Karta Charakterystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki"

Transkrypt

1 Karta Charakterystyki 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu Synonimy ZASTOSOWAĆ SUBSTANCJĘ/PREPARAT Wersja nr 02 CP576Series Data aktualizacji Nr CAS Identyfikacja przedsiębiorstwa Platinum Cyan Ink * TechINK Platinum Cyan Ink Drukowanie atramentowe. Mieszanina 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ Postępowanie w nagłych wypadkach Skutki naraŝenia ostrego Kontakt ze skórą Kontakt z oczami Wdychanie Połknięcie Potencjalne zagroŝenia dla zdrowia Klasyfikacja Drogi naraŝenia ZagroŜenia fizyczne ZagroŜenia zdrowia ZagroŜenia dla środowiska TechINK Manufacturing (PTY) Ltd ul.szturmowa 2A Warszawa, Polska Numer telefonu Skutki uboczne (bezpłatnie na terenie USA) (bezpośrednio) Wiersz obsługi klienta (bezpłatnie na terenie USA) (bezpośrednio) Adres (Instytut Medycyny pracy w Łodzi, Klinika Ostrych Zatruć) (czynny całą dobę) Szkodliwe przy wdychaniu i kontakcie ze skórą Rozpuszczalnik zawarty w tym produkcie moŝe przy kontakcie ze skórą lub wdychaniu powodować podraŝnienia skóry, oczu lub błony śluzowej. NaleŜy unikać kontaktu substancji ze skórą.. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Kontakt ze skórą moŝe powodować podraŝnienie. Szkodliwy w przypadku wchłonięcia przez skórę. Unikać zanieczyszczenia oczu. Kontakt z oczami moŝe powodować podraŝnienie. Kontakt z oczami moŝe powodować podraŝnienie. Kontakt z oczami moŝe powodować podraŝnienie. Octan eteru monometylowego glikolu propylenowego Kontakt z oczami moŝe powodować podraŝnienie. Unikać wdychania oparów lub mgły tego produktu. Działa szkodliwie przy wdychaniu. Wdychanie moŝe powodować podraŝnienie dróg oddechowych. Substancja moŝe być szkodliwa po połknięciu. Połykanie duŝych ilości moŝe powodować problemy związane z przewodem pokarmowym. Działa szkodliwie po połknięciu. Potencjalnymi drogami wystawienia na działanie w warunkach normalnego uŝycia są kontakt ze skórą i oczyma oraz wdychanie. Xn;R20/21 Nie klasyfikowane jako zagroŝenie fizyczne. Szkodliwe przy wdychaniu i kontakcie ze skórą Nie klasyfikowane jako zagroŝenie dla środowiska 1 / 5

2 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki Nr CAS Procent Nr WE Klasyfikacja < Xn;R20/21 Octan eteru monometylowego glikolu propylenowego < R10 Cykloheksanon < R10, Xn;R20 Niebieski pigment Prawnie zastrzeŝone < 2.5 Prawnie zastrzeŝone Vinyl chloride-vinyl acetate copolymer Prawnie zastrzeŝone < 2.5 Prawnie zastrzeŝone 4. PIERWSZA POMOC Wdychanie Kontakt ze skórą Kontakt z oczami Połknięcie 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU Temperatura zapłonu Sprzęt gaśniczy/instrukcje dotyczące gaszenia poŝaru Stosownych środków gaśniczych Specjalnego sprzętu ochronnego dla straŝaków NaleŜy natychmiast wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeŝe powietrze. W przypadku braku ustępowania objawów, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu, natychmiast zdjąć skaŝone ubranie i spłukać skórę obfitą iloŝcią wody. Wyprać odzieŝ oddzielnie przed ponownym uŝyciem. W razie konieczności, skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami usunąć szkła kontaktowe i natychmiast wypłukać oczy duŝą ilością wody, równieŝ pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przepłukać usta wodą. Po połknięciu materiału natychmiast zastosować pomoc lub poradę medyczną - Nie wywoływać wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. 68 C (154.4 f) Setaflash Closed Tester Przenieść zbiorniki z obszaru zagroŝonego poŝarem, jeśli nie wiąŝe się to z zagroŝeniem. Unikać odpływu do kanałów burzowych i rowów prowadzących do dróg wodnych. Stosować substancje gaśnicze: piasek, dwutlenek węgla (CO2), i suche proszki gaśnicze. StraŜacy powinni nosić pełne ubranie ochronne oraz autonomiczny aparat oddechowy. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostroŝności Środki ostroŝności związane ze środowiskiem naturalnym Metody oczyszczania Inne informacje NaleŜy unikać kontaktu substancji ze skórą.. Unikać wdychania oparów lub mgły. Nie dotykać, ani nie chodzić po rozlanej substancji. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć źródła zapłonu. Aby zminimalizować ryzyko kontaktu substancji ze skórą lub oczami, naleŝy stosować środki ochrony indywidualnej. W razie tworzenia się par stosować respirator z odpowiednim filtrem. Nie wylewać do wód powierzchniowych ani systemu kanalizacyjnego. Zebrać uŝywając ziemię, piasek lub inny niepalny materiał, a po wchłonięciu przenieść do pojemników w celu późniejszego usunięcia. Odpady naleŝy usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE Postępowanie z preparatem Przechowywanie Polska Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Unikać wdychania oparów lub mgły tego produktu. UŜywać przy odpowiedniej wentylacji. WyposaŜyć obsługę w sprzęt ochronny. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed działaniem wysokiej temperatury, iskrami i otwartym ogniem. 8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Wartości limitów dotyczących kontaktu z substancją Składniki Rodzaj naraŝenia Wartość ( ) Cykloheksanon ( ) mg/m mg/m mg/m mg/m3 2 / 5

3 Składniki Rodzaj naraŝenia Wartość Octan eteru monometylowego glikolu propylenowego ( ) mg/m mg/m3 Kontrola naraŝenia w miejscu pracy Ochrona dróg oddechowych Ochrona oczu Ochrona skóry i ciała Zasady higieny pracy 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Wygląd Stan fizyczny Postać Kolor Zapach Próg zapachu ph Temperatura wrzenia Temperatura zapłonu Granice palności w powietrzu, górne, % obj. Granice palności w powietrzu, dolne, % obj. PręŜność par Gęstość względna Rozpuszczalność (woda) Stała podziału (n-oktanol/woda) Lepkość Gęstość pary Szybkość parowania Temperatura topnienia Temperatura topnienia Temperatura samozapłonu Zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku niedostatecznej wentylacji załoŝyć odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych. ZałoŜyć okulary ochronne; gogle chemiczne (jeśli mogą się zdaŝyć rozpryski). Zaleca się przepłukiwanie oczu oraz wzięcie prysznica. NaleŜy nosić odpowiednią odzieŝ odporną na działanie substancji chemicznych. ZałoŜyć odpowiednie rękawice odporne na działanie substancji chemicznych. Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału ze skórą. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu. Przed ponownym uŝyciem naleŝy wyprać skaŝoną odzieŝ. Ciekły Ciecz. Błękitny Rozpuszczalnikowy. 68 C (154.4 f) Setaflash Closed Tester Niedostępne < 968 g/l) 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Warunki, których naleŝy unikać Stabilność Niebezpieczna polimeryzacja Ciepło, ogień i iskry. Trwały w warunkach normalnych. Nieznane. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PowaŜne uszkodzenie/podraŝnienie oczu Działanie uczulające na skórę 3 / 5

4 Dalsze informacje Pełne dane dotyczące toksyczności tego preparatu nie są dostępne 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność Toksyczność wodna 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Instrukcje usuwania 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE ADR Brak dostępnych informacji. Brak dostępnych informacji. IATA IMDG RID Nie utylizować razem z innymi odpadami biurowymi. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub sieci wodociągowej. Usuwać odpady materiału zgodnie z lokalnymi, stanowymi, federalnymi oraz regionalnymi przepisami ochrony Ŝrodowiska. Zapewnić gromadzenie i utylizację przez licencjonowaną firmę zajmującą się utylizacją. 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Oznakowanie Zawiera Symbol(e), Cykloheksanon, Niebieski pigment, Octan eteru monometylowego glikolu propylenowego, Vinyl chloride-vinyl acetate copolymer Zwrot(y) R Zwrot(y) S szkodliwy Informacje dotyczące regulacji prawnych R20/21 Szkodliwe przy wdychaniu i kontakcie ze skórą S36/37 Nosić odpowiednią odzieŝ ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Notyfikowano zgodnie z przepisami UE. 16. INNE INFORMACJE Wording of the R-phrases in sections 2 and 3 Inne informacje Zrzeczenie odpowiedzialności Data wydania Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): Informacje o producencie R10 hořlavý. R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. R20/21 Szkodliwe przy wdychaniu i kontakcie ze skórą Niniejsza Karta Charakterystyki Produktu została przygotowana zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC. Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej jest zgodna z poziomem naszej wiedzy, informacja i stan wiedzy na dzień publikacji. Informacja przeznaczona jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania, uŝywania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i uwolnienia nie wymaga ostrzegania ani odbioru jakościowego. MoŜe nie spełniać wymagań obowiązujących w innych krajach. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE: Kolor TechINK (PTY) Ltd. 1 Clifford Street Ottery 7800 ZA Numer telefonu / 5

5 Objaśnienie skrótów Amerykańska Konferencja Specjalistów Higieny Pracy [American Conference of Industrial Hygienists, ACGIH]. CAS Cercla CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP Administracja Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia [Occupational Safety and Health Administration, OSHA] PEL RCRA REC REL SARA TCLP TLV TSCA Amerykański Instytut Higieny (ACGIH) Chemical Abstracts Service Ustawa CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) Kodeks Federalny (CFR) Temperatura zapłonu w tyglu otwartym metodą Clevelanda Departament Transportu Ustawa Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (SARA) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia w Stanach Zjednoczonych Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) Ministerstwo Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia Stanów Zjednoczonych (OSHA) Dopuszczalny poziom ekspozycji Ustawa Resource Conservation and Recovery Act Zalecane Zalecany poziom ekspozycji Ustawa Superfund Amendments and Reauthorization Act z 1986 r. Poziom ekspozycji krótkotrwałej (STEL) Procedura wymywania właściwości toksycznych NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenia w środowisku pracy Ustawa TSCA (Toxic Substances Control Act) 5 / 5

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji/preparatu Zastosowanie preparatu Nr CAS Product code(s) Identyfikacja firmy Numer telefonu alarmowego (Instytut

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy HP

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

Karta Charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Kod produktu MSDS numer Zastosowanie subsatncji/preparatu AVERY SURFACE CLEANER ZA1206 A-1422 Środek czyszczący. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z regulacją Unii Europejskiej EC 1907/2006 wraz z aneksami GREASESTRIP PLUS Kod 103665E Wersja 4 Data przeglądu 16 Listopad 2009 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3

Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3 Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: 10-005,10-060 PREPARAT PRZECIWKO ODKRĘCANIU SIĘ ŚRUB TRWAŁY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wax Shampoo/Szampon samochodowy. Przeznaczenie produktu: Płyn do mycia karoserii z dodatkiem wosków. Kod identyfikacji:

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MC 230 Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli

MEDICLEAN MC 230 Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MC 510 Płyn do mycia naczyń - Miętowy

MEDICLEAN MC 510 Płyn do mycia naczyń - Miętowy SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: MEDICLEAN MC510 Płyn do mycia naczyń - Mięta 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szlachetna zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego, o fakturze

Bardziej szczegółowo

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N Data wydania: 03.03.2008 Data rewizji:01.10.2008 Strona 1z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PREPARATU: Uniwersalny klej szybkoschnący, strzykawka 5MIN. Versachem EPOXY SYSTEM - Ve 46409 UTWARDZACZ

Bardziej szczegółowo

<5% 2372-82-9 219-145-8 - Xn, R22 C; R35 N; R50. <5% 60207-90-1 262-104-4 613-205-00-0 Xn; R22 R43 N; R50-53

<5% 2372-82-9 219-145-8 - Xn, R22 C; R35 N; R50. <5% 60207-90-1 262-104-4 613-205-00-0 Xn; R22 R43 N; R50-53 Kartę charakterystyki wykonano zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data wykonania:2009-12-07 APP EXPRESS Klarlack 3:1 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Dane dotyczące preparatu: APP EXPRESS Klarlack 3:1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 06.11.2013 Przejrzano dnia : 30.10.2009 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Haftschmierstoff Firma

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa P3-manodes Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588).

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588). 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I IMPORTERA Nazwa handlowa: 4CAR OPONA Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Preparat do konserwacji opon. Producent: Zakłady Chemiczne 62-200 Gniezno,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa MANISOFT Wersja 4.1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 13.09.2011 Data aktualizacji : 02.01.2012 Numer: SB_8_Wave Strona: 1 z 9 SPECTRAL WAVE LAKIER GOTOWY

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 13.09.2011 Data aktualizacji : 02.01.2012 Numer: SB_8_Wave Strona: 1 z 9 SPECTRAL WAVE LAKIER GOTOWY Data aktualizacji : 02.01.2012 Numer: SB_8_Wave Strona: 1 z 9 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa Linia Lozamet 2 Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 100236E : Preparat do czyszczenia szkła

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 100236E : Preparat do czyszczenia szkła KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa Windus Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 20.11.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH22 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa EPICARE 5 Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SPIRIGEL COMPLETE Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo