Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan"

Transkrypt

1 Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan 1

2 Możliwości inwestycyjne jst w sieci szerokopasmowe 2

3 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. Podstawowe założenia: Otwarty dostęp do gruntów i budynków (prawo drogi), Sprawny proces inwestycyjny, Otwarty dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej i innej infrastrukturalna technicznej, Aktywny samorząd, Otwarty dostęp do informacji o infrastrukturze i inne działania 3

4 DZIAŁALNOŚĆ J.S.T. W TELEKOMUNIKACJI Działalność w zakresie telekomunikacji jako zadanie własne samorządu o charakterze użyteczności publicznej Konsekwencje: budowanie infrastruktury telekomunikacyjnej dostarczanie sieci telekomunikacyjnych świadczenie usług telekomunikacyjnych DZIAŁALNOŚĆ WYMAGA WPISU DO REJESTRU J.S.T PROWADZONEGO PRZEZ PREZESA UKE 4

5 DZIAŁALNOŚĆ J.S.T. W TELEKOMUNIKACJI Infrastruktura musi być udostępniania innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym J.S.T. musi prowadzić rozdzielność księgową J.S.T. może prowadzić działania mające na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi telekomunikacyjne 5

6 BEZPŁATNY INTERNET Prezes UKE wyraża zgodę na prowadzenie działalności przez jednostki samorządu terytorialnego polegającej na dostarczaniu dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa biorąc pod uwagę: interes użytkowników końcowych, w szczególności konieczność przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i zapewnienia maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności usług telekomunikacyjnych, ich ceny i jakości; sytuację na lokalnym rynku usług, które mają być świadczone; tworzenie warunków efektywnego inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 6

7 INWENTARYZACJA INFRASTRUKTURY Prezes UKE będzie prowadził inwentaryzację sieci telekomunikacyjnych w Polsce Pokrycie sieciami szerokopasmowymi Punkty kolokacji Sieci bezprzewodowe Sieci światłowodowe PREZES UKE MOŻE PRZEKAZAĆ DANE GŁÓWNEMU GEODECIE KRAJU W CELU PUBLIKACJI NA GEOPORTALU 7

8 DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY 20 kwietnia 2012 UKE zakończył proces Inwentaryzacji za 2011 Do przekazania danych o posiadanej infrastrukturze, budynkach umożliwiających kolokację, zrealizowanych i planowanych inwestycjach oraz usługach szerokopasmowych wezwano łącznie 9021 podmiotów, w tym 6506 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 2485 jednostek samorządów terytorialnych oraz 30 przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Podmioty Dane on-line 2012 (inwentaryzacja za rok 2011) Dane off-line 2012 Przekazano dane na nośnikach zewnętrznych Dane on-line 2011 (inwentaryzacja za rok 2010) JST PUP PT Łącznie Z 1288 podmiotów które w 2011 przekazało dane w 2012 dane przekazało tylko 923 podmioty. 365 podmiotów danych nie przekazało. Część z nich wysłała oświadczenia o braku zmian, kolejna o nie posiadaniu infrastruktury. Ponad 200 podmiotów nie przekazało do UKE żadnej informacji. W podmioty przekazały dane po raz pierwszy. Ogółem w 2012 dane przekazało ponad 2300 podmiotów. 8

9 DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY Udostępnianie danych Forma udostępniania: Podstawy prawne Art. 29 punkt 6 Megaustawy Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1, jest jawna i każdy ma prawo do wglądu do tej inwentaryzacji oraz otrzymania z niej wypisów i wyrysów, o ile nie narusza to tajemnic prawnie chronionych lub nie zagraża obronności lub bezpieczeństwa państwa Dostęp do Informacji Publicznej - ustawa z 6 września 2001 Wypisy i wyrysy, Raporty tabelaryczne Przetworzone dane np. wskaźniki Geoportal SIIS 9

10 PRAWO DROGI 10

11 DOSTĘP DO BUDYNKÓW Inwestycje jst Rozeznanie potrzeb lokalnych Deficyt dostępu telekomunikacyjne Uchwała JST wpis do Rejestru JST Ogłoszenie w BIP Lokalni operatorzy telekomunikacyjni Poszukiwanie Źródeł Finansowania 11

12 INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE Inwestycje jst finansowanie Środki Własne Regionalne Programy Operacyjne (rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego) POIG POIG 8.4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Programy Wsparcia (np. biblioteki, FWW ) 12

