Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

2 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) oraz przykłady mające na celu zobrazowanie zapisów. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 15/04/14 z dnia r., zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 12/06/14 z dnia r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, (kod: 2014_MNI_01_v.02), mają zastosowanie do Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA zawieranych pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62 (zwanym dalej TU na Życie Europa S.A. lub Ubezpieczycielem) a Ubezpieczającym. Definicje 1 W tym paragrafie znajdziesz wyjaśnienia wszystkich pojęć zdefiniowanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Zdefiniowane pojęcia zapisujemy zawsze z wielkiej litery. W rozumieniu niniejszych OWU przez poniższe określenia uważa się: 1. DZIEŃ ROBOCZY dzień inny niż: sobota i dzień ustawowo wolny od pracy; 2. OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI okres wskazany w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego; Okres przez jaki trwa Twoja ochrona ubezpieczeniowa. 3. OKRESY ZAPISÓW okresy, w których istnieje możliwość złożenia Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz opłacenia kwoty na poczet Składki; długość Okresu Zapisów określa Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 5 ust. 2-4; 4. PRZEDSTAWICIEL UBEZPIECZYCIELA upoważniony pracownik Ubezpieczyciela lub podmiot posiadający na mocy odrębnej umowy z Ubezpieczycielem uprawnienia do dokonywania w imieniu Ubezpieczyciela czynności wskazanych w niniejszych OWU; 5. SERWIS INTERNETOWY (zwany również SERWISEM) udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Ubezpieczyciela serwis internetowy o charakterze informacyjno-transakcyjnym; 6. SKŁADKA kwota należna Ubezpieczycielowi w wysokości wskazanej we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia; Kwota jaką deklarujesz do wpłaty na poczet ubezpieczenia. Minimalna kwota określona jest w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 7. SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA dziedziny sportu: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, speleologia, baloniarstwo, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe i motorowodne, jeździectwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, lotnictwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, szermierka, sporty siłowe, sporty walki i obronne, kajakarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, skoki na linie, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfing, windsurfing; 8. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela wypłacane Ubezpieczającemu albo Uposażonemu w razie zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego w wysokości wskazanej w 7; W przypadku Twojej śmierci świadczenie otrzyma Uposażony. 9. UBEZPIECZAJĄCY osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Ubezpieczycielem Umowę Ubezpieczenia na własną rzecz; życie Ubezpieczającego jest przedmiotem ubezpieczenia na warunkach określonych w niniejszych OWU. Ubezpieczającym może być tylko rezydent w rozumieniu prawa dewizowego; Ubezpieczający czyli Ty. 10. UBEZPIECZYCIEL Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, 1

3 VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony zł; 11. UMOWA UBEZPIECZENIA umowa zawarta na podstawie niniejszych OWU; Umowa pomiędzy Tobą a Towarzystwem Ubezpieczeń. 12. UPOSAŻONY wskazana przez Ubezpieczającego osoba uprawniona do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu Ubezpieczającego; Osoba, która będzie uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku Twojej śmierci. Możesz wskazać kilku Uposażonych. 13. WARTOŚĆ WYKUPU wielkość wyrażona kwotowo, obliczana przez Ubezpieczyciela zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia; 14. WYPADEK KOMUNIKACYJNY nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną niezależne od woli Ubezpieczającego, które miało miejsce w Okresie Odpowiedzialności, w którym Ubezpieczający uczestniczył w charakterze pieszego albo pasażera bądź kierowcy, podczas jazdy rowerem, motorowerem lub pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, z wyłączeniem jazdy motocyklem o pojemności skokowej silnika powyżej 50 cm 3 ; 15. ZAWODOWE LUB WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych, jak również uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych oraz udział w ekspedycjach lub w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi; 16. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE Zgon Ubezpieczającego w Okresie Odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Zgon Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego w Okresie Odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo dożycie przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności; 17. ZGON śmierć Ubezpieczającego w Okresie Odpowiedzialności. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczającego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu na wypadek Zgonu Ubezpieczającego w Okresie Odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności. W razie zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel spełni Świadczenie Ubezpieczeniowe na zasadach określonych w 11, w wysokości określonej w 7, z zastrzeżeniem 9. Umowa ubezpieczenia 3 1. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest 3. Dnia Roboczego po zakończeniu Okresu Zapisów na podstawie OWU, po złożeniu Ubezpieczycielowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez Ubezpieczającego Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia wraz z załącznikami. OWU wraz z Załącznikiem nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia. 2. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Przedstawiciel Ubezpieczyciela doręcza Ubezpieczającemu tekst OWU oraz Załącznika nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Z tymi dokumentami należy zapoznać się przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Określają one warunki ochrony ubezpieczeniowej. 3. Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na czas określony, zgodnie z 4 ust. 1. Twoja inwestycja trwa 2,5 roku. Okres Odpowiedzialności i Okres Ubezpieczenia 4 1. Okres ubezpieczenia (Okres Odpowiedzialności) rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, określonego w 3 ust. 1. Okres ubezpieczenia (Okres Odpowiedzialności) trwa 30 miesięcy. Kwota zapłacona na poczet Składki w Okresie Zapisów zaliczona będzie z dniem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia (Okresu Odpowiedzialności) na poczet Składki. 2. Okres Odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczającego kończy się i Umowa Ubezpieczenia wygasa z upływem okresu określonego w ust. 1 a także: 2

4 z dniem Zgonu Ubezpieczającego lub z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy Ubezpieczenia, lub z dniem rozwiązania Umowy Ubezpieczenia na skutek jej wypowiedzenia przez Ubezpieczającego w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową i zawarcie Umowy Ubezpieczenia 5 W tym paragrafie wskazane są warunki, które muszą być spełnione, aby Umowa Ubezpieczenia została zawarta. 1. Umowę Ubezpieczenia może zawrzeć każda osoba fizyczna, która w dniu złożenia Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia ma ukończone 18 lat, oraz nie ma ukończonych 78 lat. Warunkiem zawarcia Umowy Ubezpieczenia i objęcia ochroną ubezpieczeniową jest złożenie przez Ubezpieczającego prawidłowo wypełnionego Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, podpisanego przez Ubezpieczającego. 2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Ubezpieczenia i nieobjęcia Ubezpieczającego ochroną ubezpieczeniową w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięty poziom zł (słownie: cztery miliony złotych) sumy wszystkich zapłaconych kwot na poczet Składek w Okresie Zapisów. W takim przypadku zapłacona kwota na poczet Składki zostanie zwrócona w terminie 14 Dni Roboczych od zakończenia Okresu Zapisów na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia albo w złożonym oświadczeniu o zmianie danych. Ubezpieczyciel pisemnie poinformuje Ubezpieczającego o nieobjęciu go ochroną ubezpieczeniową ze względu na nieziszczenie się warunku rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Zapisów, lecz nie dłużej niż o dwa miesiące. Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczającego o terminie, do którego został przedłużony Okres Zapisów. 4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odwołania Okresu Zapisów do ostatniego dnia trwania Okresu Zapisów i niezawarcia Umowy Ubezpieczenia z Ubezpieczającymi, którzy złożyli Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia w tym Okresie Zapisów albo nieobjęcia Ubezpieczających ochroną Ubezpieczeniową po zakończeniu Okresu Zapisów, a przed dniem określonym w 4 ust.1, w przypadku, gdyby zagrożona była możliwość realizacji świadczeń wynikających z Umowy Ubezpieczenia. Odwołanie Okresu Zapisów lub odmowa zawarcia Umowy Ubezpieczenia może nastąpić w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, o których mowa w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. W takim przypadku Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą kwotę na poczet Składki w terminie 14 Dni Roboczych od dnia, w którym Okres Zapisów został odwołany lub w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zakończenia Okresu Zapisów, w przypadku odmowy zawarcia Umowy Ubezpieczenia, na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia albo w złożonym oświadczeniu o zmianie danych. 5. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Ubezpieczający, dla którego łączna suma wszystkich zapłaconych kwot na poczet Składek w Okresie Zapisów z tytułu zawarcia Umowy Ubezpieczenia nie przekracza zł. Składka 6 1. Ubezpieczający wpłaca kwotę na poczet Składki. 2. Kwota na poczet Składki płatna jest na rachunek bankowy Ubezpieczyciela o numerze: Minimalną wysokość Składki określa pkt 2 Załącznika nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Zapłata kwoty na poczet Składki musi nastąpić do końca Okresu Zapisów. Jeżeli termin zapłaty kwoty na poczet Składki przypada na dzień wolny od pracy, kwota na poczet Składki powinna być zapłacona w pierwszym Dniu Roboczym po dniu wolnym od pracy. Za dzień zapłaty kwoty na poczet Składki przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Ubezpieczyciela kwotą zapłaconą na poczet Składki. 3. Kwota na poczet Składki płatna jest jednorazowo z góry za cały Okres Odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Zapłacona kwota na poczet Składki musi odpowiadać Składce zadeklarowanej we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 4. W przypadku niezapłacenia kwoty na poczet Składki w terminie wskazanym w ust. 2 lub jeżeli zapłacona kwota na poczet Składki jest niższa niż zadeklarowana we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia wysokość Składki, Umowa Ubezpieczenia nie zostanie zawarta a Ubezpieczający nie zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową. W takim przypadku środki pieniężne zostaną zwrócone w ciągu 5 Dni Roboczych od upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata. 5. W przypadku, gdy zapłacona kwota na poczet Składki jest wyższa niż zadeklarowana we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia wysokość Składki, kwota nadpłaty zostanie zwrócona w ciągu 5 Dni Roboczych od daty stwierdzenia nadpłaty na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata. 6. W przypadku, gdy kwota na poczet Składki zostanie zapłacona po terminie, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą kwotę na poczet Składki na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata, w terminie 5 Dni Roboczych od daty stwierdzenia wpłaty na rachunku Ubezpieczyciela. 7. W przypadku, gdy zwrot na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata nie jest możliwy, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia albo w złożonym oświadczeniu o zmianie danych. 3

5 Suma ubezpieczenia 7 W tym paragrafie znajdziesz informacje dotyczące sposobu obliczania kwoty, która zostanie wypłacona w przypadku dożycia przez Ciebie do końca Okresu Odpowiedzialności albo Twojej śmierci. 1. Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczającego w Okresie Odpowiedzialności Ubezpieczyciela innego niż Zgon Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego, równa jest 100,1% Składki i jest niezmienna w całym Okresie Odpowiedzialności, z zastrzeżeniem Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego w Okresie Odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi mniejszą z dwóch wartości: dwieście procent zapłaconej Składki albo sumę zapłaconej Składki i sto tysięcy złotych. Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego w Okresie Odpowiedzialności obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem i jest niezmienna w całym Okresie Odpowiedzialności, z zastrzeżeniem 9: Suma ubezpieczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego = Minimum (200% * Składka; Składka zł). 3. Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności równa jest 100,1% Składki. Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności zostanie powiększona o premię, której wysokość dla Ubezpieczającego jest ustalana przez Ubezpieczyciela, zgodnie z ust Zasady ustalania i przyznawania premii dla Ubezpieczającego: Opis słowny: Premia obliczana jest jako iloczyn Składki i większej z dwóch wartości jakimi są 0 oraz zwrot z koszyka Spółek. Zwrot z koszyka Spółek obliczany jest jako średnia arytmetyczna P i, gdzie: jeżeli w jakiejkolwiek Dacie obserwacji (t) oficjalna cena zamknięcia Spółki S i dla i=1,2,3,4 będzie równa lub wyższa od 135% oficjalnej ceny zamknięcia Spółki S i dla i=1,2,3,4 w dacie t 0 wówczas P i = 5%. jeżeli w każdej Dacie obserwacji (t) oficjalna cena zamknięcia Spółki S i dla i=1,2,3,4 będzie niższa od 135% oficjalnej ceny zamknięcia Spółki S i dla i=1,2,3,4 w dacie t o wówczas P i będzie równe ilorazowi oficjalnej ceny zamknięcia Spółki S i dla i=1,2,3,4 w dacie obserwacji t 1 przez oficjalną cenę zamknięcia Spółki S i dla i=1,2,3,4 w dacie obserwacji t 0, pomniejszonemu o 1. gdzie: zwrot z koszyka Spółek = Premia = Składka * MAX [0; zwrot z koszyka Spółek] P i = 5% jeżeli w jakiejkolwiek Dacie obserwacji (t) oficjalna cena zamknięcia Spółki S i będzie równa lub wyższa od 135% oficjalnej ceny zamknięcia Spółki S i w dacie obserwacji t 0 lub P i = jeżeli w każdej Dacie obserwacji (t) oficjalna cena zamknięcia Spółki S i będzie niższa od 135% oficjalnej ceny zamknięcia Spółki S i w dacie obserwacji t 0 dla i= 1,2,3,4 FinalLevel (i) oficjalna cena zamknięcia Spółki S i dla i=1,2,3,4 w dacie obserwacji t 1 InitialLevel (i) oficjalna cena zamknięcia Spółki S i dla i=1,2,3,4 w dacie obserwacji t 0 Data obserwacji (t) każdy dzień roboczy, w okresie obserwacji między datą obserwacji t 0 (z wyłączeniem daty obserwacji t o ), a datą obserwacji t 1 (włącznie); Daty obserwacji: t r. t r. 4

6 Wykaz Spółek dla koszyka Spółek (i) Spółka Si kod w serwisie Bloomberg* Giełda na której notowana jest Spółka Strona WWW 1 Adidas AG ADS GY Equity Xetra GR 2 The Coca-Cola Company KO UN Equity New York Stock Exchange US 3 Kia Motors Corporation KS Equity Korea Stock Exchange 4 Sony Corporation 6758 JT Equity Tokyo Stock Exchange * Kod w serwisie Bloomberg (unikalny kod identyfikacyjny dla danego instrumentu bazowego używany w serwisie Bloomberg) może ulec zmianie, informacja o zmianie kodu identyfikacyjnego nie wymaga formy pisemnej; informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg zostanie umieszczona przez Ubezpieczyciela na stronie internetowej: Zmiana kodu w serwisie Bloomberg nie powoduje zmiany OWU wraz z załącznikami do OWU i nie wpływa na wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego należnego na jego podstawie. Powyższa zmiana nie wymaga zgody, o której mowa w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 5. W przypadku, gdy w dacie obserwacji t 0 lub w dacie obserwacji t 1 nie odbędą się notowania cen akcji którejkolwiek Spółki, o której mowa w ust. 4, jako wartość ceny akcji danej Spółki zostanie przyjęta cena akcji na zamknięcie dnia z najbliższego dnia następującego po dacie obserwacji t 0 i t 1, w którym notowania będą dostępne. 6. W przypadku braku możliwości spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 5, przez 5 kolejnych Dni Roboczych, jako wartość cen akcji danej Spółki zostanie przyjęta ostatnia dostępna wartość ceny akcji danej Spółki. 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5-6, Ubezpieczyciel każdorazowo poinformuje Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem Wysokość sumy ubezpieczenia na wypadek Zgonu, sumy ubezpieczenia na wypadek dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności oraz sposób ustalania premii dla każdego Ubezpieczającego dodatkowo wskazane są w polisie, o której mowa w Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym kwot otrzymanych przez Ubezpieczającego bądź Uposażonych z tytułu ubezpieczeń na życie określa Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Ryzyko nieuzyskania premii 8 Niniejsze ubezpieczenie wiąże się z ryzykiem nieuzyskania premii, o której mowa w 7 ust. 3 i 4. Ryzyko może wystąpić w przypadku gdy zwrot z koszyka spółek, o którym mowa w 7 ust. 4 niniejszych OWU oraz w pkt 7 Załącznika nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia będzie niższy bądź równy 0. W takiej sytuacji Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności wyniesie 100,1% Składki. Ograniczenia odpowiedzialności 9 1. Wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu Ubezpieczającego jest ograniczona do wysokości zapłaconej Składki, jeżeli Zgon Ubezpieczającego nastąpił: 1) w wyniku popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczającego w okresie 2 lat od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, 2) w wyniku wojny, stanu wyjątkowego, zamierzonego uczestnictwa w zamieszkach lub rozruchach, aktu terroryzmu lub sabotażu, eksplozji atomowej, napromieniowania radioaktywnego, 3) podczas pozostawania Ubezpieczającego pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza, chyba że nie miało to wpływu na przyczynę zajścia Zgonu 4) podczas prowadzenia przez Ubezpieczającego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na przyczynę zajścia Zgonu. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy Zgon Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego w Okresie Odpowiedzialności, nastąpił na skutek lub w bezpośrednim związku z rekreacyjnym uprawianiem Sportu wysokiego ryzyka oraz Zawodowym lub wyczynowym uprawianiem sportu. Pamiętaj! Towarzystwo Ubezpieczeń ogranicza wysokość wypłaconego świadczenia z tytułu Twojej śmierci w przypadkach opisanych powyżej. 5

7 Uposażony 10 Możesz wskazać jednego lub więcej Uposażonych, czyli osoby, którym zostanie wypłacone Świadczenie Ubezpieczeniowe w przypadku Twojej śmierci. W każdej chwili możesz łatwo zmienić swoje wskazanie, np. za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Powinieneś również wskazać procentowy udział poszczególnych osób w tym świadczeniu. 1. Ubezpieczający we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia może wskazać jednego lub więcej Uposażonych. 2. Ubezpieczający powinien określić procentowy udział każdego ze wskazanych Uposażonych w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego z dokładnością do 1%. W przypadku gdy Ubezpieczający wskazał kilku Uposażonych i nie określił wysokości przypadających im udziałów w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego uznaje się, że wszystkie udziały są równe, a gdy wskazane udziały nie sumują się do 100%, uznaje się, że nierozdzielona część Świadczenia Ubezpieczeniowego zostanie podzielona w proporcji odpowiadającej udziałom określonym przez Ubezpieczającego. Jeżeli w chwili Zgonu Ubezpieczającego nie ma Uposażonego lub wskazanie Uposażonego stało się bezskuteczne, Świadczenie Ubezpieczeniowe przypadające temu Uposażonemu zostanie wypłacone pozostałym wskazanym Uposażonym, w proporcji odpowiadającej ich udziałom określonym przez Ubezpieczającego, a jeśli Ubezpieczający nie określił przypadających im udziałów w częściach równych, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczający może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać wskazanie Uposażonego, zawiadamiając o tym za pośrednictwem Serwisu albo Ubezpieczyciela lub Przedstawiciela Ubezpieczyciela z zachowaniem formy pisemnej, na przykład poprzez złożenie oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia (wzór oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. Kolejne oświadczenie wskazujące, zmieniające lub odwołujące wskazanie Uposażonego jest równoznaczne z odwołaniem poprzedniego. 4. Jeżeli w chwili Zgonu Ubezpieczającego nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden Uposażony lub wskazanie wszystkich Uposażonych stało się bezskuteczne), Świadczenie Ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego w sposób analogiczny do zasad dziedziczenia ustawowego wynikającymi z kodeksu cywilnego. Otrzymanie Świadczenia Ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione powyżej w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia Ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują Świadczenie Ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich, Uposażonych ustala się na zasadach analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczającym z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione do spadku na podstawie testamentu. 5. Ubezpieczyciel w razie wątpliwości, co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie tej osoby do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego (postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia). 6. Wskazanie Uposażonego staje się bezskuteczne, jeżeli Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczającego albo umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczającego. 7. Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 4, jeżeli umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczającego. W takim przypadku Świadczenie Ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny Ubezpieczającego wymienionym w dalszej kolejności. Wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego 11 W tym paragrafie znajdziesz informacje dotyczące zasad wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego, które zostanie wypłacone w przypadku dożycia przez Ciebie do końca Okresu Odpowiedzialności albo Twojej śmierci. 1. Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie Ubezpieczeniowe: 1) Ubezpieczającemu z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności, w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w 7 ust. 3 albo 2) Uposażonemu z tytułu Zgonu innego niż Zgon Ubezpieczającego w Okresie Odpowiedzialności w wyniku Wypadku Komunikacyjnego w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w 7 ust. 1, z zastrzeżeniem 9 albo z tytułu Zgonu Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego w Okresie Odpowiedzialności w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w 7 ust. 2, z zastrzeżeniem Jeżeli do ostatniego dnia Okresu Odpowiedzialności nie zostało złożone do Ubezpieczyciela zawiadomienie o Zgonie Ubezpieczającego, a także Ubezpieczający nie odstąpił od Umowy Ubezpieczenia ani nie wypowiedział Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wypłaca w terminie wskazanym w ust. 8 Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności, bez konieczności okazania i złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust W przypadku, gdy suma zapłaconych Składek za danego Ubezpieczającego w danym Okresie Zapisów jest równa lub wyższa od złotych, wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności następuje na pisemny 6

8 wniosek Ubezpieczającego o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności (zawiadomienia o dożyciu; wzór Wniosku o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela), złożony Ubezpieczycielowi lub Przedstawicielowi Ubezpieczyciela nie wcześniej niż pierwszego dnia po zakończeniu Okresu Odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust Wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności w przypadku, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie: 1) złożonego podpisanego wniosku Ubezpieczającego o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności oraz 2) okazania Ubezpieczycielowi lub Przedstawicielowi Ubezpieczyciela dokumentu tożsamości wskazującego serię i numer, imię, nazwisko i numer PESEL Ubezpieczającego, lub serię i numer paszportu, jeżeli Ubezpieczający jest obcokrajowcem. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności następuje w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela lub Przedstawiciela Ubezpieczyciela zawiadomienia o dożyciu przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ust. 16, drogą przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego we wniosku o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności. W przypadku, gdy we wniosku, o którym mowa powyżej, nie zostanie wskazany numer rachunku bankowego, wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności nastąpi na rachunek bankowy podany we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia albo w złożonym oświadczeniu o zmianie danych do ubezpieczenia. 6. Wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności nie nastąpi w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel, po zakończeniu Okresu Odpowiedzialności a przed wypłatą Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności, zgodnie z terminem określonym w ust. 8, otrzyma zawiadomienie o Zgonie Ubezpieczającego w Okresie Odpowiedzialności lub roszczenie o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu Ubezpieczającego w Okresie Odpowiedzialności. Jeżeli ustalone zostanie, że nie doszło do Zdarzenia Ubezpieczeniowego w postaci Zgonu Ubezpieczającego przed zakończeniem Okresu Odpowiedzialności, zostanie wypłacone Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności. 7. W przypadku, gdy po wypłacie Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności, zostanie złożone do Ubezpieczyciela zawiadomienie o Zgonie Ubezpieczającego lub roszczenie o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu Ubezpieczającego w Okresie Odpowiedzialności, Ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Jeżeli ustalone zostanie, że doszło do Zdarzenia Ubezpieczeniowego w postaci Zgonu Ubezpieczającego w Okresie Odpowiedzialności, Ubezpieczycielowi przysługuje zwrot wypłaconego Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności, jako świadczenia nienależnego. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności następuje w terminie nie późniejszym niż 30 dni od zakończenia Okresu Odpowiedzialności, drogą przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia lub w oświadczeniu o zmianie danych do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust W razie Zgonu Ubezpieczającego Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu Zgonu Ubezpieczającego w Okresie Odpowiedzialności zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela lub Przedstawiciela Ubezpieczyciela zawiadomienia o Zgonie Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem ust Występujący z roszczeniem składa dokument zgłoszenia roszczenia zawierający dane wskazane w formularzu przygotowanym przez Ubezpieczyciela, przy czym formularz ma charakter pomocniczy oraz oryginały lub potwierdzone notarialnie, lub przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela, kopie dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 12: 1) odpis aktu Zgonu Ubezpieczającego jeśli Uposażony posiada odpis aktu zgonu Ubezpieczającego, 2) zaświadczenie lekarskie o przyczynie Zgonu Ubezpieczającego lub karta statystyczna do karty Zgonu jeśli Uposażony posiada zaświadczenie lekarskie o przyczynie Zgonu Ubezpieczającego lub kartę statystyczną do karty Zgonu, 3) dokument tożsamości Uposażonego (Uposażonych), 4) dokumenty stwierdzające okoliczności Zgonu Ubezpieczającego (np. protokół policji, postanowienia prokuratury poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający), jeśli zostały sporządzone jeśli posiada takie dokumenty, w przeciwnym przypadku Uposażony powinien poinformować Ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach Zgonu Ubezpieczającego, 5) dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych Uposażonego do otrzymania świadczenia (imię, nazwisko np. odpis skrócony aktu małżeństwa) jeżeli miała miejsce zmiana danych osobowych Uposażonego. 11. Każdy Uposażony składa dokument zgłoszenia roszczenia oraz kopie dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 3) i 5), natomiast dokumenty wymienione w ust. 10 pkt. 1), 2) i 4) mogą zostać złożone tylko w jednym egzemplarzu. 12. Występujący z roszczeniem udostępnia inne niż wskazane w ust. 10 dokumenty, o które Ubezpieczyciel zwróci się w związku z rozpatrywanym roszczeniem, niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, jeżeli występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa i są one niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. 13. W przypadku, gdy Ubezpieczycielowi lub Przedstawicielowi Ubezpieczyciela nie zostaną dostarczone wszystkie niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt. 2), 3), 5) i ust. 12, osoba występująca z roszczeniem o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego powinna udzielić Ubezpieczycielowi informacji, takich jak: miejsce i data zajścia Zdarzenia 7

9 Ubezpieczeniowego, nazwa i adres organu lub instytucji, w której w/w dokumenty się znajdują lub mogą się znajdować, z zastrzeżeniem ust W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego. 15. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o Zgonie Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel informuje o tym Uposażonych, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 16. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 5 lub ust. 8-9 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie Ubezpieczeniowe powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 5 lub ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia Ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 5 lub ust. 8-9, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego. 18. Jeśli Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu Zgonu Ubezpieczającego przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje pisemną informację o wypłacie Świadczenia Ubezpieczeniowego Uposażonemu. 19. Jeżeli Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego. 20. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać Ubezpieczającemu lub Uposażonemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 21. Brak informacji umożliwiających identyfikację Uposażonego i ustalenie prawa do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty do czasu uzyskania informacji przez Ubezpieczyciela lub podstawę do odmowy wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego w przypadku nieuzupełnienia dokumentacji. Polisa 12 Polisa jest dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia Umowy Ubezpieczenia. 1. Potwierdzeniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest polisa wystawiana przez Ubezpieczyciela i wysyłana do Ubezpieczającego w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia. 2. Jeżeli Ubezpieczający nie otrzymał polisy w terminie, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel ponownie wystawi i wyśle polisę, niezwłocznie po otrzymaniu od Ubezpieczającego zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: lub +48 (71) (dla połączeń z zagranicy), koszt połączenia zgodny z taryfą operatora, lub za pośrednictwem adresu lecz tylko wówczas, gdy adres , z którego została wysłana wiadomość, został wcześniej podany przez Ubezpieczającego. Biuro Obsługi Klienta dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do oraz w soboty od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. W przypadku nie otrzymania polisy przez Ubezpieczającego i zgłoszenia tego faktu Przedstawicielowi Ubezpieczyciela, Przedstawiciel Ubezpieczyciela niezwłocznie poinformuje o zaistniałej sytuacji Ubezpieczyciela. 4. Polisa określa datę zawarcia Umowy Ubezpieczenia, Okres Odpowiedzialności, wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu Ubezpieczającego, wzór na wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczającego do końca Okresu Odpowiedzialności oraz warunki wypowiedzenia, a także warunki odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia. Wycofanie Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający, z zachowaniem formy pisemnej, może w Okresie Zapisów wycofać Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie (pomocniczy wzór oświadczenia o wycofaniu Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia został przygotowany przez Ubezpieczyciela). 2. W razie wycofania Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia w Okresie Zapisów, Ubezpieczyciel w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania oryginału oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, zwraca Ubezpieczającemu zapłaconą kwotę na poczet Składki na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego w oświadczeniu o wycofaniu Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 3. Podstawą do wypłaty Ubezpieczającemu kwoty na poczet Składki w związku z wycofaniem Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia jest: 8

10 1) okazanie Ubezpieczycielowi lub Przedstawicielowi Ubezpieczyciela oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu tożsamości Ubezpieczającego wskazującego imię, nazwisko i numer PESEL Ubezpieczającego lub serię i nr paszportu, jeżeli Ubezpieczający jest obcokrajowcem oraz 2) złożenie Ubezpieczycielowi lub Przedstawicielowi Ubezpieczyciela podpisanego przez Ubezpieczającego oświadczenia o wycofaniu Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Prawo do odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia 14 Masz 30 dni na odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia na niżej opisanych zasadach. Oświadczenie o odstąpieniu możesz złożyć za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub do Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub do Ubezpieczyciela. 1. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy Ubezpieczenia, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu albo poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie Ubezpieczycielowi lub Przedstawicielowi Ubezpieczyciela, bez podania przyczyny odstąpienia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, wskazanego w 3 ust W razie odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania oryginału oświadczenia podpisanego przez Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 1, wypłaca Ubezpieczającemu zapłaconą Składkę na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia. Jeśli odstąpisz od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, w ciągu 14 Dni Roboczych zwrócimy Ci zapłaconą Składkę. 3. Podstawą do wypłaty Ubezpieczającemu kwoty na poczet Składki w związku z odstąpieniem przez Ubezpieczającego od Umowy Ubezpieczenia jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu, a w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia w formie pisemnej jest 1) okazanie Ubezpieczycielowi lub Przedstawicielowi Ubezpieczyciela oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu tożsamości Ubezpieczającego wskazującego imię, nazwisko i numer PESEL Ubezpieczającego lub serię i nr paszportu, jeżeli Ubezpieczający jest obcokrajowcem oraz 2) złożenie Ubezpieczycielowi lub Przedstawicielowi Ubezpieczyciela podpisanego przez Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia (pomocniczy wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia został przygotowany przez Ubezpieczyciela). Wypowiedzenie przez Ubezpieczającego Umowy Ubezpieczenia 15 Możesz w każdej chwili wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia. Musisz jednak liczyć się z ewentualnością, że w przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia po rozpoczęciu Okresu Odpowiedzialności, wypłacana kwota może być niższa od wpłaconej przez Ciebie Składki. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia możesz złożyć za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub do Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub do Ubezpieczyciela. 1. Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu albo poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie Ubezpieczycielowi lub Przedstawicielowi Ubezpieczyciela, w trybie określonym w ust. 2. (pomocniczy wzór oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia został przygotowany przez Ubezpieczyciela). 2. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia następuje z dniem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu albo z dniem doręczenia Ubezpieczycielowi lub Przedstawicielowi Ubezpieczyciela oryginału pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia skutkuje wypłatą Wartości Wykupu, na zasadach określonych w ust W przypadku wypowiedzenia przez Ubezpieczającego Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania oryginału oświadczenia podpisanego przez Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 1, wypłaca Ubezpieczającemu na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia, Wartość Wykupu wyliczoną zgodnie ze wzorem poniżej. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego może oznaczać utratę części wpłaconej Składki. Wzór matematyczny: Wartość Wykupu = 100,1% * Składka 0,009%* Składka * LD gdzie: LD liczba dni, liczonych od daty wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia do ostatniego dnia Okresu Odpowiedzialności, o którym mowa w 4 ust. 1. Opis słowny: Wartość Wykupu równa jest 100,1% Składki pomniejszonej o iloczyn 0,009% Składki i liczby dni, liczonych od daty wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia do ostatniego dnia Okresu Odpowiedzialności, o którym mowa w 4 ust. 1. 9

11 Jeśli wypowiesz Umowę Ubezpieczenia po rozpoczęciu Okresu Odpowiedzialności, otrzymasz kwotę równą Wartości Wykupu. Kwota ta może być niższa od wpłaconej przez Ciebie Składki. Zmiana Umowy 16 Zmiany w Umowie Ubezpieczenia są dokonywane w drodze negocjacji, w trybie ofertowym bądź w inny przewidziany ogólnie obowiązującymi przepisami prawa sposób i potwierdzane przez Strony w formie pisemnej. Postanowienia końcowe Strony powinny informować się o każdej zmianie adresów korespondencji. Ubezpieczający powinien poinformować Ubezpieczyciela o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich i Uposażonych podanych we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia poprzez złożenie Ubezpieczycielowi lub Przedstawicielowi Ubezpieczyciela oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia (pomocniczy wzór oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia został przygotowany przez Ubezpieczyciela albo poprzez złożenie oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Pamiętaj, aby poinformować Towarzystwo Ubezpieczeń, jeśli zmienią się Twoje dane osobowe lub dane osobowe Uposażonych. Możesz to zrobić za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub Ubezpieczyciela. 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Ubezpieczyciela mające związek z Umową Ubezpieczenia wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej (chyba że Strony umówią się inaczej) i wywierają skutek prawny z chwilą doręczenia. 3. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające związek z Umową Ubezpieczenia kierowane do Ubezpieczyciela wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej (chyba że Strony umówią się inaczej) i wywierają skutek prawny z chwilą doręczenia. 4. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Ubezpieczający lub Uposażony ma prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław lub faksem na numer 71/ (koszty połączenia wg taryfy operatora), 2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie 3) osobiście lub przez pełnomocnika. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 6. Ubezpieczający i/lub Uposażony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 7. W przypadku ogłoszenia upadłości Ubezpieczyciela albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Ubezpieczyciela lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej Ubezpieczyciela, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy również zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych EUR według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej Przedstawiciel Ubezpieczyciela zobowiązany jest do uzyskania od Ubezpieczającego informacji dotyczących posiadanej przez Ubezpieczającego wiedzy oraz doświadczenia w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Na podstawie przekazanych przez Ubezpieczającego informacji Przedstawiciel Ubezpieczyciela dokona oceny preferencji Ubezpieczającego w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych oraz odpowiedniości produktu ubezpieczeniowego względem preferencji Ubezpieczającego. Udzielenie niepełnych informacji lub odmowa udzielenia informacji przez Ubezpieczającego nie warunkuje możliwości złożenia Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową. 2. Ubezpieczyciel oraz Przedstawiciel Ubezpieczyciela kierują się zasadami określonymi w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym oraz Zasadami Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych opracowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. 10

12 19 1. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, lub miejsca zamieszkania, lub siedziby Uposażonego. 2. Przeniesienie praw z Umowy (cesja) wymaga pisemnej zgody Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność cesji w stosunkach pomiędzy cedentem i cesjonariuszem. 3. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 4. Prawem właściwym dla Umowy Ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU jest prawo polskie. 5. Załączniki do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia stanowią integralną część OWU. 20 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, przyjęte Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 15/04/14 z dnia r., zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 12/06/14 z dnia r., mają zastosowanie do Umów Ubezpieczenia zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych od dnia r. 11

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr 09/04/12 z dnia 20.04.2012r. zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE INNOWACYJNE TECHNOLOGIE zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 08/03/13 z dnia 15.03.2013r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSCY GIGANCI BIS. (kod: 2014_PGB_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSCY GIGANCI BIS. (kod: 2014_PGB_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSCY GIGANCI BIS (kod: 2014_PGB_01_v.01) kod: 2014_PGB_01_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie Kurs na Amerykę

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie Kurs na Amerykę Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie Kurs na Amerykę Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02)

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2 (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) kod: 2013_DBEFVIII_v.02 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04)

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04) Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja (kod: 2013_RBST_v.04) kod: 2013_RBST_v.04 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01

Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01 Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga kod: 2014_RBP_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01)

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. regulują

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie Elita Europy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie Elita Europy Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie Elita Europy Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Banku DnB NORD Polska SA NORD 4 effekt Strona 1 z 7

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Banku DnB NORD Polska SA NORD 4 effekt Strona 1 z 7 WARUNKI UBEZPIECZENIA NORD 4 effekt (kod: 2009_DNBN4E_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie NORD 4 effekt regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.10) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR. kod: 2015_ANGLCSR_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR. kod: 2015_ANGLCSR_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR kod: 2015_ANGLCSR_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 05/07/12

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Raiffeisen Banku.

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARETO II (kod: 2009_OFPARII_v.13) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY. (kod: 2015_DAE_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY. (kod: 2015_DAE_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY (kod: 2015_DAE_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI kod: 2014_EFO_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów ratalnych na wypadek Zgonu (dalej: WU-R-

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1)

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) Niniejsza warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia KorpoInvest. (kod: 2013_EAKI_v.01)

Warunki ubezpieczenia KorpoInvest. (kod: 2013_EAKI_v.01) Warunki ubezpieczenia KorpoInvest (kod: 2013_EAKI_v.01) kod: 2013_EAKI_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane treści wewnątrz Warunków Ubezpieczenia mają na celu zwrócenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis. kod: 2015_EKP_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis. kod: 2015_EKP_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis kod: 2015_EKP_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.05) Optimum

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.05) Optimum WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.05) Optimum Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IDEALNY FUNDUSZ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IDEALNY FUNDUSZ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IDEALNY FUNDUSZ zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 02/02/14 z dnia 06.02.2014r.

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na nr 04/10/ 15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu.

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 2 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. ANTIDOTUM PRO Poniższe Warunki Ubezpieczenia stanowią wyciąg

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI UI/OWU/359/05-2014/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. ANTIDOTUM PROGRESYWNE Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stanowią

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 5 Okres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.03) SZWAJCARSKA PRECYZJA. Rozdział 1. DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.03) SZWAJCARSKA PRECYZJA. Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.03) SZWAJCARSKA PRECYZJA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców ARJ GROUP na wypadek Zgonu.

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MEGAPROFIT

WARUNKI UBEZPIECZENIA MEGAPROFIT WARUNKI UBEZPIECZENIA MEGAPROFIT 5 Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGAPROFIT 5 (kod: 2009_BINGM500_v02) regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS UI/OWU/354/05-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców Mała Pożyczka na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 )

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia (zwanej dalej: WU 1 ) do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Stabilności Finansowej Klientów Idea Bank SA z

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 10/03/15 z dnia 12.03.2015 r. kod: OWU/05/80600/2014/Z (zwane dalej: OWU) I. 1. Na

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR. (kod: 2015_ANGLCSR_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR. (kod: 2015_ANGLCSR_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR (kod: 2015_ANGLCSR_03_v.01) Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Energia Odnawialna

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Energia Odnawialna OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Energia Odnawialna Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Wymarzone Perspektywy (kod: 2015_RBWP_01_v.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Wymarzone Perspektywy (kod: 2015_RBWP_01_v. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Wymarzone Perspektywy (kod: 2015_RBWP_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start kod: 2014_RBOPS_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Amerykańskie Giganty 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Amerykańskie Giganty 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Amerykańskie Giganty 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo