SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

2 SPIS TREŚCI 1. SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Skonsolidowany bilans w tys. PLN Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych KOMENTARZ I INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Podstawowe informacje o Spółce dominującej przedmiot działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A Zakres prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Informacja o jednostkach objętych konsolidacją Metody sporządzania sprawozdań finansowych Charakterystyka ważniejszych, stosowanych przez Spółkę zasad i metod wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Rzeczowe aktywa trwałe Leasing Wartości niematerialne Aktywa finansowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy Odprawy emerytalne Kapitał własny Odroczony podatek dochodowy Rozpoznawanie przychodów i kosztów Metody konsolidacji jednostek Ustalenie wyniku finansowego Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE PODMIOT DOMINUJĄCY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W IV KWARTALE 2013 R Zarząd WASKO S.A Rada Nadzorcza WASKO S.A Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej w IV kwartale roku AKCJONARIUSZE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A Wykaz znaczących akcjonariuszy WASKO S.A

3 4.2. Informacje o umowach mogących w przyszłości zmienić proporcje akcji i udziałów spółek z Grupy Kapitałowej posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy i udziałowców Informacje o akcjonariuszach posiadających szczególne uprawnienia kontrolne w stosunku do podmiotów z Grupy, w szczególności do WASKO S.A Informacje o ograniczeniach dotyczących przenoszenia praw własności do akcji SpółEK GRUPY lub wykonywania prawa głosu z tych akcji INFORMACJA O TRANSAKCJACH ZWIĄZANYCH Z KONTRAKTAMI WALUTOWYMI SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WG GRUP ASORTYMENTOWYCH KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH PO IV KWARTALE 2013 ROKU OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W IV KWARTALE 2013 ROKU I PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA PRZEKAZANIA RAPORTU OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ WASKO S.A. W IV KWARTALE 2013 ROKU I PO JEGO ZAKOŃCZENIU ORAZ INFORMACJA NA TEMAT ZDARZEŃ NIETYPOWYCH INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH,UDZIELONYCH POŻYCZKACH, UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH ORAZ O INNYCH AKTYWACH I ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH INFORMACJA O REZERWACH I ODPISACH Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu informacja o odpisach aktualizujących z tutyłu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartośći niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH INFORMACJA O EMISJI, WYKUPIE I SPŁACIE DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE INFORMACJA O REALIZACJI PROGNOZY PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI GRUPY W PREZENTOWANYM OKRESIE OPIS CZYNNIKÓW, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI GRUPY INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH PRZECIWKO SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WASKO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych

4 1. SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU 1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS W TYS. PLN AKTYWA Aktywa trwałe , , , ,0 Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,5 Wartości niematerialne , , , ,3 Nieruchomości inwestycyjne 1 666, , , ,7 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 5 843, , , ,4 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 92,6 594, , ,0 Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 715,6 726, ,6 857,4 Należności długoterminowe 125,5 144,0 144,0 0,0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,0 0,0 0,0 0,0 Inne inwestycje długoterminowe 31, ,7 31,7 31,7 Aktywa obrotowe , , , ,3 Zapasy , , , ,6 Należności handlowe praz pozostałe należności , , , ,0 Należności z tytułu podatku dochodowego 0,0 0,0 0,0 255,8 Rozliczenia międzyokresowe 3 120, , , ,3 Pozostałe aktywa finansowe 507, , , ,7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , , ,0 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 3 321, , ,1 0,0 Aktywa razem , , , ,3 PASYWA Kapitał własny ogółem , , , ,0 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej , , , ,3 Kapitał podstawowy , , , ,5 Pozostałe kapitały rezerwowe , , , ,6 Zyski zatrzymane 8 215, , , ,2 Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 8 398, , , ,7 Zobowiązania długoterminowe 8 268, , , ,1 Kredyty i pożyczki 0, , , ,8 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 333, , , ,8 Rezerwy 1 812, , , ,7 Pozostałe zobowiązania finansowe 2 123, , , ,8 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania , , , ,2 Kredyty i pożyczki , , , ,1 Pozostałe zobowiązania finansowe 1 488, , , ,1 Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego 1 621, , ,2 0,0 Pozostałe zobowiązania budżetowe 5 533, , , ,3 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,4 Rezerwy , , , ,0 Pasywa razem , , , ,3 Wartość księgowa , , , ,3 Liczba akcji , , , ,0 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,98 2,01 1,94 1,89 4

5 1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał IV kwartał Przychody ze sprzedaży ogółem , , , ,5 Sprzedaż produktów , , , ,9 Sprzedaży towarów i materiałów , , , ,6 Koszty własny sprzedaży , , , ,2 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , , , ,1 Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,1 Zysk (strata) brutto na sprzedaży , , , ,3 Pozostałe przychody operacyjne 3 521, ,7 638, ,6 Koszty sprzedaży 4 017, , , ,9 Koszty ogólnego zarządu 3 083, , , ,9 Pozostałe koszty operacyjne 7 185, , , ,3 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 290, , , ,9 Przychody finansowe 482, ,3 738, ,2 Koszty finansowe 4 150, ,5 894, ,9 Udział w zysku/stracie jednostek stowarzyszonych -784,7 831,7 486,8 486,8 Zysk (strata) brutto , , , ,0 Podatek dochodowy 2 015, , , ,8 Zysk (strata) netto , , , ,2 w tym przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej , , , ,5 Akcjonariuszom niekontrolującym -277,5 963,8 70,0 117,7 Zysk (strata) na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję) - podstawowy z zysku za okres sprawozdawczy -0,03 0,08 0,06 0,10 - rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy -0,03 0,08 0,06 0,10 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW IV kwartał IV kwartał Zysk (strata) netto , , , ,2 Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 502,3 Podatek odroczony dotyczący aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Inne całkowite dochody netto 0,0 0,0 0,0 406,9 Całkowity dochód za okres , , , ,1 w tym całkowity dochód przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej , , , ,3 Akcjonariuszom niekontrolującym -277,5 963,8 70,0 117,7-95,4 5

6 1.3. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia r. do dnia r. Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Razem: Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących Kapitał własny ogółem Saldo na dzień , , , , , ,2 Zysk netto za okres 6 780, ,5 963, ,4 Inne całkowite dochody za okres 0,0 0,0 0,0 Wypłata dywidendy , , ,5 Podział zysku za 2012 rok 6 092, ,9 0,0 0,0 Saldo na dzień , , , , , ,1 za okres od dnia r. do dnia r. Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Razem: Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących Kapitał własny ogółem Saldo na dzień , , , ,6 0, ,6 Zysk netto za okres 8 590, ,5 117, ,2 Inne całkowite dochody za okres 406,9 406,9 0,0 406,9 Wypłata dywidendy , ,5 0, ,5 Podział zysku za 2011 rok , ,9 0,0 0,0 0,0 Sprzedaż jednostki zależnej Saldo na dzień ,0 0, , , , , , , , ,2 6

7 1.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH IV kwartał IV kwartał Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto , , , ,0 Korekty razem , , , ,9 Udział w stratach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 784,7-831,7 486,8 486,8 Amortyzacja 3 366, , , ,1 Odsetki i dywidendy, netto 1 638, ,7-108,4-357,0 (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -873, ,7-831,9 167,7 Zmiana stanu należności , , , ,6 Zmiana stanu zapasów 2 929, ,0 509, ,6 Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek , , , ,0 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -659, , , ,3 Zmiana stanu rezerw 2 144, ,5 583,3-797,4 Podatek dochodowy zapłacony , ,6-497, ,3 Pozostałe 2 039, ,5 0,0 0,0 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej , , , ,8 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż aktywów trwałych i wartości niematerialnych 3,5 299,4 120,6 269,9 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych , , , ,9 Wpływy z wykupu aktywów finansowych 1,4 101,2 0, ,0 Nabycie aktywów finansowych 0,0-7,4 0,0-5,5 Nabycie jednostek zależnych, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych 0,0 0,0 180, ,0 Odsetki otrzymane 172,5 394, , ,7 Spłata udzielonych pożyczek 1 412, , , ,3 Udzielenie pożyczek 0,0 0,0 0, ,0 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -476, , , ,6 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -720, ,7-664, ,9 Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek 0,0 0, , ,5 Spłata kredytów/pożyczek , ,0 0,0 0,0 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej 0, ,5 0, ,5 Odsetki zapłacone -425, ,4-88,0-410,8 Środki pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,3 Zwiększenie/Zmniejszenie stanu środków pieniężnych , , , ,6 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , , , ,6 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,0 0,0 0,0 0,0 Środki pieniężne na początek okresu , , , ,0 Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: , , , ,5 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,0 0,0 0,0 0,0 7

8 2. KOMENTARZ I INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU 2.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ Firma Spółki: WASKO S.A. Siedziba: Gliwice, ul. Berbeckiego 6 Jednostka Dominująca (WASKO S.A.) rozpoczęła działalność w dniu 20 grudnia 1999 r., w którym postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy w Katowicach WASKO S.A. (wówczas HOGA.PL S.A.) została wpisana do Rejestru Handlowego pod sygnaturą RHB nr Dnia r. Spółkę zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS Obecnie właściwym sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczo-Rejestrowy. Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka zaklasyfikowana jest do sektora informatycznego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. Grupa Kapitałowa WASKO S.A. świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe, jest dostawcą sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw sektora wydobywczego, produkcyjnych i usługowych, jak również instytucji, w tym instytucji finansowych oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej. PRODUKTY Do kluczowych produktów oferowanych przez spółki Grupy Kapitałowej WASKO S.A. należy zaliczyć: Wielozadaniowa platforma informatyczna wspierająca działanie centrów koordynacji działań ratowniczych i porządkowych w zakresie przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń, przetwarzania wprowadzanych informacji, dysponowania i alarmowania właściwych sił i środków, a także wizualizacji, kolekcji i przetwarzania danych pochodzących z różnorodnych urządzeń i systemów. System elektronicznego obiegu dokumentów i przepływu zadań IntraDok jest systemem, który wykorzystuje technologię podpisu cyfrowego i pracuje w środowisku sieciowym poprzez interfejs popularnych przeglądarek internetowych. Głównym zadaniem systemu jest wspomaganie procesu wymiany informacji w przedsiębiorstwie lub w jednostce administracji publicznej, zarządzanie przepływem zadań, spraw i procesów, a także kontrola stanu ich realizacji. IntraDok może być dostosowywany do norm i procedur wewnętrznych przedsiębiorstw i organizacji. System spełnia ponadto wymagania norm rodziny ISO Stadionowy System Kontroli Wejść OLIMP firmy to jedyny system na polskim rynku, który jest w pełni zgodny z nową ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, dając niemal 100% gwarancję identyfikacji kibica, zarówno podczas zakupu biletu, jak i w momencie wchodzenia na stadion. 8

9 SANT (System Alokacji Numeracji Telefonicznej) to nowoczesny system informatyczny opracowany z myślą o Operatorach telekomunikacyjnych, dla których istotnym elementem prowadzonej działalności jest wykorzystanie usług hurtowych jak WLR (Whole Line Rental), BSA (Bit Stream Access), LLU (Local Loop Unbundling) oraz NP (Number Portability). Do głównych zadań systemu należy: pełna automatyzacja komunikacji wymiany informacji w ramach procesów wykorzystania usług hurtowych, pełne wsparcie aktualnych wersji specyfikacji MWD Modelu Wymiany Danych, monitoring wszystkich kroków procesu, kontrola ich terminów realizacji oraz statusów, zapewnienie wymaganego poziomu raportowania, pełna integracja z infrastrukturą systemów informatycznych Operatora Alternatywnego, gotowość uruchomienia dodatkowych kanałów komunikacyjnych. System bilingowy PECet umożliwia rozliczanie sprzedaży i obsługę klientów przedsiębiorstwa dostarczającego energię cieplną. Jest systemem multimedialnym, umożliwiającym rozliczanie różnych mediów (ciepło, energię elektryczną, gaz, wodę) i usług dostarczanych klientom, dzięki czemu może być wykorzystywana przez spółki obrotu i przedsiębiorstwa infrastrukturalne. Informatyczny system mediacji i kolekcji danych automatyzujący procesy transmisji, przetwarzania i gromadzenia danych rejestrowanych przez elementy sieci telekomunikacyjnej (rekordy bilingowe dla abonentów, rekordy bilingowe dla wiązek i łączy, rekordy z ruchu IP, dane licznikowe oraz dane z pomiarów ruchowych). Źródłem danych mogą być również inne urządzenia, systemy kolekcji i systemy bazodanowe rejestrujące dane na potrzeby prowadzenia rozliczeń dowolnych mediów. System może zbierać informacje jednocześnie z wielu różnych elementów sieci, realizując przy tym weryfikację i unifikację danych. Jest również źródłem danych dla innych systemów, takich jak: systemy bilingowe obsługi abonenta, systemy wykrywania nadużyć telekomunikacyjnych, systemy wspomagania zarządzania, itp. Informatyczny system analiz długoterminowych służący do nadzoru i optymalizacji pracy sieci telekomunikacyjnej. System stanowi kompleksowe rozwiązanie wspomagające i automatyzujące realizację procesów związanych z monitorowaniem, planowaniem rozwoju oraz minimalizacją kosztów utrzymania sieci. System automatycznego rozpoznawania danych z dowodów tożsamości. Składa się ze skanera dokumentów tożsamości niewielkiego, specjalistycznego urządzenia którego zadaniem jest szybkie wykonanie tymczasowej kopii dokumentu i przesłanie jej do komputera oraz oprogramowania rozpoznającego pismo maszynowe (OCR). System teleinformatyczny realizujący mediację danych. System oferuje kompleksową obsługę realizacji potrzeb operatorów telekomunikacyjnych w zakresie realizacji dostępu do posiadanych systemów komunikacyjnych, bez względu na ich różnorodność i obsługiwane funkcje. Elastyczna budowa oprogramowania pozwala na łatwą integrację z dowolnymi systemami informatycznymi, zarówno wykorzystującymi specyficzne interfejsy, jak i middleware (MQSeries, WebMethods, itp) 9

10 Informatyczny system typu CallCenter wspierający procesy komunikacji biznesowej. Jest rozwiązaniem pozwalającym na standaryzację form komunikacji z klientem i systematyczne podnoszenie jakości obsługi, obejmując szereg modułów funkcjonalnych, pozwalających na skuteczną i efektywną komunikację z klientami. System ułatwia obsługę klientów (helpdesk, reklamacje), sprzedaż przez telefon, reklamę i promocję nowych produktów, badania rynkowe, obsługę programów lojalnościowych, konkursów, windykację należności. Platforma informatyczna, obejmująca całą rodzinę produktów m.in. OE SCADA, OE NET, OE BMS, GAZTEL, HYDROTEL, COPYMANAGER i DZIENNIK DYSPOZYTORA, umożliwiających zarządzanie różnorodnym środowiskiem wraz z wizualizacją, monitorowaniem i rejestrowaniem danych. Platforma ta znajduje zastosowanie m.in. w następujących obszarach: automatyki kontrolno-pomiarowej, gazownictwie, administrowaniu sieciami teleinformatycznymi, czy też w sieciach wodno-kanalizacyjnych. Zastosowanie wielowarstwowej architektury platformy umożliwia integrację z dowolnymi zewnętrznymi systemami IT, skalowalność i modularność oraz pracę na wszystkich dostępnych systemach operacyjnych. System informatyczny automatyzujący procesy rejestracji danych osobowych i biometrycznych, personalizacji graficznej i elektronicznej oraz dystrybucji i wydawania dokumentów osobistych. System umożliwia produkcję dowolnych dokumentów, w tym również dokumentów zawierających dane biometryczne, zgodnych z dokumentacją ICAO nr 9303 zawierającą normy dotyczące zabezpieczeń i danych biometrycznych dla paszportów i dokumentów podróży. WaMax to szerokopasmowa platforma do bezprzewodowej transmisji danych, będąca rozwiązaniem firmy WASKO, opartym na standardzie IEEE d; znanym jako Fixed WiMAX. Standard WiMAX stworzono dla szerokopasmowego, radiowego dostępu na dużych obszarach. Dzięki dużej przepustowości (do 25 Mbit/s dla kanału 7MHz w trybie TDD) technologia ta jest bardzo konkurencyjna do rozwiązań przewodowych. Wyższość technologii WiMAX w stosunku do powszechnie stosowanych systemów WiFi wynika m.in. z bardziej efektywnego wykorzystania zajmowanego widma i możliwości zapewnienia jakości dostarczanych usług. Jest to produkt znajdujący zastosowanie na obszarach, gdzie jest duże rozproszenie końcowych odbiorców usług telekomunikacyjnych. System informatyczny wspierający obieg dokumentów w urzędach administracji rządowe i samorządowe. System umożliwia petentom sprawdzenie statusu sprawy, informuje o niezbędnych dokumentach i formalnościach. System zawiera również moduł księgi podawczej. Informatyczny system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. System umożliwia kształtowanie polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, zapewniając kontrolę dostępu do budynków i pomieszczeń, elektroniczną rejestrację czasu pracy oraz obsługę wizyt gości przedsiębiorstwa. System ten dostarcza bieżące informacje o nadzorowanych obiektach oraz miejscach pobytu pracowników i gości przedsiębiorstwa. Informatyczna platforma monitorowania pojazdów jest systemem informatycznym, Który umożliwia obniżenie kosztów eksploatacji i efektywne, zdalne dysponowanie środkami transportu podłączonymi do systemu. System ten umożliwia dostęp do aktualnej informacji o lokalizacji pojazdów lub innych obiektów pozyskiwanej za pomocą technologii GPS/GPRS z wykorzystaniem aktualnych map Polski i Europy. AWIA wykorzystywana jest w sektorze 10

11 kolejowym, umożliwiając lokalizację i elektroniczną ewidencję składów pojazdów szynowych, monitorowanie zużycia paliwa przez lokomotywy, moduł dyspozytury, moduł kontroli remontów i przeglądów kontrolnych, kontrolę czasu pracy drużyn trakcyjnych i inne funkcjonalności. Zintegrowany system informatyczny klasy ERP II firmy Microsoft, który jest oferowany i wdrażany przez spółkę zależną COIG S.A. jako partnera Microsoft w tym zakresie. Modułowa struktura systemu pozwala zarządzać finansami, sprzedażą, logistyką, zasobami ludzkimi, produkcją, projektami i kontaktami z klientem (CRM) oraz posiada zaawansowane narzędzia do raportowania i analiz. System w pełni optymalizuje procesy biznesowe związane z produkcją i łańcuchem dostaw (SCM). Microsoft Dynamics AX wyposażony jest w pakiet narzędzi do projektowania aplikacji internetowych umożliwiający użytkownikowi szybkie i łatwe zdefiniowanie i uruchomienie serwisu internetowego. Otwartość aplikacji umożliwia komunikację z systemem z dowolnego miejsca a dostęp do systemu uzyskuje się na wiele sposobów np. przez przeglądarkę internetową, jako użytkownik systemu Windows, z innej aplikacji za pomocą technologii COM, czy za pomocą urządzeń przenośnych. Zintegrowany system wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwie SZYK2, to ergonomiczne i intuicyjne oprogramowanie pozwalające użytkownikowi sprawić, aby jego firma działała efektywnie i elastycznie. Jak każdy system klasy ERP pozwala na zebranie wszystkich funkcji zarządczych w jeden spójny system umożliwiając tym samym usprawnienie procesów biznesowych na każdym szczeblu zarządzania. SZYK2 zapewnia prosty i szybki dostęp do całego spektrum zestawień i analiz stanowiących podstawę do operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem SZYK2 to zgodność z obowiązującymi przepisami, poświadczona certyfikatami oraz stabilność i bezpieczeństwo SZYK2 obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe - funkcjonuje w firmach jednooddziałowych jak i w strukturach terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością jednocześnie pracujących użytkowników Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego, którego zadaniem jest wspomaganie całości procesów administracyjnych - w tym finansowych - realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. KSAT2000 posiada strukturę modułową umożliwiającą pełne dostosowanie wdrożenia do aktualnych potrzeb urzędu, nie zamykając jednocześnie drogi do pełnej instalacji w przyszłości. Ponadto system jest na bieżąco dostosowany do wymagań Unii Europejskiej w miarę wchodzenia nowych uwarunkowań prawnych. COIG S.A. stworzył również wersję internetową produktu - KSAT2000i, wymagającą jedynie posiadania przeglądarki internetowej po stronie użytkownika końcowego. Sprawna obsługa bieżących dokumentów w przedsiębiorstwie staje się koniecznością dla firm chcących efektywnie zarządzać swoimi zasobami i odnieść sukces na rynku. Mdok jest systemem w sprawny sposób realizującym obsługę elektronicznego obiegu dokumentów oraz spraw. W instytucjach i firmach stawiających sobie wysokie wymagania w zakresie efektywnego zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów i spraw jest nieodzownym narzędziem systematyzującym prace i ułatwiającym komunikację wewnętrzną. 11

12 Firma COIG S.A. działa na rynku medycznym od początku procesu informatyzacji tej dziedziny. Nasi specjaliści brali udział w informatyzacji szpitali w całej Polsce, w ramach projektu Banku Światowego w latach Firma COIG S.A. zajmuje się wdrażaniem i serwisowaniem systemu InfoMedica w szpitalach. Z myślą o jednostkach lecznictwa otwartego został opracowany oryginalny, ceniony przez użytkowników, Komputerowy System Obsługi Przychodni (KSOP). Data Center, usługi hostingowe i kolokacji serwerów usługi obejmujące wynajem określonych zasobów hostingowych zarządzanych programowo, wynajem serwerów wraz ze wsparciem serwisowym oraz wynajem infrastruktury. W ostatnich latach COIG S.A. stworzyło profesjonalne Data Center, które stało się podstawą do świadczenia usług outsourcingowych dla największych polskich firm. Potężną moc obliczeniową Data Center zapewniają najnowocześniejsze, wieloprocesorowe serwery pracujące w trybie wysokiej niezawodności, wykorzystywane jako podstawa środowisk wirtualizacyjnych oraz macierze dyskowe zapewniające wydajną i niezawodną przestrzeń na dane Klientów. usługi informatyczne projektowanie i tworzenie systemów teleinformatycznych na zamówienie, analizy i audyty systemów informatycznych, serwis systemów informatycznych, integracja rozwiązań informatycznych, optymalizacja działania systemów informatycznych, outsourcing usług informatycznych, audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych. usługi wdrożeń i serwisu usługi instalacyjne i wdrożeniowe infrastruktury teleinformatycznej, kontrola sprzętu komputerowego i audyt złożonych środowisk informatycznych, rozszerzona administracja bazami danych, utrzymanie oprogramowania własnego i firm trzecich, usługi gwarancyjne i pogwarancyjne infrastruktury teleinformatycznej, kompleksowa obsługa infrastruktury IT. usługi konsultingowe w zakresie: ekspertyzy i prace doradcze z zakresu ochrony środowiska, doradztwo i konsulting w zakresie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania ze środków pomocowych, przygotowywanie dokumentacji wniosków o dofinansowanie projektów. usługi outsourcingowe obsługa podmiotów zewnętrznych w zakresie księgowości. kadr i płac oraz usługi związane z utrzymaniem systemów billingowych dla operatorów telekomunikacyjnych. 12

13 2.3. ZAKRES PREZENTOWANEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W prezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawiono dane z działalności WASKO S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w IV kwartale 2013r., to jest w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za ten sam okres roku INFORMACJA O JEDNOSTKACH OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 Grupa Kapitałowa WASKO S.A. obejmowała trzy spółki zależne: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., ISA Sp. z o.o. oraz D2S Sp. z o.o. Udział WASKO S.A. w kapitale zakładowym wymienionych spółek przedstawia poniższa tabela: Spółka % w kapitale Zakładowym COIG S.A. 85,00% ISA Sp. z o.o. 100,00% D2S Sp. z o.o. 50,05% *COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. 85,00% *Udziały w jednostkach COIG-SOFTWARE sp. z o.o. posiada COIG S.A. COIG S.A. z siedzibą w Katowicach jest dostawcą kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach o profilu górniczym oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych. Spółka jest również producentem oprogramowania dla sektora publicznego, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego, wspomagającego całość procesów administracyjnych, w tym także finansowych, realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. COIG S.A. dostarcza także rozwiązania wykorzystywane w jednostkach działających w sektorze ochrony zdrowia. Od dnia 01 września 2013 r. w wyniku nabycia przedsiębiorstwa ISA Sp. z o.o. COIG S.A. rozpoczął działalność polegającą na oferowaniu i wdrażaniu zintegrowanego rozwiązania klasy ERP Microsoft Dynamics AX, jak również rozpoczął projektowanie i programowanie systemów dedykowanych na platformach systemowych MS Windows, HP UNIX, IBM i-series. Dodatkowo oferta COIG S.A. została uzupełniona o świadczenie usług opartych o system informatyczny klasy ERP Infor LX. ISA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej od stycznia 1989 roku do dnia 31 sierpnia 2013 r. działała w branży informatycznej. W dniu 01 września 2013 r. spółka dokonała zbycia swojego przedsiębiorstwa na rzecz COIG S.A. i tym samym w tym dniu zakończyła swoją dotychczasową działalność. Zarząd WASKO S.A. podejmie decyzję co do przyszłości ISA Sp. z o.o. do końca I kwartału 2014 r. D2S Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach została utworzona w maju 2012 roku. Przedmiotem działalności D2S Sp. z o.o. jest m.in. projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja sieci światłowodowych. COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach świadczyła usługi programistyczne na rzecz COIG S.A. w zakresie oprogramowania dla administracji publicznej. W IV kwartale 2013 r. spółka zależna COIG S.A. podjęła ostatecznie decyzję o przeniesieniu wszystkich pracowników do COIG S.A., a dnia 31 grudnia 2013 r. spółka zakończyła swoją działalność informatyczną, której kontynuowanie odbywa się w COIG S.A. Celem podjęcia tej decyzji jest optymalizacja kosztów w Grupie Kapitałowej WASKO. Obecnie COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. nie prowadzi żadnej działalności. 13

14 JEDNOSTKI STOWARZYSZONE Spółka Udział % WASKO w kapitale Zakładowym **ADVICOM Spółka z o.o. 21,20% **PRO-COIG Spółka z o.o. 18,04% **Udziały w jednostkach stowarzyszonych posiada COIG S.A., zostały przedstawione zgodnie z posiadanym przez WASKO S.A. udziałem w kapitale zakładowym COIG S.A. Ponadto WASKO S.A. posiada udziały lub akcje następujących podmiotów: Spółka % w kapitale Zakładowym Szulc-Efekt Sp. z o.o. 29,95% Security System Integration S.A. 11,56% Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmuje się realizacją oraz utrzymywaniem Oficjalnych Internetowych Serwisów Informacyjnych Gmin i Powiatów oraz tworzeniem Biuletynów Informacji Publicznej - BIP. Szulc-Efekt Sp. z o.o. świadczy również usługi związane z wdrażaniem i konsultingiem w zakresie Elektronicznego Obiegu dokumentów w Urzędach i jednostkach samorządowych. Na dzień 31 grudnia 2013r. WASKO S.A. nie wywierała znaczącego wpływu na Spółkę Szulc-Efekt Sp. z o.o., w związku z powyższym udziały te zostały zaprezentowane jako aktywa dostępne do sprzedaży i w taki sposób są traktowane przez Zarząd WASKO S.A. Security System Integration S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa dla budownictwa komercyjnego. Posiadane przez WASKO S.A. akcje Security System Integration S.A. są prezentowane jako aktywa dostępne do sprzedaży i w ten sposób traktowane przez Zarząd WASKO S.A. W dniu r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Postanowienie to jest prawomocne METODY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe WASKO S.A. sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową WASKO S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu braku okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania tej działalności. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nie uregulowanym przez powyższe przepisy zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) i wydanymi na jej podstawie przepisami. Niniejsze skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem tych pozycji, które zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami wyceniane są w inny sposób. 14

15 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO obejmujące spółkę WASKO S.A., podmioty wobec niej zależne i stowarzyszone, sporządzone zostało zgodnie ze standardem MSR numer 34 (Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa) ZASADY PREZENTACJI I PRZELICZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. obejmuje okres od 1 października 2013 do 31 grudnia 2013 roku oraz zawiera porównywalne dane finansowe za ten sam okres w 2012 roku CHARAKTERYSTYKA WAŻNIEJSZYCH, STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD I METOD WYCENY AKTYWÓW, PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia. Spółka, stosując MSSF 1, dokonała wyceny rzeczowych aktywów trwałych według wartości godziwej i uznała tę wartość za zakładany koszt na dzień 1 stycznia 2005 roku. Rok 2005 jest pierwszym okresem sprawozdawczym, za który Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe stosując Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty generalnych remontów. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący: Typ Okres Budynki i budowle Maszyny i urządzenia techniczne Urządzenia biurowe Środki transportu Komputery Inwestycje w obcych środkach trwałych lat 4-5 lat 4 lata 5 lat 4-5 lat 10 lat Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji), są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia. 15

16 Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania. Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się i w razie konieczności koryguje z efektem od początku następnego roku obrotowego. Każdorazowo, przy wykonywaniu remontu, koszt remontu jest ujmowany w wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych, jeżeli są spełnione kryteria ujmowania Leasing Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu Wartości niematerialne Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają warunki rozpoznania dla kosztów prac badawczych i rozwojowych) początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. Spółka ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. Wartości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania ujmuje się w rachunku zysków i strat w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są corocznie poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku następnego roku obrotowego. 16

17 Aktywa finansowe Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku, dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny, są klasyfikowane jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy i są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych uwzględniane są w przychodach lub kosztach finansowych. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są do pozycji aktywów obrotowych. Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej, bez potrącania kosztów transakcji z uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości Zapasy Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto (MSR 2). Koszty poniesione na doprowadzenie każdego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu zarówno w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku są ujmowane w następujący sposób: Materiały Produkty gotowe i produkty w toku Towary w cenie nabycia ustalonej metodą pierwsze weszło-pierwsze wyszło, koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego, w cenie nabycia ustalonej metodą pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie 17

18 pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Należności nieściągalne są odpisywane w koszty i zostają prezentowane w rachunku zysków i strat w momencie stwierdzenia ich nieściągalności. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej Rezerwy Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania Odprawy emerytalne Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Spółki mają prawo do odpraw emerytalnych. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą Kapitał własny Kapitał własny obejmuje między innymi: kapitał zakładowy jednostki dominującej wykazany w wartości nominalnej, pozostałe kapitały utworzone z podziału zysku oraz z nadwyżki sprzedaży akcji ponad wartość nominalną, zysk niepodzielony wynikający z korekt z tytułu zmiany zasad rachunkowości oraz wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową. 18

19 Odroczony podatek dochodowy Do wyliczenia podatku odroczonego stosuje się wytyczne MSR12. W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową, która jest możliwa do odliczenia w przyszłości zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, tworzona jest rezerwa lub ustalane aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, która wymagana jest do zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, powodujących zwiększenie podstawy odliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przywidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy podatku dochodowego Rozpoznawanie przychodów i kosztów Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy oraz rabaty Metody konsolidacji jednostek Jednostka zależna Jednostki zależne to jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną. Jednostka zależna podlega pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nią kontroli przez Grupę. Przestaje się ją konsolidować w momencie ustania tejże kontroli. Jednostka stowarzyszona Jednostka stowarzyszona to jednostka, na którą Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz której nie kontroluje. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z metodą praw własności Ustalenie wyniku finansowego Ustalenie wyniku finansowego nastąpiło przy zastosowaniu następujących zasad rachunkowości: zasady memoriału, tj. ujęcia w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji dotyczących danego okresu sprawozdawczego niezależnie od tego, czy zostały opłacone na dzień bilansowy, zasady współmierności kosztów, zgodnie z którą wynik ustalony jest poprzez przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego, zasady ostrożnej wyceny, zgodnie z którą ujmuje się wszystkie prawdopodobne koszty oraz pewne przychody Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych Walutą funkcjonalną niniejszego sprawozdania jest PLN (polski złoty). Wszystkie dane zaprezentowane w sprawozdaniu zostały przedstawione w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej. 19

20 Operacje wyrażone w walutach oraz pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na walutę polską z zastosowaniem następujących zasad: przychody oraz koszty wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone po kursach średnich NBP z dnia transakcji, operacje finansowe w walutach obcych zostały przeliczone wg kursu kupna lub sprzedaży walut stosowane przez bank, z którego usług korzystano, pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy zostały wycenione po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu bilansowym. Przedstawione wybrane dane finansowe z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone z PLN na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone według kursu średniego ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 roku przez Narodowy Bank Polski dla EUR tab. 251/A/NBP/2013, czyli 1 EUR = 4,1472 zł i obowiązującego w dniu bilansowym, poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za okres za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku średni kurs wyniósł 4,2110 PLN/EUR. Porównywalne dane finansowe za rok 2012 przeliczono w analogiczny sposób wykorzystując: dla wyliczenia poszczególnych pozycji aktywów i pasywów bilansu na dzień 31 grudnia 2012 roku kurs średni ogłoszony na dzień 31 grudnia 2012 rok przez Narodowy Bank Polski dla EUR tab. 252/A/NBP/2012, czyli 1 EUR = 4,0882 zł i obowiązujący w dniu bilansowym, dla wyliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat za okres za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku średni kurs wyniósł 4,1736 PLN/EUR. 20

21 3. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE PODMIOT DOMINUJĄCY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W IV KWARTALE 2013 R ZARZĄD WASKO S.A. W IV kwartale 2013r. nie nastąpiły zmiany w Zarządzie WASKO S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu WASKO S.A. wchodziły następujące osoby: Wojciech Wajda Paweł Kuch Andrzej Rymuza Tomasz Macalik - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Członek Zarządu 3.2. RADA NADZORCZA WASKO S.A. Stan na r. Stan na r. Stan na dzień publikacji raportu tj. na r. - - Andrzej Gdula Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Dudek Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Gawlik Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Gawlik Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Gawlik Członek Rady Nadzorczej Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nadzorczej Michał Matusak Członek Rady Nadzorczej Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Sapierzyński Członek Rady Nadzorczej - - Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nadzorczej 3.3. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH PODMIOTU DOMINUJĄCEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ W IV KWARTALE ROKU 2013 Opis zmian w Radzie Nadzorczej WASKO S.A. W dniu 04 listopada 2013 r. Pan Wojciech Wajda, główny akcjonariusz WASKO S.A. skorzystał z przysługujących mu uprawnień osobistych wynikających ze Statutu Spółki i powołał w skład Rady Nadzorczej Pana profesora Ryszarda Pregiela. Informacja o powołaniu nowego Członka Rady Nadzorczej została opublikowana w raporcie bieżącym WASKO S.A. nr 21/2013. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w nowym składzie w dniu 06 listopada 2013 r. wybrała spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Gduli. 21

22 W dniu 11 grudnia 2013 roku Pan Ryszard Pregiel oraz Pan Piotr Dudek Członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej WASKO S.A. Informacja o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej została opublikowana w raporcie bieżącym WASKO S.A. nr 23/2013. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej nastąpiło w dniu 10 stycznia 2014 roku w którym w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. powołany został Pan Andrzej Sapierzyński i Pan Michał Matusak przez głównego akcjonariusza WASKO S.A. Pana Wojciecha Wajdę, który skorzystał z przysługujących mu uprawnień osobistych wynikających ze Statutu Spółki. Od tego momentu skład Rady Nadzorczej Spółki nie ulegał zmianie. Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej została opublikowana w raporcie bieżącym WASKO S.A. nr 01/2014. Informacje na temat nowych Członków Rady Nadzorczej: Andrzej Sapierzyński - urodzony w 1972 roku, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której ukończył Wydział Zarządzania. Po studiach otworzył firmę współpracującą z dużymi zakładami produkcyjnymi z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec. Następnie stał się polskim wyłącznym przedstawicielem włoskiej firmy produkującej osprzęt techniczny do specjalistycznych maszyn transportowych, tym samym rozwijając firmę Poltech Group współpracującą z ponad 50 zakładami produkcyjnymi w Polsce. Od roku 2000 skoncentrował się na obrocie nieruchomościami przemysłowymi oraz komercyjnymi współpracując m.in. z Metro AG oraz Carrefour. Od 2002 r. był pełnomocnikiem zarządu HOGA.PL S.A. odpowiedzialnym za rozwój strategii działań handlowych i finansowych. Od 2005r. w WASKO S.A. uczestniczył w procesie przygotowania spółki do połączenia z HOGA.PL S.A., co umożliwiło wejście WASKO S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po połączeniu pełnił w WASKO S.A. funkcję dyrektora marketingu odpowiedzialnego za promocję spółki na rynku polskim i zagranicznym. Obecnie jest właścicielem firmy doradczo inwestycyjnej SAPO Investment. Do końca 2013 zasiadał w radzie nadzorczej firmy telekomunikacyjnej NOVUM S.A. Jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu firmy FONON Sp. z o.o. wyspecjalizowanej w kompetencjach projektowo-produkcyjnych w różnych segmentach rynku, głównie w branży motoryzacyjnej. Spółka działa na rynku polskim i międzynarodowym. Pan Andrzej Sapierzyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Sapierzyński jest w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi osobą blisko związaną z Panem Wojciechem Wajdą podmiotem dominującym WASKO S.A. Michał Matusak - urodzony w 1975 roku. Studiował gospodarkę nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1996 r. jako właściciel firmy Pol-Tech, realizującej m.in. zadania związane z transportem wewnątrzzakładowym. Z WASKO S.A. związany jest od 2002 r. W latach był dyrektorem Zakładu Inwestycji. W latach był prezesem zarządu spółki Dębica RC Sp. z o.o. zajmującej się produkcją specjalistycznych systemów i urządzeń klimatyzacyjnych dla sektora górniczego. Od 2005 r. jest Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa Elipsa Sp. z o.o. oferującego innowacyjne systemy automatyki budynkowej. Przedsiębiorstwo to realizuje również zadania związane z budową oraz instalacją urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Pan Michał Matusak nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Michał Matusak nie posiada akcji WASKO S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Matusak jest w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi osobą blisko związaną z Panem Wojciechem Wajdą podmiotem dominującym WASKO S.A. 22

23 4. AKCJONARIUSZE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A WYKAZ ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZY WASKO S.A. Na kapitał zakładowy WASKO S.A. w wysokości ,00 zł składa się akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Zgodnie z informacją posiadaną przez Spółkę na dzień sporządzenia sprawozdania, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki są: Wojciech Wajda, Krystyna Wajda oraz Stala Holding S.A. Akcjonariusze Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA % głosów na WZA Wojciech Wajda ,5% ,5% Krystyna Wajda ,4% ,4% STALA HOLDING S.à.r.l. SPF ,0% ,0% Pozostali ,1% ,1% Ogółem: ,0% ,0% *Wojciech Wajda jest podmiotem dominującym wobec Stala Holding S.A. W czwartym kwartale 2013 roku nastąpiła zmiana formy prawnej jednego ze znaczących akcjonariuszy Spółki Stala Holding S.A. przekształciła w się w STALA HOLDING S.à.r.l. SPF. Jednakże nie nastąpiły żadne zmiany odnośnie posiadanego pakietu akcji WASKO S.A. przez ten podmiot. 23

24 Informacje o akcjach WASKO S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. Stan posiadania akcji WASKO S.A. przez osoby zarządzające WASKO S.A. przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji % w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA % w ogólnej liczbie głosów Wojciech Wajda Prezes Zarządu , ,54 Paweł Kuch Wiceprezes Zarządu , ,88 Andrzej Rymuza Wiceprezes Zarządu * , ,93 *Właścicielem akcji WASKO S.A. jest żona Andrzeja Rymuzy Wiceprezesa Zarządu, pozostająca z nim w ustawowej wspólnocie majątkowej. Pozostałe osoby Zarządzające WASKO S.A. nie posiadają osobiście udziałów w podmiotach z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej Spółki nie posiadają akcji WASKO S.A., ani udziałów w podmiotach z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie wystąpiły wśród osób zarządzających i nadzorujących zmiany w stanie posiadania akcji WASKO S.A INFORMACJE O UMOWACH MOGĄCYCH W PRZYSZŁOŚCI ZMIENIĆ PROPORCJE AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ POSIADANYCH PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I UDZIAŁOWCÓW Nie były zawierane tego typu umowy INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO PODMIOTÓW Z GRUPY, W SZCZEGÓLNOŚCI DO WASKO S.A. Jedynym akcjonariuszem WASKO S.A. posiadającym szczególne uprawnienia jest Wojciech Wajda, który do chwili posiadania ponad 50% wszystkich akcji Spółki ma osobiste prawo do powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, czterech członków Rady Nadzorczej w sześcioosobowej Radzie Nadzorczej oraz pięciu członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej - w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej INFORMACJE O OGRANICZENIACH DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI DO AKCJI SPÓŁEK GRUPY LUB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z TYCH AKCJI W WASKO S.A. nie ma ograniczeń co do zmiany praw własności do akcji Spółki. Nie występują także ograniczenia związane z wykonywaniem prawa głosu z posiadanych akcji spółek Grupy Kapitałowej WASKO S.A. Wyjątkiem są akcje COIG S.A., w przypadku których zgodnie z Umową sprzedaży akcji COIG S.A. podpisanej ze Skarbem Państwa WASKO S.A. zobowiązane jest do zachowania ich własnosci do dnia 20 września 2015r. Zobowiązanie to dotyczy również osób stowarzyszonych z WASKO S.A. w sytuacji nabycia przez nie jakichkolwiek akcji Spółki COIG S.A. Inwestycja w zakup akcji COIG S.A. jest przedsięwzięciem o charakterze długoterminowym mającym na celu rozszerzenie oferty rynkowej Grupy WASKO S.A. W związku z powyższym sprzedaż posiadanych akcji COIG S.A. nie jest obecnie intencją Podmiotu Dominującego Grupy. 24

25 5. INFORMACJA O TRANSAKCJACH ZWIĄZANYCH Z KONTRAKTAMI WALUTOWYMI W IV kwartale roku 2013 Grupa Kapitałowa WASKO S.A. nie była stroną istotnych kontraktów walutowych (opcji, futures i forward) ani też w żaden inny sposób nie uczestniczyła w istotnych transakcjach o podobnym charakterze. 6. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Grupa Kapitałowa WASKO S.A. stosuje podział na segmenty działalności w oparciu o branże klientów, do których kierowana jest oferta. Podział ten jest uwarunkowany specyfiką produktów i usług dostarczanych do odbiorców prowadzących działalność w poszczególnych branżach. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 12 MIESIĘCY 2013 ROKU (TYS. ZŁ) Rynek zbytu skonsolidowane skonsolidowane Wartość Struktura Wartość Struktura Telekomunikacja ,4% ,9% Administracja rządowa i samorządowa ,4% ,9% Bankowość i ubezpieczenia ,0% ,7% Sektor Paliwowo Energetyczny ,4% ,3% Edukacja ,4% ,4% Transport ,0% 0 0,0% Ochrona Zdrowia ,4% ,2% Przemysł wydobywczy ,5% ,0% Pozostałe przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe i informatyczne ,5% ,6% RAZEM ,0% ,0% 25

26 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI W IV KWARTALE 2013 ROKU (TYS. ZŁ) Rynek zbytu IV kwartał 2013 skonsolidowane IV kwartał 2012 skonsolidowane Wartość Struktura Wartość Struktura Telekomunikacja ,2% ,5% Administracja rządowa i samorządowa ,3% ,0% Bankowość i ubezpieczenia ,4% ,2% Sektor Paliwowo Energetyczny ,1% ,6% Edukacja ,2% ,7% Transport ,9% 0 0,0% Ochrona Zdrowia ,9% ,4% Przemysł wydobywczy ,3% ,7% Pozostałe przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe i informatyczne ,7% ,0% RAZEM ,0% ,0% TELEKOMUNIKACJA W IV kwartale 2013 r. w sektorze Telekomunikacyjnym Grupa WASKO odnotowała przychody w wysokości 19,4 mln zł, czyli wartość o 9,6 mln zł niższą niż w analogicznym okresie w roku 2012r. Główny wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży w obszarze telekomunikacji miała niższa niż w okresie porównywanym wartość dostaw infrastruktury dla operatorów telekomunikacyjnych. Spadek sprzedaży Grupy do sektora Telekomunikacyjnego wynika przede wszystkim ze zmniejszenia liczby zamówień od operatorów telekomunikacyjnych, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco ograniczyli wydatki inwestycyjne. ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA Sprzedaż Grupy do segmentu Administracji rządowej i samorządowej osiągnęła w IV kwartale 2013 r. poziom 45,3 mln zł i stanowiła 40,3% przychodu ogółem, który został wygenerowany przez Grupę w tym okresie. Taka struktura wynika przede wszystkim z postępu prac w dużych projektach dotyczących budowy sieci szerokopasmowych, usług serwisu i utrzymania oraz dostaw sprzętu i infrastruktury informatycznej. BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA, SEKTOR PALIWOWO - ENERGETYCZNY, OCHRONA ZDROWIA, EDUKACJA W ramach tej grupy segmentów przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2013 roku wyniosły 19,8 mln zł. Kontrakty realizowane w IV kwartale były w dużej części kontynuacją kontraktów z III kwartału. Wpływ na wartość sprzedaży zanotowany w tym sektorze miała przede wszystkim realizacja kontraktu dotyczącego modernizacji tłoczni gazu oraz realizacja kontraktów klientów Grupy z sektora bankowości. 26

27 SEKTOR WYDOBYWCZY Wartość sprzedaży w sektorze wydobywczym w IV kwartale roku 2013 wyniosła 12,8 mln zł i stanowiła 11,3% przychodów ze sprzedaży ogółem wygenerowanych przez Grupę w tym okresie. Przychody w ramach tego segmentu działalności dotyczą przede wszystkim usług utrzymania i rozwoju systemów informatycznych oraz usług przetwarzania danych realizowanych przez COIG S.A na rzecz spółek prowadzących działalność w obszarze wydobycia węgla kamiennego. TRANSPORT W ramach tego segmentu wyodrębniono realizację umowy na wykonanie inteligentnego systemu zarządzania transportem miejskim zgodnie z informacją opublikowaną w raporcie bieżącym nr 10/2010 w dniu r. Przychody w ramach tego segmentu wyniosły 7,5 mln zł co stanowi 6,9% przychodów Grupy w IV kwartale 2013r. W raportach do I kwartału 2013 przychody z tej umowy były prezentowane w segmencie Pozostałe przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe i informatyczne, począwszy od raportu za I półrocze 2013 przychody te są prezentowane w segmencie transport. POZOSTAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE I INFORMATYCZNE W IV kwartale roku 2013 Grupa w wyżej wymienionym segmencie zanotowała przychody w wysokości 7,5 mln zł w porównaniu do 19,0 mln w IV kwartale roku W IV kwartale 2012 roku prezentowano w tym segmencie kontrakt na realizacja inteligentnego systemu na potrzeby transportu miejskiego we Wrocławiu (wartość tego kontaktu w tym okresie stanowiła 17,8 mln zł) Grupa ta stanowi 6,7% sprzedaży ogółem wygenerowanej przez Grupę. STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI W IV KWARTALE 2013 ROKU 27

28 7. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WG GRUP ASORTYMENTOWYCH Grupa Kapitałowa WASKO S.A. prowadzi działalność w ramach pięciu zasadniczych grup asortymentowych, które w IV kwartale 2013 roku przyniosły 82,3% przychodów ze sprzedaży. Do grup tych zalicza się: systemy informatyczne oraz usługi analityczno-programistyczne, utrzymanie i serwis sprzętu komputerowego, infrastruktury informatycznej oraz serwis oprogramowania, sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi budowy systemów sieciowych, sprzedaż usług przetwarzania danych. Strukturę sprzedaży w ramach poszczególnych grup asortymentowych pokazuje poniższa tabela: PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG GRUP ASORTYMENTOWYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY 2013 ROKU (TYS. ZŁ) Produkt/usługa skonsolidowane skonsolidowane Wartość Struktura Wartość Struktura Systemy informatyczne oraz usługi analitycznoprogramistyczne Utrzymanie i serwis sprzętu komputerowego oraz infrastruktury informatycznej oraz serwis oprogramowania ,6% ,4% ,7% ,0% Sprzedaż usług przetwarzania danych ,3% ,7% Usługi budowy systemów sieciowych ,0% 0 0,0% Sprzedaż pozostałych usług ,2% ,5% Sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania ,3% ,4% RAZEM ,0% ,0% 28

29 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG GRUP ASORTYMENTOWYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU (TYS. ZŁ) Produkt/usługa IV kwartał 2013 skonsolidowane IV kwartał 2012 skonsolidowane Wartość Struktura Wartość Struktura Systemy informatyczne oraz usługi analitycznoprogramistyczne ,9% ,3% Utrzymanie i serwis sprzętu komputerowego oraz infrastruktury informatycznej oraz serwis oprogramowania ,2% ,6% Sprzedaż usług przetwarzania danych ,6% ,2% Usługi budowy systemów sieciowych ,0% 0 0,0% Sprzedaż pozostałych usług ,9% ,4% Sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania ,4% ,5% RAZEM ,0% ,0% SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ USŁUGI ANALITYCZNO-PROGRAMISTYCZNE W IV kwartale 2013 roku wartość sprzedaży systemów informatycznych oraz usług analityczno programistycznych osiągnęła wartość 14,5 mln zł, co stanowi 12,9% sprzedaży ogółem Grupy. Największy udział w tej grupie produktowej ma wartość sprzedaży z realizowanego kontraktu na budowę Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu. Istotną wartość przychodów uzyskano również ze sprzedaży usług związanych z rozwojem systemów kolekcji dla operatorów telekomunikacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i odbiorców z sektora wydobywczego. UTRZYMANIE I SERWIS SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ ORAZ SERWIS OPROGRAMOWANIA Przychody ze sprzedaży usług serwisowych w IV kwartale 2013 roku wyniosły 20,5 mln zł. Poziom sprzedaży omawianych usług był wyższy niż w analogicznym okresie roku 2012 o 9,1 mln zł. Jednocześnie udział omawianej grupy w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł 18,2% w odniesieniu do 9,6% odnotowanych w IV kwartale roku Wzrost przychodów ze sprzedaży w omawianej grupie asortymentowej wynika przede wszystkim ze sprzedaży usług utrzymania systemów informatycznych dla przemysłu wydobywczego i administracji publicznej. SPRZEDAZ USŁUG PRZETWARZANIA DANYCH Wartość przychodów ze sprzedaży usług przetwarzania danych w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wynosi 5,1 mln zł. Zakres usług obejmuje wynajem określonych zasobów hostingowych zarządzanych programowo, wynajem serwerów wraz ze wsparciem serwisowym oraz wynajem infrastruktury. Są to usługi kierowane przede wszystkim do odbiorców sektora wydobywczego. 29

30 SPRZEDAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W IV kwartale 2013 roku wartość przychodów ze sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania obcego wyniosła 26,3 mln zł i była o 28,8 mln zł niższa od wartości odnotowanej w IV kwartale roku ubiegłego. Jednocześnie udział omawianej grupy asortymentowej w przychodach ogółem uzyskał poziom 23,4% w porównaniu do 46,5% odnotowanych w IV kwartale roku STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WG GRUP ASORTYMENTOWYCH 30

31 8. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH PO IV KWARTALE 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W TYS. ZŁ Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat IV kwartał 2013r r r. IV kwartał r r. Przychody ze sprzedaży ogółem Koszty własne sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły w IV kwartale 2013 roku 112,5 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 oznacza to spadek o 5,9 mln zł (5,0%). Spadek przychodów ze sprzedaży w IV kwartale wynika z mniejszej niż w poprzednich latach liczby zamówień w tym okresie z sektora telekomunikacji oraz administracji publicznej oraz w wyniku porównania tych przychodów ze stosunkowo wysokim poziomem sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresem roku ubiegłego. W IV kwartale 2013 roku Grupa poniosła skonsolidowaną stratę w wysokości 3.2 mln zł. Przyczyn tej straty było kilka i spowodowały one konieczność utworzenia w czwartym kwartale rezerw w łącznej wysokości 7,7 mln zł, co bezpośrednio wpłynęło na zmniejszenie uzyskanego wyniku finansowego. Utworzone rezerwy związane są z nietypowymi i jednorazowymi, następującymi zdarzeniami: - podważenie przez Urząd Skarbowy prawidłowości realizacji przez WASKO S.A. umów handlowych w roku 2008, co spowodowało konieczność zawiązania tej rezerwy w wysokości 5,1 mln złotych do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy, - odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych w kwocie 1,5 mln złotych, - rezerwa w kwocie 1,1 mln złotych utworzona na rozpoznaną w budżecie projektu stratę na kontrakcie długoterminowym, którego zakończenie planowane jest na pierwsze półrocze 2014 roku. Ponadto dodatni wpływ na wynik w IV kwartale 2013 roku miało rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w kwocie 2,3 mln złotych w związku z ujednoliceniem zasad wypłacania tego typu świadczeń we wszystkich spółkach w Grupie. Należy zwrócić uwagę, że gdyby wymienione wyżej negatywne zdarzenia nie wystąpiły, wówczas w IV kwartale 2013 roku Grupa wypracowałaby zysk netto w wysokości 2,2 mln zł. Mimo spadku przychodów w okresie IV kwartału 2013r. w całym roku 2013 Grupa zanotowała wzrost, skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do poziomu 374,4 mln zł w 2013 roku, co oznacza zwiększenie 31

32 wolumenu sprzedaży w stosunku do roku 2012 o 86,0 mln zł to jest o 29,8%. Wzrost przychodów w 2013 r. wynika głównie z wyższych niż w okresie porównywanym przychodów ze sprzedaży systemów informatycznych, usług utrzymania systemów oraz infrastruktury informatycznej. Istotny wpływ na wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy miało ujęcie w sprawozdaniu finansowym przychodów ze sprzedaży usług rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz usług przetwarzania danych zrealizowanych przez COIG S.A., który wszedł w skład Grupy Kapitałowej WASKO w 2012 roku. POZIOMY WYNIKU FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. Zysk brutto ze sprzedaży w całym roku 2013 wyniósł 60, 5 mln zł i był wyższy o 33,9 % w stosunku do roku Grupa wypracowała również wyższy zysk operacyjny, który zwiększył się o 56,9 % w stosunku zysku operacyjnego osiągniętego w roku poprzednim. Należy zwrócić uwagę, że gdyby w IV kwartale 2013 w WASKO S.A. nie zawiązano rezerw, o których mowa w poprzednim akapicie, wówczas cała Grupa wypracowałaby za rok 2013 zysk operacyjny na poziomie 24,8 mln zł oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie 20,2 mln zł. 32

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Gant S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła śródroczny skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2006r. Skonsolidowany śródroczny raport finansowy

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za IV Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 31.12.2014 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2005 ROKU DECORA S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2005 ROKU DECORA S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2005 ROKU DECORA S.A. (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE MVA Green Energy Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 5028/2010 z dnia 28.07.2010 roku. Spółka jest wpisana

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU SPIS TREŚCI 1. SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU... 4 1.1 Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13 1.1.2. Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HELIO S.A. ZA OKRES OD 1 LIPCA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R. Stosownie do 87 ust. 4 w związku z 89 ust. 1 pkt 2 ppkt a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul.

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul. Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Strona 1/7 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Cognosco 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, 32-447 Siepraw Sprawozdanie Finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 SPIS TREŚCI: WSTĘP Oświadczenie kierownictwa I.Bilans II.Rachunek wyników III.Informacja

Bardziej szczegółowo