Program Profilaktyki Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Profilaktyki Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu na lata 2012-2015"

Transkrypt

1 Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Wstęp Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych, jako zachowania ryzykowne. Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji społecznych i poznanie przez niego sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii. Działania profilaktyczne wspierają jednocześnie harmonijny rozwój osobowości, zapobiegając tym samym patologiom społecznym i uzależnieniom od środków zmieniających świadomość. Działania przewidziane w programie dokonywać się będą na poziomie profilaktyki pierwszorzędowej, której zadaniem jest promocja zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji, przeciwdziałanie zagrożeniom, wspieranie procesu wychowania. Realizowana będzie także profilaktyka drugorzędowa mająca na celu ujawnianie uczniów zagrożonych uzależnieniem i pomaganie im w zapobieganiu rozwojowi zaburzenia. Podstawa prawna: Szkolny Program Profilaktyki stanowi integralną część Programu Wychowawczego Szkoły i oparty jest na następujących aktach prawnych: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz.483, art. 72). 2. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526, art. 3, 19 i 33). 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami, art. 1). 4. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 111 poz.535). 5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz.763). 6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr75, poz.468). 7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55). 8. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz.109). 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy iczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).

2 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51 poz. 458 i Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041). 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr61 poz. 624 i Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1416). 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 67, poz. 756 i Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1037). 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w działalności promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537). 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni iczno pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5, poz. 46). 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy iczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ. U. nr228, poz.1487) 17. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV 20. Krajowy program przeciwdziałania przemocy rodzinie Program Wychowawczy Szkoły 22. Statut Szkoły Adresaci Programu Niniejszy program skierowany jest do grup tworzących społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców. Cele główne programu: 1. Ochrona uczniów przed zagrożeniami uzależnień. 2. Zapobieganie w/w zagrożeniom i zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z nimi. 3. Ograniczenie i eliminowanie zachowań problemowych występujących wśród młodzieży jak: wagary, agresja i przemoc, wykroczenia przeciw prawu, przedwczesna inicjacja seksualna. 4. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym. 5. Propagowanie zdrowego stylu życia młodzieży w działaniach wychowawczych, profilaktycznych i interwencyjnych. 6. Upowszechnienie wartości życia, hierarchizacja wartości, poszukiwanie właściwych wzorców. 2

3 7. Wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży. 8. Przekazanie informacji gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Kierunki działań profilaktycznych: I. PROFILAKTYKA UZALEŚNIEŃ 1. Profilaktyka alkoholowa. 2. Profilaktyka narkotykowa. 3. Profilaktyka nikotynowa. II. PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 1. Profilaktyka HIV/AIDS. 2. Edukacja seksualna. 3. Edukacja zdrowotna. III. PROFILAKTYKA MEDIALNA 1. Edukacja multimedialna. IV. PROFIKATYKA PRZESTĘPCZOŚCI 2. Przeciwdziałanie agresji, przemocy, oraz zachowaniom przestępczym. 3. Przeciwdziałanie niskiej kulturze osobistej. V. WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO 1. Radzenie sobie ze stresem. 2. Przeciwdziałanie absencji uczniów. 3. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Ewaluacja Program Profilaktyki będzie podlegał systematycznej ocenie. Działania wychowawcze i zapobiegawcze przewidziane do realizacji będą na bieżąco monitorowane pod kątem ich efektywności i przydatności. Poszczególne elementy programu mogą ulegać modyfikacji i aktualizacji wprowadzanej w formie aneksu. Narzędzia ewaluacji 1. Obserwacja zachowań uczniów 2. Analiza dokumentacji szkolnej i klasowej 3. Ankiety dla nauczycieli i wychowawców klas 4. Ankiety dla uczniów i ich rodziców. 3

4 I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA 1. Zdiagnozowanie przyczyn i skali zjawiska uzależnienia. 2. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z używania alkoholu. 3. Dostarczenie wiadomości na temat tworzenia się uzależnienia. 4. Uczenie podejmowania racjonalnych decyzji związanych z alkoholem, nauka reguł asertywnego odmawiania. 5. Edukacja rodziców dot. czynników warunkujących powstawanie nałogów. 6. Przekazanie informacji o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców i uczniów borykających się z problemem alkoholowym 7. Kształcenie nawyku zdrowego stylu życia. Rozmowy z uczniami na godzinach wychowawczych o skutkach spożywania alkoholu i konsekwencjach prawnych. Informowanie uczniów nt. treści związanych z uzależnieniem za pomocą form zorganizowanych (prelekcje, spotkania ze specjalistami, sesje, konkursy itp.) Stosowanie propagandy wizualnej dot. zjawisk uzależnień (gazetki, informacje w gablotach). Realizacja działań zgodnie z procedurami postępowania w przypadku pojawienia się alkoholu i na terenie szkoły. Indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców. Realizacja programów profilaktycznych. Pedagog,, wychowawcy Nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog, pielęgniarka szkolna, specjaliści Nauczyciele, pedagog Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, pedagog Pedagog,, wychowawcy Osoby uprawnione do realizacji programów, pedagodzy, specjaliści ds. uzależnień, wychowawcy TERMIN REALIZACJI W trakcie roku szkolnego 6

5 Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach WDN na temat zagrożeń uzależnienia i profilaktyki. Monitoring szkolny. Dyżury nauczycieli podczas przerw. Osoby uprawnione do realizacji programów, pedagodzy, specjaliści ds. uzależnień, wychowawcy Nauczyciele 1. Rozpoznawanie przyczyn i skali zjawiska. 2. Wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych. 3. Dostarczenie wiadomości o tworzeniu się uzależnienia. 4. Uświadomienie młodzieży istnienia natychmiastowych oraz odroczonych konsekwencji uzależnień. 5. Uczenie umiejętności odmawiania kształcenie postawy asertywnej. 6. Propagowanie wolnego od nałogów stylu życia. 7. Pedagogizacja rodziców. 8. Włączenie nauczycieli do działań profilaktycznych. PROFILAKTYKA NARKOTYKOWA Przeprowadzanie ankiet diagnozujących problem kontaktów uczniów z substancjami uzależniającymi. Przedstawianie rodzicom wyników ankiet, dostarczanie informacji o przyczynach i objawach używania narkotyków. Przeprowadzanie lekcji wychowawczych według scenariusza na temat zagrożeń wynikających z uzależnienia od narkotyków w tym dopalaczy. Zapoznanie rodziców i uczniów z przepisami prawnymi dotyczącymi posiadania i rozprowadzania narkotyków w tym dopalaczy. Zespół ds. profilaktyki Zespół ds. profilaktyki Osoby uprawnione do realizacji programów, pedagodzy, specjaliści ds. uzależnień, wychowawcy Wychowawca, pedagog 7

6 Konsultacje indywidualne wobec osób prezentujących zachowania ryzykowne ich rodziców i opiekunów prawnych. Przekazywanie informacji o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców i uczniów borykających się z uzależnieniem narkotykowym. Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki na lata Przestrzeganie procedur postępowania w przypadku zagrożenia narkomanią. Zapraszanie do współpracy ze szkołą osób z zewnątrz, zajmujących się profilaktyka antynarkotykową(spotkania ze specjalistami) Stała współpraca z policją. Organizowanie różnych form doskonalenie zawodowego nauczycieli w ramach WDN - na temat zagrożeń uzależnienia i profilaktyki. Stosowanie propagandy wizualnej dot. Wychowawca, pedagog, Wychowawca, pedagog, Wychowawca Dyrektor, nauczyciele, pedagog, Pielęgniarka, pedagog Dyrektor, wychowawcy, pedagog Lider WDN Nauczyciele, pedagog 8

7 zjawisk uzależnień (gazetki, informacje w gablotach). Monitoring szkolny. Dyżury nauczycieli podczas przerw. Nauczyciele 1. Przekazanie wiedzy o szkodliwości palenia. 2. Uświadomienie praw osób niepalących. 3. Uświadomienie uczniów, że nikotyna powoduje uzależnienie. 4. Rozwijanie u młodzieży umiejętności skutecznego odmawiania. 5. Przekazywanie informacji na temat jak rzucić palenie. 6. Uświadomienie uczniom wpływu na ich zachowania reklamy jawnej i ukrytej. 7. Propagowanie stylu życia bez papierosa. 8. Pedagogizacja rodziców. PROFILAKTYKA NIKOTYNOWA Rozmowy z uczniami na godzinach wychowawczych (o skutkach palenia papierosów i ich wpływu na organizm człowieka). Projekcja filmów o tematyce profilaktycznej. Indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców. Egzekwowanie zakazu palenia na terenie szkoły. Realizacja programów profilaktycznych, przekazywanie treści związanych z uzależnieniem za pomocą form zorganizowanych (warsztaty, sesje, konkursy, spotkania ze specjalistami). Osoby uprawnione do realizacji programów, pedagodzy, specjaliści ds. uzależnień, wychowawcy Wychowawca, pedagog Wychowawca, pedagog, Wszyscy pracownicy szkoły Osoby uprawnione do realizacji programów, pedagodzy, specjaliści ds. uzależnień, wychowawcy 9

8 Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach WDN na temat zagrożeń uzależnienia i profilaktyki. Stosowanie propagandy wizualnej dot. zjawisk uzależnień (gazetki, informacje w gablotach). Monitoring szkolny. Dyżury nauczycieli podczas przerw. Lider WDN Nauczyciele, pedagog Nauczyciele 10

9 II. PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 1. Przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową. PROFILAKTYKA HIV/AIDS Realizowanie tematyki HIV/AIDS w ramach godzin wychowawczych i programu wychowania do życia w rodzinie prowadzonych za pomocą metod aktywnych, środków audiowizualnych, dyskusji z elementami wykładu dla poszczególnych etapów kształcenia. wychowawcy, nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie pielęgniarka. 1. Uświadamianie młodym ludziom konsekwencji podejmowania pochopnych decyzji związanych z przedwczesną inicjacją seksualną. 2. Dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej chorób przenoszonych drogą płciową i ich konsekwencji zdrowotnych. PROFILAKTYKA SEKSUALNA Realizowanie tematyki w ramach godzin wychowawczych, lekcji biologii oraz programu wychowania do życia w rodzinie prowadzonych za pomocą metod aktywnych, środków audiowizualnych, dyskusji z elementami wykładu dla poszczególnych etapów kształcenia. wychowawcy, nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, biologii pielęgniarka, PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 11

10 1. Wyposażenie uczniów w wiedzę potrzebną do kształtowania zdrowego stylu życia. 2. Uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej. 3. Promowanie dbałości o właściwy rozwój fizyczny- kształtowanie postaw i poglądów sprzyjających prozdrowotnym zachowaniom. 4. Przeciwdziałanie zjawiskom wywołującym niepożądane skutki zdrowotne. Realizowanie tematyki prozdrowotnej w ramach godzin wychowawczych. Realizacja programów profilaktycznych. Lekcje przedmiotowe i WF. Osoby uprawnione do realizacji programów, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele WF-u 12

11 III. PROFILAKTYKA MULTIMEDIALNA 1. Kształtowanie umiejętności korzystania ze środków masowego przekazu. 2. Przeciwdziałanie negatywnym wpływom środków masowego przekazu, uświadomienie zagrożeń, jakie niesie ze sobą zjawisko cyberprzemocy 3. Zapobieganie uzależnieniom od komputera, Internetu i telefonu komórkowego 4. Kształtowanie krytycznego stosunku do negatywnych wzorców osobowych kreowanych w mediach. 5. Doskonalenie wiedzy na temat negatywnych następstw siecioholizmu dla rozwoju i funkcjonowania jednostki. 6. Nabywanie umiejętności racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. 7. Pedagogizacja rodziców. PROFILAKTYKA MULTIMEDIALNA Diagnozowanie klas pod kątem problemu uzależnienia od środków masowego przekazu, przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy. Omawianie skutków uzależnienia od komputera, Internetu i telefonu komórkowego na godzinach wychowawczych. Indywidualne konsultacje z uczniami i rodzicami. Informowanie o procedurach kierowania uczniów zagrożonych uzależnieniem do specjalistów. Wychowawca, pedagog Wychowawca, pedagog, specjaliści Wychowawca, pedagog, Wychowawca, pedagog, 13

12 IV. PROFILAKTYKA PRZESTĘPCZOŚCI 1. Zapoznanie ze zjawiskiem agresji i przemocy. 2. Rozpoznanie przyczyn i skali zjawiska. 3. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami. 4. Dążenie do eliminowania zachowań agresywnych wśród uczniów. 5. Przedstawienie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz łamania prawa na terenie szkoły. 6. Zapobieganie aktom niszczycielstwa i wandalizmu w szkole. 7. Zapoznanie z konsekwencjami naruszania prawa. 8. Pomoc w dotarciu do placówek specjalistycznych, zapewnienie ofiarom przemocy ochrony i wsparcia. 9. Wzmocnienie zaangażowania nauczycieli, rodziców i uczniów w eliminowanie wszelkich przejawów przemocy w szkole PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI, PRZEMOCY ORAZ ZACHOWANIOM PRZESTĘPCZYM Zdiagnozowanie klasy pod kątem występowania zjawiska agresji za pomocą ankiety, testu socjometrycznego, wywiadu i obserwacji. Ustalenie przyczyn występowania zachowań agresywnych. Podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli na temat przeciwdziałania agresji na warsztatach w ramach WDN. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec uczniów przejawiających agresję zgodnie z postępowaniem określonym w regulaminie szkoły. Zapoznanie uczniów z przepisami prawa mówiącymi o odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z przemocą i agresją na godzinach wychowawczych, spotkaniach z przedstawicielami prawa (policja, kurator Wydziału Rodzinnego wychowawca, pedagog, wychowawca, pedagog, lider WDN Dyrektor, nauczyciele, pedagog, Dyrektor, Wicedyrektor ds. wychowawczych, pedagog, 14

13 i poza szkołą i Nieletnich). Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów przejawiających agresję. Reagowanie na przejawy agresji przez wszystkich pracowników i uczniów. Dyżury nauczycieli podczas przerw. Monitoring szkolny. wychowawca, pedagog, wszyscy pracownicy szkoły nauczyciele 1. Rozpoznanie przyczyn negatywnych zachowań uczniów. 2.Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami w procesie wychowawczym. 3.Dbałość o kulturalne zachowanie się uczniów (dyscyplinowanie klasy), podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów. PRZECIWDZIAŁNIE NISKIEJ KULTURZE OSOBISTEJ Poznanie środowiska, z którego wywodzi się uczeń (dom rodzinny, koledzy) za pomocą (wywiadu, ankiety). Poznanie świata wartości uczniów, ich zainteresowań poprzez rozmowy pedagogiczne, ankiety. wychowawca, pedagog, wychowawca, nauczyciele, pedagog, Rozpoznanie relacji miedzy uczniami i nauczycielami wywiad, ankieta, rozmowy pedagogiczne. wychowawca, pedagog, 15

14 Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, regulaminami w zakresie wymagań odnośnie kultury zachowania, systemem napomnień i kar za nieprzestrzeganie w/w. Spotkania z rodzicami w celu uświadomienie im ich roli w procesie wychowawczym pogadanka, dyskusja, warsztaty metodami aktywnymi. Stała współpraca z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze. wychowawca wychowawca, pedagog, wychowawca, nauczyciele przedmiotu, pedagog, 16

15 V. WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO 1. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat stresu. 2. Kształtowanie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu i redukowania napięcia emocjonalnego. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM Godziny wychowawcze na temat istoty stresu i metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresogennych. Poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców będących pod wpływem długotrwałych czynników stresogennych. Wychowawcy, pedagog, pielęgniarka Wychowawca, pedagog, 1. Zapobieganie obniżonej frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych poprzez podjęcie działań profilaktycznych. 2. Rozpoznawanie przyczyn i skali zjawiska. 3. Uświadomienie uczniom konsekwencji jednostkowych oraz prawnych uchylania się od obowiązku szkolnego. PRZECIWDZIAŁANIE ABSENCJI UCZNIÓW Diagnozowanie przyczyn absencji przez wychowawcę i pedagoga poprzez rozmowy z uczniami oraz stały kontakt z rodzicami. Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami usprawiedliwiania nieobecności, z prawami i obowiązkami oraz systemem nagród i kar w tym zakresie określonymi w regulaminie szkoły i statucie szkoły. Wychowawca, pedagog, nauczyciele przedmiotów Wychowawca 17

16 Indywidualne rozmowy wychowawcze pedagoga z uczniami o wysokiej absencji. Prowadzenie zajęć wychowawczych mających na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z wagarów: złe wyniki w nauce, ułatwienie w nawiązywaniu niewłaściwych kontaktów, izolacja od grupy (klasa), niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych, itp. Zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez stosowanie metod aktywnych, stwarzanie odpowiedniej atmosfery na lekcjach. Wprowadzenie kontraktów edukacyjnych dla uczniów z niską frekwencją. Pedagog, Wychowawca Nauczyciele przedmiotów Wychowawca, pedagog 1. Rozpoznawanie przyczyn i skali zjawiska. 2. Motywowanie uczniów do nauki. 3. Wzmacnianie wiary we własne możliwości. ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM Zdiagnozowanie przyczyn słabych wyników w nauce (np. wagary, brak motywacji do nauki, brak wiary we własne możliwości, niewielkie zainteresowanie ze strony rodziców) za Wychowawca, nauczyciele przedmiotów 18

17 4. Rozpoznawanie zaburzeń rozwoju u uczniów. 5. Zainteresowanie rodziców postępami uczniów w nauce. pomocą ankiet analizy wyników nauczania Zapoznawanie uczniów z wymaganiami i kryteriami oceniania. Eksponowanie osiągnięć uczniów, nagradzanie stopniami, pochwałami, nagrodami rzeczowymi za osiągnięcia i umiejętności. Analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej :dysfunkcje i zalecenia zawarte w opinii/orzeczeniu. Informowanie rodziców o procedurze i pomoc w kierowaniu do poradni. Sporządzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia dla uczniów wymagających indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów z problemami(terapia pedagogiczna, socjoterapia, zespoły wyrównawcze, rewalidacja). Prowadzenie zajęć z uczniami na temat skutecznych metod i technik uczenia się, planowania nauki i gospodarowania czasem wolnym. Nauczyciele przedmiotów Wychowawca, nauczyciele przedmiotów Wychowawca, pedagog, Zespoły nauczycieli, wychowawcy, pedagog, Dyrektor, nauczyciele przedmiotów, pedagog,, specjaliści wychowawca 19

18 Wzbogacenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli; organizacja warsztatów na temat sposobów podnoszenia wyników w nauce uczniów i metod aktywizujących. Lider WDN 20

19 PROGRAM OPRACOWANY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: Karolina Zielińska Program zmodyfikowany w roku szkolnym 2012/2013: Karolina Zielińska (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej w roku szkolnym 2012/2013) Rada Rodziców: 21

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Program Profilaktyki Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Program Profilaktyki Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Podstawa prawna: Szkolny Program Profilaktyki stanowi integralną część Programu Wychowawczego Szkoły i oparty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki Wstęp W 2007 roku dokonano ewaluacji wdrażanego programu profilaktyki i na podstawie odpowiedzi uczniów zawartych w ankietach stwierdzono, że badani na ogół czują się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel główny w roku szkolnym 2015/2016 Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH Podstawa Prawna: 1. Konstytucja RP Art. 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19, 33. 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015 2017 z uwzględnieniem zadań wynikających z Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Cele programu profilaktycznego 1. Minimalizowanie zagrożeń zachowania poprzez

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012 2015 Przyjęty do realizacji od 14.09.2012 Łubianka 2012 1 Wstęp Program profilaktyki szkolnej powstał jako modyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY w Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach PODSTAWA PRAWNA Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny na rok szkolny 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018

Szkolny Program Profilaktyczny na rok szkolny 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Profilaktyczny na rok szkolny 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 Spis treści: 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie WSTĘP PROFILAKTYKA to: wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym: chorobom, wypadkom, przestępczości itp.,

Bardziej szczegółowo

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych.

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej Gimnazjum Integracyjnego nr 61 im. Ireny Sendlerowej w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum I PODSTAWY PRAWNE 1. Statut szkoły. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3. Program Wychowawczy Szkoły. 4. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W ZAWIERCIU ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Wstęp Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ-SPORTOWEJ NR 15 Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ruda Śląska, sierpień 2015...wychowanie wymaga atmosfery moralnej, atmosfery wyzwalającej pozytywne reakcje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne programu. 3. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r. Art. 304.

Podstawy prawne programu. 3. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r. Art. 304. Podstawy prawne programu. 1. Konwencja o prawach dziecka Art. 33. (aneks): Państwa Strony będą podejmowały wszelkie odpowiednie kroki, w tym ustawodawcze, administracyjne, socjalne oraz środki w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie I. PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum Nr 1 w Raszynie oraz o następujące

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ. im. Powstańców Śląskich. w Katowicach

PROGRAM PROFILAKTYKI INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ. im. Powstańców Śląskich. w Katowicach PROGRAM PROFILAKTYKI INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ im. Powstańców Śląskich w Katowicach ROK SZKOLNY 2016/2017 Spis treści: I. WSTĘP 2 II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 3 III. CELE

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY GIMNAZJUM NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja o Prawach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 Zespół Szkół w Sieniawie SZKOLNY PROGRAM obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 2. PODSTAWA PRAWNA. 3. DIAGNOZA SRODOWISKA SZKOLNEGO. 4. IDENTYFIKACJA PROBLEMU. 5. CELE SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2013/2014 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY Podstawa prawna Podstawą prawną do tworzenia Programu Profilaktyki stanowią podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 1 Do Statutu Zespołu Szkół w Puszczykowie Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka Rodzice i Nauczyciele Szkolny program profilaktyki 1. Wstęp 1. W trosce o stan zdrowia młodzieży uczącej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Profilaktyka jest to ciągły proces ochrony człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia.

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Szkolny program profilaktyki na rok 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r o systemie oświaty. (ze zmianami) 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (rozdział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 2 do Statutu Zespołu Szkół Tekstylno- Handlowych w Żaganiu Szkolny program profilaktyki PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art.72 2. Konwencja o Prawach Dziecka. 3. Powszechna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Program profilaktyki. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Program profilaktyki Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska szkolnego Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej

Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej Rok szkolny 2014/2015 Opracowanie: pedagog Joanna Borzechowska PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Pobierz dokument w formacie doc albo pdf. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY w Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 10 września 2015r. Radę Rodziców dnia 23 września 2015r. Załącznik do Statutu Szkoły 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM I. UWAGI WSTĘPNE Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp.

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. I Program został opracowany w oparciu o: akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 Podstawę prawną niniejszego Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

PROGRAM PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach PROGRAM PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1 I. PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki, stanowią:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2015/16 Gimnazjum Nr l im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 2 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program profilaktyki stanowi element programu wychowawczego szkoły. Program zapobiega realnym problemom i zagrożeniom mogącym pojawić

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu Opracowany przez Zespół ds. Profilaktyki na lata szkolne 2014/15 2015/16 2016/17 WRZESIEŃ 2014 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Gębika w Kwidzynie na rok szkolny 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYKI. I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Gębika w Kwidzynie na rok szkolny 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYKI I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Gębika w Kwidzynie na rok 2013/2014 I. Wprowadzenie Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku. Rok szkolny 2016/2017

Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku. Rok szkolny 2016/2017 Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku Rok szkolny 2016/2017 WSTĘP Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu 1 CELE OGÓLNE: 1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 15 w GLIWICACH PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. III LO im. S.B. LINDEGO W TORUNIU.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. III LO im. S.B. LINDEGO W TORUNIU. Toruń, 03.04.2013 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LO im. S.B. LINDEGO W TORUNIU. 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LO im. S.B. LINDEGO. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7.IX.1991 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo