Gwarancja systemowa Excel - Warunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gwarancja systemowa Excel - Warunki"

Transkrypt

1 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Excel oferuje kompleksowe wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy - projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem - bezżadnych kompromisów. Aktualizacja: Listopad 2014

2 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Gwarancja systemowa Excel - Warunki Niniejszy dokument obejmuje: Excel Kategoria 5e Excel Kategoria 6 Excel Kategoria 6 A Kable światłowodowe Excel Okablowanie telefoniczne Excel Niniejszy dokument nakreśla warunki Gwarancji Systemowej Okablowania Strukturalnego Excel. Excel wprowadzenie Excel oferuje kompleksowe wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy - projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem - bez żadnych kompromisów. Impet do rozwoju nadaje Excel zespół specjalistów, którzy gwarantują wdrażanie najnowszych innowacji i rozwiązań produkcyjnych, dzięki czemu produkty Excel z nawiązką spełniają normy branżowe dotyczące jakości, parametrów eksploatacyjnych, zgodności technicznej oraz łatwości instalacji i eksploatacji. Dzięki naciskowi na kompatybilność i zgodność z normami od kabla do szafy rack, niezawodności i dostępności produktu, oferta Excel stanowi kompletne i godne zaufania rozwiązanie. Od wprowadzenia swojej marki na rynek brytyjski w 1997 r., Excel notuje znakomity rozwój, a produkty znajdują nabywców w ponad 70 krajach regionu EMEA. Program Partnerski Excel Program Partnerski Excel przewiduje dwa poziomy akredytacji dla firm instalatorskich, Partner Kablowy Excel (ECP) i Partner Rozwiązań Excel (ESP). Przyjęcie do każdego z tych dwóch programów musi być poprzedzone procedurą aplikacyjną skupiającą się na potencjale technicznym i ekonomicznym, obejmującą przejście przez szeroki program szkoleniowy i zdanie egzaminu poświadczającego pełne zrozumienie systemów okablowania strukturalnego Excel i wiedzę o projektowaniu, instalowaniu i testowaniu systemów zgodnie z zaleceniami i najlepszymi praktykami Excel oraz, przede wszystkim, z obowiązującymi normami. Gwarancja systemowa Excel Gwarancja Systemowa Excel oznacza 25-letnią gwarancję zgodności produktu i aplikacji z branżowymi normami eksploatacyjnymi obowiązującymi dla klasy zainstalowanego okablowania. Gwarancja Systemowa Excel może być uzyskana tylko jeżeli dany system został zaprojektowany, dostarczony i zainstalowany przez akredytowanego partnera Excel. Jeżeli akredytowany partner Excel nie ureguluje w całości zapłaty za produkty dostarczone zgodnie z warunkami w ramach gwarancji, taka gwarancja utraci moc prawną. W razie wystąpienia takiej sytuacji, Excel niezwłocznie powiadomi o tym użytkownika końcowego. To na akredytowanym partnerze Excel spoczywa obowiązek dopilnowania, żeby użytkownik końcowy posiadał pełną wiedzę o warunkach, na których gwarancja jest udzielana.

3 bez kompromisów Na czym to polega? Po zakończeniu prób w miejscu instalacji, Partner Excel odwiedza Strefę Partnerską Excel na stronie w celu złożenia wniosku o gwarancję za pośrednictwem systemu online, w ciągu 60 od daty wyników ostatecznego testu. Po ocenie i akceptacji przedłożonych informacji przez nasz Zespół ds. Gwarancji Excel, zostanie wystawiony certyfikat. Do momentu wydania certyfikatu dana instalacja nie jest objęta gwarancją. Po otrzymaniu wniosku i wymaganych informacji w prawidłowym formacie, Zespół ds. Gwarancji Excel zrealizuje w/w procedurę w ciągu maksimum pięciu dni roboczych; 90% prawidłowo złożonych wniosków zostaje rozpatrzonych i zatwierdzonych w ciągu 48 godzin od ich złożenia. Po zatwierdzeniu gwarancji zostanie do Państwa wysłane em powiadomienie informujące o wystawieniu gwarancji i będą mogli Państwo odwiedzić strefę gwarancji aby pobrać certyfikat lub wysłać link bezpośrednio do Państwa klienta - użytkownika końcowego. Aby kwalifikować się do gwarancji, dana instalacja musi być wykonana całkowicie z elementów produkcji Excel lub strategicznego partnera Excel i elementy te w chwili instalacji muszą być nowe. Co obejmuje gwarancja? Gwarancja systemowa Excel zapewnia właściwe parametry eksploatacyjne łączy światłowodowych i/lub miedzianych przebiegających od panelu krosowego do gniazda i/lub od panelu do panelu. Gwarancja obejmuje komponenty oraz aplikacje. To oznacza, że jeżeli w danym łączu zawiedzie określony komponent lub jeśli okablowanie strukturalne nie będzie współpracować z aplikacją, którą w czasie prób obsługiwało (np. protokół 10 Gigabit Ethernet), wtedy w ramach gwarancji można złożyć roszczenie. Aby kwalifikować się do ochrony gwarancyjnej, wszystkie łącza muszą zostać zainstalowane i przetestowane zgodnie z zaleceniami Excel i branżowymi (prosimy zapoznać się z sekcjami,,procedury gwarancyjnej oraz zaleceń instalacyjnych na witrynie Excel. Gwarancja obejmuje następujące instalacje, pod warunkiem ich przetestowania i umieszczenia w formularzu rejestracji do gwarancji: Miedziane i światłowodowe wersje poniższych instalacji Łącza poziome (od panelu krosowego do gniazda) Łącza w szafach rack (od jednego panelu krosowego do drugiego) Łącza szkieletowe (od jednego panelu krosowego do drugiego, pomiędzy pomieszczeniami łączności) Instalacje optyczne MTP (przetestowane zgodnie z wymogami podanymi w sekcji poświęconej łączom światłowodowym. Łącza z miedzianych wiązek kablowych lub łącza ze switchami (składające się z paneli krosowych i kabli krosowych jednodrutowych lub linkowych) Kable krosowe (muszą być produkcji Excel i muszą być wyszczególnione na wniosku) Punkty i kable konsolidacyjne zainstalowane i przetestowane zgodnie z Zaleceniami Instalacyjnymi szafy Excel Environ (instalowane jako część kompletnego rozwiązania Excel) Inteligentne, modularne i standardowe listwy zasilające (na listwy ujęte w formularzu rejestracyjnym gwarancja wynosi 3 lata) Partnerzy Strategiczni Firma Excel jest dumna z tego, że może włączyć do swojego programu gwarancyjnego systemy światłowodów wdmuchiwanych Prysmian Sicrocco pod warunkiem ich zakupu razem z określonym produktem Excel od autoryzowanego dystrybutora. Instalacje wykorzystujące dowolną kombinację światłowodów Excel i światłowodów wdmuchiwanych Prysmian Sirocco objęte są 25-letnią gwarancją Excel. System światłowodów wdmuchiwanych Prysmian Sirocco Blown, razem z, między innymi, kablami tubowymi Prysmian musi być zainstalowany, i operacja wdmuchiwania jednostek optycznych Prysmian o podwyższonych własnościach eksploatacyjnych (EPFU) musi być wykonana, przez techników przeszkolonych i certyfikowanych przez Prysmian.

4 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Czego gwarancja nie obejmuje? Wszystkie informacje o gwarancji przekazane Excel przez partnera Excel muszą wiernie i prawdziwie odzwierciedlać charakter wykonywanych robót instalacyjnych. Gdyby okazało się, że firmie Excel przekazano świadomie sfałszowane informacje, gwarancja zostanie natychmiast unieważniona. Gwarancja nie obejmuje przypadkowych lub złośliwych uszkodzeń zainstalowanych łączy pozostających poza kontrolą Excel. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi pozostającymi poza naszą kontrolą. Gwarancja nie obejmuje łączy, dla których prawidłowe wyniki testów nie zostały przedłożone w chwili składania wniosku. Jeżeli w późniejszym czasie przy sieci lub sąsiadujących instalacjach mediów (elektrycznych, wodociągowych itp.) będą wykonywane prace, to może wpłynąć na własności eksploatacyjne okablowania i musi ono zostać ponownie przetestowane. Jeśli na okablowaniu nie zostaną wykonane ponowne pomiary, gwarancja może ulec unieważnieniu. Dalsze informacje znajdą Państwo w pełnej wersji naszych warunków sprzedaży. Co należy zrobić w razie wystąpienia problemu? W razie wystąpienia problemu z instalacją, użytkownik końcowy powinien skontaktować się tym partnerem Excel, który przeprowadził prace instalacyjne. Partner Excel dokona oględzin obiektu z instalacją w celu ustalenia zakresu problemu i rzeczywistej jego przyczyny. Firma partnerska zawiadomi Zespół ds. Gwarancji Excel o istnieniu potencjalnego problemu. Excel zastrzega sobie prawo do określenia konkretnych prób, które mają być wykonane przez instalatora, do przeprowadzenia wizyty w miejscu instalacji oraz do żądania przekazania próbek i zwrócenia potencjalnie wadliwych produktów do Excel. Niedopełnienie powyższych wymagań może doprowadzić do unieważnienia roszczenia gwarancyjnego, o czym jednakże będzie decydowała Excel wedle swojego wyłącznego uznania. W razie stwierdzenia, że zainstalowany produkt Excel objęty aktualną gwarancją jest przyczyną problemu, to partner Excel w celu rozwiązania problemu dostarczy produkt zamienny bez obciążania klienta kosztami. Partnerom kablowym Excel przysługuje prawo do żądania zwrotu wartości produktu Excel od firmy Excel. Partnerom rozwiązań Excel przysługuje prawo do żądania od Excel zwrotu wartości produktu Excel oraz kosztu robocizny poniesionego w celu usunięcia problemu. Koszty robocizny będą pokrywane zgodnie ze stawką ustaloną w umowie z partnerem Excel. Jeżeli dany partner Excel już zaprzestał działalności, użytkownik końcowy powinien skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej Excel, przekazując pisemnie szczegółowy opis instalacji i zaistniałego problemu Pomoc zostanie udzielona przez samą firmę Excel lub innego partnera Excel i w razie konieczności produkty zostaną wymienione/naprawione, aby zapewnić uzyskanie certyfikowanego poziomu własności eksploatacyjnych. Jeśli w danym przypadku nie starano się o gwarancję i/lub gwarancja nie została udzielona, Excel nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności. W razie wysłania serwisanta do obiektu z instalacją i stwierdzenia, że ani system okablowania ani robocizna nie są wadliwe, klient zostanie obciążony opłatą wg standardowej stawki za czas pracy serwisanta oraz kosztami jego podróży. Procedura składania wniosku o gwarancję Występowanie o 25-letnią gwarancję Excel na produkt i aplikację już nie mogłoby być łatwiejsze. Cała procedura realizowana jest za pośrednictwem Strefy Partnerskiej znajdującej się na witrynie Excel: Po dokładnym przeczytaniu niniejszych Warunków prosimy o wykonanie kilku prostych kroków, gwarantujących szybką i skuteczną obsługę wniosku o gwarancję. Krok pierwszy Należy wejść na stronę Potem należy kliknąć na Strefę Partnerską zostaną Państwo poproszeni o wpisanie swojego adresu i hasła, bez których nie można wejść do tej strefy. Link do Strefy Partnerskiej znajduje się na samej górze strony Excel. Jeśli są Państwo akredytowanym partnerem Excel Partner, a jeszcze się nie zarejestrowali w Strefie Partnerskiej prosimy o wysłanie a do i w ciągu 24 godzin zostanie do Państwa przesłana skonfigurowana nazwa użytkownika i hasło. Uwaga: Aby zagwarantować, żeby tylko uprawnione osoby w Państwa firmie mogły wejść do strefy partnerskiej Excel, skonfigurujemy wnioskodawcę jako Administratora tak aby tylko on dysponował uprawnieniami pozwalającymi dodawać i usuwać użytkowników strefy.

5 bez kompromisów Krok drugi Należy kliknąć na Gwarancje Krok trzeci W tym miejscu dysponują Państwo czterema alternatywami: Można dodać nową gwarancję Można sprawdzić gwarancje w toku rozpatrywania Można przeglądać wystawione gwarancje Można też przeglądać odrzucone gwarancje i zmienić/dodać określone informacje, aby uaktywnić proces rozpatrywania wniosku Należy kliknąć na Dodaj nową gwarancję Krok czwarty Przed rozpoczęciem procedury zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie spełniania określonych warunków, a w tym: Przeczytałem(-am) i akceptuję warunki zawarte w Broszurze Warunków Gwarancji Systemowej Excel Testy zostały wykonane zatwierdzonym testerem Wykorzystany tester został skalibrowany w okresie 12 miesięcy przed datą testu. Pełne dane z wykresu zawarte są w wynikach testu Wyniki testu odnoszą się tylko do tego projektu i nie zawierają zdublowanych danych Wniosek mieści się w okresie 60 dni od daty wyników ostatecznego testu Po potwierdzeniu tych informacji zostaną Państwo przeniesieni do następnego ekranu.

6 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Krok piąty System automatycznie wpisze dane Państwa firmy prosimy o sprawdzenie tych informacji, i gdyby konieczne było wprowadzenie zmian, może tego dokonać tylko użytkownik na poziomie Administratora (podyktowane jest to względami bezpieczeństwa). Prosimy o zaznaczenie kratki w celu potwierdzenia prawidłowości informacji Krok szósty Tu należy wpisać szczegóły projektu, dla którego występują Państwo o gwarancję. Krok siódmy Tu należy wpisać informacje techniczne dotyczące wniosku o gwarancję. Prosimy o sprawdzenie, czy podawane informacje są prawidłowe i precyzyjne, ponieważ będą one podlegać weryfikacji względem wyników testów i wszelkie niezgodności w informacjach spowodują odrzucenie wniosku o gwarancję. Informacje te będą także wpisane na certyfikacie gwarancyjnym, który sporządzany jest na końcu procedury.

7 bez kompromisów Krok ósmy Na tym etapie mogą Państwo dodać wszelkie inne informacje istotne dla obiektu instalacji, a następnie przekazać wyniki testów. NB. Jeżeli mają Państwo zamiar przesłać poprzez stronę więcej niż jeden plik, prosimy, aby te pliki razem spakować formatem kompresji. WAŻNE Przesyłanie wyników testów Prosimy dopilnować, aby wyniki testów pochodziły z testera z aktualną kalibracją niespełnienie tego warunku będzie oznaczać nieprzyjęcie wyników i tym samym nieudzielenie 25-letniej gwarancji. Tester musi przechodzić kalibrację raz na rok, preferowana jest kalibracja dokonywana przez producenta urządzenia. W razie kalibracji przez podmiot trzeci, do każdego wniosku o gwarancję należy dołączyć świadectwo kalibracji w formacie PDF. Excel zastrzega sobie prawo do nieuznawania kalibracji przeprowadzonej przez podmiot trzeci, jeśli określone parametry nie będą spełniać stosownych norm. Urządzenia testowe muszą być dostosowane do norm, na zgodność z którymi ma być wystawiona gwarancja. Wyniki testów muszą zostać przekazane w formacie producenta testera (np..flw FlukeLinkWare). Wyniki testów w formacie PDF NIE będą przyjmowane. Dla usprawnienia analizy wyniki testów w pliku należy uporządkować według budynku, piętra, pomieszczenia łączności, szafy rack i panelu Należy przesłać tylko te wyniki, które są istotne dla danego wniosku gwarancyjnego Przekazywanie wyników pocztą Dysponują Państwo opcją przekazania wyników pocztą tradycyjną lub poprzez stronę internetową. Jeżeli zdecydują się Państwo wysłać wyniki pocztą, prosimy kliknąć na Drukuj etykietę do wysyłki i funkcja ta wydrukuje etykietę ze wszystkimi odpowiednimi informacjami, które należy przekazać wraz z wynikami testów. Numer referencyjny zostanie potwierdzony w u i należy go podać razem z wysyłanymi wynikami testów, tak aby zagwarantować dopasowanie informacji do właściwego projektu. Prosimy o wpisanie tego numeru referencyjnego na nośnik CD/DVD/pamięci, na którym wyniki są przekazywane. Niewpisanie numeru referencyjnego doprowadzi do nieprzyjęcia wyników i nie będziemy w stanie obsłużyć Państwa wniosku o gwarancję. Prosimy o bezzwłoczne przesłanie wyników; jeżeli ich nie otrzymamy w ciągu 30 dni, Państwa wniosek o gwarancję zostanie automatycznie usunięty z naszego systemu i konieczne będzie ponowne złożenie wniosku. Uwaga: Nośnik z wynikami (CD/DVD/pendrive) NIE zostanie odesłany. Drugą opcją jest wgranie wyników testów zgodnie z instrukcjami na ekranie. Weryfikacja Po wgraniu wyników lub po wydrukowaniu etykiety i przesłaniu wyników do nas, zostaną one przekazane naszemu zespołowi technicznemu. Pracownicy tego działu skontrolują wniosek złożony online, porównując i weryfikując wyniki testów (prosimy o dopilnowanie, aby wyniki przekazano w odpowiednim formacie, zgodnie z instrukcjami powyżej). Wnioski zostaną przetworzone przez system w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania danych testowych w prawidłowym formacie. Po zatwierdzeniu gwarancji zostanie do Państwa wysłane em powiadomienie informujące o wystawieniu gwarancji i będą mogli Państwo odwiedzić strefę gwarancji aby pobrać certyfikat lub wysłać link bezpośrednio do Państwa klienta - użytkownika końcowego.

8 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Gwarancje w toku rozpatrywania Przesłane wnioski gwarancyjne można przeglądać po kliknięciu na folder Gwarancje w toku rozpatrywania. Gwarancje zatwierdzone Zatwierdzone wnioski o gwarancję (przesłane od marca 2012) można przeglądać w folderze Gwarancje zatwierdzone w strefie partnerskiej. Informacje te przechowywane są w całkowicie bezpiecznym obszarze, do którego dostęp mają jedynie ci pracownicy Państwa firmy, którym przyznano uprawnienia do odwiedzania strefy partnerskiej Excel oraz członkowie działu technicznego Excel. Niemniej jednak, mogą Państwo skopiować link do pliku pdf certyfikatu gwarancyjnego i wkleić go do a wysyłanego bezpośrednio do klienta. Gwarancje odrzucone W razie odrzucenia wniosku o gwarancję, będzie on wymieniony w strefie Gwarancji odrzuconych a Państwo otrzymają zawiadomienie em o przyczynie bądź przyczynach naszej negatywnej decyzji. Po otrzymaniu tej wiadomości będą Państwo mieć możliwość zaktualizowania informacji, a wniosek wejdzie ponownie na ścieżkę rozpatrywania. Prosimy pamiętać, że wnioski odrzucone zostaną automatycznie usunięte z systemu po 60 dniach. Wszelkie zapytania czy wątpliwości dotyczące procedury składania wniosków o gwarancję prosimy kierować em na adres Miedziane (poziome 4-parowe) Testy 100% należy wykonać na: łączach poziomych (od panelu krosowego do gniazda) testowanych jako łącze stałe. łączach poziomych z punktami konsolidacyjnymi (CP) test na odcinku od panelu do CP. Łącza od panelu krosowego do panelu krosowego należy przetestować jako łącza stałe. Łącza ze switchami (od panelu krosowego do wtyczki RJ45) należy przetestować na ciągłość, nie ma potrzeby rejestrowania testu. Na wniosku należy wymienić łącza ze switchami. Łącza ze switchami muszą być wykonane z kabli krosowych Excel (jedno-drutowych lub linkowych) oraz portów paneli krosowych. Gwarancja nie obejmuje wtyczek RJ45 zakończonych przez instalatora W odniesieniu do każdego łącza należy przekazać pełne wyniki. Wyniki należy przedstawić w oryginalnym formacie testera (zob. poprzednia strona). Miedziane (pionowe kat. 3/CW wieloparowe) Informacje o łączach, dla których występuje się o gwarancję, muszą obejmować: Długość Raport o ciągłości Rodzaj budowy kabla i dane o parach. Łącze światłowodowe Dla każdego łącza światłowodowego należy wykonać certyfikację poziomu 1 i przekazać uzyskane dane. Każde włókno należy przetestować w obu kierunkach, a wyniki należy zestawić razem, jeśli są przechowywane w formie elektronicznej. W razie korzystania z urządzeń testowych przechowujących wyniki w formie elektronicznej, te wyniki muszą być przedstawione w formacie producenta danego urządzenia. W przypadku gdy urządzenie testowe dokonuje pomiarów pod kątem konkretnej normy, należy dopilnować, aby wybrano właściwą normę. Należy też przedstawić informacje o budowie kabla i o liczbie włókien. Wyniki dotyczące strat w światłowodach należy przedłożyć w oryginalnym formacie testera. Raport sporządzony ręcznie ma zawierać markę urządzenia testowego i model, datę kalibracji, datę testu, normę, pod kątem której dokonano pomiarów, obliczeniowy budżet strat, stratę od A do B, stratę B A, informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku. Certyfikacja poziomu 1 odnosi się do zastosowania źródła światła i miernika mocy w celu przeprowadzenia pomiaru ciągłości i strat w zainstalowanych łączach. Pomiarowi podlega także długość łącza światłowodowego.

9 bez kompromisów Gwarancja klasy E A /kat. 6 A Dana instalacja musi zostać przetestowana pod kątem zgodności z wymogami kat. 6 A i stuprocentowe testy łączy muszą zostać wykonane z wykorzystaniem, jako minimum, sprzętu testowego poziomu IIIe. Należy także zastosować albo adaptor łącza stałego albo głowicę testową uznanego producenta. Spis testerów zatwierdzonych na potrzeby wniosków o gwarancję Excel znajduje się pod adresem Wymagania dla gwarancji klasy E A /kat. 6 A Egzemplarz certyfikatu szkoleniowego Excel Muszą być zainstalowane kable krosowe Excel lub równoważne od zatwierdzonego producenta. Test pod kątem wymagań ISO11801, klasa E A lub EN50173, klasa E A Wnioski gwarancyjne spełniające wymagania uzyskają 25-letnią certyfikację, potwierdzającą: Zgodność z normą, pod kątem której przeprowadzono testy. Współpracę z aktualnymi i przyszłymi protokołami klasy E A. Gwarantowaną kompatybilność wsteczną. Pełną listę protokołów wspieranych przez gwarancję Excel kat. 6 A zamieszczono w załączniku A. Gwarancja klasy E/kat. 6 Dana instalacja musi zostać przetestowana pod kątem zgodności z wymogami kat. 6 i stuprocentowe testy łączy muszą zostać wykonane z wykorzystaniem, jako minimum, sprzętu testowego poziomu IIIe. Należy także zastosować albo adaptor łącza stałego albo głowicę testową uznanego producenta. Spis testerów zatwierdzonych na potrzeby wniosków o gwarancję Excel znajduje się pod adresem Wymagania dla gwarancji klasy E/kat. 6 warranty Egzemplarz certyfikatu szkoleniowego Excel Muszą być zainstalowane kable krosowe Excel lub równoważne od zatwierdzonego producenta. Test pod kątem wymagań ISO11801, klasa E lub EN50173, klasa E Wnioski gwarancyjne spełniające wymagania uzyskają 25-letnią certyfikację, potwierdzającą: Zgodność z normą, pod kątem której przeprowadzono testy. Współpracę z aktualnymi i przyszłymi protokołami klasy E. Gwarantowaną kompatybilność wsteczną. Pełną listę protokołów wspieranych przez gwarancję Excel kat. 6 zamieszczono w załączniku B. Gwarancja kat. 5e Dana instalacja musi zostać przetestowana pod kątem zgodności z wymogami klasy D/kat. 5e i stuprocentowe testy łączy muszą zostać wykonane z wykorzystaniem, jako minimum, sprzętu testowego poziomu III. Należy także zastosować albo adaptor łącza stałego albo głowicę testową uznanego producenta. Spis testerów zatwierdzonych na potrzeby wniosków o gwarancję Excel znajduje się pod adresem Egzemplarz certyfikatu szkoleniowego Excel. Muszą być zainstalowane kable krosowe Excel lub równoważne od zatwierdzonego producenta. Test pod kątem wymagań ISO11801, klasa D lub EN50173, klasa D Wnioski gwarancyjne spełniające wymagania uzyskają 25-letnią certyfikację, potwierdzającą: Zgodność z normą, pod kątem której przeprowadzono testy. Współpracę z aktualnymi i przyszłymi protokołami klasy D. Gwarantowaną kompatybilność wsteczną. Pełną listę protokołów wspieranych przez gwarancję Excel kat. 5e zamieszczono w załączniku C.

10 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Gwarancja światłowodowa Dla każdego łącza wymagającego gwarancji należy wykonać testy poziomu 1 (w obu kierunkach). Wyniki można przedłożyć albo na karcie strat łącza światłowodowego lub w postaci plików bezpośrednio z testera. Maksymalne dopuszczalne straty można wyliczyć korzystając z poniższej tabeli. Maksymalna tłumienność kanału db Klasa Rodzaj światłowodu Wielomodowy Jednomodowy 850nm 1300nm 1310nm 1550nm OF-300 OM1, OM2, OM3, OM4, OS1, OS OF-500 OM1, OM2, OM3, OM4, OS1, OS OF-2000 OM1, OM2, OM3, OM4, OS1, OS OF-5000 OS1, OS2 4 4 OF OS1, OS2 6 6 Gwarancja kabli wieloparowych Informacje o łączach, dla których występuje się o gwarancję, muszą obejmować: Długość Raport o ciągłości Rodzaj budowy kabla i dane o parach Warunki gwarancji Gwarancja obejmuje produkty i w stosownych przypadkach, także robociznę, dopiero od momentu odbioru przez Excel. Gwarancja udzielana jest produkty i instalację zgodnie z informacjami powyżej. Ochrona gwarancyjna nie dotyczy jakiejkolwiek formy szkód wtórnych. Warunki gwarancji podlegają postanowieniom Warunków Sprzedaży Mayflex Group Limited. Gwarancja stanowi uzupełnienie praw ustawowych. Niniejsza gwarancja podlega prawu angielskiemu i według niego będzie interpretowana, a strony niniejszym poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

11 bez kompromisów Załącznik A Lista protokołów kat. 6 A /klasa E A dla 500 MHz Obsługiwane systemy komunikacyjne obejmują między innymi: Nazwa Aplikacja Specyfikacja Ethernet 10-gigabitowy 10GBASE-T IEEE 802.3an Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE klauzula 40 Szybki Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE klauzula 25 Ethernet: IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE Zasilanie przez Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Typ 2 Zasilanie przez Ethernet PoE IEEE 802.3at Typ 1 Fibre Channel 1G, kabel skrętka Fibre Channel 1Gb/s INCITS 435 ATM-1200/kat. 6 ATM LAN 1,2 Gbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-155/kat. 5 ATM LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-52/kat. 3 ATM LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-25/kat. 3 ATM LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy Firewire/kat. 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b Architektura High Speed Token Ring Token Ring 100 Mbit/s IEEE 802.5t Token Ring Token Ring 16 Mbit/s IEEE Token Ring Token Ring 4 Mbit/s IEEE S₁/S₂ ITU-T I.431 ISDN Gwiazda S₀ EN :1998/A1 (ITU-T I.430) Punkt-do-punktu S₀ ITU-T I.430 S₀-Bus (rozszerzony) ITU-T I.430 Telefonia X.21 ITU-T X.21 Telefonia V.11 ITU-T V.11 Telefonia PBX Wymagania krajowe

12 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Załącznik B Lista protokołów kategoria 6/klasa E dla 250 MHz Obsługiwane systemy komunikacyjne obejmują między innymi: Nazwa Aplikacja Specyfikacja Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE klauzula 40 Szybki Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE klauzula 25 Ethernet: IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE Zasilanie przez Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Typ 2 Zasilanie przez Ethernet PoE IEEE 802.3at Typ 1 Fibre Channel 1G, kabel skrętka Fibre Channel 1Gb/s INCITS 435 ATM-1200/kat. 6 ATM LAN 1,2 Gbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-155/kat. 5 ATM LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-52/kat. 3 ATM LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-25/kat. 3 ATM LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy Firewire/kat. 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b Architektura High Speed Token Ring Token Ring 100 Mbit/s IEEE 802.5t Token Ring Token Ring 16 Mbit/s IEEE Token Ring Token Ring 4 Mbit/s IEEE S₁/S₂ ITU-T I.431 ISDN Gwiazda S₀ EN :1998/A1 (ITU-T I.430) Punkt-do-punktu S₀ ITU-T I.430 S₀-Bus (rozszerzony) ITU-T I.430 Telefonia X.21 ITU-T X.21 Telefonia V.11 ITU-T V.11 Telefonia PBX Wymagania krajowe Telefonia PBX Wymagania krajowe

13 bez kompromisów Załącznik C Lista protokołów kategoria 5e/klasa D dla 100 MHz Obsługiwane systemy komunikacyjne obejmują między innymi: Nazwa Aplikacja Specyfikacja Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE klauzula 40 Szybki Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE klauzula 25 Ethernet: IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE Zasilanie przez Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Typ 2 Zasilanie przez Ethernet PoE IEEE 802.3at Typ 1 Fibre Channel 1G, kabel skrętka Fibre Channel 1Gb/s INCITS 435 ATM-155/kat. 5 ATM LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-52/kat. 3 ATM LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-25/kat. 3 ATM LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy Firewire/kat. 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b Architektura High Speed Token Ring Token Ring 100 Mbit/s IEEE 802.5t Token Ring Token Ring 16 Mbit/s IEEE Token Ring Token Ring 4 Mbit/s IEEE S₁/S₂ ITU-T I.431 ISDN Gwiazda S₀ EN :1998/A1 (ITU-T I.430) Punkt-do-punktu S₀ ITU-T I.430 S₀-Bus (rozszerzony) ITU-T I.430 Telefonia X.21 ITU-T X.21 Telefonia V.11 ITU-T V.11 Telefonia PBX Wymagania krajowe Telefonia PBX Wymagania krajowe Telefonia PBX Wymagania krajowe

14 Centrala europejska Excel House Junction Six Industrial Park Electric Avenue Birmingham B6 7JJ England T: +44 (0) E: Centrala dla Bliskiego Wschodu i Afryki PO Box Office 11A Gold Tower Jumeirah Lakes Towers Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie T: E: FS EMS MF976_POLISH_11/14

Gwarancja systemowa Excel - Warunki

Gwarancja systemowa Excel - Warunki Gwarancja systemowa Excel - Warunki Excel oferuje kompleksowe wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem bez żadnych kompromisów.

Bardziej szczegółowo

Program partnerski Excel - Międzynarodowy

Program partnerski Excel - Międzynarodowy Program partnerski Excel - Międzynarodowy Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy - projektowane, wytwarzane, objęte wsparciem i dostarczane - bez żadnych

Bardziej szczegółowo

Połączeni przez jedno rozwiązanie

Połączeni przez jedno rozwiązanie Połączeni przez 1 Połączeni przez jedno rozwiązanie Wybór odpowiedniej infrastruktury okablowania ma kluczowe znaczenie dla Twojego przedsiębiorstwa. Nie tylko zapewnia ona łączność dla Twojego systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet 1. Proces Certyfikacyjny R&M Osoby uprawnione do ubiegania się o przedłużoną gwarancję R&M: Osoby certyfikowane Instalator systemu R&Mfreenet Uprawnione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet 1. Proces Certyfikacyjny R&M Osoby uprawnione do ubiegania się o przedłużoną gwarancję R&M: Osoby certyfikowane Instalator systemu R&Mfreenet Uprawnione

Bardziej szczegółowo

Datwyler Distribution Partner

Datwyler Distribution Partner Datwyler Distribution Partner Warunki certyfikacji Datwyler gwarantuje, że przez okres 25 lat system okablowania Datwyler od momentu instalacji spełni lub nawet przewyższy wartości określone w normach.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia pomiarowe

Urządzenia pomiarowe 221 Urządzenia pomiarowe W Spis treści Testery kablowe i mierniki do certyfikacji sieci WireXpert... 224 Fluke DSX-5000 CableAnalyzer... 225 Usługi wypożyczania sprzętu pomiarowego... 225 222 w TESTER

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 3: wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z potrzeb technicznych i zgłoszeń Użytkowników. 1. Roboty budowlane w zakresie wynikającym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7 0 Spis treści 1. Utworzenie konta...3 2. Dodanie zgłoszenia...5 3. Realizacja zgłoszenia...7 1 System wsparcia technicznego pozwala na szybką reakcję zespołu specjalistów oraz pełne udokumentowanie historii

Bardziej szczegółowo

CENTRA DANYCH W OPARCIU O TECHNOLOGIE EXCEL

CENTRA DANYCH W OPARCIU O TECHNOLOGIE EXCEL CENTRA DANYCH W OPARCIU O TECHNOLOGIE EXCEL MAKSYMALIZACJA EFEKTYWNOŚCI PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI ZWIĘKSZENIE RENTOWNOŚCI INWESTYCJI BEZ KOMPROMISÓW Excel oferuje kompleksowe wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH Firma Logitech, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła możliwość składania zapytań technicznych oraz reklamowania produktów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GWARANCJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET

PROGRAM GWARANCJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET PROGRAM GWARANCJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET 1 Wstęp i definicje 1. Regulamin Programu Gwarancji Systemu Okablowania Strukturalnego Emiter Net określa warunki otrzymania, realizacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ Księgarnia Internetowa, mająca adres na stronie www.zawacka.pl, prowadzona przez: Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu rozbudowy sieci światłowodowej wraz z kanalizacją teletechniczną na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie I. Opis

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Sierpień, 2017 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Złożenie zamówienia na odnowienie... 4 3. Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

kompleksowe rozwiązania sieciowe

kompleksowe rozwiązania sieciowe kompleksowe rozwiązania sieciowe SZYBKA KONFIGURACJA FLUKE DSX 500 Spis treści Miernik Fluke DSX 5000... Pomiary... Pobieranie wyników do komputera... Protokół pomiarowy z Fluke Networks DSX 5000... Kable

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UśYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UśYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UśYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH Firma Logitech, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła moŝliwość składania zapytań technicznych oraz reklamowania produktów

Bardziej szczegółowo

Xesar. Pierwsze kroki

Xesar. Pierwsze kroki Xesar Pierwsze kroki Wymagania systemowe Xesar Komputer PC; min. 1,2 GHz lub szybszy Minimum 8 GB RAM (dla wersji 64-bit, z czego 4 GB dostępne dla systemu Xesar) 2x interfejs USB 2.0 do połączenia ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacji pomieszczeń na 5 piętrze w obiekcie przy ul. Francuskiej 70 w

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

1. Warunki i terminy Gwarancji

1. Warunki i terminy Gwarancji Warunki Gwarancji - oprawy uliczne i dekoracyjne na wysokoprężna źródła światła 1. Warunki i terminy Gwarancji ZAKRES Gwarancja, która została określona poniżej, odnosi się do opraw produkcji Arealamp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Model regulacji: E03J Series and E04J Series Typ regulacji: E03J001 and E04J001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Ogólne Warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. 1. Niniejsze warunki określają zawieranie pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. umowy sprzedaży produktów

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest HPLM sp. z o.o., ul. Francuska 88A/4, 40-507 Katowice, NIP 7151885661 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Czerwiec, 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Złożenie zamówienia na odnowienie... 4 3. Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego...

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Portal Logistyki HOCHTIEF Polska S.A. Frequently Asked Questions (FAQ)

Portal Logistyki HOCHTIEF Polska S.A. Frequently Asked Questions (FAQ) Portal Logistyki HOCHTIEF Polska S.A. Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 7 1. Co to jest Portal Logistyki HOCHTIEF Polska S.A.? 2 2. Dlaczego powinniście Państwo skorzystać z Portalu Logistyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Bosch BX

Instrukcja obsługi systemu Bosch BX Instrukcja obsługi systemu Bosch BX Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi strony internetowej www.boschbx.pl, poświęconej produktom regenerowanym fabrycznie oraz obsłudze zwrotów zużytych części, w ramach

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI INSTALATORÓW SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET

PROGRAM CERTYFIKACJI INSTALATORÓW SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET PROGRAM CERTYFIKACJI INSTALATORÓW SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET 1 Wstęp i definicje 1. Regulamin Programu Certyfikacji Instalatorów Systemu Okablowania Strukturalnego Emiter Net określa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem na naszą Infolinię, samodzielnie, za pomocą Internetu, załatwić następujące sprawy: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw, Zapoznać się oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OKREŚLENIE PRZEDMITU ZAMÓWIENIA 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO: WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior Lokalna Grupa Działania, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, NIP 9252064582 REGON 080285747 Osoba uprawniona do kontaktu: Roksana

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Jobhouse Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej Jobhouse) ul.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi Program wymiany starszych zasilaczy wysokiego napięcia do drukarek Excel Numer części SP355026

Pytania i odpowiedzi Program wymiany starszych zasilaczy wysokiego napięcia do drukarek Excel Numer części SP355026 Których modeli dotyczy ten problem? Wszystkich drukarek Excel, PC70, PC80 oraz 2100. Czy problem ten dotyczy drukarek laserowych, atramentowych drukarek termicznych lub drukarek atramentowych serii 1000

Bardziej szczegółowo

Portal

Portal Portal www.edoc24.com Podręcznik użytkownika aplikacji do weryfikacji podpisu kwalifikowanego. Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU WIZYT DROGĄ INTERNETOWĄ W STACJA GRAWITACJA SP. Z O.O. ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.STACJAGRAWITACJA.PL I. Słowniczek pojęć: 1. Stacja Grawitacja - wszystkie

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA DLA PRODUKTÓW PRESTIGIO Z WYBRANYCH KATEGORII

PROCEDURA REKLAMACYJNA DLA PRODUKTÓW PRESTIGIO Z WYBRANYCH KATEGORII PROCEDURA REKLAMACYJNA DLA PRODUKTÓW PRESTIGIO Z WYBRANYCH KATEGORII Firma, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła możliwość reklamowania produktów w firmie Fixit w zakresie ograniczonym do następujących

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/11/2015/2

Zapytanie ofertowe nr 19/11/2015/2 P.H. ELMAT Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 email: elmat@elmat.pl. Adres/Pieczątka firmowa Zamawiającego Rzeszów, 19.11.2015 r. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SPIS TREŚCI Dział I PRZEPISY OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA AUTOMATYCZNA: TRYB ONLINE (Przykład: WINDOWS 7-32 bits):

AKTUALIZACJA AUTOMATYCZNA: TRYB ONLINE (Przykład: WINDOWS 7-32 bits): AKTUALIZACJA AUTOMATYCZNA: TRYB ONLINE (Przykład: WINDOWS 7-32 bits): Po zainstalowaniu oprogramowania PC urządzenia TRS5000 włączamy program automatycznie z instalatora (launch TRS5000) lub przez ikonę

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS. testowanie okablowania światłowodowego

KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS. testowanie okablowania światłowodowego KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS testowanie okablowania światłowodowego testowanie okablowania światłowodowego wprowadzenie przygotowanie Okablowanie światłowodowe wzbudza

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REJESTRACJI SĄ PRZESYŁANE DO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ SP. Z O.O. ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LDO PORTAL DOSTAWCY. W celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL SPIS TREŚCI Od czego zacząć?... 2 Jak założyć konto w aplikacji?... 3 Jak wygląda proces składania

Bardziej szczegółowo