie Concordia

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane 1 Strona wyników wyszukiwania (SERP) Strona wyników wyszukiwania to dwa obszary: PPC i SEO. Tworzą one jeden ekosystem i są współzależne, mimo,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Oferta KEO dla Biznesu

Oferta KEO dla Biznesu Oferta KEO dla Biznesu Tworzenie stron internetowych Mottem przewodnim naszej pracy są estetyczne i miłe dla oka strony. Tworzone przez nas witryny są oparte na najnowszych technologiach i odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA PRZEWODNIK PO USŁUDZE: Płatne Kampanie UWAGA! Płacisz jedynie za klikniecia S T A R T Skuteczność reklamy płatnej polega na jej trafności oraz najnowocześniejszym

Bardziej szczegółowo

Wszystko o sitelinkach w Google AdWords No prawie wszystko ;)

Wszystko o sitelinkach w Google AdWords No prawie wszystko ;) Wszystko o sitelinkach w Google AdWords No prawie wszystko ;) Rozszerzeń reklam Google AdWords jest coraz więcej rodzajów i są one coraz bardziej powszechnie używane. Szczególnie popularne są tzw. Sitelinki

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo

Reklama w wyszukiwarce

Reklama w wyszukiwarce Reklama w wyszukiwarce RYNEK NIERUCHOMOŚCI Czego użytkownicy szukają częściej? Ile kosztuje jedno kliknięcie w reklamę wyświetlaną po słowie mieszkanie do wynajęcia? Jak wygląda sezonowość na rynku reklamowym

Bardziej szczegółowo

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads!

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! allegro ads.manual wstęp co to jest? Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! Zaprezentuj pierwszy swoją Ofertę klientom dokładnie w momencie, w którym szukają jej w Allegro. Zapłacisz tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

NETSPRINT 360 o. Oferta dla Wydawców

NETSPRINT 360 o. Oferta dla Wydawców NETSPRINT 360 o Oferta dla Wydawców NetSprint 360 o dla Wydawców Propozycja skierowana do największych polskich Wydawców Przedstawia kompleksowe spojrzenie na potrzeby Wydawców artur.banach@netsprint.eu

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

SAMOUCZEK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PARTNERÓW

SAMOUCZEK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PARTNERÓW SAMOUCZEK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PARTNERÓW Wstęp Partnerze, poniższy poradnik w prosty sposób wyjaśni Ci jak poruszać się po naszym panelu, opisze dostępne narzędzia promocyjne i podpowie w jaki sposób ich

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

Reklamuj się z Google. Skuteczne rozwiązania i przykłady

Reklamuj się z Google. Skuteczne rozwiązania i przykłady Reklamuj się z Google. Skuteczne rozwiązania i przykłady Autor: Kristina Cutura Skuteczne kampanie na platformie Google Adwords! Google Adwords to skuteczne i niezwykle elastyczne narzędzie, dzięki któremu

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

Internet wyszukiwarki internetowe

Internet wyszukiwarki internetowe Internet wyszukiwarki internetowe 1. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE to doskonały sposób na znalezienie potrzebnych informacji w Internecie. Najpopularniejsze wyszukiwarki to: http://www.google.pl/ http://www.netsprint.pl/

Bardziej szczegółowo

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie Jak poprawić ilość i jakość ruchu w serwisie internetowym i przełożyć to na sprzedaż? Portal Dbam o Zdrowie pokazał jak tego dokonać. Właściciel serwisu www.doz.pl w

Bardziej szczegółowo

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Linki sponsorowane. Docieraj do milionów nowych klientów! Grzegorz Kordeczka WebDoctor.pl

Linki sponsorowane. Docieraj do milionów nowych klientów! Grzegorz Kordeczka WebDoctor.pl Linki sponsorowane Docieraj do milionów nowych klientów! Grzegorz Kordeczka WebDoctor.pl Liczba Polaków codziennie odwiedzających Google Procent internautów w Polsce korzystających z wyszukiwarki Google

Bardziej szczegółowo

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Projekt finansowany przez Unię Europejską REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Valdas Kazlauskas NOWOCZESNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Biała

Bardziej szczegółowo

Oferta reklam On-Line

Oferta reklam On-Line Oferta reklam On-Line Reklamy ON-LINE, czyli reklamy w sieci Internet dają możliwości dużo większej interakcji z użytkownikiem niż tradycyjne media. Internet pozwala dokładniej określić grupę odbiorców,

Bardziej szczegółowo

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać?

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać? Pozycja w Google to główny czynnik wpływający na popularność Twojej strony internetowej WWW. Dzięki wysokim pozycjom w wyszukiwarkach strona zyskuje coraz więcej unikalnych odwiedzin, a co za tym idzie,

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22 POZYCJONOWANIE oferta Elementy oferty W ramach usług związanych z poprawieniem rozpoznawalności marki oraz dostępności do informacji o firmie w sieci WWW oferujemy: Audyt serwisu WWW; Analizę pozycji strony

Bardziej szczegółowo

profesjonalna obsługa programu partnerskiego

profesjonalna obsługa programu partnerskiego profesjonalna obsługa programu partnerskiego program partnerski w modelu Cost Per Sale na przykładzie sklepu sportowego liczba unikalnych użytkowników: 80 000 założenia reklama online rozliczana wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO)

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO) POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO) Nasza oferta różni się od ofert innych firm pozycjonujących. W Polsce firmy pozycjonujące strony przygotowują zestaw słów kluczowych pod które przygotowują pozycjonowanie.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2017

Oferta reklamowa 2017 Oferta reklamowa 2017 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą PORTAL TURYSTYCZNY Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą SPIS TREŚCI 1. Informacja o serwisie - str. 2 2. Statystyki - str. 3 3. Oferta reklamy - str. 4 4. Kontakt - str. 11

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE CHORZÓW >>>WIĘCEJ<<<

POZYCJONOWANIE CHORZÓW >>>WIĘCEJ<<< POZYCJONOWANIE CHORZÓW. Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>POZYCJONOWANIE STRON W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE CHORZÓW >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl?

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl? OFERTA Spis treści: 1) Jak zacząć? - str.2 2) Dostępne kreacje - str.4 3) Dodawanie kreacji - str.6 4) Kampanie dedykowane - str.16 5) System poleceń - str.17 str. 1 Co zrobić aby dołączyć do Programu

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy dla branży budowlanej i branży wyposażenie wnętrz

Marketing internetowy dla branży budowlanej i branży wyposażenie wnętrz Blue Vision Internet Marketing ul. Popiołka 16, 01-496 Warszawa Tel: 22 423 11 11, 22 425 32 32 E:mail: info@bluevision.pl www.bluevision.pl Marketing internetowy dla branży budowlanej i branży wyposażenie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z nowym interfejsem AdWords Przewodnik po zmianach w zarządzaniu kampanią

Pierwsze kroki z nowym interfejsem AdWords Przewodnik po zmianach w zarządzaniu kampanią Pierwsze kroki z nowym interfejsem AdWords Przewodnik po zmianach w zarządzaniu kampanią Wstęp i omówienie System AdWords rozwija się dzięki Wam. Od 2005 roku dodaliśmy ponad 20 narzędzi i 10 rodzajów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Najem-Wynajem.pl

Przewodnik po Najem-Wynajem.pl Przewodnik po Najem-Wynajem.pl Witamy na Najem-Wynajem.pl! Dziękujemy za okazane nam zaufanie i cieszymy się z nawiązanej współpracy. Rozpoczęcie współpracy z Najem Wynajem to szansa zaistnienia w największym

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2015

Oferta reklamowa 2015 Oferta reklamowa 2015 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po ebrokerpartner?

Jak poruszać się po ebrokerpartner? Jak poruszać się po ebrokerpartner? SPIS TREŚCI: 1. Witaj!...2 2. Co zyskujesz?...3 3. Kampanie...4 4. Narzędzia...10 5. Program polecający...11 6. Rozliczenia...15 7. Profil...16 8. Pasaż handlowy (strona

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2015

Oferta reklamowa 2015 Oferta reklamowa 2015 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

SEO oraz Google Adwords dla małych i średnich przedsiębiorstw.

SEO oraz Google Adwords dla małych i średnich przedsiębiorstw. SEO oraz Google Adwords dla małych i średnich przedsiębiorstw. SEO and Google Adwords for SME Marcin Kaszta Account Manger Plan prezentacji 1. Dlaczego warto inwestować w reklamę online 2. Dobre i złe

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywności reklamy w Google AdWords Autor: Tomasz Bagniewski

Badanie efektywności reklamy w Google AdWords Autor: Tomasz Bagniewski Autor: Tomasz Bagniewski 1. Wstęp i metodyka Poniższy raport jest zredagowaną częścią pracy licencjackiej na temat Efektywności reklamy w wyszukiwarkach internetowych, która napisałem w 2010 roku. 1.1.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu Realizacja przez ASIB Press & Media PO PIERWSZE INNOWACYJNOŚĆ, FORMA REKLAMY, KTÓREJ JESZCZE NIE BYŁO NAJLEPSZA Z MOŻLIWYCH! SPRAWDŹ! PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

--------------------------------- Zacznij Zarabiać

--------------------------------- Zacznij Zarabiać NetWork Dostarcza GoDealla.pl GoDealla NetWork --------------------------------- Zacznij Zarabiać na zakupach grupowych Czym jest GoDealla Network? GoDealla.pl to największy polski agregator zakupów grupowych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA DEWELOPERÓW

OFERTA DLA DEWELOPERÓW OFERTA DLA DEWELOPERÓW KRN.pl to najlepszy sposób na zbudowanie wizerunku firmy oraz skuteczną reklamę inwestycji. Nasz Portal odniósł swój sukces dzięki ukierunkowaniu na użytkowników, którzy poszukują

Bardziej szczegółowo

Marketing w przestrzeni internetu

Marketing w przestrzeni internetu Marketing w przestrzeni internetu dr Mirosław Moroz Plan prezentacji RóŜnice w modelach komunikacji : tradycyjnym a internetowym Cele kampanii e-marketingowych Promocja w systemach wyszukujących Reklama

Bardziej szczegółowo

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO to nie wszystko Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO i content marketing jeszcze nigdy nie były tak blisko SEOwcy mówią: Jak content marketing wspiera SEO Content marketing

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Reklamodawców

Informacje dla Reklamodawców Informacje dla Reklamodawców Razem z Afilo wykorzystując performance-based marketing możesz znacząco zwiększyć obroty i sprzedaż swojej firmy. Specjaliści z Afilo pomogą Ci założyć i prowadzić swój program

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z SEMSTORM

Pierwsze kroki z SEMSTORM SEMSTORM SP. Z O.O. Pierwsze kroki z SEMSTORM Strona 1 z 23 Spis treści 1 Rozpoczynanie pracy z SEMSTORM... 2 2 Poruszanie się po systemie... 3 2.1 Menu... 3 2.2 Tryb eksperta... 4 2.3 Limity... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe?

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe? Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe? Czy w Krakowie naprawdę poszukują księgowych? Ile razy w miesiącu w Warszawie szuka się doradcy podatkowego? Czy pełna księgowość

Bardziej szczegółowo

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Tomasz Kryk 727-903-288 2 Dla kogo? Do 10 000 UU Przy średnim koszyku 150 zł Przy średniej konwersji 1,7% Zatrudniający

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby transakcji dzięki optymalizacji z Google Analytics case studies

Wzrost liczby transakcji dzięki optymalizacji z Google Analytics case studies 1 z 5 2013-01-29 10:05 portal wiedzy dla biznesu Wzrost liczby transakcji dzięki optymalizacji z Google Analytics case studies Małgorzata Kucharska-Grochocka Sunrise System Sp. z o.o. 2013-01-24 08:00:00

Bardziej szczegółowo

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport GO ONLINE Spóła Akcyjna 2013 1 Wnioski z przeprowadzonego badania... 3 1. Jakie formy promocji wykorzystują obiekty weselne?... 4 2. Jaka jest najskuteczniejsza

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media 2012 Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media Maciej Jankowski Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp Mierzenie skuteczności

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

Czym jest PayPer.pl?

Czym jest PayPer.pl? Czym jest PayPer.pl? Jesteśmy siecią reklamy efektywnościowej: z Klientem rozliczamy się na podstawie efektów kampanii, czyli liczby kliknięć, którą użytkownicy wykonali w reklamę Dbamy o jakość ruchu:

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy prowadzisz lokal gastronomiczny?

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy prowadzisz lokal gastronomiczny? Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy prowadzisz lokal gastronomiczny? Czy w Krakowie przez internet restauracji szukają częściej niż w Gdańsku? Gdzie znajdziesz smakoszy kuchni chińskiej?

Bardziej szczegółowo

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner program partnerski stat24 Kim jesteśmy? Stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad

Bardziej szczegółowo