13 ODRĘBNA WŁASNOŚĆ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W ramach funduszy strukturalnych na lata Polska otrzymała środki na budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Środki te zostały zaalokowane w: 16 regionalnych programach operacyjnych (RPO) - łącznie ok. 580 mln euro przeznaczonych na budowę sieci regionalnych i szkieletowych, Programie Operacyjnym Innowacyjna gospodarka (PO IG) - ok. 564 mln euro z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz na budowie szerokopasmowej sieci dostępowej do Internetu (tzw. ostatnia mila), Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - ok. 300 mln euro przeznaczonych na budowę sieci regionalnych i lokalnych w 5 województwach Polski Wschodniej. Główne typy beneficjentów: - jst -przedsiębiorcy - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia 13

14 SIECI SZEROKOPASMOWE Regionalne Sieci Szerokopasmowe sieci tworzone w ramach programów operacyjnych przez samorządy lub inne podmioty z udziałem samorządów uproszczona procedura administracyjna jeden organ - wojewoda jedna decyzja lokalizacyjna określone terminy objęcie gruntów SP z mocy decyzji zezwolenie na usuwanie drzew z mocy decyzji 14

15 INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE Przykłady i dobre praktyki RPO Dolnośląska Sieć Szkieletowa: DSS to sieć otwarta oferująca infrastrukturę telekomunikacyjną oraz hurtowe usługi IP dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi dostępu szerokopasmowego, CEL: Likwidacja na terenach wiejskich i małych miast obszarów wykluczenia informacyjnego koszt przygotowania inwestycji zł netto koszt robót budowlano-montażowych oraz dostaw zł netto Całkowite koszty inwestycyjne netto zł, z czego zł to koszty kwalifikowalne Regionalna sieć optyczna o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym blisko 600 punktów dystrybucji (Pasywne Punkty Styku) na obszarach wykluczenia informacyjnego, warstwa szkieletowa o długości ponad 750 km, warstwa dystrybucyjna o długości ponad 1000 km 15

16 INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE Budowa sieci proces długotrwały - kalendarium DSS - czy starczy czasu? aktualizacja dokumentacji notyfikacji pomocy publicznej, uzyskano 91 z 94 decyzji lokalizacyjnych (3 w trakcie ) złożenie wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy z Wykonawcą na projekt i budowę DSS (konsorcjum Wasko), pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP, złożenie ostatniego z 94 wniosków lokalizacyjnych, pozytywna opinia UKE, przesłanie dokumentacji prenotyfikacyjnej do KE, ogłoszenie przetargu na DSS, pozyskanie prawa drogi - porozumienie PKP S.A. UMWD, opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, uzyskanie decyzji RDOŚ, wejście w życie Megaustawy, zakończenie inwentaryzacji infrastruktury, wpisanie DSS na wykaz indywidualnych projektów kluczowych 16

17 Model eksploatacji DSS właścicielem infrastruktury pozostanie woj. dolnośląskie, operator Infrastruktury (formuła PPP) odpowiada za eksploatację i sprzedaż usług, model nie wymaga od administracji JST zaangażowania technicznego i finansowego w utrzymanie i zarządzanie siecią Ponad 90% przebiegu budowanej sieci znajdować się będzie w pasie terenów kolejowych będących w zarządzie grupy PKP SA. 17

18 Budowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS) w Elblągu Elbląska inwestycja o wartości 43 mln zł została ujęta w wykazie kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Z funduszy europejskich przyznano na nią aż 36,5 mln zł. Miejska Sieć Szerokopasmowa (MSS) w Elblągu to 120 km sieci światłowodowej umieszczonej w kanalizacji teletechnicznej, która stanowi część pasywną zrealizowaną w ramach innego projektu budowa sieci skończona w ubiegłym roku. Z wszystkie jednostki organizacyjne elbląskiego samorządu, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki i wiele innych. Ponadto elblążanie będą mogli korzystać z ośmiu punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu, a także z 20 punktów z bezpłatnym dostępem do portalu miejskiego, tzw. PIAPów, czyli Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. MSS w Elblągu zostanie też połączona z regionalną Siecią Szerokopasmową Polski Wschodniej Obsługą i administracją sieci będzie się miasto zajmować samodzielnie. 18

19 8.3 POIG a budowa sieci Borzęcin, woj. małopolskie Wartość projektu: ,40 zł Kwota dofinansowania: ,44 zł Środki własne: ,96 zł Budowa infrastruktury: 20% wartości projektu Zakup komputerów, szkolenia, ubezpieczenie: 50% wartości projektu Koszty pozostałe (energia, łącze, obsługa): 30% wartości projektu. Projekt w technologii radiowej Gmina Borzęcin położona jest wśród licznych lasów, na równinie Kotliny Krakowsko-Sandomierskiej, nad rzeką Uszwicą, w kierunku północnym od trasy E4 pomiędzy Brzeskiem a Tarnowem. Gmina liczy około 8,5 tys. mieszkańców, zamieszkujących na powierzchni 103 km kw 19

20 8. 3 POIG- Błonie, woj. mazowieckie Dwukrotnie realizowała program 8.3 POIG. I projekt - "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie" (pond 2 mln zł, z czego 1,5 mld to dofinansowanie unijne. Wstępną weryfikację poprawności przeszły aż 473 wnioski. Spośród nich wylosowano wnioski 300 osób zakwalifikowanych do projektu. Dodatkowo wylosowano 35 osób na listę rezerwową. II projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Gminie Błonie Wartość dofinansowania: ,44 PLN Wkład Unii Europejskiej: , komputerów plus 40 do jednostki organizacyjnych Gminy Błonie- 6 szkół oraz biblioteka (7 instytucji) 20

21 8.3 POIG zły przykład - PISZ Pisz Online - rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Pisz (woj. warmińsko-mazurskie). Wartość projektu to blisko 53 mln zł, z czego ponad 45 mln zł to wsparcie unijne. Wydatki inwestycyjne zostały w projekcie oszacowane na 47 mln zł. 700 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo w 40 jednostkach organizacyjnych podległych gminie Pisz (w tym szkołach i świetlicach wiejskich) miał otrzymać 221 zestawów komputerowych, 40 drukarek i 55 urządzeń wspierających korzystanie z internetu przez osoby niepełnosprawne. Budowa około 180 km światłowodu W kwietniu tego roku burmistrz Pisza ogłasza, że rezygnuje z projektu. W 2011 r. na projekt wydano jednak 45 tys. zł środków własnych i 255 tys. zł z dotacji unijnej. 21

22 8.4 POIG projekt firmy Dersen, woj. dolnośląskie Ilość klientów: 600 użytkowników końcowych; Technologia: GPON + radiodostęp; Obszar: woj. Dolnośląskie Tereny wiejskie o zróżnicowanej rzeźbie i warunkach geograficznych, lasy, PGRy; Radiodostęp -> sieć GPON, w trakcie plac projektowych 22

23 Projekt firmy Dersen 23

24 Projekt firmy Dersen 24

25 Projekt firmy Dersen Bardzo dobra znajomość lokalnych potrzeb; Sieć z dużą perspektywą rozwoju; Dedykowane usługi szerokopasmowe; Plany rozwoju nowych usług sieciowych; Wsparcie inicjatyw lokalnych; Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności; Budowanie cyfrowych kompetencji projekt edukacyjny (ZSE Bolesławiec); Wiejska świetlica terapeutyczna; 25

26 Projekt firmy Tonetic Ilość klientów: 200 użytkowników końcowych; Technologia: system radiowy 5,4 GHz; 39 stacji bazowych Obszar: Woj. Warmińsko-Mazurskie Tereny podmiejskie o zróżnicowanej topologii i warunkach geograficznych 26

27 Projekt firmy Tonetic Bardzo dobra znajomość lokalnych potrzeb; Sieć z usługową perspektywą rozwoju; Dedykowane usługi szerokopasmowe dla biznesu; Plany rozwoju nowych serwisów sieciowych; Wsparcie inicjatyw lokalnych; Realizacja zadania w kontekście regionalnej sieci szerokopasmowej; Współpraca z lokalną społecznością; 27

28 Projekt firmy Online s.c. Ilość klientów: 50 użytkowników końcowych; 3 wieże, stacje bazowe Technologia: WiFi 5,4 GHz; Obszar: Woj. Śląskie/Świętokrzyskie Tereny wiejskie o zróżnicowanej topologii i warunkach geograficznych Radiodostęp - wykorzystanie istniejącej infrastruktury 28

29 Projekt firmy Online s.c. 29

30 Projekt firmy Online s.c. 30

31 Projekt firmy Online s.c. Bardzo dobra znajomość lokalnych potrzeb; Niska siła nabywcza; Plany rozwoju nowych usług sieciowych; Współpraca z lokalną społecznością; Sieć z dużą perspektywą rozwoju ale chwilowo bez możliwości; Bardzo duże zapotrzebowanie na sieć szkieletową PO RPW ; 31

32 Jak inwestować? Odważnie Rozważnie Wspólnie POIG POIG RPO + PROW 32

33 Źródła informacji Portal Poradnik dla JST Wzory pism i dokumentów Plany miejscowe Wyszukiwarka białych plam Megapająk Czaty internetowe Opinie prawne 33

34 Dziękuję za uwagę Marek Jaślan Departament Rozwoju Infrastruktury/Portal Polska Szerokopasmowa 34

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nie taki WiMAX straszny

Nie taki WiMAX straszny Nie taki WiMAX straszny Mini poradnik dla samorządów Przygotował zespół TELE-COM sp. z o.o. Jawornicka 8 60-968 Poznań tel. 61 86 89 017 Słowniczek internet szerokopasmowy Komisja Europejska za usługę

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1. strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.5 ZPORR] Tarnów-Warszawa Styczeń 2005 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo