Spis tre ci. Wst p...25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. Wst p...25"

Transkrypt

1 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE Poj cie przychody z kapita ów pieni nych Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych Przychody kapita owe czy dochody kapita owe? Modele opodatkowania przychodów kapita owych Zwolnienie z podatku kapita owego dochodów z papierów warto ciowych nabytych przed 2004 r. przepisy przej ciowe Stawka podatkowa podatku od zysków kapita owych w latach A. ROLA I OBOWI ZKI P ATNIKA PODATKU Wykorzystanie instytucji p atnika w podatkach Obowi zki p atnika podatku Rola p atnika w poborze podatków od zysków kapita owych Przyk ady instytucji pe ni cych funkcj p atników podatku od zysków kapita owych Kto jest p atnikiem w przypadku uzyskiwania przez polskich rezydentów podatkowych przychodów kapita owych za granic? Obowi zki p atnika podatku w przypadku wyp aty przychodu z kapita ów pieni nych nierezydentom Zap ata podatku przez p atnika Obowi zki dokumentacyjne p atników podatku zrycza towanego od zysków kapita owych Zasady zaokr glania podstaw opodatkowania oraz podatku Zbieg podstaw do wystawienia IFT-1 oraz IFT Wynagrodzenie p atnika Wynagrodzenie p atnika w razie cz ciowo nieterminowej wp aty podatku Pobór wynagrodzenia p atnika mo e nast pi zbiorczo za kilka okresów miesi cznych Wynagrodzeniem nienale nym jest tylko ta cz wynagrodzenia, które zosta o potr cone od kwoty podatku pobranego nienale nie b d w wy szej wysoko ci od nale nej Podatek pobrany w zawy onej wysoko ci a wynagrodzenie p atnika Charakter odpowiedzialno ci p atnika Odpowiedzialno p atnika a odpowiedzialno podatnika Obowi zek sporz dzenia informacji PIT-8C Odpowiedzialno karna skarbowa p atnika oraz podmiotu zobowi zanego do z o enia informacji podatkowej...58

2 6 26. Obowi zek udost pnienia organom podatkowym danych obj tych tajemnic bankow i maklersk...59 B. CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ Rola certyfikatu rezydencji podatkowej Cz stotliwo przekazywania i forma certyfikatu rezydencji podatkowej Dokumenty, które nie mog by uznane za certyfikat rezydencji Przedstawienie certyfikatu rezydencji przez p atnika w czasie kontroli Kopia certyfikatu rezydencji i jego wersja j zykowa...66 ROZDZIA II. PRZYCHODY KAPITA OWE A INNE RÓD A Rola róde przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych Rodzaje przychodów konkuruj cych z przychodami z kapita ów pieni nych...70 A. PRZYCHODY Z DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Przychody z kapita ów pieni nych a przychody z dzia alno ci gospodarczej Koszty uzyskania przychodów przy kapita ach pieni nych a koszty uzyskania przychodów w dzia alno ci gospodarczej Inwestowanie w papiery warto ciowe jako dzia alno gospodarcza Czy mo liwe jest uwzgl dnienie przez spó k osobow strat z transakcji terminowych (opcji walutowych)? Przychody ze sprzeda y certyfikatów zielonej energii przez producenta tej energii. Stan prawny do 31 grudnia 2009 r Przychód z tytu u likwidacji spó ki osobowej b d wyj cia wspólnika z takiej spó ki. Stan prawny od 1 stycznia 2011 r B. PRZYCHODY Z PRAW MAJ TKOWYCH Przychody z kapita ów pieni nych a przychody z praw maj tkowych Sprzeda udzia ów spó ki osobowej a przychód z praw maj tkowych. Stan prawny do ko ca 2010 r Wniesienie do spó ki osobowej wierzytelno ci z tytu u po yczki stanowi odp atne zbycie tej wierzytelno ci i jest przychodem z praw maj tkowych. Stanowisko Ministra Finansów Wyp ata rodków zgromadzonych w kasie zapomogowo-po yczkowej po mierci pracownika...90 C. PRZYCHODY ZE STOSUNKU PRACY Przychody z kapita ów pieni nych a przychody ze stosunku pracy. Akcje pracownicze Sk adki na fundusz inwestycyjny ponoszone za pracownika przez pracodawc stanowi przychód ze stosunku pracy Odsetki od po yczki umorzone przez pracodawc swemu pracownikowi. Brak przychodu podatkowego Po yczka na preferencyjnych warunkach udzielona ze rodków ZF S nie stanowi przychodu ze stosunku pracy...99 D. PRZYCHODY Z INNYCH RÓDE Przychody z kapita ów pieni nych a przychody z innych róde Opodatkowanie odsetek od 5% udzia u kapita owego wspólników spó ki jawnej Odsetki od spó nionej renty to przychody z innych róde a nie przychody kapita owe...102

3 20. Odsetki od odszkodowania zas dzonego przez s d stanowi przychód z innych róde a nie z kapita ów pieni nych Opodatkowanie odsetek o charakterze karnym (odszkodowawczym) Opodatkowanie IKZE E. UMORZENIE ODSETEK OD WIERZYTELNO CI Przychód z tytu u umorzenia odsetek od wierzytelno ci (np. kredytu) stanowi przychód z innych róde Umorzenie odsetek od wierzytelno ci osobie fizycznej prowadz cej dzia alno gospodarcz Kiedy umorzenie odsetek od wierzytelno ci skutkuje powstaniem przychodu podatkowego? Przedawnienie i spisanie w straty wierzytelno ci a obowi zek wystawienia PIT-8C z tytu u umorzenia Jakie elementy umorzonego kredytu powinny by wykazane na PIT-8C? Jakie elementy umarzanego kredytu nie powinny by wykazane w PIT-8C z tytu u umorzenia wierzytelno ci? Umorzenie odsetek do wysoko ci tzw. kwoty wolnej a obowi zek sporz dzenia PIT-8C Czy rozporz dzenie Ministra Finansów o zaniechaniu poboru podatku od okre lonej grupy podatników zwalnia z obowi zku sporz dzenia informacji PIT-8C z tytu u umorzenia wierzytelno ci? Ustalenie w a ciwego urz du skarbowego, któremu nale y przekaza PIT-8C Umorzenie odsetek od kredytu zaci gni tego przez kilka osób fizycznych (np. ma e stwo) Sposób wykazania poszczególnych rodzajów przychodu z umorzonej wierzytelno ci w PIT-8C Czy wysy any PIT-8C nale y przes a za potwierdzeniem odbioru? Czy mo liwe jest wystawienie PIT-8C w trakcie roku podatkowego? PIT-8C z wi cej ni jednego tytu u Kiedy powstaje przychód z tytu u umorzenia wierzytelno ci w razie zawarcia warunkowej umowy ugody? Jaki kurs nale y zastosowa do przeliczenia wysoko ci przychodu z tytu u umorzenia odsetek kredytowych w walucie obcej? Czy istnieje konieczno zawarcia w tre ci umowy ugody informacji o wystawieniu przez wierzyciela PIT-8C? F. ODSETKI OD KAUCJI GWARANCYJNEJ (ZABEZPIECZAJ CEJ) Odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczaj cej) dla osób fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej stanowi przychody z innych róde Obowi zek sporz dzenia PIT-8C przez podmiot wyp acaj cy odsetki od kaucji osobom fizycznym Odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczaj cej) dla osoby fizycznej prowadz cej dzia- alno gospodarcz stanowi przychód z dzia alno ci gospodarczej tej osoby Skapitalizowane odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczaj cej) staj si przychodem podatkowym dopiero w momencie wyp aty a nie kapitalizacji Odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczaj cej) z o onej przez wi cej ni jedn osob Wyp ata odsetek od kaucji na rzecz osoby trzeciej Kurs do przeliczenia odsetek od kaucji wyp aconych w walucie obcej Ustalenie w a ciwego urz du skarbowego, któremu nale y przekaza Informacj PIT-8C wystawion z tytu u wyp aty odsetek od kaucji

4 8 48. Czynno ci, jakie powinna wykona osoba fizyczna, która otrzyma a PIT-8C w zwi zku z otrzymaniem odsetek od kaucji Czy mo liwe jest uwzgl dnienie kosztów uzyskania przychodu z tytu u uzyskania przychodu z odsetek od kaucji gwarancyjnej? ROZDZIA III. ODSETKI OD RACHUNKÓW BANKOWYCH I WK ADÓW OSZCZ D- NO CIOWYCH A. ZAGADNIENIA OGÓLNE Systematyka przepisów reguluj cych opodatkowanie odsetek Tryb wej cia w ycie przepisów nowelizuj cych w 2005 r. a zgodno z Konstytucj Implementacja do polskich przepisów postanowie dyrektywy odsetkowej Stawka podatkowa podatku od odsetek w okresie marzec 2002 r. grudzie 2003 r Odsetki wyp acone po 1 stycznia 2004 r. za okres, gdy obowi zywa a 20% stawka podatku od zysków kapita owych Zakres przedmiotowy opodatkowania odsetek od rachunków bankowych i innych form oszcz dzania B. SPOSÓB OPODATKOWANIA Tryb opodatkowania odsetek Do przychodu z odsetek i podatku od odsetek nie stosuje si regulacji dotycz cych kosztów ani ulg podatkowych Brak poboru podatku zrycza towanego przez p atnika nie zobowi zuje podatnika do samodzielnego rozliczenia si z podatku Odsetki od rachunków bankowych prowadzonych przez podmiot do tego nieuprawniony (np. z powodu utraty licencji bankowej) Odsetki od rachunków i lokat prowadzonych przez SKOK-i Odsetki wyp acone pensjonariuszom domu opieki spo ecznej. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2009 r. (III SA/Wa 2320/08) Opodatkowanie odsetek i premii gwarancyjnych od oszcz dno ciowych ksi eczek mieszkaniowych Odsetki zgromadzone na rachunku rolnika indywidualnego Dodatkowe odsetki za opó nion wyp at lokaty Dodatkowe odsetki premiowe w zamian za regularne oszcz dzanie Moment uzyskania przychodu z tytu u odsetek Odsetki skapitalizowane moment opodatkowania Odsetki w walucie obcej Dla zastosowania kursu do przeliczenia odsetek w walucie decyduj cy jest moment uzyskania przychodu z tych odsetek Kurs waluty do ko ca 2010 r. kurs dewiz czy pieni dza? Zasady zaokr glania odsetek oraz podatku od odsetek Opodatkowanie odsetek wyp aconych po dniu 30 marca 2012 r. na podstawie umowy zawartej przed tym dniem Czy klient banku zobowi zany by do samodzielnego rozliczenia podatku od odsetek z tzw. lokat jednodniowych (z dzienn kapitalizacj )? Stan prawny do 30 marca 2012 r Lokaty z dzienn kapitalizacj. Stanowisko Ministra Finansów. Stan prawny do 30 marca 2012 r Opodatkowanie tzw. polisolokat...173

5 C. ZWOLNIENIA PODATKOWE Zwolnienie z podatku odsetek na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 r Pobór podatku przez bank w razie zerwania umowy lokaty zawartej przed 1 grudnia 2001 r. 175 D. PRZYCHODY UZYSKANE ZA GRANIC ORAZ PRZYCHODY UZYSKANE W POL- SCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW Odsetki z rachunku bankowego prowadzonego w banku zagranicznym Sposób przeliczenia kwot w walutach obcych na PLN Odsetki od lokaty bankowej przedsi biorcy w zagranicznym banku. Wyrok NSA z dnia 26 sierpnia 2008 r. (II FSK 806/07) Odsetki uzyskane za granic przez polskich rezydentów podatkowych przed 1 stycznia 2005 r Przychody z odsetek uzyskane w Polsce przez nierezydentów Stawki podatkowe od odsetek w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Informacja IFT z perspektywy nierezydenta Jaka stawka podatkowa dla odsetek wyp acanych nierezydentom 19% czy 20%? Stan prawny do ko ca 2010 r E. OBOWI ZKI P ATNIKÓW Kto jest p atnikiem podatku od odsetek Banki spó dzielcze jako p atnicy podatku od odsetek Czy s d pe ni funkcj p atnika od wyp acanych odsetek od sum depozytowych? Moment powstania obowi zku poboru podatku przez p atnika Wp ata podatku przez p atnika W a ciwo urz du skarbowego dla p atników Zasady zaokr glania Zasady zaokr glania podstawy opodatkowania oraz podatku od odsetek wed ug stanu prawnego od dnia 31 marca 2012 r Obowi zki dokumentacyjne p atnika w zwi zku z wyp at odsetek od rachunków bankowych i innych form oszcz dzania Informacja IFT-1 a informacja IFT Wystawienie informacji IFT w terminie wcze niejszym ni standardowy Czy p atnik sporz dza indywidualn informacj o wysoko ci odsetek wyp aconych osobie fizycznej, posiadaj cej miejsce zamieszkania w Polsce? Skutki reorganizacji wewn trznej banku w zakresie wykonywania obowi zków p atnika P atnik podatku w przypadku wyp aty odsetek nierezydentom podatkowym Wspó w asno rachunku Sposób przeliczenia odsetek z rachunku walutowego na PLN w przypadku wspó w asno ci rachunku Czy bank oferuj cy klientom lokaty z dzienn kapitalizacj ponosi ryzyko zakwestionowania takiego zachowania przez organy podatkowe? Stan prawny do 30 marca 2012 r Czy oferowanie lokat z dzienn kapitalizacj by o obej ciem prawa podatkowego? Stan prawny do 30 marca 2012 r Uzyskiwanie identyfikatora podatkowego PESEL przez SKOK w celu realizacji obowi zków p atnika Mo liwo pomniejszenia przez p atnika zobowi zania z tytu u zrycza towanego podatku od odsetek za kolejny miesi c zamiast sk adania wniosku o stwierdzenie nadp aty

6 Czy jest mo liwe odzyskanie nadp aty zrycza towanego podatku w trakcie roku podatkowego? P atnik ma prawo wyst pienia z wnioskiem o stwierdzenie nadp aty w takim samym zakresie jak podatnik Obowi zek wyznaczenia oraz zg oszenia urz dowi skarbowemu osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowi zków p atnika Odpowiedzialno karna skarbowa p atnika podatku F. INNE ZAGADNIENIA Odsetki od kas zapomogowo-oszcz dno ciowych nie stanowi przychodu z kapita ów pieni nych Odsetki od umorzenia kredytu nie stanowi przychodu z kapita ów pieni nych Odsetki od kaucji nie stanowi przychodu z kapita ów pieni nych Inne rodzaje odsetek nie stanowi ce przychodu kapita owego Przychody kapita owe uzyskiwane w toku dzia alno ci gospodarczej a przychody kapita- owe uzyskiwane przez osob fizyczn Odsetki od lokaty overnight za o onej przez przedsi biorc Odsetki z lokaty za o onej przez przedsi biorc z 19% podatkiem dochodowym. Stanowisko Ministra Finansów Odsetki od lokat typu overnight uzyskiwane przez spó k dzia aj c w specjalnej strefie ekonomicznej nie korzystaj ze zwolnienia podatkowego Odsetki z konta firmowego przed rozpocz ciem dzia alno ci gospodarczej Wykorzystywanie prywatnego rachunku niezgodnie z przeznaczeniem do celów dzia alno ci gospodarczej Odsetki od rachunków typu escrow nie generuj przychodu z kapita ów pieni nych ROZDZIA IV ODSETKI OD PO YCZEK Tryb opodatkowania odsetek od po yczek Obowi zki p atnika podatku od odsetek od po yczki Odsetki od po yczek uzyskiwane przez polskich podatników za granic Opodatkowanie odsetek wyp aconych przez polsk spó k nierezydentowi Istota po yczek social lending udzielanych za po rednictwem internetowych platform po yczkowych Aktywno po yczkodawcy w ramach serwisów typu social lending nie jest dzia alno ci gospodarcz Komentarz do wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 pa dziernika 2009 r. w sprawie opodatkowania po yczek typu social lending Odsetki wyp acane przez osob fizyczn nieprowadz c dzia alno ci gospodarczej innej osobie fizycznej nieprowadz cej dzia alno ci gospodarczej (po yczki typu social lending) Po yczkobiorca po yczki typu social lending nie jest podatnikiem podatku dochodowego Nieoprocentowana po yczka mi dzy osobami fizycznymi nie powoduje powstania przychodu z nieodp atnego wiadczenia ani u po yczkobiorcy, ani u po yczkodawcy Odsetki od po yczki udzielonej przez wspólnika spó ki osobowej swojej spó ce Po yczka udzielona przez spó k osobow. Przychód wspólników z kapita ów pieni nych czy z dzia alno ci gospodarczej? Opodatkowanie odsetek od po yczki podatkiem dochodowym a opodatkowanie po yczki podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych Dop ata do oprocentowania kredytu preferencyjnego nie stanowi przychodu podatkowego 274

7 ROZDZIA V. ODSETKI I DYSKONTO OD OBLIGACJI ORAZ INNYCH D U NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH A. RODZAJE PRZYCHODÓW Z OBLIGACJI I INNYCH D U NYCH PAPIERÓW WAR- TO CIOWYCH Istota papierów warto ciowych i ich podzia Definicja papierów warto ciowych dla celów podatkowych Definicja odsetek od papierów warto ciowych Definicja dyskonta od papierów warto ciowych B. SPOSÓB OPODATKOWANIA Dwa tryby opodatkowania przysporze z tytu u posiadania obligacji b d innych d u nych papierów warto ciowych Moment powstania przychodu podatkowego Opodatkowanie obligacji nabytych na rynku wtórnym Podatek od odsetek oraz dyskonta w momencie wykupu obligacji pobiera p atnik Przy opodatkowaniu odsetek i dyskonta od obligacji brak jest kosztów uzyskania przychodów Przy opodatkowaniu odsetek i dyskonta od obligacji nie wyst puje strata podatkowa Przy opodatkowaniu odsetek od obligacji nie uwzgl dnia si kosztu nabycia naros ych odsetek Opodatkowanie dyskonta powsta ego w zwi zku z zakupem obligacji poni ej nomina u na rynku wtórnym Zasady zaokr glania obowi zuj ce od 31 marca 2012 r Zaokr glanie podstawy opodatkowania z tytu u odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych Zaokr glanie podatku z tytu u odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych C. ZWOLNIENIA Z PODATKU Zwolnienie odsetek i dyskonta od skarbowych i samorz dowych obligacji nabytych przed dniem 1 grudnia 2001 r Zwolnienie odsetek i dyskonta od obligacji Skarbu Pa stwa oferowanych za granic D. PRZYCHODY UZYSKANE ZA GRANIC ORAZ PRZYCHODY UZYSKANE W POL- SCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW Przychody z odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych uzyskane przez polskich rezydentów za granic Opodatkowanie dyskonta uzyskanego przez polskiego rezydenta podatkowego za granic Sposób przeliczenia odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych uzyskanych w walucie obcej na polskie z ote Przychody z odsetek i dyskonta od zagranicznych obligacji korporacyjnych Przychody z odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych uzyskane w Polsce przez nierezydentów Czy do dyskonta wyp acanego nierezydentom mo na zastosowa regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania o odsetkach? Stawki podatkowe od odsetek w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

8 Zaniechanie poboru podatku od przychodów odsetkowych (dyskonta) od obligacji oferowanych za granic Odsetki od obligacji emitowanych przez Skarb Pa stwa wyp acane zagranicznym osobom fizycznym E. OBOWI ZKI P ATNIKA PODATKU Obowi zki p atnika podatku Kto jest p atnikiem podatku z odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych? P atnik podatku w przypadku wyp aty z tytu u odsetek b d dyskonta od papierów warto ciowych przez po redników P atnik podatku po 1 stycznia 2012 r. wed ug interpretacji Ministra Finansów P atnik podatku w interpretacjach podatkowych. Stan prawny do 31 grudnia 2011 r Moment powstania obowi zku poboru podatku przez p atnika Wp ata podatku przez p atnika W a ciwo urz du skarbowego dla p atnika Obowi zki dokumentacyjne zwi zane z poborem podatku przez p atnika Wystawienie informacji IFT w terminie wcze niejszym ni standardowy Odst pstwa przewidziane dla opodatkowania wiadcze wyp acanych z rachunków zbiorczych P atnik podatku w przypadku wyp aty odsetek b d dyskonta od papierów warto ciowych nierezydentom podatkowym Agent emisji obligacji korporacyjnych jako p atnik podatku. Stan prawny do ko ca 2011 r Obligatariusz jako p atnik podatku. Stan prawny do ko ca 2011 r Zaokr glanie podatku przez p atnika w przypadku wykupu wi cej ni jednej obligacji F. INNE ZAGADNIENIA Dyskonto od odziedziczonych obligacji. Stan prawny do dnia 31 grudnia 2006 r Opodatkowanie obligacji strukturyzowanych Obligacje zamienne na akcje. Kiedy powstaje przychód? Pobór podatku w przypadku zamiany obligacji. Stanowisko Ministra Finansów ROZDZIA VI. DYWIDENDY I INNE PRZYCHODY Z UDZIA U W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH A. ZAGADNIENIA OGÓLNE Czym jest dywidenda? Quasi-dywidenda w spó kach osobowych Dochód z udzia u w zyskach osób prawnych a 10% podatek od likwidacji dzia alno ci gospodarczej. Stan prawny obowi zuj cy do ko ca 2010 r Poj cie przychodu z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych Problem podwójnego opodatkowania dywidend B. SPOSÓB OPODATKOWANIA Tryb opodatkowania dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych Przychody a dochody z udzia u w zyskach osób prawnych Dywidenda a dochód ze zbycia papieru warto ciowego Moment powstania przychodu podatkowego...345

9 10. Zaliczka na dywidend jest równie przychodem z udzia u w zyskach osoby prawnej Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych w okresie do ko ca 2003 r Sposób opodatkowania dywidendy wyp aconej po zmianie stawki podatkowej z 15% na 19% Zaliczka na poczet dywidendy w 2003 r. a wyrównanie w 2004 r. jaka stawka podatkowa? Odsetki od wyp aconej po terminie dywidendy Zbycie prawa do dywidendy a obowi zek podatkowy Quasi-dywidenda w spó ce komandytowo-akcyjnej wyp acona akcjonariuszowi tej spó ki Planowane zmiany zasad opodatkowania spó ek komandytowo-akcyjnych Wyp ata dywidendy w walucie obcej Wykup akcji b d udzia ów w asnych w celu ich umorzenia (tzw. buy back) Buy back od 1 stycznia 2011 r Przychód z tytu u buy back uzyskuj wy cznie wspólnicy, których akcje lub udzia y s umarzane. Stan prawny do ko ca 2010 r Sposób ustalenia dochodu z tytu u wykupu akcji b d udzia ów w celu ich umorzenia Wykup w asnych akcji w celu ich umorzenia (buy back) dokonany przez spó k gie dow nie powoduje powstania obowi zków p atnika. Wyrok WSA dotycz cy stanu prawnego do ko ca 2010 r Buy back dokonany przez spó k gie dow interpretacja Ministra Finansów. Stan prawny do ko ca 2010 r Sposób ustalenia dochodu z tytu u sprzeda y akcji w celu ich umorzenia. Stanowisko Ministra Finansów. Stan prawny do ko ca 2010 r Umorzenie udzia ów w spó ce za wynagrodzeniem w wysoko ci nie przewy szaj cej nominalnej warto ci umarzanych udzia ów. Stan prawny do ko ca 2010 r Buy back w okresie przej ciowym. Nabycie udzia ów w 2010 roku, za które zap ata nast pi a w 2011 roku Podwy szenie kapita u zak adowego Podwy szenie kapita u zak adowego w spó ce kapita owej z kapita u zapasowego Przychody z tytu u likwidacji osoby prawnej Ustalenie dochodu z tytu u likwidacji osoby prawnej Przekszta cenie spó ki kapita owej w spó k osobow Skutki podatkowe przekszta cenia spó ki kapita owej w spó k osobow Kto jest p atnikiem podatku od przychodu z tytu u niepodzielonych zysków spó ki kapita- owej? Spór o zakres poj ciowy zwrotu zysk niepodzielony Przeznaczenie zysku spó ki na pokrycie strat z lat ubieg ych a opodatkowanie zysku niepodzielonego w razie przekszta cenia spó ki kapita owej w osobow Dywidendy z akcji z o onych na rachunkach ilo ciowych Mo liwo weryfikowania przez organy podatkowe wysoko ci przychodu z tytu u podzia u maj tku likwidowanej spó ki C. PRZYCHODY UZYSKANE ZA GRANIC ORAZ UZYSKANE W POLSCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW Dywidendy i inne przychody (dochody) z udzia u w zyskach osób prawnych uzyskane przez polskich rezydentów za granic Sposób przeliczenia dywidend i innych przychodów b d dochodów z udzia u w zyskach osób prawnych uzyskanych w walucie obcej na polskie z ote

10 Ustalenie momentu zap aty podatku zagranicznego Dywidendy i inne przychody b d dochody z udzia u w zyskach osób prawnych uzyskane w Polsce przez nierezydentów Stawki podatkowe od dywidend w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania D. OBOWI ZKI P ATNIKA Obowi zki p atnika podatku Kto jest p atnikiem podatku od dywidend i innych przychodów (dochodów) z udzia u w zyskach osób prawnych P atnik podatku w przypadku wyp aty dywidend przez po redników P atnik podatku w interpretacjach podatkowych. Stan prawny do 31 grudnia 2011 r Moment powstania obowi zku poboru podatku przez p atnika Wp ata podatku przez p atnika W a ciwo urz du skarbowego dla niektórych p atników Zasady zaokr glania dla dywidend Obowi zki dokumentacyjne zwi zane z poborem podatku przez p atnika Wystawienie informacji IFT w terminie wcze niejszym ni standardowy Odst pstwa przewidziane dla opodatkowania wiadcze wyp acanych z rachunków zbiorczych P atnik podatku w przypadku wyp aty dywidend i pozosta ych przychodów (dochodów) z udzia u w zyskach osób prawnych nierezydentom podatkowym Obowi zek wyznaczenia oraz zg oszenia urz dowi skarbowemu osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowi zków p atnika Odpowiedzialno karna skarbowa p atnika podatku E. INNE ZAGADNIENIA Kwoty otrzymane w zwi zku z wyst pieniem wspólnika ze spó ki i likwidacj spó ki osobowej nie s przychodem z kapita ów pieni nych Spó ka osobowa jako transparentna podatkowo nie mo e korzysta ze zwolnienia przewidzianego dla spó ek kapita owych Dywidenda w formie niepieni nej nie powoduje powstania przychodu po stronie spó ki Wyp ata dywidendy w walucie obcej. Skutki po stronie spó ki Koszty kredytu na wyp at dywidendy Buy back. Skutki u udzia owców, których udzia y nie zosta y wykupione. Stan prawny do ko ca 2010 r Dywidenda wyp acona w ramach IKE ROZDZIA VII. FUNDUSZE KAPITA OWE A. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rodzaje funduszy inwestycyjnych i sposób uczestnictwa w nich inwestorów indywidualnych Poj cie funduszu kapita owego w rozumieniu przepisów podatkowych Ubezpieczeniowe fundusze kapita owe (UFK) jako rodzaj funduszy kapita owych Fundusze emerytalne nie s funduszami kapita owymi w rozumieniu przepisów podatkowych Otwarte fundusze emerytalne (OFE)...419

11 6. Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) Przychody z odp atnego zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny (PFE) w imieniu cz onka funduszu Przychody cz onków pracowniczych funduszy emerytalnych (PFE) z tytu u przeniesienia akcji z o onych na rachunkach ilo ciowych do aktywów tych funduszy Dobrowolne fundusze emerytalne (DFE) B. SPOSÓB OPODATKOWANIA Dwa tryby opodatkowania dochodów z funduszy kapita owych Cechy opodatkowania rycza towego Przychód a dochód z udzia u w funduszach kapita owych Moment powstania przychodu Inwestowanie w akcje bezpo rednio przez inwestora a inwestowanie za po rednictwem funduszu inwestycyjnego. Ró nice w opodatkowaniu Certyfikaty inwestycyjne zakupione na gie dzie, które przynosz strat lepiej sprzeda na gie dzie ni pozostawi do wykupu funduszowi Sposób ustalenia dochodu z udzia u w funduszach kapita owych Sposób ustalenia dochodu z ubezpieczeniowego funduszu kapita owego (UFK) Sposób ustalenia dochodu do opodatkowania z tytu u udzia u w funduszu inwestycyjnym sk adaj cym si z subfunduszy (tzw. funduszu parasolowym) Dochód do opodatkowania w razie odkupienia jednostek uczestnictwa co najmniej dwóch subfunduszy na podstawie jednego zlecenia Brak mo liwo ci kompensowania strat z odp atnego zbycia papierów warto ciowych z dochodami z tytu u udzia u w funduszu kapita owym Brak mo liwo ci kompensowania strat z udzia u w funduszach kapita owych z dochodami z odp atnego zbycia papierów warto ciowych Kompensowanie straty z funduszu z dochodami ze zbycia papierów warto ciowych w interpretacjach podatkowych Metoda FIFO C. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Koszty uzyskania przychodów z tytu u udzia u w funduszach kapita owych Czy kosztem podatkowym z tytu u funduszy inwestycyjnych mog by tak e inne koszty ni wprost wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 38 updof? Koszty uzyskania przychodu z tytu u nabycia jednostek uczestnictwa funduszu w czasie trwania wspólno ci maj tkowej w razie ich sprzeda y po mierci wspó ma onka Koszty uzyskania przychodów z tzw. funduszy parasolowych Dziedziczenie kosztów uzyskania przychodów Odmienno kosztów uzyskania przychodów z tytu u udzia u funduszy kapita owych od kosztów uzyskania przychodów z odp atnego zbycia papierów warto ciowych D. ZWOLNIENIA Z PODATKU Zwolnienie z podatku dochodów z udzia u w funduszu na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 r Z o enie wniosku o polis ubezpieczeniow z funduszem kapita owym przed 1 grudnia 2001 r. nie jest wystarczaj ce dla zwolnienia dochodów z udzia u w funduszu kapita owym, je li umowa zosta a skutecznie zawarta po tym dniu

12 Zwolnienie z podatku dochodów z udzia u w funduszu na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 nie stosuje si do spadkobiercy Zwolnienie dla kwot zwracanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zwi zku z wyga ni ciem zezwolenia na utworzenie funduszu E. DOCHODY ZAGRANICZNE ORAZ DOCHODY UZYSKANE W POLSCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW Dochody z funduszy kapita owych uzyskane przez polskich rezydentów za granic Sposób przeliczenia dochodu z funduszu kapita owego uzyskanego w walucie obcej Samodzielne rozliczenie podatku w przypadku, gdy umowa o UFK zawarta jest z zagranicznym ubezpieczycielem Dochody z funduszy kapita owych uzyskane w Polsce przez nierezydentów F. OBOWI ZKI P ATNIKA PODATKU Obowi zki p atnika podatku Kto jest p atnikiem podatku z udzia u w funduszu kapita owym? P atnik podatku z tytu u udzia u w funduszach kapita owych w przypadku wyp aty dochodów przez po redników Moment powstania obowi zku poboru podatku przez p atnika Wyp ata cz ciowa rodków z ubezpieczeniowego funduszu kapita owego (UFK) Wp ata podatku przez p atnika W a ciwo urz du skarbowego dla p atnika Obowi zki dokumentacyjne zwi zane z poborem podatku przez p atnika Odst pstwa przewidziane dla opodatkowania wiadcze wyp acanych z rachunków zbiorczych P atnik podatku w przypadku wyp aty dochodów z funduszy kapita owych nierezydentom podatkowym G. INNE ZAGADNIENIA Opodatkowanie zysków z inwestycji w fundusz inwestycyjny przez spó ki osobowe Mo liwo odzyskania nadp aconego podatku pobranego przez pracodawc z tytu u op acania sk adek na ubezpieczenie kapita owe Mo liwo weryfikowania przez organy podatkowe wysoko ci przychodu ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu cz onka funduszu Sprzeda jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego nabytych w drodze spadku Ró nice w opodatkowaniu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz obligacji nabytych w drodze spadku Koszty uzyskania przychodu z tytu u zbycia jednostek funduszu inwestycyjnego przetransferowanych po mierci wspó ma onka, a nabytych w okresie trwania wspólno ci maj tkowej Sposób opodatkowania premii inwestycyjnej wyp acanej przez fundusz inwestycyjny Zagraniczna firma ubezpieczeniowa dzia aj ca w Polsce za po rednictwem zak adu nie pe ni funkcji p atnika podatku Wykupienie certyfikatów inwestycyjnych funduszu kapita owego od osoby fizycznej, która naby a je w drodze spadku...498

13 ROZDZIA VIII. INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE ORAZ PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE A. INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE Czym jest indywidualne konto emerytalne (IKE)? Jakie s roczne limity wp at na IKE? Wyp ata z IKE po mierci oszcz dzaj cego Poj cia stosowane w ustawie o IKE istotne dla rozliczenia podatku Przelanie rodków z IKE na IKZE w 2012 r. nie powoduje obowi zku rozliczenia podatku Mo liwo ponownego otwarcia rachunku IKE po wycofaniu rodków z IKE Mo liwo ponownego otwarcia IKE po przelaniu rodków na IKZE Obowi zki instytucji finansowych prowadz cych IKE jako p atników podatku Zasady zaokr glania Preferencje podatkowe dla IKE Oszcz dzanie na wi cej ni jednym IKE skutkuje opodatkowaniem sankcyjn 75% stawk podatkow dochodów uzyskanych na wszystkich IKE Odpowiedzialno p atnika w przypadku, gdy podatnik posiada wi cej ni jedno IKE P atnik nie pobiera podatku sankcyjnego z tytu u oszcz dzania w wi cej ni jednym IKE tak e wówczas, gdy wiedzia o posiadaniu wi cej ni jednego IKE Koszty prowadzenia rachunku IKE a podatek Sposób obliczenia dochodu z tytu u zwrotu rodków z IKE Dochód z IKE bankowego z tytu u zwrotu rodków nie równa si odsetkom od lokaty bankowej Opodatkowanie IKE w razie wcze niejszej wp aty transferowej z PPE b d innego IKE rodki z PPE. Przyk ad interpretacji organu podatkowego Opodatkowanie IKE w razie osi gni cia zysków w PPE w okresie przed wprowadzeniem podatku od zysków kapita owych Strata na PPE i brak dochodu na IKE nie powoduje obowi zku poboru podatku Wp aty dodatkowe na PPE a rozliczenie podatku z tytu u zwrotu rodków z IKE Czy w przypadku, gdy na IKE dokonana zosta a wp ata transferowa z PPE dochód do opodatkowania z IKE nale y ustala przed potr ceniem 30% sk adek przekazywanych do ZUS, czy po potr ceniu tych sk adek? % sk adek podstawowych z PPE przekazanych do ZUS przez instytucj prowadz c IKE w zwi zku z jego likwidacj nie podlega odliczeniu od podatku w indywidualnym rozliczeniu podatnika Straty na papierach warto ciowych w ramach IKE Nies usznie pobrany podatek przez p atnika Wniosek o nadp at z o ony do niew a ciwego urz du skarbowego Sposób obliczenia podstawy opodatkowania z tytu u cz ciowego zwrotu Wyp ata rodków z IKE klientowi urodzonemu przed 1945 r Wyp ata rodków z IKE klientowi urodzonemu przed 1945 r., gdy dokona wp at w trzech dowolnych latach Wyp ata rodków z IKE nierezydentowi podatkowemu Podatek od inwestycji w papiery warto ciowe prowadzonych w ramach IKE rozliczany jest przez biuro maklerskie a nie podatnika Odsetki od obligacji oraz dywidenda wyp acona z tytu u posiadania akcji nabytych w ramach IKE

14 Wyp ata dywidendy w ramach IKE skutkuj ca przekroczeniem rocznego limitu wp at na IKE B. PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE Czym jest pracowniczy program emerytalny (PPE)? Zwolnienia podatkowe przewidziane dla rodków gromadzonych w ramach PPE Podstawa opodatkowania rodków wyp aconych z PPE tytu em zwrotu Wyp ata rodków z programu emerytalnego prowadzonego za granic. Stan prawny do ko ca 2010 r Wyp ata z programu emerytalnego prowadzonego w kraju Unii Europejskiej korzysta ze zwolnienia. Stan prawny do ko ca 2010 r Wyp ata z programu emerytalnego prowadzonego w kraju nienale cym do UE Wyp ata z funduszu emerytalnego pos ów Parlamentu Europejskiego korzysta ze zwolnienia podatkowego C. INDYWIDUALNE KONTA ZABEPIECZENIA EMERYTALNEGO Preferencje podatkowe przewidziane dla IKZE Sposób opodatkowania wyp aty oraz zwrotu rodków z IKZE Zwolnienia podatkowe dotycz ce IKZE ROZDZIA IX. DOCHODY ZE ZBYCIA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH I UDZIA ÓW 579 A. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rodzaje dochodów opodatkowanych w trybie art. 30b updof Definicja papierów warto ciowych dla celów podatkowych Wykup akcji (udzia ów) w asnych w celu umorzenia (buy back) Definicja praw pochodnych Definicja pochodnych instrumentów finansowych dla celów podatkowych Czym jest sprzeda krótka? Rodzaje gie d Rodzaje instrumentów dost pnych dla inwestorów indywidualnych na Gie dzie Papierów Warto ciowych Obj cie udzia ów albo wk adów w zamian za wk ad niepieni ny w spó ce oraz w spó dzielni Optymalizacja podatkowa B. SPOSÓB OPODATKOWANIA Cechy opodatkowania podatkiem liniowym zgodnie z art. 30b updof Przy opodatkowaniu zysków gie dowych nie wyst puje p atnik podatku Zró nicowany sposób opodatkowania papierów warto ciowych Dochód ze zbycia obligacji a przychód z odsetek od obligacji Dochód ze zbycia akcji a przychód z tytu u dywidendy Opodatkowanie zysków gie dowych Przychody ze zbycia akcji spó ki akcyjnej a przychody ze zbycia udzia ów spó ki z o.o Osi gni te w tym samym roku dochody ze zbycia udzia ów w spó ce z o.o. oraz dochody (straty) ze zbycia akcji spó ki gie dowej rozlicza si cznie Zbycie akcji na rynku pozagie dowym tak e podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapita owych Opodatkowanie zbycia akcji (udzia ów) w celu ich umorzenia (buy back)...609

15 21. Sposób ustalenia dochodu podatkowego z tytu u umorzenia udzia ów b d akcji (buy-back) Buy back bez wynagrodzenia. Stanowisko Ministra Finansów Wniesienie akcji do zamkni tego funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z ich odp atnym zbyciem. Stanowisko Ministra Finansów Opodatkowanie dochodu ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych funduszy kapita owych Sposób opodatkowania pochodnych instrumentów finansowych Opodatkowanie produktów strukturyzowanych Opodatkowanie jednostek indeksowych Opodatkowanie tytu ów uczestnictwa ETF Opodatkowanie dywidendy wyp acanej przez ETF Sposób ustalenia dochodu do opodatkowania z tytu u krótkiej sprzeda y Opodatkowanie papierów warto ciowych i pochodnych instrumentów finansowych zbywanych poza obrotem gie dowym Opodatkowanie warto ci nominalnej udzia ów albo wk adów obj tych w zamian za wk ad niepieni ny Wniesienie wk adu do spó ek osobowych znajduje si poza zakresem opodatkowania updof. Uchwa a NSA Zwi kszenie nominalnej warto ci udzia ów spó ki kapita owej nie powoduje powstania przychodu kapita owego Moment powstania przychodu Ustalenie momentu powstania przychodu ze zbycia papierów warto ciowych na GPW wymaga uwzgl dnienia dnia faktycznej realizacji zlecenia Moment uzyskania przychodu w razie sprzeda y papieru warto ciowego w ostatnich dniach roku Moment powstania przychodu p atno w ratach Sposób obliczenia dochodu do opodatkowania Mo liwo weryfikowania przez organy podatkowe wysoko ci przychodu Metoda FIFO w razie niemo no ci identyfikacji sprzedawanych papierów Zasady rozliczania straty podatkowej Strata z inwestycji w walucie obcej nie zawsze jest równoznaczna ze strat podatkow. Wp yw ró nic kursowych Przeniesienie portfela akcji z rachunku biura maklerskiego na rachunek innego biura maklerskiego jest neutralne podatkowo C. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Zasady pomniejszania przychodów o koszy ich uzyskania Zakres poj ciowy zwrotów koszt nabycia oraz koszt obj cia Rodzaje kosztów, o które mo na pomniejszy przychody rozliczane w trybie art. 30b updof Samodzielne uwzgl dnienie w PIT-38 kosztów podatkowych nie uwzgl dnionych przez biuro maklerskie w PIT-8C Moment uwzgl dnienia kosztów Moment uwzgl dnienia w rozliczeniu podatkowym kosztów nabycia akcji spó ki, która zbankrutowa a Wydatek na nabycie papierów warto ciowych w ratach Czy wydatki na pras i literatur fachow mog by uznane za koszt podatkowy? Koszty uzyskania przychodów w razie transferu rodków z jednego biura maklerskiego do innego Koszty kredytu zaci gni tego na nabycie papierów warto ciowych Czy koszty po yczki zaci gni tej na poczet nabycia akcji mog stanowi koszt podatkowy?

16 Koszty uzyskania przychodu z tytu u nabycia papierów warto ciowych we wspólno ci maj tkowej w razie sprzeda y ich po mierci wspó ma onka Odmienno kosztów uzyskania przychodów z odp atnego zbycia papierów warto ciowych od kosztów uzyskania przychodów z tytu u udzia u funduszy kapita owych Koszty uzyskania przychodu z tytu u zbycia pochodnych instrumentów finansowych Koszty podatkowe w razie zbycia akcji nabytych nieodp atnie Zbycie obligacji nabytych w drodze spadku. Czy mo liwe jest zastosowanie kosztów uzyskania przychodów? Koszty uzyskania przychodu w razie zbycia udzia ów nabytych nieodp atnie w drodze spadku D. ZWOLNIENIA PODATKOWE Wy czenie z podatku akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r Zakres poj ciowy zwrotu oferta publiczna Pozosta e warunki uprawniaj ce do skorzystania z preferencji podatkowej Zbycie akcji NFI nabytych przed 1 stycznia 2004 r. w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu. Uchwa a NSA Przychody ze zbycia akcji NFI nabyte przed 2004 r. poza obrotem publicznym wed ug organów podatkowych Prawa poboru do akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. s papierami warto ciowymi, zatem dochód z ich zbycia korzysta ze zwolnienia Akcje pracownicze nabyte przed 1 stycznia 2004 r Sprzeda przez spadkobierc akcji nabytych przez spadkodawc przed 1 stycznia 2004 r. Wyrok WSA Szczególne zwolnienie dochodów ze zbycia akcji NFI Przeniesienie w asno ci sk adników maj tku b d cych przedmiotem wk adu niepieni nego (aportu) wnoszonych do spó ki osobowej Zyski z inwestycji w akcje w ramach IKE korzystaj ze zwolnienia podatkowego Zwolnienie dochodu ze zbycia udzia ów i akcji otrzymanych nieodp atnie w cz ci odpowiadaj cej kwocie zap aconego podatku od spadków i darowizn Warto nominalna udzia ów obj tych w zamian za wk ad niepieni ny w postaci przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci Dochody z odp atnego zbycia obligacji Skarbu Pa stwa oferowanych za granic Zbycie prawa pochodnego nie korzysta ze zwolnienia z podatku. Stan prawny do 31 grudnia 2003 r E. DOCHODY UZYSKANE ZA GRANIC ORAZ DOCHODY UZYSKANE W POLSCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW Rozliczenie podatku od dochodów uzyskanych za granic przez polskiego rezydenta podatkowego Sposób przeliczenia kwot wyra onych w walucie obcej na polskie z ote Ustalenie momentu zap aty podatku zagranicznego Sposób rozliczenia podatku od dochodu uzyskanego w Polsce przez nierezydenta podatkowego F. OBOWI ZEK SPORZ DZENIA INFORMACJI PIT-8C Podstawa prawna obowi zku sporz dzenia informacji PIT-8C Zakres danych wykazywanych w informacji PIT-8C...704

17 83. Podmioty zobowi zane do sporz dzenia informacji PIT-8C Termin przekazania informacji PIT-8C Adresat informacji PIT-8C Zbieg podstaw do wystawienia PIT-8C Obowi zek sporz dzenia PIT-8C a obowi zek p atnika Odst pstwa zwi zane z rachunkami zbiorczymi Kontrowersje zwi zane z obowi zkiem sporz dzenia PIT-8C Sprzeda bankowych papierów warto ciowych bez po rednictwa banku nie generuje obowi zku wystawienia PIT-8C po stronie banku Nie wystawia si informacji PIT-8C zmar emu podatnikowi Odpowiedzialno karna skarbowa za niez o enie informacji PIT-8C G. ROZLICZENIE PIT-38 PRZEZ PODATNIKA Podmioty zobowi zane do z o enia PIT Termin z o enia zeznania PIT Zeznanie PIT-38 nale y z o y tak e w razie zanotowania straty podatkowej Termin i forma zap aty podatku W a ciwo urz du skarbowego Sposób wype nienie zeznania PIT Jak czyta PIT-8C? Brak informacji PIT-8C nie zwalnia podatnika z obowi zku sporz dzenia zeznania PIT Rozliczenie roczne na podstawie duplikatu PIT-8C Strat mo na wykaza tak e w zeznaniu PIT-38 z o onym po terminie Odpowiedzialno karna skarbowa za niez o enie zeznania PIT H. AKCJE PRACOWNICZE Zasady opodatkowania akcji pracowniczych oraz innych akcji przyznanych na preferencyjnych warunkach Warunki wy czenia z opodatkowania dochodu w momencie otrzymania akcji pracowniczych Opodatkowanie akcji pracowniczych w razie nie spe nienia warunków okre lonych w art. 24 ust. 11 updof Sprzeda akcji pracowniczych nabytych nieodp atnie Otrzymanie akcji pracowniczych. Wyrok WSA Skutki podatkowe nabycia akcji pracowniczych. Stan prawny do ko ca 2010 r Wy czenie z podatkowania w zwi zku z nieodp atnym nabyciem akcji dotyczy tak e przypadku, gdy osoba fizyczna otrzyma a nieodp atnie akcje spó ki zagranicznej. Stan prawny do ko ca 2010 r Obj cie a nabycie akcji pracowniczych. Stan prawny do ko ca 2010 r I. INNE ZAGADNIENIA Pierwszy dochód a zg oszenie rejestracyjne podatnika Rozliczenie straty z opcji walutowych spó ki osobowej Klasyfikacja przychodów z instrumentów finansowych uzyskiwanych przez przedsi biorców wed ug Ministerstwa Finansów Przychody z transakcji opcyjnych realizowanych przez przedsi biorc stanowi przychód z dzia alno ci gospodarczej. Stanowisko NSA

18 Bankructwo spó ki gie dowej. Mo na rozliczy strat podatkow dopiero w momencie sprzeda y akcji spó ki, która zosta a wycofana z obrotu Certyfikaty inwestycyjne zakupione na gie dzie, które przynosz strat lepiej jest sprzeda na gie dzie ni pozostawi do wykupu funduszowi Sposób opodatkowania transakcji na rynku Forex Inwestycje na rynku Forex za po rednictwem zagranicznego brokera brak PIT-8C Sposób rozliczenia dochodów z rynków Forex. Stanowisko organów podatkowych Czy handel walutami przez osob fizyczn podlega opodatkowaniu? Organizator internetowej platformy wymiany walut nie pe ni funkcji p atnika podatku Umorzenie udzia ów w spó ce za wynagrodzeniem w wysoko ci nie przewy szaj cej nominalnej warto ci umarzanych udzia ów Konwersja wierzytelno ci na udzia y spó ki z o.o Darowizna akcji polskiej spó ki na rzecz zagranicznej spó ki kapita owej Konwersja wierzytelno ci z tytu u obligacji na udzia y wed ug organów podatkowych Przekazanie w drodze darowizny akcji b d udzia ów nie powoduje powstania przychodu z kapita ów pieni nych po stronie osoby fizycznej dokonuj cej darowizny Sprzeda akcji spó ki akcyjnej powsta ej w wyniku przekszta cenia sp. z o.o ROZDZIA X. OPODATKOWANIE CZ ONKÓW SPÓ DZIELNI Charakterystyka spó dzielni jako osoby prawnej Specyfika opodatkowania osób fizycznych podatkiem od zysków kapita owych z tytu u cz onkostwa w spó dzielni Warto nominalna wk adów w spó dzielni obj tych w zamian za wk ad niepieni ny w postaci innej ni przedsi biorstwo lub jego zorganizowana cz Przychód z udzia u w zyskach osób prawnych a przychód z tytu u cz onkowstwa w spó dzielni Opodatkowanie cz onków spó dzielni z tytu u podzia u nadwy ki bilansowej spó dzielni Obowi zki spó dzielni jako p atnika podatku w zwi zku z uzyskaniem przez cz onków spó dzielni przychodu podatkowego Podwy szenie funduszu udzia owego skutkuje opodatkowaniem cz onków spó dzielni Korzystniejsze oprocentowanie dla cz onków banku spó dzielczego stanowi przychód z kapita ów pieni nych jako nieodp atne wiadczenie Odroczenie poboru podatku w razie przekazania nadwy ki bilansowej w latach na powi kszenie funduszu udzia owego Odroczenie poboru podatku w razie przekazania nadwy ki bilansowej w latach na powi kszenie funduszu udzia owego. Interpretacja Ministra Finansów Zwrot udzia ów cz onkowskich spó dzielni wraz z waloryzacj korzysta ze zwolnienia podatkowego Przychód cz onka spó dzielni rolniczej z podzia u zysku ze sprzeda y cz ci maj tku spó dzielni Oprocentowanie udzia u niezwi zanego z nak adem pracy cz onka spó dzielni Dochód z tytu u podzia u zysku spó dzielni rolniczej podlega opodatkowaniu niezale nie od tego z jakiej cz ci dzia alno ci (rolniczej czy pozarolniczej) pochodzi ten zysk Podzia maj tku likwidowanej spó dzielni stanowi przychód cz onków spó dzielni z tytu u likwidacji osoby prawnej Podzia nadwy ki bud etowej spó dzielni dla spadkobierców zmar ego cz onka spó dzielni Zwrot udzia u po zmar ym cz onku spó dzielni osobie wskazanej w deklaracji Przekszta cenie spó dzielni w spó k kapita ow...815

19 ROZDZIA XI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN Podatek dochodowy a podatek od spadków i darowizn Przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn a podatek od zysków kapita owych Nabycie rodków wyp aconych z PPE po mierci oszcz dzaj cego Nabycie rodków zgromadzonych na rachunku zmar ego cz onka OFE Nabycie rodków wyp aconych z IKE po mierci oszcz dzaj cego Zwolnienie rodków wyp aconych z rachunku bankowego po mierci w a ciciela rachunku Wyp ata rodków zgromadzonych w funduszu inwestycyjnym po mierci uczestnika funduszu Obowi zek poinformowania przez bank urz du skarbowego o wyp acie rodków z rachunku bankowego po mierci w a ciciela rachunku Obowi zek banku poinformowania urz du skarbowego o wyp acie nieletniemu wierzycielowi rodków z rachunku z tytu u zapisu Obowi zki informacyjne banku. Stan prawny do ko ca 2006 r Otrzymane w darowi nie akcje nie s rodkami pieni nymi Nabycie w spadku przed 2007 r. papierów warto ciowych nie uprawnia do skorzystania z tzw. ulgi rodzinnej (z I grupy) Podstawa opodatkowania otrzymanych w spadku akcji nie b d cych przedmiotem obrotu gie dowego Przyznanie akcji pracowniczych nie jest darowizn i nie podlega podatkowi od spadków i darowizn Obowi zek podatkowy w podatku od spadków i darowizn nie powstaje po stronie darczy cy Zwrot kwot z zak adowego funduszu wiadcze socjalnych po zmar ym pracowniku ZA CZNIK OPIS SPOSOBU WYPE NIANIA ZEZNANIA PIT

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce Jak rozliczyć dywidendy, a jak dochód ze zbycia udziałów w spółkach Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce PIT Od części przychodów z kapitałów pieniężnych podatek pobiera płatnik,

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO

OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2013 roku o zmianach statutu Open Finance FIO Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu zmiany Statutu tego

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 Traci moc z dniem 1 maja 2010 r. (art. 26) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1262. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego:

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego: Wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatkowy CIT 2013

Kalendarz podatkowy CIT 2013 1 Kalendarz podatkowy CIT 2013 Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 395 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 9915 Temat: Podatek u źródła - kompendium wiedzy 13 Luty Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 9915 Koszt szkolenia: 430.00 + 23% VAT Program Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU Data wpływu wniosku: Numer wniosku Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat 3.4.1.4. FINANSE I RÓśNE ROZLICZENIA Kompleksowe ubezpieczenie Miasta 2 370 000 zł - Biuro Prezydenta Miasta Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym Autor: Stanisław Dolata CZĘŚĆ I. PODSTAWY WIEDZY Z TEORII PODATKU Rozdział 1. Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Ustawa z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych W ustawie z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Jak przedsiębiorca może podatkowo rozliczyć kredyt lub pożyczkę

Jak przedsiębiorca może podatkowo rozliczyć kredyt lub pożyczkę Jak przedsiębiorca może podatkowo rozliczyć kredyt lub pożyczkę Autor: Łukasz Zalewski Pożyczający pieniądze musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych chyba że w grę wchodzi zwolnienie z PCC.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po

prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia VIII dowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701 Kapita zak adowy 13.202.000,00 PLN (wp acony w ca o 1)

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Art. 248 1. Nadp ata mo e by nadwymiarem, nadp aceniem albo nadp at konstytucyjn.

Art. 248 1. Nadp ata mo e by nadwymiarem, nadp aceniem albo nadp at konstytucyjn. Komentarz do przepisów o nadp acie. Przepisy o nadp acie s najbardziej kazuistyczn, skomplikowan i najmniej czyteln cz ci Ordynacji podatkowej. Dlatego wymagaj uproszczenia. Nale y je te dostosowa do konwencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status 7 2 5 1 9 9 5 423326561529844179ac48f948c CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu.

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu. Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo