UCHWAŁA Nr XIV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Żagańskiego na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XIV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Żagańskiego na"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XIV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Żagańskiego na lata

2 Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Żagańskiego na lata został opracowany celem realizacji zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 87 ust. 1 obowiązek sporządzania programów opieki nad zabytkami na okres 4 lat spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego, w tym na zarządzie powiatu. Z jego realizacji Zarząd Powiatu sporządza, co dwa lata sprawozdanie, które przedstawia się Radzie Powiatu.

3 Art. 87 ust. 2 ww. ustawy definiuje cele programów opieki nad zabytkami w następujący sposób: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami, określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków, podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

4 Formami ochrony zabytków są: 1) wpis do rejestru zabytków; 1a) wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa 2) uznanie za pomnik historii; 3) utworzenie parku kulturowego; 4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

5 Powiatowy program opieki nad zabytkami powinien funkcjonuje w powiązaniu z ogólnopolskimi i wojewódzkimi dokumentami programowymi, w tym: Krajowym programem opieki nad zabytkami na lata , Uzupełnieniem Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata , Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego - Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku, Programem opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata

6 ; W wojewódzkim programie na lata uwzględniono kontynuację kreowania rozwiązań ochrony obszarowej w postaci parków kulturowych będących wśród podstawowych wytycznych wynikających z poprzedniego okresu działania (lata ) oraz realizację przyjętych propozycji szlaków turystycznych jako rozwiązań sprzyjających ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturowego w wymiarze regionalnym i lokalnym. Proponowanymi na terenie powiatu żagańskiego do utworzenia parkami kulturowymi są: Zespół rezydencjonalny w Iłowej: pałac wraz z parkiem i zabudową folwarczną, Zespół zabytków sakralnych miasta Żagania: kościół i dawny klasztor augustianów, kościół pw. św. Piotra i Pawła, kościół pw. Nawiedzenia NMP, kaplica Bożego Grobu, kościół pw. św. Ducha, kościół pw. Św. Krzyża, Zespół urbanistyczny z ratuszem, kościołem farnym, szkołami, ruiną zamku, kościołem pw. św. Andrzeja w Szprotawie.

7 Zgodnie z ww. dokumentem szerszej dyskusji w zakresie określania lepszej formy ochrony i promocji obiektów o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego województwa lubuskiego obejmującego powiat żagański powinny podlegać: Kościół farny w Szprotawie Ratusz w Szprotawie Zespół pałacowo-parkowy Talleyrandów w Żaganiu Zespół pałacowo-parkowy w Iłowej.

8 Gminne Programy Opieki nad Zabytkami Podstawą dla utworzenia powiatowego programu opieki nad zabytkami są m.in. gminne programy opieki nad zabytkami. W trakcie uzgadniania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest Gmina Brzeźnica i gmina Niegosławice. Na etapie opracowywania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest m. Żagań. Pozostałe gminy: Szprotawa, Żagań, Iłowa, Małomice, Wymiarki oraz m. Gozdnica nie posiadają aktualnych Programów Opieki nad Zabytkami. Programy Opieki nad Zabytkami z lat poprzednich ( r.) posiada m. Gozdnica oraz Gmina Iłowa. Z programów tych nie zostały sporządzone sprawozdania.

9 Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego powiatu żagańskiego

10 Po raz pierwszy w dokumencie wystawionym 23 maja 1202 r. w Lubiążu przez księcia Henryka Brodatego wymieniony jest kasztelan żagański Stefan, Historia powiatu żagańskiego związana jest z dwoma największymi miastami: Żaganiem i Szprotawą Dzieje tych miast, ich rozwój i problemy łączyły się nieustannie i przeplatały z historią okolicznych ziem. Żagań, 1732 rok. Widok na miasto z północnego wschodu

11 Tabela 1. Lokalizacja i liczba wpisów zabytków do rejestru w poszczególnych gminach powiatu żagańskiego Lp. Gminy powiatu żagańskiego Zabytek nieruchomy Zabytek ruchomy Stanowisko archeologiczne 1. gm. Brzeźnica m. Gozdnica gm. Iłowa gm. Małomice gm. Niegosławice gm. Szprotawa gm. Wymiarki gm. Żagań m. Żagań Łącznie powiat:

12 Zabytki o najwyższym znaczeniu dla powiatu żagańskiego Zespół poaugustiański z kościołem pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu, Pałac Książęcy z parkiem w Żaganiu, Pałac administracji książęcej w Żaganiu budynek Kamery Książęcej, Dom Wdowi budynek UM w Żaganiu, Mury miejskie - obronne w Żaganiu, Kompleks szpitala św. Doroty z kaplicą loretańską w Żaganiu, Kościół pw. Św. Krzyża w Żaganiu, Kopia Bożego Grobu w Żaganiu, Kolegium jezuickie z kościołem pw. św. Piotra i Pawła w Żaganiu, Wieża kościoła Łaski w Żaganiu,

13 Kościół pw. Św. Ducha w Żaganiu, Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu, Kościół pw. św. Jadwigi w Starej Koperni (gm. Żagań), Kościół pw. św. Jerzego w Gorzupi Dolnej (gm. Żagań), Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Jeleninie (gm. Żagań), Kościół pw. św. Wincentego w Starym Żaganiu (gm. Żagań), Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bukowinie Bobrzańskiej (gm. Żagań), Kościół pw. Zwiastowania NMP z plebanią w Bożnowie (gm. Żagań), Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Rudawicy (gm. Żagań), Kościół pw. św. Augustyna w Chrobrowie (gm. Żagań),

14 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miodnicy (gm. Żagań), Dwuwieżowy Ratusz w Szprotawie, Mury obronne wraz z basztą zachodnią i Bramą Żagańską w Szprotawie, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie, Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Iławie (dzielnica Szprotawy), Zespół pałacowo-folwarczno-parkowy w Henrykowie (gm. Szprotawa), Zespół dworski z parkiem w Wiechlicach (gm. Szprotawa), Zespół dworski z parkiem w Długiem (gm. Szproptawa), Wieża rycerska w Witkowie (gm. Szprotawa), Kościół pw. św. Mikołaja w Mycielinie (gm. Niegosławice),

15 Kościół pw. św. Katarzyny w Gościeszowicach (gm. Niegosławice), Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy (gm. Brzeźnica), Kościół pw. św. Andrzeja w Jabłonowie (gm. Brzeźnica), Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Karczówce (gm. Brzeźnica), Kościół pw. Narodzenia NMP w Chotkowie (gm. Brzeźnica), Zespół dworski z parkiem w Chotkowie (gm. Brzeźnica), Zespół dworski z parkiem w Jabłonowie (gm. Brzeźnica), Zespół pałacowo-folwarczno-parkowy w Iłowej (gm. Iłowa), Kościół pw. Chrystusa Króla w Iłowej (gm. Iłowa), Rezydencja Janków w Iłowej (gm. Iłowa),

16 Kościół pw. św. Bartłomieja w Koninie Żagańskim (gm. Iłowa), Zespół stacji kolejowej w Jankowej Żagańskiej (gm. Iłowa), Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Małomicach (gm. Małomice), Pałac z parkiem w Chichach (gm. Małomice), Kościół pw. św. Michała Archanioła w Witoszynie Dolnym (gm. Wymiarki), Kościół pw. św. Anny w Lutynce (gm. Wymiarki).

17 Do zabytków o najwyższym znaczeniu w powiecie żagańskim należy kompleks dawnego klasztoru augustianów w Żaganiu, który na wniosek proboszcza parafii i Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości w Żaganiu uznany został za Pomnik Historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz.U nr 54 poz. 280). Obiekt zlokalizowany jest w północnozachodniej części starego miasta. Założenie dawnego opactwa augustianów składa się z monumentalnej bryły kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, budynku klasztoru, konwiktu i spichlerza klasztornego. Najcenniejszym obiektem jest kościół pw. Wniebowzięcia NMP, którego zewnętrzna architektura zachowała swój gotycki charakter

18 Niezależnie od rejestru zabytków samorządy zobowiązane są do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu właściwej gminy. Większość gmin powiatu żagańskiego nie posiada zatwierdzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków gminnej ewidencji zabytków. Prace nad stworzeniem gminnej ewidencji zabytków trwają w m. Żagań oraz Gminie Brzeźnica, Szprotawa i Żagań. Natomiast w trakcie uzgadniania gminnej ewidencji zabytków z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jest Gmina Niegosławice. Pozostałe gminy: Szprotawa, Żagań, Iłowa, Małomice, Wymiarki oraz m. Gozdnica nie posiadają aktualnych gminnych ewidencji zabytków. Wykaz obiektów objętych gminną ewidencją zabytków załączony do Programu Opieki nad Zabytkami z lat poprzednich ( r.) posiada m. Gozdnica.

19 Program Opieki nad zabytkami powiatu Żagańskiego na lata Główne priorytety Programu : Priorytet 1 - Rewaloryzacja i wyeksponowanie zabytków Priorytet 2 - Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego Priorytet 3 - Promocja i edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego powiatu

20 Priorytet 1 - Rewaloryzacja i wyeksponowanie zabytków Cel- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania

21 Zadania Działania Podmiot współdziałający Realizacja obowiązków określonych w Ustawie o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U nr 162 poz z późn. zm.) oraz wykorzystanie środków prawnych i organizacyjnych dla zabezpieczenia obiektów zabytkowych Oznakowanie zabytków - umieszczanie na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znaków/tablic Zabytek chroniony prawem (art. 12 ustawy) oraz uzupełnienie lub odnowa oznakowania Nadawanie oraz cofanie ustanowień społecznych opiekunów zabytków przez Starostę na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 103 ustawy) Prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków, wydawanie osobom fizycznym legitymacji a osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym zaświadczeń o powierzeniu funkcji społecznego opiekuna zabytków Powołanie Powiatowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zabytków przeprowadzającej lustracje obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu (określenie stanu zachowania zabytków, dokumentowanie, fotografowanie, upowszechnianie wśród właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych znajomości zasad konserwatorskich, zasad profilaktyki przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej, itp.) Sporządzenie sprawozdania z realizacji PONZ (art. z 87 ust.5 ustawy) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, właściciele zabytków Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Gminy powiatu Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Gminy powiatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żaganiu, Policja, Straż pożarna Aktualizacja - PONZ na wypadek sytuacji kryzysowych lub konfliktu zbrojnego Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Urząd Wojewódzki Szef Obrony Cywilnej Województwa Lubuskiego, Powiatowe Centrum Zarządz. Kryzysowego

22 Analiza, aktualizacja i tworzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów zabytkowych w tym obiektów niszczejących Zbieranie informacji o aktualnym stanie zabytków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków oraz objętych ochroną np. przez powołaną Powiatową Grupę Roboczą ds. Ochrony Zabytków oraz społecznych opiekunów zabytków Gminy powiatu, właściciele zabytków Podjęcie współpracy z wyższymi uczelniami w celu przeprowadzania przez studentów inwentaryzacji oraz opracowywania dokumentacji zabytkowych obiektów Wykorzystanie technik informatycznych w inwentaryzacji i rozszerzaniu zasobu oraz ochrony dziedzictwa Gminy powiatu, właściciele zabytków

23 Prowadzenie prac mających na celu zachowanie obiektów zabytkowych z terenu powiatu zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi Systematyczne przeprowadzanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych stanowiących własność powiatu Wsparcie finansowe dla właścicieli zabytków na prace przy zabytku, na podstawie uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru Gminy powiatu Gminy powiatu, właściciele zabytków

24 Popularyzacja poprawnych realizacji prac konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach Podejmowanie działań dot. pozyskania dofinansowania ze środków europejskich lub innych na konserwację, renowację i promocję zabytków Przyznawanie przez Starostę nagród, wyróżnień za właściwą opiekę nad zabytkami Składanie wniosków o dofinansowanie projektów związanych z pracami remontowo-konserwatorskimi przy obiektach zabytkowych stanowiących własność powiatu Powiat Żagański Powiat Żagański

25 Priorytet 2 Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego

26 Uwzględnianie problematyki ochrony zabytków w programach strategicznych opracowywanych przez powiat oraz wspieranie tej problematyki w opracowaniach gminnych Walka z samowolnymi działaniami na zabytkach bez uzgodnień konserwatorskich Opracowanie koncepcji projektowych, projektów i nawiązanie partnerstw, zmierzających do realizacji zadań Wprowadzanie zapisów dot. ochrony dziedzictwa kulturowego w powiatowych programach/dokumentach strategicznych Skuteczne egzekwowanie prawa budowlanego Opracowywanie na bieżąco dla obiektów i obszarów analiz i studiów potrzebnych do podejmowania decyzji planistycznych z uwzględnieniem warunków ochrony obiektów zabytkowych, stref ochrony krajobrazu, zieleni historycznej, oraz danych aktualizacji Gminnych Ewidencji Zabytków Gminy powiatu Gminy powiatu; Gminy powiatu, PTTK, inne organizacje turystyczne,

27 Budowa powiatowego systemu ochrony i opieki nad zabytkami Stworzenie wykazu zabytków istniejących na terenie powiatu wg stanu własności Analiza walorów obiektów zabytkowych oraz rekomendacja przed LKWZ obiektów o wysokich walorach zabytkowych do objęcia ochroną Sporządzenie przy współpracy z samorządami gminnymi oraz właścicielami zabytków pełnego wykazu zabytków nieruchomych w powiecie i utworzenie bazy informacyjnej pozwalającej na gromadzenie i aktualizowanie danych oraz udostępnienie jej Gminy powiatu, właściciele zabytków, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Gminy powiatu, właściciele zabytków

28 Priorytet 3 Promocja i edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego Propagowanie/Promocja walorów dziedzictwa kulturowego w skali regionalnej i ponadregionalnej

29 Zadania Wykorzystanie publikacji, prasy, radia, TV do promocji dziedzictwa kulturowego powiatu Działania Wydawanie przez powiat szeroko dostępnych publikacji popularyzujących wiedzę o zabytkach np. wydanie albumu zabytków powiatu, kalendarza, opracowanie przewodnika z gotowymi trasami turystycznymi uwzględniającymi obiekty zabytkowe, mapy zabytków powiatu, z wszystkimi elementami dziedzictwa kulturowego Umieszczanie/emisja informacji o zabytkach powiatu oraz związanych z nimi inicjatyw na stronie internetowej oraz m.in. w prasie, radiu i TV Podmiot realizujący Powiat Żagański Powiat Żagański

30 Aktualizacja zakładki powiatowego portalu internetowego skupiającego informacje dot. m.in. obiektów zabytkowych,szlaków, organizacji imprez, bazie turystycznej Uaktualnianie oraz uzupełnianie na stronie internetowej zamieszczanych informacji turystycznych zawierających dane o zabytkach Stworzenie multimedialnej prezentacji dot. powiatu zawierającej m.in. obiekty zabytkowe i walory przyrodniczokrajobrazowe Publikacja i umieszczenie na portalu internetowym powiatu prezentacji/przewodnika/mapy z zabytkami i bazą turystyczną Powiat Żagański Powiat Żagański Powiat Żagański

31 Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych; Utworzenie i modernizacja elementów infrastruktury służącej funkcjonowaniu i rozwojowi turystyki kulturowej, w tym tablic informacyjnych przy obiektach, organizacja i montaż oznakowania drogowego do zabytków Gminy powiatu, Zarząd Dróg Powiatowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wykorzystanie imprez masowych oraz innych będących w gestii samorządu powiatowego lub innych instytucji na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego Organizowanie /współudział/wsparcie powiatu w imprezach uwzględniających w programie tematykę ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych i folklorystycznych Współorganizowanie/uczestnictwo powiatu w corocznych Obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa; Połączenie obchodów z konkursami i wystawami Uczestnictwo powiatu w wystawach zewnętrznych, giełdach, targach i konkursach Gminy powiatu, organizacje pozarządowe Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Lubuski Urząd Wojewódzki, Gminy powiatu

32 Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego powiatu Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających pozyskiwaniu środków finansowych na opiekę nad zabytkami Organizacja i wspieranie ogłaszanych konkursów, wystaw i innych działań edukacyjnych na rzecz dziedzictwa kulturowego Organizacja konferencji/ szkoleń w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w tym m.in.o możliwościach wykorzystania zasobu dziedzictwa kulturowego w celu rozwoju produktu turystycznego, możliwościach dofinansowania prac przy zabytku Gminy powiatu, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, jednostki edukacyjne, organizacje pozarządowe Gminy powiatu, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, organizacje pozarządowe

33 Zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami Zarząd powiatu sporządza, co 2 lata, sprawozdanie z realizacji założeń programu opieki nad zabytkami (przyjętego na okres 4 lat). Sprawozdania powinny być przekazywane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu wykorzystania ich podczas opracowywania, aktualizacji i realizacji wojewódzkiego oraz krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wykonanie sprawozdania powinno być poprzedzone oceną poziomu realizacji powiatowego programu uwzględniającą: a)wykonanie zadań przyjętych do realizacji w okresie czteroletnim obowiązywania powiatowego programu opieki nad zabytkami, b)efektywność ich wykonania.

34 Realizacja i finansowanie przez powiat zadań z zakresu ochrony zabytków Program opieki nad zabytkami dla powiatu żagańskiego opracowany został po raz pierwszy i obejmuje lata W wieloletniej prognozie finansowej powiatu żagańskiego na lata nie ma wskazanych zadań i wydatków związanych z ochroną zabytków. Środki z przeznaczeniem na dotacje, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznawane są na podstawie Uchwały Rady Powiatu. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu żagańskiego określone są w Uchwale Nr IX Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 września 2015r.

35 Dziękuję za uwagę

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/138/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 14 grudnia 2012r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA 2012-2016 1 Opiece nad zabytkami w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/108/2015 RADY GMINY RUDNA. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/108/2015 RADY GMINY RUDNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 marca 2016 r. Poz. 1589 UCHWAŁA NR XIII/108/2015 RADY GMINY RUDNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI Załącznik do Uchwały Nr 230/XXI/2004 Z dnia 30 grudnia 2004 roku GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI 1. Cel strategiczny: Opracowanie i aktualizacja bazy danych 1.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/176/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/176/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/176/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Toruńskiego na lata 2013 2016. Na podstawie art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 7 maja 2014 r.

Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 7 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r.

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2010-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Realizacja robót budowlanych w obiektach zabytkowych

Realizacja robót budowlanych w obiektach zabytkowych Realizacja robót budowlanych w obiektach zabytkowych Iwona Solisz 25 października 2014r. Akty prawne Ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.

Bardziej szczegółowo

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 23 listopada 2015 r.

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 23 listopada 2015 r. DUR.0012.6.11.2015.KILiŁP Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy 23 listopada 2015 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15.00 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Warszawa, 28 listopada 2013 r. www.mwkz.pl KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, dnia 05 grudnia 2014 r. PODSTAWA PRAWNA:

Dzierżoniów, dnia 05 grudnia 2014 r. PODSTAWA PRAWNA: SO.5556.15.2014 Dzierżoniów, dnia 05 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z PRAC POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. BIEŻĄCEJ KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW W RAZIE PRZEWIDYWALNYCH I REALNYCH ZAGROŻEŃ ZA

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie. UCHWAŁA NR 133/XXIII/09 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2009 2014 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia r. Projekt z dnia 9 maja 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Rajgród na lata 2017-2020

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie ocenionych wniosków na etapie oceny formalnej w ramach konkursu RPLB IZ K01/16

Lista pozytywnie ocenionych wniosków na etapie oceny formalnej w ramach konkursu RPLB IZ K01/16 Lista pozytywnie ocenionych wniosków na etapie oceny formalnej w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 728 UCHWAŁA NR XIV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 728 UCHWAŁA NR XIV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 728 UCHWAŁA NR XIV.12.2016 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu całkowita projektu

Tytuł projektu całkowita projektu Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Kwota całkowita projektu Wartość dofinansowania Wkład UE 1 RPSW.04.04.00-26- 0001/16 REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Program Rozwój infrastruktury kultury

Program Rozwój infrastruktury kultury Program Rozwój infrastruktury kultury Celem Programu Rozwój infrastruktury kultury jest wsparcie infrastruktury i poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, szkół i uczelni artystycznych

Bardziej szczegółowo

TRAKT WIELU KULTUR POMNIK HISTORII

TRAKT WIELU KULTUR POMNIK HISTORII TRAKT WIELU KULTUR POMNIK HISTORII PROCEDURA UZNANIA ZABYTKU ZA POMNIK HISTORII Podstawa prawna Art. 15 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdańsk, 25 września 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska h.prondzynska@pbpr.pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

L.p. Beneficjent dotacji Zadanie Kwota dotacji w zł

L.p. Beneficjent dotacji Zadanie Kwota dotacji w zł Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2016 r. na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Gminne programy opieki nad zabytkami. Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Łodzi. Opis zawartości treści opracowania

Gminne programy opieki nad zabytkami. Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Łodzi. Opis zawartości treści opracowania Gminne programy opieki nad zabytkami Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Łodzi Opis zawartości treści opracowania Rozdział 1.Wstęp 1.1. Cel opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY,

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY, Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. PUŁAWY, 07.10.2014 Plan prezentacji Metodyka prac nad Strategią Struktura dokumentu Horyzont czasowy Strategii Wizja rozwoju Puław

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach.

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 56 poz. 322 USTAWA z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Cel spotkania uzyskanie informacji na temat sporządzanych

Bardziej szczegółowo

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Krajobrazy miejskie w politykach publicznych: Francja / Polska PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Jerzy Zbiegień Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie Strefy, obszary i układy podlegające ochronie

Bardziej szczegółowo

A. obiekty wpisane do ewidencji zabytków :

A. obiekty wpisane do ewidencji zabytków : Załącznik do Uchwały Nr XI/104./08 Rady Gminy Subkowy z dnia 6 marca.2008 r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA TERENIE GMINY SUBKOWY I. W Gminie Subkowy opiece podlegają: A. obiekty wpisane do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO" ZA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO ZA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2010-2013 POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO" ZA LATA 2012-2013 Włocławek 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Podstawa prawna sporządzenia powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/143/2016 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 20 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XI/143/2016 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 20 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XI/143/2016 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi 1. Brzeziny kościół filialny pw. św. Marcina 61 2. Brzeziny

Bardziej szczegółowo

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/16

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/16 Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/16 Ocena merytoryczna Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Mirosław Rymer doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego

Mirosław Rymer doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego Mirosław Rymer doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 15 ust. 2 pkt 4 W planie miejscowym

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów

Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 22.03.2016 r. przygotowanie: arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz BIURO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 139/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW SOCHACZEW 2016

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW SOCHACZEW 2016 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW SOCHACZEW 2016 Podstawa prawna Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku. (od 1 stycznia do 30 czerwca)

DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku. (od 1 stycznia do 30 czerwca) DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku (od 1 stycznia do 30 czerwca) przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu RPLB IZ K01/16

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu RPLB IZ K01/16 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego dofinansowania (PLN) Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 listopada 2016 roku UCHWAŁA NR XXVII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 2015, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1624/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1624/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1624/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w latach Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubińskiego na lata

Sprawozdanie z realizacji w latach Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubińskiego na lata Sprawozdanie z realizacji w latach 2014-2015 Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubińskiego na lata 2014-2017 Lubin, październik 2016 r. I. Wprowadzenie. Zgodnie z artykułem 87 ustawy z dnia 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO (GEZ)

Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO (GEZ) Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO (GEZ) Warszawa 2011 1 USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OPRACOWYWANIA KART ADRESOWYCH ZABYTKU NIERUCHOMEGO

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR XIX/113/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 17 lutego 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR XIX/113/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR XIX/113/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/5/VI/07 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ Z DNIA 27 marca 2007r.

UCHWAŁA NR 38/5/VI/07 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ Z DNIA 27 marca 2007r. UCHWAŁA NR 38/5/VI/07 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ Z DNIA 27 marca 2007r. W sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budŝetu Gminy Iłowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR 273/XXIX/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W PRZEMYŚLU NA ROK 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W PRZEMYŚLU NA ROK 2015 Przemyśl, 05.01.2015r. PLAN PRACY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W PRZEMYŚLU NA ROK 2015 Lp. Cel zadanie - zamierzenie Sposób wykonania Termin wykonania Odpowiedzialny Sprawujący nadzór 1 2 3 4 5 6 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 214/PP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 214/PP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 214/PP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/ 40 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015

UCHWAŁA NR VII/ 40 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015 UCHWAŁA NR VII/ 40 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/72/2015 RADY GMINY DOBRE. z dnia 6 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/72/2015 RADY GMINY DOBRE. z dnia 6 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/72/2015 RADY GMINY DOBRE z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 2014 r. Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Dobre na lata 2011 2014

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW ADRES 1 Bogucice budynek mieszkalny Bogucice nr 41 2 Bogucice kapliczka Bogucice przy nr 8, Dz. nr 306/3 3 Bogucice

Bardziej szczegółowo

0Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zlokalizowanych na terenie gm. Baborów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

0Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zlokalizowanych na terenie gm. Baborów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 0Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zlokalizowanych na terenie gm. Baborów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Babice kościół parafialny pw. św. Katarzyny 2. Babice kaplica

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO EKSTI.501. Kielce, 25.06.2013 r. WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SPRAWA: Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

Bardziej szczegółowo

Zakres i forma opracowania

Zakres i forma opracowania Załącznik nr 2 do ogłoszenia z dnia r. Zakres i forma opracowania Tytuł opracowania: Inwentaryzacja i waloryzacja historycznie ukształtowanych elementów przestrzeni miejskiej na potrzeby sporządzenia czterech

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Projektu

Opis przedmiotu Projektu Nazwa Projektu: Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie etap III Nazwa beneficjenta: Całkowita wartość Projektu: Wartość dofinansowania: Źródło finansowania Diecezja Legnicka

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia r. Projekt z dnia 24 stycznia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2011-2012 Gminnego Programu Opieki Nad

Bardziej szczegółowo

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 4.1 Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 4.1.1 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013.

Bardziej szczegółowo

Dotacje przyznane w latach na remont zabytków w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim

Dotacje przyznane w latach na remont zabytków w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dotacje przyznane w latach 2008-2012 na remont zabytków w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim 2008 r. Kwota udzielolnej

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007 Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe Warszawa, listopad 2007 Ochrona zabytków Przygotowane i uzgodnione porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem m. st. Warszawy poszerzające

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr kultury. na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. oprac. mgr Piotr Rochowski

Ochrona dóbr kultury. na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. oprac. mgr Piotr Rochowski Ochrona dóbr kultury na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oprac. mgr Piotr Rochowski Drewniana rzeźba ludowa Matki Bożej z Dzieciątkiem we wnęce szczytowej kapliczki z 1808 r. w Młynce Dobra kultury

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU. LUTY 2016 r.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU. LUTY 2016 r. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU LUTY 2016 r. ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ KRYMINALNĄ Przestępczość ogółem w okresie styczeń-grudzień 2015r. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006 Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006 Lp Z dnia Wnioskodawca Zadanie Wnioskowana dotacja Przyznana dotacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/1492/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 23 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/1492/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 listopada 2017 r. Poz. 10677 UCHWAŁA NR LVII/1492/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa REWITALIZACJA ŻYRARDOWA Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa Przygotowanie procesu rewitalizacji Żyrardowa do 2000 r. dyskusje o potrzebie rewaloryzacji zabytkowych obiektów 2000 r. Żyrardów

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załącznik do zarządzenia nr 1500/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 grudnia 2009 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT 4 - KULTUR, SPORT, TURYSTYK, OŚWIT Symbole klasyfikacyjne I I 40 UPOWSZECHNINIE KULTURY

Bardziej szczegółowo

E-22a, E-22b, E-22c. Dla tych, którzy w drodze...

E-22a, E-22b, E-22c. Dla tych, którzy w drodze... E-22a, E-22b, E-22c Województwo Małopolskie Dla tych, którzy w drodze... Krzysztof Markiel Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 6 tras, łączna długość 1500 km

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Porozumienie pomiędzy Panem Stanisławem Kracikiem - Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Pana Jacka Majchrowskiego - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

ROK Rok Z budżetu Gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla: Rzymskokatolickiej Parafii

ROK Rok Z budżetu Gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla: Rzymskokatolickiej Parafii WYKAZ UDZIELANYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY STRZEGOM. ROK 2008 1.Gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Poniżej znajduje się wykaz instytucji i podmiotów pomocowych z terenu powiatu żagańskiego wraz

Bardziej szczegółowo

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY październik 2015 cel i zakres audytu cel zakres identyfikacja krajobrazów występujących na całym obszarze województwa określenie ich cech charakterystycznych ocena

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/60/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/60/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/60/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Niemodlin na lata 2015-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO na lata 2015-2018

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO na lata 2015-2018 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO na lata 2015-2018 WĄBRZEŹNO 2014 R. 1 S p i s t r e ś ci Wstęp...4 Rozdział 1. Podstawa prawna opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 585/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 585/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 585/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.02.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT ŚWIECKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI NR REJESTRU BUKOWIEC BUDYŃ Założenie pałacowoparkowe: 31.08.1995 A/1063 Pałac Ptaszarnia, ob.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT INOWROCŁAWSKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI NR REJESTRU DĄBROWA BISKUPIA PARCHANIE Założenie dworskoparkowe: 04.09.1995 A/1004 PIERANIE

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA ZAKRZEWO KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA ZAKRZEWO KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE EWIDENCJA ZABYTKÓW KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA ZAKRZEWO POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WSIE: GĘSIN, KOBIELICE, KOLONIA BODZANOWSKA, KOLONIA ZAKRZEWO STARE, LEPSZE, SEROCZKI,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

STATUT Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

STATUT Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków Załącznik do zarządzenia Nr 54 Ministra Kultury z dnia 14 października 2002 r. STATUT Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków I. Postanowienia ogólne 1. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020. Lp. 1. 2. Tytuł projektu kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo