NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ"

Transkrypt

1 NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ OpraCOwałA: Dr JOaNNa KalECiŃska AkaDeMia WyChOwaNia fizycznego w WarszawiE, WyDział Turystyki i RekreaCji redakcja NaukOwA: DziekaN WyDziału Turystyki i RekreaCji prof. Nzw. Dr hab. inż. MariaN KOwalewski WARsZAWA 2013

2

3 ABstraKt Uczestnictwo w turystyce pozwala realizować różnorodne potrzeby współczesnego człowieka. Wśród tych najistotniejszych warto wymienić te związane z potrzebą wypoczynku, regeneracji sił psychofizycznych, kontaktu z naturą, poznania i przeżycia przygody oraz kontaktów towarzyskich i integracji. Czy rozwijające się bardzo prężnie technologie informacyjne nie stanowią zagrożenia dla rozwoju turystyki? Czy nie będą one zamiennikiem dla aktywnych, pozwalających na bezpośrednie obcowanie z rzeczywistym światem form? Zadaniem niniejszej publikacji jest wykazanie, że nowoczesne rozwiązania techniczne mogą wspierać rozwój turystyki i uatrakcyjniać podejmowane przez jej uczestników formy. Jednocześnie tworzą atrakcyjny rynek pracy dla usługodawców oferujących usługi turystyczne. Wydaje się, że bez stosowania omawianych technologii uczestnictwo w turystyce nie jest możliwe. Informatyzacja i wprowadzenie nowoczesnych technologii są niewątpliwie głównymi trendami we współczesnej turystyce, zyskującymi coraz większe rzesze zwolenników zarówno wśród organizatorów turystyki jak i ich uczestników. Na potrzeby niniejszego opracowania mimo szerokiego spektrum zagadnień skupiono się przede wszystkim na technologiach informacyjnych odnoszących się do inteligentnych kanałów komunikacyjnych oraz na wzrastającym znaczeniu turystyki tematycznej. KOORDYNACjA 3.0 NOwE technologie w BraNŻy turystycznej 1

4

5 Wstęp Współczesny świat, w tym i nasz Kraj boryka się z różnymi problemami, które generują negatywne zjawiska o charakterze społecznym. Jednym z tego rodzaju zjawisk jest bezrobocie, rozumiane jako sytuacja rynku pracy, w której część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Bezrobocie w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2013 r. osiągnęło poziom 13,2%. Wskaźnik ten jest niekorzystny zarówno w wymiarze gospodarczym jak i społecznym. Jednocześnie pracodawcy sygnalizują potrzeby związane z zatrudnieniem nowych pracowników tylko ich nie znajdują na rynku pracy. 1 Jakie są tego przyczyny? Z jednej strony mamy do czynienia z niedopasowaniem popytu i podaży na określone rodzaje pracy. Z drugiej, brak kompetencji i doświadczenia zawodowego wśród absolwentów oraz potencjalnych pracowników. Dla pracodawcy adaptacja nowozatrudnionego do stanowiska pracy zwykle jest inwestycją, której np. w warunkach wysokiego bezrobocia nie ma sensu podejmować. Korzystniej jest zatrudnić pracownika doświadczonego tylko faktem jest, to że tego rodzaju pracowników w zasobach brakuje. Jedną z głównych przyczyn tego stanu jest fakt, że zasoby rynku pracy nie nadążają z absorpcją wiedzy, umiejętności i kompetencji, których wymagają wprowadzane nowe technologie w procesie wytwarzania produktów materialnych i usług. Nowe technologie definiuje się jako wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i które nie są stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich pięć lat. 2 Usługi turystyczne, które formalnie nie tworzą branży, ale organizują, w procesie ich wytwarzania trudno policzalną liczbę podmiotów gospodarczych. Wystarczy wymienić: organizatorów turystyki, hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, dysponentów walorów antropogenicznych i przyrodniczych przewoźników i wiele innych 3. 1 Informacja GUS, Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w czerwcu 2013 roku, z dnia Co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Zaliczyć do tego trzeba wyniki badań i prac rozwojowych, dzięki którym staje się możliwe wytworzenie nowych usług i towarów. Zaliczyć do tego należy różnego typu licencje na korzystanie z technologii. 3 Walory antropogeniczne obiekty materialne, ściśle związane z działalnością człowieka i przez niego wytworzone, stanowiące przedmiot wartościowy pod względem turystycznym (przedmiot zainteresowania turystów). Walory antropogeniczne można podzielnic na grupy zawierające: obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, zamki krzyżackie, skanseny, obiekty kultu religijnego, miejsca martyrologii, muzea, obiekty sztuki inżynierskiej. Walory przyrodnicze tworzą zespół elementów przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania turysty, mają do odegrania szczególną rolę w realizacji wypoczynkowej funkcji czasu wolnego. Wśród walorów przyrodniczych, dających turyście pełnię satysfakcji z uprawiania turystyki, wymienia się: klimat, wody, rzeźba terenu, bogactwa naturalne występujące w obszarze recepcji turystycznej (Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, Wyd. Proksenia, Kraków 1995) KOORDYNACjA 3.0 NOwE technologie w BraNŻy turystycznej 3

6 Rozwój rynku usług turystycznych stymulowany jest trzema zasadniczymi trendami: Pierwszy, związany z wzrostem popularności i znaczenia inteligentnych kanałów komunikacyjnych. Drugi, dotyczący nasilenia się znaczenia niegdyś nieistotnych destynacji w różne zakątki świata. Destynacja to w żargonie organizatorów turystyki docelowe miejsce podróży turysty, w szczególności kraj odwiedzin. Trzeci, odnosi się do wzrostu znaczenia turystyki tematycznej, jak na przykład Hollywood w Nigerii. Trend pierwszy jest wyraźnie zorientowany na nowe technologie komunikacji elektronicznej. Trend drugi i trzeci pozornie na tego rodzaju zorientowanie nie wskazuje. Jeżeli głębiej się nad tym zastanowić i przyjąć, że nad tym zastanawia się organizator turystyki, to wniosek wydaje się oczywisty. Niewielu potencjalnych klientów usług turystycznych stać na tego rodzaju zaspakajanie potrzeb poznawczych. Czy nowe technologie umożliwiają tej grupie klientów zaspokojenie ich potrzeb? Umożliwiającą formą jest turystyka wirtualna. Każdy z wymienionych trendów wymaga zupełnie innego rodzaju specjalistów, w odróżnieniu od tych, którzy obecnie poszukują pracy specjalistów od technologii informacyjnych, definiowanych w nowej grupie zawodów związanych z tak zwaną e-turystyką, która swoim zakresem obejmuje komunikację z klientem, planowanie podróży oraz jej realizację w wirtualnym świecie. SeRiA NOWE TECHNOlOGiE 4

7 istota, CEChy i znaczenie technologii w turystyce Technologie informacyjne w turystyce mają wszechstronne zastosowanie, ponieważ informacja jest kluczowym elementem w prowadzeniu bieżącej działalności i w jej zarządzaniu. Wśród istotnych funkcji strategicznych i operacyjnych technologii informacyjnych wykorzystywanych w turystyce warto wymienić między innymi 4 : Zwiększenie skuteczności, efektywności i jakości usług. Diagnozowanie nowych rynków i produktów, a także monitorowanie istniejących. Tworzenie i dostarczanie produktu turystycznego. Dotrzymanie kroku konkurentom. Organizowanie kosztów i budowanie kosztowej przewagi na rynku przy maksymalizacji korzyści. Usprawnienie obsługi klientów. Ustawiczne wprowadzanie nowych, innowacyjnych metod działania. Rozwijanie partnerskiej współpracy i wirtualnych korporacji. Rozpowszechnianie informacji. Ułatwienie kontaktów z dostawcami, pośrednikami i konsumentami. Organizowanie, zarządzanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa turystycznego. Dokonywanie rezerwacji, przyjmowanie klientów, wstawianie rachunków, udzielanie informacji. Obsługa księgowości, płac, zaopatrzenia, administracji. Obsługa klientów. Utrzymanie kontaktów z konsumentami i partnerami handlowymi. Wdrażanie odpowiednich procedur w sytuacjach nieprzewidzianych zdarzeń. Już niebawem, nie ruszając się z domu, można będzie poznać dowolny zakątek naszego globu. Taką właśnie wizję wirtualnej przyszłości roztoczyli już na początku XXI wieku specjaliści zajmujący się Internetem. Jak się okazało nie trzeba było długo czekać na próbę jej realizacji. 4 Buhalis D.: Technologie informatyczne i telekomunikacyjne w turystyce, w: Pender L., Sharpley R. (red.): Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 KOORDYNACjA 3.0 NOwE technologie w BraNŻy turystycznej 5

8 Gwałtowny rozwój e-technologii na przestrzeni ostatnich kilku lat pozwolił na przeprowadzenie oceny jej przydatności na potrzeby rozwoju turystyki. Znajomość natężenia, z jakim zachodzą zmiany w obydwu tych branżach pozwala z kolei wyciągnąć wnioski o pożądanym kształcie rozwoju technologii na rzecz turystyki i ich praktycznym zastosowaniu. Ze względu na rosnące wymagania turystów w dobie informacji konieczny jest rozwój technologii internetowych i mobilnych na rzecz turystyki. Dlatego też możliwe jest zwiększenie świadomości turystycznej odbiorców wymienianych tu technologii. E-turystyka nie posiada oficjalnej i precyzyjnej definicji. Na stronie internetowej Światowej Organizacji Turystyki 5 nie sposób doszukać się terminu e-turystyka. Z powodu ewidentnego braku informacji pojęcie e-turystyki jest odbierane na kilka różnych sposobów. Analiza stron internetowych pokazała głównie ich różnorodność i całkowitą dowolność w interpretowaniu treści związanych z e-turystyką. Najczęściej omawiane zagadnienie postrzegane jest jako promowanie wizerunku produktu turystycznego, a także sprzedaż usług turystycznych za pośrednictwem Internetu. Inną zauważalną stroną e-turystyki jest oferta firm, które zapewniają i dostarczają rozwiązania IT (technologii informacyjnej) dla podmiotów w branży turystycznej. Wyszukiwarki ofert czy systemy rezerwacyjne są rozwiązaniami, które pomagają zwiększać produktywność oraz zmniejszyć koszty obsługi biur podróży. E-turystyka jest również postrzegana przez pryzmat programów, aplikacji i urządzeń, które w sposób znaczący ułatwiają uprawianie turystyki. Turysta już obecnie szybciej i łatwiej, niż kiedykolwiek dotąd, dociera do potrzebnych mu informacji, głównie przez fakt, że niczym nieograniczona technologia umożliwia dostęp do światowych zasobów informacji. Najnowsze osiągnięcia technologii informacyjnej (TI) w turystyce tworzą nowe wyzwania i możliwości głównie w aspekcie 6 : 1. Wpływu TI na marketing-mix; 2. TI w liniach lotniczych; 3. TI w hotelarstwie; 4. TI w biurach podróży; 5. TI w agencjach turystycznych; 6. TI w zarządzaniu obszarami turystycznymi. SeRiA NOWE TECHNOlOGiE Marketing-mix, którego istotą jest jednoczesne oddziaływanie wszystkimi narzędziami marketingowymi na gestorów rynku turystycznego do niedawna był postulatem, w założeniu słusznym, ale trudnym, często niemożliwym w procesie praktycznej realizacji. Przyczyną była konieczność uruchomiania takiej liczby kanałów komunikacyjnych, które były trudne do organizacyjnego ogarnięcia a jeżeli było to możliwe, to w rachunku ekonomicznym okazywało się zbyt kosztowne. Technologie informacyjne, te które zaprojektowano w wieku XX i twórczo rozwinięto w XXI oferują praktycznie niewyczerpane zasoby kreowania metod i form realizacji klasycznych założeń marketingu-mix Na podstawie: Buhalis D.: Technologie informatyczne i telekomunikacyjne w turystyce, w: Pender L., Sharpley R. (red.): Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

9 Technologie informacyjne w liniach lotniczych, hotelarstwie i biurach podróży mają jeden wspólny mianownik, którym jest komunikacja z klientem w zakresie wszechstronnej prezentacji produktu oraz rezerwacji on- line. Technologie informacyjne stosowane przez wymienione podmioty służą przedsiębiorcom, ale w tym samym stopniu są wykorzystywane przez klientów jako narzędzie weryfikacji proponowanej oferty. Wystarczy wspomnieć portale społecznościowe, na których dokonuje się wymiana informacji o produktach turystycznych. Ponadto, osiągnięcia technologii informacyjnych są wykorzystywane w trybie wspomagania procesów zarządzania obszarami turystycznymi, zarówno w aspekcie planowania ich rozwoju jak i promocji. GeNeza NOwyCh technologii w usługach turystycznych Kiedy w 1866 roku przez Atlantyk przeprowadzono pierwszy kabel telefoniczny, umożliwiający szybkie porozumiewanie się pomiędzy kontynentami, nikt nie spodziewał się, że w kolejnym wieku rozpoczną się prace nad projektem, który zrewolucjonizuje cały świat a proces pozyskiwania informacji oraz sposób komunikacji międzyludzkiej stanie się prostszy. Bez wątpienia ogólnoświatowa sieć w pełni zasługuje na uwagę, jaką obecnie się jej poświęca 7. Początki sieci komputerowych sięgają końca lat 40-stych XX wieku. Wtedy opisano na łamach gazet prototyp maszyny, opartej na mikrofilmach, umożliwiającej łączenie związanych ze sobą informacji dla późniejszego, szybkiego wyszukiwania. W tej samej dekadzie wprowadzone zostało pojęcie bitu dla określenia binarnej jednostki informacji, które jest podstawą wszystkich teorii informacji systemów komunikacyjnych. Kolejne wydarzenie stanowiące fundament Internetu miało miejsce w 1957 r. w szczytowym okresie zimnej wojny, podczas trwającego kosmicznego wyścigu współzawodnictwa USA i ZSRR w dziedzinie podboju i eksploracji kosmosu. Rosyjscy naukowcy wystrzelili wówczas pierwszego sztucznego satelitę Ziemi Sputnika 1, wyprzedzając w tej materii Amerykanów. W odpowiedzi na radzieckie działania prezydent Eisenhower i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych tworzą agencję rządową o nazwie Advanced Research Projects Agency (ARPA), która miała za zadanie nadzorować rozwój programów militarnych i kosmicznych oraz unowocześnić amerykańską armię. Zakładała również utworzenie nowych wydajniejszych komputerów i systemów komunikacyjnych. W 1962 r. amerykańscy naukowcy opracowali koncepcję, która w przyszłości miała objąć całą ziemię globalną siecią telekomunikacyjną. Model takiej sieci oparty był na wymianie pakietów, opisujący sposoby dzielenia wiadomości na mniejsze podczas transmisji danych, z których każdy inną drogą docierał do adresata. Jednocześnie ARPA stworzyła eksperymentalne połączenie dwóch komputerów za pomocą łącza telefonicznego, znajdujących się w Massachusetts i Kalifornii. Pod koniec lat 60-tych ARPA opracowała ARPAnet projekt utworzenia wojskowej sieci badawczej, która w ostateczności stanowiłaby pierwszą na świecie zdecentralizowaną sieć komputerową, opartej na komputerach osobistych, a nie jak dotychczas na komputerach centralnych. Do działań rządowych chętnie przyłączały się inne instytucje, a także słynne uniwersytety: Univeristy of California, Massachusetts Institute of Technology oraz Stanford i Harvard. Początek lat 70-tych to rozwój rozrastającej się sieci. Sieć ARPAnet stała się globalną, gdy sięgnęła poza Atlantyk, przyłączając University College w Londynie i Królewskie Zakłady Radarowe w Norwegii. 7 Wydawnictwo Pascal, Praktyczny przewodnik. Internet, 1999, s KOORDYNACjA 3.0 NOwE technologie w BraNŻy turystycznej 7

10 W latach 70-tych opracowano kolejne innowacje, będące zalążkiem Internetu. W tym czasie został opracowany algorytm na podstawie którego powstał program,, umożliwiający wyświetlanie listy wiadomości i pisanie odpowiedzi. Tak narodził się pierwszy klient poczty elektronicznej Wprowadzony stał się coraz popularniejszy i od tej chwili użycie popularnej małpy w adresach pocztowych było powszechne. Jednocześnie został opublikowany nowy sposób zarządzania przesyłaniem pakietów poprzez sieci Transmission Control Protocol (TCP). Od tego momentu po raz pierwszy użyto słowa Internet. Protokół TCP podzielono na dwie części, tworząc nowy protokół Internet Protocol (IP). Wraz z tym protokołem powstał system Domain Name System (DNS), który pozwolił przekształcić numeryczne adresy na nazwy zrozumiałe dla zwykłego użytkownika. Sieci używające tych protokołów zwane są intersieciami stąd, z angielskiego Internet. Lata 80-te to dalszy i coraz szybszy rozwój Internetu. W 1981 r. firma IBM wprowadziła na rynek pierwszy komputer osobisty Personal Computer (PC), który był wyposażony w system operacyjny Disk Operating System (DOS), źródło pierwszych zysków Microsoftu, dopiero raczkującej firmy dzisiejszego multimiliardera Billa Gatesa. Do 1988 roku liczba komputerów podłączonych do Sieci wzrosła do ponad W następnych latach do Sieci podłączyły się kolejne kraje, ruch w sieci World Wide Web (WWW) wzrósł o %, liczba hostów przekroczyła milion. Dzięki temu Internet ogarnął cały świat. Obecnie Internet jest najchętniej używaną technologią w dziejach ludzkości. W ciągu 20 lat Internet urósł do rangi najbardziej zasobnego źródła bezpłatnych informacji. Cyfrowa rewolucja przeniknęła do wielu dziedzin życia. Ma niebanalny wpływ na nasze zachowania i na gospodarkę. Korzyści płynące z bezpłatnego dostępu do informacji wszędzie tam gdzie dostępne jest łącze internetowe są olbrzymie. Codziennie debiutujące firmy oferują nowe produkty i usługi. Gdzie zatem Internet będzie za 10, 25 czy 50 lat? Czy Internet pozostanie niepokonanym źródłem dostępu do informacji? Internet w Polsce jest już dostępny od ponad 20 lat8. Jego początki datuje się na 1991 r., kiedy w Centrum Komputerowym Uniwersytetu Kopenhaskiego, zarejestrowano polską domenę najwyższego poziomu pl. Niedługo po tym przeprowadzono pierwszą bezpośrednią próbę połączenia internetowego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z ww. Centrum w Kopenhadze. Wymiana poczty elektronicznej pomiędzy miastami za pomocą Internetu zakończyła się powodzeniem. To symboliczne wydarzenie uznaje się za początek Internetu w Polsce. SeRiA NOWE TECHNOlOGiE Jak Internet zmienił Polskę? Początkowo Internet był wyłącznie siecią akademicką, niedostępną dla wielu. Jedynym operatorem pozostawała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Dopiero w połowie lat 90-tych pojawiły się pierwsze komercyjne firmy oferujące dostęp do Internetu (nadal zależne od monopolisty NASK-u), który stał się możliwy dla osób prywatnych. Jednak użytkowników Internetu w owym czasie było niewielu, ze względu na fakt wysokich opłat za dostęp oraz braku polskich serwisów informacyjnych. Nikt wówczas nie dostrzegał potrzeby publikacji informacji w sieci. Korzystanie z Internetu sprowadzało się głównie do pisania / odbierania i oraz uczestnictwa w listach dyskusyjnych. Niewiele osób wiedziało też czym jest Internet. Laboratoria akademickie, które na co dzień prowadziły próby i badania nad rozwojem Internetu, nadal pozostawały jego głównym odbiorcą. Pierwszym źródłem wiedzy o Internecie i jednocześnie materiałem prasowym stał się dodatek do Gazety Wyborczej Komputery i Biuro, w którym regularnie od 1994 zaczęły się ukazywać artykuły o Internecie oraz szansach jego wykorzystania w życiu codziennym. Również odbyły się pierwsze konferencje, mające na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na rosnące możliwości Internetu. 8 Rafa J., Internet w Polsce historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, materiały z konferencji Obywatele Internetu, Trzebinia

11 Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z badania pt. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele) komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r. 9 można stwierdzić wiele prawidłowości, które kształtują obraz nowoczesnych Polaków oraz ich postawę wobec Internetu. Liczba użytkowników Internetu w Polsce stale rośnie. W kwietniu 2010 r. w Polsce znajdowało się gospodarstw domowych, w których zamieszkiwało osób w wieku lata. W ciągu ostatnich trzech miesięcy blisko dwie trzecie Polaków korzystało z Internetu. 63,4 % gospodarstw było wyposażonych w komputer z dostępem do Internetu. Mieszkańcy miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców znacznie częściej korzystają z Internetu, niż osoby z miast poniżej 100 tysięcy oraz wsi. Dostęp i użytkowanie Internetu deklaruje 73% mieszkańców dużych miast. Nieco mniejszy poziom odnotowuje się w populacjach miast poniżej 100 tysięcy 67%. Mieszkańcy terenów wiejskich rzadziej mają dostęp do Internetu i korzystają z niego najmniej spośród innych grup. Zatem, miejsce zamieszkania ma duże znaczenie przy zróżnicowaniu użytkowników Internetu w Polsce. Wykorzystanie Internetu jest silnie związane z wiekiem. Im starsza osoba tym mniejsza szansa, że korzysta z zasobów światowej sieci lub że ma do niej dostęp. Grupa wiekowa, która najczęściej korzysta z Internetu to osoby młode w wieku lata. Pośród nich zdecydowana większość posługuje się Internetem (98,3%). Generacje, które dopiero co wchodzą w dorosłość, różnią się od poprzednich tak bardzo jak nigdy wcześniej. Wiele z tych osób urodziło się już za czasów wynalezienia dostępu do globalnej sieci Internet. Pokolenie to reprezentują ludzie, którzy są mobilni, ciekawi nowości i nie wyobrażają sobie życia bez Internetu czy telefonu komórkowego Naturalnym stało się, że nauka obsługi urządzeń technicznych i Internetu jest dla nich łatwiejsza, niż dla osób z pokolenia ich rodziców i dziadków. Według Margaret Mead, znanej i cenionej antropolog kultury, taką sytuacje nazywa się kulturą prefiguratywną 10. W teorii tej młodsze pokolenie edukuje pokolenie starsze, przekazując im wartości i zgromadzoną wiedzę techniczną. Lepiej obyte z technologią stają się nieocenionymi i doskonałymi przewodnikami w gąszczu know-how. Wysoki odsetek korzystających z Internetu w tym wieku pozytywnie rokuje na przyszłość. Zdobyta wiedza podczas użytkowania globalnej sieci nie zostanie zapomniana, co więcej będzie wykorzystywana w przyszłych karierach zawodowych. Nieco rzadziej, lecz wciąż często, z Internetu korzystają osoby w wieku lata (76,2%). Jednak jest to wartość uśredniona dla całej grupy wiekowej. Nieco inaczej sytuacja wygląda gdy wprowadzi się podział na kilka grup wiekowych w ramach wyżej wspomnianej populacji. Najczęściej, bo 90,8%, Internetu używają osoby w wieku lata. Nieco rzadziej, 79,5%, korzystanie z informacji ze światowych sieci komputerowych deklaruje pokolenie latków. Osoby w wieku lata pozostają na końcu pośród tej grupy wiekowej 57,9%. Internet w najmniejszym stopniu jest wykorzystywany przez osoby starsze. Dla całej grupy w wieku lata średnia wartość wynosi 27,1%. Ponad średnią lokują się osoby w wieku lata (35,2%). Osobami praktycznie nie korzystającymi z Internetu, w codziennym życiu, pozostają osoby w wieku lata (13%). Jednocześnie ta grupa charakteryzuje się największym odsetkiem spośród osób, które nigdy nie korzystały z Internetu. 9 Główny Urząd Statystyczny: Wykorzystanie technologii informacyjno (tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r. 10 Margaret Mead, Kultura i tożsamość, Warszawa 2000, s. 96 KOORDYNACjA 3.0 NOwE technologie w BraNŻy turystycznej 9

12 Kolejnym istotnym czynnikiem, który różnicuje wykorzystanie Internetu jest poziom wykształcenia. Poziom użytkowania rośnie wraz ze zdobytym wykształceniem im respondent lepiej wykształcony tym częściej korzysta z Internetu lub ma do niego dostęp. Mniej niż połowa osób z niższym wykształceniem ma kontakt z Internetem. Osoby legitymujące się średnim wykształceniem korzystają z niego w ponad 60%. Najlepiej wykształceni użytkują Internet przez większość czasu niemal 93%. Większość użytkowników wykorzystuje Internet w domu. Osoby pobierające naukę wykorzystują możliwość użytkowania Internetu jaką dają szkoły i uczelnie 68%. Osoby aktywne zawodowo łączą się z siecią również w miejscu swojej pracy. Zgodnie z danymi, Polacy najczęściej posługują się Internetem w następujących lokalizacjach: w domu, w miejscu pracy (innym niż dom), w mieszkaniach innych osób, w miejscu pobierania nauki, w innych miejscach publicznych, w tym biblioteki, kawiarenki internetowe, hotspoty, urzędy. Polacy używają następujących urządzeń w celu połączenia się z Internetem: komputer stacjonarny, urządzenia przenośne, w tym: komputer przenośny (laptop), telefon komórkowy, komputer podręczny (palmtop, organizer), konsolę do gier komputerowych, odbiornik TV z urządzeniem umożliwiającym dostęp do Internetu. W jakim celu korzysta się z Internetu? Komunikowanie się: wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej, SeRiA NOWE TECHNOlOGiE korzystanie z serwisów społecznościowych, komunikatorów internetowych, blogów, udział w czatach, telefonowanie przez Internet, odbywanie wideo konferencji. Wyszukiwania informacji oraz korzystania z serwisów on-line: wyszukiwanie informacji o towarach lub usługach, wyszukiwanie informacji dotyczących zdrowia, słuchanie radia, oglądanie TV przez Internet, 10

13 granie w gry komputerowe, pobieranie plików z grami, muzyką, filmami, grafiką, korzystanie z serwisów dotyczących usług związanych z podróżowaniem i zakwaterowaniem, czytanie on-line, pobieranie plików z gazetami lub czasopismami, pobieranie programów komputerowych, szukanie pracy, wysyłanie ofert dotyczących zatrudnienia, publikowanie w Internecie stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, filmów. Korzystania z usług bankowych, sprzedaży towarów oraz usług Szkolenia i kształcenia korzystanie z Internetu w celu uzupełnienia wiedzy, poszukiwanie informacji dotyczących edukacji lub ofert szkoleniowych, uczestniczenie w szkoleniu on-line. Korzystania z usług administracji publicznej wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej, pobieranie formularzy urzędowych, wysyłanie wypełnionych formularzy, Systemy technologii informacyjnych są wszechstronnie przydatne i wpływają niewątpliwie na funkcjonowanie branży turystycznej w całości. Szczególne ułatwienia w komunikacji i współpracy wśród użytkowników technik komputerowych wprowadził system www (World Wide Web). Internet dzięki temu pozwolił na szybkie przeglądanie i upowszechnianie informacji turystycznych. Współczesne strony internetowe w znaczący sposób różnią się od tych z końca poprzedniego wieku, dając nowe możliwości wykorzystania w branży turystycznej. W treści ryciny nr 1 przedstawiono zmieniający się zakres usług internetowych z punktu widzenia użytkownika i programisty. KOORDYNACjA 3.0 NOwE technologie w BraNŻy turystycznej 11

14 Ryc. 1. Rozwój technologii i usług Internetu TEChNOlOgiE Internet z punktu widzenia programisty Usługi Internet z punktu widzenia użytkownika grafika na stronach WWW Mosaic pierwsza graficzna przeglądarka Yahoo! pierwsza współczesna wyszukiwarka CMS (systemy zarządzania treścią); transmisja strumieniowa dźwięku ; WWB 2.0 idea generowania treści przez użytkowników, Youtube; Panoramio; Google Maps SeRiA NOWE TECHNOlOGiE 2010 Źródło: Bartoszewski A.: Najnowsze osiągnięcia technologii informacyjnej a turystyka nowe wyzwania i możliwości 12

15 WspÓłCzesNE technologie w E-turystyCE Opisując współczesne technologie w turystyce w opracowaniu skupiono się na: I. Technologiach opartych na Internecie: Street View Google Earth Google Art Project Multimedialne prezentacje sferyczne panoramy wysokiej jakości (wirtualne wycieczki) II. Programach urządzeń mobilnych: Telefon komórkowy Geotagowana relacja z podróży Aplikacje oparte na lokalizacji Google Googles Przewodniki 3D Tłumacze podróżne Word Traveler asystent podróży Trip it III. Programach rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality) street View Street View jest funkcją firmy Google bazującą na programach Google Maps i Google Earth, która pozwala wirtualnie podróżować po świecie oglądając wybrane przez siebie lokalizacje na wykonanych wcześniej panoramicznych zdjęciach. Street View jest nie tylko praktycznym narzędziem internetowym, które pomoże trafić do celu, ale także przyszłością wirtualnej turystyki. Używając Street View można wirtualnie chodzić po ulicy, rozglądać się wokół z perspektywy przechodnia, nie odrywając wzroku od monitora. Popularne niegdyś stwierdzenie zwiedzać palcem po mapie prawdopodobnie stanie się niedługo nieaktualne na rzecz powiedzenia zwiedzać ze Street View KOORDYNACjA 3.0 NOwE technologie w BraNŻy turystycznej 13

16 Można w ten sposób, o czym świadczy zapewnienie firmy Google, oglądać restauracje, które chcemy odwiedzić, wyszukiwać ciekawe miejsca na wakacje albo zobaczyć nową okolicę, gdy planujemy przeprowadzkę 11. Wszystkie te czynności odbywają się jedynie przy pomocy monitora, klawiatury i myszy, aby zmienić kierunek i kąt widzenia. Na świecie jest około 102 mln km utwardzonych dróg 12, które kwalifikowałyby się do sfotografowania i umieszczenia w Street View. Początkowo firma Google planowała zrobienie zdjęć i umieszczenie w sieci każdego kilometra tych tras. Praktyka jednak szybko zrewidowała ten ambitny plan. Usługa Street View stale się rozrasta ale nie jest jeszcze dostępna na całym świecie (Ekran 1). Obecnie liczba udostępnionych lokalizacji przekracza kilkaset obszarów metropolitalnych w ponad 30 krajach na siedmiu kontynentach oraz wiele innych miejsc, gdzie brak jest dróg asfaltowych. Zdjęcia wykonano jedynie na drogach publicznych. W niektórych przypadkach Google współpracowało również z prywatnymi firmami, na przykład z parkiem rozrywki Disneyland w Paryżu, aby zaplanować wykonanie zdjęć na zamkniętym terenie. Ekran 1. Dostępność funkcji Street View na świecie na dzień finland NORWAY russia CANADA UNiTeD KiNGDOM POlAND germany UNiTeD states spain india MeXiCO BRASiL AUsTRAliA SOUTH AfRiCA Źródło: SeRiA NOWE TECHNOlOGiE Street View jest wynikiem pracy związanej ze zbieraniem i obróbką danych. Zbieranie danych odbywa się za pomocą samochodów z zamontowanymi na dachach statywami z aparatami, które poruszają się po ulicach miast i co sekundę wykonują jedno zdjęcie panoramiczne. Google wykorzystuje również trójkołowe rowery a nawet skutery śnieżne (Ekran 2). Pojazdy te fotografują atrakcyjne miejsca, do których nie mogą wjeżdżać samochody, np. popularne deptaki, zabytkowe dzielnice zamknięte w wielu państwach dla ruchu samochodowego czy też naturalne środowiska, niedostępne ze względu na brak utwardzanych dróg. 11 [ ]. 12 Zgodnie z CIA Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world factbook/geos/xx.html) [ ] 14

17 Ekran 2. Pojazdy wykorzystywane przez Google do fotografowania miejsc Źródło: Zbudowana konstrukcja składa się z dziewięciu aparatów fotograficznych wyposażonych w szerokokątne obiektywy wykonujące zdjęcia o rozdzielczości 5 MPix (milionów pikseli). Osiem z nich jest zainstalowanych poziomo, jeden jest skierowany pionowo ku górze. Obiektywy rejestrują obraz ze wszystkich stron samochodu. Łącznie strefa utrwalona na zdjęciach ma 360 stopni w poziomie i 270 stopni w pionie. Tak zapisane zdjęcia pozwalają na rozglądanie się na wszystkie strony, a także zbliżanie i oddalenie widoku. Dzięki temu można przyjrzeć się detalom budynków. Za pomocą tej konstrukcji sfotografowano pierwsze miasta. Trafiły one do publicznej wersji Street View w maju 2007 roku. Pierwsze sfotografowane lokalizacje to przede wszystkim tereny największych amerykańskich metropolii, między innymi Nowego Jorku, Chicago i Los Angeles. W dokładnym określeniu miejsca wykonania zdjęcia pomagają urządzenia Global Positioning System (GPS) oraz monitory rejestrujące prędkość i kierunek poruszania się samochodu. Każde zdjęcie musi zawierać przypisaną sobie wartość GPS które po przetworzeniu wykorzystywane są do budowy wirtualnych obrazów miast w Google Maps, tak by idealnie pasowały do wybranych miejsc w rzeczywistości (Ekran 3). Innymi słowy, aby umieścić zdjęcie w późniejszym czasie na mapie, niezbędne jest zapisanie informacji, w którym dokładnie miejscu zdjęcie zostało wykonane. Ten problem został szerzej przedstawiony w części dotyczącej geotagowaniu. Po zgromadzeniu wszystkich zdjęć, materiał wysyłany jest do centrów inżynieryjnych i przetwarzania danych na całym świecie. Tam następuje szereg procesów związanych z obróbką zdjęć, między innymi: usuwanie zniekształceń, wynikających z wad optycznych obiektywu, korekcja koloru i jasności, tworzenie wspólnej panoramy sąsiadujących zdjęć, anonimizacja proces rozmazywania wrażliwych obszarów, takich jak twarze, wizerunki przechodniów, tablice rejestracyjne w celu zapewnienia ochrony prywatności, umieszczenie zdjęć w Internecie, w zintegrowanym programie Google Maps Mrożewski B., Jak powstaje Google StreetView, NEXT 7/2009, google-fotografuje-polakw-jak-powstaje-google-streetview [ ] KOORDYNACjA 3.0 NOwE technologie w BraNŻy turystycznej 15

18 Ekran 3. Jak powstają panoramy Street View dostępne w Google Maps? Źródło: Znaczenie dla turystyki Uruchomienie serwisu przyniosło wiele korzyści przede wszystkim internautom, ale również i miastom, ze względów marketingowych. Coraz większa popularność serwisu sprawia, że rozwój turystyki będzie nadal postępował. Ministerstwa Kultury lub Ministerstwa Turystyki krajów Unii Europejskiej pokładają w tym projekcie wiele nadziei. Liczą, że zachęceni widokiem w Internecie turyści będą licznie przybywali, aby zweryfikować wcześniej zaprezentowane w Internecie obrazy. Już dziś znane są przypadki wpływu usługi Street View na wzrost ilości przybywających turystów. Odkąd Włoskie Pompeje zostały umieszczone w usłudze Street View ruch turystyczny zwiększył się tam o około 25 procent 14,15 Funkcja Street View cieszy się również zainteresowaniem także w Polsce. Poparcia dla usługi Google udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki, obejmując patronat honorowy nad zorganizowanym plebiscycie internetowym pt. Patrzcie Polska. Wybieramy polską wizytówkę na Street View 16. Internauci mieli za zadanie zdecydować, które miejsce stanie się flagową wizytówką Polski w usłudze Street View. Google przedstawił listę 15 finalistów, wybranych spośród kilku tysięcy propozycji 17. Dzięki temu przedstawione zostały atrakcje najpiękniejszych miast w Polsce. Co z tego wynika? Przede wszystkim płynące korzyści z promocji, zarówno finansowe jak i wizerunkowe. Polskie miasta staną się rozpoznawalne nie tylko w krajach sąsiadujących, ale również na całym świecie. W jednej chwili internauci z najdalszych krańców świata będą mogli zweryfikować swoje wyobrażenia na temat Polski i co więcej, pozbyć się stereotypów. Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Jacek Kowalczyk tak skomentował ten plebiscyt: Mam nadzieję, że plebiscyt wypromuje właśnie te mniej znane miejsca. Dzięki takim narzędziom jak Street View, i w ogóle możliwościom, jakie daje Internet, pojawia się szansa dotarcia z ofertą turystyczną do milionów ludzi z całego świata 18 SeRiA NOWE TECHNOlOGiE Również Mistrzostwa Europy w 2012 r. w piłce nożnej, które odbyły się na terenie Polski i Ukrainy stały się wielką szansą dla turystyki. Spółka PL2012, koordynująca przygotowania mistrzostw w Polsce, 14 [ ] 15 Marta Jóźwiak, cyt. za Nieśpiał T., Walka o wizytówkę Street View, Rzeczpospolita, 12 lipca [ ] 17 [ ] 18 Nieśpiał T.: Walka o wizytówkę Street View, Rzeczpospolita, 12 lipca

19 potraktowała usługę Street View jako świetną promocję największych polskich miast za granicą. Funkcja Street View stała się nieodzownym narzędziem dla osób podróżujących specjalnie na tę imprezę, dając możliwość sprawdzenia okolicy zarezerwowanego hotelu. Pierwszą rzeczą, jaką zrobi kibic lub turysta odwiedzający Warszawę, będzie sprawdzenie, jak wygląda jego hotel czy dojazd do stadionu 19. GOOglE earth Google Earth to zaawansowany technicznie program dostępny dla każdego użytkownika turysty, bez żadnych opłat. Aplikacja kartograficzna umożliwia przeniesienie się do dowolnego miejsca na ziemi na ekranie monitora. Program jest połączeniem przeglądarki map, która przypisuje długości i szerokości geograficznej zdjęcia satelitarne, lotnicze, rzeźbę terenu oraz modele miast w trójwymiarze. Efektem działania programu jest stworzenie doskonałego wirtualnego globusa, oddającego obraz całego świata. Użytkownik widzi wyświetlane informacje na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej i, niejako, odbywa podróż z lotu ptaka (Ekran 4). Dlatego też osoba siedząca przed ekranem monitora odbiera świat wirtualny jak rzeczywisty, jak gdyby naprawdę się tam znajdowała. Co więcej, program oferuje zobaczenie powierzchni Marsa i Księżyca, a także daje możliwość zanurkowania w głąb oceanów w celu oglądania wraków zatopionych statków. Obserwator, udający się na wirtualną wycieczkę dookoła świata, nie widzi go jednak w czasie rzeczywistym, bowiem zdjęcia zostały wykonane o wiele wcześniej (większość od roku do trzech lat). Mapy są co pewien czas aktualizowane, więc warto wrócić do wcześniej wybranych lokalizacji, aby zobaczyć czy coś się w międzyczasie zmieniło. Według danych firmy Google więcej niż jedna czwarta powierzchni lądu, zamieszkana przez ponad 60% ludności świata, została sfotografowana w wysokiej rozdzielczości, w której jeden piksel obejmuje obszar mniejszy niż metr kwadratowy, co pozwala rozróżniać obiekty wielkości przedniej szyby samochodu 20. Znaczenie dla turystyki Za każdym razem, gdy wirtualny turysta znajdzie interesujące go miejsce (budynek, zabytek, obiekt sportowy, pomnik przyrody) może go oznaczyć specjalnym znacznikiem. Będzie to nie tylko wskazówka dla niego, że tu był, lecz również ułatwienie i rekomendacja dla całej społeczności używających Google Earth. Oznaczone miejsca można ze sobą łączyć, tworząc oddzielne wycieczki, szlaki tematyczne, np. szlak Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO zawierający ok. 900 obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Każde z oznaczeń można uzupełniać w dowolny sposób, poprzez dodanie interesujących informacji czy własnych zdjęć, a nawet filmów pochodzących z kamer przemysłowych czy telefonów komórkowych. Dlatego, program stał się wartościowym elementem planowania podróży. W ten sposób postępują już niektóre biura podróży. Oznaczają hotele ze swojej oferty, tak aby klienci mieli wgląd w miejsce, w którym się on znajduje. Dany hotel i jego okolice przestają być anonimowym, pięknym zdjęciem w katalogu. W tradycyjnych ofertach często również pomija się najważniejsze informacje istotne dla turystów, mianowicie czy hotel jest usytuowany przy ruchliwej ulicy lub jak daleko oddalony jest od plaży. Podróżni maja możliwość zweryfikowania rzeczywistości z tym, czym kusi ich biuro podróży w treści biuletynu, ulotek i plakatów. Turyści mają pewność, że złota piaszczysta plaża z palmami, niebieskie baseny z leżakami naprawdę okażą się prawdziwe i znajdują się w miejscu wskazanym przez touroperatora. 19 Warszawa w oku Google, Gazeta Wyborcza, 3 sierpnia [ ] KOORDYNACjA 3.0 NOwE technologie w BraNŻy turystycznej 17

20 Google Earth odgrywa niezmiernie ważną rolę w promocji przedsiębiorstw. Stanowią dla nich komercyjną powierzchnię reklamową. Prywatne firmy mogą oznaczyć się w wirtualnej przestrzeni i przypisać swoją nazwę miejscu gdzie się znajduje. Taka informacja może zawierać np. link (odsyłacz internetowy), który skieruje użytkownika na właściwą stronę internetową. Książka telefoniczna powoli stanie się reliktem przeszłości, a usługi będzie można wyszukiwać właśnie w ten sposób. Program w swoim działaniu przewiduje jeszcze kilka innych funkcji oraz możliwości ich zastosowania na własny użytek. Niektóre z wybranych funkcji, niezbędnych do eksplorowania świata, przedstawiają się następująco 21 : Funkcja Modele 3D w jednej chwili można porównać swoje wyobrażenia na temat Wielkiego Kanionu Kolorado, Wieży Eiffla w Paryżu czy też Krakowskiego Wawelu. Trójwymiarowe modele są tworzone przez użytkowników z całego świata i mogą być urzeczywistnieniem budynków, pomników, wież, stadionów, krajobrazów i wielu innych obiektów. Funkcja Lotu na Księżyc i Marsa wspomniana wcześniej opcja jest możliwa dzięki zebraniu przez Google zdjęć agencji kosmicznej NASA i zestawieniu ich w wirtualnym modelu 3D. Wybranie się na interaktywną wycieczkę po powierzchni tych ciał niebieskich, dotychczas dostępną w rzeczywistości tylko dla wybrańców, dziś staje się realne dla wszystkich użytkowników. Podążając śladami pojazdów kosmicznych i obserwując 360 stopniowe zdjęcia panoramiczne Marsa i Księżyca użytkownik może poczuć się przez chwilę kosmonautą i lewitować w przestrzeni kosmicznej. Funkcja Zdjęcia historyczne opcja daje możliwość przeniesienia się w przeszłość. Obejrzenie swojego miasta i innych znajomych okolic jest dostępne z perspektywy zdjęć historycznych, dzięki którym można dowiedzieć się jak dane miejsce zmieniało się wraz z upływem czasu. Funkcja Ocean dzięki niej można podróżować w podwodnych głębinach. Nurkowanie pozwala zgłębić wiedzę na temat nowych lokalizacji, np. miejsc do uprawiania sportów wodnych (surfing), miejsc do uprawiania turystyki podwodnej (odkrywanie wraków zatopionych statków) czy też zdobyć informacje o zmianach klimatu i zagrożonych gatunkach zwierząt. Funkcja Zmiany klimatu program oferuje wyświetlanie scenariuszy zmian klimatu w dowolnym miejscu na ziemi. Specjalnie wbudowane tryby pozwalają na prognozę zmian klimatu. Dzięki Google Earth można również odbyć wycieczkę w celu zaobserwowania zmian jakie niesie za sobą zanikanie lasów. SeRiA NOWE TECHNOlOGiE Funkcja Symulator lotu za każdym razem użytkownik staje przed możliwością wyboru czym będzie poruszać się w przestrzeni powietrznej nad powierzchnią Ziemi. Do dyspozycji użytkowników autorzy programu oddali myśliwiec odrzutowy, śmigłowiec oraz helikopter. Pozornie widzenia można by to uznać za element czysto humorystyczny, jednak możliwość wirtualnego lotu np. nad Alpami wydaje się być kusząca i z pewnością skutecznie zachęca do odwiedzenia danego miejsca. 21 [ ] 18

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI Agenda prezentacji 1. Wstęp Potrzeby i podstawowe narzędzia współczesnego turysty 2. Zakupy przez Internet 3. Media społecznościowe i ich rola we współczesnej

Bardziej szczegółowo

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski.

Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski. Portal odkryjmalopolske.pl to funkcjonujący już od ponad roku serwis informacyjno turystyczny, ukazujący bogactwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski. Działalność portalu koncentruje się na: upowszechnianiu

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA DO ORGANIZACJI SPONTANICZNYCH SPOTKAŃ SPORTOWYCH

BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA DO ORGANIZACJI SPONTANICZNYCH SPOTKAŃ SPORTOWYCH BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA DO ORGANIZACJI SPONTANICZNYCH SPOTKAŃ SPORTOWYCH Czym jest Playces? Playces to unikalna, pierwszy tego typu projekt na świecie. Tworzony jest przez zespół prawdziwych pasjonatów

Bardziej szczegółowo

Funkcje aplikacji. strona 1

Funkcje aplikacji. strona 1 Funkcje aplikacji HOTEL-APP.COM strona 1 Hotel-App.pl - Ekran domowy Pozycja logo i układ ikon elementów głównego menu mogą być zaplanowane w dowolnym układzie. Istnieje możliwość utworzenia dowolnej liczby

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia firmowe WITAM! JESTEM REKOMENDOWANYM FOTOGRAFEM LOKALNYM. Wirtualna wycieczka po Twojej firmie w Street View. Page 1. Page 12.

Zdjęcia firmowe WITAM! JESTEM REKOMENDOWANYM FOTOGRAFEM LOKALNYM. Wirtualna wycieczka po Twojej firmie w Street View. Page 1. Page 12. Page Page WITAM! JESTEM REKOMENDOWANYM FOTOGRAFEM LOKALNYM Zdjęcia firmowe Wirtualna wycieczka po Twojej firmie w Street View Imię i nazwisko E-mail Telefon ZDJĘCIA FIRMOWE REKOMENDOWANY FOTOGRAF Mój certyfikat

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH

PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH 01 NAJPOTRZEBNIEJSZE INFORMACJE I PODPOWIEDZI CO TO SĄ SMARTFONY I DO CZEGO SŁUŻĄ? SMARTFONY TO NIE TYLKO TELEFONY NOWEJ GENERACJI. TO MULTIFUNKCJONALNE URZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

Informacja. Komunikacja. Tworzenie treści - Bezpieczeństwo. Rozwiązywanie problemów. Po zakończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu

Informacja. Komunikacja. Tworzenie treści - Bezpieczeństwo. Rozwiązywanie problemów. Po zakończeniu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu Profesjonalne szkolenie komputerowe ECCC DIGCOMP MODUŁY Informacja ZASOBY INTERNETU OTWARTE DLA TWOICH POTRZEB Komunikacja KOMUNIKACJA Z CAŁYM ŚWIATEM W ZASIĘGU TWOICH MOŻLIWOŚCI Tworzenie treści - WRESZCIE

Bardziej szczegółowo

Internauci a kultura obrazków. Warszawa, 24. lipca 2008

Internauci a kultura obrazków. Warszawa, 24. lipca 2008 Internauci a kultura obrazków Warszawa, 24. lipca 2008 źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/the_medium_is_the_message Nie możemy rozpatrywać komunikacji w oderwaniu od medium, które ją przekazuje. Medium

Bardziej szczegółowo

Rozwój popytu. - najważniejsze trendy. dr Dominik Batorski. Uniwersytet Warszawski

Rozwój popytu. - najważniejsze trendy. dr Dominik Batorski. Uniwersytet Warszawski Rozwój popytu na usługi szerokopasmowe - najważniejsze trendy dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski DIAGNOZA 2 Korzystanie z technologii 2003-2011 Użytkowników internetu przybywa mniej więcej 9 punktów

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE WIZUALIZACJE. Poznaj nowy wymiar wizualizacji dzięki wirtualnej rzeczywistości.

WIRTUALNE WIZUALIZACJE. Poznaj nowy wymiar wizualizacji dzięki wirtualnej rzeczywistości. WIRTUALNE WIZUALIZACJE Poznaj nowy wymiar wizualizacji dzięki wirtualnej rzeczywistości. Potencjał wirtualnej rzeczywistości jest ogromy. Załóż gogle i nie ruszając Załóż gogle i przenieś nigdzie nie się

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

- nawigacja satelitarna w turystyce

- nawigacja satelitarna w turystyce - nawigacja satelitarna w turystyce Ślesin 11 13 czerwca 2014 r. Czym jest GPSwielkopolska? projekt poświęcony wykorzystaniu technologii nawigacji satelitarnej w turystyce, rozwijany od 2007 r. przez Samorząd

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Im Stanisława Staszica w Krakowie. Karolina Banyś

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Im Stanisława Staszica w Krakowie. Karolina Banyś AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Im Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Gr. I Kier. IŚ Rok: III Przedmiot: Systemy informacji przestrzennej Karolina Banyś Projekt

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Najbardziej rozwojowe rabaty Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Celem projektu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

Raport Specjalny Internet PL 20 lat Internetu w Polsce

Raport Specjalny Internet PL 20 lat Internetu w Polsce Raport Specjalny Internet PL 20 lat Internetu w Polsce Data wydania: 31 październik 2011 Termin na materiały: 24 październik 2011 Wydanie elektroniczne w formacie PDF, epub na www.pcworld.pl oraz w wersji

Bardziej szczegółowo

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Internet- platforma komunikacji między Salonem, a Klientem Gwałtowny rozwój nowych technologii sprawił, że pojawiły

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Rabaty godne sukcesu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Inspiracje mądrego korzystania z Internetu na rzecz dzieci i młodzieży. Copyright Fundacja Odkrywców Innowacji

Inspiracje mądrego korzystania z Internetu na rzecz dzieci i młodzieży. Copyright Fundacja Odkrywców Innowacji Inspiracje mądrego korzystania z Internetu na rzecz dzieci i młodzieży Copyright Fundacja Odkrywców Innowacji My tu gadu, gadu a w internecie W ciągu 1 minuty w Internecie 4,1 miliona pytań zadaje się

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA Imię i nazwisko uczestnika / uczestniczki Część 1 Diagnoza zainteresowań uczestnika / uczestniczki Proszę wskazać interesujące Pana/Panią obszary:. PRACA I ROZWÓJ ZAWODOWY.1.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Odkryj rozrywkowy potencjał rabatów Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ WYKONANIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ Muzeum X Pawilonu Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej Opracowanie przedstawia zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Każdy ma prawo do rabatu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów. Projekt badawczy dla:

Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów. Projekt badawczy dla: Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów Projekt badawczy dla: Warszawa, 25 września 2013 Agenda konferencji 1. Powitanie uczestników wideokonferencji i ogłoszenie konkursu.iwona

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Trendy w rozwoju i promocji produktów turystycznych w oparciu o prezentowane przykłady

Trendy w rozwoju i promocji produktów turystycznych w oparciu o prezentowane przykłady Trendy w rozwoju i promocji produktów turystycznych w oparciu o prezentowane przykłady Adam Mikołajczyk, BEST PLACE INSTITUTE Cieszyn, 21.09.2017 Co ma pływ na rozwój i promocję produktów turystycznych?

Bardziej szczegółowo

Komputer w pracy rolnika - efektywne zarządzanie gospodarstwem rolnym

Komputer w pracy rolnika - efektywne zarządzanie gospodarstwem rolnym Komputer w pracy rolnika - efektywne zarządzanie gospodarstwem rolnym Autor: Karol Bogacz Data: 22 czerwca 2017 Nowoczesne rolnictwo to nie tylko ciągniki czy wydajne maszyny, to także zarządzanie gospodarstwem

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO 2-6 czerwca 2014 r. 2-6 czerwca 2014 r. IDEA TARGÓW INTERNETOWYCH Targi internetowe to innowacyjna forma dotarcia do partnerów biznesowych oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Nowoczesna edukacja Małgorzata Dębowska Miasto Bełchatów 26 maja 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Dorośli uczący się od dzieci i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU. Anna Kowalska Klasa 3GA. Warszawa, 2012r.

Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU. Anna Kowalska Klasa 3GA. Warszawa, 2012r. Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU Anna Kowalska Klasa 3GA Warszawa, 2012r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 3 2. Czym jest Internet? 3 3. Jak to się zaczęło historia Internetu 3 4. Internet dziś 4

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA EDUKACJI SZEROKĄ OFERTĄ GRUPY HELION

WSPARCIE DLA EDUKACJI SZEROKĄ OFERTĄ GRUPY HELION WSPARCIE DLA EDUKACJI SZEROKĄ OFERTĄ GRUPY HELION Grzegorz Jankowski Grupa Helion SA, Gliwice Wojewódzki Koordynator Innowacji w Edukacji grzegorz.jankowski@helion.pl http://edukacja.helion.pl http://dziennik.edu.pl

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo

Tablet GOCLEVER TAB T76 GPS TV

Tablet GOCLEVER TAB T76 GPS TV Informacje o produkcie Tablet GOCLEVER TAB T76 GPS TV Cena : 365,04 zł (netto) 449,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępność - 3 dni Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych.

Szanowni Państwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. Szanowni Państwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. W odróżnieniu od tradycyjnej fotografii, panoramy sferyczne

Bardziej szczegółowo

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym o czym warto pamiętać pracując z seniorami w bibliotece Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Data utworzenia: luty 2011 Liczba stron: 8 Rodzaj dokumentu: dokument zewnętrzny Adres:, Al. Stanów Zjednoczonych 26/143, 03-964 Warszawa Strona:

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

Łączymy organizatorów, wystawców i gości targów - mobilnie!

Łączymy organizatorów, wystawców i gości targów - mobilnie! Łączymy organizatorów, wystawców i gości targów - mobilnie! Innowacyjny sposób promowania wydarzeń targowych. Rozwiązania mobilne podbijają rynek komunikacji. Wykorzystanie zalet tej coraz dynamiczniej

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Klient banku w gąszczu informacji

Klient banku w gąszczu informacji Klient banku w gąszczu informacji 1 Zanim kupię % wśród internautów nie szukałe(a)m informacji przed zakupem Ubrania: 19% Żywność: 33% Alkohol: 33% Sprzęt komputerowy: 3% Zanim zrobisz popytaj, zanim popytasz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku Aleksandra Ruta Uniwersytet w Białymstoku 8 października 2015 r. Sztuka. zarabiania Sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.10.2015 r. Opracowanie sygnalne Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. Przedsiębiorstwa Od 2012 r. odsetek dużych przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

SmartBox. Nowy wymiar promocji

SmartBox. Nowy wymiar promocji Nowy wymiar promocji Rozszerzona komunikacja Czym jest SmartBox? SmartBox to pakiet trzech uzupełniających się kanałów promocji. To nasz oryginalny, autorski pomysł na połączenie: aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za lipiec 2011 r. Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Serwisy społecznościowe zdobyły ogromną popularność wśród polskich internautów. Sam tylko Facebook, który jest najpopularniejszym serwisem tego typu

Bardziej szczegółowo

Świat #w10lat. Jak świat zmienił się w ciągu ostatniej dekady

Świat #w10lat. Jak świat zmienił się w ciągu ostatniej dekady Świat #w10lat Jak świat zmienił się w ciągu ostatniej dekady YouTube #w10lat 2005 2015 Na YouTube został umieszczony pierwszy film, który trwał 19 sekund. Jeden z założycieli portalu opowiada na nim w

Bardziej szczegółowo

Wydanie III, poprawione i rozszerzone

Wydanie III, poprawione i rozszerzone Wydanie III, poprawione i rozszerzone Armin Mikos von Rohrscheidt TURYSTYKA KULTUROWA Fenomen, potencjał, perspektywy. Recenzent Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań Całość ani żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r.

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Turystyka wiejska i jej przyszłość Turystyka wiejska powinna

Bardziej szczegółowo

Co to jest smartfon?

Co to jest smartfon? Co to jest? jak korzystać w pełni ze a bez obaw o koszty Smartfon to połączenie telefonu i komputera. Ma wszystkie funkcje zwykłego telefonu komórkowego, czyli: połączenia głosowe SMS-y, MMS-y aparat foto

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

DO CELU PROWADZI TRAFFIC TOMTOM NAJSZYBCIEJ TOMTOM TRAFFIC PROWADZI DO CELU SZYBCIEJ

DO CELU PROWADZI TRAFFIC TOMTOM NAJSZYBCIEJ TOMTOM TRAFFIC PROWADZI DO CELU SZYBCIEJ TOMTOM TRAFFIC PROWADZI DO CELU SZYBCIEJ TomTom to wiodący dostawca usług informujących o ruchu drogowym. Firma TomTom monitoruje, przetwarza i dostarcza informacje o ruchu drogowym z wykorzystaniem opracowanych

Bardziej szczegółowo

Google, czyli wiele w jednym cz. 2/3 K O N R A D P O S T A W A

Google, czyli wiele w jednym cz. 2/3 K O N R A D P O S T A W A Google, czyli wiele w jednym cz. 2/3 K O N R A D P O S T A W A Google Play play.google.com Sklep powiązany ze smartfonami i tabletami z systemem Android. Dawniej nazywał się Google Market, ale ewoluował

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Tworzenie produktu turystycznego dr Agnieszka Pobłocka Uniwersytet Gdański 17 listopada 2015 roku Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA USŁUG PILOTA I PRZEWODNIKA W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH - - ZASADY - - PRZEGLĄD WYBRANYCH PORTALI

PROMOCJA USŁUG PILOTA I PRZEWODNIKA W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH - - ZASADY - - PRZEGLĄD WYBRANYCH PORTALI PROMOCJA USŁUG PILOTA I PRZEWODNIKA W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH - - ZASADY - - PRZEGLĄD WYBRANYCH PORTALI Ta prezentacja nie będzie o deregulacji Aby zawód przewodnika był doceniony to - jak wczoraj powiedziała

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? Toruń, 24.09.2012 Agenda Co to jest e-learning? Obszary e-learningu

Bardziej szczegółowo

Cultureshock.pl. Czas trwania: 6 spotkań x 3 godziny

Cultureshock.pl. Czas trwania: 6 spotkań x 3 godziny SCENARIUSZ WARSZTATÓW OPEN STREET MAP: CC BY - SA [Karolina Pluta, Adam Mencwal, Fundacja Culture Shock] Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska Czas trwania: 6 spotkań x 3 godziny Cel główny

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

PizzaPolska.pl. Zaproszenie do współpracy. Państwa serwis dostawczy w Internecie. Wyszukaj Delektuj się Oceń

PizzaPolska.pl. Zaproszenie do współpracy. Państwa serwis dostawczy w Internecie. Wyszukaj Delektuj się Oceń PizzaPolska.pl Zaproszenie do współpracy Wyszukaj Delektuj się Oceń Państwa serwis dostawczy w Internecie PizzaPolska jest... PizzaPolska.pl jest specjalistycznym portalem internetowym, skupiającym restauracje,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 99/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 99/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 99/2017 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych do elewacji budynku klienta Wszechobecna nowa technologia Smartfony obecnie coraz częściej zastępują zwykłe telefony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Prezentacja jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Kilka słów na temat prawa autorskiego i licencji Creative Commons 3 krótkie animacje na temat prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie Comarch ERP e-sklep Skuteczna sprzedaż w Internecie www.icomarch24.pl www.comarch.pl Zarabiaj wraz z rynkiem e-commerce Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33;

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33; THE TREE TRAVEL Pomysł założenia The Tree Travel zrodził się, kiedy Prezes Zarządu Ewa Szyndler, jeszcze w czasach studenckich podróżując, zdobywała doświadczenie i kontakty w branży turystycznej. Swoje

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Program doradztwa dla szkół ponadgimnazjalnych Program doradztwa dla szkół ponadgimnazjalnych L.p. DZIAŁ TEMATYCZNY/ OBSZAR TREŚCI KSZTAŁCENIA/ TEMAT CEL ODBIORCA EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI POSTAWY 1. Samoocena/ samopoznanie Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo