Protokół Nr 15/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 03 listopada 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 15/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 03 listopada 2015r."

Transkrypt

1 BRG Protokół Nr 15/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 03 listopada 2015r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania decyzji ( lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu). 2. Rozpatrzono sprawę porządku obrad posiedzenia komisji. 1) Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska przedstawiła porządek obrad ( treść stanowi zał. nr 2 do protokołu). 2) Bez dyskusji głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG przyjęła przedstawiony porządek obrad. 3. Przyjęcie Protokołu Nr 13/KPG/2015 z dnia 04 września 2015r. 1) Sprawę przedstawiła Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska. 2) Bez dyskusji głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG przyjęła Protokół Nr 13/KPG/2015 z dnia 04 września 2015r. 4. Przyjęcie Protokołu Nr 14/KPG/2015 z dnia 11 września 2015r. 1) Sprawę przedstawiła Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska. 2) Bez dyskusji głosami : z 7, p 0, w 0 KPG przejęła Protokół Nr 14/KPG/2015 z dnia 11 września 2015r. 5. Opinia pisma w sprawie odszkodowania za działki nr 85/1 i 88/1 przekazane pod drogę w Nowej Iwicznej. Dotyczy odszkodowania za działki nr 85/1 i nr 88/1 położone w Nowej Iwicznej przekazane pod drogę w związku ze społeczna potrzebą powstania ciągu komunikacyjnego. 3) Radny J. Wiśniewski wnioskuje, aby wysokość odszkodowania za 1 mkw. gruntu wynosiła 190 zł. 4) Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała wysokość odszkodowania za drogę w wysokości 190 zł. za 1 mkw. gruntu.

2 6. Opinia pisma w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy działek nr 10/12 i 10/9 położonych w Łoziskach. Zainteresowani wyrażają zgodę do bezpłatnego przekazania działek nr 10/2 i 10/9 położonych w Łoziskach na rzecz gminy Lesznowola. 3) Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG negatywnie zaopiniowała przejęcie działek na rzecz gminy. 7. Opinia pisma w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy użytkowania wieczystego działki nr 5/9 położonej w Zamieniu. 1) Sprawę przedstawili : Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska, Z- ca Wójta Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED z siedzibą w Warszawie wyraża chęć przekazania na rzecz gminy działki o nr ewiden. 5/9 ( droga wewnętrzna). 3) Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy działki o nr ewiden. 5/9 8. Opinia pisma w sprawie odpłatnego przekazania na rzecz gminy działki nr 32/4 położonej w Stefanowie. 1) Sprawę przedstawili : Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska, Z- ca Wójta Zainteresowany zwraca się z prośbą odpłatnego przekazania na rzecz gminy działki o nr ewiden. 32/4 za kwotę 80 zł. za 1 mkw. 3) Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała odpłatne nabycie działki nr 32/4 położonej w Stefanowie za kwotę 80 zł. za 1 mkw. 9. Opinia pisma w sprawie odpłatnego przekazania na rzecz gminy działki nr 156/19 położonej w Antoninowie z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Granicznej w Stefanowie. Zainteresowani zwracają się z prośbą o wykupienie przez gminę działki o nr ewiden. 156/19 za kwotę 200 zł. za 1 mkw. 3) Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG ustaliła : prowadzić negocjacje dotyczące wysokości opłaty za 1 mkw. 10. Na posiedzenie przybyła Pani Wójt Maria Jolanta Batycka Wąsik wraz z Panią Iwoną Pajewską Iszczyńską drugim Z- cą Wójta Gminy Lesznowola.

3 11. Opinia pisma w sprawie wydzierżawienia działek nr ew. 36/2, 38/1, 38/5, 38/10 położonych w Mysiadle. Kierownik Ref. GGN G. Brzozowska poinformowała, iż sprawa dotyczy wydzierżawienia działek nr ew. 36/2, 38/1, 38/5, 38/10 położonych w Mysiadle. Proponuje się wydzierżawienie przedmiotowych działek na okres 3 lat za kwotę 2.000zł. + VAT. 3) Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaakceptowała wydzierżawienie przedmiotowych działek na okres 3 lat za kwotę zł (netto) + VAT. 12. Opinia projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezbudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 44, położonej w obrębie Marysin gmina Lesznowola. 1) Sprawę przedstawili : Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska, Z- ca Wójta M. Ruszkowski i Kierownik Ref. GGN G. Brzozowska. Kierownik Ref. GGN G. Brzozowska poinformowała, iż odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 44 o pow ha, położonej w obrębie Marysin, gmina Lesznowola, podyktowane jest potrzebą nabycia gruntu pod budowę przepompowni ścieków. 3) Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w 13. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata ) Sprawę przedstawiły Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska i Skarbnik Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała,iż plan dochodów w 2015r zmniejsza się z kwoty zł do kwoty zł. Plan wydatków na rok 2015 zwiększa się z kwoty do kwoty zł. ( szczegółową treść zmian stanowi zał. nr 3 do protokołu). 1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdz o kwotę zł. przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników USC i ewidencji ludności ( zadania zlecone) z jednoczesnym zmniejszeniem udziału środków własnych. - w dziale 854 rozdz o kwotę 4972 zł. przeznaczona na zakup podręczników Wyprawka szkolna 2. Przeniesienie planu wydatków z działu 852 rozdz stypendia dla uczniów 55000zł. do działu 852 rozdz zł. i rozdz zł. 3.Zwiekszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 rozdz o kwotę przeznaczona na zakup nieruchomości niezabudowanej dz. nr ew. 44 położonej w Mrokowie przeznaczona pod przepompownię ścieków.

4 3) Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące gruntów w Mysiadle. 4) Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w 14. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na 2015r. 1) Sprawę przedstawiły ; Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska i Skarbnik Skarbnik Gminy E. Obłuska przedstawiła : - zmniejszenie planu dochodów, - zwiększenie planu dochodów, - zmniejszenie planu wydatków, - zwiększenie planu wydatków, ( szczegółową treść zmian stanowi zał. nr 4 do protokołu). Ponadto Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała, zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdz o kwotę zł. przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników USC i ewidencji ludności ( zadania zlecone) z jednoczesnym zmniejszeniem udziału środków własnych. - w dziale 854 rozdz o kwotę 4972 zł. przeznaczona na zakup podręczników Wyprawka szkolna Przeniesienie planu wydatków z działu 852 rozdz stypendia dla uczniów 55000zł. do działu 852 rozdz zł. i rozdz zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 rozdz o kwotę przeznaczona na zakup nieruchomości niezabudowanej dz. nr ew. 44 położonej w Mrokowie przeznaczona pod przepompownię ścieków. 3) Głosami : z 6, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w 15. Opinia projektu uchwały RG w sprawie emisji obligacji komunalnych. 1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska i Skarbnik Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała, iż przedmiotowy projekt uchwały jest alternatywą na wypadek gdyby nie wpłynęły dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych. W dniu 10 grudnia 2015r. odbędzie się przetarg na sprzedaż gruntów o pow. 6,4706 ha, które zainteresowany jest dotychczasowy użytkownik a potencjalny nabywca. Jednakże ze względu na przerwę świąteczną przypadająca w tym czasie, podpisanie aktu notarialnego może przesunąć się na 2016r. Niniejszy projekt stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie emisji obligacji komunalnych określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji oraz sposób emisji. Określenie tych warunków jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Wykup obligacji nastąpi w latach

5 3) Głosami : z - 7, p 0, w - 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w 16. Opinia projektu uchwały RG w sprawie uchylenia uchwały Nr 13/III/06 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej. M. J. Batycka Wąsik i Skarbnik Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała, iż w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, prowadzenia opłaty targowej od 1 stycznia 2016r. stało się fakultatywne. Na terenie Gminy Lesznowola brak jest targowiska, a pobieranie opłaty targowej występuje w znikomej ilości. Proponuje się odstąpienie od pobierania opłat. 2) Bez dyskusji głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w 17. Opinia projektu uchwały RG w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych. 1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska i Skarbnik Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała, iż ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zaistniała konieczność rozszerzenia zakresu informacji dotyczących danych podatników i przedmiotów opodatkowania. Należało zmienić wzory formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. W formularzach należało uwzględnić szereg zmian wynikających z nowelizacji ustawy. 2) Bez dyskusji głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w 18. Opinia projektu uchwały RG w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2016r. M. J. Batycka Wąsik i Skarbnik Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała,iż Rada Gminy uprawniona jest do obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł. za 1 dt. Zgonie ze zmianą ustawy o podatku rolnym od r. podatkiem rolnym opodatkowane są wszystkie grunty, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków niezależnie od powierzchni stanowiącej podstawę do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych podstawą do opodatkowania jest liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów klas użytków rolnych stanowi równowartość pieniężna 2,5q żyta z 1 ha przeliczeniowego. Natomiast do pozostałych gruntów podstawa do opodatkowania jest liczba ha

6 wynikająca z danych z ewidencji gruntów i budynków stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta z 1 ha. Proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy w 2016r. z kwoty 53,75 zł. do kwoty 30 zł. tj. 55,8% mniej niż maksymalna stawka określona przez GUS. Uzasadnieniem powyższego są niskie dochody rolników, których uprawy zostały dotknięte tegoroczną suszą. 3) Głosami : z 7, p 0, w- 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w 19. Opinia projektu uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. M. J. Batycka Wąsik i Skarbnik Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik poinformowała, iż wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Proponuje się określenie stawek podatku od środków transportowych na wyższym poziomie ze względu na potrzebę zwiększenia dochodów Gminy niezbędnych do realizacji obligatoryjnych zdań własnych Gminy. Należy podkreślić, iż stawki podatku w okresie ostatnich pięciu lat pozostawały na niezmienionym poziomie pomimo inflacji i wzrostu wskaźników cen. 3) Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w 20. Opinia projektu uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. M.J. Batycka Wąsik i Skarbnik Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik poinformowała, iż w myśl art.20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Proponuję określenie stawek podatku od nieruchomości na wyższym poziomie ze względu na potrzebę zwiększenia dochodów Gminy niezbędnych do realizacji obligatoryjnych zadań własnych Gminy. Należy podkreślić, iż stawki podatku w okresie ostatnich pięciu lat pozostawały na niezmienionym poziomie pomimo inflacji i wzrostu wskaźników cen. 3) Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w

7 21. Sprawy różne. 1) Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik przekazała informację dot. nieruchomości w Zamieniu, poinformowała, iż pojawiło się kilka podmiotów zainteresowanych przedmiotową nieruchomością. Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik przedstawiła ofertę firmy Centrum Zdrowia sj Adam Muszyński z Piaseczna ( treść stanowi zał. nr 5 do protokołu). Dyskusja wszyscy obecni. Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała lokalizację Centrum Zdrowia w Zamieniu jednocześnie upoważniając Panią Wójt do prowadzenia negocjacji w tej sprawie. 22. Posiedzenie zamknęła Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska. Protokołowała : Irena Liwińska.

Protokół Nr 6/KPG/2016 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 24 maja 2016r.

Protokół Nr 6/KPG/2016 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 24 maja 2016r. BRG-0012.6.2016 Protokół Nr 6/KPG/2016 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 24 maja 2016r. 1. Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz, stwierdzając quorum niezbędne

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku.

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. 1 Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Posiedzenie komisji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 RADA GMINY KWILCZ ul. Kard.St.Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 Rada gminy posiadając uprawnienia ustala w drodze uchwały stawki podatkowe na dany rok podatkowy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości UCHWAŁA Nr. Projekt RADY GMINY W CHODZIEŻY z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

2. Na posiedzeniu obecni byli sołtysi /lista obecności stanowi zał.nr 2 do protokołu/.

2. Na posiedzeniu obecni byli sołtysi /lista obecności stanowi zał.nr 2 do protokołu/. BRG.002.XXV.2016 Protokół Nr XXV/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 20 grudnia 2016r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki i opłaty lokalne Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiono kalkulacje ważniejszych dochodów podatkowych. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Poniżej przedstawiono kalkulacje ważniejszych dochodów podatkowych. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2015 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

BRG Protokół Nr 2/KPS/2016 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2016r.

BRG Protokół Nr 2/KPS/2016 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2016r. BRG.0012.2.2016 Protokół Nr 2/KPS/2016 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2016r. 1.Posiedzenie otworzył Przewodniczący KPS Jerzy Wiśniewski, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/R/2015 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 30 czerwca 2015r.

Protokół Nr XI/R/2015 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 30 czerwca 2015r. BRG.002.XI.2015 Protokół Nr XI/R/2015 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 30 czerwca 2015r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 20 października 2016r.

Protokół Nr XXIII/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 20 października 2016r. BRG.0002.XXIII.2016 Protokół Nr XXIII/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 20 października 2016r. 1. Posiedzenie otworzył V-ce Przewodniczący RG Ryszard Dusza, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/R/2015 z sesji Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr VII/R/2015 z sesji Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015 r. BRG.002.VII.2015 Protokół Nr VII/R/2015 z sesji Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015 r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBNIEWICE NA LATA

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBNIEWICE NA LATA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/279/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBNIEWICE NA LATA 2014-2024

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, dn. 2015.06.17. BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.5.2015 Rada Miasta Bielsk Podlaski Uprzejmie informuję, że przed sesją Rady Miasta, która

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY WŁASNE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Podatek rolny i leśn y 189 650 Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY GMINY KWILCZ. z dnia 12 listopada 2007 r. W SPRAWIE POLITYKI PODATKOWEJ GMINY KWILCZ NA LATA

STANOWISKO RADY GMINY KWILCZ. z dnia 12 listopada 2007 r. W SPRAWIE POLITYKI PODATKOWEJ GMINY KWILCZ NA LATA RADA GMINY KWILCZ STANOWISKO RADY GMINY KWILCZ z dnia 12 listopada 2007 r. W SPRAWIE POLITYKI PODATKOWEJ GMINY KWILCZ NA LATA 2008-2010 Rada gminy posiadając uprawnienia ustala w drodze uchwały stawki

Bardziej szczegółowo

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podatek rolny W 2016 r. podatek rolny wynosi: 134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

2/ Po dyskusji głosami: z 8, p 0, w 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

2/ Po dyskusji głosami: z 8, p 0, w 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany BRG.0012.11.2015 Protokoł Nr 11/KPPRiU/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej i Urbanistyki z dnia 7 września 2015r. 1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący KPPRiU Michał Otręba, stwierdzając

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR RADY MIASTA SOPOTU z dnia w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze miasta Sopotu w 2017 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/R/2015 z posiedzenia sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 31 marca 2015r.

Protokół Nr VI/R/2015 z posiedzenia sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 31 marca 2015r. BRG.0012.VI.2015 Protokół Nr VI/R/2015 z posiedzenia sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 31 marca 2015r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca KPG RG Bożenna Korlak, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania

Bardziej szczegółowo

1. Uchyla się Paragraf 2 uchwały Rady Gminy Nr XXV/182/12 z dnia w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

1. Uchyla się Paragraf 2 uchwały Rady Gminy Nr XXV/182/12 z dnia w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uchwała Nr XXVIII/221/13 Rady Gminy Santok z dnia 25.04.2013 rok w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013-2020 Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZISKA NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZISKA NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZISKA NA 2015 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2015 rok. I.Planowane dochody 1.Podatek od nieruchomości i opłaty

Bardziej szczegółowo

BRG.002.XVI.2016 Protokół Nr XVI/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 24 lutego 2016r.

BRG.002.XVI.2016 Protokół Nr XVI/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 24 lutego 2016r. BRG.002.XVI.2016 Protokół Nr XVI/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 24 lutego 2016r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Akty prawne stosowane w Wydziale Podatków i Opłat Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Podatek od nieruchomości 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok. Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 0151/84/2007 Wójta Gminy Łaziska z dnia 09 listopada 2007 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. Projekt z dnia 2 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 7 czerwca 2016r.

Protokół Nr XX/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 7 czerwca 2016r. BRG.002.XX.2016 Protokół Nr XX/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 7 czerwca 2016r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY JANÓW

Z SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr XXIX/14 Z SESJI RADY GMINY JANÓW z dnia 30 października 2014 Kadencja 2010 2014 Protokół Nr XXIX/14 z XXIX sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Warszawa, 29 października 2015 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 77/2015 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka

Bardziej szczegółowo

2029 zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami

2029 zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami Protokół nr 22/16 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 15 kwietnia 2016r. Przewodnicząca Komisji Jolanta Trytko- Warczak o godzinie 13:00 otworzyła 22 posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rolnictwa. Udział

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego: 1)W dziale 750- Administracja publiczna - rodz. 75011- Urzędy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/KPS/2015

Protokół Nr 8/KPS/2015 BGR.0012.8.2015 Protokół Nr 8/KPS/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2015 r. 1. Otwarcie posiedzenia KPS RG. 1) Posiedzenie otworzył Przewodniczący KPS RG Jerzy Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku

Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata

Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu oraz Komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 10/2015

P r o t o k ó ł Nr 10/2015 OR.0012.2.10.2015.PD P r o t o k ó ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA III/11/2014. Rady Miejskiej Trzemeszna. z dnia 15 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA III/11/2014. Rady Miejskiej Trzemeszna. z dnia 15 grudnia 2014 roku Załącznik Nr 5 do protokołu Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 15 grudnia 2014 r. UCHWAŁA III/11/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2014 z obrad II sesji Rady Gminy Szemud w dniu 9 grudnia 2014 roku.

Protokół nr II/2014 z obrad II sesji Rady Gminy Szemud w dniu 9 grudnia 2014 roku. Protokół nr II/2014 z obrad II sesji Rady Gminy Szemud w dniu 9 grudnia 2014 roku. II Sesja Rady Gminy Szemud odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie. W sesji udział wzięli radni zgodnie z załączoną

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 lutego 2015 r.

Protokół Nr KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 lutego 2015 r. Protokół Nr 0012.2.2.2015.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 lutego 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala nr 305 Urzędu Miasta. Godzina rozpoczęcia: 15 00, zakończenie: 16

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XXX/262/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2009r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr XXX/262/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2009r. UZASADNIENIE do uchwały Nr XXX/262/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2009r. Budżet na 2010r. opracowano zgodnie z następującymi przepisami, a mianowicie: 1. Ustawą z dnia 8 marca 1990r.o

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata Załącznik nr 7 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia... Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024 Wstęp Wieloletnią prognozę finansową

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD MERUCHOMOŚCI. l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku

PODATEK OD MERUCHOMOŚCI. l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku PODATEK OD MERUCHOMOŚCI l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku 1 Grunty - związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/R/2015 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 17 kwietnia 2015r.

Protokół Nr VIII/R/2015 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 17 kwietnia 2015r. BRG.002.VIII.2014 Protokół Nr VIII/R/2015 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 17 kwietnia 2015r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 9 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się wyznaczyła na protokolanta Martę Żaboklicką. Obecnych 9 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 9 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się wyznaczyła na protokolanta Martę Żaboklicką. Obecnych 9 radnych. Protokół z obrad XVII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 grudnia 2015 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XVII sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/395/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/395/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/395/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. «TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1211/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 17.05.2017 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE. Odsetki od podatków, naleŝności i róŝne opłaty

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE. Odsetki od podatków, naleŝności i róŝne opłaty 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, naleŝności i róŝne opłaty 2 150 000 zł 1 900 000 250 000 Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 31 marca 2016r.

Protokół Nr XVII/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 31 marca 2016r. BRG 002.XVII.2016 Protokół Nr XVII/R/2016 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 31 marca 2016r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Adres:.... Nr dowodu/ Nr właściwego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia maja 2015 r. FB-KF.431.11.2015.JG Pan Stanislaw Dobrowolski Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 17 kwietnia 2015 r. do 23 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 41 668 136,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 13 lutego 2015r.

Protokół Nr 5/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 13 lutego 2015r. BRG.0012.5.2015r. Protokół Nr 5/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 13 lutego 2015r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska, stwierdzając quorum niezbędne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZISKA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZISKA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZISKA NA 2014 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2014 rok. I.Planowane dochody 1.Podatek od nieruchomości i opłaty

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Ograniczona kwota dochodów budżetowych gminy i wysoka kwota długu publicznego nie pozwoliła uwzględnić w całości wnioskowanych przez jednostki kwot.

Ograniczona kwota dochodów budżetowych gminy i wysoka kwota długu publicznego nie pozwoliła uwzględnić w całości wnioskowanych przez jednostki kwot. OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 Ograniczona kwota dochodów budżetowych gminy i wysoka kwota długu publicznego nie pozwoliła uwzględnić w całości wnioskowanych przez jednostki kwot. Przyjęto założenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/68/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Kwilcz na lata

UCHWAŁA NR IX/68/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Kwilcz na lata UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Kwilcz na lata 2016-2018. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.04.2014 r.

Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.04.2014 r. Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.04.2014 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Wawel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych z dniem 1 stycznia 2016 roku

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych z dniem 1 stycznia 2016 roku 1. Podatek od nieruchomości Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych z dniem 1 stycznia 2016 roku a) rozbiórka a nie względy techniczne Wraz z nowym rokiem z definicji nieruchomości związanych z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha

Bardziej szczegółowo

Ad.1/ Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Andrzej Menżyk, witając obecnych.

Ad.1/ Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Andrzej Menżyk, witając obecnych. PROTOKÓŁ NR S.0012.3.00012.2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE w dniu 23 listopada 2015 r. Listy obecności w załączeniu. Stan Komisji 5 Obecnych 5 Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 33/2016 data dodania 2016-10-25 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na.

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014. I. Wstęp podstawie:

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Podatek rolny i leśn y 345 050 zł Podatek rolny Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok.

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok. ROI.0012.1.25/2011 kat. arch. A Protokół Nr 25/2011 Ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie należności i zobowiązań do konta "221" na dzień 31 grudnia 2010 roku. Dz Rozdz N a z w a Należności Zobowiązania

Zestawienie należności i zobowiązań do konta 221 na dzień 31 grudnia 2010 roku. Dz Rozdz N a z w a Należności Zobowiązania tablica informacyjna nr 4 Zestawienie należności i zobowiązań do konta "221" na dzień 31 grudnia 2010 roku Dz Rozdz N a z w a Należności Zobowiązania 1 2 3 4 5 6 600 60016 o690 wpływy z różnych opłat 3

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2014 rok 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 16 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011 Dochody i wydatki budżetowe Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2010r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo