Spis tre ci. Wst p...25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. Wst p...25"

Transkrypt

1 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE Poj cie przychody z kapita ów pieni nych Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych Przychody kapita owe czy dochody kapita owe? Modele opodatkowania przychodów kapita owych Zwolnienie z podatku kapita owego dochodów z papierów warto ciowych nabytych przed 2004 r. przepisy przej ciowe Stawka podatkowa podatku od zysków kapita owych w latach A. ROLA I OBOWI ZKI P ATNIKA PODATKU Wykorzystanie instytucji p atnika w podatkach Obowi zki p atnika podatku Rola p atnika w poborze podatków od zysków kapita owych Przyk ady instytucji pe ni cych funkcj p atników podatku od zysków kapita owych Kto jest p atnikiem w przypadku uzyskiwania przez polskich rezydentów podatkowych przychodów kapita owych za granic? Obowi zki p atnika podatku w przypadku wyp aty przychodu z kapita ów pieni nych nierezydentom Zap ata podatku przez p atnika Obowi zki dokumentacyjne p atników podatku zrycza towanego od zysków kapita owych Zasady zaokr glania podstaw opodatkowania oraz podatku Zbieg podstaw do wystawienia IFT-1 oraz IFT Wynagrodzenie p atnika Wynagrodzenie p atnika w razie cz ciowo nieterminowej wp aty podatku Pobór wynagrodzenia p atnika mo e nast pi zbiorczo za kilka okresów miesi cznych Wynagrodzeniem nienale nym jest tylko ta cz wynagrodzenia, które zosta o potr cone od kwoty podatku pobranego nienale nie b d w wy szej wysoko ci od nale nej Podatek pobrany w zawy onej wysoko ci a wynagrodzenie p atnika Charakter odpowiedzialno ci p atnika Odpowiedzialno p atnika a odpowiedzialno podatnika Obowi zek sporz dzenia informacji PIT-8C Odpowiedzialno karna skarbowa p atnika oraz podmiotu zobowi zanego do z o enia informacji podatkowej...58

2 6 26. Obowi zek udost pnienia organom podatkowym danych obj tych tajemnic bankow i maklersk...59 B. CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ Rola certyfikatu rezydencji podatkowej Cz stotliwo przekazywania i forma certyfikatu rezydencji podatkowej Dokumenty, które nie mog by uznane za certyfikat rezydencji Przedstawienie certyfikatu rezydencji przez p atnika w czasie kontroli Kopia certyfikatu rezydencji i jego wersja j zykowa...66 ROZDZIA II. PRZYCHODY KAPITA OWE A INNE RÓD A Rola róde przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych Rodzaje przychodów konkuruj cych z przychodami z kapita ów pieni nych...70 A. PRZYCHODY Z DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Przychody z kapita ów pieni nych a przychody z dzia alno ci gospodarczej Koszty uzyskania przychodów przy kapita ach pieni nych a koszty uzyskania przychodów w dzia alno ci gospodarczej Inwestowanie w papiery warto ciowe jako dzia alno gospodarcza Czy mo liwe jest uwzgl dnienie przez spó k osobow strat z transakcji terminowych (opcji walutowych)? Przychody ze sprzeda y certyfikatów zielonej energii przez producenta tej energii. Stan prawny do 31 grudnia 2009 r Przychód z tytu u likwidacji spó ki osobowej b d wyj cia wspólnika z takiej spó ki. Stan prawny od 1 stycznia 2011 r B. PRZYCHODY Z PRAW MAJ TKOWYCH Przychody z kapita ów pieni nych a przychody z praw maj tkowych Sprzeda udzia ów spó ki osobowej a przychód z praw maj tkowych. Stan prawny do ko ca 2010 r Wniesienie do spó ki osobowej wierzytelno ci z tytu u po yczki stanowi odp atne zbycie tej wierzytelno ci i jest przychodem z praw maj tkowych. Stanowisko Ministra Finansów Wyp ata rodków zgromadzonych w kasie zapomogowo-po yczkowej po mierci pracownika...90 C. PRZYCHODY ZE STOSUNKU PRACY Przychody z kapita ów pieni nych a przychody ze stosunku pracy. Akcje pracownicze Sk adki na fundusz inwestycyjny ponoszone za pracownika przez pracodawc stanowi przychód ze stosunku pracy Odsetki od po yczki umorzone przez pracodawc swemu pracownikowi. Brak przychodu podatkowego Po yczka na preferencyjnych warunkach udzielona ze rodków ZF S nie stanowi przychodu ze stosunku pracy...99 D. PRZYCHODY Z INNYCH RÓDE Przychody z kapita ów pieni nych a przychody z innych róde Opodatkowanie odsetek od 5% udzia u kapita owego wspólników spó ki jawnej Odsetki od spó nionej renty to przychody z innych róde a nie przychody kapita owe...102

3 20. Odsetki od odszkodowania zas dzonego przez s d stanowi przychód z innych róde a nie z kapita ów pieni nych Opodatkowanie odsetek o charakterze karnym (odszkodowawczym) Opodatkowanie IKZE E. UMORZENIE ODSETEK OD WIERZYTELNO CI Przychód z tytu u umorzenia odsetek od wierzytelno ci (np. kredytu) stanowi przychód z innych róde Umorzenie odsetek od wierzytelno ci osobie fizycznej prowadz cej dzia alno gospodarcz Kiedy umorzenie odsetek od wierzytelno ci skutkuje powstaniem przychodu podatkowego? Przedawnienie i spisanie w straty wierzytelno ci a obowi zek wystawienia PIT-8C z tytu u umorzenia Jakie elementy umorzonego kredytu powinny by wykazane na PIT-8C? Jakie elementy umarzanego kredytu nie powinny by wykazane w PIT-8C z tytu u umorzenia wierzytelno ci? Umorzenie odsetek do wysoko ci tzw. kwoty wolnej a obowi zek sporz dzenia PIT-8C Czy rozporz dzenie Ministra Finansów o zaniechaniu poboru podatku od okre lonej grupy podatników zwalnia z obowi zku sporz dzenia informacji PIT-8C z tytu u umorzenia wierzytelno ci? Ustalenie w a ciwego urz du skarbowego, któremu nale y przekaza PIT-8C Umorzenie odsetek od kredytu zaci gni tego przez kilka osób fizycznych (np. ma e stwo) Sposób wykazania poszczególnych rodzajów przychodu z umorzonej wierzytelno ci w PIT-8C Czy wysy any PIT-8C nale y przes a za potwierdzeniem odbioru? Czy mo liwe jest wystawienie PIT-8C w trakcie roku podatkowego? PIT-8C z wi cej ni jednego tytu u Kiedy powstaje przychód z tytu u umorzenia wierzytelno ci w razie zawarcia warunkowej umowy ugody? Jaki kurs nale y zastosowa do przeliczenia wysoko ci przychodu z tytu u umorzenia odsetek kredytowych w walucie obcej? Czy istnieje konieczno zawarcia w tre ci umowy ugody informacji o wystawieniu przez wierzyciela PIT-8C? F. ODSETKI OD KAUCJI GWARANCYJNEJ (ZABEZPIECZAJ CEJ) Odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczaj cej) dla osób fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej stanowi przychody z innych róde Obowi zek sporz dzenia PIT-8C przez podmiot wyp acaj cy odsetki od kaucji osobom fizycznym Odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczaj cej) dla osoby fizycznej prowadz cej dzia- alno gospodarcz stanowi przychód z dzia alno ci gospodarczej tej osoby Skapitalizowane odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczaj cej) staj si przychodem podatkowym dopiero w momencie wyp aty a nie kapitalizacji Odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczaj cej) z o onej przez wi cej ni jedn osob Wyp ata odsetek od kaucji na rzecz osoby trzeciej Kurs do przeliczenia odsetek od kaucji wyp aconych w walucie obcej Ustalenie w a ciwego urz du skarbowego, któremu nale y przekaza Informacj PIT-8C wystawion z tytu u wyp aty odsetek od kaucji

4 8 48. Czynno ci, jakie powinna wykona osoba fizyczna, która otrzyma a PIT-8C w zwi zku z otrzymaniem odsetek od kaucji Czy mo liwe jest uwzgl dnienie kosztów uzyskania przychodu z tytu u uzyskania przychodu z odsetek od kaucji gwarancyjnej? ROZDZIA III. ODSETKI OD RACHUNKÓW BANKOWYCH I WK ADÓW OSZCZ D- NO CIOWYCH A. ZAGADNIENIA OGÓLNE Systematyka przepisów reguluj cych opodatkowanie odsetek Tryb wej cia w ycie przepisów nowelizuj cych w 2005 r. a zgodno z Konstytucj Implementacja do polskich przepisów postanowie dyrektywy odsetkowej Stawka podatkowa podatku od odsetek w okresie marzec 2002 r. grudzie 2003 r Odsetki wyp acone po 1 stycznia 2004 r. za okres, gdy obowi zywa a 20% stawka podatku od zysków kapita owych Zakres przedmiotowy opodatkowania odsetek od rachunków bankowych i innych form oszcz dzania B. SPOSÓB OPODATKOWANIA Tryb opodatkowania odsetek Do przychodu z odsetek i podatku od odsetek nie stosuje si regulacji dotycz cych kosztów ani ulg podatkowych Brak poboru podatku zrycza towanego przez p atnika nie zobowi zuje podatnika do samodzielnego rozliczenia si z podatku Odsetki od rachunków bankowych prowadzonych przez podmiot do tego nieuprawniony (np. z powodu utraty licencji bankowej) Odsetki od rachunków i lokat prowadzonych przez SKOK-i Odsetki wyp acone pensjonariuszom domu opieki spo ecznej. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2009 r. (III SA/Wa 2320/08) Opodatkowanie odsetek i premii gwarancyjnych od oszcz dno ciowych ksi eczek mieszkaniowych Odsetki zgromadzone na rachunku rolnika indywidualnego Dodatkowe odsetki za opó nion wyp at lokaty Dodatkowe odsetki premiowe w zamian za regularne oszcz dzanie Moment uzyskania przychodu z tytu u odsetek Odsetki skapitalizowane moment opodatkowania Odsetki w walucie obcej Dla zastosowania kursu do przeliczenia odsetek w walucie decyduj cy jest moment uzyskania przychodu z tych odsetek Kurs waluty do ko ca 2010 r. kurs dewiz czy pieni dza? Zasady zaokr glania odsetek oraz podatku od odsetek Opodatkowanie odsetek wyp aconych po dniu 30 marca 2012 r. na podstawie umowy zawartej przed tym dniem Czy klient banku zobowi zany by do samodzielnego rozliczenia podatku od odsetek z tzw. lokat jednodniowych (z dzienn kapitalizacj )? Stan prawny do 30 marca 2012 r Lokaty z dzienn kapitalizacj. Stanowisko Ministra Finansów. Stan prawny do 30 marca 2012 r Opodatkowanie tzw. polisolokat...173

5 C. ZWOLNIENIA PODATKOWE Zwolnienie z podatku odsetek na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 r Pobór podatku przez bank w razie zerwania umowy lokaty zawartej przed 1 grudnia 2001 r. 175 D. PRZYCHODY UZYSKANE ZA GRANIC ORAZ PRZYCHODY UZYSKANE W POL- SCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW Odsetki z rachunku bankowego prowadzonego w banku zagranicznym Sposób przeliczenia kwot w walutach obcych na PLN Odsetki od lokaty bankowej przedsi biorcy w zagranicznym banku. Wyrok NSA z dnia 26 sierpnia 2008 r. (II FSK 806/07) Odsetki uzyskane za granic przez polskich rezydentów podatkowych przed 1 stycznia 2005 r Przychody z odsetek uzyskane w Polsce przez nierezydentów Stawki podatkowe od odsetek w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Informacja IFT z perspektywy nierezydenta Jaka stawka podatkowa dla odsetek wyp acanych nierezydentom 19% czy 20%? Stan prawny do ko ca 2010 r E. OBOWI ZKI P ATNIKÓW Kto jest p atnikiem podatku od odsetek Banki spó dzielcze jako p atnicy podatku od odsetek Czy s d pe ni funkcj p atnika od wyp acanych odsetek od sum depozytowych? Moment powstania obowi zku poboru podatku przez p atnika Wp ata podatku przez p atnika W a ciwo urz du skarbowego dla p atników Zasady zaokr glania Zasady zaokr glania podstawy opodatkowania oraz podatku od odsetek wed ug stanu prawnego od dnia 31 marca 2012 r Obowi zki dokumentacyjne p atnika w zwi zku z wyp at odsetek od rachunków bankowych i innych form oszcz dzania Informacja IFT-1 a informacja IFT Wystawienie informacji IFT w terminie wcze niejszym ni standardowy Czy p atnik sporz dza indywidualn informacj o wysoko ci odsetek wyp aconych osobie fizycznej, posiadaj cej miejsce zamieszkania w Polsce? Skutki reorganizacji wewn trznej banku w zakresie wykonywania obowi zków p atnika P atnik podatku w przypadku wyp aty odsetek nierezydentom podatkowym Wspó w asno rachunku Sposób przeliczenia odsetek z rachunku walutowego na PLN w przypadku wspó w asno ci rachunku Czy bank oferuj cy klientom lokaty z dzienn kapitalizacj ponosi ryzyko zakwestionowania takiego zachowania przez organy podatkowe? Stan prawny do 30 marca 2012 r Czy oferowanie lokat z dzienn kapitalizacj by o obej ciem prawa podatkowego? Stan prawny do 30 marca 2012 r Uzyskiwanie identyfikatora podatkowego PESEL przez SKOK w celu realizacji obowi zków p atnika Mo liwo pomniejszenia przez p atnika zobowi zania z tytu u zrycza towanego podatku od odsetek za kolejny miesi c zamiast sk adania wniosku o stwierdzenie nadp aty

6 Czy jest mo liwe odzyskanie nadp aty zrycza towanego podatku w trakcie roku podatkowego? P atnik ma prawo wyst pienia z wnioskiem o stwierdzenie nadp aty w takim samym zakresie jak podatnik Obowi zek wyznaczenia oraz zg oszenia urz dowi skarbowemu osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowi zków p atnika Odpowiedzialno karna skarbowa p atnika podatku F. INNE ZAGADNIENIA Odsetki od kas zapomogowo-oszcz dno ciowych nie stanowi przychodu z kapita ów pieni nych Odsetki od umorzenia kredytu nie stanowi przychodu z kapita ów pieni nych Odsetki od kaucji nie stanowi przychodu z kapita ów pieni nych Inne rodzaje odsetek nie stanowi ce przychodu kapita owego Przychody kapita owe uzyskiwane w toku dzia alno ci gospodarczej a przychody kapita- owe uzyskiwane przez osob fizyczn Odsetki od lokaty overnight za o onej przez przedsi biorc Odsetki z lokaty za o onej przez przedsi biorc z 19% podatkiem dochodowym. Stanowisko Ministra Finansów Odsetki od lokat typu overnight uzyskiwane przez spó k dzia aj c w specjalnej strefie ekonomicznej nie korzystaj ze zwolnienia podatkowego Odsetki z konta firmowego przed rozpocz ciem dzia alno ci gospodarczej Wykorzystywanie prywatnego rachunku niezgodnie z przeznaczeniem do celów dzia alno ci gospodarczej Odsetki od rachunków typu escrow nie generuj przychodu z kapita ów pieni nych ROZDZIA IV ODSETKI OD PO YCZEK Tryb opodatkowania odsetek od po yczek Obowi zki p atnika podatku od odsetek od po yczki Odsetki od po yczek uzyskiwane przez polskich podatników za granic Opodatkowanie odsetek wyp aconych przez polsk spó k nierezydentowi Istota po yczek social lending udzielanych za po rednictwem internetowych platform po yczkowych Aktywno po yczkodawcy w ramach serwisów typu social lending nie jest dzia alno ci gospodarcz Komentarz do wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 pa dziernika 2009 r. w sprawie opodatkowania po yczek typu social lending Odsetki wyp acane przez osob fizyczn nieprowadz c dzia alno ci gospodarczej innej osobie fizycznej nieprowadz cej dzia alno ci gospodarczej (po yczki typu social lending) Po yczkobiorca po yczki typu social lending nie jest podatnikiem podatku dochodowego Nieoprocentowana po yczka mi dzy osobami fizycznymi nie powoduje powstania przychodu z nieodp atnego wiadczenia ani u po yczkobiorcy, ani u po yczkodawcy Odsetki od po yczki udzielonej przez wspólnika spó ki osobowej swojej spó ce Po yczka udzielona przez spó k osobow. Przychód wspólników z kapita ów pieni nych czy z dzia alno ci gospodarczej? Opodatkowanie odsetek od po yczki podatkiem dochodowym a opodatkowanie po yczki podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych Dop ata do oprocentowania kredytu preferencyjnego nie stanowi przychodu podatkowego 274

7 ROZDZIA V. ODSETKI I DYSKONTO OD OBLIGACJI ORAZ INNYCH D U NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH A. RODZAJE PRZYCHODÓW Z OBLIGACJI I INNYCH D U NYCH PAPIERÓW WAR- TO CIOWYCH Istota papierów warto ciowych i ich podzia Definicja papierów warto ciowych dla celów podatkowych Definicja odsetek od papierów warto ciowych Definicja dyskonta od papierów warto ciowych B. SPOSÓB OPODATKOWANIA Dwa tryby opodatkowania przysporze z tytu u posiadania obligacji b d innych d u nych papierów warto ciowych Moment powstania przychodu podatkowego Opodatkowanie obligacji nabytych na rynku wtórnym Podatek od odsetek oraz dyskonta w momencie wykupu obligacji pobiera p atnik Przy opodatkowaniu odsetek i dyskonta od obligacji brak jest kosztów uzyskania przychodów Przy opodatkowaniu odsetek i dyskonta od obligacji nie wyst puje strata podatkowa Przy opodatkowaniu odsetek od obligacji nie uwzgl dnia si kosztu nabycia naros ych odsetek Opodatkowanie dyskonta powsta ego w zwi zku z zakupem obligacji poni ej nomina u na rynku wtórnym Zasady zaokr glania obowi zuj ce od 31 marca 2012 r Zaokr glanie podstawy opodatkowania z tytu u odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych Zaokr glanie podatku z tytu u odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych C. ZWOLNIENIA Z PODATKU Zwolnienie odsetek i dyskonta od skarbowych i samorz dowych obligacji nabytych przed dniem 1 grudnia 2001 r Zwolnienie odsetek i dyskonta od obligacji Skarbu Pa stwa oferowanych za granic D. PRZYCHODY UZYSKANE ZA GRANIC ORAZ PRZYCHODY UZYSKANE W POL- SCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW Przychody z odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych uzyskane przez polskich rezydentów za granic Opodatkowanie dyskonta uzyskanego przez polskiego rezydenta podatkowego za granic Sposób przeliczenia odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych uzyskanych w walucie obcej na polskie z ote Przychody z odsetek i dyskonta od zagranicznych obligacji korporacyjnych Przychody z odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych uzyskane w Polsce przez nierezydentów Czy do dyskonta wyp acanego nierezydentom mo na zastosowa regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania o odsetkach? Stawki podatkowe od odsetek w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

8 Zaniechanie poboru podatku od przychodów odsetkowych (dyskonta) od obligacji oferowanych za granic Odsetki od obligacji emitowanych przez Skarb Pa stwa wyp acane zagranicznym osobom fizycznym E. OBOWI ZKI P ATNIKA PODATKU Obowi zki p atnika podatku Kto jest p atnikiem podatku z odsetek i dyskonta od papierów warto ciowych? P atnik podatku w przypadku wyp aty z tytu u odsetek b d dyskonta od papierów warto ciowych przez po redników P atnik podatku po 1 stycznia 2012 r. wed ug interpretacji Ministra Finansów P atnik podatku w interpretacjach podatkowych. Stan prawny do 31 grudnia 2011 r Moment powstania obowi zku poboru podatku przez p atnika Wp ata podatku przez p atnika W a ciwo urz du skarbowego dla p atnika Obowi zki dokumentacyjne zwi zane z poborem podatku przez p atnika Wystawienie informacji IFT w terminie wcze niejszym ni standardowy Odst pstwa przewidziane dla opodatkowania wiadcze wyp acanych z rachunków zbiorczych P atnik podatku w przypadku wyp aty odsetek b d dyskonta od papierów warto ciowych nierezydentom podatkowym Agent emisji obligacji korporacyjnych jako p atnik podatku. Stan prawny do ko ca 2011 r Obligatariusz jako p atnik podatku. Stan prawny do ko ca 2011 r Zaokr glanie podatku przez p atnika w przypadku wykupu wi cej ni jednej obligacji F. INNE ZAGADNIENIA Dyskonto od odziedziczonych obligacji. Stan prawny do dnia 31 grudnia 2006 r Opodatkowanie obligacji strukturyzowanych Obligacje zamienne na akcje. Kiedy powstaje przychód? Pobór podatku w przypadku zamiany obligacji. Stanowisko Ministra Finansów ROZDZIA VI. DYWIDENDY I INNE PRZYCHODY Z UDZIA U W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH A. ZAGADNIENIA OGÓLNE Czym jest dywidenda? Quasi-dywidenda w spó kach osobowych Dochód z udzia u w zyskach osób prawnych a 10% podatek od likwidacji dzia alno ci gospodarczej. Stan prawny obowi zuj cy do ko ca 2010 r Poj cie przychodu z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych Problem podwójnego opodatkowania dywidend B. SPOSÓB OPODATKOWANIA Tryb opodatkowania dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych Przychody a dochody z udzia u w zyskach osób prawnych Dywidenda a dochód ze zbycia papieru warto ciowego Moment powstania przychodu podatkowego...345

9 10. Zaliczka na dywidend jest równie przychodem z udzia u w zyskach osoby prawnej Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych w okresie do ko ca 2003 r Sposób opodatkowania dywidendy wyp aconej po zmianie stawki podatkowej z 15% na 19% Zaliczka na poczet dywidendy w 2003 r. a wyrównanie w 2004 r. jaka stawka podatkowa? Odsetki od wyp aconej po terminie dywidendy Zbycie prawa do dywidendy a obowi zek podatkowy Quasi-dywidenda w spó ce komandytowo-akcyjnej wyp acona akcjonariuszowi tej spó ki Planowane zmiany zasad opodatkowania spó ek komandytowo-akcyjnych Wyp ata dywidendy w walucie obcej Wykup akcji b d udzia ów w asnych w celu ich umorzenia (tzw. buy back) Buy back od 1 stycznia 2011 r Przychód z tytu u buy back uzyskuj wy cznie wspólnicy, których akcje lub udzia y s umarzane. Stan prawny do ko ca 2010 r Sposób ustalenia dochodu z tytu u wykupu akcji b d udzia ów w celu ich umorzenia Wykup w asnych akcji w celu ich umorzenia (buy back) dokonany przez spó k gie dow nie powoduje powstania obowi zków p atnika. Wyrok WSA dotycz cy stanu prawnego do ko ca 2010 r Buy back dokonany przez spó k gie dow interpretacja Ministra Finansów. Stan prawny do ko ca 2010 r Sposób ustalenia dochodu z tytu u sprzeda y akcji w celu ich umorzenia. Stanowisko Ministra Finansów. Stan prawny do ko ca 2010 r Umorzenie udzia ów w spó ce za wynagrodzeniem w wysoko ci nie przewy szaj cej nominalnej warto ci umarzanych udzia ów. Stan prawny do ko ca 2010 r Buy back w okresie przej ciowym. Nabycie udzia ów w 2010 roku, za które zap ata nast pi a w 2011 roku Podwy szenie kapita u zak adowego Podwy szenie kapita u zak adowego w spó ce kapita owej z kapita u zapasowego Przychody z tytu u likwidacji osoby prawnej Ustalenie dochodu z tytu u likwidacji osoby prawnej Przekszta cenie spó ki kapita owej w spó k osobow Skutki podatkowe przekszta cenia spó ki kapita owej w spó k osobow Kto jest p atnikiem podatku od przychodu z tytu u niepodzielonych zysków spó ki kapita- owej? Spór o zakres poj ciowy zwrotu zysk niepodzielony Przeznaczenie zysku spó ki na pokrycie strat z lat ubieg ych a opodatkowanie zysku niepodzielonego w razie przekszta cenia spó ki kapita owej w osobow Dywidendy z akcji z o onych na rachunkach ilo ciowych Mo liwo weryfikowania przez organy podatkowe wysoko ci przychodu z tytu u podzia u maj tku likwidowanej spó ki C. PRZYCHODY UZYSKANE ZA GRANIC ORAZ UZYSKANE W POLSCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW Dywidendy i inne przychody (dochody) z udzia u w zyskach osób prawnych uzyskane przez polskich rezydentów za granic Sposób przeliczenia dywidend i innych przychodów b d dochodów z udzia u w zyskach osób prawnych uzyskanych w walucie obcej na polskie z ote

10 Ustalenie momentu zap aty podatku zagranicznego Dywidendy i inne przychody b d dochody z udzia u w zyskach osób prawnych uzyskane w Polsce przez nierezydentów Stawki podatkowe od dywidend w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania D. OBOWI ZKI P ATNIKA Obowi zki p atnika podatku Kto jest p atnikiem podatku od dywidend i innych przychodów (dochodów) z udzia u w zyskach osób prawnych P atnik podatku w przypadku wyp aty dywidend przez po redników P atnik podatku w interpretacjach podatkowych. Stan prawny do 31 grudnia 2011 r Moment powstania obowi zku poboru podatku przez p atnika Wp ata podatku przez p atnika W a ciwo urz du skarbowego dla niektórych p atników Zasady zaokr glania dla dywidend Obowi zki dokumentacyjne zwi zane z poborem podatku przez p atnika Wystawienie informacji IFT w terminie wcze niejszym ni standardowy Odst pstwa przewidziane dla opodatkowania wiadcze wyp acanych z rachunków zbiorczych P atnik podatku w przypadku wyp aty dywidend i pozosta ych przychodów (dochodów) z udzia u w zyskach osób prawnych nierezydentom podatkowym Obowi zek wyznaczenia oraz zg oszenia urz dowi skarbowemu osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowi zków p atnika Odpowiedzialno karna skarbowa p atnika podatku E. INNE ZAGADNIENIA Kwoty otrzymane w zwi zku z wyst pieniem wspólnika ze spó ki i likwidacj spó ki osobowej nie s przychodem z kapita ów pieni nych Spó ka osobowa jako transparentna podatkowo nie mo e korzysta ze zwolnienia przewidzianego dla spó ek kapita owych Dywidenda w formie niepieni nej nie powoduje powstania przychodu po stronie spó ki Wyp ata dywidendy w walucie obcej. Skutki po stronie spó ki Koszty kredytu na wyp at dywidendy Buy back. Skutki u udzia owców, których udzia y nie zosta y wykupione. Stan prawny do ko ca 2010 r Dywidenda wyp acona w ramach IKE ROZDZIA VII. FUNDUSZE KAPITA OWE A. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rodzaje funduszy inwestycyjnych i sposób uczestnictwa w nich inwestorów indywidualnych Poj cie funduszu kapita owego w rozumieniu przepisów podatkowych Ubezpieczeniowe fundusze kapita owe (UFK) jako rodzaj funduszy kapita owych Fundusze emerytalne nie s funduszami kapita owymi w rozumieniu przepisów podatkowych Otwarte fundusze emerytalne (OFE)...419

11 6. Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) Przychody z odp atnego zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny (PFE) w imieniu cz onka funduszu Przychody cz onków pracowniczych funduszy emerytalnych (PFE) z tytu u przeniesienia akcji z o onych na rachunkach ilo ciowych do aktywów tych funduszy Dobrowolne fundusze emerytalne (DFE) B. SPOSÓB OPODATKOWANIA Dwa tryby opodatkowania dochodów z funduszy kapita owych Cechy opodatkowania rycza towego Przychód a dochód z udzia u w funduszach kapita owych Moment powstania przychodu Inwestowanie w akcje bezpo rednio przez inwestora a inwestowanie za po rednictwem funduszu inwestycyjnego. Ró nice w opodatkowaniu Certyfikaty inwestycyjne zakupione na gie dzie, które przynosz strat lepiej sprzeda na gie dzie ni pozostawi do wykupu funduszowi Sposób ustalenia dochodu z udzia u w funduszach kapita owych Sposób ustalenia dochodu z ubezpieczeniowego funduszu kapita owego (UFK) Sposób ustalenia dochodu do opodatkowania z tytu u udzia u w funduszu inwestycyjnym sk adaj cym si z subfunduszy (tzw. funduszu parasolowym) Dochód do opodatkowania w razie odkupienia jednostek uczestnictwa co najmniej dwóch subfunduszy na podstawie jednego zlecenia Brak mo liwo ci kompensowania strat z odp atnego zbycia papierów warto ciowych z dochodami z tytu u udzia u w funduszu kapita owym Brak mo liwo ci kompensowania strat z udzia u w funduszach kapita owych z dochodami z odp atnego zbycia papierów warto ciowych Kompensowanie straty z funduszu z dochodami ze zbycia papierów warto ciowych w interpretacjach podatkowych Metoda FIFO C. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Koszty uzyskania przychodów z tytu u udzia u w funduszach kapita owych Czy kosztem podatkowym z tytu u funduszy inwestycyjnych mog by tak e inne koszty ni wprost wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 38 updof? Koszty uzyskania przychodu z tytu u nabycia jednostek uczestnictwa funduszu w czasie trwania wspólno ci maj tkowej w razie ich sprzeda y po mierci wspó ma onka Koszty uzyskania przychodów z tzw. funduszy parasolowych Dziedziczenie kosztów uzyskania przychodów Odmienno kosztów uzyskania przychodów z tytu u udzia u funduszy kapita owych od kosztów uzyskania przychodów z odp atnego zbycia papierów warto ciowych D. ZWOLNIENIA Z PODATKU Zwolnienie z podatku dochodów z udzia u w funduszu na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 r Z o enie wniosku o polis ubezpieczeniow z funduszem kapita owym przed 1 grudnia 2001 r. nie jest wystarczaj ce dla zwolnienia dochodów z udzia u w funduszu kapita owym, je li umowa zosta a skutecznie zawarta po tym dniu

12 Zwolnienie z podatku dochodów z udzia u w funduszu na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 nie stosuje si do spadkobiercy Zwolnienie dla kwot zwracanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zwi zku z wyga ni ciem zezwolenia na utworzenie funduszu E. DOCHODY ZAGRANICZNE ORAZ DOCHODY UZYSKANE W POLSCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW Dochody z funduszy kapita owych uzyskane przez polskich rezydentów za granic Sposób przeliczenia dochodu z funduszu kapita owego uzyskanego w walucie obcej Samodzielne rozliczenie podatku w przypadku, gdy umowa o UFK zawarta jest z zagranicznym ubezpieczycielem Dochody z funduszy kapita owych uzyskane w Polsce przez nierezydentów F. OBOWI ZKI P ATNIKA PODATKU Obowi zki p atnika podatku Kto jest p atnikiem podatku z udzia u w funduszu kapita owym? P atnik podatku z tytu u udzia u w funduszach kapita owych w przypadku wyp aty dochodów przez po redników Moment powstania obowi zku poboru podatku przez p atnika Wyp ata cz ciowa rodków z ubezpieczeniowego funduszu kapita owego (UFK) Wp ata podatku przez p atnika W a ciwo urz du skarbowego dla p atnika Obowi zki dokumentacyjne zwi zane z poborem podatku przez p atnika Odst pstwa przewidziane dla opodatkowania wiadcze wyp acanych z rachunków zbiorczych P atnik podatku w przypadku wyp aty dochodów z funduszy kapita owych nierezydentom podatkowym G. INNE ZAGADNIENIA Opodatkowanie zysków z inwestycji w fundusz inwestycyjny przez spó ki osobowe Mo liwo odzyskania nadp aconego podatku pobranego przez pracodawc z tytu u op acania sk adek na ubezpieczenie kapita owe Mo liwo weryfikowania przez organy podatkowe wysoko ci przychodu ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu cz onka funduszu Sprzeda jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego nabytych w drodze spadku Ró nice w opodatkowaniu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz obligacji nabytych w drodze spadku Koszty uzyskania przychodu z tytu u zbycia jednostek funduszu inwestycyjnego przetransferowanych po mierci wspó ma onka, a nabytych w okresie trwania wspólno ci maj tkowej Sposób opodatkowania premii inwestycyjnej wyp acanej przez fundusz inwestycyjny Zagraniczna firma ubezpieczeniowa dzia aj ca w Polsce za po rednictwem zak adu nie pe ni funkcji p atnika podatku Wykupienie certyfikatów inwestycyjnych funduszu kapita owego od osoby fizycznej, która naby a je w drodze spadku...498

13 ROZDZIA VIII. INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE ORAZ PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE A. INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE Czym jest indywidualne konto emerytalne (IKE)? Jakie s roczne limity wp at na IKE? Wyp ata z IKE po mierci oszcz dzaj cego Poj cia stosowane w ustawie o IKE istotne dla rozliczenia podatku Przelanie rodków z IKE na IKZE w 2012 r. nie powoduje obowi zku rozliczenia podatku Mo liwo ponownego otwarcia rachunku IKE po wycofaniu rodków z IKE Mo liwo ponownego otwarcia IKE po przelaniu rodków na IKZE Obowi zki instytucji finansowych prowadz cych IKE jako p atników podatku Zasady zaokr glania Preferencje podatkowe dla IKE Oszcz dzanie na wi cej ni jednym IKE skutkuje opodatkowaniem sankcyjn 75% stawk podatkow dochodów uzyskanych na wszystkich IKE Odpowiedzialno p atnika w przypadku, gdy podatnik posiada wi cej ni jedno IKE P atnik nie pobiera podatku sankcyjnego z tytu u oszcz dzania w wi cej ni jednym IKE tak e wówczas, gdy wiedzia o posiadaniu wi cej ni jednego IKE Koszty prowadzenia rachunku IKE a podatek Sposób obliczenia dochodu z tytu u zwrotu rodków z IKE Dochód z IKE bankowego z tytu u zwrotu rodków nie równa si odsetkom od lokaty bankowej Opodatkowanie IKE w razie wcze niejszej wp aty transferowej z PPE b d innego IKE rodki z PPE. Przyk ad interpretacji organu podatkowego Opodatkowanie IKE w razie osi gni cia zysków w PPE w okresie przed wprowadzeniem podatku od zysków kapita owych Strata na PPE i brak dochodu na IKE nie powoduje obowi zku poboru podatku Wp aty dodatkowe na PPE a rozliczenie podatku z tytu u zwrotu rodków z IKE Czy w przypadku, gdy na IKE dokonana zosta a wp ata transferowa z PPE dochód do opodatkowania z IKE nale y ustala przed potr ceniem 30% sk adek przekazywanych do ZUS, czy po potr ceniu tych sk adek? % sk adek podstawowych z PPE przekazanych do ZUS przez instytucj prowadz c IKE w zwi zku z jego likwidacj nie podlega odliczeniu od podatku w indywidualnym rozliczeniu podatnika Straty na papierach warto ciowych w ramach IKE Nies usznie pobrany podatek przez p atnika Wniosek o nadp at z o ony do niew a ciwego urz du skarbowego Sposób obliczenia podstawy opodatkowania z tytu u cz ciowego zwrotu Wyp ata rodków z IKE klientowi urodzonemu przed 1945 r Wyp ata rodków z IKE klientowi urodzonemu przed 1945 r., gdy dokona wp at w trzech dowolnych latach Wyp ata rodków z IKE nierezydentowi podatkowemu Podatek od inwestycji w papiery warto ciowe prowadzonych w ramach IKE rozliczany jest przez biuro maklerskie a nie podatnika Odsetki od obligacji oraz dywidenda wyp acona z tytu u posiadania akcji nabytych w ramach IKE

14 Wyp ata dywidendy w ramach IKE skutkuj ca przekroczeniem rocznego limitu wp at na IKE B. PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE Czym jest pracowniczy program emerytalny (PPE)? Zwolnienia podatkowe przewidziane dla rodków gromadzonych w ramach PPE Podstawa opodatkowania rodków wyp aconych z PPE tytu em zwrotu Wyp ata rodków z programu emerytalnego prowadzonego za granic. Stan prawny do ko ca 2010 r Wyp ata z programu emerytalnego prowadzonego w kraju Unii Europejskiej korzysta ze zwolnienia. Stan prawny do ko ca 2010 r Wyp ata z programu emerytalnego prowadzonego w kraju nienale cym do UE Wyp ata z funduszu emerytalnego pos ów Parlamentu Europejskiego korzysta ze zwolnienia podatkowego C. INDYWIDUALNE KONTA ZABEPIECZENIA EMERYTALNEGO Preferencje podatkowe przewidziane dla IKZE Sposób opodatkowania wyp aty oraz zwrotu rodków z IKZE Zwolnienia podatkowe dotycz ce IKZE ROZDZIA IX. DOCHODY ZE ZBYCIA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH I UDZIA ÓW 579 A. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rodzaje dochodów opodatkowanych w trybie art. 30b updof Definicja papierów warto ciowych dla celów podatkowych Wykup akcji (udzia ów) w asnych w celu umorzenia (buy back) Definicja praw pochodnych Definicja pochodnych instrumentów finansowych dla celów podatkowych Czym jest sprzeda krótka? Rodzaje gie d Rodzaje instrumentów dost pnych dla inwestorów indywidualnych na Gie dzie Papierów Warto ciowych Obj cie udzia ów albo wk adów w zamian za wk ad niepieni ny w spó ce oraz w spó dzielni Optymalizacja podatkowa B. SPOSÓB OPODATKOWANIA Cechy opodatkowania podatkiem liniowym zgodnie z art. 30b updof Przy opodatkowaniu zysków gie dowych nie wyst puje p atnik podatku Zró nicowany sposób opodatkowania papierów warto ciowych Dochód ze zbycia obligacji a przychód z odsetek od obligacji Dochód ze zbycia akcji a przychód z tytu u dywidendy Opodatkowanie zysków gie dowych Przychody ze zbycia akcji spó ki akcyjnej a przychody ze zbycia udzia ów spó ki z o.o Osi gni te w tym samym roku dochody ze zbycia udzia ów w spó ce z o.o. oraz dochody (straty) ze zbycia akcji spó ki gie dowej rozlicza si cznie Zbycie akcji na rynku pozagie dowym tak e podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapita owych Opodatkowanie zbycia akcji (udzia ów) w celu ich umorzenia (buy back)...609

15 21. Sposób ustalenia dochodu podatkowego z tytu u umorzenia udzia ów b d akcji (buy-back) Buy back bez wynagrodzenia. Stanowisko Ministra Finansów Wniesienie akcji do zamkni tego funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z ich odp atnym zbyciem. Stanowisko Ministra Finansów Opodatkowanie dochodu ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych funduszy kapita owych Sposób opodatkowania pochodnych instrumentów finansowych Opodatkowanie produktów strukturyzowanych Opodatkowanie jednostek indeksowych Opodatkowanie tytu ów uczestnictwa ETF Opodatkowanie dywidendy wyp acanej przez ETF Sposób ustalenia dochodu do opodatkowania z tytu u krótkiej sprzeda y Opodatkowanie papierów warto ciowych i pochodnych instrumentów finansowych zbywanych poza obrotem gie dowym Opodatkowanie warto ci nominalnej udzia ów albo wk adów obj tych w zamian za wk ad niepieni ny Wniesienie wk adu do spó ek osobowych znajduje si poza zakresem opodatkowania updof. Uchwa a NSA Zwi kszenie nominalnej warto ci udzia ów spó ki kapita owej nie powoduje powstania przychodu kapita owego Moment powstania przychodu Ustalenie momentu powstania przychodu ze zbycia papierów warto ciowych na GPW wymaga uwzgl dnienia dnia faktycznej realizacji zlecenia Moment uzyskania przychodu w razie sprzeda y papieru warto ciowego w ostatnich dniach roku Moment powstania przychodu p atno w ratach Sposób obliczenia dochodu do opodatkowania Mo liwo weryfikowania przez organy podatkowe wysoko ci przychodu Metoda FIFO w razie niemo no ci identyfikacji sprzedawanych papierów Zasady rozliczania straty podatkowej Strata z inwestycji w walucie obcej nie zawsze jest równoznaczna ze strat podatkow. Wp yw ró nic kursowych Przeniesienie portfela akcji z rachunku biura maklerskiego na rachunek innego biura maklerskiego jest neutralne podatkowo C. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Zasady pomniejszania przychodów o koszy ich uzyskania Zakres poj ciowy zwrotów koszt nabycia oraz koszt obj cia Rodzaje kosztów, o które mo na pomniejszy przychody rozliczane w trybie art. 30b updof Samodzielne uwzgl dnienie w PIT-38 kosztów podatkowych nie uwzgl dnionych przez biuro maklerskie w PIT-8C Moment uwzgl dnienia kosztów Moment uwzgl dnienia w rozliczeniu podatkowym kosztów nabycia akcji spó ki, która zbankrutowa a Wydatek na nabycie papierów warto ciowych w ratach Czy wydatki na pras i literatur fachow mog by uznane za koszt podatkowy? Koszty uzyskania przychodów w razie transferu rodków z jednego biura maklerskiego do innego Koszty kredytu zaci gni tego na nabycie papierów warto ciowych Czy koszty po yczki zaci gni tej na poczet nabycia akcji mog stanowi koszt podatkowy?

16 Koszty uzyskania przychodu z tytu u nabycia papierów warto ciowych we wspólno ci maj tkowej w razie sprzeda y ich po mierci wspó ma onka Odmienno kosztów uzyskania przychodów z odp atnego zbycia papierów warto ciowych od kosztów uzyskania przychodów z tytu u udzia u funduszy kapita owych Koszty uzyskania przychodu z tytu u zbycia pochodnych instrumentów finansowych Koszty podatkowe w razie zbycia akcji nabytych nieodp atnie Zbycie obligacji nabytych w drodze spadku. Czy mo liwe jest zastosowanie kosztów uzyskania przychodów? Koszty uzyskania przychodu w razie zbycia udzia ów nabytych nieodp atnie w drodze spadku D. ZWOLNIENIA PODATKOWE Wy czenie z podatku akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r Zakres poj ciowy zwrotu oferta publiczna Pozosta e warunki uprawniaj ce do skorzystania z preferencji podatkowej Zbycie akcji NFI nabytych przed 1 stycznia 2004 r. w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu. Uchwa a NSA Przychody ze zbycia akcji NFI nabyte przed 2004 r. poza obrotem publicznym wed ug organów podatkowych Prawa poboru do akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. s papierami warto ciowymi, zatem dochód z ich zbycia korzysta ze zwolnienia Akcje pracownicze nabyte przed 1 stycznia 2004 r Sprzeda przez spadkobierc akcji nabytych przez spadkodawc przed 1 stycznia 2004 r. Wyrok WSA Szczególne zwolnienie dochodów ze zbycia akcji NFI Przeniesienie w asno ci sk adników maj tku b d cych przedmiotem wk adu niepieni nego (aportu) wnoszonych do spó ki osobowej Zyski z inwestycji w akcje w ramach IKE korzystaj ze zwolnienia podatkowego Zwolnienie dochodu ze zbycia udzia ów i akcji otrzymanych nieodp atnie w cz ci odpowiadaj cej kwocie zap aconego podatku od spadków i darowizn Warto nominalna udzia ów obj tych w zamian za wk ad niepieni ny w postaci przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci Dochody z odp atnego zbycia obligacji Skarbu Pa stwa oferowanych za granic Zbycie prawa pochodnego nie korzysta ze zwolnienia z podatku. Stan prawny do 31 grudnia 2003 r E. DOCHODY UZYSKANE ZA GRANIC ORAZ DOCHODY UZYSKANE W POLSCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW Rozliczenie podatku od dochodów uzyskanych za granic przez polskiego rezydenta podatkowego Sposób przeliczenia kwot wyra onych w walucie obcej na polskie z ote Ustalenie momentu zap aty podatku zagranicznego Sposób rozliczenia podatku od dochodu uzyskanego w Polsce przez nierezydenta podatkowego F. OBOWI ZEK SPORZ DZENIA INFORMACJI PIT-8C Podstawa prawna obowi zku sporz dzenia informacji PIT-8C Zakres danych wykazywanych w informacji PIT-8C...704

17 83. Podmioty zobowi zane do sporz dzenia informacji PIT-8C Termin przekazania informacji PIT-8C Adresat informacji PIT-8C Zbieg podstaw do wystawienia PIT-8C Obowi zek sporz dzenia PIT-8C a obowi zek p atnika Odst pstwa zwi zane z rachunkami zbiorczymi Kontrowersje zwi zane z obowi zkiem sporz dzenia PIT-8C Sprzeda bankowych papierów warto ciowych bez po rednictwa banku nie generuje obowi zku wystawienia PIT-8C po stronie banku Nie wystawia si informacji PIT-8C zmar emu podatnikowi Odpowiedzialno karna skarbowa za niez o enie informacji PIT-8C G. ROZLICZENIE PIT-38 PRZEZ PODATNIKA Podmioty zobowi zane do z o enia PIT Termin z o enia zeznania PIT Zeznanie PIT-38 nale y z o y tak e w razie zanotowania straty podatkowej Termin i forma zap aty podatku W a ciwo urz du skarbowego Sposób wype nienie zeznania PIT Jak czyta PIT-8C? Brak informacji PIT-8C nie zwalnia podatnika z obowi zku sporz dzenia zeznania PIT Rozliczenie roczne na podstawie duplikatu PIT-8C Strat mo na wykaza tak e w zeznaniu PIT-38 z o onym po terminie Odpowiedzialno karna skarbowa za niez o enie zeznania PIT H. AKCJE PRACOWNICZE Zasady opodatkowania akcji pracowniczych oraz innych akcji przyznanych na preferencyjnych warunkach Warunki wy czenia z opodatkowania dochodu w momencie otrzymania akcji pracowniczych Opodatkowanie akcji pracowniczych w razie nie spe nienia warunków okre lonych w art. 24 ust. 11 updof Sprzeda akcji pracowniczych nabytych nieodp atnie Otrzymanie akcji pracowniczych. Wyrok WSA Skutki podatkowe nabycia akcji pracowniczych. Stan prawny do ko ca 2010 r Wy czenie z podatkowania w zwi zku z nieodp atnym nabyciem akcji dotyczy tak e przypadku, gdy osoba fizyczna otrzyma a nieodp atnie akcje spó ki zagranicznej. Stan prawny do ko ca 2010 r Obj cie a nabycie akcji pracowniczych. Stan prawny do ko ca 2010 r I. INNE ZAGADNIENIA Pierwszy dochód a zg oszenie rejestracyjne podatnika Rozliczenie straty z opcji walutowych spó ki osobowej Klasyfikacja przychodów z instrumentów finansowych uzyskiwanych przez przedsi biorców wed ug Ministerstwa Finansów Przychody z transakcji opcyjnych realizowanych przez przedsi biorc stanowi przychód z dzia alno ci gospodarczej. Stanowisko NSA

18 Bankructwo spó ki gie dowej. Mo na rozliczy strat podatkow dopiero w momencie sprzeda y akcji spó ki, która zosta a wycofana z obrotu Certyfikaty inwestycyjne zakupione na gie dzie, które przynosz strat lepiej jest sprzeda na gie dzie ni pozostawi do wykupu funduszowi Sposób opodatkowania transakcji na rynku Forex Inwestycje na rynku Forex za po rednictwem zagranicznego brokera brak PIT-8C Sposób rozliczenia dochodów z rynków Forex. Stanowisko organów podatkowych Czy handel walutami przez osob fizyczn podlega opodatkowaniu? Organizator internetowej platformy wymiany walut nie pe ni funkcji p atnika podatku Umorzenie udzia ów w spó ce za wynagrodzeniem w wysoko ci nie przewy szaj cej nominalnej warto ci umarzanych udzia ów Konwersja wierzytelno ci na udzia y spó ki z o.o Darowizna akcji polskiej spó ki na rzecz zagranicznej spó ki kapita owej Konwersja wierzytelno ci z tytu u obligacji na udzia y wed ug organów podatkowych Przekazanie w drodze darowizny akcji b d udzia ów nie powoduje powstania przychodu z kapita ów pieni nych po stronie osoby fizycznej dokonuj cej darowizny Sprzeda akcji spó ki akcyjnej powsta ej w wyniku przekszta cenia sp. z o.o ROZDZIA X. OPODATKOWANIE CZ ONKÓW SPÓ DZIELNI Charakterystyka spó dzielni jako osoby prawnej Specyfika opodatkowania osób fizycznych podatkiem od zysków kapita owych z tytu u cz onkostwa w spó dzielni Warto nominalna wk adów w spó dzielni obj tych w zamian za wk ad niepieni ny w postaci innej ni przedsi biorstwo lub jego zorganizowana cz Przychód z udzia u w zyskach osób prawnych a przychód z tytu u cz onkowstwa w spó dzielni Opodatkowanie cz onków spó dzielni z tytu u podzia u nadwy ki bilansowej spó dzielni Obowi zki spó dzielni jako p atnika podatku w zwi zku z uzyskaniem przez cz onków spó dzielni przychodu podatkowego Podwy szenie funduszu udzia owego skutkuje opodatkowaniem cz onków spó dzielni Korzystniejsze oprocentowanie dla cz onków banku spó dzielczego stanowi przychód z kapita ów pieni nych jako nieodp atne wiadczenie Odroczenie poboru podatku w razie przekazania nadwy ki bilansowej w latach na powi kszenie funduszu udzia owego Odroczenie poboru podatku w razie przekazania nadwy ki bilansowej w latach na powi kszenie funduszu udzia owego. Interpretacja Ministra Finansów Zwrot udzia ów cz onkowskich spó dzielni wraz z waloryzacj korzysta ze zwolnienia podatkowego Przychód cz onka spó dzielni rolniczej z podzia u zysku ze sprzeda y cz ci maj tku spó dzielni Oprocentowanie udzia u niezwi zanego z nak adem pracy cz onka spó dzielni Dochód z tytu u podzia u zysku spó dzielni rolniczej podlega opodatkowaniu niezale nie od tego z jakiej cz ci dzia alno ci (rolniczej czy pozarolniczej) pochodzi ten zysk Podzia maj tku likwidowanej spó dzielni stanowi przychód cz onków spó dzielni z tytu u likwidacji osoby prawnej Podzia nadwy ki bud etowej spó dzielni dla spadkobierców zmar ego cz onka spó dzielni Zwrot udzia u po zmar ym cz onku spó dzielni osobie wskazanej w deklaracji Przekszta cenie spó dzielni w spó k kapita ow...815

19 ROZDZIA XI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN Podatek dochodowy a podatek od spadków i darowizn Przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn a podatek od zysków kapita owych Nabycie rodków wyp aconych z PPE po mierci oszcz dzaj cego Nabycie rodków zgromadzonych na rachunku zmar ego cz onka OFE Nabycie rodków wyp aconych z IKE po mierci oszcz dzaj cego Zwolnienie rodków wyp aconych z rachunku bankowego po mierci w a ciciela rachunku Wyp ata rodków zgromadzonych w funduszu inwestycyjnym po mierci uczestnika funduszu Obowi zek poinformowania przez bank urz du skarbowego o wyp acie rodków z rachunku bankowego po mierci w a ciciela rachunku Obowi zek banku poinformowania urz du skarbowego o wyp acie nieletniemu wierzycielowi rodków z rachunku z tytu u zapisu Obowi zki informacyjne banku. Stan prawny do ko ca 2006 r Otrzymane w darowi nie akcje nie s rodkami pieni nymi Nabycie w spadku przed 2007 r. papierów warto ciowych nie uprawnia do skorzystania z tzw. ulgi rodzinnej (z I grupy) Podstawa opodatkowania otrzymanych w spadku akcji nie b d cych przedmiotem obrotu gie dowego Przyznanie akcji pracowniczych nie jest darowizn i nie podlega podatkowi od spadków i darowizn Obowi zek podatkowy w podatku od spadków i darowizn nie powstaje po stronie darczy cy Zwrot kwot z zak adowego funduszu wiadcze socjalnych po zmar ym pracowniku ZA CZNIK OPIS SPOSOBU WYPE NIANIA ZEZNANIA PIT

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo