Karta Charakterystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki"

Transkrypt

1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji lub preparatu HP E4SKKC Zastosowanie preparatu Produkt jest bębnem drukującym stosowanym w kopiarkach cyfrowych 9055/9065. Identyfikacja przedsiębiorstwa 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ Skutki naraŝenia ostrego Kontakt z oczami Wdychanie Połknięcie Potencjalne zagroŝenia dla zdrowia Drogi naraŝenia Długotrwałe skutki zdrowotne Działanie rakotwórcze ZagroŜenia fizyczne ZagroŜenia zdrowia ZagroŜenia dla środowiska Inne informacje Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul.szturmowa 2A Warszawa, Polska Numer telefonu (Instytut Medycyny pracy w Łodzi, Klinika Ostrych Zatruć) (czynny całą dobę) Infolinia toksykologiczna firmy Hewlett-Packard (bezpłatnie na terenie USA) (bezpośrednio) Linia obsługi klienta HP (bezpłatnie na terenie USA) (bezpośrednio) Adres PodraŜnienie śadne składniki nie zostały zaklasyfikowane jako substancje rakotwórcze (według Unii Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), komisji ds. MAK w Niemczech, Narodowego Programu Toksykologicznego (NTP), Ministerstwa Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia Stanów Zjednoczonych (OSHA) i Amerykańskiej Konferencji Państwowych Higienistów Przemysłowych (ACGIH)). Nie klasyfikowane jako zagroŝenie fizyczne. Nie klasyfikowane jako zagroŝenie dla zdrowia Nie klasyfikowane jako zagroŝenie dla środowiska Ten produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami OSHA CFR lub Dyrektywy Unii Europejskiej 1999/45/WE wraz z poprawkami. 1 / 5

2 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składnik/substancja Numer CAS Zawartość (% Numer WE Klasyfikacja w Unii wagowy) Europejskiej Stop aluminiowy Związek OPC Barwnik organiczny Poliwęglan < PIERWSZA POMOC Wdychanie Kontakt z oczami Połknięcie. W przypadku wystąpienia objawów podraŝnienia naleŝy umyć skórę wodą i mydłem POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU Temperatura zapłonu i metoda pomiaru Sprzęt gaśniczy/instrukcje dotyczące gaszenia poŝaru Stosownych środków gaśniczych Środki gaśnicze, których nie wolno uŝyć ze względów bezpieczeństwa Nietypowe zagroŝenia poŝarem i wybuchem Niebezpieczne produkty spalania Specjalne metody W przypadku zapalenia się drukarki naleŝy postępować tak, jak podczas poŝaru urządzeń elektrycznych. Ditlenek węgla, woda lub proszki gaśnicze Tlenek węgla lub dwutlenek węgla. Nie oznaczone. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostroŝności Środki ostroŝności związane ze środowiskiem naturalnym. Więcej informacji moŝna znaleźć w punkcie 13 dotyczącym postępowania z odpadami. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE Postępowanie z preparatem Przechowywanie 8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Dodatkowe dane ekspozycyjne Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu oraz zanieczyszczenia skóry i oczu. UŜywać przy odpowiedniej wentylacji. Chronić przed działaniem wysokiej temperatury, iskrami i otwartym ogniem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i w stanie suchym. Przechowywać z dala od silnych utleniaczy. Nie oznaczone. 2 / 5

3 Środki ochrony indywidualnej Ogólne Podczas zastosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z maski ochronnej nie jest wymagane. 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Wygląd Stan fizyczny Postać Kolor Zapach Próg zapachu ph Temperatura wrzenia Temperatura zapłonu Palność Granice palności w powietrzu, górne, % obj. Granice palności w powietrzu, dolne, % obj. PręŜność par Gęstość względna Rozpuszczalność (woda) Stała podziału (n-oktanol/woda) Lepkość Gęstość pary Szybkość parowania Temperatura topnienia Temperatura topnienia Temperatura samozapłonu Zielony, aluminiowy cylinder Ciało stałe Zielonkawoniebieski Bezzapachowy Niepalny Częściowo rozpuszczalny w ketonach, estrach i rozpuszczalnikach aromatycznych. CięŜar właściwy 1.2 (H2O = 1) Temperatura mięknienia 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ C ( f) Stabilność Warunki, których naleŝy unikać Materiały, których naleŝy unikać Niebezpieczne produkty rozkładu Niebezpieczna polimeryzacja Produkt jest stabilny w normalnych warunkach przechowywania. drukujący: Wystawienie na działanie światła Silne utleniacze Brak rozkładu podczas normalnego przechowywania. Nie występuje. 3 / 5

4 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Właściwości draŝniące na oczy Toksyczność przewlekła Uczulenie Działanie rakotwórcze Działanie mutagenne Reprodukcja Dalsze informacje Produkt nie został zaklasyfikowany jako draŝniący według normy HCS Ministerstwa Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia Stanów Zjednoczonych (OSHA) oraz Dyrektywy Unii Europejskiej 67/548/EWG wraz z poprawkami. Brak dostępnych informacji. Produkt nie został zaklasyfikowany jako uczulający według Dyrektywy Unii Europejskiej 67/548/EWG wraz z poprawkami oraz normy HCS Ministerstwa Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia Stanów Zjednoczonych (OSHA). Produkt nie jest rakotwórczy ani nie jest podejrzewany o takie działanie zgodnie z monografami Międzynarodowej Organizacji Badań nad Rakiem (IARC), Narodowego Programu Toksykologii (NTP), przepisów i dyrektyw Amerykańskiej Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA), Unii Europejskiej oraz wniosku Proposition 65 (Kalifornia). Nie wykazuje właściwości mutagennych (test Amesa: Salmonella typhimurium) Produkt nie został zaklasyfikowany jako toksyczny według Dyrektywy Unii Europejskiej 67/548/EWG wraz z poprawkami, wniosku Prop. 65 (Kalifornia) oraz DFG (Niemcy). Pełne dane dotyczące toksyczności tego preparatu nie są dostępne Informacje o potencjalnych zagroŝeniach dla zdrowia moŝna znaleźć w punkcie 3, natomiast procedury dotyczące udzielania pierwszej pomocy - w punkcie INFORMACJE EKOLOGICZNE Inne szkodliwe skutki działania Ten produkt nie został zbadany pod kątem wpływu na środowisko naturalne. 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Instrukcje usuwania Nie naleŝy niszczyć kasety z tonerem (chyba Ŝe zostały podjęte odpowiednie kroki zabezpieczające przed wybuchem pyłu). Rozproszone cząsteczki substancji mogą utworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Odpady naleŝy usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP's Planet Partners zapewnia prosty i wygodny recykling oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy HP do drukarek atramentowych i laserowych. Więcej informacji o tym programie oraz o dostępności związanych z nim usług w danym kraju moŝna znaleźć na stronie Ogólne Produkt nie podlega regulacjom DOT, IATA, ADR, IMDG, ani RID (USA). 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Przepisy międzynarodowe Oznakowanie Zawiera Wszystkie substancje chemiczne występujące w tym produkcie firmy HP zostały opisane zgodnie z przepisami dotyczącymi informowania o substancjach chemicznych, obowiązującymi w następujących krajach: USA (TSCA), Unia Europejska (EINECS/ELINCS), Szwajcaria, Kanada (DSL/NDSL), Australia, Japonia, Filipiny, Korea Południowa, Nowa Zelandia i Chiny. Barwnik organiczny, Poliwęglan, Stop aluminiowy, Związek OPC 16. INNE INFORMACJE Informacje o producencie Inne informacje Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, ID USA (bezpośrednio) (bezpłatnie na terenie USA) Niniejsza Karta Charakterystyki Produktu została przygotowana zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC. 4 / 5

5 Zrzeczenie odpowiedzialności Data wydania Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): Objaśnienie skrótów Niniejsza Karta Charakterystyki jest dostarczana bezpłatnie Klientom firmy Hewlett-Packard Company. Zawiera ona najbardziej aktualne dane znane firmie Hewlett-Packard Company w momencie przygotowywania dokumentu i dołoŝono wszelkich starań, aby była ona dokładna. Dane te nie mogą być interpretowane jako gwarancja określonych właściwości produktu ani jego przydatności do określonych zastosowań. Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z wymogami jurysdykcji określonych w punkcie 1 powyŝej i moŝe nie spełniać wymagań prawnych obowiązujących w innych krajach. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ: Inne informacje Amerykańska Konferencja Specjalistów Higieny Pracy [American Conference of Industrial Hygienists, ACGIH]. CAS cercla CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP Administracja Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia [Occupational Safety and Health Administration, OSHA] PEL RCRA REC REL SARA STEL (NDSCh) TCLP TLV TSCA Lotne związki organiczne Amerykański Instytut Higieny (ACGIH) Chemical Abstracts Service Ustawa CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) Kodeks Federalny (CFR) Temperatura zapłonu w tyglu otwartym metodą Clevelanda Departament Transportu Ustawa Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (SARA) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia w Stanach Zjednoczonych Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) Ministerstwo Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia Stanów Zjednoczonych (OSHA) Dopuszczalny poziom ekspozycji Ustawa Resource Conservation and Recovery Act Zalecane Zalecany poziom ekspozycji Ustawa Superfund Amendments and Reauthorization Act z 1986 r. Poziom ekspozycji krótkotrwałej (STEL) Procedura wymywania właściwości toksycznych NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenia w środowisku pracy Ustawa TSCA (Toxic Substances Control Act) Lotne związki organiczne 5 / 5

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji/preparatu Zastosowanie preparatu Nr CAS Product code(s) Identyfikacja firmy Numer telefonu alarmowego (Instytut

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy HP

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych Rozdział 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MC 230 Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli

MEDICLEAN MC 230 Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3

Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3 Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: 10-005,10-060 PREPARAT PRZECIWKO ODKRĘCANIU SIĘ ŚRUB TRWAŁY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SPIRIGEL COMPLETE Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

NOVALIT GF Preparat gruntująco-impregnujący pod polikrzemianowe farby elewacyjne

NOVALIT GF Preparat gruntująco-impregnujący pod polikrzemianowe farby elewacyjne NOVALIT GF Farby KABE Data sporządzenia/aktualizacji: 30-04-2004 / 30-11-2012 Wersja nr 6 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010 Data sporządzenia/aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MC 510 Płyn do mycia naczyń - Miętowy

MEDICLEAN MC 510 Płyn do mycia naczyń - Miętowy SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: MEDICLEAN MC510 Płyn do mycia naczyń - Mięta 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588).

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588). 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I IMPORTERA Nazwa handlowa: 4CAR OPONA Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Preparat do konserwacji opon. Producent: Zakłady Chemiczne 62-200 Gniezno,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szlachetna zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego, o fakturze

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z regulacją Unii Europejskiej EC 1907/2006 wraz z aneksami GREASESTRIP PLUS Kod 103665E Wersja 4 Data przeglądu 16 Listopad 2009 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE KARTA CHARAKTERYSTYKI Przejrzano dnia 07/02/2008 Numer aktualizacji 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Kod wyrobu Rodzina chemiczna Zalecane użycie SWEPCO 121 Tri-Plex

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH55 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i importera. ------------------------------------------------------------------------------------ - Środek do zabezpieczania podłóg. Wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa MANISOFT FOAM Wersja 3.1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa MANISOFT Wersja 4.1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa SERAMAN MEDICAL Wersja 4.1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006) Strona 1 z 6 PKT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa. PRODUKT Opis produktu: Olej mineralny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa Linia Lozamet 2 Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wax Shampoo/Szampon samochodowy. Przeznaczenie produktu: Płyn do mycia karoserii z dodatkiem wosków. Kod identyfikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 13.09.2011 Data aktualizacji : 02.01.2012 Numer: SB_8_Wave Strona: 1 z 9 SPECTRAL WAVE LAKIER GOTOWY

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 13.09.2011 Data aktualizacji : 02.01.2012 Numer: SB_8_Wave Strona: 1 z 9 SPECTRAL WAVE LAKIER GOTOWY Data aktualizacji : 02.01.2012 Numer: SB_8_Wave Strona: 1 z 9 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

śrący (C). Powoduje powaŝne oparzenia (R35). Nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny dla środowiska.

śrący (C). Powoduje powaŝne oparzenia (R35). Nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny dla środowiska. KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 7 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: ług sodowy CH702xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SILONDA LIPID

Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SILONDA LIPID KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa SILONDA LIPID Wersja 5 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N Data wydania: 03.03.2008 Data rewizji:01.10.2008 Strona 1z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PREPARATU: Uniwersalny klej szybkoschnący, strzykawka 5MIN. Versachem EPOXY SYSTEM - Ve 46409 UTWARDZACZ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data wykonania:2009-12-07 APP EXPRESS Klarlack 3:1 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Dane dotyczące preparatu: APP EXPRESS Klarlack 3:1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo