Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych stacji transformatorowych SN/nN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych stacji transformatorowych SN/nN"

Transkrypt

1 Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych stacji transformatorowych SN/nN Opracowana przez Zespół GK PGE S.A. ustalający zasady eksploatacji majątku sieciowego. Adaptowana dla potrzeb 1/24

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Przedmiot i zakres instrukcji Przeznaczenie instrukcji Definicje i dokumenty związane Wymagania Wymagania zdrowotne Wymagania kwalifikacyjne Zasady eksploatacji Wymagania ogólne Granice eksploatacji Dokumentacja prawna i techniczna Uzgadnianie i koordynacja prac Rodzaje i zasady prowadzenia prac eksploatacyjnych Rezerwa urządzeń i części zapasowych Wymiana informacji eksploatacyjnych Ochrona środowiska naturalnego Planowanie prac eksploatacyjnych Przerwy w pracy stacji SN/nN Przekazanie urządzeń do remontu, wycofanie z eksploatacji Badania i pomiary eksploatacyjne Prowadzenie ruchu Zasady ogólne Prowadzenie ruchu sieciowego Organizacja prac Planowanie wyłączeń Wyposażenie Zasady postępowania w przypadku likwidacji zakłóceń i usuwania uszkodzeń Zasady postępowania w przypadku pożaru Załączniki Karta aktualizacji instrukcji /24

3 1. Wstęp 1.1. Przedmiot i zakres instrukcji Przedmiotem instrukcji są zasady eksploatacji elektroenergetycznych stacji transformatorowych SN/nN, zwanych w dalszej części instrukcji stacjami SN/nN, w tym zapobieganie powstawania stanów awaryjnych, usuwania uszkodzeń stacji przy uwzględnieniu szeregu indywidualnych właściwości technicznych eksploatowanych stacji i osprzętu stacyjnego Przeznaczenie instrukcji Instrukcja przeznaczona jest dla osób zajmujących się eksploatacją (zatrudnionych na stanowiskach dozoru i eksploatacji), organizujących i wykonujących prace eksploatacyjne na stacjach SN/nN Definicje i dokumenty związane Definicje i dokumenty związane określone są w opracowaniu Słownik definicji i dokumentów związanych oraz zasady archiwizacji dokumentacji eksploatacyjnej. 2. Wymagania 2.1. Wymagania zdrowotne 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach eksploatacji Pracownicy kierowani do wykonywania prac eksploatacyjnych powinni posiadać, w zależności do wykonywanego zakresu prac ważne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy. 2. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku dozoru Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach dozoru muszą posiadać ważne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy. 3/24

4 2.2. Wymagania kwalifikacyjne Wymagania kwalifikacyjne pracowników zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy. 3. Zasady eksploatacji Aparaty, urządzenia i osprzęt stosowany w stacjach SN/nN powinny posiadać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów technicznych urządzeń do zastosowań w energetyce Wymagania ogólne 1. Eksploatacja stacji SN/nN obejmuje zagadnienia związane z: a) przeprowadzaniem okresowych oględzin, przeglądów, prób, pomiarów i badań oraz przeprowadzaniem prac doraźnych, b) oceną stanu technicznego stacji, c) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej, d) przekazaniem do remontu lub wycofywaniem z eksploatacji, e) dokonywaniem uzgodnień z operatorami systemów dystrybucyjnych przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych. 2. Eksploatację stacji SN/nN należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić w szczególności: a) bezpieczną pracę sieci dystrybucyjnej, b) zdolność do przetwarzania i dystrybucji energii w sposób ciągły i niezawodny, c) techniczne i organizacyjne możliwości likwidacji awarii w tym w szczególności awarii powodujących zakłócenia w dostarczaniu energii do odbiorców, d) dotrzymywanie parametrów i warunków umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej o jakości wymaganej w odrębnych przepisach, e) estetykę stacji, ogrodzenia oraz otoczenia w granicach własności (względnie w granicach użytkowania) gruntu, f) bezpieczeństwo obsługi, otoczenia i wymagania ochrony środowiska, 4/24

5 g) optymalny czas użytkowania. 3. Eksploatację stacji SN/nN, będącej częścią składową sieci dystrybucyjnej, prowadzi OSD. 4. Właściciel stacji SN/nN, może na podstawie odpowiedniej umowy powierzyć prowadzenie eksploatacji stacji innemu podmiotowi. 5. Utrzymanie stacji SN/nN w należytym stanie technicznym powinno być zapewnione poprzez prowadzenie oględzin, pomiarów, prób i badań, przeglądów, konserwacji i remontów oraz prac doraźnych. 6. Wykonanie prac eksploatacyjnych winno być odnotowywane w dokumentacji eksploatacyjnej Granice eksploatacji 1. Granice urządzeń stacji SN/nN stanowią izolatory odciągowe zainstalowane na słupie stacji słupowej lub ścianach budynku stacji wnętrzowej, a w przypadku podejścia kablowego głowice kablowe, przy czym połączenia między aparaturą stacji, a izolatorem lub głowicą kablową (w tym gniazdo głowicy konektorowej zalicza się do stacji, a izolator lub głowicę (część wtykową głowicy konektorowej) wraz z osprzętem do linii. 2. Granice eksploatacyjne stacji SN/nN lub ich części eksploatowanych przez różne jednostki organizacyjne operatorów sieci dystrybucyjnych lub przez jednostkę organizacyjną operatora sieci dystrybucyjnej i odbiorcę, powinny być indywidualnie ściśle określone. Granicę eksploatacyjną pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego, a odbiorcą określa umowa Dokumentacja prawna i techniczna 1. Dokumentacja prawna stacji SN/nN powinna zawierać w szczególności: a) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana), 5/24

6 b) prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, c) projekt budowlany, d) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z nieruchomości, e) uzgodnienie usytuowania stacji z właściwymi instytucjami, f) ustanowione prawa rzeczowe, g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 2. Dokumentacja techniczna powinna obejmować w szczególności: a) dokumentację powykonawczą, b) w zależności od potrzeb, protokół zakwalifikowania przestrzeni zewnętrznych stacji do kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem, c) dokumentację fabryczną urządzeń zabudowanych w stacji w tym: świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne, d) dokumentację eksploatacyjną. Uwaga: dla typowych rozwiązań powtarzających się w wielu stacjach nie wymaga się posiadania ich dokumentacji fabrycznej w zakresie fabrycznej instrukcji obsługi, opisów technicznych, świadectw dopuszczenia (atestów) w każdej z dokumentacji stacji. Wystarczającym jest w takim wypadku posiadanie jednej dokumentacji obejmującej ten zakres dla grupy stacji. 3. Dokumentacja eksploatacyjna stacji SN/nN powinna obejmować w szczególności: a) dokumenty przyjęcia do eksploatacji, w tym protokół odbioru oraz protokóły prób, pomiarów i badań, b) schemat ideowy z opisem typów urządzeń i podaniem powiązania z siecią, c) dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, napraw i remontów, w tym dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw, d) protokóły zawierające wyniki przeprowadzonych badań, prób i pomiarów zarówno urządzeń jak też pomiarów ruchowych (napięć i prądów) prowadzonych podczas eksploatacji stacji, e) dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego. 6/24

7 3.4. Uzgadnianie i koordynacja prac 1. Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych są prowadzone w uzgodnieniu z OSD odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej, w której mają być wykonane prace eksploatacyjne. 2. W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urządzeń innemu podmiotowi szczegółowe zasady i terminy dokonywania uzgodnień prac eksploatacyjnych z OSD reguluje umowa. 3. Operator systemu dystrybucyjnego dokonuje niezbędnych uzgodnień planowanych prac eksploatacyjnych w zakresie, w jakim mogą one mieć wpływ na pracę sieci, której ruch prowadzą inni operatorzy Rodzaje i zasady prowadzenia prac eksploatacyjnych Oględziny 1. Oględziny stacji SN/nN powinny być wykonywane w miarę możliwości podczas ruchu sieci, w zakresie niezbędnym do ustalenia jej zdolności do pracy. 2. Oględziny stacji przeprowadza się w terminach: a) stacje SN/nN wyposażone w elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową lub sterującą (w szczególności sterowanie radiowe) współpracującą z łącznikami SN nie rzadziej niż raz na rok, b) stacje wnętrzowe SN/nN nie rzadziej niż raz na 2 lata, c) stacje słupowe SN/nN nie rzadziej niż raz na 5 lat. 3. Podczas przeprowadzania oględzin stacji w zależności od wyposażenia, sprawdza się: a) stan napisów informacyjnych, ostrzegawczych oraz zgodność oznaczeń z dokumentacją techniczną, b) stan transformatorów, przekładników, ograniczników przepięć i kondensatorów, c) stan techniczny łączników i ich napędów, 7/24

8 d) poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach (sprawdzenie ciśnienia gazu SF 6 - kontrola wskaźników ciśnienia gazu), e) stan szyn, izolatorów i głowic kablowych, f) działanie oświetlenia stacji, g) stan przewodów i osprzętu ochrony przeciwporażeniowej, h) kontrola stanu połączeń elektrycznych poprzez pomiar temperatury metodą bezstykową, i) stan wentylacji i warunków chłodzenia oraz zanieczyszczenie pomieszczeń, j) stan słupów, konstrukcji wsporczych, otoczenia stacji, możliwości dojazdu do stacji, k) stan zewnętrzny budynku, dachu, drzwi, okien, pomieszczeń, zamknięć, fundamentów i ogrodzeń, l) sprawność sygnalizatorów zakłóceń Prace doraźne 1. Prace doraźne obejmują likwidację zagrożeń i usterek (np. w zakresie dolania oleju do transformatora, czyszczenia izolacji, poprawy połączeń elektrycznych czy naprawy przeciekającego dachu) oraz zabiegi poprawiające stan techniczny poszczególnych elementów stacji w okresie między kolejnymi przeglądami lub remontami. 2. Podstawą do wykonywania prac doraźnych winny być wyniki oględzin, badań, prób i pomiarów oraz informacje o uszkodzeniach i zakłóceniach Przeglądy 1. Przegląd stacji SN/nN, polega na kompleksowym wykonaniu zabiegów diagnostycznych (pozwalających na możliwie pełną ocenę stanu technicznego poszczególnych jej elementów) oraz prac odtwarzających sprawność eksploatacyjną obiektu. 2. Terminy i zakresy przeglądów stacji powinny wynikać z przeprowadzonych oględzin oraz oceny stanu technicznego, z uwzględnieniem zapisów dotyczących wykonywania pomiarów, prób i badań określonych w opracowaniu Zakres ba- 8/24

9 dań, pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywania. 3. Przegląd urządzeń stacji, w zależności od wyposażenia, obejmuje w szczególności: a) oględziny w zakresie określonym w p , b) pomiary, próby i badania eksploatacyjne, c) sprawdzenie działania łączników oraz ich stanu technicznego, d) sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych, e) sprawdzenie stanu osłon, blokad, zamknięć, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, f) naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów ochrony przeciwprzepięciowej, przeciwporażeniowej oraz innych elementów stacji, g) poprawę połączeń głównych torów prądowych, h) usunięcie innych zauważonych usterek Remonty Remonty stacji przeprowadza się w terminach i zakresach wynikających z dokonanej oceny stanu technicznego, uwzględniając spodziewane efekty techniczno-ekonomiczne planowanych remontów Ocena stanu technicznego 1. Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego stacji SN/nN uwzględnia się w szczególności: a) wyniki oględzin, przeglądów, prób, pomiarów i badań eksploatacyjnych, b) zalecenia wynikające z programu pracy tych sieci, c) dane statystyczne o uszkodzeniach i zakłóceniach w pracy sieci, d) wymagania określone w dokumentacji fabrycznej, e) wymagania wynikające z lokalnych warunków eksploatacji, f) wiek stacji oraz zakresy i terminy wykonanych zabiegów eksploatacyjnych, napraw i remontów, g) warunki wynikające z planowanej rozbudowy sieci, 9/24

10 h) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, i) warunki ochrony środowiska naturalnego. 2. Oceny stanu technicznego stacji SN/nN należy dokonywać nie rzadziej niż raz na 5 lat. 3. Ocena stanu technicznego powinna być odnotowana w dokumentacji eksploatacyjnej stacji SN/nN Rezerwa urządzeń i części zapasowych 1. Operator systemu dystrybucyjnego określa i utrzymuje rezerwy materiałów oraz części zapasowych, niezbędnych z punktu widzenia bezpiecznej pracy stacji. 2. W przypadku powierzenia przez właściciela, operatorowi systemu dystrybucyjnego prowadzenia eksploatacji stacji elektroenergetycznej, zawarta umowa powinna regulować zasady utrzymywania niezbędnej rezerwy materiałów i części zapasowych Wymiana informacji eksploatacyjnych 1. Pomiędzy właścicielem stacji, a operatorem systemu dystrybucyjnego wymieniane są informacje eksploatacyjne, w zależności od potrzeb obejmujące: a) informacje niezbędne do sporządzania schematów sieci dystrybucyjnej, b) wyniki oględzin, przeglądów i oceny stanu technicznego, c) wyniki pomiarów, prób i badań eksploatacyjnych, d) parametry obiektów, urządzeń i sieci zmienione w wyniku podjęcia działań eksploatacyjnych, e) informacje związane z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową, f) imienne wykazy osób, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za podejmowanie działań eksploatacyjnych. 2. Ustalenia dodatkowe Ustala się dla stacji SN/nN, że określenie ujęte w pkt. 1. sformułowanie w zależności od potrzeb oznacza, że zakres wymienianych informacji powinien być uzgodniony po- 10/24

11 między stronami o ile taka potrzeba istnieje. Zasadniczo przewiduje się, że informacje te ograniczone będą do zakresu mogącego mieć wpływ na sieć dystrybucyjną Ochrona środowiska naturalnego 1. Operator systemu dystrybucyjnego oraz podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony środowiska, określonych odrębnymi przepisami i normami. 2. Operator systemu dystrybucyjnego oraz podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej stosują środki techniczne i organizacyjne wpływające na ograniczenie ewentualnego wpływu na środowisko naturalne, wywołanego pracą urządzeń elektrycznych. 3. Zgodnie z przepisami nie są wymagane pomiary kontrolne poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego w otoczeniu stacji SN/nN. 4. W przypadku wystąpienia problemów z hałasem w stacjach wbudowanych w budynki należy: a) dokonać oględzin zwracając szczególną uwagę na zbyt głośno pracujące urządzenia (np. transformatory, styczniki, zbyt luźno przymocowane szyny lub drzwiczki osłon) i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zaplanować wykonanie prac eliminujących stwierdzone usterki, b) zainstalować transformatory o zmniejszonym poziomie hałasu. 5. Właściciel stacji powinien mieć ustalone zasady (zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczące w szczególności gospodarki substancjami typu oleje elektroizolacyjne oraz gaz SF 6 ): a) gospodarki (w zakresie prac planowych i awaryjnych) substancjami mającymi negatywny wpływ na środowisko. Do substancji tych należą w przypadku eksploatacji stacji SN/nN w szczególności: - oleje transformatorowe, - oleje (syciwa) kondensatorów, - gaz SF 6. 11/24

12 b) sortowania materiałów i substancji likwidowanych podlegających recyklingowi, c) sortowania i kierowania likwidowanych urządzeń, w których są zawarte substancje wymagające dokonania utylizacji do wyspecjalizowanych jednostek Planowanie prac eksploatacyjnych 1. Operator systemu dystrybucyjnego opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla urządzeń, instalacji i sieci dystrybucyjnej, w tym dla stacji SN/nN, obejmujące: a) oględziny, b) przeglądy, c) pomiary, próby i badania eksploatacyjne, d) inne prace planowe, e) remonty. 2. Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych, operator systemu dystrybucyjnego zapewnia realizację doraźnych prac eksploatacyjnych, mających na celu naprawę szkód zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu urządzeń, instalacji i sieci dystrybucyjnej, w tym stacji SN/nN lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska naturalnego. 3. Podmioty planujące realizację prac eksploatacyjnych wymagających wyłączeń elementów sieci dystrybucyjnej są zobowiązane do przestrzegania zasad i trybu planowania wyłączeń w sieci dystrybucyjnej ustalonego przez operatora systemu dystrybucyjnego. 4. Podmioty planujące realizację prac eksploatacyjnych wymagających wyłączeń elementów sieci dystrybucyjnej przekazują do OSD zgłoszenia wyłączeń elementów sieci. 12/24

13 3.10. Przerwy w pracy stacji SN/nN 1. Należy dążyć do maksymalnego skracania czasów przerw w pracy stacji SN/nN, szczególnie gdy powodują one przerwy w zasilaniu odbiorców. W tym celu należy: a) możliwie szybko likwidować zakłócenia w pracy stacji SN/nN, aby nie przekroczyć łącznego czasu trwania w ciągu roku wyłączeń planowanych i nieplanowanych, jak i czasu trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej, b) wszystkie wyłączenia planowe poprzedzać dokładnym przygotowaniem robót, a czas ich trwania szczegółowo analizować, c) koordynować planowe wyłączenia poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnych. 2. Zaleca się wykorzystanie technologii prac pod napięciem Przekazanie urządzeń do remontu, wycofanie z eksploatacji Remonty 1. Zakres i termin remontów powinien wynikać z oceny stanu technicznego stacji. 2. Zakres remontu powinien uwzględniać w szczególności: a) stosowanie optymalnych rozwiązań technicznych, b) wynik analizy techniczno - ekonomicznej, c) konieczność dotrzymania standardów jakościowych dostarczanej energii w zakresie jej parametrów i ograniczenia wyłączeń planowych i awaryjnych Wycofanie z eksploatacji 1. Wycofanie z eksploatacji następuje na podstawie decyzji właściciela uwzględniającej m.in.: a) wyniki analizy techniczno-ekonomicznej, b) stan techniczny obiektu, 13/24

14 c) trwałe ustanie zapotrzebowania na dystrybucję energii elektrycznej, d) konieczność usunięcia kolizji, e) konieczność rozbudowy i przebudowy sieci. 2. Datę i sposób wycofania z eksploatacji należy uzgodnić z właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego Badania i pomiary eksploatacyjne 1. Pomiary należy wykonywać zgodnie z opracowaniem Zakres badań, pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywania. 2. Pomiary napięć i prądów należy wykonywać w szczytach obciążeń, uwzględniając charakter przyłączonych odbiorów. 3. Wskazane jest wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń przyrządami rejestrującymi. 4. Analiza wyników pomiarów oraz m.in. potrzeby rozwojowe, optymalizacja strat, konieczność rezerwowania, powinny być podstawą do podejmowania decyzji w zakresie dopasowania mocy transformatora. 5. W przypadku dużej asymetrii obciążeń na poszczególnych obwodach, należy dokonać symetryzacji obciążeń. 4. Prowadzenie ruchu 4.1. Zasady ogólne 1. Za właściwe prowadzenie ruchu sieciowego sieci dystrybucyjnej odpowiedzialny jest operator systemu dystrybucyjnego. 2. Operator systemu dystrybucyjnego, prowadząc ruch sieciowy oraz eksploatując sieć jest zobowiązany do: 14/24

15 a) utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci oraz jej połączeń z innymi sieciami, b) zapewnienia ciągłości, niezawodności i efektywności funkcjonowania sieci, c) zapewnienia rozwoju sieci oraz połączeń z innymi sieciami w celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej Prowadzenie ruchu sieciowego Prowadzenie ruchu sieciowego, a w szczególności: a) załączanie i wyłączanie stacji, b) likwidacja zakłóceń i lokalizacja uszkodzeń, c) koordynacja w zakresie usuwania uszkodzeń, wykonują służby ruchowe operatora systemu dystrybucyjnego. 5. Organizacja prac 5.1. Planowanie wyłączeń 1. Operator systemu dystrybucyjnego opracowuje roczny, kwartalny, miesięczny, tygodniowy i dobowy plan wyłączeń elementów sieci dystrybucyjnej. 2. Podmiot zgłaszający do operatora systemu dystrybucyjnego propozycję wyłączenia stacji SN/nN określa: a) nazwę stacji, b) proponowany termin wyłączenia, c) minimalny czas przywrócenia stacji do pracy, d) typ wyłączenia (jednorazowe, trwałe, codzienne), e) opis wykonywanych prac. 3. Podmioty zgłaszają operatorowi systemu dystrybucyjnego propozycję wyłączenia stacji SN/nN, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą wyłączenia. 4. Operator systemu dystrybucyjnego zatwierdza propozycję wyłączenia stacji SN/nN w terminie do 5 dni od daty dostarczenia zgłoszenia. 15/24

16 6. Wyposażenie Nie przewiduje się wyposażenia stacji SN/nN w sprzęt ochronny i przeciwpożarowy. 7. Zasady postępowania w przypadku likwidacji zakłóceń i usuwania uszkodzeń Przy likwidacji zakłóceń i usuwaniu uszkodzeń nie wolno podejmować jakichkolwiek czynności przy urządzeniach bez zgody koordynującego/kierującego likwidacją zakłócenia zasada ta nie obowiązuje w przypadku ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz zabezpieczania urządzeń przed zniszczeniem. Należy przestrzegać zasad określonych w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy. 8. Zasady postępowania w przypadku pożaru W przypadku pożaru należy zaalarmować straż pożarną i właściwą służbę dyspozytorską, usunąć ludzi ze strefy zagrożenia, równocześnie przystępując w możliwym i bezpiecznym zakresie do akcji gaśniczej. Przybyłą do gaszenia straż pożarna należy poinformować o możliwych zagrożeniach. Uwaga: urządzenia znajdujące się pod napięciem do 1 kv gasić gaśnicami posiadającymi oznaczenie E 1000V. Urządzenia powyżej 1 kv można gasić podręcznym sprzętem przeciwpożarowym jedynie po wyłączeniu spod napięcia i uziemieniu. 9. Załączniki Dopuszcza się stosowanie formularzy i protokołów generowanych z systemów informatycznych stosowanych do obsługi eksploatacji stacji. 16/24

17 Załącznik nr 1 PGE Dystrybucja Łódź sp z o.o. KARTA OGLĘDZIN wnętrzowej - stacji transformatorowej SN/nN Skala ocen Termin napraw Rodzaj stacji adres stacji: 7- stan dobry nie wymaga naprawy murowana 5- stan średni naprawa przy okazji przeglądu prefabrykowana 3- stan zły naprawa w najbliższym kwartale wieżowa 1- stan krytyczny naprawa natychmiastowa blaszana Nazwisko wykonawcy oględzin Data. nazwa stacji: Oględziny Lp przedmiot kontroli ocena uwagi data Nr stacji Naprawy zakres B U D Y N E K URZĄDZENIA SN 1 Ogrodzenie 2 Fundament 3Ściany 4 Tynki zewnętrzne 5 Tynki wewnętrzne 6 Dach 7 Drzwi 8 Zamki, zamknięcia 9 W entylacja, wilgoć 10 Okna, luksfery 11 Tabliczki ostrzegawcze 12 Tabliczki adresowe 13 Instalacja wewnętrzna 14 Konstrukcje 15 Czystość zewnętrzna 16 Czystość wewnętrzna 17 Bariery ochronne 18 inne 19 Rozdzielnia 20 W yłączniki 21 Rozłączniki 22 Odłączniki 23 Izolatory wsporcze 24 Szyny 25 Głowice 26 Kable 27 Uziemienie ochronne 28 Uziemienie robocze 29 Odgromniki 30 Przekładniki 31 Przepusty 32 Napędy 33 Blokady napędów 34 W skaźniki 35 Opisy pól 36 Tabliczki kierunkowe 37 Zabezpieczenia 38 Inne 17/24

18 TRANSFORMATOR URZĄDZENIA nn Inne Lp przedmiot kontroli ocena uwagi data zakres 39 Olej barwa 40 Olej poziom 41 Olej wyciek 42 Izolatory SN 43 Izolatory nn 44 Przełącznik zaczepów 45 Zaciski nn 46 Dźwięk 47 Blokada kół 48 Tabliczka znamionowa 49 Most szynowy 50 Kondensator 51 Konstrukcje 52 Szyny zbiorcze 53 Łącznik główny 54 Łączniki liniowe 55 Izolatory 56 Podstawy bezpieczników 57 Stan bezpieczników 58 Głowice kabli 59 Stan zacisków 60 Tabliczki kierunkowe 61 Pomiar 62 Inne rozdzielnie Uwagi dodatkowe: suma ocen ilość ocen Ocena wyliczona: Ocena łączna Podpis wykonującego oględziny Decyzje i zalecenia komórki nadzorującej eksploatację: Zalecany termin kolejnych oględzin: Ocena ostateczna Podpis nadzorującego Wprowadzenie danych do systemów informatycznych Podpis wprowadzającego Data wprowadzenia danych: 18/24

19 Załącznik nr 2 PGE Dystrybucja Łódź sp z o.o. KARTA OGLĘDZIN słupowej - stacji transformatorowej SN/nN Skala ocen Termin napraw Rodzaj stacji adres stacji: 7- stan dobry nie wymaga naprawy jedno słupowa 5- stan średni naprawa przy okazji przeglądu dwu słupowa 3- stan zły naprawa w najbliższym kwartale trój słupowa 1- stan krytyczny naprawa natychmiastowa cztero słupowa Nazwisko wykonawcy oględzin nazwa stacji: Oględziny Nr stacji Naprawy Data. Lp przedmiot kontroli ocena uwagi data zakres KONSTRUKCJA TRANSFORMATOR URZĄDZENIA SN 1 Ogrodzenie 2 Słupy nośne 3 Drzwi 4 Zamki, zamknięcia 5 Tabliczki ostrzegawcze 6 Tabliczki adresowe 7 Instalacja wewnętrzna 8 Czystość 9 Bariery ochronne 10 Inne Konstrukcja nośna 13 Łącznik stacji 14 Izolatory wsporcze 15 Ograniczniki p.przep. 16 Ochrona p. ptakom 17 Most szynoprzewodowy 18 Podstawy bezpieczników 19 Bezpieczniki 20 Uziemienie ochronne 21 Uziemienie robocze 22 Napęd łącznika 23 Blokada napędu 24 W skaźniki 25 Tabliczki informacyjne 26 Inne 27 Konstrukcja nośna 28 Olej barwa 29 Olej poziom 30 Olej wyciek 31 Izolatory SN 32 Izolatory nn 33 Przełącznik zaczepów 34 Zaciski nn 35 Dźwięk 36 Blokada kół 37 Tabliczka znamionowa 38 Most szynowy 39 Ochrona p. ptakom 40 Kondensator 19/24

20 URZĄDZENIA nn Inne Lp przedmiot kontroli ocena uwagi data zakres 40 Konstrukcje 41 Szyny zbiorcze 42 Łącznik główny 43 Łączniki liniowe 44 Izolatory 45 Podstawy bezpieczników 46 Stan bezpieczników 47 Głowice kabli 48 Stan zacisków 49 Tabliczki kierunkowe 50 Pomiar 51 Inne rozdzielnie Uwagi dodatkowe: suma ocen ilość ocen Ocena wyliczona: Ocena łączna Podpis wykonującego oględziny Decyzje i zalecenia komórki nadzorujacej eksploatację: Zalecany termin kolejnych oględzin: Ocena ostateczna Podpis nadzorującego Wprowadzenie danych do systemów informatycznych Podpis wprowadzającego Data wprowadzenia danych: 20/24

21 Załącznik nr 3 PGE Dystrybucja Łódź sp z o.o. - KARTA POMIARÓW prądów i napięć stacji transformatorowej SN/nN Nazwisko wykonawcy pomiarów Pomiar dla Rodzaj stacji transformatora słupowa Godzina pomiaru nr wnętrzowa Data pomiaru adres stacji: nazwa stacji: Nr stacji Napięcia fazowe na szynach stacji [V] Moc Przekładnia Prądy pomierzone na moście szynowym [A] UL1-N UL2-N UL3-N transformatora transformatora IL1 IL2 IL3 IN Napięcia przewodowe na szynach stacji [V] Zaczep Prąd Obciążenie trafo w stosunku do SN [%] UL1-UL2 UL2-UL3 UL3-UL1 transformatora w uziomie IL1 IL2 IL3 IN [kva] [kv] +7,5; +5; +2,5; 0; -2,5; -5; -7,5 [A] Nr pola Kierunek obwodu zał/wył IL1 IL2 IL3 IN suma xxx Dla pola Adres pomiaru napięcia na końcu obwodu zasilania typ obiektu UL1-N UL2-N UL3-N Uwagi dotyczące zauważonych nieprawidłowości: tabliczki kierunkowe dostęp dla osób postronnych czystość wilgotność/ przecieki inne Podpis wykonującego pomiary Decyzje i zalecenia komórki nadzorujacej eksploatację: Wprowadzenie danych do systemów informatycznych Podpis wprowadzającego Data wprowadzenia danych: 21/24

22 PGE Dystrybucja Łódź sp z o.o. - Nazwisko wykonawcy pomiarów INSTRUKCJA KARTA POMIARÓW rezystancji uziomu stacji transformatorowej SN/nN Rodzaj stacji* adres stacji: Załącznik nr 4 Nr stacji Godzina pomiaru Data pomiaru słupowa wnętrzowa nazwa stacji: Metoda pomiarowa*: techniczna, kompensacyjna, mostkowa Użyty miernik: nr fabryczny: Legalizacja ważna do: Przyjęty współczynnik poprawkowy rezystywności gruntu przykładowe wartości współczynnika rezystywności dla uziomu taśmowo-prętowego: sucho wsp. 1,4 (czerwiec-wrzesień); wilgotno wsp. 2,2 (październik-maj); mokro wsp. 3,0 (opad ciągły przez 3dni); Spodziewany czas trwania zwarcia (tz=1 [s] dla kompensacji przez dławik; tz=0,5[s] dla rezystora) Dopuszczalna wartość napięcia bezpiecznego dla czasu trwania zwarcia (Ud=50[V] dla tz>3[s]; Ud=92[V] dla tz=1[s]; Ud=195[V] dla tz=0,5[s]) kp= tf=......[s] Ud=...[V] Wartość dopuszczalna rezystancji uziemienia RmE=... [Ω] zakładana moc zwarciowa SZW=..[MVA]; napięcie UN=...[kV]; spodziewany prąd zwarcia IE=.[A] (250[MVA] / 15[kV]; 12[MVA] / 0,4[kV]; 15[kV] 480[A] / 18[Ω]; 300[A] / 29[Ω]) Dla warunków skrajnych należy doprecyzować współczynnik w zależności od typu uziomu i rezystywności gruntu wartość wg. obowiązujących przepisów. stan techniczny lp miejsce pomiaru złącze kontrolne bednarka uz.robocze bednarka ochronna wartość pomierzona RE [Ω] wartość przeliczona RE*k [Ω] ocena uziemienia 1 rozdzielnia SN uziom ochronny 2 rozdzielnia SN uziom roboczy 3 rozdzielnia nn uziom ochronny 4 rozdzielnia nn uziom roboczy 5 komora trafo uziom ochronny 6 komora trafo uziom roboczy 7 inne 8 inne 9 10 Uwagi dotyczące zauważonych nieprawidłowości dla stacji energetycznej: tabliczki kierunkowe dostęp dla osób postronnych czystość wilgotność/ przecieki inne Podpis wykonującego pomiary Decyzje i zalecenia komórki nadzorujacej eksploatację: Badany uziom* nadaje się / warunkowo nadaje się / nie nadaje się -do dalszej eksploatacji. Podpis nadzorującego Wprowadzenie danych do systemów informatycznych Podpis wprowadzającego Data wprowadzenia danych: 22/24

23 9.1. Karta aktualizacji instrukcji Lp. Data aktualizacji Aktualizujący Nr Wersji Uwagi 23/24

24 Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy się do jej przestrzegania: Lp. Data Imię i nazwisko Stanowisko Podpis /24

Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych w

Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych w Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych w Opracowana przez Zespół GK PGE S.A. ustalający zasady eksploatacji majątku sieciowego. Adaptowana dla potrzeb 1/23 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs elektryczny G1 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ;

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ; Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... reprezentowany przez: mgr inż. Czesław Maj Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : SAIDI 35% Wymiana słupów o niezadowalającym stanie techniczym wraz z wymian izolatorów ceramicznych na kompozytowe na odcinku linii napowietrznej SN L-753 od słupa NR

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zasady prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o. Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis

WYTYCZNE WYKONAWCZE. data i podpis. data i podpis WYTYCZNE WYKONAWCZE Nazwa zadania : Program SAIDI 35% Wymiana linii napowietrznej SN L-584 na izolowaną w systemie PAS na odcinku przechodzącym przez tereny leśne od słupa nr 31 do do słupa Nr 48 odgałeźienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Załącznik nr 8 Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Wstęp Instrukcja przeznaczona jest dla wykonawców wybranych w drodze zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej,

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, D-1 Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach technicznych i innych kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie; obsługi, konserwacji, napraw montażu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ Załącznik nr 4 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o napięciu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (STWiOU)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (STWiOU) Załącznik nr 1 do umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (STWiOU) I. Przedmiot robót: Konserwacja oraz usuwanie awarii (w tym naprawy) dźwigu osobowego z napędem elektrycznym w zakresie:

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE 1 1. OSDn zobowiązuje się świadczenia usługi dystrybucji, a URD zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej do obiektu/obiektów - nazwa obiektu adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA.

ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA. Uwaga Badania odbiorcze urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Dział 1. Linie elektryczne G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Agencja Rynku Energii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. - stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. 1. Spis Rysunków Nr kol. 1.1 1.2.1 1.2.2 1..1 1..2 1.4.1 1.4.2 2.1 2.2 2. 2.4.1.2 4 5.1 5.2 5. Tytuł rysunku Schemat elektryczny

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P Wstęp 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 1.1. Zasady ogólne 1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SPIS TREŚCI: 1. Postanowienia ogólne 2. Charakterystyka prac i wymagania Zamawiającego 3. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SWZ str 1/2

Załącznik nr 7 do SWZ str 1/2 ... Nazwa firmy wykonującej pomiary PROTOKÓŁ pomiarowy nr... Z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie Załącznik nr 7 do SWZ str /... Data pomiaru TYP OBIEKTU: STACJA TRANSFORMATOROWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o wyższym

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji

Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Zakres terytorialny działalności TDS: Czym się zajmujemy: Eksploatacją

Bardziej szczegółowo

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane)

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat zamówienia: Oświetlenie zewnętrzne wraz z zasilaniem fontanny w miejscowości Tymbark Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Tymbark

Bardziej szczegółowo

Spis Rysunków

Spis Rysunków Spis Rysunków Nr rys. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 Tytuł rysunku Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN Pole liniowe rozłącznikowe

Bardziej szczegółowo

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35 Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp 9 1. Pola elektromagnetyczne 11 1.1. Informacje wstępne 11 1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka 14 1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

Umowa użyczenia nr...

Umowa użyczenia nr... Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa użyczenia nr....... zawarta w dniu......pomi ędzy ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Rejonowym Zakładem Energetycznym w... zwanym dalej RZE", reprezentowanym przez osoby upełnomocnione:...

Bardziej szczegółowo

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Akty prawne... 3 2. Normy... 4 3. Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.... 6 do stosowania w TAURON Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Dla stacji 30 kv dopuszcza się również Ocenę Techniczną lub Opinię Techniczną wydaną przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą 4

Dla stacji 30 kv dopuszcza się również Ocenę Techniczną lub Opinię Techniczną wydaną przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą 4 Spis treści 1. Wymagania jakości... 3 1.1. Definicje... 3 1.2. Certyfikaty Zgodności... 3 1.3. Deklaracje zgodności.... 4 1.4. Atesty/Oceny Techniczne... 5 2. Raporty, Protokoły z badań... 6 3. Audyt u

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW Wydanie II poprawione SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW W naszej księgarni

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, AL. JANA PAWŁĄ II78, KRAKÓW.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, AL. JANA PAWŁĄ II78, KRAKÓW. Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Badania i Pomiary Okresowe Stacji Transformatorowych i Rozdzielni SN 15 kv i NN 400/230V. Nazwy i kody CPV: 45315500-3 Instalacje średniego napięcia 45315700-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr B INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI oświetlenia drogowego miasta Wrocławia będącego w eksploatacji ZDiUM

Załącznik nr B INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI oświetlenia drogowego miasta Wrocławia będącego w eksploatacji ZDiUM Załącznik nr B INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI oświetlenia drogowego miasta Wrocławia będącego w eksploatacji ZDiUM Podstawy prawne: 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tekst zatwierdzony przez Zarząd Tekst obowiązujący od dnia 2017 roku Podpis i pieczęć osób zatwierdzających SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00 I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych

Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych Wersja: 02 Data wydania: 01.10.2013 r. Informacje formalne: Opracowanie: Biuro Zarządzania Eksploatacją Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI iluminacji obiektów miasta Wrocławia będących w eksploatacji ZDiUM

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI iluminacji obiektów miasta Wrocławia będących w eksploatacji ZDiUM INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI iluminacji obiektów miasta Wrocławia będących w eksploatacji ZDiUM Podstawy prawne: 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz.U.06.89.625 - tekst jednolity) z

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...113

Spis treści. Przedmowa...113 Przedmowa...113 1. WYMAGANIA STAWIANE APARATOM ELEKTRYCZNYM I ROZDZIEL- NICOM I ICH FUNKCJE...115 1.1. Aparaty elektryczne i rozdzielnice w układach wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej...115

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.5

Objaśnienia do formularza G-10.5 Objaśnienia do formularza G-10.5 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2017 r. Do sporządzania sprawozdania zobowiązane są podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG załącznik nr 3 do zaproszenia (załącznik nr 1 do umowy) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG I. Przedmiot zamówienia: Usługi związane z okresową obsługą - przeglądy konserwacyjne, naprawami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP obsługi i eksploatacji słupowej stacji transformatorowej

INSTRUKCJA BHP obsługi i eksploatacji słupowej stacji transformatorowej INSTRUKCJA BHP obsługi i eksploatacji słupowej stacji transformatorowej (Przykład dokumentu) SPIS TREŚCI: I. Część ogólna instrukcji. II.Część szczegółowa instrukcji. 1.Ogólna charakterystyka techniczna

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów Adres dodatkowy do korespondencji: ul. Kościelnicka 44, 99-210 Uniejów tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.pl Numer i data

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: Opis przedmiotu zamówienia na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SERWISU POGWARANCYJNEGO ORAZ WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH SYSTEMÓW ZASILANIA BEZPRZERWOWEGO W JEDNOSTKACH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO ZADANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. - stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Wymagania jakości... 3 1.1. Definicje... 3 1.2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji... 3 1.3. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv Pole liniowe 110 kv

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv  Pole liniowe 110 kv Załącznik nr 2: Katalog sygnałów sterowniczych. Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV 1. Automatyka SZR 110 kv zablokuj odblokuj 2. Automatyka SZR 110 kv skasuj kasowanie pobudzeń

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15 Spis treści 5 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa do wydania czwartego... 11 1. Wyjaśnienia ogólne... 13 Spis treści 2. Charakterystyka normy PN-HD 60364 (IEC 60364)... 15 2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E. Materiały dla projektanta

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E. Materiały dla projektanta Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E Materiały dla projektanta Informacje ogólne Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E jest innowacyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn.

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn. SM/ST/2006/12 Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór dotyczy oferty częściowej zadnie nr 4

UMOWA wzór dotyczy oferty częściowej zadnie nr 4 zał. nr 6 do SIWZ. nr sprawy: 22/U/obsł.techn.szpitala/2012 UMOWA wzór dotyczy oferty częściowej zadnie nr 4 zawarta w dniu... 2012 r., w Szczecinie, pomiędzy: Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH D / E gr. 1, 2, 3.

TEMATYKA EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH D / E gr. 1, 2, 3. TEMATYKA EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH D / E gr. 1, 2, 3. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór Postępowanie nr K-381-11/10 Załącznik nr 3a do formularza oferty Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór /punkt poboru Szacunkowe zapotrzebowanie na Cena jednostkowa Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl Ostrowiec Świętokrzyski: Konserwacja oświetlenia ulicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGA DOJAZDOWA DO AMFITEATRU W ŻYWCU INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU 34-300 Żywiec Ul. Rynek 2 AUTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: ILUMINACJA STAREGO ZAMKU STARY ZAMEK W ŻYWCU UL. ZAMKOWA INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU 34-300 Żywiec Ul. Rynek 2 AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK FORUM DYSTRYBUTORÓW W ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK NIKÓW W REGULACJI JAKOŚCIOWEJ ENERGETICSERGETICS LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Warunki przyłączenia nr RD5/RP/22/7364/2013 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kv

Warunki przyłączenia nr RD5/RP/22/7364/2013 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kv PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 18, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 877 42 00 Stalowa Wola, dnia 2013-01-09 Znak: RD5/RP/22/7364/2013 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych.

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. SM/ST/2007/1 Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo