DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA"

Transkrypt

1 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji/preparatu Zastosowanie preparatu Nr CAS Product code(s) Identyfikacja firmy Numer telefonu alarmowego (Instytut Medycyny pracy w Łodzi, Klinika Ostrych Zatruć) Q2362S Drukowanie atramentowe Mieszanina OPG/EMO Hewlett-Packard Polska Sp z oo ulszturmowa 2A Warszawa, Polska Infolinia toksykologiczna firmy Hewlett-Packard (bezpłatnie na terenie USA) (bezpośrednio) Numer telefonu dla informacji ogólnych Linia obsługi klienta HP (bezpłatnie na terenie USA) (bezpośrednio) IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ Klasyfikacja R52/53 Skutki naraŝenia ostrego Kontakt ze skórą Wszelkie potencjalne zagroŝenia są przypuszczalnie spowodowane kontaktem ze składnikami 1,5-pentanodiol Kontakt ze skórą moŝe powodować podraŝnienie 2-pyrrolidone Kontakt ze skórą moŝe powodować podraŝnienie Aminoalkidiol Kontakt ze skórą moŝe powodować podraŝnienie Azotan amonu Kontakt ze skórą moŝe powodować podraŝnienie Kontakt ze skórą moŝe powodować podraŝnienie Kontakt ze skórą moŝe powodować niewielkie podraŝnienie Kontakt ze skórą moŝe powodować powaŝne podraŝnienie 1 / 8

2 Kontakt z oczami Wdychanie Połknięcie 1,5-pentanodiol Kontakt z oczami moŝe powodować podraŝnienie 2-pyrrolidone Kontakt z oczami moŝe powodować podraŝnienie Aminoalkidiol Kontakt z oczami moŝe powodować podraŝnienie Azotan amonu Kontakt z oczami moŝe powodować podraŝnienie Kontakt z oczami moŝe powodować podraŝnienie Kontakt z oczami moŝe powodować niewielkie podraŝnienie Kontakt moŝe powodować umiarkowane lub powaŝne podraŝnienie oraz moŝliwe uszkodzenie oczu 2-pyrrolidone Wdychanie moŝe powodować podraŝnienie dróg oddechowych Aminoalkidiol Wdychanie moŝe powodować podraŝnienie dróg oddechowych Azotan amonu Wdychanie moŝe powodować podraŝnienie dróg oddechowych Wdychanie moŝe powodować podraŝnienie dróg oddechowych Potencjalne zagroŝenia dla zdrowia Drogi naraŝenia 2-pyrrolidone Połknięcie substancji moŝe spowodować nudności, wymioty i biegunkę Azotan amonu Zawiera sole azotanowe - moŝe powodować methemoglobinemię Zawiera sole azotanowe - moŝe powodować methemoglobinemię Podstawiona sól ftalocyjaniny (2) Działa szkodliwie po połknięciu Połknięcie substancji moŝe spowodować podraŝnienie ust, gardła, nudności, wymioty i biegunkę Skóra i oczy są potencjalnie naraŝone na działanie tego produktu Długotrwałe skutki zdrowotne Wdychanie oparów i połknięcie tego produktu nie jest moŝliwe podczas zastosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem Pełne dane dotyczące toksyczności tego preparatu nie są dostępne Atrament Błękitny Podstawiona sól ftalocyjaniny: Długotrwałe naraŝenie moŝe spowodować powaŝne uszkodzenie zdrowia 2 / 8

3 Działanie rakotwórcze Fizyczne zagroŝenia ZagroŜenia zdrowia ZagroŜenia dla środowiska Inne informacje śaden ze składników tego preparatu, który występuje w stęŝeniu nie mniejszym niŝ 0,1%, nie znajduje się w wykazach Unii Europejskiej, komisji MAK, Międzynarodowej Organizacji Badań nad Rakiem (IARC), Narodowego Programu Toksykologii (NTP), Amerykański Instytut Higieny (ACGIH) oraz Amerykańskiej Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) Nie klasyfikowane jako zagroŝenie dla fizyczne Nie klasyfikowane jako zagroŝenie dla zdrowia Nie klasyfikowane jako zagroŝenie dla środowiska Ten atrament (kolor błękitny) został sklasyfikowany pod kątem wpływu na środowisko naturalne zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 1999/45/EC (R52-53) Te atramenty (kolor purpurowy i Ŝółty) nie podlegają klasyfikacji zgodnie wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 1999/45/EC 3 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składnik/substancja Atrament - Błękitny Numer CAS Zawartość (% wagowy) Numer WE Klasyfikacja w Unii Europejskiej Woda > ,5-pentanodiol < < 75 2-pyrrolidone < R36/38 < 75 F; R36/37/38, 8 < 25 Xn, N; R21/22, 38, 41, 51, 51/53 Podstawiona sól ftalocyjaniny (2) < 25 Xn, N; R22, 48/22, 51/53 Azotan amonu < R36/37/38, 8 Atrament - Purpurowy Woda > ,5-pentanodiol < < 75 2-pyrrolidone < R36/38 < 75 F; R36/37/38, 8 < 25 Xn, N; R21/22, 38, 41, 51, 51/53 Aminoalkidiol < 25 Azotan amonu < R36/37/38, 8 Atrament - śółty Woda > ,5-pentanodiol < < 75 2-pyrrolidone < R36/38 < 75 F; R36/37/38, 8 < 25 Xn, N; R21/22, 38, 41, 51, 51/53 Azotan amonu < R36/37/38, 8 3 / 8

4 Uwagi do składu Ten system podawania atramentu zawiera atrament wodny Ten produkt został oceniony przy uŝyciu kryteriów określonych w Dyrektywach Unii Europejskiej 67/548/EWG i 1999/45/EC wraz z poprawkami Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16 4 PIERWSZA POMOC Wdychanie Kontakt ze skórą Kontakt z oczami Połknięcie Wyprowadzić lub wynieść na świeŝe powietrze W przypadku nieustępowania objawów, skontaktować się z lekarzem Obszary skóry, które miały kontakt z preparatem, naleŝy umyć wodą i delikatnym mydłem W przypadku nieustępowania podraŝnienia skontaktować się z lekarzem Nie trzeć oczu Natychmiast przemyć oczy duŝą ilością czystej, letniej wody (łagodnym strumieniem), przez co najmniej 15 minut lub do momentu usunięcia cząstek W przypadku nieustępowania podraŝnienia skontaktować się z lekarzem W przypadku spoŝycia duŝych iloŝci zwrócić się o pomoc do lekarza 5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU Temperatura zapłonu i metoda pomiaru Stosować substancje gaśnicze Środki gaśnicze, które nie mogą być uŝyte ze względów bezpieczeństwa Nietypowe zagroŝenia poŝarem i wybuchem Niebezpieczne produkty spalania Specjalne metody > 933 C (> 200 F); Pensky-Martens Closed Cup Ditlenek węgla, woda, proszki gaśnicze lub piana gaśnicza Nieznany Nieznany Informacje na ten temat znajdują się w punkcie 10 Nie oznaczone 6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostroŝności Środki ostroŝności związane ze środowiskiem naturalnym Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji 7 POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE Postępowanie z preparatem Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem Przechowywanie Chronić przed dziećmi Chronić przed działaniem wysokiej lub niskiej temperatury 8 ŚRODKI ZMNIEJSZENIA NARAśENIA NA DZIAŁANIE/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Dodatkowe dane ekspozycyjne Środki ochrony indywidualnej Ogólne Zasady higieny pracy Dla tego produktu nie ustalono wartości dopuszczalnych poziomów naraŝenia Aby zminimalizować ryzyko kontaktu substancji ze skórą lub oczami, naleŝy stosować środki ochrony indywidualnej Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 4 / 8

5 9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Wygląd Stan fizyczny Postać Kolor Zapach Próg zapachu Niedostępne Niedostępne Błękitny, purpurowy, Ŝółty Niedostępne ph Temperatura wrzenia Temperatura zapłonu Palność Granice palności w powietrzu, górne, % obj Granice palności w powietrzu, dolne, % obj PręŜność par Gęstość względna Rozpuszczalność w wodzie Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) Lepkość Nie oznaczono > 933 C (> 200 F); Pensky-Martens Closed Cup Nie oznaczono Rozuszczalny w wodzie > 2 cp Gęstość pary > 1 (powietrze = 1,0) Szybkość parowania Temperatura topnienia Temperatura topnienia Temperatura samozapłonu Nie oznaczono CięŜar właściwy 1-12 VOC < 3 % 10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność Materiały, których naleŝy unikać Niebezpieczne produkty rozkładu Niebezpieczna polimeryzacja Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach Podczas rozkładu produkt moŝe wydzielać gazowe tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i/lub węglowodory o niskim cięŝarze cząsteczkowym Nie wystąpi 5 / 8

6 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Informacje toksykologiczne Dalsze informacje 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE Toksyczność wodna procedury dotyczące udzielania pierwszej pomocy - w punkcie 4 Cyan ink procedury dotyczące udzielania pierwszej pomocy - w punkcie 4 Magenta ink procedury dotyczące udzielania pierwszej pomocy - w punkcie 4 Yellow ink procedury dotyczące udzielania pierwszej pomocy - w punkcie 4 Ten atrament nie został przetestowany pod kątem właściwości toksykologicznych procedury dotyczące udzielania pierwszej pomocy - w punkcie 4 Cyan ink LC50/96h/Złote rybki =< 400 mg/l Statyczna toksyczność ostra (pstrąg), przeŝywalność (100 mg/l) = 100% Statyczna toksyczność ostra (pstrąg), przeŝywalność (10 mg/l) = 100% Magenta ink LC50/96h/Złote rybki =< 400 mg/l Statyczna toksyczność ostra (pstrąg), przeŝywalność (100 mg/l) = 100% Statyczna toksyczność ostra (pstrąg), przeŝywalność (10 mg/l) = 100% Yellow ink LC50/96h/Złote rybki =< 400 mg/l Statyczna toksyczność ostra (pstrąg), przeŝywalność (100 mg/l) = 100% Statyczna toksyczność ostra (pstrąg), przeŝywalność (10 mg/l) = 100% 13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Instrukcje usuwania Odpady z pozostałości/niezuŝytych produktów Zanieczyszczone opakowanie 14 INFORMACJE O TRANSPORCIE ADR IMDG Not regulated as hazardous goods Not regulated as hazardous goods Odpady naleŝy usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP's Planet Partners zapewnia prosty i wygodny recykling oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy HP do drukarek atramentowych i laserowych Więcej informacji o tym programie oraz o dostępności związanych z nim usług w danym kraju moŝna znaleźć na stronie 6 / 8

7 IATA Prawidłowa nazwa przewozowa Klasa zagroŝenia Numer UN Grupa pakowania Wyłączenia spod przepisów dotyczących opakowań Nie dotyczy Nie dotyczy Brak N/A Brak Ogólne Produkt nie podlega regulacjom DOT, IATA, ADR, IMDG, ani RID (USA) 15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Przepisy międzynarodowe Oznakowanie Zwrot(y) R Etykieta EC Wszystkie substancje chemiczne występujące w tym produkcie firmy HP zostały opisane zgodnie z przepisami dotyczącymi informowania o substancjach chemicznych, obowiązującymi w następujących krajach: USA (TSCA), Unia Europejska (EINECS/ELINCS), Szwajcaria, Kanada (DSL/NDSL), Australia, Japonia, Filipiny, Korea Południowa, Nowa Zelandia i Chiny R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne, moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Ten produkt nie wymaga etykiety (zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 1999/45/EC) 16 INNE INFORMACJE Informacje o producencie Lista istotnych zwrotów R Inne informacje Zrzeczenie odpowiedzialności Data wydania MSDS sections updated Hewlett-Packard Company 1000 NE Circle Boulevard Corvallis, OR US R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne, moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Niniejsza Karta Charakterystyki Produktu została przygotowana zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC Niniejsza Karta Charakterystyki jest dostarczana bezpłatnie Klientom firmy Hewlett-Packard Company Zawiera ona najbardziej aktualne dane znane firmie Hewlett-Packard Company w momencie przygotowywania dokumentu i dołoŝono wszelkich starań, aby była ona dokładna Dane te nie mogą być interpretowane jako gwarancja określonych właściwości produktu ani jego przydatności do określonych zastosowań Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z wymogami jurysdykcji określonych w punkcie 1 powyŝej i moŝe nie spełniać wymagań prawnych obowiązujących w innych krajach 15-Dec WłasnoŜci Fizycne i Chemiczne: Wygląd 9 WłasnoŜci Fizycne i Chemiczne: Postać 9 WłasnoŜci Fizycne i Chemiczne: Zapach 7 / 8

8 Objaśnienie skrótów ACGIH CAS CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA PEL RCRA REC REL SARA STEL TCLP TLV TSCA VOC Amerykański Instytut Higieny (ACGIH) Chemical Abstracts Service Ustawa CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) Kodeks Federalny (CFR) Temperatura zapłonu w tyglu otwartym metodą Clevelanda Departament Transportu Ustawa Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (SARA) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia w Stanach Zjednoczonych Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) Ministerstwo Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia Stanów Zjednoczonych (OSHA) Dopuszczalny poziom ekspozycji Ustawa Resource Conservation and Recovery Act Zalecane Zalecany poziom ekspozycji Ustawa Superfund Amendments and Reauthorization Act z 1986 r Poziom ekspozycji krótkotrwałej (STEL) Procedura wymywania właściwości toksycznych NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenia w środowisku pracy Ustawa TSCA (Toxic Substances Control Act) Lotne związki organiczne 8 / 8

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 20.11.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30 Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz.

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo