Arkusz informacyjny SBA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusz informacyjny SBA 2013"

Transkrypt

1 PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2013 POLSKA W skrócie W Polsce istnieją bardzo różnorodne warunki ramowe tworzenia i rozwoju MŚP. Chociaż polska polska gospodarka nadal odczuwa konsekwencje kryzysu z lat , w przewidywalnej przyszłości polskie MŚP powinny być w stanie osiągnąć poziom sprzed kryzysu. Perspektywa demografii przedsiębiorstw w 2013 r. jest pozytywna i dynamiczna znaczna liczba przedsiębiorstw wychodzi z rynku, lecz także dużo nowych przedsiębiorstw wchodzi na rynek. Wynika to częściowo ze znacznych postępów osiągniętych w obszarach polityki SBA, takich jak przedsiębiorczość i elastyczna administracja, co spowodowało usunięcie wielu obciążeń administracyjnych dla nowych przedsiębiorstw oraz znaczące obniżenie kosztów rejestracji przedsiębiorstw. Pomimo tych ukierunkowanych wysiłków, dostrzeżonych w sprawozdaniu Banku Światowego pt. Doing Business 2013 w którym Polskę oceniono jako państwo wprowadzające najwięcej zmian na lepsze w 2012 r. polskie MŚP stale osiągają słabe wyniki w niektórych istotnych dziedzinach, takich jak umiejętności i innowacje oraz wykorzystanie potencjalnych rynków zagranicznych (jednolitego rynku i rynków państw trzecich). Ponadto niekorzystny wpływ na MŚP ma brak nowych inicjatyw politycznych umożliwiających zaradzenie słabościom polskiego sektora MŚP, któremu nadal trudno jest uzyskać finansowanie w formie pożyczki i kredytu. Informacje na temat arkuszy informacyjnych SBA 1 Small Business Act (SBA) jest inicjatywą przewodnią UE służącą wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Obejmuje ona zbiór środków polityki skupionych wokół dziesięciu zasad, od przedsiębiorczości i elastycznej administracji do umiędzynarodowienia. W celu poprawy struktur zarządzania SBA w ramach jego przeglądu w 2011 r. zaapelowano o lepsze monitorowanie. Arkusze informacyjne SBA są publikowane co roku, a ich celem jest lepsze rozumienie najnowszych trendów i środków polityki krajowej, które mają wpływ na MŚP. Od 2011 r. każde państwo członkowskie wyznaczyło wysokiej rangi urzędnika administracji rządowej do pełnienia funkcji krajowego wysłannika ds. MŚP. Wysłannicy ds. MŚP inicjują wdrażanie agendy SBA w swoich państwach.

2 1. MŚP w Polsce podstawowe dane statystyczne Liczba przedsiębiorstw Liczba pracowników Wartość dodana Polska UE-27 Polska UE-27 Polska UE-27 Liczba Udział Udział Liczba Udział Udział w mld EUR Udział Udział Mikro ,2% 92,1% ,6% 28,7% 26 15,2% 21,1% Małe ,5% 6,6% ,1% 20,4% 23 13,2% 18,3% Średnie ,1% 1,1% ,6% 17,3% 38 22,1% 18,3% MŚP: ,8% 99,8% ,2% 66,5% 87 50,5% 57,6% Duże ,2% 0,2% ,8% 33,5% 85 49,5% 42,4% Ogółem ,0% 100,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% Są to dane szacunkowe za 2012 r., których autorem jest London Economics, na podstawie danych za lata pochodzących z bazy danych statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Eurostat). Dane obejmują gospodarkę przedsiębiorstw, na którą składają się przemysł, budownictwo, handel i usługi (NACE Rev. 2 sekcje B-J, L, M i N), ale nie obejmują przedsiębiorstw zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem i usługami zasadniczo nierynkowymi, takimi jak usługi edukacyjne i zdrowotne. Zaletą zastosowania danych Eurostatu jest fakt, że statystyki różnych państw zostały zharmonizowane i są porównywalne dla poszczególnych krajów. Natomiast wadę stanowi fakt, że w przypadku niektórych państw dane te różnią się od danych publikowanych przez władze krajowe. Chociaż liczba MŚP w Polsce jako odsetek ogólnej liczby przedsiębiorstw nie odbiega znacząco od średniej UE, w polskim sektorze MŚP istnieje stosunkowo więcej mikroprzedsiębiorstw i mniej małych przedsiębiorstw. Ponadto odsetek pracowników polskich MŚP jest nieznacznie wyższy niż średnia UE, lecz wnoszona wartość dodana jest dużo niższa. Sugeruje to stosunkowo niższą wydajność, lecz również koncentrację polskich mikroprzedsiębiorstw w sektorach o niskiej wartości dodanej. Na problem ten wskazują wyniki polskich MŚP w sektorze usług opartych na wiedzy, które pozostają poniżej średniej UE. Tylko jedna piąta MŚP świadczących usługi opiera swoją działalność na wiedzy (UE: 28%) i zapewnia jedynie 18% wszystkich miejsc pracy w sektorze usług (UE: 25%), wnosząc 23% całkowitej wartości dodanej w tym sektorze (UE: 32%). Jedną z przyczyn słabych wyników polskich MŚP działających w sektorze usług opartych na wiedzy jest ich niska wydajność udział tych przedsiębiorstw w wartości dodanej jest taki sam jak średnia UE, lecz udział w zatrudnieniu jest o jedną trzecią wyższy. Rozkład polskich MŚP w poszczególnych sektorach jest taki sam jak średnia UE biorąc pod uwagę wszystkie MŚP, najwięcej miejsc pracy istnieje w sektorze wytwórczym oraz sektorze handlu hurtowego i detalicznego, w których wytwarzana jest również największa wartość dodana (około 30% w obu sektorach w przypadku obu zmiennych). Stosunkowe znaczenie tych sektorów według wszystkich wskaźników przekracza jednak średnią UE o ponad sześć punktów procentowych, co niewątpliwie ma wpływ na wychodzenie Polski z kryzysu gospodarczego. W obrębie UE przywóz i wywóz polskich przedsiębiorstw jest prawie taki sam. W porównaniu z przedsiębiorstwami w UE polskie przedsiębiorstwa wykazują niewielką tendencję do wywozu na rynki zagraniczne, na co zwrócono uwagę w częściach dotyczących umiędzynarodowienia i jednolitego rynku. Wynikało to głównie ze zmniejszenia przywozu, zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorstw, co dodatkowo odcina przedsiębiorstwa krajowe od rynków międzynarodowych. Jeśli chodzi o sektory, na MŚP działające w sektorze wytwórczym oraz sektorze handlu hurtowego i detalicznego przypada około 95% towarów wywiezionych w 2010 r., zarówno wewnątrz UE, jak i poza nią. Zarówno w przypadku MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, wywóz w sektorze wytwórczym, stanowiący 15% ogólnego wywozu wewnątrz UE, pozostawał na stałym poziomie. MŚP zwiększyły natomiast wielkość wywozu w sektorze handlu hurtowego i detalicznego o 7%, a wielkość wywozu w przypadku dużych przedsiębiorstw obniżyła się o około 20%. W konsekwencji MŚP działające w tym sektorze zwiększyły swój udział w wywozie. 2 Polska gospodarka odczuła poważne skutki kryzysu, a MŚP nadal nie osiągnęły poziomu Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 2

3 wartości dodanej sprzed 2009 r. Najbardziej reprezentatywnymi przykładami tego schematu pod względem wartości dodanej są sektor budownictwa i sektor usług okołobiznesowych (około -5% w przypadku dużych przedsiębiorstw w porównaniu z około -30% w przypadku MŚP w sektorze budownictwa oraz około -10% w przypadku dużych przedsiębiorstw w porównaniu z około -25% w przypadku MŚP w sektorze usług okołobiznesowych w latach ). Podsumowując, wyniki MŚP pogorszyły się, zwłaszcza w sektorze usług okołobiznesowych, a duże przedsiębiorstwa wykazują dodatnie stopy wzrostu w latach Ponieważ 97% polskich MŚP finansuje swój rozwój za pomocą własnych oszczędności rodzinnych, niedostateczny dostęp do finansowania miał na nie większy wpływ niż na duże przedsiębiorstwa 3, co mogło utrudnić ożywienie ich działalności po kryzysie. W przewidywalnej przyszłości demografia przedsiębiorstw w Polsce ma pozytywne perspektywy, ponieważ znacznie wzrosła liczba nowo zarejestrowanych MŚP. Ogólnie ich liczba wzrosła o ponad 75% od trzeciego kwartału 2011 r. do trzeciego kwartału 2012 r. Chociaż liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw również znacznie wzrosła, efekt netto był dodatni liczba nowych przedsiębiorstw wyniosła Zwłaszcza nowe przedsiębiorstwa odczuwają skutki problematycznego dostępu do finansowania za pomocą oficjalnych kanałów, którymi są pożyczki bankowe, kapitał podwyższonego ryzyka lub kapitał niepubliczny, i poszukują źródeł alternatywnych. 4 Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 3

4 Trendy dotyczące MŚP w Polsce 5 Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 4

5 2. Profil SBA w Polsce W ostatnich latach profil SBA w Polsce wykazuje spójny schemat znacznych postępów, lecz występują jednak pewne słabości i potrzebne są znaczne ulepszenia. Polska pozostaje w tyle, jeśli chodzi o wdrożenie niektórych zasad SBA, co dotyczy zwłaszcza umiejętności i innowacji, w odniesieniu do których w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie określono żadnych znaczących środków polityki. Wyniki Polski w zakresie SBA pozostają nieznacznie poniżej średniej UE, przy czym odnotowano nierównomierne postępy od godnych uwagi postępów w niektórych obszarach (przedsiębiorczość, elastyczna administracja, dostęp do finansowania) do długotrwałej stagnacji w innych obszarach (umiejętności i innowacje, jednolity rynek, najpierw myśl na małą skalę ). W ciągu ostatnich 12 miesięcy Polska zapowiedziała lub wdrożyła środki polityki w pięciu obszarach SBA. Najbardziej przełomowe inicjatywy dotyczyły elastycznej administracji i polegały na usunięciu wielu obciążeń administracyjnych dla nowych przedsiębiorstw oraz na znaczącym obniżeniu kosztów rejestracji przedsiębiorstw. Pomimo tych ukierunkowanych wysiłków w Polsce nadal istnieją różnice regionalne liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw wzrosła o 28% w najbardziej dynamicznym województwie (mazowieckim, za którym plasują się województwo śląskie, świętokrzyskie i lubelskie), natomiast inne województwa osiągnęły słabe wyniki (zachodniopomorskie, kujawskopomorskie i warmińsko-mazurskie), co częściowo wynikało z ich niskiego poziomu rozwoju i kształcenia. Rząd polski nie przyjął strategii specjalnie poświęconej wdrożeniu SBA, lecz postępy w przypadku poszczególnych zasad politycznych są oceniane w Krajowym programie reform (KPR). Głównym organem odpowiedzialnym za wdrażanie SBA w Polsce jest Ministerstwo Gospodarki i działająca w jego strukturach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Opracowuje ona program rozwoju przedsiębiorstw (PRP), który został już poddany konsultacjom międzyresortowym i społecznym. Niektóre zainteresowane strony, które biorą udział w tych konsultacjach, uważają jednak, że postępy w zakresie wdrażania SBA w Polsce oraz widoczność inicjatyw i kampanii istotnych dla MŚP są niewystarczające. 6 Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 5

6 Wyniki Polski w zakresie SBA: status quo i rozwój sytuacji w latach Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 6

7 I. Przedsiębiorczość Ogólnie wyniki Polski w obszarze przedsiębiorczości są znacznie wyższe niż średnia UE w przypadku wielu wskaźników. Jednym z najważniejszych wskaźników są intencje przedsiębiorcze, które deklaruje jedna piąta osób dorosłych (UE: 13%). Podobnie wskaźnik samozatrudnienia i preferencje samozatrudnienia są spójne z tradycją samowystarczalnej przedsiębiorczości ugruntowaną w polskim społeczeństwie. W rzeczywistości największe postępy odnotowano w zakresie dostrzegania przez osoby dorosłe możliwości rozpoczęcia pracy na własny rachunek (2012 r.: 49%, 2009 r.: 36%). Wyraźna poprawa wyników Polski w tym obszarze wynika częściowo z usunięcia wielu barier administracyjnych w ciągu ostatnich czterech lat, co ułatwiło zakładanie nowych przedsiębiorstw. W sprawozdaniu pt. Doing Business 2013 Bank Światowy odnotował, że zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie spółek handlowych uprościły rejestrację przedsiębiorstw i obniżyły koszty rejestracji. W 2012 r. weszła w życie ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych, czemu towarzyszyło rozszerzenie kompetencji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Okazało się to pożytecznym narzędziem służącym do składania dokumentów wymaganych do założenia przedsiębiorstwa za pośrednictwem internetu. Pomimo tych wysiłków w zakresie rejestracji przedsiębiorstw występują znaczne różnice regionalne. W 2012 r. jedyna negatywna zmiana w tym obszarze dotyczyła rozwoju otoczenia przedsiębiorczości 45% i 57% dorosłych Polaków uważa, że odpowiednio szkoła i społeczeństwo nie rozwijają postaw przedsiębiorczych (2009 r.: 43% i 64%). Na płaszczyźnie politycznej polski rząd bierze pod uwagę te problemy uruchomiony w 2012 r. narodowy program przedsiębiorczości jest kampanią promocyjną mającą na celu poprawę wizerunku przedsiębiorców i promocję przedsiębiorczości w społeczeństwie polskim. Polska rozpoczęła również stopniową deregulację około 200 zawodów, aby ułatwić dostęp do nich i ich wykonywanie. Przygotowano już dwa projekty ustawy o dostępie do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, a prace nad trzecią ustawą o deregulacji są w toku. Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 7

8 II. Druga szansa Polska pozostaje poniżej średniej UE, jeśli chodzi o realizację polityki drugiej szansy, która trwa o rok dłużej i jest o 50% droższa. Poziom wsparcia dla przedsiębiorców ponownie rozpoczynających działalność jest jednak nieznacznie wyższy niż średnia UE. Na płaszczyźnie politycznej Polska ogłosiła w tym roku Politykę Nowej Szansy, która obejmie wsparcie ciągłego monitorowania sytuacji gospodarczej w sektorze MŚP, wprowadzenie mechanizmu ostrzegania w celu zapobiegania upadłości oraz zapewnienie usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców ponownie rozpoczynających działalność. Inicjatywie tej towarzyszy wsparcie dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji zmiany w postępowaniu upadłościowym i środkach postępowania upadłościowego, wsparcie finansowe dla przedsiębiorców ponownie rozpoczynających działalność i zwrotna pomoc finansowa dla borykających się z trudnościami przedsiębiorstw. Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wspiera systemy wczesnego ostrzegania i zarządzanie zmianą za pomocą instrumentu szybkiego reagowania, który umożliwił złożenie pierwszych wniosków o restrukturyzację przedsiębiorstw w latach 2012 i III. Najpierw myśl na małą skalę Wyniki Polski w obszarze Najpierw myśl na małą skalę, w którym nie określono skoncentrowanego na MŚP podejścia do nowego ustawodawstwa, są poniżej średniej UE. Jeśli chodzi o ten wskaźnik mierzący obciążenie stwarzane przez uregulowania rządowe, względna pozycja Polski w UE obniżyła się, ponieważ zastój panujący w Polsce w tym obszarze zbiegł się z poprawą w całej UE. Pomimo istotnej potrzeby ulepszeń, zwłaszcza w zakresie procedur konsultacji, które określają bardzo krótkie terminy dla zainteresowanych stron reprezentujących MŚP, nie zapowiedziano ani nie wdrożono żadnych znaczących środków polityki w tym obszarze. Obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opracowuje projekt pilotażowy dotyczący MŚP, o którym rząd zadecydował w 2013 r. Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 8

9 IV. Elastyczna administracja Wyniki Polski w tym obszarze uległy wyraźnej poprawie w porównaniu z latami poprzednimi i przekraczają średnią UE. W szczególności udało się skrócić czas i obniżyć koszty założenia przedsiębiorstwa, a także skrócić czas przeniesienia własności mienia, który obecnie jest o jedną trzecią krótszy niż czas wskazany w poprzednich arkuszach informacyjnych (2013 r.: 54 dni, 2012 r.: 152 dni). Nadal jest on jednak prawie dwa razy dłuży niż średnia UE (28 dni). Dla polskich przedsiębiorstw obszarem o zasadniczym znaczeniu są rozliczenia podatkowe. Na płaszczyźnie politycznej w 2012 r. weszła w życie ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych, która ma na celu zmniejszenie wąskich gardeł i uproszczenie procedur administracyjnych, głównie z korzyścią dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Ma to z założenia zwiększyć przejrzystość administracji publicznej, głównie jeśli chodzi o interpretację prawa, przy czym szczególną uwagę zwrócono na przedsiębiorstwa borykające się z problemem nieterminowych płatności. Z punktu widzenia przedsiębiorstw kontakty z administracją ułatwiłaby jednak jasna strategia dotycząca podpisu elektronicznego i nowe starania na rzecz wprowadzenia elektronicznego postępowania sądowego. Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 9

10 V. Pomoc państwa i zamówienia publiczne Wyniki Polski w obszarze pomocy państwa i zamówień publicznych są poniżej średniej UE. Zgodnie z pomiarami według wskaźników z 2008 r. w porównaniu z innymi państwami UE na polskie MŚP przypada mniejsza część wartości zamówień publicznych i przedsiębiorstwa te mniej skutecznie konkurują o zamówienia publiczne o wartości powyżej progów UE. W przypadku 90% zamówień publicznych głównym kryterium udzielenia zamówienia jest cena. Ponadto polskie MŚP jedynie w nieznacznej mierze korzystają z pomocy państwa, ponieważ żadnej pomocy tego rodzaju nie przeznaczono na MŚP. Pozytywną stroną jest to, że średnie opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez organy publiczne są mniejsze niż średnia UE (19 dni, UE: 29 dni) oraz że wykorzystanie usług w zakresie elektronicznych zamówień publicznych przez polskie MŚP jest równe średniej UE. Na płaszczyźnie politycznej w styczniu 2013 r. zmieniono ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która ustala terminy zapłaty między MŚP na 60 dni, a terminy zapłaty między organami publicznymi a MŚP na 30 dni. Wyjątki od tej zasady można uzgodnić wyłącznie w formie pisemnej i nie mogą one naruszać zasady równości kontrahentów. W dziedzinie elektronicznych zamówień w grudniu 2012 r. polska Rada Ministrów przyjęła dokument strategiczny pt. Plan informatyzacji zamówień publicznych w Polsce. Jego realizację ma umożliwiać zaplanowana na 2013 r. inicjatywa Katalogi elektroniczne w zamówieniach publicznych pozwalająca na elektroniczne udzielanie zamówień o wartości poniżej EUR. Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 10

11 VI. Dostęp do finansowania Wyniki Polski w obszarze dostępu do finansowania są wyższe niż średnia UE, co łączy się z wysokim poziomem samofinansowania wśród polskich przedsiębiorstw. Z dostępnych wskaźników wynika, że warunki finansowe są stosunkowo korzystne dla MŚP. Wydaje się jednak, że dotyczy to jedynie tych przedsiębiorstw, które faktycznie mają dostęp do oficjalnych kanałów finansowych. W rzeczywistości większość MŚP to przedsiębiorstwa samofinansujące swój rozwój bez powiązań z oficjalnymi instytucjami finansowymi. W przypadku oficjalnych kanałów dostępu do finansowania najlepszy wynik to zmniejszenie różnicy między oprocentowaniem pożyczek o wartości poniżej lub powyżej 1 mln EUR, co stawia MŚP na równi z dużymi przedsiębiorstwami. Rynek podwyższonego ryzyka jest jednak nadal słabo rozwinięty, co ogranicza możliwości rozwoju wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju. Na płaszczyźnie politycznej od marca 2013 r. działa nowy program gwarancji de minimis dla MŚP, lecz dotyczy on wyłącznie kapitału obrotowego. Ze względu na brak porozumienia zarzucono jednak plany utworzenia Krajowej Agencji Gwarancji, co ogłoszono w 2011 r. Mimo to osiągnięto stopniowe postępy w zakresie inwestycji kapitałowych dzięki dokonanym do końca 2012 r. inwestycjom Krajowego Funduszu Kapitałowego w 15 funduszy na rzecz 26 przedsiębiorstw. Ponadto rozpoczęto realizację nowej inicjatywy mającej na celu przeciwdziałanie słabościom krajowego rynku podwyższonego ryzyka w kwietniu 2013 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego utworzyły Polski Fundusz Rozwoju gromadzący fundusze na pobudzenie inwestycji w kapitał podwyższonego ryzyka, inwestycji Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 11

12 na niepublicznym rynku kapitałowym i finansowania typu mezzanine. Innym obszarem, w którym polski sektor MŚP mógłby dokonać ulepszeń, jest absorpcja funduszy UE przeznaczonych na przedsiębiorczość i MŚP. Z drugiej strony w ramach funduszy regionalnych opracowano program pilotażowy dotyczący pożyczek inwestycyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw utworzonych przy aniołach biznesu, który miał zacząć działać w czerwcu 2013 r. Od stycznia 2013 r. przedsiębiorstwa mają możliwość stosowania metody kasowej do rozliczania VAT. Środek ten jest skierowany wyłącznie do małych podatników, których roczna sprzedaż nie przekracza 1,2 mln EUR. VII. Jednolity rynek Polska osiąga słabe wyniki, jeśli chodzi o zasadę jednolitego rynku, i stale nie dorównuje średniej UE pod względem wszystkich wskaźników. Jedyny wyjątek dotyczy braku dyrektyw, w przypadku których opóźnienie w uchwaleniu ich przepisów w prawie krajowym wynosiłoby ponad dwa lata. Wpasowuje się to w średnią UE, lecz ten pozytywny wskaźnik jest zniwelowany dwukrotnie wyższym niż średnia UE odsetkiem dyrektyw dotyczących jednolitego rynku, których nie transponowano lub w odniesieniu do których nie zgłoszono środków transpozycji. Na płaszczyźnie politycznej nie zapowiedziano ani nie wdrożono żadnych nowych znaczących środków polityki w 2012 r. i w pierwszym półroczu 2013 r. Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 12

13 VIII. Umiejętności i innowacje Umiejętności i innowacje są obszarem polityki SBA, który budzi największe obawy. To w tym obszarze Polska najbardziej odbiega od średniej UE. Jeśli chodzi o innowacje, mierzone według wskaźników z 2010 r., MŚP w Polsce są mniej skłonne do współpracy ze sobą niż MŚP w UE (2010 r.: Polska: 4%, UE: 9%), realizacji innowacji wewnątrzzakładowych (2010 r.: Polska: 11%, UE: 32%) oraz wprowadzania wszelkiego rodzaju innowacji, zarówno w odniesieniu do produktów i procesów (2010 r.: Polska: 14%, UE: 38%), jak i w przypadku sprzedaży i organizacji (2010 r.: Polska: 20%, UE: 40%). Osiągają one również niższe wyniki w zakresie przekładania nowych produktów lub procesów na obroty (2010 r.: Polska: 4%, UE: 9%). Jeśli chodzi o handel elektroniczny, polskie MŚP pozostają w tyle za MŚP w UE pod względem zakupów za pośrednictwem internetu (2010 r.: Polska: 14%, UE: 16%). W ostatnim sprawozdaniu przewidziano jednak, że rynek usług elektronicznych będzie się szybko rozwijać 8 niezależnie od sektora, począwszy od podstawowej wartości sprzedaży elektronicznej wynoszącej 22,9 mld PLN w 2012 r., jak ocenił Centre for Retail Research (Ośrodek Badań nad Rynkiem Handlu Detalicznego). Jeśli chodzi o szkolenie, dane statystyczne za 2011 r. wskazują, że polskie mikroprzedsiębiorstwa i MŚP są mniej chętne do poprawy umiejętności swoich pracowników niż MŚP w UE (2011 r.: Polska: 10%, UE: 19%). W tym kontekście osiągnięto pewne postępy na płaszczyźnie politycznej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło realizację programu BRIdge VC, nowej inicjatywy wspierającej inwestycje kapitałowe w nowe przedsiębiorstwa i ułatwiającej komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych za pomocą specjalnie przeznaczonych do tego instrumentów inwestycyjnych. Program ogranicza się jednak do firm odpryskowych i beneficjentów dotacji publicznych i nie przewidziano nowych środków dla innowacyjnych nowych przedsiębiorstw bez wsparcia publicznego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła również nowy program mający na celu wsparcie młodych, innowacyjnych MŚP. Fundusz pożyczkowy wspiera Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 13

14 mikro- i małe przedsiębiorstwa poszukujące funduszy na założenie i rozwój działalności innowacyjnej. Jest to dofinansowanie przedsiębiorstw, które nawiązały współpracę z aniołami biznesu lub funduszami venture capital (podwyższonego ryzyka). PARP uruchomiła również nową inicjatywę pilotażową pt. Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w celu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wdrażających już opatentowane wynalazki lub wynalazki, w odniesieniu do których złożono już wnioski o ochronę patentową do Urzędu Patentowego. IX. Środowisko W obszarze środowiska Polska dorównuje średniej UE wszystkie wskaźniki są zbliżone do średniej UE lub powyżej tej średniej, a często przewyższają ją w znacznym stopniu. Pozytywnym aspektem jest to, że około 14% MŚP twierdzi, że skorzystało ze środków publicznych wspierających działania w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami, a odsetek MŚP, które skorzystały ze wsparcia publicznego w celu wytwarzania produktów ekologicznych, jest o jedną trzecią wyższy niż średnia UE (PL: 13%, UE: 8%). Negatywnym aspektem jest to, że polskie MŚP słabiej sobie radzą z ulepszaniem procesów produkcji niż MŚP w UE. Należy jednak zwrócić uwagę, że wskaźników nie zaktualizowano względem arkusza informacyjnego Na płaszczyźnie politycznej nie zapowiedziano ani nie zrealizowano żadnej znaczącej polityki w tym obszarze w 2012 r. ani w pierwszym kwartale 2013 r. Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 14

15 X. Umiędzynarodowienie Umiędzynarodowienie jest kolejnym obszarem, w którym polskie MŚP mogłyby znacząco poprawić wyniki, ponieważ są mniej skłonne niż inne przedsiębiorstwa do wchodzenia na rynki poza UE, zarówno w formie działalności przywozowej, jak i wywozowej. Pomimo znacznych obciążeń administracyjnych ogólne warunki ramowe są w istocie sprzyjające pod względem kosztów i formalności administracyjnych w przypadku działalności przywozowej i wywozowej, jeśli chodzi o terminy, których należy dochować. Częściowo może to znajdować wytłumaczenie w rozmiarach rynku krajowego i jego atrakcyjności dla krajowych MŚP. Na płaszczyźnie politycznej Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało inicjatywę mającą na celu promowanie atrakcyjności polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, z naciskiem na rynki o największym znaczeniu dla polskich eksporterów. Polega ona na utworzeniu centrów obsługi inwestorów i eksporterów i ich promocji w ogólnokrajowej kampanii medialnej, a jednym z przykładów jest centrum ułatwiające dostęp do rynku Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z nowym dokumentem strategicznym (Strategia Innowacyjności i Efektywność Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 ) znacznie wzmocnione zostaną ramy instytucjonalne wspierające działalność wywozową (oparte na trzech filarach). Potrzebne są jednak znaczne ulepszenia, zwłaszcza w zakresie kluczowych usług, takich jak doradztwo na temat praw własności intelektualnej lub doradztwo prawne w dziedzinie windykacji. Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 15

16 3. Dobra praktyka Poniżej przedstawiono przykład dobrej praktyki w Polsce, pokazujący działania, które mogą podjąć rządy w celu wsparcia MŚP. Na Narodowy Program Przedsiębiorczości, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), składa się wiele różnych działań popularyzacyjnych i promocyjnych mających na celu poprawę wizerunku przedsiębiorców i promocję kultury przedsiębiorczości. Kampania jest skierowana do osób, które mają innowacyjne pomysły na biznes, a w jej ramach zapewnia się szkolenie w dziedzinie zakładania nowej działalności gospodarczej oraz przewiduje się nagrody za najciekawsze pomysły na biznes (nagroda w wysokości PLN około EUR dla zwycięzcy). Inicjatywę bardzo pozytywnie oceniło polskie środowisko przedsiębiorców. Kampanię można uznać za dobrą praktykę ze względu na innowacyjną formę i zaawansowane podejście. Informacje są podawane w jasny sposób i podejmowane są próby dotarcia do różnych grup wiekowych o różnym poziomie wiedzy i doświadczenia, od młodych osób rozpoczynających życie zawodowe do osób bezrobotnych wykazujących się przedsiębiorczością. Główna wartość dodana kampanii polega na uwzględnieniu najważniejszych problemów polskiej gospodarki i sektora MŚP niewykorzystanego potencjału polskiej młodzieży, długotrwałego bezrobocia i wyzwolenia ducha przedsiębiorczości w polskim społeczeństwie. Ważne uwagi Arkusze informacyjne Small Business Act (SBA) przygotowywane są przez DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w ramach przeglądu wyników MŚP, który jest głównym narzędziem zapewniającym analizę ekonomiczną kwestii związanych z MŚP. Łączą one najnowsze dostępne dane statystyczne i informacje na temat polityki w odniesieniu do 28 państw członkowskich UE oraz dziewięciu państw trzecich, które również wnoszą wkład w unijny program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Przygotowywane co roku arkusze informacyjne pomagają w uporządkowaniu dostępnych informacji, aby ułatwić ocenę polityki dotyczącej MŚP oraz monitorowanie wdrażania programu SBA. Zgromadzone są w nich informacje o postępach. Nie stanowią one oceny polityki prowadzonej przez państwa członkowskie, ale powinny być postrzegane jako dodatkowe źródło informacji służące udoskonaleniu kształtowania polityki opartej na dowodach. Na przykład w arkuszach informacyjnych wspomina się tylko o tych środkach polityki, które zostały uznane za istotne przez lokalnych ekspertów ds. MŚP. Nie odzwierciedlają one i nie mogą odzwierciedlać wszystkich środków podjętych przez rząd w danym okresie. Więcej informacji na temat polityki można znaleźć w bazie danych dostępnej na stronie internetowej dotyczącej przeglądu wyników MŚP. Zobacz przypisy na odwrocie strony. Dodatkowe informacje Przegląd wyników MŚP: Small Business Act: Europejski portal dla małych przedsiębiorstw: Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 16

17 1 Arkusze informacyjne SBA 2013 opierają się w znacznym stopniu na informacjach przekazanych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) z siedzibą w Isprze we Włoszech. JRC w dużej mierze udoskonaliło podejście metodologiczne, statystyczne opracowanie zbioru danych oraz wizualną prezentację danych. 2 Obliczenia te oparte są na danych pochodzących z bazy danych ComExt, Eurostat, 3 Raport Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki; Raport o stanie polskiej gospodarki 2012, Ministerstwo Gospodarki. 4 Raport 2012: Warunki prowadzenia firm w Polsce, ZPP i Centrum Adama Smitha. 5 Trzy poniższe wykresy przedstawiają tendencje zmian w czasie dla poszczególnych zmiennych. Składają się na nie wartości indeksów dla poszczególnych lat, począwszy od roku 2008, przy czym dla roku bazowego 2008 ustalono wartość 100. Począwszy od 2011 r. wykresy przedstawiają szacunkowy rozwój w czasie, określony przez London Economics Ltd na podstawie danych statystycznych za lata pochodzących z bazy danych statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Eurostat). Dane obejmują gospodarkę przedsiębiorstw, na którą składają się przemysł, budownictwo, handel i usługi (NACE Rev. 2 sekcje B J, L, M i N). Dane nie obejmują przedsiębiorstw zajmujących się rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem lub usługami zasadniczo nierynkowymi, takimi jak usługi edukacyjne i zdrowotne. Ze szczegółami metodologii można się zapoznać na stronie internetowej: 6 Środki polityki przedstawione w niniejszym arkuszu informacyjnym SBA stanowią jedynie wybór środków podjętych przez rząd w 2012 r. oraz w pierwszym kwartale 2013 r. Wyboru dokonał krajowy ekspert ds. polityki w zakresie SBA pracujący dla CARSA (Hiszpania) (głównego wykonawcy Komisji w odniesieniu do arkuszy informacyjnych 2013). Ekspertów poproszono o wybranie tylko tych środków, które ich zdaniem są najważniejsze, tj. w przypadku których oczekiwano największego wpływu na poszczególne obszary SBA. Kompletny wykaz środków opracowany przez ekspertów w ramach przygotowywania tegorocznych arkuszy informacyjnych zostanie opublikowany wraz z arkuszami informacyjnymi w formie bazy danych dotyczących polityki i zamieszczony na stronach internetowych DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. 7 Wykres przestrzenny łączy dwa zestawy informacji: po pierwsze, pokazuje status quo na podstawie danych za ostatnie dostępne lata. Informacje te, mierzone odchyleniem standardowym od prostej, nieważonej średniej arytmetycznej dla UE-27, przedstawiono na osi odciętych. Wertykalny korytarz zaznaczony linią kropkowaną określa średnią UE. Po drugie, wykres przedstawia postępy w czasie, tj. średnie roczne stopy wzrostu za lata Stopy wzrostu zmierzono na podstawie poszczególnych wskaźników, które składają się na średnie różnych obszarów SBA. Dlatego też umiejscowienie danej średniej obszaru SBA w jednym z czterech kwadrantów dostarcza nie tylko informacji na temat miejsca danego państwa w danym Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 17

18 obszarze SBA względem pozostałych państw UE w danym momencie, lecz także na temat postępów poczynionych w latach Arkusz informacyjny SBA 2013 Polska 18

Liczba przedsiębiorstw Zatrudnienie Wartość dodana

Liczba przedsiębiorstw Zatrudnienie Wartość dodana PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2012 POLSKA W skrócie - Kryzys poważnie uderzył w sektor MŚP. Spadek liczby MŚP oznacza utratę miejsc pracy, ale także wzrost wartości dodanej - Pomimo

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego www. arms-szczecin.eu www.jeremie.pl 1 Kim jesteśmy? Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. to spółka miejska (Gmina Miasto Szczecin posiada

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie Stan na dzień, 28 marca 204 r. WYNIKI OGÓLNE Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie ankietyzacja przeprowadzona wśród przedsiębiorstw z Konina w marcu 204 r. przez Wydział Działalności Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce 3 października 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 Zakres prezentacji: Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP Zwrotne instrumenty finansowe w programach UE 2007-2013 Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

PFR Starter FIZ Nabór funduszy venture capital

PFR Starter FIZ Nabór funduszy venture capital Nabór funduszy venture capital PFR Ventures wspiera projekty wysokiego ryzyka Finansowanie venture capital szansą na rozwój start-upów Inwestycje w start-upy na wczesnych etapach rozwoju, począwszy od

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013 ze wsparcia EFS skorzystało

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Lublin, 24 maja 2017 r.

Lublin, 24 maja 2017 r. Lublin, 24 maja 2017 r. Doświadczenia w zakresie pozyskania funduszy unijnych przez przedsiębiorców w okresie programowania 2017-2013 oraz perspektywy pozyskiwania środków w nowym okresie 2014-2020 Lubelska

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 255 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014 Raport Edycja 2014 2 CHARAKTER I CELE RAPORTU Raport ma charakter informacyjny i dotyczy szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cele raportu: Ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty Aktualne zmiany systemu i rozwój współpracy banków spółdzielczych z regionalnymi i lokalnymi funduszami poręczeń kredytowych RYSZARD NOSOWICZ PREZES KSFP 14-1515 września 2009, WARSZAWA Historia FPK Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Robert Rasiński Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Maj, 2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo