Karta Charakterystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki"

Transkrypt

1 Karta Charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy HP ElectroInk Fluorescent Pink 002 Q4035A N/A Data wydania Numer wersji Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane zastosowania Niezalecane zastosowania Identyfikacja przedsiębiorstwa Produkt HP do urządzeń z serii HP Indigo Digital Presses series 1000 and Nieznane. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul.szturmowa 2A Warszawa, Polska Numer telefonu Infolinia toksykologiczna firmy Hewlett-Packard (bezpłatnie na terenie USA) (bezpośrednio) Linia obsługi klienta HP (bezpłatnie na terenie USA) (bezpośrednio) Adres Emergency number OPTIONAL (24h) Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami. Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EEC lub 1999/45/EC, z późniejszymi zmianami Podsumowanie dotyczące zagrożeń Zagrożenia fizyczne Zagrożenia dla zdrowia Zagrożenia dla środowiska Zagrożenia szczególne Główne objawy 2.2. Elementy oznakowania Nie stwierdzono istnienia zagrożeń fizycznych. Nie klasyfikowane jako zagrożenie dla zdrowia Nie stwierdzono istnienia zagrożeń ekologicznych. Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami Piktogramy określające zagrożenie Hasło ostrzegawcze Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Zwroty wskazujące środki ostrożności Zapobieganie Reagowanie Przechowywanie Pozbywanie się Informacje uzupełniające na etykiecie Mieszanina nie spełnia kryteriów dla jej zaklasyfikowania. Version No.: 01 Data wydruku: / 7

2 2.3. Zwroty ostrzegawcze Nie przydzielony. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2. Mieszaniny Składniki nie są niebezpieczne lub są poniżej granic wymagających ich ujawnienia. Uwagi do składu SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Ogólne informacje 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Wdychanie Kontakt ze skórą Kontakt z oczami Połknięcie 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Ten produkt został oceniony przy użyciu kryteriów określonych w Dyrektywach Unii Europejskiej 67/548/EWG i 1999/45/EC wraz z poprawkami. Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. W przypadku zatrucia oparami należy wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Podać tlen w przypadku trudności z oddychaniem. Jeśli utrzymują się objawy, zapewnić pomoc medyczną. Obszary skóry, które miały kontakt z preparatem, należy umyć wodą i delikatnym mydłem. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktować się z lekarzem. Nie trzeć oczu. Natychmiast przemyć oczy dużą ilością czystej, letniej wody (łagodnym strumieniem), przez co najmniej 15 minut lub do momentu usunięcia cząstek. Jeśli utrzymuje się podrażnienie, zapewnić pomoc medyczną. Nie należy stosować środków neutralizujących. NIE wywoływać wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. W przypadku spożycia dużej ilości skontaktować się z lekarzem. No notes to physicians. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru Ogólne zagrożenia pożarowe 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Niezalecane środki gaśnicze 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 5.3. Informacje dla straży pożarnej Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Dla personelu udzielającego pomocy Stosować substancje gaśnicze: Gaśnica proszkowa, CO2, zraszanie wodą lub zwykłą pianą Nieznane. Nieznane. Przenieść zbiorniki z obszaru zagrożonego pożarem, jeśli nie wiąże się to z zagrożeniem. Opróżnić obszar i gasić pożar z odpowiedniej odległości. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla personelu nie udzielającego pomocy Dla personelu udzielającego pomocy 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Nie wylewać do wód powierzchniowych ani systemu kanalizacyjnego. Version No.: 01 Data wydruku: / 7

3 6.4. Odniesienia do innych sekcji SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Unikać długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu tego materiału ze skórą. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źródeł zapłonu. Przedsięwzišć środki zapobiegawcze przeciwko wyładowaniu statycznemu. Chronić przed działaniem wysokiej lub niskiej temperatury. Przechowywać w chłodnym, zacienionym miejscu. Nie przechowywać bezpośrednio na słońcu. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Wartości graniczne narażenia Nie podano granic ekspozycji dla składnika/składników. Dopuszczalne wartości biologiczne Zalecane procedury monitorowania Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL) Przewidywane stężenia nie powodujące zmian w środowisku (PNEC) Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla składnika/składników Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Ogólne informacje Ochrona oczu/twarzy Ochrona skóry Aby zminimalizować ryzyko kontaktu substancji ze skórą lub oczami, należy stosować środki ochrony indywidualnej. - Ochrona rąk - Inne Ochrona dróg oddechowych Zagrożenia termiczne Zasady higieny pracy SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd Wygląd Kolor Zapach Próg zapachu ph Temperatura topnienia/krzepnięci a Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Temperatura zapłonu Szybkość parowania Pasta Ciało stałe. Różowy. łagodny węglowodorowy 188 C (370.4 F) (podstawę stanowią węglowodory naftowe) Palność (ciała stałego, gazu) Version No.: 01 Data wydruku: / 7

4 Górne/dolne progi palności lub progi wybuchowości Dolna granica palności (%) Górna granica palności (%) Prężność par Gęstość względna Rozpuszczalność Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) Temperatura rozkładu Lepkość Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające 9.2. Inne informacje Ciężar właściwy VOC (lotny składnik organiczny) (wagowo %) Nierozpuszczalny SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 675 g/l (5.63 lbs/gal. US) Reaktywność Stabilność chemiczna Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać Nie występuje Materiały niezgodne Produkt może reagować z silnymi utleniaczami Niebezpieczne produkty rozkładu SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Ogólne informacje Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra Toksyczność ostra Podrażnienie/uszkodzenie skóry Poważne podrażnienie/uszkodzenie oczu Uczulenie przy wdychaniu Uczulenie przy kontakcie ze skórą Mutageniczność komórek zarodka Działanie rakotwórcze Wpływ na rozrodczość Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po jednokrotnym kontakcie Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po wielokrotnym kontakcie Podczas rozkładu produkt wydziela tlenek węgla, dwutlenek węgla i/lub węglowodory o niskim ciężarze cząsteczkowym. Informacje o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia można znaleźć w punkcie 2, natomiast procedury dotyczące udzielania pierwszej pomocy - w punkcie 4. Niebezpieczeństwo zassania Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji Version No.: 01 Data wydruku: / 7

5 Inne informacje Ten atrament nie został przetestowany. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność wodna Ten produkt nie został zbadany pod kątem wpływu na środowisko naturalne Toksyczność Nie podano danych dotyczących toksyczności dla składnika/składników Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do bioakumulacji Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow) Współczynnik biokoncentracji (BCF) Mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą biakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą i ulegającą intensywnej bioakumulacji. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Odpad resztkowy Zanieczyszczone opakowanie Kod odpadu wg klasyfikacji UE Metody utylizacji/informacje Odpady należy usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Departament Transportu Not regulated as a hazardous material by DOT. IATA Nie zaklasyfikowano jako towar niebezpieczny. IMDG Nie zaklasyfikowano jako towar niebezpieczny. SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Przepisy UE Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik I Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik II Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 o trwałych organicznych substancjach zanieczyszczających środowisko, Załącznik I ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 1 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 2 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 3 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik V ze zmianami Version No.: 01 Data wydruku: / 7

6 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Załącznik II Rejestr uwolnień i przekazów substancji zanieczyszczających środowisko Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(1) Spis kandydacki na bieżąco publikowany przez ECHA Zezwolenia Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik XIV Substancje podlegające zezwoleniom Ograniczenia dotyczące użytkowania Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik REACH XVII Substancje podlegające ograniczeniom sprzedaży i stosowania ze zmianami Rozporządzenie 2004/37/WE: o ochronie pracowników przed zagrożeniami odnoszącymi się do substancji rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy Rozporządzenie 92/85/EWD: o bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników w ciąży oraz pracowników, którzy po niedawnym porodzie lub karmiących piersią Inne rozporządzenia UE Rozporządzenie 96/82/WE (Seveso II) o kontroli poważnych zagrożeń wypadkiem z udziałem substancji niebezpiecznych Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych Inne przepisy Wszystkie substancje chemiczne występujące w tym produkcie firmy HP zostały opisane zgodnie z przepisami dotyczącymi informowania o substancjach chemicznych, obowiązującymi w następujących krajach: USA (TSCA), Unia Europejska (EINECS/ELINCS), Szwajcaria, Kanada (DSL/NDSL), Australia, Japonia, Filipiny, Korea Południowa, Nowa Zelandia i Chiny. Przepisy krajowe Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: Inne informacje Źródła Pełny tekst jakiegokolwiek zwrotów lub zwrotór-r i zwrotów-h zgodnie z sekcjami 2 do 15 Informacje o wersji Informacje o szkoleniu Identyfikacja produktu producenta: stany fizyczne SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa: Zastosowanie produktu SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie: 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 9. Własnożci Fizycne i Chemiczne: Multiple Properties SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne: <INDENT>Color SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne: Ogólne informacje Dane Przepisów o Zgrożeniach (HazReg): Spisy międzynarodowe Zrzeczenie odpowiedzialności Niniejsza Karta Charakterystyki jest dostarczana bezpłatnie Klientom firmy Hewlett-Packard Company. Zawiera ona najbardziej aktualne dane znane firmie Hewlett-Packard Company w momencie przygotowywania dokumentu i dołożono wszelkich starań, aby była ona dokładna. Dane te nie mogą być interpretowane jako gwarancja określonych właściwości produktu ani jego przydatności do określonych zastosowań. Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z wymogami jurysdykcji określonych w punkcie 1 powyżej i może nie spełniać wymagań prawnych obowiązujących w innych krajach. Data wydania Version No.: 01 Data wydruku: / 7

7 Informacje o producencie Objaśnienie skrótów Hewlett-Packard Indigo BV Startbaan XR Amstelveen The Netherlands (bezpośrednio) (bezpłatnie na terenie USA) ACGIH (Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych - American Conference of Governmental Industrial Hygienists) CAS Ustawa o ochronie środowiska naturalnego CFR COC Departament Transportu EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA PEL RCRA REC REL SARA NDSCh TCLP: <wartość> ~= NDS Ustawa o kontroli substancji toksycznych Lotny związek chemiczny (VOC) Amerykański Instytut Higieny (ACGIH) Chemical Abstracts Service Ustawa CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) Kodeks Federalny (CFR) Temperatura zapłonu w tyglu otwartym metodą Clevelanda Departament Transportu Ustawa Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (SARA) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia w Stanach Zjednoczonych Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) Ministerstwo Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia Stanów Zjednoczonych (OSHA) Dopuszczalny poziom ekspozycji Ustawa Resource Conservation and Recovery Act Zalecane Zalecany poziom ekspozycji Ustawa Superfund Amendments and Reauthorization Act z 1986 r. Poziom ekspozycji krótkotrwałej (STEL) Procedura wymywania właściwości toksycznych Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy Ustawa TSCA (Toxic Substances Control Act) Lotne związki organiczne Version No.: 01 Data wydruku: / 7

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji/preparatu Zastosowanie preparatu Nr CAS Product code(s) Identyfikacja firmy Numer telefonu alarmowego (Instytut

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych Rozdział 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu KOKS WĘGLOWY Numer WE: 266-010-4 Numer CAS: 65996-77-2 Numer rejestracyjny REACH: Zwolniony z

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo