Gwarancja systemowa Excel - Warunki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gwarancja systemowa Excel - Warunki"

Transkrypt

1 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Excel oferuje kompleksowe wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem bez żadnych kompromisów. Aktualizacja: październik 2016

2 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Gwarancja systemowa Excel - Warunki Niniejszy dokument obejmuje: Excel Kategoria 5e Excel Kategoria 6 Excel Kategoria 6 A Kable światłowodowe Excel Okablowanie telefoniczne Excel Niniejszy dokument nakreśla warunki Gwarancji Systemowej Okablowania Strukturalnego Excel. Excel wprowadzenie Excel oferuje kompleksowe wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy - projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem - bez żadnych kompromisów. Impet do rozwoju nadaje Excel zespół specjalistów, którzy gwarantują wdrażanie najnowszych innowacji i rozwiązań produkcyjnych, dzięki czemu produkty Excel z nawiązką spełniają normy branżowe dotyczące jakości, parametrów eksploatacyjnych, zgodności technicznej oraz łatwości instalacji i eksploatacji. Program Partnerski Excel Program Partnerski Excel przewiduje dwa poziomy akredytacji dla firm instalatorskich, Partner Kablowy Excel (ECP) i Partner Rozwiązań Excel (ESP). Przyjęcie do każdego z tych dwóch programów musi być poprzedzone procedurą aplikacyjną skupiającą się na potencjale technicznym i ekonomicznym, obejmującą przejście przez szeroki program szkoleniowy i zdanie egzaminu poświadczającego pełne zrozumienie systemów okablowania strukturalnego Excel i wiedzę o projektowaniu, instalowaniu i testowaniu systemów zgodnie z zaleceniami i najlepszymi praktykami Excel oraz, przede wszystkim, z obowiązującymi normami. Gwarancja systemowa Excel Gwarancja Systemowa Excel oznacza 25-letnią gwarancję zgodności produktu i aplikacji z branżowymi normami eksploatacyjnymi obowiązującymi dla klasy zainstalowanego okablowania. Gwarancja Systemowa Excel może być uzyskana tylko jeżeli dany system został zaprojektowany, dostarczony i zainstalowany przez akredytowanego partnera Excel. Jeżeli akredytowany partner Excel nie ureguluje w całości zapłaty za produkty dostarczone zgodnie z warunkami w ramach gwarancji, taka gwarancja utraci moc prawną. W razie wystąpienia takiej sytuacji, Excel niezwłocznie powiadomi o tym użytkownika końcowego. To na akredytowanym partnerze Excel spoczywa obowiązek dopilnowania, żeby użytkownik końcowy posiadał pełną wiedzę o warunkach, na których gwarancja jest udzielana.

3 bez kompromisów Na czym to polega? Po zakończeniu prób w miejscu instalacji Partner Excel odwiedza Obszar Partnera Excel na stronie w celu złożenia wniosku o gwarancję za pośrednictwem systemu online w ciągu 60 dni od daty wyników ostatecznego testu. Po ocenie i akceptacji przedłożonych informacji przez nasz Zespół ds. Gwarancji Excel, zostanie wystawiony certyfikat. Do momentu wydania certyfikatu dana instalacja nie jest objęta gwarancją. Po otrzymaniu wniosku i wymaganych informacji w odpowiednim formacie Zespół ds. Gwarancji Excel rozpatrzy sprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin. Po zatwierdzeniu gwarancji otrzymają Państwo wiadomość z powiadomieniem o wystawieniu gwarancji i będą mogli Państwo odwiedzić strefę gwarancji, aby pobrać certyfikat lub wysłać link bezpośrednio do Państwa klienta użytkownika końcowego. Aby kwalifikować się do gwarancji, dana instalacja musi być wykonana całkowicie z elementów produkcji Excel lub strategicznego partnera Excel i elementy te w chwili instalacji muszą być nowe. Co obejmuje gwarancja? Gwarancja systemowa Excel zapewnia właściwe parametry eksploatacyjne łączy światłowodowych i/lub miedzianych przebiegających od panelu krosowego do gniazda i/lub od panelu do panelu. Gwarancja obejmuje komponenty oraz aplikacje. To oznacza, że jeżeli w danym łączu zawiedzie określony komponent lub jeśli okablowanie strukturalne nie będzie współpracować z aplikacją, którą w czasie prób obsługiwało (np. protokół 10 Gigabit Ethernet), wtedy w ramach gwarancji można złożyć roszczenie. Aby kwalifikować się do ochrony gwarancyjnej, wszystkie łącza muszą zostać zainstalowane i przetestowane zgodnie z zaleceniami Excel i branżowymi (prosimy zapoznać się z sekcjami,,procedury gwarancyjnej oraz zaleceń instalacyjnych na witrynie Excel. Gwarancja obejmuje następujące instalacje, pod warunkiem ich przetestowania i umieszczenia w formularzu rejestracji do gwarancji: Miedziane i światłowodowe wersje poniższych instalacji Łącza poziome (od panelu krosowego do gniazda) Łącza w szafach rack (od jednego panelu krosowego do drugiego) Łącza szkieletowe (od jednego panelu krosowego do drugiego, pomiędzy pomieszczeniami łączności) Instalacje optyczne MTP (przetestowane zgodnie z wymogami podanymi w sekcji poświęconej łączom światłowodowym. Łącza z miedzianych wiązek kablowych lub łącza ze switchami (składające się z paneli krosowych i kabli krosowych jednodrutowych lub linkowych) Kable krosowe (muszą być produkcji Excel i muszą być wyszczególnione na wniosku) Punkty i kable konsolidacyjne zainstalowane i przetestowane zgodnie z Zaleceniami Instalacyjnymi szafy Excel Environ (instalowane jako część kompletnego rozwiązania Excel) Inteligentne, modularne i standardowe listwy zasilające (na listwy ujęte w formularzu rejestracyjnym gwarancja wynosi 3 lata) Partnerzy Strategiczni Firma Excel jest dumna z tego, że może włączyć do swojego programu gwarancyjnego systemy światłowodów wdmuchiwanych Prysmian Sicrocco pod warunkiem ich zakupu razem z określonym produktem Excel od autoryzowanego dystrybutora. Instalacje wykorzystujące dowolną kombinację światłowodów Excel i światłowodów wdmuchiwanych Prysmian Sirocco objęte są 25-letnią gwarancją Excel. System światłowodów wdmuchiwanych Prysmian Sirocco Blown, razem z, między innymi, kablami tubowymi Prysmian musi być zainstalowany, i operacja wdmuchiwania jednostek optycznych Prysmian o podwyższonych własnościach eksploatacyjnych (EPFU) musi być wykonana, przez techników przeszkolonych i certyfikowanych przez Prysmian.

4 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Czego gwarancja nie obejmuje? Wszystkie informacje o gwarancji przekazane Excel przez partnera Excel muszą wiernie i prawdziwie odzwierciedlać charakter wykonywanych robót instalacyjnych. Gdyby okazało się, że firmie Excel przekazano świadomie sfałszowane informacje, gwarancja zostanie natychmiast unieważniona. Gwarancja nie obejmuje przypadkowych lub złośliwych uszkodzeń zainstalowanych łączy przez ludzi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi pozostającymi poza naszą kontrolą. Gwarancja nie obejmuje łączy, dla których prawidłowe wyniki testów nie zostały przedłożone w chwili składania wniosku. Jeżeli w późniejszym czasie przy sieci lub sąsiadujących instalacjach mediów (elektrycznych, wodociągowych itp.) będą wykonywane prace, to może wpłynąć na własności eksploatacyjne okablowania i musi ono zostać ponownie przetestowane. Jeśli na okablowaniu nie zostaną wykonane ponowne pomiary, gwarancja może ulec unieważnieniu. Dalsze informacje znajdą Państwo w pełnej wersji naszych warunków sprzedaży. Co należy zrobić w razie wystąpienia problemu? W razie wystąpienia problemu z instalacją, użytkownik końcowy powinien skontaktować się tym partnerem Excel, który przeprowadził prace instalacyjne. Partner Excel dokona oględzin obiektu z instalacją w celu ustalenia zakresu problemu i rzeczywistej jego przyczyny. Firma partnerska zawiadomi Zespół ds. Gwarancji Excel o istnieniu potencjalnego problemu. Excel zastrzega sobie prawo do określenia konkretnych prób, które mają być wykonane przez instalatora, do przeprowadzenia wizyty w miejscu instalacji oraz do żądania przekazania próbek i zwrócenia potencjalnie wadliwych produktów do Excel. Niedopełnienie powyższych wymagań może doprowadzić do unieważnienia roszczenia gwarancyjnego, o czym jednakże będzie decydowała Excel wedle swojego wyłącznego uznania. W razie stwierdzenia, że zainstalowany produkt Excel objęty aktualną gwarancją jest przyczyną problemu, to partner Excel w celu rozwiązania problemu dostarczy produkt zamienny bez obciążania klienta kosztami. Partnerom kablowym Excel przysługuje prawo do żądania zwrotu wartości produktu Excel od firmy Excel. Partnerom rozwiązań Excel przysługuje prawo do żądania od Excel zwrotu wartości produktu Excel oraz kosztu robocizny poniesionego w celu usunięcia problemu. Koszty robocizny będą pokrywane zgodnie ze stawką ustaloną w umowie z partnerem Excel. Jeżeli dany partner Excel już zaprzestał działalności, użytkownik końcowy powinien skontaktować się z działem pomocy technicznej Excel, przekazując pisemnie szczegółowy opis instalacji i zaistniałego problemu.pomoc zostanie udzielona przez samą firmę Excel lub innego partnera Excel i w razie konieczności produkty zostaną wymienione/naprawione, aby zapewnić uzyskanie certyfikowanego poziomu własności eksploatacyjnych. Jeśli w danym przypadku nie starano się o gwarancję i/lub gwarancja nie została udzielona, Excel nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności. W razie wysłania serwisanta do obiektu z instalacją i stwierdzenia, że ani system okablowania ani robocizna nie są wadliwe, klient zostanie obciążony opłatą wg standardowej stawki za czas pracy serwisanta oraz kosztami jego podróży. Procedura składania wniosku o gwarancję Występowanie o 25-letnią gwarancję Excel na produkt i aplikację już nie mogłoby być łatwiejsze. Cała procedura realizowana jest za pośrednictwem Obszaru Partnera znajdującego się na stronie Excel: Prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją zapewniającą szybką i skuteczną obsługę wniosku o gwarancję. Krok pierwszy Należy wejść na stronę Następnie należy kliknąć Obszar Partnera zostaną Państwo poproszeni o wpisanie swojego adresu i hasła do logowania. Łącze do Obszaru Partnera znajduje się na samej górze strony Excel. Po zalogowaniu się należy kliknąć ikonę pulpitu. Jeśli są Państwo akredytowanym Partnerem Excel, lecz nie zarejestrowali się jeszcze w Obszarze Partnera, prosimy o wysłanie wiadomości do i w ciągu 24 godzin zostanie Państwu przesłana skonfigurowana nazwa użytkownika i hasło. Uwaga: Aby zagwarantować, że tylko uprawnione osoby w Państwa firmie mają wgląd do Obszaru Partnera Excel, wnioskodawca zostanie

5 bez kompromisów Krok drugi Wyświetli się pulpit zawierający opcję Moje wnioski o gwarancję prosimy kliknąć Utwórz wniosek. Uwaga: Można zmieniać układ wyświetlania informacji na ekranie poprzez przeciąganie i upuszczanie bloków, a także dodawać i usuwać bloki w zależności od informacji, jakie życzą sobie Państwo widzieć na ekranie. Krok trzeci Utworzenie gwarancji wymaga poświadczenia kilku punktów w celu potwierdzenia zgodności z zasadami i warunkami, zanim będzie możliwe kontynuowanie. Krok czwarty Tester użyty do zweryfikowania wyników powinien zostać poddany kalibracji w ciągu poprzednich 12 miesięcy zostaną Państwo poproszeni o przedłożenie kopii certyfikatu w przypadku, gdy kalibrację testera wykonał podmiot trzeci inny niż producent. Krok piąty Przed kontynuowaniem muszą Państwo potwierdzić, że przeczytali, zrozumieli oraz spełniają wymagania zawarte w zasadach i warunkach.

6 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Krok szósty Szczegóły konta Prosimy sprawdzić dane Państwa firmy i potwierdzić, że są prawidłowe. Krok siódmy Informacje o projekcie Prosimy podać pełne dane obiektu użytkownika końcowego, który zostaje objęty gwarancją. Krok ósmy Prosimy podać dokładne dane produktów, które chcą Państwo włączyć do gwarancji ze wskazaniem klasy standardu.

7 bez kompromisów Krok dziewiąty Inne informacje Prosimy wpisać tutaj wszelkie inne informacje, o których powinniśmy wiedzieć w związku z tym wnioskiem o gwarancję. Krok dziesiąty Wyświetlone zostanie podsumowanie gwarancji. W tym momencie mają Państwo możliwość cofnięcia się do WAŻNE Przesyłanie wyników testów Prosimy dopilnować, aby wyniki testów pochodziły z testera z aktualną kalibracją niespełnienie tego warunku będzie oznaczać nieprzyjęcie wyników i tym samym nieudzielenie 25-letniej gwarancji. Tester musi przechodzić kalibrację raz na rok, preferowana jest kalibracja dokonywana przez producenta urządzenia. W razie kalibracji przez podmiot trzeci, do każdego wniosku o gwarancję należy dołączyć świadectwo kalibracji w formacie PDF. Excel zastrzega sobie prawo do nieuznawania kalibracji przeprowadzonej przez podmiot trzeci, jeśli określone parametry nie będą spełniać stosownych norm. Urządzenia testowe muszą być dostosowane do norm, na zgodność z którymi ma być wystawiona gwarancja. Wyniki testów muszą zostać przekazane w formacie producenta testera (np..flw FlukeLinkWare). Wyniki testów w formacie PDF NIE będą przyjmowane. Dla usprawnienia analizy wyniki testów w pliku należy uporządkować według budynku, piętra, pomieszczenia łączności, szafy rack i panelu Należy przesłać tylko te wyniki, które są istotne dla danego wniosku gwarancyjnego Przekazywanie wyników pocztą Dysponują Państwo opcją przekazania wyników pocztą tradycyjną lub poprzez stronę internetową. Jeżeli zdecydują się Państwo wysłać wyniki pocztą, prosimy kliknąć na Drukuj etykietę do wysyłki i funkcja ta wydrukuje etykietę ze wszystkimi odpowiednimi informacjami, które należy przekazać wraz z wynikami testów. Numer referencyjny zostanie potwierdzony w u i należy go podać razem z wysyłanymi wynikami testów, tak aby zagwarantować dopasowanie informacji do właściwego projektu. Prosimy o wpisanie tego numeru referencyjnego na nośnik CD/DVD/pamięci, na którym wyniki są przekazywane. Niewpisanie numeru referencyjnego doprowadzi do nieprzyjęcia wyników i nie będziemy w stanie obsłużyć Państwa wniosku o gwarancję. Prosimy o bezzwłoczne przesłanie wyników; jeżeli ich nie otrzymamy w ciągu 30 dni, Państwa wniosek o gwarancję zostanie automatycznie usunięty z naszego systemu i konieczne będzie ponowne złożenie wniosku. Uwaga: Nośnik z wynikami (CD/DVD/pendrive) NIE zostanie odesłany. Drugą opcją jest wgranie wyników testów zgodnie z instrukcjami na ekranie. Weryfikacja Po wgraniu wyników lub po wydrukowaniu etykiety i przesłaniu wyników do nas, zostaną one przekazane naszemu zespołowi technicznemu. Pracownicy tego działu skontrolują wniosek złożony online, porównując i weryfikując wyniki testów (prosimy o dopilnowanie, aby wyniki przekazano w odpowiednim formacie, zgodnie z instrukcjami powyżej). Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu 48 godzin od daty otrzymania danych testowych w prawidłowym formacie. Po zatwierdzeniu gwarancji zostanie do Państwa wysłane em powiadomienie informujące o wystawieniu gwarancji i będą mogli Państwo odwiedzić strefę gwarancji aby pobrać certyfikat lub wysłać link bezpośrednio do Państwa klienta - użytkownika końcowego.

8 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Gwarancje w toku rozpatrywania Przesłane wnioski gwarancyjne można przeglądać po kliknięciu na folder Gwarancje w toku rozpatrywania. Gwarancje zatwierdzone Zatwierdzone wnioski o gwarancję (przesłane od marca 2012 r.) można przeglądać w folderze Gwarancje zatwierdzone w Obszarze Partnera. Informacje te przechowywane są w całkowicie bezpiecznym obszarze, do którego dostęp mają jedynie ci pracownicy Państwa firmy, którym przyznano uprawnienia do odwiedzania Obszaru Partnera Excel oraz członkowie działu technicznego Excel. Niemniej jednak, mogą Państwo skopiować link do pliku pdf certyfikatu gwarancyjnego i wkleić go do a wysyłanego bezpośrednio do klienta. Gwarancje odrzucone W razie odrzucenia wniosku o gwarancję, będzie on wymieniony w strefie Gwarancji odrzuconych a Państwo otrzymają zawiadomienie em o przyczynie bądź przyczynach naszej negatywnej decyzji. Po otrzymaniu tej wiadomości będą Państwo mieć możliwość zaktualizowania informacji, a wniosek wejdzie ponownie na ścieżkę rozpatrywania. Prosimy pamiętać, że wnioski odrzucone zostaną automatycznie usunięte z systemu po 60 dniach. Wszelkie zapytania czy wątpliwości dotyczące procedury składania wniosków o gwarancję prosimy kierować em na adres Miedziane (poziome 4-parowe) Testy 100% należy wykonać na: łączach poziomych (od panelu krosowego do gniazda) testowanych jako łącze stałe. łączach poziomych z punktami konsolidacyjnymi (CP) testowanych na odcinku od panelu krosowego do CP jako łącze stałe z 3 złączami (PL3). Łącza od panelu krosowego do panelu krosowego należy przetestować jako łącza stałe. łączach ze switchami (panel krosowy do wtyczki RJ45) testowanych jako łącze stałe modyfikowane (łącze stałe na jednostce głównej i adapter do pomiaru kanału na jednostce zdalnej). Należy udokumentować łącza ze switchami we wniosku w przypadku osobnego testowania do łącza stałego. Łącza ze switchami muszą być wykonane z kabli krosowych Excel (jedno-drutowych lub linkowych) oraz portów paneli krosowych. Gwarancja nie obejmuje wtyczek RJ45 zakończonych przez instalatora. W odniesieniu do każdego łącza należy przekazać pełne wyniki. Wyniki należy przedstawić w oryginalnym formacie testera (zob. poprzednia strona). Miedziane (pionowe kat. 3/CW wieloparowe) Informacje o łączach, dla których występuje się o gwarancję, muszą obejmować: Długość Raport o ciągłości Rodzaj budowy kabla i dane o parach. Łącze światłowodowe Dla każdego łącza światłowodowego należy wykonać i przedłożyć certyfikację poziomu 1. Każde włókno należy przetestować w obu kierunkach dla obu długości fali, a wyniki należy zestawić razem, jeśli są przechowywane w formie elektronicznej. W razie korzystania z urządzeń testowych przechowujących wyniki w formie elektronicznej, te wyniki muszą być przedstawione w formacie producenta danego urządzenia. W przypadku gdy urządzenie testowe dokonuje pomiarów pod kątem konkretnej normy, należy dopilnować, aby wybrano właściwą normę. Należy też przedstawić informacje o budowie kabla i o liczbie włókien. Wyniki można przedłożyć na ręcznie sporządzonej karcie strat łącza lub w postaci plików z testera. Raport sporządzony ręcznie ma zawierać markę urządzenia testowego i model, datę kalibracji, datę testu, normę, pod kątem której dokonano pomiarów, obliczeniowy budżet strat, stratę od A do B, stratę B A, informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku. Certyfikacja poziomu 1 odnosi się do zastosowania źródła światła i miernika mocy w celu przeprowadzenia pomiaru ciągłości i strat w zainstalowanych łączach. Pomiarowi podlega także długość łącza światłowodowego.

9 bez kompromisów Gwarancja klasy E A /kat. 6 A Dana instalacja musi zostać przetestowana pod kątem zgodności z wymogami kat. 6 A i stuprocentowe testy łączy muszą zostać wykonane z wykorzystaniem, jako minimum, sprzętu testowego poziomu IIIe. Należy także zastosować albo adaptor łącza stałego albo głowicę testową uznanego producenta. Spis testerów zatwierdzonych na potrzeby wniosków o gwarancję Excel znajduje się pod adresem Wymagania dla gwarancji klasy E A /kat. 6 A Egzemplarz certyfikatu szkoleniowego Excel Muszą być zainstalowane kable krosowe Excel lub równoważne od zatwierdzonego producenta. Test pod kątem wymagań ANSI/TIA, ISO11801, klasa E A, EN50173, klasa E A Wnioski gwarancyjne spełniające wymagania uzyskają 25-letnią certyfikację, potwierdzającą: Zgodność z normą ISO11801: edycja. Współpracę z aktualnymi i przyszłymi protokołami klasy E A. Gwarantowaną kompatybilność wsteczną. Pełną listę protokołów wspieranych przez gwarancję Excel kat. 6 A zamieszczono w załączniku A na stronie internetowej Excel. Gwarancja klasy E/kat. 6 Dana instalacja musi zostać przetestowana pod kątem zgodności z wymogami kat. 6 i stuprocentowe testy łączy muszą zostać wykonane z wykorzystaniem, jako minimum, sprzętu testowego poziomu IIIe. Należy także zastosować albo adaptor łącza stałego albo głowicę testową uznanego producenta. Spis testerów zatwierdzonych na potrzeby wniosków o gwarancję Excel znajduje się pod adresem Wymagania dla gwarancji klasy E/kat. 6 Egzemplarz certyfikatu szkoleniowego Excel Muszą być zainstalowane kable krosowe Excel lub równoważne od zatwierdzonego producenta. Test pod kątem wymagań ANSI/TIA, ISO11801, klasa E lub EN50173, klasa E Wnioski gwarancyjne spełniające wymagania uzyskają 25-letnią certyfikację, potwierdzającą: Zgodność z normą ISO11801: edycja. Współpracę z aktualnymi i przyszłymi protokołami klasy E. Gwarantowaną kompatybilność wsteczną. Pełną listę protokołów wspieranych przez gwarancję Excel kat. 6 zamieszczono w załączniku B na stronie internetowej Excel. Gwarancja kat. 5e Dana instalacja musi zostać przetestowana pod kątem zgodności z wymogami klasy D/kat. 5e i stuprocentowe testy łączy muszą zostać wykonane z wykorzystaniem, jako minimum, sprzętu testowego poziomu III. Należy także zastosować albo adaptor łącza stałego albo głowicę testową uznanego producenta. Spis testerów zatwierdzonych na potrzeby wniosków o gwarancję Excel znajduje się pod adresem Egzemplarz certyfikatu szkoleniowego Excel. Muszą być zainstalowane kable krosowe Excel lub równoważne od zatwierdzonego producenta. Test pod kątem wymagań ANSI/TIA, ISO11801, klasa D lub EN50173, klasa D Wnioski gwarancyjne spełniające wymagania uzyskają 25-letnią certyfikację, potwierdzającą: Zgodność z normą ISO11801: edycja. Współpracę z aktualnymi i przyszłymi protokołami klasy D. Gwarantowaną kompatybilność wsteczną. Pełną listę protokołów wspieranych przez gwarancję Excel kat. 5e zamieszczono w załączniku C.

10 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Gwarancja światłowodowa Dla każdego łącza wymagającego gwarancji należy wykonać testy poziomu 1 (w obu kierunkach). Wyniki można przedłożyć albo na karcie strat łącza światłowodowego lub w postaci plików bezpośrednio z testera. Maksymalne dopuszczalne straty można wyliczyć korzystając z poniższej tabeli. Klasa Rodzaj światłowodu Maksymalna tłumienność kanału db Wielomodowy Jednomodowy 850nm 1300nm 1310nm 1550nm OF-300 OM1, OM2, OM3, OM4, OS1, OS OF-500 OM1, OM2, OM3, OM4, OS1, OS OF-2000 OM1, OM2, OM3, OM4, OS1, OS OF-5000 OS1, OS2 4 4 OF OS1, OS2 6 6 Gwarancja kabli wieloparowych Informacje o łączach, dla których występuje się o gwarancję, muszą obejmować: Długość Raport o ciągłości Rodzaj budowy kabla i dane o parach Warunki gwarancji Gwarancja obejmuje produkty i w stosownych przypadkach, także robociznę, dopiero od momentu odbioru przez Excel. Gwarancja udzielana jest produkty i instalację zgodnie z informacjami powyżej. Ochrona gwarancyjna nie dotyczy jakiejkolwiek formy szkód wtórnych. Warunki gwarancji podlegają postanowieniom Warunków Sprzedaży Mayflex Group Limited. Gwarancja stanowi uzupełnienie praw ustawowych. Niniejsza gwarancja podlega prawu angielskiemu i według niego będzie interpretowana, a strony niniejszym poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

11 bez kompromisów Załącznik A Lista protokołów kat. 6 A /klasa E A dla 500 MHz Obsługiwane systemy komunikacyjne obejmują między innymi: Nazwa Aplikacja Specyfikacja Ethernet 10-gigabitowy 10GBASE-T IEEE 802.3an Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE klauzula 40 Szybki Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE klauzula 25 Ethernet: IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE Zasilanie przez Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Typ 2 Zasilanie przez Ethernet PoE IEEE 802.3at Typ 1 Fibre Channel 1G, kabel skrętka Fibre Channel 1Gb/s INCITS 435 ATM-1200/kat. 6 ATM LAN 1,2 Gbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-155/kat. 5 ATM LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-52/kat. 3 ATM LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-25/kat. 3 ATM LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy Firewire/kat. 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b Architektura High Speed Token Ring Token Ring 100 Mbit/s IEEE 802.5t Token Ring Token Ring 16 Mbit/s IEEE Token Ring Token Ring 4 Mbit/s IEEE S₁/S₂ ITU-T I.431 ISDN Gwiazda S₀ EN :1998/A1 (ITU-T I.430) Punkt-do-punktu S₀ ITU-T I.430 S₀-Bus (rozszerzony) ITU-T I.430 Telefonia X.21 ITU-T X.21 Telefonia V.11 ITU-T V.11 Telefonia PBX Wymagania krajowe

12 Gwarancja systemowa Excel - Warunki Załącznik B Lista protokołów kategoria 6/klasa E dla 250 MHz Obsługiwane systemy komunikacyjne obejmują między innymi: Nazwa Aplikacja Specyfikacja Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE klauzula 40 Szybki Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE klauzula 25 Ethernet: IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE Zasilanie przez Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Typ 2 Zasilanie przez Ethernet PoE IEEE 802.3at Typ 1 Fibre Channel 1G, kabel skrętka Fibre Channel 1Gb/s INCITS 435 ATM-1200/kat. 6 ATM LAN 1,2 Gbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-155/kat. 5 ATM LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-52/kat. 3 ATM LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-25/kat. 3 ATM LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy Firewire/kat. 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b Architektura High Speed Token Ring Token Ring 100 Mbit/s IEEE 802.5t Token Ring Token Ring 16 Mbit/s IEEE Token Ring Token Ring 4 Mbit/s IEEE S₁/S₂ ITU-T I.431 ISDN Gwiazda S₀ EN :1998/A1 (ITU-T I.430) Punkt-do-punktu S₀ ITU-T I.430 S₀-Bus (rozszerzony) ITU-T I.430 Telefonia X.21 ITU-T X.21 Telefonia V.11 ITU-T V.11 Telefonia PBX Wymagania krajowe Telefonia PBX Wymagania krajowe

13 bez kompromisów Załącznik C Lista protokołów kategoria 5e/klasa D dla 100 MHz Obsługiwane systemy komunikacyjne obejmują między innymi: Nazwa Aplikacja Specyfikacja Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE klauzula 40 Szybki Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE klauzula 25 Ethernet: IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE Zasilanie przez Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Typ 2 Zasilanie przez Ethernet PoE IEEE 802.3at Typ 1 Fibre Channel 1G, kabel skrętka Fibre Channel 1Gb/s INCITS 435 ATM-155/kat. 5 ATM LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-52/kat. 3 ATM LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy ATM-25/kat. 3 ATM LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy Firewire/kat. 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b Architektura High Speed Token Ring Token Ring 100 Mbit/s IEEE 802.5t Token Ring Token Ring 16 Mbit/s IEEE Token Ring Token Ring 4 Mbit/s IEEE S₁/S₂ ITU-T I.431 ISDN Gwiazda S₀ EN :1998/A1 (ITU-T I.430) Punkt-do-punktu S₀ ITU-T I.430 S₀-Bus (rozszerzony) ITU-T I.430 Telefonia X.21 ITU-T X.21 Telefonia V.11 ITU-T V.11 Telefonia PBX Wymagania krajowe Telefonia PBX Wymagania krajowe Telefonia PBX Wymagania krajowe

14 Centrala europejska Excel House Junction Six Industrial Park Electric Avenue Birmingham B6 7JJ England T: +44 (0) E: Centrala dla Bliskiego Wschodu i Afryki PO Box Office 11A Gold Tower Jumeirah Lakes Towers Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie T: E: Certificate No. FS Certificate No. EMS MF976_POLISH_10/16

Gwarancja systemowa Excel - Warunki

Gwarancja systemowa Excel - Warunki Gwarancja systemowa Excel - Warunki Excel oferuje kompleksowe wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy - projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem - bezżadnych kompromisów.

Bardziej szczegółowo

Program partnerski Excel - Międzynarodowy

Program partnerski Excel - Międzynarodowy Program partnerski Excel - Międzynarodowy Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy - projektowane, wytwarzane, objęte wsparciem i dostarczane - bez żadnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet 1. Proces Certyfikacyjny R&M Osoby uprawnione do ubiegania się o przedłużoną gwarancję R&M: Osoby certyfikowane Instalator systemu R&Mfreenet Uprawnione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet 1. Proces Certyfikacyjny R&M Osoby uprawnione do ubiegania się o przedłużoną gwarancję R&M: Osoby certyfikowane Instalator systemu R&Mfreenet Uprawnione

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7 0 Spis treści 1. Utworzenie konta...3 2. Dodanie zgłoszenia...5 3. Realizacja zgłoszenia...7 1 System wsparcia technicznego pozwala na szybką reakcję zespołu specjalistów oraz pełne udokumentowanie historii

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem na naszą Infolinię, samodzielnie, za pomocą Internetu, załatwić następujące sprawy: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw, Zapoznać się oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GWARANCJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET

PROGRAM GWARANCJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET PROGRAM GWARANCJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET 1 Wstęp i definicje 1. Regulamin Programu Gwarancji Systemu Okablowania Strukturalnego Emiter Net określa warunki otrzymania, realizacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 1 1 Wstęp... 3 2 Wnioskowanie o certyfikaty... 3 2.1 Wnioskowanie o certyfikat przez partnera...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL SPIS TREŚCI Od czego zacząć?... 2 Jak założyć konto w aplikacji?... 3 Jak wygląda proces składania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi Program wymiany starszych zasilaczy wysokiego napięcia do drukarek Excel Numer części SP355026

Pytania i odpowiedzi Program wymiany starszych zasilaczy wysokiego napięcia do drukarek Excel Numer części SP355026 Których modeli dotyczy ten problem? Wszystkich drukarek Excel, PC70, PC80 oraz 2100. Czy problem ten dotyczy drukarek laserowych, atramentowych drukarek termicznych lub drukarek atramentowych serii 1000

Bardziej szczegółowo

Quick Guide PL. Quick Guide

Quick Guide PL. Quick Guide PL O niniejszej instrukcji Niniejszy krótki przewodnik przeznaczony jest dla instalatorów i zawiera informacje dotyczące sposobu rejestracji na portalu Suntrol, tworzenia i konfiguracji nowej instalacji

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Twój początek z TecComem. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0

Twój początek z TecComem. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0 INSTALACJA TecLocal Twój początek z TecComem Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0 SPIS TREŚCI I. Rodzaj instalacji II. III. Instalacja TecLocal Ustanowienie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Bosch BX

Instrukcja obsługi systemu Bosch BX Instrukcja obsługi systemu Bosch BX Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi strony internetowej www.boschbx.pl, poświęconej produktom regenerowanym fabrycznie oraz obsłudze zwrotów zużytych części, w ramach

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS. testowanie okablowania światłowodowego

KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS. testowanie okablowania światłowodowego KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS testowanie okablowania światłowodowego testowanie okablowania światłowodowego wprowadzenie przygotowanie Okablowanie światłowodowe wzbudza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

Portal Logistyki HOCHTIEF Polska S.A. Frequently Asked Questions (FAQ)

Portal Logistyki HOCHTIEF Polska S.A. Frequently Asked Questions (FAQ) Portal Logistyki HOCHTIEF Polska S.A. Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 7 1. Co to jest Portal Logistyki HOCHTIEF Polska S.A.? 2 2. Dlaczego powinniście Państwo skorzystać z Portalu Logistyki

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego dla kont w domenie spcsk.pl

Konfiguracja programu pocztowego dla kont w domenie spcsk.pl dla kont w domenie spcsk.pl 24 lutego 2012 Spis treści 1 Informacje ogólne 1 2 Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird 2 3 Konfiguracja innych klientów poczty 10 4 Pytania i odpowiedzi 10 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/11/2015/2

Zapytanie ofertowe nr 19/11/2015/2 P.H. ELMAT Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 email: elmat@elmat.pl. Adres/Pieczątka firmowa Zamawiającego Rzeszów, 19.11.2015 r. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online

INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi zakładki Platforma druku CAD online. Zakładka umożliwia automatyczne składanie i śledzenie stanu realizacji zamówień.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Warszawa, kwiecień 2011 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1.PRZEGLĄDANIE ZAWARTOSCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI INSTALATORÓW SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET

PROGRAM CERTYFIKACJI INSTALATORÓW SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET PROGRAM CERTYFIKACJI INSTALATORÓW SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO EMITER NET 1 Wstęp i definicje 1. Regulamin Programu Certyfikacji Instalatorów Systemu Okablowania Strukturalnego Emiter Net określa

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku 1. Uzyskanie dostępu do portalu serwisowego 2. Wypełnienie formularza reklamacyjnego 3. Weryfikacja zgłoszonych towarów 4. Zgłoszenie grupy towarów specyfikowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA MODUŁ E-DORADZTWO OPIS 1. UmoŜliwia pełną obsługę doradczą z zakresu BHP i ppoŝ, prawa pracy oraz doradztwa dla

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku INSTRUKCJA OD ZAŁOŻENIA KONTA DO ZŁOŻENIA I WYSŁANIA WNIOSKU. Ważne informacje

Krok po kroku INSTRUKCJA OD ZAŁOŻENIA KONTA DO ZŁOŻENIA I WYSŁANIA WNIOSKU. Ważne informacje Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję INSTRUKCJA Krok po kroku OD ZAŁOŻENIA KONTA DO ZŁOŻENIA I WYSŁANIA WNIOSKU Ważne informacje Do pracy z formularzami można używać przeglądarek Internet

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Drugiej Edycji Programu Partnerskiego Zielona Strefa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo