Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych w"

Transkrypt

1 Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych w Opracowana przez Zespół GK PGE S.A. ustalający zasady eksploatacji majątku sieciowego. Adaptowana dla potrzeb 1/23

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Przedmiot i zakres instrukcji Przeznaczenie instrukcji Definicje i dokumenty związane Wymagania Wymagania zdrowotne Wymagania kwalifikacyjne Zasady eksploatacji Wymagania ogólne Granice eksploatacji Dokumentacja prawna i techniczna Uzgadnianie i koordynacja prac Zasady prowadzenia prac eksploatacyjnych Wymiana informacji eksploatacyjnych Planowanie prac eksploatacyjnych Przerwy w pracy linii kablowych Przekazanie urządzeń do remontu, wycofanie z eksploatacji Rezerwa urządzeń i części zapasowych Ochrona środowiska naturalnego Prowadzenie ruchu Zasady ogólne Prowadzenie ruchu sieciowego Program pracy Organizacja prac Planowanie wyłączeń Zasady postępowania w przypadku likwidacji zakłóceń i usuwania uszkodzeń Zasady postępowania w przypadku pożaru Załączniki Karta eksploatacji linii kablowej - oględzinyprzegląd (*przykładowa) Karta aktualizacji instrukcji /23

3 1. Wstęp 1.1. Przedmiot i zakres instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji są zasady eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych do 110 kv włącznie, zwanych w dalszej części instrukcji liniami kablowymi, w tym zapobieganie powstawania stanów awaryjnych, usuwania uszkodzeń linii kablowych przy uwzględnieniu szeregu indywidualnych właściwości technicznych eksploatowanych kabli i osprzętu kablowego Przeznaczenie instrukcji Instrukcja przeznaczona jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach dozoru i eksploatacji, organizujących i wykonujących prace eksploatacyjne na liniach kablowych WN, SN lub nn w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź- Miasto oraz do niej przyłączonych Definicje i dokumenty związane Definicje i dokumenty związane określone są w opracowaniu Słownik definicji i dokumentów związanych oraz zasady archiwizacji dokumentacji eksploatacyjnej. 2. Wymagania 2.1. Wymagania zdrowotne Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach eksploatacji Pracownicy kierowani do wykonywania prac eksploatacyjnych powinni posiadać, w zależności do wykonywanego zakresu prac ważne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach dozoru Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach dozoru muszą posiadać ważne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy. 3/23

4 2.2. Wymagania kwalifikacyjne Wymagania kwalifikacyjne pracowników zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej w PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto. 3. Zasady eksploatacji Aparaty, urządzenia i osprzęt stosowany w liniach kablowych powinny spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych Wymagania ogólne Eksploatacja linii kablowych niskich, średnich i wysokich napięć obejmuje zagadnienia związane z: przeprowadzaniem okresowych oględzin, przeglądów, prób, pomiarów i badań oraz prac doraźnych, oceną stanu technicznego, prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej, przekazaniem do remontu lub wycofywaniem z eksploatacji, dokonywaniem uzgodnień z operatorami systemów dystrybucyjnych przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych. Eksploatację linii kablowych należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić w szczególności: bezpieczną pracę sieci dystrybucyjnej, zdolność do dystrybucji energii w sposób ciągły i niezawodny, techniczne i organizacyjne możliwości likwidacji awarii w tym w szczególności awarii powodujących zakłócenia w dostarczaniu energii do odbiorców, zbieranie i udostępnianie zagregowanych danych oraz informacji niezbędnych dla prowadzenia ruchu sieciowego, dotrzymywanie parametrów i warunków umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej o jakości wymaganej w odrębnych przepisach, bezpieczeństwo obsługi, otoczenia i wymagania ochrony środowiska, 4/23

5 optymalną żywotność. INSTRUKCJA Eksploatację linii kablowej, będącej częścią składową sieci dystrybucyjnej, prowadzi operator systemu dystrybucyjnego (PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto). Właściciel linii kablowej może na podstawie odpowiedniej umowy powierzyć prowadzenie eksploatacji linii kablowej innemu podmiotowi. Utrzymanie linii kablowych w należytym stanie technicznym powinno być zapewnione poprzez prowadzenie oględzin, pomiarów, prób i badań, przeglądów, konserwacji i remontów, prac doraźnych. Przeprowadzenie zabiegów eksploatacyjnych powinno być właściwie udokumentowane Granice eksploatacji 1. Granicę linii kablowej stanowią głowice kablowe lub końcówki kablowe/zaciski przy bezgłowicowym zakończeniu linii kablowej. Włączone w ciąg linii kablowej odcinki linii napowietrznych zalicza się do tej linii. Odcinki linii napowietrznych eksploatuje się wg zasad określonych w instrukcjach eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych. 2. Granice eksploatacyjne linii kablowych lub ich odcinków eksploatowanych przez różne jednostki organizacyjne operatorów sieci dystrybucyjnych lub przez jednostkę organizacyjną operatora sieci dystrybucyjnej i odbiorcę, powinny być indywidualnie ściśle określone. Zaleca się instalowanie łącznika w punkcie granicznym. Granicę eksploatacyjną pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego, a odbiorcą określa umowa Dokumentacja prawna i techniczna 1. Dokumentacja prawna linii kablowych powinna zawierać w szczególności: decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana), prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, 5/23

6 projekt budowlany, INSTRUKCJA dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z nieruchomości, uzgodnienie usytuowania linii kablowej z właściwymi instytucjami, ustanowione prawa rzeczowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 2. Dokumentacja techniczna linii kablowych obejmuje w szczególności: dokumentację powykonawczą, dokumentację fabryczną urządzeń, w tym: świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, dokumentację eksploatacyjną. 3. Dokumentacja eksploatacyjna linii kablowej powinna zawierać w szczególności: dokumenty przyjęcia do eksploatacji, w tym protokoły przeprowadzonych badań, prób i pomiarów oraz dokumenty gwarancyjne, dokumentacje techniczne wraz z uzgodnieniami, dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów i remontów, dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i wykonanych napraw, protokoły z wynikami wykonanych badań, prób i pomiarów, szczegółowe i zbiorcze plany linii kablowych, dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego. 4. Dokumentacja linii kablowych powinna być na bieżąco aktualizowana. 5. Zaleca się aby szczegółowe plany linii kablowych w formie graficznej były wykonywane w podziałce 1:500. W przypadkach uzasadnionych, szczególnie terenów wiejskich dopuszcza się stosowanie podziałki 1:1000, 1:2000. Na planach dotyczących terenów miejskich powinny być naniesione i opisane 6/23

7 wszystkie linie kablowe ułożone na danej ulicy wraz z rzędnymi, typami muf, przepustów, typu kanalizacji kablowej, kanałów lub tuneli kablowych, itp Uzgadnianie i koordynacja prac 1. Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto są prowadzone w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej, w której mają być wykonane prace eksploatacyjne. 2. W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urządzeń innemu podmiotowi szczegółowe zasady i terminy dokonywania uzgodnień prac eksploatacyjnych z reguluje umowa. 3. dokonuje niezbędnych uzgodnień planowanych prac eksploatacyjnych w zakresie, w jakim mogą one mieć wpływ na pracę sieci, której ruch prowadzą inni operatorzy Zasady prowadzenia prac eksploatacyjnych Ocena stanu technicznego Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego elektroenergetycznych linii kablowych uwzględnia się w szczególności: wyniki oględzin, przeglądów, prób, pomiarów i badań eksploatacyjnych, zalecenia wynikające z programu pracy tych sieci, dane statystyczne o uszkodzeniach i zakłóceniach w pracy sieci, wymagania określone w dokumentacji fabrycznej, wymagania wynikające z lokalnych warunków eksploatacji, wiek linii kablowej oraz zakresy i terminy wykonanych przeglądów, prac doraźnych, napraw i remontów, warunki wynikające z planowanej rozbudowy sieci, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, warunki ochrony środowiska naturalnego. 7/23

8 Oceny stanu technicznego linii kablowej należy dokonywać nie rzadziej niż raz na 5 lat dla linii kablowych nn (zbiorczo np. dla linii kablowych nn wyprowadzonych z tej samej stacji transformatorowej), nie rzadziej niż raz na 5 lat dla linii kablowych SN (indywidualnie dla linii kablowych z tej samej rozdzielni), nie rzadziej niż raz na 3 lata dla linii kablowej o napięciu znamionowym 110kV (indywidualnie dla każdej linii kablowej).. Ocena powinna być odnotowana w dokumentacji eksploatacyjnej linii kablowej Oględziny Oględziny linii kablowych powinny być wykonywane w miarę możliwości podczas ruchu sieci, w zakresie niezbędnym do ustalenia jej zdolności do pracy. Oględziny linii kablowych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat dla linii SN i nn oraz nie rzadziej niż raz na rok dla linii 110 kv. Podczas przeprowadzania oględzin linii kablowej sprawdza się w szczególności: stan tras linii oraz otoczenie tras (wymulenie, zapadliny, prace budowlane), czy w pobliżu tras linii kablowych nie prowadzi się wykopów oraz czy na trasach linii kablowych nie są składowane duże i ciężkie elementy, mogące utrudniać dostęp do kabla lub jego uszkodzenie pod wpływem nacisku na grunt ewentualnie składowanych elementów, stan głowic kablowych (pęknięcia, wycieki, poziom syciwa) i złączy konektorowych, stan połączeń przewodów uziemiających i zacisków przy głowicach, stan ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, stan złączy kablowych, stan połączeń elektrycznych torów prądowych (do kontroli zaleca się wykorzystywać nowoczesne metody/techniki i urządzenia np. kamery termowizyjne, pirometry), stan techniczny oraz zabezpieczenia przeciwkorozyjnego konstrukcji wsporczych linii kablowych w kanałach i tunelach oraz przestrzeniach zewnętrznych, stan widocznych powłok ochronnych kabli, 8/23

9 stan osłon kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody, stan oznaczników linii kablowych i tablic ostrzegawczych (np. na brzegach rzek), aktualny stan liczników rejestrujących zadziałanie ograniczników przepięć 110 kv, stan tuneli kablowych (m.in. wejść, odwodnień, wentylacji, instalacji, urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego), stan szybów kablowych i poszczególnych stref pożarowych, szczelność grodzi przeciwpożarowych, uszczelnień przejść kabli przez stropy, a w przypadku szybu kablowego wentylowanego stan klapy przeciwpożarowej, stan kanałów i studzienek kablowych (m.in. pokrywy, zalanie wodą, zasypanie ziemią, składowanie materiałów na włazach oraz stan grodzi i przegród ogniowych), Wszystkie zagrożenia i usterki zauważone podczas oględzin, powinny być odnotowane w karcie oględzin. Sposób zapisu powinien umożliwiać ustalenie zakresu i stopnia pilności wykonania prac oraz ułatwić przygotowanie właściwych materiałów do tych robót. Zapisy w karcie oględzin powinny być wykorzystywane do oceny stanu technicznego linii oraz planowania prac eksploatacyjnych Prace doraźne Prace doraźne obejmują likwidację zagrożeń i usterek w okresie między kolejnymi przeglądami lub remontami. W szczególności w ramach prac doraźnych należy uzupełniać syciwo w głowicach kablowych wymagających tego rodzaju prac. Podstawą do wykonywania prac doraźnych winny być wyniki oględzin, badań, prób i pomiarów oraz informacje o uszkodzeniach i zakłóceniach Przeglądy Przegląd linii kablowej, polega na kompleksowym wykonaniu zabiegów diagnostycznych (pozwalających na możliwie pełną ocenę stanu 9/23

10 technicznego poszczególnych jej elementów) oraz prac odtwarzających sprawność eksploatacyjną obiektu. Terminy i zakresy przeglądów linii kablowych powinny wynikać z przeprowadzonych oględzin oraz oceny stanu technicznego, z uwzględnieniem zapisów dotyczących wykonywania pomiarów, prób i badań określonych w opracowaniu Zakres badań, pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywania. Przegląd linii kablowych obejmuje w szczególności: oględziny w zakresie określonym w p , pomiary, próby i badania eksploatacyjne, sprawdzenie działania łączników oraz ich stanu technicznego dotyczy łączników zainstalowanych w ciągach kablowych (poza stacjami SN/nN, których stan należy sprawdzić w ramach przeglądu stacji), naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów w tym złączy kablowych, głowic i muf, uszkodzeń ochrony przeciwprzepięciowej, przeciwporażeniowej oraz innych elementów linii kablowej, usunięcie innych zauważonych usterek. Organizacja przeglądu linii powinna uwzględniać w szczególności: najmniej uciążliwy dla odbiorców termin wykonania, bądź też zakwalifikowanie wykonania przeglądu w technologii prac pod napięciem, skład zespołów i rozdział zadań odpowiedni do ich kwalifikacji i wyposażenia, wyposażenie zespołów w niezbędne materiały, części zapasowe, sprzęt i narzędzia, zapewnienie odpowiednich środków transportu i łączności. Zaleca się przegląd linii wykonywać w następującej kolejności: oględziny linii bez wyłączenia napięcia z pełnym rozeznaniem zakresu robót i materiałów, wykonanie robót nie wymagających wyłączenia linii (także tych w technologii prac pod napięciem), wykonanie robót wymagających wyłączenia linii. 10/23

11 Wyniki przeglądu linii kablowej należy odnotować w karcie przeglądu linii kablowej dokumentując odpowiednio prace wykonane i pozostające do wykonania. Wyniki wykonanych pomiarów należy zapisać w odpowiednich protokółach Wymiana informacji eksploatacyjnych Podmioty prowadzące eksploatację linii kablowych w sieciach dystrybucyjnych oraz podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnych liniami kablowymi wymieniają wzajemnie informacje eksploatacyjne. Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zależności od potrzeb: informacje niezbędne do sporządzenia schematów sieci dystrybucyjnych, wyniki oględzin, przeglądów i oceny stanu technicznego, wyniki pomiarów i prób eksploatacyjnych, parametry linii kablowych zmienione w wyniku podjęcia działań eksploatacyjnych, imienne wykazy osób (wraz z danymi teleadresowymi) odpowiedzialnych za podejmowanie działań eksploatacyjnych. Informacje eksploatacyjne, o których mowa są aktualizowane i przekazywane na bieżąco w taki sposób, aby zapewniały prawidłową organizację prac eksploatacyjnych. oraz podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej stosują jednolite nazewnictwo i numerację swoich obiektów i urządzeń. Terminy remontów linii kablowych podmiotów przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej oraz związanych z tym wyłączeń podlegają uzgodnieniu z Planowanie prac eksploatacyjnych opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla urządzeń, instalacji i sieci dystrybucyjnej, w tym dla linii kablowych, obejmujące: oględziny i przeglądy, pomiary i próby eksploatacyjne, 11/23

12 konserwacje i inne prace planowe, remonty. Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych, PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto zapewnia realizację doraźnych prac eksploatacyjnych, mających na celu naprawę szkód zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu urządzeń, instalacji i sieci dystrybucyjnej, w tym linii kablowych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska naturalnego. Podmioty planujące realizację prac eksploatacyjnych wymagających wyłączeń elementów sieci dystrybucyjnej są zobowiązane do przestrzegania zasad i trybu planowania wyłączeń w sieci dystrybucyjnej ustalonego przez PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto Podmioty planujące realizację prac eksploatacyjnych wymagających wyłączeń elementów sieci dystrybucyjnej przekazują do zgłoszenia wyłączeń elementów sieci Przerwy w pracy linii kablowych Należy dążyć do maksymalnego skracania czasów przerw w pracy linii kablowych, szczególnie gdy powodują one przerwy w zasilaniu odbiorców. W tym celu należy: możliwie szybko likwidować zakłócenia w pracy linii kablowych, aby nie przekroczyć łącznego czasu trwania w ciągu roku wyłączeń planowanych i nieplanowanych, jak i czasu trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej, wszystkie wyłączenia planowe poprzedzać dokładnym przygotowaniem robót, a czas ich trwania szczegółowo analizować, koordynować planowe wyłączenia poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnych. Zaleca się wykorzystanie technologii prac pod napięciem Przekazanie urządzeń do remontu, wycofanie z eksploatacji 12/23

13 Remonty INSTRUKCJA Zakres i termin remontów powinien wynikać z oceny stanu technicznego linii kablowych. Zakres remontu powinien uwzględniać w szczególności: stosowanie optymalnych rozwiązań technicznych, wynik analizy techniczno - ekonomicznej, konieczność dotrzymania standardów jakościowych dostarczanej energii w zakresie jej parametrów i ograniczenia wyłączeń planowych i awaryjnych Wycofanie z eksploatacji Wycofanie linii kablowej z eksploatacji następuje na postawie decyzji właściciela uwzględniającej m.in.: wyniki analizy techniczno-ekonomicznej, stan techniczny obiektu, trwałe ustanie zapotrzebowania na dystrybucję energii elektrycznej, konieczność usunięcia kolizji, konieczność rozbudowy i przebudowy sieci. Datę i sposób wycofania z eksploatacji linii kablowej należy uzgodnić z Rezerwa urządzeń i części zapasowych określa i utrzymuje awaryjną rezerwę kabli i osprzętu oraz części zapasowych w ilości niezbędnej do usuwania uszkodzeń linii kablowych. W skład rezerwy awaryjnej powinny wchodzić: kable o budowie, napięciach znamionowych i przekrojach żył typowych dla danej sieci, kompletne zestawy do montażu muf i głowic odpowiednie do eksploatowanych typów kabli. 13/23

14 Rezerwa nie musi znajdować się w magazynie PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź- Miasto, może być gwarantowana przez dostawcę kabli lub osprzętu kablowego według ustalonych zasad. W przypadku powierzenia przez właściciela, PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź- Miasto prowadzenia eksploatacji linii kablowych, zawarta umowa powinna regulować zasady utrzymywania niezbędnej rezerwy materiałów i części zapasowych Ochrona środowiska naturalnego oraz podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony środowiska, określonych odrębnymi przepisami i normami. oraz podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej stosują środki techniczne i organizacyjne wpływające na ograniczenie ew. wpływu na środowisko naturalne, wywołanego pracą urządzeń elektrycznych. 4. Prowadzenie ruchu 4.1. Zasady ogólne Za właściwe prowadzenie ruchu sieciowego swojej sieci dystrybucyjnej odpowiedzialna jest. prowadząc ruch sieciowy oraz eksploatując sieć jest zobowiązana do: utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci będącej jej własnością oraz jej połączeń z innymi sieciami, opracowania oraz uzgodnienia planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zapewnienia ciągłości, niezawodności i efektywności funkcjonowania sieci, rozwoju sieci oraz połączeń z innymi sieciami w celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej. 14/23

15 4.2. Prowadzenie ruchu sieciowego Prowadzenie ruchu sieciowego, a w szczególności: załączanie i wyłączanie linii kablowych, likwidacja zakłóceń i lokalizacja uszkodzeń, koordynacja w zakresie usuwania uszkodzeń, wykonują właściwe służby ruchowe Program pracy Prowadzenie ruchu elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kv powinno być prowadzone na podstawie programu pracy. Dla poszczególnych części elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej mogą być opracowane odrębne programy sieci. określa sytuację i warunki, dla których występuje konieczność opracowania programów pracy sieci o napięciu znamionowym niższym niż 1 kv. Program pracy sieci powinien być sporządzony na podstawie analizy aktualnego jej stanu. W analizie tej należy uwzględnić dodatkowo: aktualnie występujące warunki pracy linii (napięcie, obciążenie, straty), wnioski z oceny stanu technicznego linii. W programie pracy sieci elektroenergetycznej są określane w szczególności: układy połączeń sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych stanach szczególnych, wymagane poziomy napięcia, wartości mocy zwarciowych, rozpływy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci, dopuszczalne obciążenia, warunki uruchomienia urządzeń rezerwowych i dodatkowych źródeł mocy biernej, nastawienia zabezpieczeń oraz automatyki łączeniowej i regulacyjnej, nastawienia zaczepów dławików gaszących, ograniczenia poboru mocy elektrycznej, 15/23

16 miejsca uziemienia punktów gwiazdowych transformatorów, charakterystyka odbioru, harmonogram pracy transformatorów. Program pracy sieci elektroenergetycznej jest aktualizowany nie rzadziej niż raz na 5 lat. Przy każdej istotnej zmianie układu sieci oraz w programach pracy sieci należy sprawdzać dostosowanie do aktualnych warunków zwarciowych. 5. Organizacja prac 5.1. Planowanie wyłączeń opracowuje roczny, kwartalny, miesięczny, tygodniowy i dobowy plan wyłączeń elementów swojej sieci dystrybucyjnej. Podmiot zgłaszający do propozycję wyłączenia linii kablowej określa: nazwę linii, proponowany termin wyłączenia, minimalny czas przywrócenia linii kablowej do pracy, typ wyłączenia (jednorazowe, trwałe, codzienne), opis wykonywanych prac. Podmioty zgłaszają propozycję wyłączenia linii kablowej, conajmniej na 14 dni przed planowaną datą wyłączenia. zatwierdza propozycję wyłączenia linii w terminie do 5 dni od daty dostarczenia zgłoszenia. 6. Zasady postępowania w przypadku likwidacji zakłóceń i usuwania uszkodzeń Przy likwidacji zakłóceń i usuwaniu uszkodzeń nie wolno podejmować jakichkolwiek czynności przy urządzeniach bez polecenia lub zgody koordynującego/kierującego likwidacją zakłócenia zasada ta nie obowiązuje w przypadku ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz zabezpieczania urządzeń przed zniszczeniem. 16/23

17 Należy przestrzegać zasad określonych w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej w (nr Z-1).. 7. Zasady postępowania w przypadku pożaru W przypadku pożaru należy zaalarmować straż pożarną i właściwą służbę dyspozytorską, usunąć ludzi ze strefy zagrożenia, równocześnie przystępując w możliwym i bezpiecznym zakresie do akcji gaśniczej. Przybyłą do gaszenia straż pożarna należy poinformować o możliwych zagrożeniach. Uwaga: Urządzenia znajdujące się pod napięciem do 1 kv gasić gaśnicami proszkowymi lub śniegowymi. Urządzenia powyżej 1 kv można gasić podręcznym sprzętem przeciwpożarowym jedynie po wyłączeniu spod napięcia. 17/23

18 8. Załączniki 8.1. Karta eksploatacji linii kablowej - oględzinyprzegląd (*przykładowa) PGE DYSTRYBUCJA SA Oddział Łódź-Miasto..... Nazwa jednostki eksploatującej... Posterunek Energetyczny (?) KARTA EKSPLOATACJI LINII KABLOWEJ OGLĘDZINY / PRZEGLĄD* Linia... kv Dł. linii... km Rok budowy... Nr eksploatacyjny lunii:.... Data ostatnich oględzin... Data ostatniego przeglądu*... Wykonał: Zakres oględzin/przeglądu* Data: Nazwa linii:... Nr urządz.... Uwagi stan tras linii oraz otoczenie tras (wymulenie, zapadliny, prace budowlane), czy w pobliżu tras linii kablowych nie prowadzi się wykopów oraz czy na trasach linii kablowych nie są składowane duże i ciężkie elementy, mogące utrudniać dostęp do kabla lub jego uszkodzenie pod wpływem nacisku na grunt ewentualnie składowanych elementów, stan głowic kablowych (pęknięcia, wycieki, poziom syciwa) i złączy konektorowych, stan połączeń przewodów uziemiających i zacisków przy głowicach, stan ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, 18/23

19 stan złączy kablowych, INSTRUKCJA stan połączeń elektrycznych torów prądowych (do kontroli zaleca się wykorzystywać nowoczesne metody/techniki i urządzenia np. kamery termowizyjne, pirometry), stan techniczny oraz zabezpieczenia przeciwkorozyjnego konstrukcji wsporczych linii kablowych w kanałach i tunelach oraz przestrzeniach zewnętrznych, stan widocznych powłok ochronnych kabli, stan osłon kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody stan oznaczników linii kablowych i tablic ostrzegawczych (np. na brzegach rzek), aktualny stan liczników rejestrujących zadziałanie ograniczników przepięć 110 kv, stan tuneli kablowych (m.in. wejść, odwodnień, wentylacji, instalacji, urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego), stan szybów kablowych i poszczególnych stref pożarowych, szczelność grodzi przeciwpożarowych, uszczelnień przejść kabli przez stropy, a w przypadku szybu kablowego wentylowanego stan klapy przeciwpożarowej, 19/23

20 stan kanałów i studzienek kablowych (m.in. pokrywy, zalanie wodą, zasypanie ziemią, składowanie materiałów na włazach oraz stan grodzi i przegród ogniowych), Stan urządzeń dodatkowego wyposażenia linii Stan instalacji i urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu pożarniczego sprawdzenie działania łączników oraz ich stanu technicznego dotyczy łączników zainstalowanych w ciągach kablowych (poza stacjami SN/nN, których stan należy sprawdzić w ramach przeglądu stacji), pomiary, próby i badania eksploatacyjne zgodnie z załączoną kartą pomiarów ekspolatacynych (w ramach przeglądu) naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów w tym złączy kablowych, głowic i muf, uszkodzeń ochrony przeciwprzepięciowej, przeciwporażeniowej oraz innych elementów linii kablowe(w ramach przeglądu) usunięcie innych zauważonych usterek (wymienić) (w ramach przeglądu) INSTRUKCJA Wykonał: POMIARY EKSPLOATACYJNE Data:. Zakres pomiarów / nr protokółu Ocena wyników pomiarów 20/23

21 Uwagi i decyzje eksploatacji: Data i podpis Data Podpis kierownika wydziału eksploatacji majątku sieciowego w jednostce Ocena stanu technicznego: Data i podpis Data.. Podpis osoby zatwierdzającej Informacje nt. utworzonych zleceń w Systemie Informatycznym: Data i podpis. Data... Podpis osoby odpowiedzialnej za aktualizację baz danych 21/23

22 8.2. Karta aktualizacji instrukcji Lp. Data aktualizacji Aktualizujący Nr Wersji Uwagi 22/23

23 Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy się do jej przestrzegania: Lp. Data Imię i nazwisko Stanowisko Podpis /23

Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych stacji transformatorowych SN/nN

Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych stacji transformatorowych SN/nN Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych stacji transformatorowych SN/nN Opracowana przez Zespół GK PGE S.A. ustalający zasady eksploatacji majątku sieciowego. Adaptowana dla potrzeb 1/24 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : Program SAIDI 35% Wymiana linii napowietrznej SN L-584 na izolowaną w systemie PAS na odcinku przechodzącym przez tereny leśne od słupa nr 31 do do słupa Nr 48 odgałeźienie

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ;

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ; Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... reprezentowany przez: mgr inż. Czesław Maj Dyrektor

Bardziej szczegółowo

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej,

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, D-1 Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach technicznych i innych kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie; obsługi, konserwacji, napraw montażu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : SAIDI 35% Wymiana słupów o niezadowalającym stanie techniczym wraz z wymian izolatorów ceramicznych na kompozytowe na odcinku linii napowietrznej SN L-753 od słupa NR

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych

Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych Wersja: 02 Data wydania: 01.10.2013 r. Informacje formalne: Opracowanie: Biuro Zarządzania Eksploatacją Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie:

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE 1 1. OSDn zobowiązuje się świadczenia usługi dystrybucji, a URD zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej do obiektu/obiektów - nazwa obiektu adres

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SPIS TREŚCI: 1. Postanowienia ogólne 2. Charakterystyka prac i wymagania Zamawiającego 3. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy oraz

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji

Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Zakres terytorialny działalności TDS: Czym się zajmujemy: Eksploatacją

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zasady prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o. Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp 9 1. Pola elektromagnetyczne 11 1.1. Informacje wstępne 11 1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka 14 1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat zamówienia: Oświetlenie zewnętrzne wraz z zasilaniem fontanny w miejscowości Tymbark Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Tymbark

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH D / E gr. 1, 2, 3.

TEMATYKA EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH D / E gr. 1, 2, 3. TEMATYKA EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH D / E gr. 1, 2, 3. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Lokalizacja: PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE - ZAKŁADU PRODUCYJNEGO 46-050 Przywory ul. Parkowa 3 dz. nr 174/5,

Bardziej szczegółowo

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00 I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Budowa: Przedmiotem opracowania jest informacja bioz inwestycji - rozbudowa Drogi Krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin.. Inwestor: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK FORUM DYSTRYBUTORÓW W ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK NIKÓW W REGULACJI JAKOŚCIOWEJ ENERGETICSERGETICS LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ Załącznik nr 4 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o napięciu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Załącznik nr 8 Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Wstęp Instrukcja przeznaczona jest dla wykonawców wybranych w drodze zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

6. Wykaz właścicieli gruntów na których zaprojektowano sieci i urządzenia elektroenergetyczne.

6. Wykaz właścicieli gruntów na których zaprojektowano sieci i urządzenia elektroenergetyczne. 6. Wykaz właścicieli gruntów na których zaprojektowano sieci i urządzenia elektroenergetyczne. Województwo: pomorskie Imię i nazwisko właściciela L. Nazwa instytucji p. (dzierżawca) 1 Miasto Malbork 2

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 3 wg

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o.

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. MECSp. z o.o. Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. w OSTROWCU ul. SIENKIEWICZA 91 Instrukcja Ruchu l Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr B INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI oświetlenia drogowego miasta Wrocławia będącego w eksploatacji ZDiUM

Załącznik nr B INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI oświetlenia drogowego miasta Wrocławia będącego w eksploatacji ZDiUM Załącznik nr B INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI oświetlenia drogowego miasta Wrocławia będącego w eksploatacji ZDiUM Podstawy prawne: 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI iluminacji obiektów miasta Wrocławia będących w eksploatacji ZDiUM

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI iluminacji obiektów miasta Wrocławia będących w eksploatacji ZDiUM INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI iluminacji obiektów miasta Wrocławia będących w eksploatacji ZDiUM Podstawy prawne: 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz.U.06.89.625 - tekst jednolity) z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne SPIS TREŚCI 1. Wymagania techniczne... 3 2. Przedmiot zamówienia... 4 3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia... 4 4. Stan planowany / zakres prac... 4 5. Rzeczowy zakres prac... 4 6. Wymagania dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn.

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn. SM/ST/2006/12 Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM Klasa III, zawód: technik elektryk, symbol cyfrowy klasyfikacji zawodu: 311303, program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora CKZiU/TE/2015 Czas

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o wyższym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Umowa użyczenia nr...

Umowa użyczenia nr... Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa użyczenia nr....... zawarta w dniu......pomi ędzy ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Rejonowym Zakładem Energetycznym w... zwanym dalej RZE", reprezentowanym przez osoby upełnomocnione:...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Pracownia Projektowo-Realizacyjna AR-KON KONSTANTY LEMAŃSKI 76 200 Słupsk ul. Starzyńskiego 11 tel. 59-84 26 706 e-mail: arkonslu@wp.pl NIP: 839-040-25-48 REGON:771591120 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY branża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY oświetlenia parkingu przy ulicy Ks. Jana Kunza w Bronowie. (pgr nr 318/6, 318/7, 317/7, 317/6) Inwestor: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice Opracowała:

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE

TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE Lp. Podstawy PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE Rodzaje robót, opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Zawada

mgr inż. Dariusz Zawada Dariusz Zawada os. Kosmonautów 14/65 61-631 Poznań tel. +48 600 220 171 NIP 622-116-75-52 dariusz_zawada@prokonto.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt Rozbiórka oświetlenia ulicznego w m-ci Kicin gm.

Bardziej szczegółowo

2.2 Materiały elektryczne Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować materiały elektryczne zgodnie z dokumentacją projektową.

2.2 Materiały elektryczne Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować materiały elektryczne zgodnie z dokumentacją projektową. Opracowanie zawiera: 1. WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej... 3 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej... 3 1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną... 3 1.4 Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo

RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV

RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Karta osób zapoznanych z Instrukcją Podpisem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA.

ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA. Uwaga Badania odbiorcze urządzeń

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 07 System elektroenergetyczny W 864.07 2/10 SPIS TREŚCI 7.1

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII Dariusz Jeziorny, Daniel Nowak TAURON Dystrybucja S. A. Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk Politechnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PCC Rokita Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane)

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG załącznik nr 3 do zaproszenia (załącznik nr 1 do umowy) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG I. Przedmiot zamówienia: Usługi związane z okresową obsługą - przeglądy konserwacyjne, naprawami

Bardziej szczegółowo

Ul. Górna Droga 5 lok Warszawa PROJEKT BUDOWLANY

Ul. Górna Droga 5 lok Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Ul. Górna Droga 5 lok. 4 02-495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Budowa ulic i ścieżek rowerowych w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i płynności

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: 1.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą następującej treści:

reprezentowanym przez: 1.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą następującej treści: Projekt umowy Załącznik Nr 5 UMOWA NR 2151. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Sławno mgr

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Dział 1. Linie elektryczne G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1 Przedmiot opracowania... 2 2 Zakres opracowania... 2 3 Podstawa opracowania... 2 4 Opis rozwiązań technicznych... 2 4.1 Kolizje... 2 4.2 Układanie kabli... 3 5 Ochrona przed porażeniem

Bardziej szczegółowo

Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A.

Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A. Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Działania realizowane w ramach wieloletniego planu optymalizacji Różnicy Bilansowej( 2012-2018). 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Serwisowe Linie Kablowe SN wsparciem dla OSD

Serwisowe Linie Kablowe SN wsparciem dla OSD Serwisowe Linie Kablowe SN wsparciem dla OSD Serwisowa Linia Kablowa (SLK) średniego napięcia to autorskie rozwiązanie technologiczne stworzone w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, oparte o przenośną linię

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Warunki przyłączenia oświetlenia wydane przez Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała dnia 07.03.2011 numer WP/R1/133391/11. 2. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 27.05.2011 znak UA.6730.387.2011.KNM-MG.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (STWiOU)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (STWiOU) Załącznik nr 1 do umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (STWiOU) I. Przedmiot robót: Konserwacja oraz usuwanie awarii (w tym naprawy) dźwigu osobowego z napędem elektrycznym w zakresie:

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo