Protokół Nr 35/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 06 listopada 2014 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 35/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 06 listopada 2014 roku."

Transkrypt

1 1 Protokół Nr 35/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 06 listopada 2014 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Wspólne posiedzenie komisji o godz otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarczej Piotr Charkiewicz. Przewodniczący przywitał członków komisji, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Przewodniczący stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) obecnych 8 członków komisji gospodarczej na stan 8 i 6 członków komisji społecznej na stan 7. (Nieobecna Zuzanna Smoter). Oprócz członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli wójt, skarbnik i sekretarz gminy. Do pkt 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. Przewodniczący komisji gospodarczej przedstawił porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Przeanalizowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2015 rok: a) podatku od nieruchomości, b) opłaty od posiadania psów, c) opłaty targowej, d) podatku rolnego, e) podatku leśnego, 4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, c) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od do roku, d) w sprawie Statutu Gminy Mikołajki Pomorskie, 6. Sprawy bieżące, informacje. 7. Zakończenie posiedzenia. Wójt zaproponował aby do porządku obrad sesji wprowadzić projekt uchwały o sprzedaży pałacu w Stążkach. Skarbnik gminy poprosiła o wprowadzenie punktu dotyczącego przedstawienia propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy. Prowadzący posiedzenie zaproponował aby do punktu 4 wprowadzić podpunkt e) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Stążkach a przedstawienie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zmian budżetu gminy jako punkt 5, pozostałe punkty zmienią swoją kolejność. Przewodniczący komisji gospodarczej poddał pod głosowanie propozycje zmian w porządku posiedzenia. Komisja gospodarcza i społeczna jednogłośnie przyjęły zaproponowane zmiany.

2 2 Członkowie komisji nie wnieśli propozycji zmian w porządku posiedzenia. Prowadzący posiedzenie stwierdził, że komisje będą pracować według następującego porządku po wprowadzeniu zmian: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Przeanalizowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2015 rok: f) podatku od nieruchomości, g) opłaty od posiadania psów, h) opłaty targowej, i) podatku rolnego, j) podatku leśnego, 4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, e) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od do roku, d) w sprawie Statutu Gminy Mikołajki Pomorskie, f) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Stążkach. 5. Przedstawienie propozycji zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata i budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok Sprawy bieżące, informacje. 7. Zakończenie posiedzenia. Do pkt 3. Przeanalizowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2015 rok: a) podatku od nieruchomości, Izabela Majewska pracownik Urzędu Gminy poinformowała, iż stawki podatku od nieruchomości jak co roku ulegają zmianie o wskaźnik cen towarów i usług. W roku bieżącym wskaźnik wyniósł 0,4%. Propozycją wójta jest aby utrzymać zwiększenie stawki o wskaźnik 0,4%. Stawki przedstawiają się następująco: 1.Podatek od nieruchomości od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka maksymalna 0,90zł. - propozycja wójta 0,90 zł., a) pod jeziorami stawka maksymalna 4.58 zł. propozycja wójta 4,58 zł., b) od pozostałych stawka maksymalna 0,46 zł. propozycja wójta 0,33 zł., 2.Od budynków lub ich części: a) mieszkalnych stawka maksymalna 0,75 zł. propozycja wójta - 0,75 zł., b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka maksymalna 23,13 zł. proponowana przez wójta 22,13 zł., c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym stawka maksymalna- 10,80 zł.- propozycja wójta 8,42 zł., d) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych stawka maksymalna 4,70 zł. propozycja wójta 4,70 zł., d) od pozostałych stawka maksymalna 7,77 zł. propozycja wójta 5,66 zł., 3. od budowli stawka maksymalna 2% - propozycja wójta 2%. Wójt stwierdził, że zmiany są kosmetyczne, wynika to ze wskaźnika. Lepiej wprowadzać zmiany kosmetyczne co roku, niż raptem zrobić gwałtowną zmianę i można to boleśnie odczuć.

3 3 Członkowie komisji nie wnieśli stosunku do propozycji wójta. propozycji zmian stawek podatku od nieruchomości w b) opłaty od posiadania psów, Izabela Majewska poinformowała, że w roku bieżącym nie przygotowany został projekt uchwały opłaty od posiadania psów ponieważ propozycja wójta jest aby utrzymać stawkę która obowiązuje w roku bieżącym w wysokości 25 zł. jak również utrzymać wynagrodzenie za inkaso za psa, która wynosi 25%. Członkowie komisji nie wnieśli propozycji zmiany stawki opłaty od posiadania psów zaproponowanej przez wójta. Propozycja wójta została przyjęta. c) opłaty targowej, Izabela Majewska poinformowała, że również w tym przypadku nie przygotowany został projekt uchwały, gdyż propozycja wójta jest aby utrzymać stawkę obowiązującą w tym roku to jest 30 zł. i 30% za inkaso. Radny Wiesław Kot zapytał czy nadal tylko Sołectwo Mikołajki Pomorskie zbiera opłatę targową i czy wpływy z opłaty zmalały czy uległy zwiększeniu. Elżbieta Kwolek pracownik UG poinformowała, że w 2014 roku na dzień dzisiejszy wpływy z opłaty targowej wynoszą 390 zł. dla porównania w 2013 wpływy wyniosły 690 zł. Wszystko zależy od tego ile osób dokonuje handlu. Głównie inkasent w Mikołajkach Pomorskich dokonuje poboru tej opłaty. Z pozostałych miejscowości nie zdarzyło się żeby ktoś się rozliczał. Radny Bogdan Mularczyk stwierdził. że kilka lat temu próbował dokonać poboru opłaty ale nie udało się, opłata targowa uiszczona raz na terenie gminy obowiązuje na terenie całej gminy. Po drugie, handlujący, który jedzie do jakieś wsi zatrzymuje się na prywatnej posesji i śmieje się sołtysowi w oczy bo mówi, że jest to dostawa do domu i nie można nic mu zrobić. Przewodniczący komisji gospodarczej przypomniał, że kiedyś rada podjęła uchwałę, o tym, że handel powinien odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych czyli na targowiskach. Czy gmina ma jakiś pomysł, zapytał przewodniczący, żeby przeciwdziałać takiemu procederowi że każda brama wjazdowa staje się strefą bezcłową, jakby rajem podatkowym. Izabela Majewska pracownik Urzędu Gminy poinformowała, Iż z ustawy wynika, że każde miejsce na którym się handluje nazywa się targowiskiem. Członkowie komisji nie wnieśli propozycji zmian dotyczących stawki opłaty targowej. Propozycja wójta została przyjęta. d) podatku rolnego, Pracownik Urzędu Gminy Izabela Majewska poinformowała, że podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cenę skupu żyta ustala Prezesa GUS. W tym roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta wyniosła 61,37 zł. 61,37 zł. x 2,5dt bo taką przyjmuje się wartość do obliczenia podatku rolnego, równa się 153,43 zł. za 1 ha przeliczeniowy. Taka jest propozycja wójta aby utrzymać stawkę podatku rolnego czyli 153,43 zł. za 1 ha przeliczeniowy. Radny Maciej Baurycza stwierdził, że należy sobie zdać sprawę z tego, że na dzień dzisiejszy dochody rolników zmalały około 40% w stosunku do ubiegłego roku. Rolnicy zarabiają coraz mniej. Moim zdaniem można zrobić delikatny ukłon w stronę rolników, którzy płacą najwięcej podatku na terenie naszej gminy. Proponuję obniżyć stawkę podatku do kwoty 150 zł.

4 4 Innych propozycji nie wniesiono. Przewodniczący komisji gospodarczej poddał pod głosowanie propozycję 150 zł. za 1 ha przeliczeniowy. Komisja Gospodarcza w obecności 8 członków, 3 głosami za, 3 głosami przeciw i 2 wstrzymującymi się nie zaopiniowała propozycji zmiany stawki podatku rolnego. Komisja społeczna przy 2 głosach za, 2 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się również nie zaopiniowała propozycji obniżenia stawki podatku rolnego. e) podatku leśnego, Izabela Majewska pracownik Urzędu Gminy poinformowała, że cenę do podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny skupu drewna według komunikatu Prezesa GUS. Stawka na rok 2015 wynosi 188,85 zł. za 1m 3 drewna. Po przeliczeniu stawka podatku za 1 ha lasu wynosi 41,55 zł. Członkowie komisji nie wnieśli propozycji obniżenia górnej stawki ustalonej przez Prezesa GUS dotyczącej ceny drewna. Propozycja wójta została przyjęta. Do pkt 4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, W związku z tym, że członkowie komisji nie wnieśli propozycji zmian stawek przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z uwzględnieniem stawek zaproponowanych przez wójta i przyjętych przez komisje. Komisja gospodarcza po przegłosowaniu w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Komisja społeczna w obecności 6 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Elżbieta Kwolek pracownik Urzędu Gminy poinformowała, iż podatkowi od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, balastowe, przyczepy, naczepy i autobusy. Stawki są ustalone przez Ministra w maksymalnej i minimalnej wysokości. Stawki minimalne określone są dla tych pojazdów dla których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 t, dla pozostałych określone są stawki maksymalne. Wójt proponuje aby stawki obecnie obowiązujące przeliczyć o wskaźnik cen towarów i usług czyli o 0,4% jako propozycja na 2015 rok. Wykaz pojazdów które podlegają opodatkowaniu zawiera załącznik do projektu Przewodniczący komisji gospodarczej zapytał od ilu lat obniżone są stawki podatku od środków transportowych. Skarbnik gminy odpowiedziała, że dwa lata są obniżone stawki. Radny Bogdan Mularczyk stwierdził, że obniżenie stawek miało na celu ściągnięcie z zewnątrz zainteresowanych, czy to dało jakiś rezultat, zapytał. Elżbieta Kwolek pracownik UG poinformowała, ze przybyły 3 ciągniki siodłowe, 3 naczepy, 20 autobusów (14 dużych autobusów powyżej 30 miejsc siedzących i 6 autobusów do 30 miejsc siedzących).

5 5 To mówi samo za siebie, stwierdził radny Bogdan Mularczyk. Członkowie komisji nie wnieśli propozycji zmian stawek podatku od środków transportowych. Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i poddał ją pod głosowanie. Komisja gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Komisja społeczna w obecności 6 członków jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt c) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od do roku, Kierownik referatu komunalnego Justyna Lenga Zaborowska poinformowała, że występuje do rady z prośbą o zatwierdzenie taryf na 2015 rok. Wysokość cen za wodę i ścieki nie uległy zmianie. Cena za wodę wynosi 3,72 zł., za ścieki 5,85 zł. Abonament za wodę 1,70 i za ścieki 2,55 zł. Radny Wiesław Kot stwierdzając, że abonament za wodę został obniżony a za ścieki podwyższony, zapytał czym sugerowała się kier. referatu komunalnego przy podwyższeniu abonamentu za ścieki. Kierownik ref. komunalnego odpowiedziała, że kierowała się kosztami i liczbą odbiorców. Radny Wiesław Kot wracając do abonamentu za ścieki powiedział, że nie rozumie dlaczego naliczany jest abonament za ścieki. Kierownik ref. komunalnego poinformowała, że ustawa i Rozporządzenie Ministra Budownictwa mówi wprost, że abonamenty za wodę i ścieki mają być naliczane. Abonament jest to stała opłata składająca się z kilku składników, miedzy innymi gotowość. Następnie radny Wiesław Kot zapytał co to są za usługi obce, gdyż w rozliczeniu występują usługi obce w kwocie 53tys. zł. przy wodzie i 57 tys. zł. przy ściekach. Kierownik ref. komunalnego wyjaśniła, że na kwoty usług obcych w dużej mierze składa się opłata za dystrybucję energii elektrycznej, i np. za wynajęcie koparki itp. Rozwinęliśmy budowę sieci wodociągowej poprzez Sadłuki i Mirowie, czy ilość wody sprzedanej wzrasta, czy maleje, zapytał radny Wiesław Kot, bo analizując dokumenty zauważyłem, że w roku 2012 zużycie wody wynosiło 104,993 m 3 a plan na 2015 zakłada mniejsze zużycie wody 95,500 zł. czyli sprzedaż wody maleje mimo, że zwiększona została sieć wodociągowa. Wójt stwierdził, że to jest tak jak z energią elektryczną im więcej się oszczędza tym drożej kosztuje. Kupujemy urządzenia energooszczędne, żarówki i coraz mniej prądu zużywamy a coraz drożej płacimy a jeżeli chodzi o wodę zostaliśmy na tym samym poziomie. Kierownik ref. komunalnego poinformowała, że daje się zaobserwować, że nasze dochody spadają i zauważamy spisując wodomierze, że ludzie oszczędzają. Wójt dodał, że gospodarstwo w Cieszymowie odłączyło się od wodociągu gminnego a to był największy odbiorca wody. Ma to znaczący wpływ na spadek sprzedaży wody. Więcej pytań i uwag nie wniesiono. Przewodniczący komisji odczytał projekt w wyżej wymienionej sprawie. Komisja gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Komisja społeczna w obecności 6 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt

6 6 d) w sprawie Statutu Gminy Mikołajki Pomorskie, Sekretarz gminy Janusz Wysocki poinformował, że Statut Gminy był już dość stary, pracowało nad nim trzech radnych pani Zuzanna Smoter, Bogdan Mularczyk i pan Krzysztof Koliński. Ostatni statut obowiązywał od 2003 roku. Sekretarz gminy przedstawił zmiany, jakie zostały wprowadzone w stosunku do obowiązującego statutu. Zmiany, które zostały wprowadzone wynikały przede wszystkim ze zmian przepisów. W nowym statucie wprowadzono herb gminy, do tej pory w statucie nie było herbu. Herb uchwalony został odrębną uchwałą, jego stosowanie nie było nigdzie określone. Wprowadzono procedurę reasumpcji głosowania w przypadku kiedy nie można doliczyć się głosów. Uściślono protokóły z sesji tzn. nagrywanie sesji. Zapis dźwiękowy z komisji, sesji będzie stanowił załącznik do protokołu i będzie przechowywany jak protokół. Dodano załącznik, w którym ustalono zasady udzielenia honorowego obywatelstwa w przypadku naszej gminy. Wprowadzono cały rozdział, co wynika z odrębnych przepisów jeśli chodzi o procedurę i stosowanie w przypadku wpłynięcia skargi na organ. Ustalono, jako komisję właściwą do rozpatrywania skarg i przygotowywania projektów uchwał, komisję rewizyjną. W związku z tym, że zmienił się przepis nie ma sesji nadzwyczajnych tylko sesja na wniosek i taki zapis zgodnie z ustawą wprowadzono do nowego statutu. Rozszerzono inicjatywę obywatelską. W starym statucie inicjatywę uchwałodawczą miał tylko wójt i grupa radnych. W nowym statucie dołożono grupę obywateli przynajmniej w ilości 20 osób, przy czym muszą uzasadnić uchwałę, wykazać koszty bądź dochody jakie by z tego tytułu wpłynęły i przede wszystkim przyczynę podjęcia takiej Zachowano na dotychczasowych zasadach komisję rewizyjną jako komisję właściwą do spraw budżetu gminy oraz uściślono procedurę pracy komisji rewizyjnej. Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do projektu Przewodniczący komisji odczytał projekt w wyżej wymienionej sprawie. Komisja gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Komisja społeczna w obecności 6 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt e) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Stążkach. Informacji na temat kolejnego projektu uchwały udzieliła kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego Marzena Czarnecka, która poinformowała, że projekt uchwały dotyczy pałacu w Stążkach, który przekazany został Gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Żeby przyspieszyć prace związane ze sprzedażą, żeby można było szukać oferentów, klientów potrzebne jest podjęcie uchwały żeby wójt miał delegację od rady gminy, że rada wyraża zgodę na sprzedaż tej nieruchomości. Radny Maciej Baurycza zapytał w jaki sposób będzie ustalona cena tego obiektu gdy znajdzie się klient, czy poprzez wycenę, czy cena rynkowa. Kier. Ref. Rozw. Gospodarczego odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nie ma innej metody jak wycena biegłego. Tylko biegły ma różne rodzaje metod dochodzenia do wyceny np. rynkowa odtworzeniowa itd. Wybór zależy od biegłego. Wójt stwierdził, że pałac to nie jest coś co się kupuje ani sprzedaje się na co dzień. Znaleźć klienta będzie trudno. Żeby cokolwiek zacząć, jak powiedziała pani kierownik musimy mieć delegacje rady. Wysłaliśmy oferty do różnych sieci hotelowych, jedna z sieci się odezwała. Zgłosiła się też firma która chce pośredniczyć w sprzedaży pałacu, firma ta zaoferowała

7 7 swoje usługi w sprzedaży. Wynagrodzenie dla firmy byłoby dopiero od sukcesu czyli od sprzedaży pałacu. Żeby cokolwiek zacząć musimy mieć zgodę od Państwa, że wyrażacie zgodę na przeznaczenie tego obiektu do sprzedaży. W tej chwili pałac został opuszczony przez lokatorów i zabezpieczony został przez naszych pracowników, powiedział wójt, została tylko kwestia dogadania się z Zakładem Energetycznym żeby pozostawili jeden z liczników, żeby była energia i żeby można było zamontować monitoring czy alarm. Radny Wiesław Kot zapytał, czy wójt brał pod uwagę możliwość wydzierżawienia pałacu. Wójt odpowiedział, że w rozmowie z pracownikami referatu gospodarczego proponował podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy lub sprzedaży. Pani kierownik tego referatu stwierdziła, że nie może być takiej Może być albo w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub w sprawie przeznaczenia do dzierżawy. W rozmowie z firmą, która chciałaby szukać klienta dla nas, poinformowano mnie, że nikt nie będzie inwestował w dzierżawę. Jeżeli ktoś ma zamiar inwestować a tam trzeba zainwestować miliony, to będzie inwestował w swoją własność a nie w coś co dzierżawi. Dla mnie nie jest najistotniejsza cena sprzedaży, dla mnie najistotniejsze było by zabezpieczenie w jakiś sposób, że ten kto kupi pałac, że zacznie inwestować, że zacznie coś robić, żeby nie było tak, powiedział wójt, ze ktoś za ostatnie pieniądze kupi pałac i na tym poprzestanie. Chciałbym, żeby pałac po sprzedaży pełnił jakieś funkcje, żeby w jakiś sposób służył i naszym mieszkańcom i stanowił źródło dochodu dla naszej gminy. Obawiamy się, powiedział przewodniczący komisji gospodarczej Piotr Charkiewicz, żeby nie sprzedać za tanio, żeby podstawowym zyskiem kupującego nie było sprzedanie nowej dachówki, czy okien, gdyż zdarzają się takie przypadki. Chodzi o to, żeby kupujący podchodził do tego konkretnie, że jeżeli wydał swoje pieniądze na zakup to mamy świadomość, że nie wydał ich po to żeby wyrzucić je w błoto tylko po to żeby je pomnożyć. Radny Maciej Baurycza zasugerował aby przeanalizować sprawę otoczenia i popracować nad wyczyszczeniem parku. Wójt stwierdził, że najpilniejszą sprawą w parku jest zabezpieczenie starych otwartych grobowców. Największym zagrożeniem dla pałacu w Stążkach jest obiekt w Rodowie, który lada dzień ma zostać otwarty i to jest jakieś zagrożenie ze względu na bliskość tych obiektów. Nie wiem pod co potencjalny inwestor chciałby przeznaczyć ten obiekt, bo jeżeli chodzi o usługi hotelowe, to będzie jakaś konkurencja bo to jest bliskość tych obiektów. Członkowie komisji nie wnieśli więcej pytań i uwag do projektu Przewodniczący komisji odczytał projekt w wyżej wymienionej sprawie. Komisja gospodarcza w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Komisja społeczna w obecności 6 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Do pkt 5. Przedstawienie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata oraz w budżecie gminy Mikołajki Pomorskie na 2014 rok. Propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i propozycje zmian budżetu gminy na 2014 rok przedstawiła skarbnik gminy Maria Kalinowska. Do projektu uchwały członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag.

8 8 Do pkt 6. Sprawy bieżące, informacje. Nie wniesiono żadnych spraw i informacji. Do pkt 7. Zakończenie posiedzenia. W związku z tym, iż wszystkie punkty posiedzenia zostały wyczerpane przewodniczący komisji o godz zamknął posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy. Na tym protokół zakończono. Protokółowała B. Kot. Przewodniczący Komisji Gospodarczej Piotr Charkliewicz Przewodniczący Komisji Społecznej Krzysztof Koliński

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku.

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. 1 Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Posiedzenie komisji

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Uchwała Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY JANÓW

Z SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr XXIX/14 Z SESJI RADY GMINY JANÓW z dnia 30 października 2014 Kadencja 2010 2014 Protokół Nr XXIX/14 z XXIX sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2 STAWKI PODATKOWE NA 2015 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podatek rolny W 2016 r. podatek rolny wynosi: 134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Protokół XXXV/13. Otwarcia XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej we Fromborku Krzysztof Hołubowski.

Protokół XXXV/13. Otwarcia XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej we Fromborku Krzysztof Hołubowski. RO.0002.12.2013.MI Protokół XXXV/13 XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 listopada 2013 roku, która odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Sesję rozpoczęto o

Bardziej szczegółowo

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za Podatek rolny W 2013 r. podatek rolny wynosi: - 168,75 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 337,50 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 RADY GMINY W NOZDRZCU Z DNIA ROKU

UCHWAŁA NR.../.../2014 RADY GMINY W NOZDRZCU Z DNIA ROKU UCHWAŁA NR.../.../2014 RADY GMINY W NOZDRZCU Z DNIA... 2014 ROKU PROJEKT w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata

Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu oraz Komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 24 czerwca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 24 czerwca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 24 czerwca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Do pkt 1. Do pkt 2. Do pkt 3.

Do pkt 1. Do pkt 2. Do pkt 3. 1 Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 22 czerwca 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14 Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD MERUCHOMOŚCI. l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku

PODATEK OD MERUCHOMOŚCI. l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku PODATEK OD MERUCHOMOŚCI l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku 1 Grunty - związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości UCHWAŁA Nr. Projekt RADY GMINY W CHODZIEŻY z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 sierpnia 2015 roku.

Protokół Nr 6/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 sierpnia 2015 roku. 1 Protokół Nr 6/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 sierpnia 2015 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek ustalany jest na podstawie: na lata 2012-2015 - Uchwały Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 03 listopada 2015r.

Protokół Nr 15/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 03 listopada 2015r. BRG.0012.15.2015 Protokół Nr 15/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 03 listopada 2015r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska, stwierdzając quorum niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/2014 z kontroli działalności Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 marca 2014 roku.

Protokół nr 50/2014 z kontroli działalności Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 marca 2014 roku. 1 Protokół nr 50/2014 z kontroli działalności Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 marca 2014 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r.

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 RADA GMINY KWILCZ ul. Kard.St.Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 Rada gminy posiadając uprawnienia ustala w drodze uchwały stawki podatkowe na dany rok podatkowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej i Gospodarczej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

Protokół Nr 21/2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej i Gospodarczej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25 kwietnia 2013 roku. 1 Protokół Nr 21/2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej i Gospodarczej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25 kwietnia 2013 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 17/2011. Ad.2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2012 rok zaopiniowanie projektów uchwał.

PROTOKÓŁ Nr 17/2011. Ad.2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2012 rok zaopiniowanie projektów uchwał. PROTOKÓŁ Nr 17/2011 Ze wspólnego posiedzenia Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 listopada 2011 roku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Do pkt 1. Otwarcie. Do pkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Do pkt 1. Otwarcie. Do pkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół Nr XXXIII/2013 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 27 listopada 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół XXVII/17. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XXVII/17. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.1.2017 Protokół XXVII/17 XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 04 stycznia 2017 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni

2 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od 1 ha powierzchni STAWKI PODATKOWE NA 2016 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok Bez zmian stawki w podatku od nieruchomości. Nowe zwolnienie. Stawki w podatku od nieruchomości pozostają w Gminie Gierałtowice właściwie na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 18/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 25 października 2012 r. w godzinach od 8..00 do 10 30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków)

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków) Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Kamiennik odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku w dniu 22 listopada 2012 r. w godzinach od 9 00 12 30 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku Wersja archiwalna Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.1.003 roku W sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08 grudnia 003

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. 1. Otwarcie sesji ===== Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia II zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

PODATEK ROLNY PRZELICZNIKI POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH

PODATEK ROLNY PRZELICZNIKI POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH PODATEK ROLNY 1. Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 r. 58,29 zł 2. Równoważnik 2,5 q żyta 145,73 zł 3. Równoważnik 5 q żyta 291,45 zł PRZELICZNIKI POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r.

Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. Protokół XLII/14 Sesji Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 9-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska. 1. Otwarcie sesji i powitanie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 21 listopada 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy pokój nr 9

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Łomża, dnia 08 10 2009 r Do W N I O S E K w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Ustawa z dnia stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2012. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach odbytego w dniu 27 listopada 2012 r.

Protokół Nr 13/2012. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach odbytego w dniu 27 listopada 2012 r. Protokół Nr 13/2012 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach odbytego w dniu 27 listopada 2012 r. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji: Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiono kalkulacje ważniejszych dochodów podatkowych. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Poniżej przedstawiono kalkulacje ważniejszych dochodów podatkowych. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2015 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta. Protokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz.14.30., a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVII/2013 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 21 marca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr XXVII/2013 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 21 marca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr XXVII/2013 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 21 marca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 17 marca 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 17 marca 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 17 marca 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 czerwca 2016 roku.

Protokół Nr 12/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 czerwca 2016 roku. 1 Protokół Nr 12/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 czerwca 2016 roku. Do pkt 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty na 2018 r.

Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki lokalne na 2018 r. w Gminie Lwówek, ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń

Bardziej szczegółowo

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku.

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Podatek rolny; Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, określoną Komunikatem Prezesa Głównego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

Protokół Nr 33/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 sierpnia 2014 roku. 1 Protokół Nr 33/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 sierpnia 2014 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4 /15. Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. z dnia 29 października 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 4 /15. Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. z dnia 29 października 2015 r. O-R.0012.9.2015.MS PROTOKÓŁ NR 4 /15 Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych z dnia 29 października 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r.

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. Wszystkie protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Morawica znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy w Morawicy (pokój 14 Urząd Gminy w Morawicy). Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. 1. Protokół Nr XVIII/12

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 17 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 17 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 17 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Wzrost opłat i podatków w 2010 r. Wpisany przez Joanna Patyk

Wzrost opłat i podatków w 2010 r. Wpisany przez Joanna Patyk W dniu 3 sierpnia 2009 r. Minister Finansów wydał obwieszczenie, w którym określił górne stawki kwotowe podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2010 r. W dniu 3 sierpnia 2009 r. Minister Finansów (dalej:

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY JANÓW

Z SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr X/15 Z SESJI RADY GMINY JANÓW z dnia 17 listopada 2015 roku Kadencja 2014 2018 Protokół Nr X/15 z X sesji Rady Gminy Janów z dnia 17 listopada 2015 roku Na stan

Bardziej szczegółowo