Liquid Ice Spray Czyszczący

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liquid Ice Spray Czyszczący"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: Numer (Producenta) Karty Charakterystyki: Producent: Adres: Saint-Gobain Abrasives, Inc. 1 New Bond Street Worcester, MA Telefon ogólny: Telefon alarmowy: Strona internetowa: Data publikacji Karty Charakterystyki: 29 sierpnia 2010 r. Data aktualizacji Karty Charakterystyki: 15 grudnia 2010 r. NFPA [Krajowe stowarzyszenie ochrony przeciwpożarowej w USA] System Identyfikacji Materiałów Niebezpiecznych (HMIS) Zagrożenie dla zdrowia 1 Zagrożenie pożarowe 0 Reaktywność 0 Środki ochrony osobistej 1 SEKCJA 2 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Nazwa chemiczna Numer CAS Zawartość procentowa Numer WE Związek nonylofenolu oksyetylenowany ,1 5 % wagowo Gliceryna (99,5%) ,5 4 % wagowo Siloksan polidimetylu ,2 1 % wagowo Woda zdejonizowana ,5 % wagowo Hydroksymetylo-5,5- dimetylohydantoina ,05 0,5 % wagowo

2 SEKCJA 3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Ogólna identyfikacja zagrożeń: UWAGA! Działa drażniąco. Droga narażenia: Skażenie oczu, skażenie skóry, zatrucie inhalacyjne, zatrucie drogą pokarmową Możliwe skutki dla zdrowia: Skażenie oczu: Skażenie skóry: Zatrucie inhalacyjne: Zatrucie drogą pokarmową: Może działać drażniąco. Może działać drażniąco. Długotrwałe lub nadmierne narażenie przez drogi oddechowe może powodować podrażnienie układu oddechowego. Szkodliwy po połknięciu. Wskutek połknięcia mogą wystąpić mdłości, wymioty, biegunka i podrażnienie układu żołądkowojelitowego. SEKCJA 4 PIERWSZA POMOC Kontakt z oczami: Kontakt ze skórą: Kontakt przez drogi oddechowe: Zatrucie drogą pokarmową: Przepłukać oczy wodą przez 15 minut Przemyć wodą. Wyprowadzić zatrutego na świeże powietrze. W przypadku połknięcia należy wywołać wymioty. Niezwłocznie skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. SEKCJA 5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Temperatura samozapłonu: Dolna granica palności/wybuchowości: Górna granica palności/wybuchowości: Postępowanie w razie pożaru: Zalecane środki gaśnicze: Nie stanowi zagrożenia pożarowego. Woda Klasyfikacja wg NFPA: Zagrożenie dla zdrowia wg klasyfikacji NFPA: 1 Zapalność wg klasyfikacji NFPA: 0 Reaktywność wg klasyfikacji NFPA: 0

3 SEKCJA 6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostrożności: Stosować środki ochrony osobistej wskazane w sekcji 8. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków, kanalizacji lub cieków wodnych. Metody oczyszczania / usuwania: Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zebrać za pomocą obojętnego materiału pochłaniającego ciecze (np. suchego piasku lub ziemi) i usunąć do pojemnika na odpady chemiczne. Zapewnić wentylację. Zebrać wyciek za pomocą nieiskrzącego narzędzia. Umieścić w odpowiednim pojemniku do usunięcia. SEKCJA 7 POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie zamrażać. Szczególne zasady postępowania z produktem: Należy zachować ostrożność. Produkt pod wysokim ciśnieniem. Nadmiernie wysokie ciśnienie i temperatura mogą spowodować nadciśnienie, a w rezultacie rozerwanie pojemnika lub wybuch. Zasady higieny: Dokładnie umyć ręce po zakończeniu pracy z produktem. Unikać kontaktu z oczami i skórą. SEKCJA 8 KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ WYTYCZNE DOT. KONTROLI POZIOMU NARAŻENIA Ochrona oczu/twarzy: Ochrona skóry: Inne środki ochrony: Należy stosować okulary ochronne lub gogle ochronne odporne na działanie środków chemicznych. Należy stosować rękawice ochronne. Należy przestrzegać standardowych zasad BHP. WYTYCZNE DOT. KONTROLI POZIOMU NARAŻENIA

4 SEKCJA 9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Postać fizyczna: ciecz Barwa: żółta Zapach: owocowy Temperatura wrzenia: 212 F (100 C) Temperatura topnienia: 32 F (0 C) Ciężar właściwy: 0,99 w temp. 77 F (25 C) Temperatura odparowania: szybkość parowania < 1 Odczyn ph: 6,5 Temperatura samozapłonu: SEKCJA 10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność chemiczna: Stabilny w warunkach normalnej temperatury i ciśnienia. Niebezpieczna polimeryzacja: Nie odnotowano Warunki, których należy unikać: Źródła ciepła, otwartego płomienia, zapłonu i iskrzenia. Materiały, których należy unikać. Produktu nie należy zamrażać lub przechowywać w temperaturze poniżej 32oF. Materiały, których należy unikać: Środki utleniające, silne kwasy i zasady. SEKCJA 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE SEKCJA 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność: Wpływ na środowisko: Brak danych dotyczących ekotoksyczności produktu. Brak danych dotyczących oddziaływania produktu na środowisko. SEKCJA 13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Usuwanie odpadów: Odpady należy usuwać zgodnie z Wytycznymi Agencji Ochrony Środowiska (EPA) w USA, wyszczególnionymi w 40 CFR [Kodeks przepisów federalnych] w sprawie klasyfikacji odpadów niebezpiecznych przed ich usunięciem. Ponadto należy przestrzegać lokalnych przepisów lub wytycznych dotyczących usuwania odpadów, o ile mają zastosowanie, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami. Odpady należy usuwać zgodnie z wytycznymi EPA i/lub przepisami lokalnymi lub krajowymi.

5 SEKCJA 14 INFORMACJE O TRANSPORCIE Nazwa wysyłkowa wg klasyfikacji DOT: środek czyszczący (jeżeli nie opisano inaczej) Klasa ładunku: 55 SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH SEKCJA 16 INNE INFORMACJE Zagrożenie dla zdrowia wg klasyfikacji HMIS: 1 Zagrożenie pożarowe wg klasyfikacji HMIS: 0 Reaktywność wg klasyfikacji HMIS: 0 Środki ochrony osobistej wg. klasyfikacji HMIS: 1 Data publikacji Karty Charakterystyki: 9 sierpnia 2010 r. Data aktualizacji Karty Charakterystyki: 15 grudnia 2010 r. Prawa autorskie Actio Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

BETONGRUNT 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

BETONGRUNT 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH Strona: 1 z 4 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: Zastosowanie: Betongrunt przeznaczony jest do gruntowania ścisłych i niechłonnych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12 Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 24.10.2000 Data aktualizacji karty 19.06.2012 Wersja numer 1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA Data aktualizacji: 2008-01-15 Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Roszowicki Las - Lipowina Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego WYLEWKA BETONOWA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Roszowicki Las - Lipowina Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego WYLEWKA BETONOWA Data sporządzenia: 25.08.2008 Data aktualizacji: 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA. Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Telefon alarmowy: WYLEWKA BETONOWA Wylewka betonowa M20 stanowi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOS RN Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STP COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER 400ml (DIESEL)

KARTA CHARAKTERYSTYKI STP COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER 400ml (DIESEL) Aktualizacja 07-2011 Data zastępuje 11-2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzenie (WE) Nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej PKWiU: 24.30.22-79.30 Strona 1/ 6 Producent: NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000 fax.+48 54 23 00 600, 41 14 600 Telefon

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1/7 Zastosowanie: Smar Pojemność opakowania: 100 ml (*) Dystrybutor: Struers A/S Pederstrupvej 84

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny. Xi Drażniący

Karta charakterystyki mieszaniny. Xi Drażniący 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje o produkcie Nazwa handlowa: PFN Zastosowanie: Zaprawa do spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej i płyt Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1/7 Zastosowanie: Chłodziwo Pojemność opakowania: 1 L, 5 L Dystrybutor: Struers A/S Pederstrupvej

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Nr 6/11 RAPIDO ANTISTATIC

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Nr 6/11 RAPIDO ANTISTATIC 2011-08-12 2011-08-12 1/7 1. Identyfikacja substancji / preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Nazwa preparatu: Pianka do mebli. 1.2. Zastosowanie: Preparat jest przeznaczony do odświeżania i czyszczenia

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Nr KCh/PS/31 Data wydania 28.10.2005 Wydanie : 6 Strona : 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

Dostawca produktu: PELOX Biochemie u. Umwelttechnik GmbH & Co. KG D-30900 Wedemark/Bissendorf; Langer Acker 22

Dostawca produktu: PELOX Biochemie u. Umwelttechnik GmbH & Co. KG D-30900 Wedemark/Bissendorf; Langer Acker 22 Karta charakterystyki mieszaniny strona 1/6 Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej zgodna z Rozporządzeniem REACH SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Wydanie: 6 Data sporządzenia: 06.12.2002 Data aktualizacji: 06.03.2006 Numer w rejestrze; Rej/2260/2003 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO (podstawa: Rozporządzenie MZ Dz. U. Nr 2, poz. 8

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Dostawca:

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Dostawca: Data sporządzenia: 11-11-2006r. Data aktualizacji: 11-07-2012 wersja nr 2 Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo